Uživatelská příručka
Vodafone 353
VF 353 UG Cover.indd
1
23/08/2012
12:07PM
PRÁVNÍ INFORMACE
Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.
Všechna práva vyhrazena
Váš Vodafone 353 vyrábí ZTE CORPORATION výhradně pro
společnost Vodafone.
Tato příručka ani žádná její část nesmí být
reprodukována ani převáděna jakoukoli formou nebo
jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného svolení
společnosti ZTE CORPORATION.
Ochranné známky
VODAFONE a loga Vodafone jsou ochranné známky
společnosti Vodafone Group.
ZTE je ochrannou známkou ZTE
: WAP navigator a některý software zpráv (i-mode™) jsou
v licenci Opera nebo Teleca. WAP navigator a obsažený
software jsou výhradním vlastnictvím Opera nebo Teleca. Z
tohoto důvodu je zakázáno upravovat, překládat, rozebírat či
dokonce dekompilovat jakékoli části nebo celý program.
Slovo Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím Bluetooth® SIG,
Inc. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B019028
microSD™ je ochrannou známkou SD Card Association.
: logo microSD je ochrannou známkou.
: Ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití společností ZTE a jejích
poboček je licencováno. Ostatní ochranné známky
a názvy jsou vlastnictvím jejich právoplatných vlastníků.
- Vodafone 353 Bluetooth QD ID B019028
: facebook a logo f jsou ochrannou známkou Facebook,
Inc. a jsou užita v licenci.
Poznámka
Změna informací v této příručce bez předchozího
upozornění vyhrazena. Přípravě této příručky a zajištění
správnosti jejího obsahu bylo věnováno maximální možné
úsilí. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v této
příručce však nepředstavují záruky jakéhokoli druhu, ať
výslovné nebo předpokládané. Přečtěte si, prosíme,
informace o bezpečnosti produktu, abyste mohli zajistit
správné a bezpečné používání svého mobilního telefonu.
Adresa ZTE CORPORATION:
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057
Website: http://www.zte.com.cn
Verze. : R1.0
Upraveno dne: 15.08.2012
Manual No. : 079584504848
Obsah
INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRODUKTU......................6
VLIV VYSOKOFREKVENČNÍHO ZÁŘENÍ ...........................8
FUNKCE TLAČÍTEK ............................................................... 20
VLOŽENÍ SIM KARTY ............................................................ 22
VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY ............................................. 23
BATERIE.................................................................................... 24
PSANÍ TEXTU .......................................................................... 30
UŽIVATELSKÉ PROFILY........................................................ 32
VOLÁNÍ A PŘÍJEM HOVORŮ............................................... 32
HOVORY.................................................................................... 33
ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM ZPRÁV............................................. 34
FACEBOOK .............................................................................. 38
SPRÁVA SOUBORŮ................................................................ 39
ORGANIZÉR............................................................................. 39
MULTIMÉDIA........................................................................... 40
NASTAVENÍ .............................................................................. 43
BALANCE INDICATOR.......................................................... 47
BLUETOOTH ............................................................................ 47
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S ROHS SMĚRNICÍ .................. 50
LIKVIDACE VYSLOUŽILÉHO PŘÍSTROJE........................ 51
EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ................................................. 52
5
Informace o bezpečnosti produktu
Dále uvedené body jsou souborem podmínek, které se
mohou týkat různých výrobků. Při použití výrobku
konkrétního výrobce a postupu podle uvedených pravidel
vyberte příslušnou sadu upozornění. Vždy se ujistěte, že
výrazy „bezdrátové zařízení“, „zařízení“ nebo
„telefon“ odpovídají příslušnému výrobku.
Přečtěte si sekci
bezpečnostních
Nepoužívejte při
instrukcí této
doplňování paliva
uživatelské příručky
na straně 7
Toto zařízení
Nedržte telefon při
může produkovat
řízení vozidla
jasné nebo
blikající světlo
Při nošení na těle
Chraňte před
dodržujte vzdálenost
ohněm
1,5 cm
6
Zabraňte
Malé součástky
kontaktu s
mohou způsobit
magnetickými
zadušení
médii
Tento přístroj může
Chraňte před
generovat zvuk o
extrémními
velké intenzitě
teplotami
Držte mimo dosah
Chraňte před
kardiostimulátorů
stykem
nebo jiných
s tekutinami,
osobních lékařských
udržujte přístroj
přístrojů
v suchu
V nemocnicích a
jiných lékařských
Přístroj
zařízeních telefon na
nerozebírejte
výzvu vypněte
Nespoléhejte na
Na letištích a v
tento přístroj jako
letadle telefon na
na prostředek
výzvu vypněte
tísňové
7
komunikace
Ve výbušném
Používejte pouze
prostředí telefon
schválené
vypněte
příslušenství
Vliv vysokofrekvenčního záření
Telefon obsahuje vysílač a přijímač. V zapnutém stavu
vysílá a přijímá vysokofrekvenční energii. Během komunikace
řídí telefon intenzitu svého vysílacího výkonu.
Specifická míra absorpce záření (SAR)
Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je konstruován
tak, aby nepřekračoval expoziční limity rádiového záření
doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly
vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a stanovují
bezpečnostní meze, které mají zajistit ochranu všech osob, bez
ohledu na jejich věk a zdravotní stav.
Směrnice operuje s fyzikální jednotkou známou jako SAR
(Specific Absorption Rate – specifická míra absorpce). SAR
limit pro mobilní přístroje je 2,0 W/kg a nejvyšší hodnota
SAR pro tento přístroj testovaný v poloze u ucha byla 0.281
W/kg*. Jelikož mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je
používat i v jiných polohách, jako například při těle, jak je
popsáno v této uživatelské příručce.
8
Jelikož se SAR měří při použití maximálního vysílacího
výkonu přístroje, je skutečný SAR tohoto přístroje při
provozu typicky nižší než uvedená hodnota. Je tomu tak
díky automatickým úpravám výkonu přístroje, které
zajišťují, že ke komunikaci se sítí je vždy využíván jen
minimální potřebný výkon.
• Zkoušky proběhly podle ustanovení [CENELEC EN50360]
[IEC standard PT62209-1].
Provoz při nošení na těle
Důležitá bezpečnostní informace týkající se expozice
vysokofrekvenčnímu záření (RF).
Aby byl zajištěn soulad se směrnicemi pro vystavení vlivu
vysokofrekvenčního záření, musí být telefon minimálně 1,5
cm od těla.
Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k překročení
limitů vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovených
příslušnou směrnicí.
Limity vystavení vlivu vysokofrekvenčního
pole
Pro jedince, kteří jsou přes přísné bezpečnostní limity
znepokojeni možným vlivem vysokofrekvenčních polí,
nabízí Světová zdravotnická organizace (WHO) následující
doporučení:
9
Preventivní opatření: Současné vědecké informace
nenaznačují potřebu jakýchkoli speciálních opatření při
používání mobilních telefonů. V případě obav však můžete
omezit vliv vysokofrekvenčního záření na svou osobu nebo
na vaše děti tak, že omezíte délku hovorů, nebo budete
používat handsfree zařízení, které umožní držet mobilní
telefon ve větší vzdálenosti od hlavy a těla.
Další informace o tomto tématu můžete nalézt na stránkách
WHO na adrese http://www.who.int/peh-emf WHO Fact
sheet 193: červen 2000.
Řízení dopravních prostředků
Řízení dopravních prostředků vyžaduje neustále plnou
pozornost, jedině tak lze omezit riziko nehody. Používání
telefonu při řízení (i při použití handsfree sady) rozptyluje
pozornost a může vést k nehodě. Musíte dodržovat místní
zákony a nařízení upravující podmínky používání
bezdrátových přístrojů při řízení.
Ovládání strojů
Ovládání strojů vyžaduje plnou pozornost, jedině tak lze
omezit riziko nehody.
Zacházení s výrobkem
Vy sami zodpovídáte za to, jakým způsobem je telefon
10
používán, a za jakékoli důsledky jeho použití.
Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte telefon vždy
vypnout. Používání telefonu podléhá bezpečnostním
opatřením určeným k ochraně uživatelů a jejich okolí.
• S telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte vždy
opatrně a uchovávejte je na suchém a bezprašném
místě.
• Telefon a jeho příslušenství chraňte před otevřeným
ohněm a zapálenými tabákovými produkty.
• Telefon a jeho příslušenství chraňte před tekutinami a
vlhkem.
• Telefon a jeho příslušenství chraňte před pády a
mechanickým namáháním.
• K čištění přístroje a jeho příslušenství nepoužívejte
agresivní chemikálie, rozpouštědla ani čisticí spreje.
• Telefon a jeho příslušenství nebarvěte ani nelakujte.
• Nepokoušejte se telefon nebo jeho příslušenství
rozebírat. K tomu je oprávněn pouze autorizovaný
servisní personál.
• Telefon a jeho příslušenství chraňte před vysokými
teplotami.
• Při likvidaci vysloužilého zařízení se řiďte místně
platnými předpisy. Nenoste telefon v zadní kapse kalhot,
protože by mohl po dosednutí prasknout.
11
Malé děti
Nenechávejte telefon a jeho příslušenství v dosahu malých
dětí a nedovolte dětem hraní si s telefonem.
Mohly by ublížit sobě nebo svému okolí, nebo by mohly
telefon poškodit.
Váš telefon obsahuje malé součásti s ostrými hranami, které
by mohly způsobit poranění, nebo které by se mohly od
telefonu oddělit a způsobit zadušení.
Magnetizace
Abyste se vyvarovali rizika zmagnetizování, nenechávejte
elektronické přístroje nebo magnetická média dlouhodobě
v blízkosti telefonu.
Elektrostatická elektřina (ESD)
Nedotýkejte se kovových kontaktů SIM karty.
Zdroj napájení
Nepřipojujte přístroj k napájecímu zdroji a nezapínejte jej,
pokud k tomu nejste vyzvání v instalačních instrukcích.
Anténa
Nedotýkejte se zbytečně antény.
12
anténa
anténa
Normální pozice při používání
Při telefonování držte telefon u ucha spodní částí směrem
k ústům, nebo jako kdybyste drželi sluchátko klasického
telefonu.
anténa
Airbagy
Neumisťujte telefon do prostoru před airbagy nebo do
prostoru nafukování airbagů.
Před řízením vozidla telefon uložte na bezpečné místo.
13
Záchvaty/ztráta vědomí
Tento telefon je schopen vytvářet jasné blikající světlo.
Syndrom RSI
Chcete-li minimalizovat nebezpečí vzniku RSI syndromu při
psaní textových zpráv nebo při hraní her na telefonu:
• Nedržte telefon příliš křečovitě.
• Tlačítka mačkejte zlehka.
• Používejte speciální funkce telefonu, jako jsou například
šablony textových zpráv a prediktivní vkládání textu,
které minimalizují potřebný počet stisků tlačítek.
• Dělejte přestávky na protažení a relaxaci.
Tísňová volání
Tento telefon, stejně jako každý bezdrátový telefon,
používá rádiové signály, u nichž nelze garantovat spojení
za všech podmínek. Proto nesmíte na bezdrátový telefon
spoléhat jako na jediný prostředek tísňové komunikace.
Hlasitý zvuk
Tento telefon je schopen produkovat hlasitý hluk, který
může poškodit váš sluch.
14
Funkce přehrávače MP3 a videa
Při poslechu uložené hudby nebo sledování videa na
přístroji s použitím sluchátek hrozí trvalé poškození sluchu,
udržujte nízkou hlasitost. I v případě, že posloucháte s
vysokou hlasitostí a zdá se vám normální, hrozí poškození
sluchu. Snižte hlasitost na odpovídající bezpečnou úroveň a
sluchátka používejte pouze po omezenou dobu, omezíte
tak riziko poškození sluchu.
Různá sluchátka s různými náušníky mohou poskytovat
podstatně vyšší hlasitost při stejném nastavení úrovně v
přístroji. S nastavováním hlasitosti začínejte vždy od nejnižší
úrovně.
Neposlouchejte sluchátka a nesledujte video při řízení.
Jasné světlo
Tento telefon je schopen produkovat blikající světlo nebo jej
lze použít jako svítilnu. Nepoužívejte jej v blízkosti očí.
Zahřívání telefonu
Telefon se může během nabíjení nebo během normálního
provozu zahřát.
Příslušenství
Používejte pouze schválené příslušenství.
15
Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.
Nedotýkejte se kovových svorek baterie a dejte pozor, aby
nebyly zkratovány dotykem s kovovými předměty, jako jsou
mince nebo klíče.
Připojení v autě
Při připojování rozhraní telefonu k elektrickému systému
automobilu vyhledejte odbornou pomoc.
