Horizontální článková čerpadla nízkotlaká CHE
Použití
Pohon a smysl otáčení
Čerpadla CHE jsou určena pro čerpání horké vody, kondenzátů
a jiných čistých kapalin do teploty 130 °C v průmyslových a ener−
getických provozech, v teplárenských zařízeních a soustavách
přečerpávacích, cirkulačních, oběhových, napájecích apod.
Výhodné je použití těchto čerpadel také pro dopravu kapalin,
u kterých má být zamezeno jejich unikání ucpávkou do volné
atmosféry.
Podle účelu použití mohou mít čerpadla CHE některou z těchto
ucpávek:
● standardní úprava ucpávky s chladicím víkem − na horké vody
a kondenzáty,
● zvláštní úprava ucpávky s proplachováním nebo zahlcením −
na jiné speciální kapaliny.
Pohon čerpadla je přímý, jednostranný, s přenosem krouticího
momentu na hřídel čerpadla poddajnou čepovou spojkou. Čer−
padlo se dodává na samostatné standardní základové desce,
elektromotor má vlastní podložky z profilů k zabetonování.
Při pohonu čerpadla jiným druhem hnacího stroje, např. turbi−
nou, řeší se základový rám soustrojí individuálně.
Čerpadla jsou pravotočivá při pohledu na čerpadlo ze strany
pohonu.
Konstrukce
Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení
ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 °C. Vyznačují se
řazením jednotlivých článků za sebou do tlakových stupňů.
Hřídel čerpadla je oboustranně uložen ve valivých ložiskách,
mazaných jednorázovou tukovou náplní, bez potřeby chlazení.
Axiální sílu rotoru, kterou podstatně snižuje hydraulické odleh−
čení oběžných kol, zachycuje axiální ložisko, umístěné na sací
straně čerpadla.
Ucpávky čerpadla, utěsněné měkkými provazcovými kroužky,
mají vnější průtokové chlazení studenou vodou přes chladicí
víka, která uzavírají chladicí prostory ucpávek. Proti přisávání
vzduchu je sací ucpávka trvale zahlcena čerpanou kapalinou je−
jím převodem z výtlačné strany čerpadla. Tím je zároveň výtlač−
ná ucpávka tlakově odlehčena.
Zvláštní úprava ucpávek. Při čerpání prchavých nebo otrav−
ných kapalin, které nemají unikat z ucpávek do volné atmosféry
z bezpečnostních důvodů, dodávají se čerpadla CHE se zvláštní
úpravou ucpávek s možností proplachování nebo zahlcení, po−
případě uzavření. Přívod a odvod vhodné proplachovací (uza−
vírací) kapaliny je pro každou ucpávku samostatnou přípojkou
ze zvláštního zdroje.
Poloha hrdel
Sací hrdlo je vždy uspořádáno vodorovně a může být situováno
na pravé nebo levé straně čerpadla. Pro určení polohy sacího
hrdla je směrodatný pohled na čerpadlo ze strany pohonu.
Základní poloha sacího hrdla je vpravo (S−90), druhá poloha
vlevo (S−270) se upravuje na výslovný požadavek.
Výtlačné hrdlo jednoznačně směřuje nahoru ve vertikální polo−
ze nad osou čerpadla (T−0).
Materiálové provedení
Jako standardní je materiálové provedení “LC”, kde těleso
čerpadla, oběžná a rozváděcí kola, těsnící kruhy oběžných kol,
ochranná pouzdra hřídele a ložisková tělesa jsou ze šedé litiny.
Ve zvláštním materiálovém provedení “LU” jsou oběžná kola
provedená z nerezavějící oceli a ochranná pouzdra hřídele z chro−
mové litiny. Ostatní součásti zůstávají stejné jako ve standard−
ním materiálovém provedení “LC”.
