MYČKA NÁDOBÍ
WD-4
(překlad původního dokumentu)
Příručka k instalaci a používání
S/N: (Cz)
Platné od: 201202
Rev. 2.0
WD-4
Rev.
1. Všeobecné pokyny ........................................................................... 1
1.1 Symboly používané v této příručce ..................................................................
1.2 Symboly na myčce ...........................................................................................
1.2.1 Označení přístroje ....................................................................................
1.3 Kontrola shody mezi zařízením a příručkou .....................................................
1
2
2
2
2. Bezpečnostní pokyny ...................................................................... 3
2.1 Všeobecné pokyny ...........................................................................................
2.2 Přeprava ..........................................................................................................
2.3 Instalace ...........................................................................................................
2.4 Mycí a sušicí prostředky ..................................................................................
2.5 Provoz ..............................................................................................................
2.5.1 Horká voda ...............................................................................................
2.5.2 Nebezpečí rozdrcení .................................................................................
2.6 Čištění přístroje ................................................................................................
2.6.1 Čištění vysokotlakovým mytím .................................................................
2.6.2 Vnější část přístroje ..................................................................................
2.7 Mytí podlahy .....................................................................................................
2.8 Opravy a údržba přístroje ................................................................................
2.9 Recyklace přístroje ..........................................................................................
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
3. Instalace ............................................................................................ 6
3.1 Všeobecné pokyny ........................................................................................... 6
3.2 Požadavky na instalaci na místě ...................................................................... 6
3.2.1 Osvětlení ................................................................................................... 6
3.2.2 Ventilace, odsávání .................................................................................. 6
3.2.3 Odpad ....................................................................................................... 6
3.2.4 Servisní prostor ......................................................................................... 6
3.3 Přeprava a uskladnění ..................................................................................... 7
3.3.1 Rozbalení .................................................................................................. 7
3.3.2 Recyklace obalů ....................................................................................... 7
3.4 Instalace ........................................................................................................... 8
3.4.1 Umístění přístroje ..................................................................................... 9
3.4.2 Přípojky ..................................................................................................... 9
3.4.3 Elektrická přípojka .................................................................................. 10
3.4.4 Vodovodní přípojka ................................................................................. 10
3.4.5 Přípojka odpadu. Přístroj bez vypouštěcího čerpadla ........................... 10
3.4.6 Přípojka odpadu. Přístroj s vypouštěcím čerpadlem ............................. 10
3.4.7 Přípojka na mycí a sušicí prostředky ...................................................... 11
WD-4
3.5 Možnosti nastavení zařízení pro mycí a sušicí prostředky
(volitelné) .............................................................................................................
3.5.1 Napájení dávkování mycího a sušicího prostředku 24V nebo 230V
střídavým proudem prostřednictvím relé 9/J71 a 11/J73 .................................
3.5.2 Nastavení možností pro relé 9/J71 .........................................................
3.5.3 Nastavení možností pro relé 11/J73 .......................................................
3.6 Zkušební provoz ............................................................................................
3.6.1 Uvedení do provozu ................................................................................
3.7 Technická dokumentace ................................................................................
Rev.
11
11
14
15
16
16
18
4. Návod k použití ............................................................................... 19
4.1 Příprava .........................................................................................................
4.1.1 Konstrukce přístroje, bez vypouštěcího čerpadla ..................................
4.1.2 Konstrukce přístroje, s vypouštěcím čerpadlem ....................................
4.1.3 Příprava před plněním, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho ........
4.1.4 Plnění přístroje, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho ...................
4.2 Použití ............................................................................................................
4.2.1 Volba programu, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho ..................
4.2.2 Změna teploty a doby mytí, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho .
4.2.3 Mytí, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho ....................................
4.2.4 Výměna vody ..........................................................................................
4.3 Po použití - Čištění .........................................................................................
4.3.1 Vypouštění, vyplachování vnitřku přístroje, bez vypouštěcího čerpadla ...
4.3.2 Vypouštění, vyplachování vnitřku přístroje, s vypouštěcím čerpadlem ....
4.3.3 Čištění jedenkrát za týden ......................................................................
4.3.4 Čištění vnějšku přístroje .........................................................................
4.3.5 Nesprávný způsob čistění .......................................................................
4.3.6 Provozní poruchy ....................................................................................
20
20
21
22
22
23
23
23
26
27
27
28
28
29
29
30
30
5. Technické údaje ............................................................................. 34
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Všeobecné pokyny
1. Všeobecné pokyny
Pečlivě prostudujte pokyny v této příručce, jelikož obsahují důležité informace týkající se správné, funkční a bezpečné instalace, používání a údržby myčky na nádobí.
Tuto příručku uložte na bezpečném místě pro eventuální použití ostatních obslužných pracovníků myčky na nádobí.
Elektronika přístroje vyhovuje směrnici RoHS.
1.1
Symboly používané v této příručce
Tento symbol upozorňuje na situaci, při které může vzniknout bezpečnostní riziko. Aby nedošlo k úrazu, je třeba se řídit uvedenými pokyny.
Tento symbol na přístroji je varováním na elektrické zařízení. Tento přístroj je citlivý na elektrostatické výboje, a proto je při manipulaci s elektronikou třeba používat antistatický náramek.
Tento symbol vysvětluje správný způsob provádění úkolu, aby se předešlo špatným výsledkům, poškození myčky na nádobí nebo nebezpečným situacím.
Tímto symbolem jsou označena doporučení a tipy, jak zajistit co nejlepší výkon
vašeho přístroje.
Tento symbol vysvětluje důležitost opatrného a pravidelného čištění přístroje
v souladu s hygienickými předpisy.
1
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Všeobecné pokyny
1.2
Symboly na myčce
Tento symbol na přístroji je varováním na elektrické zařízení. Součástku může
odstraňovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo vyškolený pracovník. Tento přístroj je citlivý na elektrostatické výboje, a proto je při manipulaci s elektronikou třeba používat antistatický náramek.
1.2.1 Označení přístroje
Přístroj má dva typové štítky. První v dolní části jedné strany přístroje a druhý
v elektrické skříni. Technické údaje na štítcích jsou uvedeny také na schématu
zapojení přístroje. Typový štítek obsahuje následující pole:
Type
1
S/N:
2
5 V
6
M
9 kW
3
7 Hz
10 kW
IP 4
8 A
11 kW
Mårdvägen 4, S-352 45 V ÄXJÖ SWEDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.3
marks_SAP
Typ stroje
Číslo přístroje
Rok výroby
Třída krytí
Napětí
Počet fází s nulou nebo bez
Frekvence
Hlavní pojistka
Výkon motoru
Elektrický topný výkon
Max. výkon
Kontrola shody mezi zařízením a příručkou
Zkontrolujte, zdali popis typu na typovém štítku odpovídá s popisem typu na přední straně této příručky. Pokud příručky chybí, lze od výrobce nebo místního zástupce objednat nové. Při objednávce nových příruček je důležité uvést číslo
přístroje, které naleznete na typovém štítku.
2
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Bezpečnostní pokyny
2. Bezpečnostní pokyny
2.1
Všeobecné pokyny
Přístroj je opatřen značkou CE, a splňuje tedy požadavky stanovené směrnicí EU
o strojních zařízeních. Bezpečností výrobku se míní, že konstrukce přístroje předchází úrazům či škodě na majetku.