Vadné a poškozené výrobky
Nepokoušejte se telefon nebo jeho příslušenství rozebírat.
Servis nebo opravy telefonu a jeho příslušenství musí být
prováděny výhradně kvalifikovaným servisním personálem.
Pokud je telefon nebo jeho příslušenství ponořen do vody,
proděravěn nebo poškozen velkým pádem, nechejte jej před
dalším používáním zkontrolovat v autorizovaném servisním
středisku.
Zacházení s baterií a bezpečnost
Před odejmutím baterie telefon vždy vypněte a odpojte od
nabíječky.
Používejte pouze baterii a nabíječku dodávanou s přístrojem
nebo schválenou výrobcem pro používání s tímto
telefonem. Používání jiných baterií a nabíječek může být
nebezpečné.
16
Baterii nerozebírejte ani nezkratujte. Pokud se kovový
předmět, jako například klíče, kancelářská sponka nebo pero
dotkne svorek baterie, může dojít k nechtěnému zkratu.
Nesprávné používání baterie může zapříčinit požár, explozi,
nebo jiné nebezpečí. Pokud si myslíte, že došlo k poškození
baterie, nepoužívejte ji a odneste ji do autorizovaného
servisu na přezkoušení.
Rušení
Při používání telefonu v blízkosti osobních lékařských
přístrojů, jako jsou například kardiostimulátory nebo
naslouchadla, je třeba dbát velké opatrnosti.
Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržování minimální
vzdálenosti 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem,
aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru.
Telefon proto přikládejte k druhému uchu, než na které
straně je implantovaný kardiostimulátor, a nenoste telefon
v náprsní kapse.
Naslouchadla
Lidé s naslouchacími zařízeními nebo kochleárními
implantáty se mohou při používání bezdrátových přístrojů
nebo v jejich blízké přítomnosti setkat s rušivými zvuky.
17
Míra rušení bude záviset na typu naslouchacího zařízení a
vzdálenosti od zdroje rušení. Zvýšením vzdálenosti je možné
rušení omezit. Můžete se také obrátit na výrobce
naslouchacího zařízení a prodiskutovat alternativní řešení.
Zdravotnické přístroje
Možné rušení činnosti zdravotnického přístroje provozem
mobilního telefonu konzultujte s vaším lékařem a
výrobcem zdravotnického přístroje.
Nemocnice
Jestliže jste v nemocnicích, na klinikách a v ostatních
zdravotnických zařízeních vyzváni k vypnutí telefonu,
telefon vypněte. Tyto výzvy mají za cíl zabránit případnému
rušení citlivých lékařských přístrojů.
Letadla
Kdykoli jste personálem letiště nebo pracovníky aerolinií
vyzváni, telefon vypněte.
O možnosti používat telefon na palubě letadla se poraďte s
personálem. Pokud je váš telefon vybaven režimem
„letadlo“, musí být tento režim aktivován před nástupem na
palubu.
18
Rušení v automobilu
Mějte, prosíme, na paměti, že vzhledem k možnému
rušení elektronických zařízení mohou někteří výrobci
automobilů zakazovat používání mobilních telefonů ve
svých vozech, pokud není součástí instalace také handsfree
sada s externí anténou.
Čerpací stanice a ovzduší s nebezpečím
výbuchu
V místech s potenciálně výbušným ovzduším uposlechněte
veškerých příkazů vývěsních cedulí vyzývajících k vypnutí
bezdrátových přístrojů, jako jsou mobilní telefony nebo jiná
rádiová zařízení.
Mezi oblasti s potenciálně výbušným prostředím patří
čerpací stanice, podpalubí lodí, zařízení přepravující nebo
skladující paliva a chemikálie, oblasti, ve kterých vzduch
obsahuje chemické látky nebo částice, jako například
obilný prach nebo prach obsahující kovové mikročástice.
Lomy a místa odstřelu
Nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti se zákazem
používání „rádiových vysílačů“ nebo „elektronických
zařízení“, vypněte přístroj, abyste zabránili možnému rušení
zařízení řídících odstřel.
19
Funkce tlačítek
Sluchátko
Zásuvka pro
Headset
Zásuvka pro
nabíječ/USB
4směrové navigační
tlačítko a středové
tlačítko
Pravé softwarové
tlačítko
Tlačítko
Konec/Vypnutí
Alfanumerická
tlačítka
Levé softwarové
tlačítko
Tlačítko volání/
odpovědi/zobraze
ní hovorů
Tlačítko *
Tlačítko #
20
Funkce
Popis
Levé softwarové
tlačítko
Pravé softwarové
tlačítko
Středové tlačítko
Provede funkci indikovanou v levé
spodní části displeje.
Provede funkci indikovanou v pravé
spodní části displeje.
Potvrzení akce a provedení volby.
Tato tlačítka (NAHORU, DOLŮ,
VLEVO a VPRAVO) umožňují pohyb
v nabídkách a rychlý přístup
k některým funkčním nabídkám.
Stiskem spustíte vytáčení čísla,
přijmete hovor nebo zobrazíte
historii volání.
Stiskem opustíte režim
pohotovosti.
Přidržením tlačítka telefon
zapnete nebo vypnete.
V pohotovostním režimu stiskem
zobrazíte Kontakty.
Přidržením změníte aktuální profil
na Tichý.
Přidržením v pohotovostním
režimu zapnete nebo vypnete
svítilnu.
4směrové tlačítko
Navigační tlačítka
Tlačítko
volání/odpovědi/zobr
azení hovorů
Tlačítko
Konec/Vypnutí
Tlačítko *
Tlačítko #
Tlačítko 0
Alfanumerická
tlačítka
Zadávají čísla 0-9 a písmena A-Z.
21
Vložení SIM karty
Dostáváte do rukou dokonale propracovaný a inteligentní
mobilní telefon, který je současně velmi jednoduchý na
ovládání. Přirozeně se již nemůžete dočkat, až jej začnete
používat, nejprve však musíte vložit SIM kartu.
SIM kartu vložíte následujícím způsobem:
Ujistěte se, že je telefon vypnutý a že je odpojena nabíječka.
• Otočte telefon a odejměte zadní kryt.
• Pokud je již vložena baterie, vyjměte ji.
• Držte SIM kartu zkoseným rohem orientovaným
naznačeným způsobem a zasuňte ji zlacenými kontakty
dolů do držáku karty.
