Konzervatoř Duncan centre
Č. j.: 1/30/10/2014
Směrnice pro talentové zkoušky pro školní rok 2015/2016
V souladu se Zákonem 561/2004 Sb., Vyhlášky 394/2008. a zákon č. 500/2004 Sb.
První termín talentových zkoušek pro školní rok 2015/2016 se bude konat ve dnech 15. - 16. 1.
2015.
Druhý termín talentových zkoušek se bude konat 19. - 20. 1. 2015.
Zkušební komise: Zuzana Sýkorová, Petra Hauerová, Renata Bártová, Dagmar Chaloupková, Dora
Sulženko-Hoštová, Veronika Šimková, Eva Blažíčková, Jiří Voběrek, Hedvika Humlíčková, Tereza
Pospěchová
Talentové zkoušky jsou dvoukolové. Jednotlivá kola talentové zkoušky jsou vyřazovací.
V případě velkého počtu uchazečů budou rozděleni do skupin po 10. – 15. žácích.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZPIS TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
První termín 15. – 16. ledna 2015
I. kolo - čtvrtek 15. ledna 2015
Zkušební komise: Zuzana Sýkorová, Petra Hauerová, Renata Bártová, Dagmar Chaloupková, Dora
Sulženko-Hoštová, Veronika Šimková, Eva Blažíčková, Jiří Voběrek, Tereza Pospěchová
maximální počet získaných bodů v 1. kole: 100
(minimální počet získaných bodů v I. kole pro postup do II. kola je 49)
POHYBOVÉ NADÁNÍ
doba trvání:
zkoušku vede:
korepetice:
max. počet bodů:
1. skupina
2. skupina
60 minut
Renata Bártová
Jiří Voběrek
40 (minimální počet získaných bodů pro postup do II. kola je 20)
9.00 - 10.00
11.00 -12.00
sál S1
sál S1
PSYCHOLOGICKÝ TEST zaměřený na kreativitu
doba trvání:
90 minut
test zadává a hodnotí: Mgr. Tereza Pospěchová
max. počet bodů:
40 (minimální počet získaných bodů pro postup do II. kola je 20)
2. skupina
1. skupina
9.00 - 10.30
10.30 – 12.00
učebna T2
učebna T2
HUDEBNÍ NADÁNÍ
zkoušku z hudebního nadání vede: Jiří Voběrek
doba trvání:
30min
max. počet bodů:
20 (min. počet získaných bodů pro postup do II. kola je 9)
1. skupina
2. skupina
13.00
13.30
sál S1
sál S1
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ I. kola talentových zkoušek od 14:00h.
VYVĚŠENÍ VÝSLEDKŮ I. KOLA NA NÁSTĚNCE ŠKOLY po 16.00 hod.
Uchazeči kteří postoupí do II. kola budou rozděleni do dvou nových skupin dle úrovně v pohybovém
nadání. Sestavení skupin bude vyvěšeno v den I. kola po 16h na studijním oddělení Konzervatoře
Duncan centre.
II. kolo - pátek 16. ledna 2015
Zkušební komise: Zuzana Sýkorová, Petra Hauerová, Renata Bártová, Dagmar Chaloupková, Dora
Sulženko-Hoštová, Veronika Šimková, Eva Blažíčková, Jiří Voběrek, Hedvika Humlíčková
Max. počet získaných bodů v II.kole : 100b
(minimální počet získaných bodů ve II. kole je 50)
TANEČNÍ TECHNIKA, IMPROVIZACE
zkoušku z taneční techniky vede:
Dagmar Chaloupková
korepetice:
Jiří Voběrek
doba trvání:
45 min
max. počet bodů z taneční techniky:
40 (min. počet získaných bodů je 20)
---------------------------------------------zkoušku z improvizace vede:
Dora Sulženko Hoštová
korepetice:
Jiří Voběrek
doba trvání:
30min
max. počet bodů z improvizace: 40 (min počet získaných bodů 20)
---------------------------------------------1. skupina
2. skupina
9.00 - 10.15
10.30 -11.45
sál S1
sál S1
INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY
13:00
zahájení individuálního pohovoru s 1. uchazečem dle rozpisu na nástěnce školy
max. počet bodů z individuálních pohovorů: 20 (min. počet získaných bodů je 10)
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ II. kola talentových zkoušek od 15h.
Maximální počet získaných bodů v celé talentové zkoušce je 200 bodů.
K úspěšnému složení talentových zkoušek musí uchazeč získat nejméně 99 bodů z možných 200.
Druhý termín 19. - 20. ledna 2015
I. kolo - pondělí 19. ledna 2015
Zkušební komise: Zuzana Sýkorová, Petra Hauerová, Renata Bártová, Dagmar Chaloupková, Dora
Sulženko-Hoštová, Veronika Šimková, Eva Blažíčková, Jiří Voběrek, Tereza Pospěchová
maximální počet získaných bodů v 1. kole: 100
(minimální počet získaných bodů v I.kole pro postup do II. kola je 49)
POHYBOVÉ NADÁNÍ
doba trvání:
zkoušku vede:
korepetice:
max. počet bodů:
60 minut
Renata Bártová
Jiří Voběrek
40 (minimální počet získaných bodů pro postup do II. kola je 20)
1. skupina
2. skupina
sál S1
sál S1
9.00 - 10.00
11.00 -12.00
PSYCHOLOGICKÝ TEST zaměřený na kreativitu
doba trvání:
90 minut
test zadává a hodnotí: Mgr. Tereza Pospěchová
max. počet bodů:
40 (minimální počet získaných bodů pro postup do II. kola je 20)
2. skupina
1. skupina
učebna T2
učebna T2
9.00 - 10.30
10.30 – 12.00
HUDEBNÍ NADÁNÍ
zkoušku z hudebního nadání vede: Jiří Voběrek
doba trvání:
30min
max. počet bodů:
20 (min. počet získaných bodů pro postup do II. kola je 9)
1. skupina
2. skupina
13.00
13.30
sál S1
sál S1
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ I. kola talentových zkoušek od 14:00h.