Úpravou zařízení bez souhlasu výrobce se ruší platnost odpovědnosti výrobce za
produkt.
Pro další zvýšení bezpečnosti během instalace, provozu a údržby si má obslužný
pracovník a pracovník odpovědný za instalaci a údržbu přístroje pečlivě prostudovat tyto bezpečnostní pokyny.
V případě vady nebo selhání přístroj okamžitě vypněte. Údržbu přístroje mohou
provádět pouze vyškolení techničtí pracovníci. Provádějte pravidelné kontroly
podle pokynů v příručce. Servis přístroje musí zajišťovat osoba k tomu oprávněná
výrobcem. Používejte originální náhradní díly. Obraťte se na autorizovanou
servisní společnost, se kterou připravíte program preventivní údržby. Porušení
výše uvedených pokynů může způsobit vznik nebezpečných situací.
Před použitím přístroje zajistěte, aby pracovníci obdrželi potřebné vyškolení
v zacházení a údržbě přístroje.
2.2
Přeprava
Při nakládání a přepravě manipulujte s přístrojem opatrně, aby se nepřeklopil. Nikdy nezvedejte ani nepohybujte s přístrojem bez toho, abyste použili dřevěné balení na podporu stání.
2.3
Instalace
Elektrickou skříň může otevírat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo vyškolený
pracovník. Tento přístroj je citlivý na elektrostatické výboje, a proto je při manipulaci s elektronikou třeba používat antistatický náramek.
Přípojky vodovodního potrubí může připojovat pouze oprávněný pracovník.
Přípojky vodovodního potrubí musí být provedeno v souladu s předpisy místního
vodohospodářského úřadu. Před spuštěním přístroje zkontrolujte těsnost vodních přípojek.
Zkontrolujte, že napětí hlavního rozvaděče se shoduje s údaji na typovém štítku
přístroje. Přístroj musí být připojen k uzamykatelnému vypínači hlavního rozvaděče.
3
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Bezpečnostní pokyny
2.4
Mycí a sušicí prostředky
Používejte výhradně mycí a sušicí přípravky určené pro průmyslové myčky.
V přístroji ani k namáčení nádobí se nesmí používat prostředek na nádobí (namáčení, předmytí atd.). Pro výběr vhodného mycího prostředku se obraťte na
svého dodavatele.
Pamatujte na riziko nakládání s mycími a sušicími přípravky. Při práci s mycími
prostředky používejte ochranné rukavice a brýle. Prostudujte varování na balení
mycího a sušicího přípravku a také pravidla používání přípravku stanovená dodavatelem.
2.5
Provoz
2.5.1 Horká voda
Teplota mycí a oplachovací vody je 60 °C a 85 °C. Pokud má přístroj ruční otvírání víka, neotvírejte ho, dokud neskončí fáze mytí a oplachování.
2.5.2 Nebezpečí rozdrcení
Při zavírání dveří buďte opatrní, aby nedošlo k poškození rozdrcením.
2.6
Čištění přístroje
Teplota vody v nádrži je cca 60°C a obsahuje mycí prostředek. Při vyprazdňování
a čištění přístroje postupujte opatrně. Používejte ochranné rukavice.
2.6.1 Čištění vysokotlakovým mytím
Vysokotlaké čištění nesmí být použito pro mytí vnitřku nebo vnějšku přístroje.
Pro naplnění platných požadavků byly použity elektrické součástky schválených
tříd krytí. Žádná třída krytí nevydrží vysoký tlak.
2.6.2 Vnější část přístroje
Vnější části přístroje nesmějí být čištěny vysokotlakým čističem a hadicí. Voda
může proniknout do elektrické skříně a ovládacího panelu a poškodit zařízení,
což může narušit bezpečnost přístroje.
4
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Bezpečnostní pokyny
2.7
Mytí podlahy
Při mytí podlahy s použitím vysokotlakového zařízení může pod spodní část přístroje proniknout voda a poškodit součástky. Ty nebyly navrženy tak, aby vydržely oplachování vodou. Podlahu nikdy nemyjte vysokotlakými zařízeními ve
vzdálenosti méně než 1 metr od myčky bez použití speciálních ochranných krytů
bránicích stříkání vody. Problémy se stříkáním vody se mohou objevit i při použití
obyčejné hadice.
2.8
Opravy a údržba přístroje
Před sejmutím předního panelu vypněte napájení. Vyvarujte se kontaktu
s horkými trubkami a přídavným topením.
Zkontrolujte následující:
•
•
•
•
•
Zobrazuje displej nějaká chybová hlášení?
Byl přístroj používán v souladu s pokyny?
Jsou na místě všechny snímatelné součástky?
Je hlavní spínač v poloze „ZAPNUTO“?
Jsou všechny pojistky v elektrické skříni bez kompletní? Požádejte pracovníka údržby o kontrolu pojistek.
Pokud nic jiného nepomůže, požádejte oprávněného servisního pracovníka o
kontrolu přístroje.
2.9
Recyklace přístroje
Když přístroj dosáhne konce své doby životnosti, je třeba ho recyklovat v souladu
s platnými pravidly a předpisy. Obraťte se na odborníka na recyklaci.
5
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3. Instalace
3.1
Všeobecné pokyny
Instalaci přístroje může provádět pouze oprávněný pracovník.
Pečlivě si prostudujte tyto pokyny, jelikož obsahují důležité informace o správném
postupu instalace.
Tyto pokyny používejte spolu se schématem elektrického zapojení a blokovým
schématem přístroje.
Přístroj nese označení CE. Značka CE platí pouze pro přístroje původní konstrukce. Dojde-li k poškození přístroje v důsledku nedodržení pokynů zaniká platnost
záruky a odpovědnost za vady výrobku dodavatele.
3.2
Požadavky na instalaci na místě
3.2.1 Osvětlení
Pro zajištění co nejlepších provozních podmínek během instalace, provozu, servisu a údržby zajistěte, aby byl přístroj instalován v dobře osvětlené místnosti.
3.2.2 Ventilace, odsávání
Přístroj v chodu vytváří teplo a páru. Pro dobré pracovní prostředí je třeba
v místnosti, kde mytí nádobí probíhá, zajistit určitou míru cirkulace vzduchu. Požadavky na ventilaci místnosti jsou dimenzovány v souladu s platnými normami.
3.2.3 Odpad
Pro odvod odpadní vody z přístroje musí být vybudována podlahová vpust. Kapacita podlahové vpusti je uvedena v TECHNICKÝCH PARAMETRECH.
3.2.4 Servisní prostor
V přední části přístroje je třeba ponechat volný prostor o velikosti 1 m pro účely
provádění servisu.
6
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.3
Přeprava a uskladnění
Stroj přepravujte vždy ve vertikální pozici.
Přístroj přepravujte opatrně; hrozí zde riziko jeho převrácení.
POZOR! Přístroj se nesmí přepravovat bez palety nebo jiné podpory. Jinak by
mohlo dojít k jeho poškození. Při přepravě přístroje bez běžné dřevěné palety
vždy zkontrolujte, že nemůže dojít k poškození žádných součástek přístroje.
A
WD4_17
A=dřevěná paleta
Pokud nedojde k okamžité instalaci přístroje, je třeba ho uložit v nezámrzných
prostorách se suchým vzduchem.