• Vraťte zpět baterii.
• Nasaďte kryt baterie.
22
Každý mobilní telefon vyžaduje SIM kartu (zkratka slov
Subscriber Identity Module). Jedná se o mikročip
obsahující vaše osobní informace, jako například jména a
telefonní čísla. Váš telefon nebude bez SIM karty pracovat.
Pokud již máte na své SIM kartě uloženy kontakty, lze je ve
většině případů převést.
Vložení paměťové karty
K rozšíření paměti telefonu můžete použít paměťovou kartu.
Můžete na ní ukládat vytvořené nebo zkopírované soubory s
obrázky, hudbou apod.
Nevyjímejte kartu ani nevypínejte telefon při přenosu dat,
může dojít ke ztrátě dat z karty nebo k poškození
telefonu.
Paměťovou kartu vložíte následujícím způsobem:
• Slot pro paměťovou kartu je vedle držáku karty SIM.
Vložte kartu kovovými kontakty dolů, až zaklapne do
polohy.
23
Baterie
Lithiovou baterii telefonu lze ihned po vybalení začít používat.
Vložení baterie
1. Stáhněte kryt baterie za zářez na pravém spodním okraji
a odejměte jej.
2. Vložte baterii tak, aby zlaté kontakty baterie ležely proti
kontaktům v bateriovém prostoru.
3. Zatlačte vrchní část baterie tak, aby zacvakla na své
místo.
4. Vraťte zpět kryt baterie a jemně zatlačte tak, aby se
ozvalo cvaknutí.
24
Vyjmutí baterie
1. Ujistěte se, že je telefon vypnutý.
2. Odejměte kryt baterie.
3. Nadzdvihněte baterii a vyjměte ji z mobilního telefonu.
25
Nabíjení baterie
Telefon je napájen akumulátorovou baterií. Pro dosažení
maximálního výkonu akumulátoru se doporučuje nejprve
baterii vybít a pak nechat zcela nabít. Plné kapacity se u nové
baterie dosáhne po třech úplných cyklech vybití a nabití.
• Ke konektoru ve spodní části telefonu připojte cestovní
nabíječku, jak je naznačeno na schématu.
• Druhý konec cestovní nabíječky připojte do síťové
zásuvky.
• Při nabíjení baterie se
objeví indikátor nabíjení.
• Když je baterie plně nabitá,
odpojte nabíječku.
26
Zapnutí/vypnutí telefonu
Přidržením tlačítka Napájení telefon zapnete nebo vypnete.
Uzamčení / odemčení klávesnice
Pomocí Středního tlačítka > Nastavení > Bezpečnostní
nastavení > Automatický zámek kláves nastavte dobu do
uzamčení klávesnice. Pokud telefon nepoužijete během
nastavené doby, klávesnice se uzamkne.
V pohotovostním režimu stiskněte Střední tlačítko a poté
stiskněte tlačítko * po dobu dvou sekund, klávesnice se
uzamkne.
Klávesnici odemknete kombinací Levého softwarového
tlačítka nebo Středního tlačítka a pak tlačítka *.
Poznámka: V této uživatelské příručce znamená „stiskněte
tlačítko“ stisknutí a uvolnění tlačítka, zatímco „přidržte
tlačítko“ znamená, že máte přidržet tlačítko stisknuté po
dobu 2 sekund a pak uvolnit. Uzamčením klávesnice
zabráníte nechtěnému ovládání telefonu. Příchozí hovory
můžete normálně přijímat i při uzamčené klávesnici.
27
Ikony stavové lišty
Indikát
or
Význam
Indikát
or
Význam
Nová SMS, pokud
bliká, je plná
schránka
Síla signálu
Nová hlasová
zpráva
Zmeškaný
hovor
Tichý režim
Náhlavní
souprava
Venku
Schůzka
Nová MMS
GPRS
Stav baterie
Bluetooth
Nastaven budík
Všeobecné
Kontakty
Telefonní čísla, která budete chtít volat opakovaně, můžete
přidat do svých Kontaktů. Poté můžete k těmto číslům
snadno a rychle přistupovat.
• Přidání nového kontaktu
1. Přejděte do Střední tlačítko > Kontakty > Přidat nový
záznam.
2. Vyberte uložení čísla na SIM nebo do telefonu.
28
3. Upravte informaci a volbu Hotovo uložte.
• Uložení čísla do Kontaktů
Můžete rovněž uložit číslo, z něhož jste právě obdrželi
hovor nebo textovou zprávu a volajícího dosud nemáte
v seznamu Kontaktů.
• Rychlé hledání
Uložený kontakt rychle vyhledáte zadáním prvního
písmene kontaktu.
• Smazání jednoho záznamu
Pokud chcete někoho vymazat z Kontaktů, vyberte
jméno a pak Možnosti > Smazat.
• Kopírování nebo přesun záznamu
Záznamy můžete kopírovat nebo přesouvat na SIM kartu
nebo do telefonu. Záznamy můžete rovněž kopírovat do
souboru. Vyberte Možnosti > Kopírovat nebo
Přesunout.
• Označení několika záznamů
Vyberte Možnosti > Označit několik a pak vyberte
záznamy, které chcete označit. Je možno použít Odeslat
zprávu, Odeslat vizitku, Smazat označené apod.
• Zobrazení stavu paměti
Volbou Možnosti > Nastavení seznamu > Stav paměti
zobrazíte stav paměti telefonu i karty SIM.
29
Psaní textu
•
•
•
Změna režimu vkládání textu: Stiskem tlačítka #
změníte režim vkládání.
(režimy vkládání: Cs, 123, ABC, abc, Abc, ABC, abc, Abc,
CS, cs, Cs, CS, cs, Cs, 123, ...)
Vkládání písmen: V režimech
ABC/abc/Abc/CS/cs/Cs/CS/cs/Cs přidržte odpovídající
tlačítko, dokud se neobjeví požadované písmeno. V
režimech eZi ABC/eZi abc/eZi Abc/eZi CS/eZi cs/eZi
Cs/eZi CS/eZi cs/eZi Cs stiskněte odpovídající tlačítko a
pak směrovými tlačítky vpravo/vlevo vyberte
požadovaný znak. Pomocí Levého softwarového
tlačítka a Středního tlačítka potvrďte.
