Jiří Stifter, Pavel Fiala, Richard Linhart, Jiří Masopust, Jan Mráz, Petr Hloušek,
Stanislav Bouzek, Michal Jirák, Jakub Major
Oddělení telekomunikační a multimediální techniky, Katedra aplikované elektroniky
a telekomunikací, Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
URL: http://otm.zcu.cz, http://onaudio.cz/loudness
e-mail: [email protected]



analýza technických možností měření hlasitostních
poměrů reklama X běžný program
analýza současného stavu hlasitostních poměrů
reklama X běžný program
rozbor platných legislativních opatření v ČR
omezujících hlasitost reklamy apod.
Je český divák skutečně ochráněn proti obtěžování
hlasitou reklamou?

indikátory hlasitostních jednotek (VU metry)





historické řešení
integrační doba ~ 300ms
velmi přibližná/nepřesná aproximace hlasitostního vjemu
nelze použít pro měření vnímané hlasitosti
kvazišpičkové indikátory (QPPM metry)




současný průmyslový standard
integrační doba ~ 10ms
vůbec nerespektují hlasitostní vjem
nelze použít pro měření vnímané hlasitosti
←0dBFS→
1kHz, Fvz = 48kHz
8kHz, Fvz = 48kHz
0dBFS→
8kHz, Fvz = 48kHz
indikována
správná úroveň
indikována nižší
úroveň
nedetekováno
přebuzení
Nutná aplikace převzorkování pro Fvz= 48kHz → min. 4x → chyba <1dB

označení: true-peak-sample meter (ITU-R BS.1770-3)
 aplikace převzorkování min. 4x (192kHz pro Fvz = 48kHz)
 chyba indikace <1dB
 jednotka dBTP
12dB
9dB
9dB
headroom
PML – maximální povolená
úroveň indikovaná QPPM
 AL – sesazení úrovní např.
příspěvkových tras
 ML – úroveň měřících
signálů
→ 9dB rezerva (nad PML) na
chybu indikace QPPM
indikátoru (τ ~ 10ms, analog)

12dB
9dB
9dB

indikátory skutečné špičkové hodnoty (TP-PPM)
 indikace mezních úrovňových limitů
 vůbec nerespektují hlasitostní vjem → nelze použít pro měření
vnímané hlasitosti
 nelze nastavovat stejné hlasitostní poměry mezi odlišnými
programovými příspěvky atd.

algoritmus pro měření hladiny hlasitosti (ITU-R BS.1770)
 měří vnímaný hlasitostní vjem
Požadavek:
 výpočetně nenáročné (možnost implementace v reálném čase)
 multikanálové zpracování


Kmitočtové K-váhování:
+
tlakové navýšení na
zvukovodu +4dB
potlačení složek pod 60Hz




odhad krátkodobých výkonových příspěvků (75% překryv
časových oken, T = 400ms) kanálu
násobení prostorových kanálů koeficientem Gi (LS, RS ~ 1,5dB)
LFE kanál nezahrnut do měření (nárůst hlasitostního vjemu?)




sumace výkonových
příspěvků kanálů
vyloučení vlivu tichých
pasáží na číselný
výsledek → hradlování
konverze na
logaritmické číselné
vyjádření



vlastní algoritmus odhadu hladiny hlasitosti
specifikován ITU-R BS.1770
EBU přejímá doporučení ITU-R BS.1770 a definuje v
EBU R128 způsob normalizace hlasitosti a další
technické parametry
EBU R128: jednotka LKFS → LUFS (Loudness Unit
referenced to Full Scale)
Špičková normalizace
 nelze nastavit
stejné hlasitostní
poměry mezi
příspěvky
 existence „války
hlasitostí“
 nevyužit plný
dynamický rozsah
(PML: -9dBFS)
Hlasitostní normalizace
 stejné hlasitostní poměry mezi
odlišnými příspěvky (hudba/řeč…)
 neexistuje „válka hlasitostí“
 využit plný dynamický rozsah systému
 komprese dynamického rozsahu slouží
pouze k „uměleckým“ záměrům tvůrců
pořadů
Integrovaná hladina hlasitosti programu (Integrated/
Programme Loudness - I)