3.3.1 Rozbalení
Odstraňte obalový materiál. Zkontrolujte případné poškození stroje během přepravy.
Na základě dodacího listu zkontrolujte, zdali byly dodány všechny součástky.
3.3.2 Recyklace obalů
Obalové materiály je třeba odeslat k likvidaci nebo recyklovat v souladu
s místními předpisy.
7
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.4
Instalace
Zkontrolujte, že ochrana proti přehřátí na bojleru je nastavena na nulu.
Vestavný přístroj
Volně stojící přístroj
Volně stojící přístroj se spodním rámem
8
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.4.1 Umístění přístroje
Usaďte přístroj na vybrané místo a vodováhou zkontrolujte, že stojí vodorovně.
Po naplnění přístroje vodou zkontrolujte, že je hladina vodorovná.
Pomocí nožiček upravte výšku přístroje.
3.4.2 Přípojky
WD-4
4,5
2
3
1
2
1
3
39758_R2
1.
2.
3.
4.
5.
Vodovodní přípojka, vnější závit
Vypouštěcí hrdlo, ohebná kovová hadice
Elektrická přípojka
Jednosměrný ventil
Vakuový ventil
9
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.4.3 Elektrická přípojka
Tento symbol na přístroji je varováním na elektrické zařízení. Součástku může
odstraňovat pouze kvalifikovaný elektrikář. Tento přístroj je citlivý na elektrostatické výboje, a proto je při manipulaci s elektronikou třeba používat antistatický
náramek.
Informace o elektrické přípojce jsou uvedeny ve schématu připojení stroje. Nacházejí se uvnitř přední desky.
Přístroj musí být připojen k uzamykatelnému vypínači hlavního rozvaděče. Ten
musí být umístěn na zdi a dobře chráněn proti vodě a unikající páře při otevření
dveří.
Stroj se dodává s připojeným elektrickým kabelem.
3.4.4 Vodovodní přípojka
Vodovodní potrubí se připojí na pozici (1). Pokud je přístroj připojen hadicí, musí
mít tato hadice vnitřní průměr alespoň 12 mm.
Požadovaný průtok a tlak vody je uveden v TECHNICKÝCH PARAMETRECH.
Na přívodní potrubí musí být instalován uzavírací kohout.
3.4.5 Přípojka odpadu. Přístroj bez vypouštěcího čerpadla
Vypouštěcí hrdlo (2) je tvořeno ohebnou kovovou hadicí. Odtok musí vést
k podlahové vpusti, jejíž ústí je nad úrovní hladiny.
3.4.6 Přípojka odpadu. Přístroj s vypouštěcím čerpadlem
Vypouštěcí hrdlo (2) je tvořeno ohebnou kovovou hadicí. Odtok je vyveden ke
dřezu, kde musí být zakončen alespoň 25 mm nad dřezem.
10
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.4.7 Přípojka na mycí a sušicí prostředky
Hrdlo pro hadice se nachází na zadní straně přístroje.
Dávkovací čerpadlo pro sušicí prostředek je součástí přístroje. Připojte sací hadici vstřikovacího čerpadla sušicího prostředku k nádržce na sušicí prostředek.
Dávkovací čerpadlo pro tekutý mycí prostředek je volitelným vybavením.
Nastavení dávkování mycího a sušicího prostředku je popsáno v části POKYNY
K SEŘÍZENÍ
Elektrické přípojky viz schéma zapojení.
Přístroj může být vybaven zařízením pro mycí a sušicí prostředek také prostřednictvím „vnějšího“ připojení. Správné připojení viz schéma zapojení.
3.5
Možnosti nastavení zařízení pro mycí a sušicí prostředky
(volitelné)
Před započetím práce nejprve zkontrolujte, jaké zařízení je připojené k stroji.
Před započetím práce s elektrickou skříní hlavním spínačem vypněte napájení
stroje.
První část „Napájení dávkování mycího a sušicího prostředku 24V nebo 230V
střídavým proudem prostřednictvím relé 9/J71 a 11/J73“ vysvětluje, jak kontaktům zajistit potřebné napětí.
Druhá část „Nastavení možností pro relé 9/J71 a 11/J73“ popisuje různé nastavení a jak je lze změnit.
3.5.1 Napájení dávkování mycího a sušicího prostředku 24V nebo 230V
střídavým proudem prostřednictvím relé 9/J71 a 11/J73
Systém dávkování mycího a sušicího prostředku může být napájen ze dvou relé
na datové kartě. Relé může být odpojené, bez proudu, (spouštěcí impuls) nebo
může být napojené na 24V nebo 230V střídavý proud pro napájení dávkovacího
systému. Každé relé má kontakt pro napojení zařízení. Relé 9 pro mycí prostředek je napojené přes tříkolíkový kontakt J71. Relé 11 pro sušicí prostředek je napojené přes dvoukolíkový kontakt J73.
Pro správné připojení na X10 viz schéma zapojení.
Zařízení na 230V střídavý proud by nemělo čerpat více než 1,5 A.
Zařízení na 24V střídavý proud by nemělo čerpat více než 1,5 A.
Doba a způsob zapínání relé je určen nastavením v tabulce referenčních hodnot.
Viz část „Nastavení možností pro relé 9/J71 a 11/J73“.
11
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
Relé 9/J71. Odpojené sepnutí (spouštěcí impuls)
(230V/400V stroj)
Pro použití sepnutí bez napájení postupujte podle následujících pokynů:
1.
Připojte ovládané zařízení na kontakty J71-101 a J71-105.
Relé 9/J71. Verze pro 230V střídavý proud (400V třífázový stroj)
Pro připojení 230V střídavý proud ke kontaktu postupujte podle následujících pokynů:
1.
2.
3.
Připojte modrý drát 0,75 mm² od konektoru N1 nebo N2 v elektrické skříni
ke kontaktu J71-102.
Připojte černý drát 0,75 mm² od konektoru X10 ke kontaktu J71-105.
Připojte ovládané zařízení na kontakty J71-101 a J71-102. Ke kontaktu
J71-102 budou připojeny dva dráty.
Relé 9/J71. Verze pro 230V střídavý proud (230V třífázový stroj)
Pro připojení 230V střídavý proud ke kontaktu postupujte podle následujících pokynů:
1.
2.
3.
Připojte černý drát 0,75 mm² od konektoru X10 ke kontaktu J71-102.
Připojte černý drát 0,75 mm² od konektoru X10 ke kontaktu J71-105.
Připojte ovládané zařízení na kontakty J71-101 a J71-102. Ke kontaktu
J71-102 budou připojeny dva dráty.
Relé 9/J71. Relé 9. Verze pro 24V střídavý proud
(230V/400V třífázový stroj)
Pro připojení 24V střídavý proud ke kontaktu postupujte podle následujících pokynů:
1.
2.
3.
Připojte červený drát 0,75 mm² od konektoru X10 ke kontaktu J71-102.
Připojte červený drát 0,75 mm² od osmikolíkového kontaktu na datové kartě označeného J69-8 ke kontaktu J71-105.
Připojte ovládané zařízení na kontakty J71-101 a J71-102. Ke kontaktu
J71-102 budou připojeny dva dráty.
12
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
Relé 11/J73. Odpojené sklápění (spouštěcí impuls)
(230V/400V třífázový stroj)
Pro použití sklápění bez napájení postupujte podle následujících pokynů:
1.
