VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013
Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.
SZUŠ D-MUSIC S.R.O.
1 Z ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název školy:
Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC
Sídlo:
Kroměříž, Velehradská 625
Právní forma:
společnost s ručením omezeným (s.r.o.), do 18. 6. 2009 veřejná
obchodní společnost (v.o.s.)
Zřizovatel:
právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení
Ředitel:
Bc. Herbert Novotný jmenován do funkce valnou hromadou společnosti
konané 1. 1. 2013
Statutární zástupce společnosti: Ing. Marta Macháčková, Jiří Macháček, Ondřej Macháček
Kontakt na školu:
adresa: SZUŠ D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 767 01,
telefon: 573 338 891, e-mail: [email protected]
Hlavní sídlo společnosti:
767 01 Kroměříž, Velehradská 625
Místa poskytující vzdělávání: 767 01 Kroměříž, Albertova 4062/8,
767 01 Kroměříž, Zeyerova 3354
767 01 Kroměříž, Mánesova 3861
768 23, Břest 61
768 23, Břest 227
769 01 Holešov, Rymice 39
751 22 Osek nad Bečvou 78
768 11 Chropyně, J. Fučíka 675
768 11 Chropyně, Kyselovice 208
768 11 Chropyně, Tyršova 570
Povolená kapacita:
600
Skutečný výkon:
527 žáků celkem - dospělých: 0
Výše vybíraného příspěvku: hudební obor 220,-Kč /měsíc, PHV 100,-Kč/měsíc
taneční obor 120,-Kč /měsíc, výtvarný obor 220,-Kč/měsíc
Datum zařazení:
Poslední aktualizace:
1. 9. 1995
18. 1. 2013
Radu školy tvoří – ředitel školy, ekonomický a provozní manažer.
(tel) +420 573 338 891
-2-
(e-mail) [email protected]
SZUŠ D-MUSIC S.R.O.
2 V ZDĚLÁVACÍ NABÍDKA , PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ
Výuka v SZUŠ D-MUSIC s.r.o. probíhá dle učebních plánů pro základní umělecké školy
schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne
26. června 1995 pod. č.j. 18.418/95 s účinností od 1. září 1995.
Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.
obor
hudební
taneční
výtvarný
počet žáků
454
62
11
počet tříd
27
2
1
počet hodin
429
23
10
počet žáků s rozšíř.vyuč.
0
0
0
Vyučované nástroje: klavír, klávesy, kytara / klasická, elektrická, basová/
akordeon, flétna zobcová, flétna příčná, bicí nástroje, klarinet, trubka, tenor, lesní roh, tuba
saxofon, pěvecká hlasová výchova
Soubory: flétnové soubory, jazzový orchestr, dechový soubor, pěvecký sbor
Výuka v oboru tanečním probíhá dle učebních plánů pro ZUŠ schválených MŠMT pod č.j. 18.418/95-25 s
účinností od 1. září 1995.
Vyučují se současné moderní tance.
2.1
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
2.1.1
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
fyzických
přepočtených
HPP
17
15,32
DPP
11
3,16
Další údaje o pedagogických pracovnících 1=25
pořadové
číslo
1
zařazení, funkce
úvazek
kvalifikace
praxe
ředitel
1,24
UP Olomouc, FF
19
2
učitel
1,28
UP Olomouc, FF
19
3
Učitel
0,36
Konzervatoř, VŠ
3
4
Učitel
1,2
Konzervatoř
25
(tel) +420 573 338 891
-3-
(e-mail) [email protected]
SZUŠ D-MUSIC S.R.O.
5
Učitel
0,52
Konzervatoř, VŠ
19
6
Učitel
0,76
Konzervatoř
38
7
Učitel
1,12
Konzervatoř
5
8
Učitel
1,08
Konzervatoř, VŠ
5
9
Učitel
0,6
Konzervatoř
21
10
Učitelka
0,64
Konzervatoř
42
11
Učitel
0,68
Vyučen + pedag. studující SŠ
5
12
Učitel
1,04
Konzervatoř
13
13
Učitel
0,48
Konzervatoř
34
14
Učitelka
1,16
Konzervatoř
22
15
Učitelka
1,08
Konzervatoř
5
16
Učitel
0,24
SŠ
3
17
Učitelka
0,28
Konzervatoř
32
18
Učitelka
0,44
VŠ
17
19
Učitelka
0,24
Studující VŠ
4
20
Učitelka
0,16
Konzervatoř
3
21
Učitelka
0,16
Konzervatoř
32
22
Učitelka
0,4
Konzervatoř
2
23
Učitel
0,4
SŠ
35
24
Učitel
0,28
Konzervatoř, studující VŠ
3
25
Učitelka
0,08
Konzervatoř 3. roč.