Horizontální článková čerpadla nízkotlaká CHE
Informativní řez čerpadlem
524.1
524.2
458.2
165
672
502
171
107
454
452
528.2
321
528.1
340
361.2
504
323
211
361.1
923
507.2
507.3
420
921.3
106.1
108
106.2
106.1
106.2
107
108
165
171
211
230.1
230.2
321
323
340
361.1
361.2
Sací těleso S−90°
Sací těleso S−270°
Výtlačné těleso
Těleso článku
Chladící víko
Rozváděcí kolo
Hřídel
Oběžné kolo LC
Oběžné kolo LU
Radiální ložisko
Axiální ložisko
Konzola ložiska
Víko axiálního ložiska
Víko radiálního ložiska
525.1
525.2
420
452
454
458.1
458.2
461
502
504
507.1
507.2
507.3
524.1
524.2
525.1
541
230.1
458.1
461
921.2
507.1
230.2
Těsnící kroužek gufero
Ucpávková příruba
Ucpávkový kroužek
Zahlcovací pouzdro
Zahlcovací pouzdro
Ucpávkové těsnění
Těsnící kruh
Distanční kroužek
Kroužek odstř. tuku (radiální)
Kroužek odstř. tuku (axiální)
Kroužek odstř, tuku
Ochranné pouzdro LC
Ochranné pouzdro LU
Rozpěrné pouzdro LC
525.2
528.1
528.2
541
672
921.1
921.2
923
d1
d2
d3
d4
Rozpěrné pouzdro LU
Rotorový kroužek − sání
Rotorový kroužek − výtlak
Pouzdro článku
Odvzdušňovací ventil
Matice rotoru pravá
Matice rotoru levá
Matice ložiska
Odvzdušňovací ventil
Zahlcení, příp. proplachování ucpávek
Odpad z ucpávek a chlazení
Vlastní trvalé zahlcení sací ucpávky
Horizontální článková čerpadla nízkotlaká CHE
Informativní celková pracovní oblast čerpadel CHE
H [m]
200
n = 1450
n = 960
180
5
6
8
160
7
5
3
4
140
6
2
2
4
120
3
5
2
100
3
4
3
80
3
2
3
3
2
60
2
2
2
2
40
250−CHE−460−38
250−CHE−460−32
150−CHE−350−23
20
200−CHE−400−30
250−CHE−460−38
125−CHE−305−19
100−CHE−265−15
250−CHE−460−32
200−CHE−400−30
0
10
15
20
30
40
50
60
70
80
90 100
150
200
250
300
Q [l.s −1]
Číslice na křivkách Q; H označují počet stupňů čerpadla. Přesah dopravní výšky H nad hranici 160 m při maximálním počtu stupňů je přípustný pouze při uvádění
čerpadla do provozu nebo při jeho zastavování.
Horizontální článková čerpadla nízkotlaká CHE
Přehled typů čerpadel CHE
Otáčky
min−1
100−CHE−265−15
100/100
1450
125−CHE−305−19
125/125
150−CHE−350−23
150/150
250−CHE−460−32
Hmotnost
čerpadla kg
Chladicí voda pro
chlazení ucpávek
Ložiska
další stupeň
l . s−1
2−8
321
55
0,08−0,16
0,13−0,20
1450
2−6
427
80
0,16−0,25
0,16−0,25
1450
2−5
697
115
0,25−0,40
0,25−0,33
1450
2−3
960
2−3
1450
2
960
2−3
1450
2
960
2−3
200/200
250/250
926
190
1341
229
Valivá
s tukovým
mazáním
(bez chlazení)
0,40−0,50
0,50−0,60
250−CHE−460−38
Cizí zahlcovací
(proplachovací) kapalina
2 stupňové
tlak
0,15 − 0,2 MPa
200−CHE−400−30
Počet
stupňů
l . s−1
0,25−0,33
0,33−0,40
300/250
Hmotnost stanovena pro samotné čerpadlo, bez spojky a základové desky. Hmotnost čerpadel se základovou deskou uvedena v tabulce rozměrů.