Připojte ovládané zařízení na kontakty J73-103 a J73-104.
Relé 11/J73. Verze pro 230V střídavý proud
(400V třífázový stroj)
Pro připojení 230V střídavý proud ke kontaktu postupujte podle následujících pokynů:
1.
2.
3.
Pokud je osazena verze J71 na 230V střídavý proud:
Připojte J71-015 k J73-104 za použití černého drátu 0,75mm².
Pokud není osazen J71 nebo se nejedná o verzi 230V střídavého proudu.
Připojte černý drát 0,75 mm² od konektoru X10 ke kontaktu J73-104.
Připojte ovládané zařízení mezi kontakty J73-103 a konektor N1 nebo N2
v elektrické skříni.
Relé 11/J73. Verze pro 230V střídavý proud
(230V třífázový stroj)
Pro připojení 230V střídavý proud ke kontaktu postupujte podle následujících pokynů:
1.
2.
3.
Pokud je osazena verze J71 na 230V střídavý proud:
Připojte J71-015 k J73-104 za použití černého drátu 0,75mm².
Pokud není osazen J71 nebo se nejedná o verzi 230V střídavého proudu.
Připojte černý drát 0,75 mm² od konektoru X10 ke kontaktu J73-104.
Připojte zařízení ovládané mezi kontaktem J73-103 a konektorem X10
v elektrické skříni.
Relé 11/J73. Relé 11. Verze pro 24V střídavý proud
(230V/400V třífázový stroj)
Pro připojení 24V střídavý proud ke kontaktu postupujte podle následujících pokynů:
1.
2.
3.
Pokud je osazena verze J71 na 24V střídavý proud:
Připojte J71-015 k J73-104 za použití červeného drátu 0,75mm².
Pokud není osazen J71 nebo se nejedná o verzi 24V střídavého proudu.
Připojte červený drát 0,75 mm² od osmikolíkového kontaktu na datové kartě označeného J69-8 (24V) ke kontaktu J73-104.
Připojte zařízení ovládané mezi kontaktem J73-103 a konektorem X10
v elektrické skříni.
13
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.5.2 Nastavení možností pro relé 9/J71
Funkci relé 9/J71 může ovlivňovat pouze referenční hodnota na řádku 22.
Relé 9/J71. Nastavení/úprava dávkovacího intervalu během
plnění a konečného oplachu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zapněte napájení přístroje.
Stisknutím servisního tlačítka na datové kartě vstupte do režimu S1.
Běžte na řádek 22.
Zvyšte nastavení stlačením „P2“.
Snižte nastavení stlačením „P3“.
Stlačením tlačítka 0/1 opusťte režim S1.
Nastavení se uloží, když opustíte režim S1.
Nová hodnota se použije při příštím plnění přístroje nebo po příštím konečném oplachu.
Relé 9/J71. Stálé napětí při spuštění stroje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapněte napájení přístroje.
Stisknutím servisního tlačítka na datové kartě vstupte do režimu S1.
Běžte na řádek 22.
Změňte nastavení na „00“.
Stlačením tlačítka 0/1 opusťte režim S1.
Nastavení se uloží, když opustíte režim S1.
Nová hodnota se použije, jakmile to bude aktuální.
Relé 9/J71. Paralelní provoz s chemickým čerpadlem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapněte napájení přístroje.
Stisknutím servisního tlačítka na datové kartě vstupte do režimu S1.
Běžte na řádek 22.
Změňte nastavení na „99“.
Stlačením tlačítka 0/1 opusťte režim S1.
Nastavení se uloží, když opustíte režim S1.
Nová hodnota se použije, jakmile to bude aktuální.
14
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.5.3 Nastavení možností pro relé 11/J73
Nastavte správnou funkci relé 11/J73 tak, že zajistíte, aby referenční hodnota na
řádku 105 byla nastavena na „0“, což odpovídá „externímu dávkování sušicího
prostředku“ předtím, než začnete s nastavováním na řádku 23.
Relé 11/J73. Nastavení/úprava dávkovacího intervalu během
plnění a konečného oplachu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zapněte napájení přístroje.
Stisknutím servisního tlačítka na datové kartě vstupte do režimu S1.
Běžte na řádek 23.
Zvyšte nastavení stlačením „P2“.
Snižte nastavení stlačením „P3“.
Stlačením tlačítka 0/1 opusťte režim S1.
Nastavení se uloží, když opustíte režim S1.
Nová hodnota se použije při dalším konečném oplachu.
Relé 11/J73. Paralelní provoz s ventilem konečného oplachu
(hadicové čerpadlo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapněte napájení přístroje.
Stisknutím servisního tlačítka na datové kartě vstupte do režimu S1.
Běžte na řádek 23.
Změňte nastavení na „00“.
Stlačením tlačítka 0/1 opusťte režim S1.
Nastavení se uloží, když opustíte režim S1.
Nová hodnota se použije, jakmile to bude aktuální.
Relé 11/J73. Paralelní provoz s chemickým čerpadlem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapněte napájení přístroje.
Stisknutím servisního tlačítka na datové kartě vstupte do režimu S1.
Běžte na řádek 23.
Změňte nastavení na „99“.
Stlačením tlačítka 0/1 opusťte režim S1.
Nastavení se uloží, když opustíte režim S1.
Nová hodnota se použije, jakmile to bude aktuální.
15
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.6
Zkušební provoz
Připravte přístroj ke zkušebnímu provozu za použití NÁVODU K POUŽITÍ. Ten
uvádí opatření, kterých je třeba na přípravu přístroje k provozu.
3.6.1 Uvedení do provozu
Tuto část zákazník vyplní a podepíše při rozjezdu.
Typ stroje:
Číslo přístroje:
Datum instalace:
Zákazník:
Poštovní adresa:
Tel. č.:
Kontaktní osoba:
Obchodní zástupce:
Tel. č.:
Kontaktní osoba:
Společnost zajišťující instalaci:
Tel. č.:
Kontaktní osoba:
Servisní společnost:
Tel. č.:
Dodavatel mycích prostředků:
Tel. č.:
Podpis koncového uživatele:
Jméno tiskacím písmem:
Pečlivě si přečtěte instalační a uživatelskou příručku. Zkontrolujte následující:
16
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
1. Zkontrolovat:
•
•
•
•
•
Vodovodní přípojku a přípojku odpadu.
Že je stroj rovnoměrně vyvážený.
Mycí a sušicí prostředky
Že jsou na svém místě filtry a přepadová trubka.
Že ochrana proti přehřátí na boosteru není vyskočená.
2. Naplnění stroje:
•
•
•
•
Zapněte hlavní spínač.
Zavřete dvířka.
Stiskněte tlačítko 0/1.
Naplňte přístroj vodou v souladu s NÁVODEM K POUŽITÍ.
3. Spuštění stroje:
•
•
•
Zkontrolujte směr otáčení čerpadla.
POZOR! Pokud se čerpadlo točí nesprávným směrem, je třeba přehodit
fázi na uzamykatelném hlavním vypínači.
Vyprázdněte stroj a znovu jej naplňte.
Zkontrolujte průtok konečného oplachu během plnění.
Upozornění: Je-li průtok správný, naplní se přístroj za 1,5 minuty. Průtok je
regulován vestavěným kulovým ventilem.
