ÚVODEM
Váže ní obc hod n í p ř á t e l é ,
d ovol te nám , a b y c h o m V á m p ř e d sta vili n á š sp o r to vn í p r o je kt. Jsme skupi na býval ých basketbal i stů a v
če rvn u t . r. poř á d á m e j i ž p o d r u h é str e e tb a llo vý tu r n a j BAL L UP L IBE R E C . Tímto dokumentem bychom V ám
ch t ěl i nabí dnou t o b o u s t r a n n o u sp o lu p r á ci.
Basket bal má v L i b e r c i d l o u h o d o u b o u tr a d ici, a čko li v p o sle d n í d obě zažívá spíše úpadek. Loňským cíl em
b y l o obnov it a z a c h o v a t t r a d i c i ko n á n í str e e tb a llo vé h o tu r n a je v Li berci , j el i kož posl ední turnaj se tu konal
p ře d t ém ěř pěti l e t y.
Tent o c í l js m e s p l n i l i a p r e m i é r ový r o čn ík ta k vyše l n a výb o r n o u . Turnaj e se zúčastni l i i významní i nterpreti
če ské hip hopo v é s c é n y, j a k o n a p ř íkla d Pa u lie Ga r a n d , Re st n e bo ATMO Musi c, to vše za doprovodu D J
Kenny Rougha. C e l o u a k c i k o m en to va l zp ě vá k a m o d e r á to r Ja ku b D ěkan.
O T u rn a ji
Je dná s e o k la s i c k ý t u r n a j v e s tr e e tb a llu 3 n a 3 . Z ú ča stn í se a ž 12 týmů s maxi mál ním počtem 6 hráčů na
t ým.
Turnaj bude pr o b í h a t v e s p o l u p rá ci se sp o le čn o stí GARAND BRAND Paul i eho Garanda (součástí turnaj e j e
jeh o v y s t oupen í s D J K e n n y R o u g h ) . Akci m o d e r u je o p ě t Ja ku b Děkan z ATMO Musi c.
O prot i loňs k m u r o k u c h c e m e z l e p šit p r o p a g a ci a d o sá h n o u t ta k ještě větší návštěvnosti , okol o 800 l i dí.
t e l . : +4 2 0 6 0 6 225 247
e mail :l iberec@ bal l up.cz
w w w. b a l l u pstr e e tb a l l .c z
ball up 2014
P ozvánka :
h tt ps:// www. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?v= R6 Ud p 8 4 sT KM &sp fr e lo a d = 1 0
After m ov e:
h tt ps:// www. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?v= J1 4 iYF lVNh w&sp fr e lo a d = 1 0
Fotky:
t e l . : +4 2 0 6 0 6 225 247
e mail :l iberec@ bal l up.cz
w w w. b a l l u pstr e e tb a l l .c z
stříbrné pa rtnerství
P ř í spěvek:
2 0 0 0 ,-
• Of iciální sp o n zo r a k c e ( In fo r m a c e o p r ůběhu, z ak onč ení ak c e a
m onit or ing va še h o sp o n z . d a r u )
• U vedení v se zn a mu s p o n z o r ů n a fa c e b o o ku
( s k ont akte m, lo g e m, o d k a z e m n a v a ž e p r o duk t y / s luž by )
• M ožnost vysta ve n í ba n n e r u
• R ozdání Va šich re kl a m n íc h p ř e d m ě tů
t e l . : +4 2 0 6 0 6 225 247
e mail :l iberec@ bal l up.cz
w w w. b a l l u pstr e e tb a l l .c z
co nab ízíme
St ej n ě jak o lon i , i l e t o s b u d e m e sp o lu p r a co va t se sp o le čn o stí GARAN D BR A N D Paul i eho Garanda, který má
n a so c iální c h s í t í c h p ř e s 1 0 0 0 00 o d b ě r a te lů . K a kci b u d e n a to če n spot a násl edně i aftermovi e vi deo které
se k tě mt o už iv a t e l ů m d o s t a n e
C í lová skupi n a :
1 6 - 26 let
sp ort ov c i (ak t iv n í / p a s i v n í ) s t u d en ti
f anouš c i P aulie h o G a r a n d a
Je l i ko ž uz náv á m e s e r i ó z n í o b o u str a n n é je d n á n í a ch ce m e se vyh n out případným potížím, nabízíme V ám tyto
m ožno s t i spo l upr ác e :
• St ří brné part n e r s t v í
• Zl at é part ners t v í
• Pl a t inov é par t n e r s t v í
Ví ce o k až dém p r o g r a m u s e d o z víte d á le .