Maximální dovolený trvalý přetlak ve vstupním průřezu čerpadla je 0,6 MPa.
Maximální dovolený trvalý přetlak ve výstupním průřezu čerpadla je 1,6 MPa.
tlak
Tlak ve vstupním průřezu čerpadla
+0,1 − 0,15 MPa (max. 0,4 MPa)
DN hrdel
(mm)
sací/výtl.
Typ
čerpadel
Horizontální článková čerpadla nízkotlaká CHE
Rozměry
0°
e1
e
d2
d4
°
d5
T−0
D1
f
d1
S−90
Počet
stup−
ňů
B
A
a
b
c
d
d1
d2
d3
e
e1
245
330
415
1050
1135
1200
500
585
1305
1390
7
8
670
755
2
3
2
3
4
100−CHE
5
6
125−CHE
4
5
d1
F
E
270°
−
400
R
70/70
Typ
čerpadla
d3
+
d3
S−270
365
350
440
440
350
400
42
42
3/4”
1”
3/4”
6
1”
2x
/ 2”
h
c
∅d
d2
b
90
a
f
h
D
D1
A
B
530
300
660
400
1475
1560
830
295
395
1085
1185
495
595
1285
1385
695
E
F
R
Hmot− Setrvačný
nost moment l
kgm 2
kg
125
168
210
382
437
492
0,117
0,170
0,222
253
295
559
614
0,273
0,327
500
333
380
637
742
0,380
0,432
530
300
151
201
488
563
0,225
0,350
660
400
231
301
660
740
0,475
0,600
1485
830
500
351
838
0,725
350
400
375
400
100
125
100
125
626
626
570
570
1
2
150−CHE
330
1170
530
300
169
773
0,430
445
1285
660
400
227
892
0,607
4
5
560
675
1400
1515
830
500
284
342
1032
1137
0,785
0,962
2
425
1295
530
300
199
1019
0,625
565
705
1435
1575
830
500
269
339
1257
1447
0,925
1,225
3
3
4
200−CHE
380
395
460
475
450
500
48
56
3
/ 4”
1”
1”
11 /4 ”
6
450
500
465
505
150
200
150
200
756
930
700
870
845
1715
1030
650
409
1668
1,525
985
1855
1280
900
479
1896
1,825
250−CHE−
460−32
2
3
430
540
600
70
1”
11 /4 ”
530
705
1500
1675
600
550
250
250
830
500
930
870
250
337
1482
1711
2,957
3,640
250−CHE−
460−38
2
3
430
540
600
70
1”
11 /4 ”
530
705
1500
1675
600
550
300
250
830
500
930
870
250
337
1482
1711
2,957
3,640
Rozměry v mm.
Sací hrdlo D: příruba sacího hrdla provedena podle ČSN 13 1202 pro PN 10 s hrubou těsnicí lištou;
Výtlačné hrdlo D1: příruba výtlačného hrdla provedena podle ČSN 13 1204 pro PN 25 s hrubou těsnicí lištou;
d 1 ...... hlavní přívod chladicí vody pro chlazení ucpávek − přípojku tvoří šroubení podle ČSN 13 8260;
d 2 ...... samostatné přípojky pro proplachování (zahlcení) ucpávek při zvláštní úpravě − přípojky tvoří šroubení podle ČSN 13 8261;
d 3 ...... hlavní přípojka pro odpad z chlazení a provozu ucpávek − přípojku tvoří šroubení podle ČSN 13 8260;
d 4 ...... trvalé vlastní zahlcení sací ucpávky;
d 5 ...... otvor G1/2” pro možnost připojení na automatický evakuační systém − po odšroubování odvzdušňovacího ventilu;
Hmotnost stanovena pro čerpadlo se standardní základovou deskou;
Setrvačný moment I stanoven pro samotné čerpadlo s volným koncem hřídele.
Download

Horizontální článková čerpadla nízkotlaká CHE Použití Konstrukce