4. Zkontrolujte nastavení referenčních hodnot:
•
•
Všechny referenční hodnoty jsou již při dodávce nastaveny na doporučenou hodnotu
Zkontrolujte teploty
5. Proveďte několik kompletních mytí s naplněním a zkontrolujte že:
•
•
•
•
•
Nedochází k úniku vody.
Otevírání dveří funguje.
Udržuje se teplota vody.
Myté předměty jsou čisté.
Myté předměty vysychají
Upozornění: Zařízení na mycí a sušicí prostředek je přibližně nastaveno
dodavatelem; pro přesnější nastavení se obraťte na svého dodavatele mycího prostředku.
6. Konečná kontrola: Vyprázdněte přístroj a vypněte hlavní spínač.
•
•
•
Znovu utáhněte všechna spojení na stykačích a elektrických jističích.
Všechny elektrické jističe nastavte do polohy „ZAPNUTO“.
Instalujte doprovodné pokyny týkající se péče o zařízení
7. Vyškolte obsluhu myčky.
17
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Instalace
3.7
Technická dokumentace
Pro správné používání a servis je nezbytné, aby byla doprovodná dokumentace
k přístroji k dispozici personálu, který bude s přístrojem pracovat. Návod
k instalaci a použití popisující mimo jiné, jak přístroj provozovat a udržovat, by
měla být uložena v blízkosti přístroje.
Pokud spolu s dodávkou dorazí také servisní příručka, je třeba ji později předat
technickému pracovníkovi.
Je-li součástí dodávky také příručka k náhradním dílům, je třeba ji později předat
servisnímu technikovi.
Je-li společně se strojem dodána příručka WEB Tool, musí být uchovávána poblíž stroje.
18
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4. Návod k použití
Odpovědný pracovník seznámí obsluhu stroje s návodem k obsluze s ohledem
na bezpečnost práce.
Myčku nesmějí používat osoby trpící vážnou fyzickou nebo duševní nemocí.
Je třeba zajistit, aby ke stroji neměly přístup děti.
19
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.1
Příprava
4.1.1 Konstrukce přístroje, bez vypouštěcího čerpadla
°C
2
3
4
1
17
16
P1
5
P2
6
P3
7
8
9
15
14
9
10
13
(300802)
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
11
WD4_26_R1
Symbol funkce mytí. Symbol bliká, pokud je úroveň hladiny v nádrži příliš
nízká.
Displej teploty.
Symbol konečného oplachu. Symbol bliká, je-li teplota oplachu příliš nízká.
Displej programu.
Tlačítko pro mycí program P1.
Tlačítko pro mycí program P2.
Tlačítko pro mycí program P3 nebo čištění vnitřku přístroje po mycím programu.
Tlačítko Zapnuto/Vypnuto
Mycí rameno
Filtr nádrže
Filtr čerpadla
Vypouštěcí filtr
Gumové těsnění
Přepadová trubka
Krycí deska
Mycí tryska
Oplachovací tryska
20
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.1.2 Konstrukce přístroje, s vypouštěcím čerpadlem
°C
2
3
4
1
17
16
P1
P2
P3
5
15
6
14
7
13
9
9
10
8
(300806)
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
11
WD4_30_R1
Symbol funkce mytí. Symbol bliká, pokud je úroveň hladiny v nádrži příliš
nízká.
Displej teploty.
Symbol konečného oplachu. Symbol bliká, je-li teplota oplachu příliš nízká.
Displej programu.
Tlačítko pro mycí program P1 nebo vypouštění po mycím programu.
Tlačítko pro mycí program P2.
Tlačítko pro mycí program P3 nebo čištění vnitřku přístroje po mycím programu.
Tlačítko Zapnuto/Vypnuto
Mycí rameno
Filtr nádrže
Filtr čerpadla
Vypouštěcí filtr
Gumové těsnění
Přepadová trubka
Krycí deska
Mycí tryska
Oplachovací tryska
21
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.1.3 Příprava před plněním, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho
Zkontrolujte:
•
•
•
•
zda je myčka a všechny snímatelné součástky čisté a zda v myčce a na
tryskách oplachovacích ramen nejsou žádné nečistoty (16, 17).
zda není poškozeno gumové těsnění (13).
zda je otevřen uzavírací kohout.
zda je správně nastaveno množství mycího a sušicího prostředku.
V přístroji ani k namáčení nádobí se nesmí používat prostředek na nádobí (namáčení, předmytí atd.).
Instalace:
Vypouštěcí filtr (12), přepadová trubka (14), filtr čerpadla (11), filtry nádrže (10),
krycí deska (15). Gumové těsnění přepadové trubky (13) musí těsně dosedat na
spodní desku.
Zavřete dvířka.
4.1.4 Plnění přístroje, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho
•
•
•
•
Tlačítkem 0/1 (8) na panelu stroj zapněte. Displej (2) ukazuje teplotu oplachové vody. Displej (4) ukazuje P0. P0 je režim pauzy, který indikuje, že
nebyl zvolen žádný mycí program.
Po uzavření dveří je zahájeno plnění přístroje. Doba ohřevu závisí na teplotě přiváděné vody.
Jakmile se stroj naplní vodou, rozsvítí se symbol (1) a na displeji (2) se zobrazí teplota mycí vody. Pokud teplota mytí poklesne pod stanovenou hodnotu o více než 5 °C, začne blikat displej teploty (2).
Mytí nezačne, dokud není dosaženo správné teploty -5°C, je-li tato funkce
zvolena. Běžná provozní teplota pro mycí fázi je 60 °C. Poklesne-li teplota
mycí vody pod 50 °C, začne blikat displej teploty.
22
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.2
Použití
4.2.1 Volba programu, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho
Ovládací panel má tři programovací tlačítka: P1, P2 a P3.
•
•
•
P1 = lehce špinavé nádobí (např. tácy a skleničky)
P2 = běžné mytí
P3 = velmi špinavé nádobí
Teplota a doba mytí každého programu je nastavena od výrobce. Obsluha může
tyto hodnoty změnit podle potřeby.
4.2.2 Změna teploty a doby mytí, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho
Tovární nastavení teploty mytí je 60 °C. Obsluha může teplotu upravit v rozmezí
50 až 70 °C.
Doba mytí každého programu je od výrobce nastavena na:
•
•
•
1,0 min. (program P1)
2,2 min. (program P2)
4,0 min. (program P3)
Dobu mytí lze upravit v rozmezí 1,0 až 6,0 minut.
23
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
Změna hodnot. Přepnutí do servisního režimu
Pokud chce obsluha změnit některou hodnotu, musí být přístroj uveden do
„servisního režimu“. Změny se provádí na ovládacím panelu. Hodnoty, které lze
změnit, blikají. Displeje a tlačítka mají jinou funkci, je-li přístroj v režimu běžného
provozu.
A
B
°C
°C
2
3
4
1
P1
5
P2
6
P3
2
3
4
1
P1
P2
7
P3
5
6
7
8
8
(300806)
(300802)
WD4_27
Funkce panelu v servisním režimu
A=bez vypouštěcího čerpadla
B=s vypouštěcím čerpadlem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Symbol funkce mytí.
Displej pro zobrazení čísla tabulky a čísla řádku dané tabulky.
Symbol konečného oplachu.