průměrná vnímaná hlasitost programu
integrace od počátku do konce programu
aplikace hradlování (-70LUFS a -10LU)
nové programy normalizovány na -23LUFS ± 0,5LU (± 1LU
živé vysílání)
 pouze pro programy delší než ~ 30 – 60s → nelze aplikovat
na velmi krátké programy (reklamy)
Okamžitá a krátkodobá hladina hlasitosti (Momentary
Loudness - M, Short-term Loudness - S)
 vnímaná hlasitost programu s vysokým časovým rozlišením
 integrační doba 400ms a 3s
 nehradlováno!
 pro krátké programové úseky, snadná detekce hlasitostních
špiček (reklamy, upoutávky apod.)
 EBU doporučuje limity: max. ML -15LUFS, max. SL -20LUFS
Rozsah hladiny hlasitosti programu (Loudness Range)
 popis dynamického rozsahu programu
 určen z histogramu statistického rozložení hradlované
hladiny hlasitosti (-20LU) s T = 3s
 LRA = rozdíl mezi 95. a 10. percentilem rozložení hladiny
 lze využít k nastavení parametrů kompresoru dynamicky dle
cílové distribuční technologie, typů posluchačů/diváků →
definované snížení dynamického rozsahu
Rozsah hladiny hlasitosti programu (Loudness Range)
Maximální skutečná špičková úroveň (Maximum True
Peak Level)
 měřeno pomocí TP-PPM
 stanovení horního úrovňového omezení pro digitální systém
 uvažuje chybu (~ 0,6dB) měření TP-PPM s aplikací 4x
převzorkování
 EBU stanovuje limit: max. -1dBTP
 nemá vazbu na měření vnímané hlasitosti
nevhodně nastaven
limiter na -9dBFS
(konvence při použití
QPPM?)
 pouze na reklamní blok
aplikována hlasitostní
normalizace EBU R128



překročen
max. ML
limit není
zapracován do
platné
vyhlášky ČR


překročen
max. SL
limit není
zapracován do
platné
vyhlášky ČR




aplikována
hradlovací funkce
reklamní blok
-23LUFS
ostatní program
-16,5LUFS
hlasitost reklamy
o 5,5LU nižší →
spokojený divák
Platná vyhláška č. 122/2013 (Sbírka zákonů):

účinnost od 1. června 2013
zvuková složka vysílání by měla odpovídat EBU R128

provozovateli pro splnění vyhlášky postačuje zajistit:

1. aby hladina hlasitosti reklamy, teleshoppingu a označení
sponzora byla normována na -23LUFS ± 1LU a
2. aby max. skutečná špičková hladina uvedených programů
dosahovala max. -1dBTP
1. hladina hlasitosti reklamy normována na -23LUFS ± 1LU




lze aplikovat pouze na delší úseky programu → nepřesné měření!
nejsou stanoveny max. limity pro okamžitou ML a krátkodobou
hladinu hlasitosti SL → nekontrolována krátkodobá hladina
hlasitosti!
nekontrolována hladina hlasitosti zbývajících částí vysílání! →
provozovatel může úroveň libovolně snížit vůči reklamním
blokům → nárůst hlasitosti reklamy
aplikace hlasitostní normalizace pouze na vybrané části vysílání je
zcela nesmyslná a v rozporu s podstatou doporučení EBU R128
2. skutečná špičková hladina max. -1dBTP


ve vyhlášce chybná terminologie, správně: úroveň
tento parametr nemá žádný význam ve smyslu regulace
hlasitosti reklamy – proč je zde uveden?
Platná vyhláška nezajišťuje, aby nebyl divák přílišnou
hlasitostí reklamy obtěžován.
Měřené parametry:







Integrated/Programme Loudness
Momentary Loudness
Short-term Loudness
Maximum Momentary Loudness
Maximum Short-term Loudness
Loudness Range
Maximum True Peak Level
Plán spuštění: 11/2014
http://onaudio.cz/loudness
Download

Monitorování hlasitosti modulace při televizním a rozhlasovém vysílání