Vkládání slov: V režimech eZi ABC/eZi abc/eZi Abc/eZi
CS/eZi cs/eZi Cs/eZi CS/eZi cs/eZi Cs vložte jakékoli
písmeno jedním stiskem tlačítka. Každé tlačítko stiskněte
pouze jednou pro každé písmeno. Po každém stisku
tlačítka se na displeji změní nabízené slovo. Prediktivní
vkládání textu je založeno na vestavěném slovníku. Když
dokončíte psaní slova a na displeji je správné slovo,
potvrďte jej stiskem levého softwarového nebo
středového tlačítka. Pokud není slovo správně,
tisknutím navigačních tlačítek vpravo/vlevo
zobrazíte další odpovídající slova ze slovníku.
30
•
•
•
•
•
Vkládání číslic: V režimu 123 klepněte pro vložení každé
číslice jednou na příslušné tlačítko. V režimech eZi
ABC/eZi abc/eZi Abc/eZi CS/eZi cs/eZi Cs/eZi CS/eZi
cs/eZi Cs stiskněte tlačítko příslušného čísla a vyberte
číslo pomocí navigačních tlačítek vpravo/vlevo. V
režimech eZi ABC/eZi abc/eZi Abc/ eZi CS/eZi cs/eZi
Cs/eZi CS/eZi cs/eZi Cs není možné vložit 0. V
režimech ABC/abc/Abc /CS/cs/Cs/CS/cs/Cs přidržte
odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadované
číslo.
Vložení symbolu: Stiskem tlačítka * zvolte režim
symbolů. V režimu symbolů zadejte požadovaný symbol
směrovými tlačítky. V režimech eZi ABC/eZi abc/eZi
Abc/eZi CS/eZi cs/eZi Cs/eZi CS/eZi cs/eZi Cs
stiskněte tlačítko 1 a vyberte požadovaný symbol
(všeobecné symboly) pomocí směrových tlačítek. V
režimech ABC/abc/Abc/CS/cs/Cs/CS/cs/Cs přidržte
tlačítko 1, až se objeví symbol.
Vložení mezery: Stiskem tlačítka 0 vložte mezeru. To
není možné v režimu 123.
Vymazání znaku: Pomocí pravého softwarového
tlačítka znak smažete. Přidržením pravého
softwarového tlačítka smažete všechny znaky a
vyčistíte displej.
Posunutí kurzoru doleva nebo doprava: Uvnitř textu
31
stiskem levého/pravého směrového tlačítka
přesunete kurzor doleva nebo doprava.
Uživatelské profily
Přejděte do střední tlačítko > Nastavení > Uživatelské
profily. V této nabídce můžete volit své oblíbené profily.
Možnosti profilů jsou: Všeobecné, Ticho, Schůzka, Venku a Moje
styly. Výchozí nastavení každého profilu jsou provedena ve
výrobě. Můžete je měnit v nabídce Možnosti > Přizpůsobit.
Poznámka: Tichý režim může být pouze spuštěn
Aktivovat nebo vypnut. Režim Headset může být aktivován
pouze po připojení headsetu (sluchátek).
Volání a příjem hovorů
•
•
•
Základní způsob volání
V pohotovostním režimu tisknutím číselných tlačítek
zadejte telefonní číslo a stiskem tlačítka Odeslat je
vytočte.
Volání ze seznamu Kontaktů
Přejděte na střední tlačítko > Kontakty. Najděte jméno
osoby, kterou chcete volat, a stiskněte tlačítko Odeslat.
Tísňová volání
Tísňová volání můžete provádět bez vložené platné
32
•
•
•
karty SIM, pokud jste v oblasti pokryté signálem.
Přijetí hovoru
Stiskněte tlačítko Odeslat.
Ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko Konec.
Použití možností hovoru
Během hovoru můžete volbou Možnosti vyvolat
možnosti hovoru.
Můžete použít reproduktor klepnutím na tlačítko H-Free.
Můžete přidržet hovor, zavolat jinam a během hovoru
používat funkce jako Zprávy a Adresář.
Hovory
Vytáčené hovory, Zmeškané hovory a Přijaté hovory
jsou uloženy v Hovory. Po zaplnění paměti záznamů jsou
nejstarší položky automaticky mazány. Volbou Možnosti
otevřete submenu:
• Zobrazit: Zobrazí se Typ, Jméno, Číslo a Počet volání.
• Hovor: Nové vyvolání záznamu.
• Odeslat zprávu: Odeslání zprávy na číslo.
• Uložit do seznamu: Uložení aktuálního čísla do
Kontaktů.
33
•
•
•
•
Přidat na seznam zakázaných: Uložení aktuálního čísla
do Seznamu zakázaných.
Upravit před voláním: Upravit číslo před voláním.
Smazat: Smazání záznamu hovoru.
Pokročilé: zobrazí Časovače hovorů, Cena hovoru,
Počítadlo text. zpráv a Počítadlo GPRS.
Odesílání a příjem zpráv
•
Vytvoření nové zprávy
Mobilní telefon můžete použít k odesílání a přijímání
textových zpráv.
1. Přejděte k střední tlačítko > Zprávy > Napsat
zprávu.
2. Napište zprávu. Pro více informací o psaní viz oddíl
„Psaní textu“. Výchozí typ zprávy je SMS.
3. Pokud chcete přepnout na MMS, stiskněte
Možnosti a vyberte Přepnout na MMS nebo
můžete stisknout Možnosti a volbou Přidat
obrázek, Přidat zvuk, Přidat video nebo Přidat
předmět přímo vložit multimediální obsah do zprávy;
ta se přepne na MMS automaticky.
4. Volbou Možnosti > Možnosti snímku přidáte nový
snímek.
34
•
5. Po skončení psaní stiskem Možnosti > Odeslat
do zadejte příjemce nebo jej přidejte ze seznamu.
Pokud píšete MMS, můžete po přidání adresáta
volbou Možnosti > Změnit na kopie nebo Změnit
na slepá kopie změnit aktuální kontakt na adresu
Kopie nebo Skrytá kopie.
6. Volbou Možnosti > Odeslat odešlete zprávu. Pokud
chcete zprávu uložit jako koncept, vyberte
Možnosti > Uložit do konceptů.
Zobrazení zpráv
Přijetí nové zprávy indikuje mobilní telefon zvoněním,
informací na displeji nebo ikonou nové zprávy.
1. Stiskem Zobrazit otevřete Přijaté. Zprávu si můžete
rovněž přečíst otevřením složky Přijaté z hlavní
nabídky.