Displej pro zobrazení hodnot a dalších informací pro všechna čísla řádků
v tabulkách.
Pro pohyb mezi řádky tabulky nebo nastavení hodnot na naposledy uložené použijte tlačítko P1.
Chcete-li zvýšit hodnotu nebo procházet dopředu mezi tabulkami, použijte
tlačítko P2.
Chcete-li snížit hodnotu nebo procházet dozadu mezi tabulkami, použijte
tlačítko P3.
Stisknutím tlačítka 0/1 spustíte nebo opustíte servisní režim.
24
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
Všechny hodnoty jsou uvedeny v „tabulkách“, přičemž každá tabulka obsahuje
určitý počet řádků – jeden pro každou hodnotu. Tabulka obsahující hodnoty pro
teploty a doby mytí pro různé programy je označena „0.0“.
Hodnoty teploty a doby mytí jsou uvedeny v řádcích 01 až 04 (včetně) v tabulce
„0.0“.
Tabulka 0.0
Číslo řádku
Význam
Rozsah nastavení
01
02
03
04
Teplota mytí
Doba mytí programu P1
Doba mytí programu P2
Doba mytí programu P3
55 - 70°C
1,0 – 6,0 min.
1,0 – 6,0 min.
1,0 – 6,0 min.
Přepnutí do servisního režimu, společně se změnou teploty a doby mytí, se provádí takto:
•
•
•
•
•
•
•
Pro přechod do „servisního režimu“ musí být mycí program ukončen.
Stiskněte tlačítko 0/1 (8). Na obou displejích jsou nyní zobrazeny vodorovné pomlčky „--“ a stroj je v režimu vypnutí
Držte tlačítko 0/1 stisknuté po dobu cca 3 vteřin, dokud se na horním displeji (2) nezobrazí „0.0“. Jakmile se na displeji zobrazí „0.0“, je přístroj
v servisním režimu.
Stiskněte P1. Na horním displeji (2) se nyní zobrazí 01 – číslo prvního řádku dané tabulky. Dolní displej (4) ukazuje blikající nastavenou teplotu mytí,
přičemž lze měnit pouze ty hodnoty, které při zobrazení blikají. Má-li být
změněna teplota, stiskněte tlačítko P2 pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko
P3 pro snížení hodnoty.
Má-li být změněna doba trvání programu, použijte tlačítko P1 pro přechod
na další číslo řádku v tabulce. Vysvětlení čísel řádků 01, 02, 03 a 04 je uvedeno v tabulce „0.0“ výše.
Jakmile bylo nastavení upraveno, opusťte servisní režim podržením tlačítka 0/1 (8) po dobu cca 3 vteřin, dokud se na displeji neobjeví dvě vodorovné pomlčky „--“. Změněné hodnoty jsou nyní uloženy.
Krátkým stisknutím tlačítka 0/1 se vrátíte do běžného provozního režimu.
25
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.2.3 Mytí, s vypouštěcím čerpadlem nebo bez něho
Nádobí se nesmí máčet ani předmývat v běžném tekutém mycím prostředku na
nádobí.
Zkontrolujte, zda je nádobí umístěno tak, aby se během fáze mytí a oplachu nedostalo mimo mycí koš.
A
B
°C
°C
2
3
4
1
P1
5
P2
6
P3
2
3
4
1
P1
P2
7
P3
5
6
7
8
8
(300806)
(300802)
WD4_27
A=bez vypouštěcího čerpadla
B=s vypouštěcím čerpadlem
•
•
•
•
•
•
•
Stěrkou, ev. ruční sprchou odstraňte větší kusy jídla. Teplota vody v ruční
sprše nesmí přesáhnout 40 °C. Umývané nádobí vložte do koše.
Zasuňte koš do přístroje a zavřete dveře. Zvolte program P1, P2 nebo P3.
Stroj spustí mytí podle zvoleného programu. Displej (4) nyní ukazuje zbývající dobu mytí programu.
Během fáze mytí je symbol (1) rozsvícen.
Jakmile začne fáze oplachu, rozsvítí se symbol (3). Pokud po zahájení
oplachu nedosáhla oplachovací voda správné oplachovací teploty, bliká
symbol (3) a přístroj pokračuje v mytí, dokud oplachovací voda nedosáhne
správné teploty.
Neotvírejte dveře dokud program neskončí.
Jakmile se přístroj zastaví, zobrazí se na displeji (4) P0. Vyjměte mycí koš
a nechejte umyté nádobí oschnout.
P0 je režim pauzy a používá se v případě delších prostojů mezi jednotlivým mytím, aby se zachovala teplota nádrže. Dveře musí být vždy zavřeny. Stroj se
v režimu P0 nespustí.
Mezi jednotlivými mycími cykly je třeba dveře otevřít a zavřít.
26
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.2.4 Výměna vody
Pro optimální výsledky mytí je důležité, aby byla voda často měněna. Pro běžně
špinavé nádobí je třeba vyměnit mycí vodu po přibližně 30 mytích. Vodu vyměňte
vždy, když se v nádrží objeví problémy s pěnou.
Objeví-li se na displeji IF09, znamená to, že je třeba vodu vyměnit.
Je-li přístroj v režimu P0 s otevřenými dvířky a rozsvítí se symbol (3), vyměňte
vodu podle následujícího postupu:
Přístroje bez vypouštěcího čerpadla
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, že je stroj v režimu P0.
Otevřete dvířka.
Odstraňte filtry nádrže (10) a krycí desku (15).
Vyjmutím přepadové trubky (14) vyprázdněte přístroj.
Je-li nádrž prázdná, nasaďte zpět přepadovou trubku (14), filtry nádrže (10)
a krycí desku (15).
Zkontrolujte, že svítí symbol konečného oplachu (3).
Zavřete dvířka a přístroj se znovu naplní.
Přístroje s vypouštěcím čerpadlem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.3
Zkontrolujte, že je stroj v režimu P0.
Otevřete dvířka.
Vyjměte filtr nádrže (10), krycí desku (15) a přepadovou trubku (14).
Stiskněte tlačítko 0/1 (8).
Chcete-li spustit vypouštěcí čerpadlo, stiskněte tlačítko P1 (5); na displeji
(2) se zobrazí „dP“.
Je-li nádrž prázdná, nasaďte zpět přepadovou trubku (14), filtry nádrže (10)
a krycí desku (15).
Stiskněte tlačítko 0/1 (8).
Zkontrolujte, že svítí symbol konečného oplachu (3).
Zavřete dvířka a přístroj se znovu naplní.
Po použití - Čištění
HACCP je preventivní kontrolní systém zajišťující dodržování hygienických požadavků během mytí a čištění přístroje. Díky své konstrukci splňuje přístroj přísné
hygienické požadavky. Z hygienického hlediska je rovněž důležité pravidelné a
důkladné čištění. Důkladně vyčištěný přístroj přispívá k vynikajícím výsledkům
mytí a snižuje riziko hromadění nečistot uvnitř přístroje.
27
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.3.1 Vypouštění, vyplachování vnitřku přístroje, bez vypouštěcího čerpadla
Je-li přístroj vypnut, zobrazí se na displeji na přibližně 5 vteřin počet umytých
košů.
Poté se na displeji na méně než 3 minuty zobrazí dvě vodorovné pomlčky „--“. Po
tuto dobu je stroj stále aktivní a vyprázdnění a vnitřní čištění musí proběhnout právě v této fázi. Stroj se pak automaticky vypne.