VYVĚŠENÍ VÝSLEDKŮ I. KOLA NA NÁSTĚNCE ŠKOLY po 16.00 hod.
Uchazeči, kteří postoupí do II. kola budou rozděleni do dvou nových skupin dle úrovně v pohybovém
nadání. Sestavení skupin bude vyvěšeno v den I. kola po 16h na studijním oddělení Konzervatoře
Duncan centre.
II. kolo – úterý 20. ledna 2015
Zkušební komise: Zuzana Sýkorová, Petra Hauerová, Renata Bártová, Dagmar Chaloupková, Dora
Sulženko-Hoštová, Veronika Šimková, Eva Blažíčková, Jiří Voběrek, Hedvika Humlíčková
Max. počet získaných bodů v II. kole : 100b
(minimální počet získaných bodů ve II. kole je 50)
TANEČNÍ TECHNIKA, IMPROVIZACE
zkoušku z taneční techniky vede:
Dagmar Chaloupková
korepetice:
Jiří Voběrek
doba trvání:
45 min
max. počet bodů z taneční techniky:
40 (min. počet získaných bodů je 20)
---------------------------------------------zkoušku z improvizace vede:
Dora Sulženko Hoštová
korepetice:
Jiří Voběrek
doba trvání:
30min
max. počet bodů z improvizace: 40 (min počet získaných bodů 20)
---------------------------------------------1. skupina
2. skupina
9.00 - 10.15
10.30 -11.45
sál S1
sál S1
INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY
13:00
zahájení individuálního pohovoru s 1. uchazečem dle rozpisu na nástěnce školy
max. počet bodů z individuálních pohovorů: 20 (min. počet získaných bodů je 10)
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ II. kola talentových zkoušek od 15h.
Maximální počet získaných bodů v celé talentové zkoušce je 200 bodů.
K úspěšnému složení talentových zkoušek musí uchazeč získat nejméně 99 bodů z možných 200.
Maximální počet dosažených bodů pro celou talentovou zkoušku je 200 bodů.
Minimální počet dosažených bodů pro úspěšné složení celé talentové zkoušky je 99 bodů.
Jednotlivá kola talentové zkoušky jsou vyřazovací.
Postup uchazečů do každého následujícího kola bude vyvěšen na nástěnce školy.
Veškeré výsledky u talentové zkoušky každého uchazeče budou zveřejňovány pod registračním
číslem, které uchazeč obdrží před zahájením I. kola talentové zkoušky v prvním a druhém termínu při
evidenci na studijním oddělení Konzervatoře Duncan centre.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 je 18.
Po vykonání talentových zkoušek ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po
posledním kole v termínu stanoveném ředitelem školy a oznámí výsledky přijímacího řízení.
- Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup na www.duncancentre.cz a to alespoň na dobu 15 dnů.
-
Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude po závěrečném 2. kole
zasláno uchazečům a u nezletilých jejich zákonným zástupcům na adresu uvedenou
v přihlášce a to doporučeným dopisem
Pokud se uchazeč z vážných (zdravotních, rodinných) důvodů nedostaví k talentové zkoušce, doloží
písemně tuto skutečnost do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentové zkoušky. Na základě tohoto
oznámení mu bude stanoven náhradní termín zkoušky, nejpozději však
do 1 měsíce od konání řádného termínu.
KRITÉRIA TALENTOVÉ ZKOUŠKY STANOVENÁ ŘEDITELEM ŠKOLY:
1) Praktická část talentové zkoušky, kde uchazeč prokáže
a) Pohybové a taneční nadání
-motivace (1-10 bodů)
-přirozený talent-tanečnost(1-10 bodů)
-správné držení těla (1-10 bodů)
-koordinace (1-10 bodů)
b) Taneční technika
-koordinace (1-10 bodů)
-vnímání prostoru (1-10 bodů)
-dynamika (1-10 bodů)
-hudebnost (1-10 bodů)
c) Taneční kreativita, improvizace
-kreativita (1-10 bodů)
-vnímání prostoru (1-10 bodů)
-umělecký cit (1-10 bodů)
-ztvárnění zadané hudby (1-10 bodů)
d) Hudební nadání
- zpěv lidové písně
- rytmické nadání
- intonace
2) Psychologický test zaměřený na kreativitu uchazeče
3) Individuální pohovory
Všeobecný kulturní rozhled, schopnost formulovat vlastní názor v oblasti umění, jak ovlivňuje
umění vlastní život uchazeče
4) Motivační dopis
Uchazeč zde formuluje svůj výběr studijního oboru
Download

PDF - Konzervatoř Duncan Centre