2. Po otevření zprávy můžete pomocí Možnosti
odpovědět, smazat zprávu nebo ji poslat dál.
Můžete také zavolat zpátky odesilateli zprávy nebo
získat telefonní číslo odesilatele. Přejděte do
Uložit do seznamu > Přidat nový kontakt a uložte
číslo odesílatele.
Můžete rovněž zobrazit složky zpráv v rozhraní
zpráv.
♦ Volbou Přijaté zobrazte přijaté zprávy.
35
♦ Volbou Koncepty zobrazíte neodeslané zprávy.
♦ Volbou Odchozí zobrazíte zprávy, které se
nepodařilo odeslat.
♦ Volbou Odeslaná zobrazíte zprávy úspěšně
odeslané a uložené.
♦ Volbou Vysílání SMS zobrazíte zprávy vysílané
sítí.
♦ Pomocí Šablony zobrazíte šablony zpráv.
♦ Volbou Nastavení nastavte
Textová/Multimediální/Zpráva služby.
Odesílání a příjem e-mailů
•
Nastavení účtu
Nejprve je nutné nastavit e-mailové účty. Pokud není účet
správně nastaven nebo aktivován, nemůžete odesílat ani
přijímat e-maily.
Přejděte na střední tlačítko > Zprávy > E-mail >
E-mailové účty > Nový účet.
1. Vyberte server Vodafone [email protected] a pak zadejte svoji
e-mailovou adresu a heslo.
2. Nebo můžete zvolit Jiné e-mailové účty a zadat
svoji e-mailovou adresu, protokol, datový účet a
informaci o serveru atd.
36
•
•
3. Aktivujte svůj účet.
Odeslání e-mailu
Přejděte k střední tlačítko > Zprávy > E-mail, zadejte
účet a po volbě Napsat e-mail upravte zprávu. Po
dokončení zprávy vyberte odeslání a/nebo uložení
e-mailu.
Odesílání a příjem e-mailů
Pro příjem e-mailů přejděte na střední tlačítko >
Zprávy > E-mail, zadejte účet a vyberte Přijaté >
Možnosti > Načíst e-mail, zprávy z vaší schránky se
stáhnou do telefonu.
Internet
Internet představuje portál mobilního internetu poskytující
informace jako předpověď počasí, zprávy, sport a umožňující
stažení nových zvonění, tapet a hudby.
Opera Mini
Opera Mini vám umožňuje přístup ke kompletnímu webu
kdekoli. Rozpoznává a navrhuje dokončení dotazů na
základě vašich Záložek a historie procházení, umožňuje
uložení stránek pro sledování offline, poskytuje telefonu
virtuální myš, posouvá obraz nevídanou rychlostí pomocí
klávesnice telefonu a urychluje zobrazení stránek jejich
komprimací až o 90 %.
37
Najděte věci rychleji
Nová Opera Mini vám umožňuje vyhledání textu ve stránce,
takže se dostanete k požadované informaci rychleji než
kdykoli předtím.
Přejděte na stránku rychleji
Při psaní adresy ji Opera Mini rozpoznává a nabízí dokončení
pomocí Záložek a historie procházení, což činí přechod na
požadovanou stránku snazším, rychlejším a intuitivnějším.
Uložte si stránku na později
Opera Mini umožňuje uložení stránek pro offline prohlížení,
takže můžete rychle přistupovat ke svému oblíbenému
webovému obsahu i v letadle, podzemní dráze a na
ostatních místech bez příjmu signálu sítě. Podle provedení
telefonu může být nutné zadat umístění složky pro ukládání
offline obsahu.
Přechodem k střední tlačítko > Služby otevřete prohlížeč a
použijte jej k zobrazení stránek.
Facebook
Facebook je nejznámější sociální síť umožňujíc přenos a
sdílení zpráv, odkazů a fotografií s vaší rodinou, přáteli a
kolegy.
38
Správa souborů
Můžete procházet všechny složky v telefonu nebo na kartě,
vytvářet nové, měnit názvy, mazat je a třídit atd. Do těchto
složek můžete ukládat soubory stažené z internetu.
Poznámka: Po volbě Formát budou všechna data ztracena,
buďte proto opatrní s touto funkcí.
Organizér
Přejděte k střední tlačítko > Organizér.
• Kalendář
Zvolte Kalendář, zobrazí se kalendář aktuálního měsíce
a aktuální datum je označeno pomocí pole.
Můžete procházet data a pomocí směrových tlačítek
na obrazovce přepínat měsíce a roky; informace na
displeji se podle toho mění.
• Úkoly
Můžete přidávat tyto úkoly: Nastavit trvání, hotovo a
všechny úkoly.
• Budík
Můžete zobrazovat a upravovat nastavení budíku. Můžete
rovněž povolit a potlačit buzení. Klepnutím na Upravit
můžete nastavit odpovídající funkce budíku podle
39
•
•
•
•
instrukcí.
Světový čas
Můžete zobrazit čas v různých městech.
Kalkulačka
Můžete provádět základní výpočty. Pomocí číselných
tlačítek zadejte číslo. Pomocí směrových tlačítek
vyberte znaménko. Pomocí Levého softwarového
tlačítka a Středního tlačítka získáte výsledek.
Poznámka: Tento kalkulátor má omezenou přesnost a
může se projevit chyba zaokrouhlení, zvláště při dělení.
Stopky
Použijete k měření času.
Služby
Služby SIM card Toolkit (STK) jsou služby s přidanou
hodnotou poskytované operátorem.
Tento telefon podporuje služby STK, pokud je však váš
poskytovatel připojení nebo karta SIM nepodporují, není
možno je používat.
Multimédia
Přejděte k střední tlačítko > Multimédia.
• Fotoaparát
40
•
•
♦ Pořízení snímku
Přejděte do položky Fotoaparát a pořiďte snímek.
Namiřte fotoaparát na objekt a klepnutím na střední
tlačítko fotografujte.
Před pořízením snímku pomocí tlačítek
vpravo/vlevo nebo nahoru/dolů nastavte jas a
zaostření snímku.
♦ Konfigurace fotoaparátu
Přejděte do položky Fotoaparát. Stiskem levého
softwarového tlačítka konfigurujte nastavení
fotoaparátu.
Prohlížeč snímků
Obrázky, které chcete zobrazit pomocí Prohlížeč
snímků musí být vloženy ve složce … \Photos v
telefonu nebo na paměťové kartě a ve volbě Možnosti >
Úložiště musí být nastaveno odpovídající místo uložení.