•
•
•
•
•
Na panelu stiskněte tlačítko 0/1 (8). Sejměte z přístroje filtry nádrže (10) a
krycí desku (15). Vyjmutím přepadové trubky (14) vypusťte vodu
z přístroje.
Zavřete dvířka. Stiskněte tlačítko P3 (7). Na displeji (2) se zobrazí „SC“ a
spustí se vnitřní mytí. Displej (4) zobrazuje zbývající dobu čištění. Jakmile
je mytí dokončeno, zobrazí se na obou displejích dvě vodorovné pomlčky
„--“.
Otevřete dvířka. Zkontrolujte, že jsou mycí a oplachovací trysky (16, 17)
čisté a že se do přístroje nedostaly žádné cizí předměty.
Sejměte a vyčistěte filtr čerpadla (11) a vypouštěcí filtr (12). Vyčistěte filtry
nádrže (10), krycí desku (14) a přepadovou trubku (13).
Vyčištěné části odkládejte do mycího koše. Dbejte, aby nedošlo
k deformaci gumové manžety (13) přepadové trubky tím, že ji necháte volně viset.
4.3.2 Vypouštění, vyplachování vnitřku přístroje, s vypouštěcím čerpadlem
Je-li přístroj vypnut, zobrazí se na displeji na přibližně 5 vteřin počet umytých
košů.
Poté se na displeji na méně než 3 minuty zobrazí dvě vodorovné pomlčky „--“. Po
tuto dobu je stroj stále aktivní a vyprázdnění a vnitřní čištění musí proběhnout právě v této fázi. Stroj se pak automaticky vypne.
•
•
•
•
•
•
Na panelu stiskněte tlačítko 0/1 (8). Sejměte z přístroje filtry nádrže (10) a
krycí desku (15). Sejměte přepadovou trubku (14).
Stiskněte tlačítko P1 (5). Na horním displeji (2) se zobrazí „dP“ a spustí se
vypouštěcí čerpadlo. Po nastavené době se automaticky zastaví.
Jakmile se stroj vyprázdní, zavřete dvířka. Stiskněte tlačítko P3 (7). Na displeji (2) se zobrazí „SC“ a spustí se vnitřní mytí. Displej (4) zobrazuje zbývající dobu čištění. Po skončení procesu oplachování a vypuštění vody se
na obou displejích se zobrazí dvě vodorovné pomlčky „--“.
Otevřete dvířka. Zkontrolujte, že jsou mycí a oplachovací trysky (16, 17)
čisté a že se do přístroje nedostaly žádné cizí předměty.
Sejměte a vyčistěte filtr čerpadla (11) a vypouštěcí filtr (12). Vyčistěte filtry
nádrže (10), krycí desku (15) a přepadovou trubku (14).
Vyčištěné části odkládejte do mycího koše. Dbejte, aby nedošlo
k deformaci gumové manžety (13) přepadové trubky tím, že ji necháte volně viset.
28
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.3.3 Čištění jedenkrát za týden
Týdenní čištění je pečlivější než denní čištění. Pokud se na displeji objeví informativní hlášení „IF10“, znamená to, že je třeba provést týdenní čištění.
Vedle úkonů při denním čištění očistěte přístroj následovně:
•
Sejměte mycí ramena. Uvolněte pojistnou matici (A) ve středu mycího ramena a mycí rameno sejměte. Zkontrolujte trysky a případně je vyčistěte.
Opláchněte mycí ramena a opět je osaďte.
A=Pojistná matice
4.3.4 Čištění vnějšku přístroje
Měkkým, vlhkým hadříkem otřete vnější plochy stroje.
Používáte-li mycí prostředek, tento nesmí obsahovat abraziva. Mycí prostředky
s obsahem abraziv poškodí nerezové panely.
Přístroj nesmí být zvnějšku oplachován hadicí. Do ovládacího panelu by mohla
proniknout voda a poškodit elektrické zařízení.
29
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
4.3.5 Nesprávný způsob čistění
POZOR! Nesprávný způsob čištění může stroj poškodit. Proto platí následující:
•
•
NEPOUŽÍVEJTE drátěnku, protože způsobí korozi přístroje.
Vysokotlakové čištění může přístroj poškodit a NESMÍ se při čištění používat. Podlahu nikdy nemyjte vysokotlakými zařízeními ve vzdálenosti méně
než 1 metr od myčky bez použití speciálních ochranných krytů bránicích
stříkání vody. Dodavatel nenese odpovědnost za vady způsobené vysokotlakovým mytím přístroje a takové jednání bude mít za následek neplatnost záruky.
WD4_16
Riziko stříkání vody platí i u splachování podlahy hadicí.
4.3.6 Provozní poruchy
Chybové hlášky
Je-li přístroj v provozu, mohou se na obou displejích ovládacího panelu objevit
různé výstrahy a upozornění. Rozlišujeme mezi výstrahami IF a Er. Hlášení typu
IF může obvykle vyřešit obsluha. Objeví-li se výstraha Er, je třeba přivolat servisního technika. Některé výstrahy typu IF, které již několikrát řešila obsluha, se mohou nakonec změnit na výstrahy typu Er a bude potřeba přivolat servisního
technika.
Každá výstraha má své číslo, např. 01, 02, 03 atd. Horní displej zobrazuje buď IF
nebo Er; dolní displej zobrazuje číslo výstrahy.
Tabulka ukazuje pouze výstrahy, které může řešit obsluha nebo které může obsluha resetovat pomocí tlačítka 0/1 na panelu.
30
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
KÓD
PŘÍČINA
AKCE
IF01 / Er01
Byla překročena doba plnění, aniž by došlo k
naplnění nádržky.
Není nasazena přepadová trubka.
Gumové těsnění přepadové trubky nesedí těsně na spodní desce.
Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na
panelu.
Nasaďte přepadovou trubku.
Seřiďte přepadovou trubku. Zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození gumového těsnění. Vyměňte poškozené těsnění.
Otevřete kohout.
Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na
panelu. Obraťte se na servisního technika.
Obraťte se na servisního technika.
Obraťte se na servisního technika.
Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na
panelu.
Otevřete kohout. Zavřete dvířka.
Vyměňte vodu. Alarm lze resetovat stiskem tlačítka 0/1 na panelu, není-li nastaveno na zastavení přístroje.
Přístroj je třeba vyčistit důkladněji než při denním čištění. Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na panelu.
Hlášení se automaticky zruší, jakmile je nádrž
plná.
Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na
panelu. Obraťte se na servisního technika.
Obraťte se na servisního technika.
Zkontrolujte, že je přepadová trubka správně
nasazena. Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na panelu.
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození gumového těsnění přepadové trubky.
Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na
panelu.
Zkontrolujte množství mycího prostředku a
podle potřeby doplňte.
Chcete-li zahájit plnění vodou, otevřete
a zavřete dvířka. Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na panelu.
Obraťte se na servisního technika.
IF09
Je uzavřen uzavírací kohout.
Po nastavené době je teplota nádrže nižší než
výchozí hodnota.
Nesprávný snímač teploty B41.
Nesprávný snímač teploty B41.
Během posledního oplachu nedošlo k ochlazení bojleru.
Je uzavřen uzavírací kohout.