1
26
Učitel
1,08
Konzervatoř
14
27
Učitelka
0,36
Konzervatoř, VŠ
24
28
učitelka
1,12
Konzervatoř
21
2.1.1.1
VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Věkové rozmezí
do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – SD
Celkem
2.1.1.2
Fyzických
9
8
5
6
28
Přepočtených
4,36
6,96
4,44
2,72
18,48
HODNOCENÍ KVALIFIKOVANOSTI A APROBOVANOSTI
Kvalifikovanost pedagogického sboru v hudebním oboru je na velmi dobré úrovni, pouze čtyři učitelé mají
jiné vzdělání, než je předepsané, ale prokázali své kompetence k výuce a splňují výjimku pro uznání statutu
výkonného umělce ve znění §10 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Na škole také
vypomáhají studenti konzervatoře v Kroměříži, se kterou má naše škola velmi dobré vztahy. Byť studenti
konzervatoře nejsou ještě dostudovaní hráči a učitelé, jejich zájem o práci a nadšení tento nedostatek
eliminují.
(tel) +420 573 338 891
-4-
(e-mail) [email protected]
SZUŠ D-MUSIC S.R.O.
Z hlediska aprobovanosti nastávají problémy při výuce hry na klávesové nástroje /keyboard/, jehož
studium na školách připravujících učitele dosud není. Tento nástroj vyučují učitelé, kteří absolvovali výuku
hry v rámci nabízených programů NIDV.
Výuka v tanečním oboru je zatím zajištěna neaprobovanými pedagogy, kteří však prokázali své kompetence
k výuce a splňují výjimku pro uznání statutu výkonného umělce ve znění §10 zákona 563/2004 Sb. o
pedagogických pracovnících. Pedagogické vzdělání k výkonu práce splňují.
2.1.1.3
STABILITA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Na škole pracuje poměrně mladý kolektiv učitelů. Od vzniku školy se počet zaměstnanců zněkolikanásobil.
Ze studentů, kteří „vypomáhali“ se stali pedagogové školy. Od roku 2009 je počet pedagogů stabilní a
pohybuje se kolem 30. Vedení školy se snaží o udržení dobrých vztahů v tomto kolektivu, což se projevuje
v dobré práci učitelů, v jejich přístupu k práci, tvořivosti apod. Počet pedagogů je 28.
2.1.2
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
interní
fyzických
přepočtených
4
3
Další údaje o nepedagogických pracovnících
poř. číslo
zařazení, funkce
úvazek
vzdělání, obor
1
zástupce pro ekonomiku
1
VŠ
2
Zástupce pro provoz
1
SŠ
3
technik IP
0,5
SŠ
4
zaměstnanec - úklid
0,75
SŠ
Údaje o zařazování dětí a žáků
obory
hudební
taneční
výtvarný
přihlášených
153
40
6
přijatých
153
40
6
Komentář k vývoji zájmu žáků: zájem o naši školu rok od roku roste, velký nárůst žáků
zaznamenáváme v posledních letech o zpěv, stabilně je vysoký zájem o výuku hry na klasickou a elektrickou
kytaru. Hodně žáků si v pozdějších letech studia přibírá druhý nástroj nebo zpěv. Nedostatek zájmu
pociťujeme u dechových nástrojů jako trubka, klarinet apod., které bychom využili v orchestrech.
(tel) +420 573 338 891
-5-
(e-mail) [email protected]
SZUŠ D-MUSIC S.R.O.