Můžete vybrat obrázek a zobrazit jej.
Album podporuje: jpeg, jpg, bmp, gif, png.
Videorekordér
♦ Záznam videa
Zvolte Videorekordér a zaznamenejte scénu. Před
pořízením videa může být nutné vložit paměťovou
kartu.
41
•
•
Namiřte fotoaparát na objekt a stiskem středního
tlačítka spusťte záznam; dalším stiskem jej
přerušíte a pomocí pravého softwarového tlačítka
jej ukončíte.
Před záznamem videa pomocí směrových tlačítek
nastavte jas a velikost obrazu podle potřeby.
♦ Konfigurace videorekordéru
Vyberte Videorekordér. Pomocí Levého
softwarového tlačítka konfigurujte nastavení
videorekordéru.
Přehrávač médií
Můžete přehrávat zvuk z telefonu nebo karty.
Pro vytvoření playlistu v Moje playlisty přejděte k
Možnosti > Nové a zadejte název playlistu. Vyberte
Možnosti > Otevřít > Přidat a vyberte soubory nebo
složky, seznam se pak načte.
Přehrávač médií podporuje formáty: AMR, AMR-WB, WAV,
MP3, MJPG, MP4, iMelody, Midi.
Zvukový rekordér
Přejděte k Možnosti > Nový záznam a nahrajte
zvukový klip.
Přejděte k Možnosti > Seznam nahrané klipy se
zobrazí.
42
•
•
•
Přejděte k Možnosti > Nastavení a nastavte úložiště a
kvalitu zvuku.
FM rádio
Můžete vyhledávat rozhlasové stanice, poslouchat je a
ukládat je do paměti přístroje. Mějte na paměti, že
kvalita příjmu rozhlasového vysílání závisí na pokrytí
dané oblasti signálem požadované stanice. V rozhraní FM
rádia můžete pomocí tlačítek nahoru/dolů nastavit
hlasitost, pomocí tlačítek vlevo/vpravo naladit
kmitočet a stiskem středního tlačítka začít přehrávat
stanici, dalším stiskem přehrávání přerušíte. Volbou
Možnosti otevřete submenu.
Poznámka: Kabel sluchátek funguje jako anténa, proto
při poslechu rádia vždy k telefonu připojte headset
(sluchátka).
Hry
Telefon je z výroby vybaven klasickými hrami. Další
informace naleznete po otevření menu v Nápovědě her.
Můžete také přejít k střední tlačítko > Multimédia >
Novinky/Sport/Další animace.../Vodafone live! a
zobrazit webové stránky.
Nastavení
Můžete změnit různá nastavení telefonu. Přejděte na
43
střední tlačítko > Nastavení.
• Nastavení telefonu
♦ Čas a datum: Můžete nastavit časovou zónu, datum
a čas, formát a zapnout či vypnout aktualizaci
pomocí časové zóny.
♦ Plánované zapnutí/vypnutí: Volba časů
automatického zapnutí a vypnutí.
♦ Jazyk: Můžete nastavit jazyk.
♦ Preferované způsoby vkládání: Můžete určit
oblíbený způsob zadávání.
♦ Zobrazit vlastnosti: můžete nastavit tapetu,
zobrazení data a zapnout/vypnout čas.
♦ Doba automatické aktualizace: Vyberte Vypnuto, První
potvrzení nebo Zapnuto.
♦ Režim V letadle: Volba režimu v letadle. V režimu
letadla jsou všechny bezdrátové funkce
potlačeny.
♦ Podsvícení LCD: Můžete nastavit jas osvětlení LCD.
• Nastavení hovorů
♦ ID volajícího: Můžete zvolit: Nastavit podle sítě,
Skrýt ID nebo Odeslat ID.
♦ Čekající hovor: Po zapnutí této funkce vás systém
informuje o dalším příchozím hovoru. Podrobnosti
44
•
•
vám sdělí poskytovatel připojení.
♦ Přesměrování hovorů: Služba přesměrování hovoru
umožňuje přesměrovat příchozí hovor ze služby na
zadané telefonní číslo z předvoleb. Tuto službu
vám zprovozní poskytovatel připojení. Můžete
zvolit takové přesměrování, že hlasová volání a
datové přenosy budou přesměrovány na předvolby
podle různých podmínek. Podrobnosti vám sdělí
poskytovatel připojení. Tato funkce vyžaduje
podporu sítě.
♦ Blokování hovorů: Můžete blokovat příchozí i
odchozí hovory. Tato funkce vyžaduje podporu sítě.
♦ Seznam skupin: Můžete vytvářet skupiny uživatelů,
jejichž členové si mohou vzájemně volat, nemohou
však vytáčet čísla z ostatních skupin.
♦ Pokročilé nastavení: Můžete nastavit Seznam
zakázaných, Seznam povolených, Automaticky
volat, Zobrazení délky hovoru, Připomenutí
délky hovoru, Automatické rychlé ukončení a
Režim přijetí.
Nastavení sítě
Nastavte automatickou nebo ruční volbu sítě a
preferované sítě. Předvolba přenosu GPRS
Bezpečnostní nastavení
45
♦ Zabezpečení SIM
Zámek PIN: Je-li Zámek PIN nastaven na Vypnuto,
vyberte znovu položku a zadáním kódu PIN zapněte.
Při příštím zapnutí telefonu budete nuceni zadat
správný kód PIN pro odemčení karty SIM.
Můžete zde rovněž změnit PIN a PIN2.
Poznámka: Pokud zadáte PIN kód třikrát po sobě
nesprávně, budete požádáni o vložení kódu PUK.
Kódy PIN a PUK jsou dodány spolu se SIM kartou.
Pokud nikoli, obraťte se na poskytovatele služby.
♦ Zabezpečení telefonu
Zámek telefonu: Zámek telefonu chrání telefon před
neautorizovaným použitím. Volbou
Zapnuto/Vypnuto povolíte nebo zakážete zámek.
Můžete rovněž Změnit heslo.
♦ Automatický zámek kláves: Vyberte dobu do
uzamčení klávesnice, telefon pak bude automaticky
zamykat klávesnici a bránit tak neúmyslné funkci.
♦ Správce certifikátu: Zobrazení seznamu certifikátů.
♦ Poznámka: Při otevření některých bezpečnostních
nastavení můžete být požádáni o kód zámku telefonu.
