Tematický celek: Místa k životu Téma: Velkomoravská říše
4. ročník
OPVK 2/4 Čtenářská a informační gramotnost ­ šablona č. I/2
1
Velkomoravská říše ­ geografické znázornění
Úkoly:
Modře vyznač území za knížete Rostislava
Zeleně vyznač území za knížete Svatopluka
2
Úkol:
S jakými státy dnešní Evropy by sousedila Velkomoravská říše? Označ a pojmenuj alespoň 5 států.
3
Kníže Rostislav
Velkomoravský kníže Rostislav položil pevné základy duchovního života Slovanů a jejich kulturní samostatnosti, které přetrvaly dodnes. V období jeho panování přicházeli na území Velké Moravy misionáři, kteří více mysleli na politické zisky svých pánů, než na zvěstovaní učení Ježíše Krista.
Snažil se o to, aby písmo Evangelia bylo lidu zvěstováno ve srozumitelném jazyce. Proto požádal byzantského císaře o pomoc.
Císař Michal III. a patriarcha Fótios uvítali Rostislavovu prosbu a pověřili dva nejvýznamnější zvěstovatele Evangelia, Konstantina (Cyrila) a Metoděje, aby vykonali misii na Velké Moravě.
Roku 863 bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostislav
Slovanští věrozvěstové ­ Cyril a Metoděj
Vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohuslužebný jazyk.
Z hlaholice se později vyvinula cyrilice.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj
hlaholice
cyrilice
4
Úkoly: Využij přehledu a pokus se "přečíst" níže uvedený zápis v hlaholici.
Zde najdete odpověď na otázku, pokud jste správně rozluštili uvedený text. http://renatastulcova.blog.cz/1009/mojmir­ukazka
5
Úkoly:
1. V odkazu Cyrila a Metoděje v sekci Misie na Velkou Moravu vyhledej, který z bratrů sestavil písmo hlaholici? 2. V odkazu kníže Rostislava vyhledej, v jakém příbuzenském vztahu byl se Svatoplukem?
3. Jaký byl konec Rostislavovy vlády?
6
Realizárot šablon: Mgr. Šárka Kubaníková
Bc. Tereza Milfajtová
Křesťanská základní škola Jihlava
Použitá literatura, odkazy:
Dvořáková, M.; Stará, J.; Strašák, Z.: Společnost pro 4. ročník základní školy. Plzeň, 2010. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2010. ISBN 978­80­7238­944­5.
http://aba.wz.cz/mapy/Dejiny_zemi_koruny_ceske_1/02_velkomoravska_rise.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Great_moravia_svatopluk.png/300px­
Great_moravia_svatopluk.png
http://pravoslavi.cz/znojmo/rostislav_soubory/rostisl[1].jpg
http://www.topzine.cz/wp­content/uploads/2011/01/cyril­a­metodej.jpg
http://pravoslavi.cz/znojmo/rostislav.htm
http://i.idnes.cz/09/041/nesd/MRK2a2d6a_alik_hlaholice.JPG
http://www.moraviamagna.cz/images/kyj_list.gif
http://www.kklub.cz/stary_web/akce/2006/tmou/cyrilice.png
http://renatastulcova.blog.cz/1009/mojmir­ukazka
7
Download

Velkomoravská říše 1 Mb - Křesťanská základní škola