2.2
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Absolventi
obory
hudební I. stupeň
hudební II. stupeň
absolventů
13
1
Žáci přijatí ke studiu do středních škol
Školy navazující na ZUŠ
přihlášeno
Přijato
0
0
Hodnocení žáků
Stupeň hodnocení
s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
469
58
0
Výsledky soutěží
Jednotlivec/soubor
kategorie
název soutěže
stupeň
ocenění
Matěj a Vojtěch Langrovi
trubka
Národní soutěž ZUŠ
okres
1. místo
tenor
Národní soutěž ZUŠ
okres
2. místo
žesťový
kvintet
Národní soutěž ZUŠ
okres
1. místo
žesťový
kvintet
Národní soutěž ZUŠ
kraj
2. místo.
kraj
Stříbrné pásmo
kraj
Zlaté pásmo
Tomáš Kocourek, Karel Ramiš,
Alexandr Ramiš
Jan Horák, Markéta Horáková,
Tomáš Kocourek, Jiří Maršálek,
Jakub Pospíšil
Jan Horák, Markéta Horáková,
Tomáš Kocourek, Jiří Maršálek,
Jakub Pospíšil
PS Myši a myšáci
PS Myšky
Pěvecký
sbor
Pěvecký
sbor
Krajská soutěžní přehlídka
ZUŠ
Krajská soutěžní přehlídka
ZUŠ
Huňová Svatava
keyboard
Národní soutěž ZUŠ
okres
1. místo
Morevová Diana
keyboard
Národní soutěž ZUŠ
okres
2. místo
Mikulenková Daniela
keyboard
Národní soutěž ZUŠ
okres
1. místo
Huňa Rostislav
keyboard
Národní soutěž ZUŠ
okres
1. místo
Hluchý Miloš
keyboard
Národní soutěž ZUŠ
okres
1. místo
Huňa Rostislav
keyboard
Národní soutěž ZUŠ
kraj
2. místo
Hluchý Miloš
keyboard
Národní soutěž ZUŠ
kraj
2. místo
(tel) +420 573 338 891
-6-
(e-mail) [email protected]
SZUŠ D-MUSIC S.R.O.
2.3
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY
Škola uspořádala nebo se účastnila ve školním roce 2012/2013 několika velkých koncertů
a akci, jako například velký Vánoční koncert v prostorách Domu kultury , Den dětí na letišti v Kroměříži,
Adventní koncerty v kostelích v Břestu, Chropyni, Vlkoši. Vánoční koncert pro veřejnost v Osíčku.
Závěr školního roku byl ve znamení tří koncertů – Červnové čtvrtky – na Hanáckém náměstí. Chtěli bychom
založit tradici těchto prezentací, které jsme nazvali podle data konání Červnové čtvrtky ( Čč ). V prvním se
představili žáci hudebního a výtvarného oboru, ve druhém školní soubory a ve třetím taneční obor
s výtvarným oborem.
Mimo těchto akcí proběhly v uplynulém školním roce desítky menších, jako jsou třídní besídky, výchovné a
propagační koncerty apod. Každoročně škola trvale spolupracuje s Domem kultury v Kroměříži a pomáhá při
akcích zaměřených na veřejnost a na mládež. Vedení pobočky v Chropyni spolupracuje velmi dobře
s Městem Chropyně a ostatními organizacemi ve městě a okolí.
Kromě samotné výuky se zde zapojujeme také do kulturního života obce, pomáháme při pořádání besídek
a vystoupení k různým výročím a svátkům, a sami na těchto akcích účinkujeme. Jako příklad uvádíme:
vystoupení na veřejném setkání občanů města Chropyně, vystoupení pro seniory na DPS v Chropyni, vánoční
koledování pod okny DPS Chropyně, koledování u kapličky v Plešovci a Zářičí, účast na besídkách ZŠ ve na
místech poskytujících vzdělávání, rozsvícení vánočního stromu v Chropyni, Vlkoši, Záříčí, Plešovci a mnoho
dalších akcí.
Datum zpracování zprávy: 25. 8. 2013
2.4
ZÁVĚR A ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické poradě dne 26. 8. 2013
................................................
Bc. Herbert Novotný – ředitel školy
V Kroměříži 25. 8. 2013
(tel) +420 573 338 891
-7-
(e-mail) [email protected]
Download

stáhnout - szuš d