Výchozí bezpečnostní kód telefonu je 1234. Po
přechodu Bezpečnostní nastavení > Zabezpečení
telefonu > Změnit heslo můžete změnit kód
46
•
•
zámku telefonu.
Konektivita
♦ Bluetooth: Viz kap. „Bluetooth“.
♦ Datový účet: Můžete Upravit, Přidat, Smazat a
Nastavit výchozí datový účet.
♦ Datová služba: Vyberte Zapnuto nebo Vypnuto.
Obnovit výchozí nastavení
Budete požádáni o správné heslo telefonu a stisknutí
OK > Ano pro obnovení továrního nastavení.
Balance Indicator
Zobrazí se stav účtu s možností zaplacení.
• Top up Můžete zvolit zaplacení z „Own number“ nebo
„Other Mobile no“.
• Scale setting Bilanci svého účtu můžete ovládat nebo
sledovat pomocí “Scale setting”.
Poznámka: Tato služba nemusí být dostupná ve všech
zemích.
Bluetooth
Přejděte k střední tlačítko > Nastavení > Konektivita >
Bluetooth. Zařízení Bluetooth je nutné před komunikací
47
spárovat.
• Zapnutí a vypnutí Bluetooth v telefonu
Vyberte Napájení a pak stiskem levého
softwarového tlačítka nebo středního tlačítka
zapněte nebo vypněte Bluetooth.
• Zviditelnění telefonu
Po přechodu do Bluetooth > Viditelnost můžete zvolit
viditelnost telefonu.
Je-li telefon viditelný a Bluetooth je zapnuté, všechna
ostatní Bluetooth kompatibilní zařízení v dosahu jej
mohou detekovat.
• Vytvoření partnerství Bluetooth
1. Přejděte k Bluetooth > Vyhledat zařízení >
Vyhledat nové zařízení a vyhledejte a zobrazte
ostatní zařízení kompatibilní s Bluetooth.
2. Vyberte požadované zařízení ze seznamu a
stiskněte Párovat.
3. Zadejte přístupový kód (1 až 16 znaků) a
stiskněte OK. Pokud zadáte stejný kód na protějším
zařízení, spojení bude vytvořeno.
• Sdílení informací přes Bluetooth
Po vytvoření partnerství Bluetooth můžete sdílet
informace, jako jsou kontakty a položky kalendáře a
48
•
přenášet soubory z telefonu do jiného Bluetooth
zařízení.
Například pro přenos položek seznamu Kontakty
protistraně najděte položku, stiskněte Možnosti >
Odeslat vizitku > Via Bluetooth a pak vyberte
název zařízení. Pro odeslání multimediálního souboru
nalezněte soubor ve složce médií a pak stiskněte
Možnosti > Odeslat > Via Bluetooth a vyberte název
zařízení.
Připojení Bluetooth handsfree nebo stereofonních
sluchátek
Pro hovory s volnýma rukama nebo pro poslech hudby
můžete použít sady Bluetooth handsfree nebo
stereofonní sluchátka.
Přejděte k Bluetooth > Vyhledat zvuková zařízení a
vyhledejte Bluetooth handsfree nebo stereofonní headset.
49
Prohlášení o shodě s RoHS směrnicí
V souladu s úsilím o minimalizaci ekologických dopadů
a větší zodpovědnost k životnímu prostředí slouží tento
dokument jako oficiální prohlášení, že Vodafone353
vyráběný společností ZTE CORPORATION je ve shodě se
směrnicí Evropského parlamentu 2002/95/EC - RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), upravující
používání nebezpečných látek, a to s ohledem na
následující substance:
(1) Olovo (Pb)
(2) Rtuť (Hg)
(3) Kadmium (Cd)
(4) Šestimocný chróm (Cr (VI))
(5) Polybromované bifenyly (PBB)
(6) Polybromované difenyl étery (PBDE) (Shoda je
vyjádřena písemným prohlášením dodavatelů,
ujišťujícím, že koncentrace jakýchkoli potenciálních
stopových kontaminací látkami uvedenými výše jsou
pod maximální úrovní podle normy EU 2002/95/EC
nebo jsou vyňaty vzhledem k použití.) Vodafone 353
vyráběný společností ZTE CORPORATION splňuje
požadavky směrnice EU 2002/95/EC.
50
Likvidace vysloužilého přístroje
1. Tento symbol přeškrtnutého
kontejneru znamená, že se na produkt
vztahuje evropská směrnice
2002/96/EC.
2. Veškeré elektrické a elektronické
produkty by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního
odpadu s využitím vyhrazených
sběrných dvorů ustavených
příslušnými správními orgány.
3. Správná likvidace vašeho vysloužilého
přístroje pomůže zabránit
potenciálním negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Informace o recyklaci tohoto výrobku podle směrnice WEEE
získáte na e-mailové adrese [email protected]
51
EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto prohlašujeme, že níže jmenovaný produkt:
Typ výrobku: WCDMA/GSM (GPRS) Dvoupásmový digitální
mobilní telefon
Model No: Vodafone 353
je v souladu se základními požadavky směrnice pro
radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC
směrnice 1999/5/EC)
Toto prohlášení platí pro všechny exempláře vyráběné
identicky se vzorky podrobenými testům/posouzení.
Posouzení shody produktu s požadavky směrnice pro
radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC
směrnice 1999/5/EC) bylo provedeno certifikačním
orgánem American TCB (notifikovaný orgán No.1588) na
základě následujících norem:
52
Bezpečnostní
EN 60950-1:2006/A11:2009
EN 301 489-1 V1.8.1;
EN 301 489-7 V1.3.1;
EMC
EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 55013:2011 A2:2006;
EN 55020:2007;
Vysokofrekvenční
EN 300 328 V1.7.1;
EN 301 511 V9.0.2;
EN 50360:2001/AC2006;
Zdravotní
EN 62209-1:2006;
EN 62209-2:2010;
53
Za toto prohlášení zodpovídá výrobce zařízení:
ZTE Corporation
ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China
Podpis oprávněné osoby za společnost:
Xu Feng
Quality Director Of ZTE Corporation
Jméno tiskacím písmem a pozice ve společnosti
Shenzhen, 11. Červenec 2012
Místo & datum
Právně platný podpis
54
© Vodafone Group 2012. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks
of Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be
the trade marks of their respective owners.
VF 353 UG Cover.indd
2
11/07/2012
10:42AM
Download

Uživatelská příručka Vodafone 353