Poku d mát e ind i v i d u á l n í p o ž a d a vky, n e vá h e jte n á s ko n ta kto va t!
t e l . : +4 2 0 6 0 6 225 247
e mail :l iberec@ bal l up.cz
w w w. b a l l u pstr e e tb a l l .c z
zlaté partnerství
P ř í spěvek:
3 0 0 0 ,-
• O f iciální sp o n zo r a k c e ( In fo r m a c e o p r ů b ě hu, z ak onč ení ak c e a
m onit oring va še h o sp o n z . d a r u )
• U vedení v se zn a mu s p o n z o r ů n a fa c e b o o ku
( s k ont akte m, lo g e m, o d k a z e m n a v a ž e p r o d uk t y / s luž by )
• M ožnost vysta ve n í ba n n e r u
• R ozdání Va šich re kl a m n íc h p ř e d m ě tů
• U vedení v se zn a mu z l a tý c h s p o n z o r ů v p romo v i deu a v i deu o ak c i
naYo uTube . • L o g o n a tr i č k u tu r n a j e p r o ú č a s t ní k y - mal é
t e l . : +4 2 0 6 0 6 225 247
e mail :l iberec@ bal l up.cz
w w w. b a l l u pstr e e tb a l l .c z
platinové partnerství
Příspěvek: 6 000,• Oficiální sponzor akce (Informace o průběhu, zakončení akce a monitoring vašeho sponz. daru)
• Uvedení v seznamu sponzorů na facebooku
(s kontaktem, logem, odkazem na važe produkty/služby)
• Možnost vystavení banneru
• Rozdání Vašich reklamních předmětů
• Uvedení v seznamu zlatých sponzorů v promo videu a videu o akci naYouTube.
• Logo na tričku turnaje pro účastníky - velké
• Vodotisk Vašeho loga na každé fotce
• Speciální poděkování na videích přes celý snímek
Pro jekékoli info nás neváhejte kontaktovat!
t e l . : +4 2 0 6 0 6 225 247
e mail :l iberec@ bal l up.cz
w w w. b a l l u pstr e e tb a l l .c z
závěrem
Děku je m e V á m , ž e j s te st rávili chví li nad přečt ením to h o to d o ku me n tu .
Z ávě r em b y c h o m c h t ěli upozornit , že naše p a rtn e rství za kl á d á me n a
dlouh odobé s e r i ó z n í s polu- práci a prot o si j a ké h o ko l i d a ru či p řísp ě vku
nesmí r n ě vá ž ím e .
Nech c e t e- l i v y u ž ít j e d en z našich programů, al e a kce Vá s za u j mu l a , má te -l i
j akýkoli do ta z n e b o n á s chcet e podpořit jiným ne ž výše u ve d e n ým zp ů so b e m,
pr osím e , n e v á h e j te n á s kont akt ovat na balluplibe re c@ g ma i l .co m
S přá n í m h e z k é h o z b y tk u dne Realizační t ým Ba l l U p L i b e re c 2 0 1 5
t e l . : +4 2 0 6 0 6 225 247
e mail :l iberec@ bal l up.cz
w w w. b a l l u pstr e e tb a l l .c z
Download

informace pro sponozory zde