Alarm pro výměnu vody.
IF10
Alarm týdenního čištění.
Er12
Mycí nádrž se nenaplnila vodou.
Er16
Teplota bojleru je příliš nízká.
Er27
IF30
Nastavené hodnoty byly narušeny.
Nízká hladina vody v mycí nádrži.
Er02
Er04
Er05
IF06 / Er06
Netěsní gumové těsnění přepadové trubky.
IF34
Alarm mycího prostředku.
Je zapotřebí mycí prostředek.
IF35
Mycí nádrž se neplní vodou.
Er96
Vypadlá bezpečnostní pojistka motoru čerpadla.
Jeden digitální vstup je zkratován na zem/kostru.
Nebylo navázáno spojení mezi CPU a počítačovou kartou.
Er97
Er98
Er99
Žádný kontakt mezi počítačem a počítačovou
kartou.
31
Obraťte se na servisního technika.
Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na
panelu. Pokud se hlášení objeví znovu, obraťte
se na servisního technika.
Hlášení lze vypnout stisknutím tlačítka 0/1 na
panelu. Pokud se hlášení objeví znovu, obraťte
se na servisního technika.
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
Řešení problémů
Následující chybové hlášky může obvykle vyřešit obsluha. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisního technika.
PROBLÉM
PŘÍČINA
AKCE
Přístroj se nespustí.
Stroj se neplní vodou.
Je vypnutý hlavní vypínač.
Je uzavřen uzavírací kohout pro přiváděnou vodu.
Jsou otevřená dvířka.
Není nasazena přepadová trubka.
Gumové těsnění přepadové trubky
nesedí těsně na spodní desce.
Zapněte hlavní spínač.
Otevřete kohout.
Přístroj napouští vodu pomalu.
Napouštění není ukončeno.
Přístroj nezačne umývat.
Mycí čerpadlo vydává hluk.
Stroj se zastaví uprostřed mycího cyklu a začne napouštět vodu.
Stroj nemyje správně.
Jsou ucpané oplachovací trysky.
Jsou ucpané oplachovací trysky.
Není nasazena přepadová trubka.
Gumové těsnění přepadové trubky
nesedí těsně na spodní desce.
Jsou otevřená dvířka.
Nádobí blokuje magnet na víku/dvířkách.
Nízká hladina vody. Pěna v nádrži.
Gumové těsnění přepadové trubky
nedoléhá ke spodní desce.
Oplachovací a mycí trysky jsou zaneseny nečistotami.
Příliš málo mycího prostředku.
Voda v nádrži je příliš špinavá.
V nádrži vzniká pěna.
Byl zvolen program s příliš krátkou
dobou mytí.
Na nádobí jsou zaschlé nečistoty.
Uložte nádobí správně do košů.
Nádobí je v koších zpřeházeno.
Uložte nádobí správně do košů.
Lehké kusy nádobí je třeba umýt..
Umyté nádobí neschne.
Jsou zanesené. oplachovací trysky.
Příliš malé množství sušicího prostředku.
Umyté nádobí bylo ponecháno v přístroji.
32
Zavřete dvířka.
Nasaďte přepadovou trubku.
Seřiďte přepadovou trubku. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození gumového těsnění. Vyměňte
poškozené gumové těsnění.
Vyčistěte oplachovací trysky.
Vyčistěte oplachovací trysky.
Nasaďte přepadovou trubku.
Seřiďte přepadovou trubku. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození gumového těsnění. Vyměňte
poškozené gumové těsnění.
Zavřete dvířka.
Vyjměte nádobí.
Zkontrolujte hladinu. Vyměňte vodu.
Seřiďte přepadovou trubku. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození gumového těsnění. Vyměňte
poškozené gumové těsnění.
Zkontrolujte a vyčistěte trysky.
Zkontrolujte množství mycího prostředku. Přívodní hadička prostředku musí být ponořena v tekutině a
filtr na konci hadičky musí být čistý.
Vyměňte vodu.
Zkontrolujte, zda teplota mytí není
příliš nízká a že používáte správný
mycí prostředek.
Zvolte program s delší dobou mytí.
Nádobí před mytím namočte.
Použijte správný druh mycího koše a
příslušenství tak, aby byly jednotlivé
kusy nádobí správně uloženy.
Přemístěte nádobí.
K uchycení kusů nádobí použijte síťku.
Zkontrolujte a vyčistěte trysky.
Zkontrolujte množství sušicího prostředku. Přívodní hadička prostředku musí být ponořena v tekutině a
filtr na konci hadičky musí být čistý.
Jakmile program skončí, umyté nádobí vyjměte.
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Návod k použití
Pokud se obracíte na servisního technika, musíte mít připraveny následující údaje:
•
•
•
•
Typ a model stroje.
Výrobní/sériové číslo stroje a datum jeho instalace.
Krátký popis závady/problému
Co se odehrálo těsně předtím, než porucha vznikla.
33
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Technické údaje
5.
Technické údaje
Vyhrazujeme si právo technické údaje změnit.
Obecné údaje
Motor čerpadla (kW)
Bojler (kW) *
Ohřev nádrže (kW)
Objem nádrže (litry)
Hmotnost, stroj v provozu (kg) **
Stupeň ochrany (IP)
0,74
3/9*
1,8
25
120
44
* Volitelné
** Volně stojící provedení
Údaje o kapacitě a provozu
Celková doba/mycí program 1 (min) **
Celková doba/mycí program 2 (min) **
Celková doba/mycí program 3 (min) **
Max. kapacita, košů/hod. (ks) ***
Velikost koše (mm)
Spotřeba oplachovací vody/program (litry) ****
Hladina zvuku (dB (A)) *
Max. teplota povrchu při pokojové teplotě 20°C (°C)
1,2
2,4
4,2
20/50
500x500
2,5-3,7
62
35
* Volně stojící model, měřeno 1 metr od přístroje
** Tovární nastavení. Dobu mytí lze upravit.
*** S bojlerem o výkonu 9kW (volitelné)
**** Platí za ideálních podmínek. Spotřeba vody je odvislá od místních podmínek.
Během instalace lze nastavit jemněji.
Připojení, přístroj
Celkový připojený výkon (kW)
Hlavní pojistka 400V 3N~ (A) **
Max. prostor připojení 400V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm²) ***
* S bojlerem o výkonu 9kW (volitelné)
** Jiné přípojné napětí na požádání.
*** Kabel o délce 2 m je součástí balení
34
5,54/9,74
10/16
2,5
WD-4
Rev. 2.0 (201202)
Technické údaje
Přípojka vody, odpadu a ventilace
Doporučená kvalita vody (tvrdost) (°dH)
Přípojka horké vody 50–70 °C (vnější závit)
Přípojka studené vody 5-12°C (vnější závit) *
Přípojka odpadu, hadice (mm)
Tlak přípojky vody (kPa)
Průtok vody (litry/min)
Podlahová vpusť, kapacita (litry/sekundu)
2-7
R½
R½
22
180
17
1
* Doporučeno pouze v kombinaci s bojlerem o výkonu 9kW
Velikost a hmotnost pro přepravu
Velikost, D x Š x V (mm) *
765 x 710 x
1025
97
Hmotnost (kg) *
* Včetně obalu
35
Download

MYČKA NÁDOBÍ WD-4 Příručka k instalaci a používání