Řecko, Bulharsko, Rumunsko
Mapa Evropy
http://images.google.cz/imgres?q=mapa+evropy&
hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=BM4ZUrLMQhXWM:&imgrefurl=http://llenka970.blog.cz/081
1/evropa&docid=T71aYffUuhJZGM&w=690&h=486
&ei=n55PToulJrL64QSHpfy_Bw&zoom=1&chk=sbg
&iact=hc&vpx=873&vpy=265&dur=388&hovh=188
&hovw=268&tx=116&ty=108&page=24&tbnh=124&t
bnw=176&start=454&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:454
&biw=1311&bih=596
Mapa Balkánu
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.stevearun.com%2Fwatchreviews%2Fpage%2F37%2F&w=550&h=389&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=mapa+balk%C3%A1nu&oq=mapa+ba&aq=1&aq
i=g9&aql=&gs_sm=c&gs_upl=3162l6853l0l11254l4l4l0l0l0l0l229l765l0.2.2l4l0
Řecko
Je to kolébka antické
kultury a evropské
vzdělanosti.
Má mnoho historických
památek.
Hlavním městem jsou
Athény.
Ze Soluně k nám
přišli v roce 863 n. l.
bratři Cyril a
Metoděj.
Nejvyšší horou je
Olymp, sídlo antických
bohů.
K Řecku patří velký
počet ostrovů v
Egejském moři včetně
Kréty.
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ma
pa+%C5%99ecka&oq=mapa+%C5%99e&aq=0&aqi=g7&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2601l3515
l0l5952l3l3l0l0l0l0l248l583l0.2.1l3l0
Vlajka Řecka
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=vlajka+%C5%99ecka&oq=vlajka+%C5%99
&aq=0&aqi=g2&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2063l4459l0l6799l8l8l0l1l1l0l261l1277l0.5.2l7l0
Athény,
město
antických
památek
Akropolis
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ath%
C3%A9ny&oq=ath&aq=1&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=3033l4267l0l7589l3l3l0l0l0l0l192
l542l0.3l3l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ath%C3%A9ny&oq=ath&aq=1&aqi=g10&
aql=&gs_sm=c&gs_upl=3033l4267l0l7589l3l3l0l0l0l0l192l542l0.3l3l0
Řecké písmo
Olymp
http://images.google.cz/
search?hl=cs&gbv=2&im
grefurl=http%3A%2F%2
Fwww.phil.muni.cz%2F
%7Edopitova%2Frecke.h
tml&w=1175&h=606&biw
=1311&bih=596&tbm=isc
h&sa=1&q=olymp&oq=ol
ymp&aq=2&aqi=g10&aql
=&gs_sm=c&gs_upl=280
6l4356l0l6832l5l5l0l2l2l0
l205l497l0.2.1l3l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=%C
5%99eck%C3%A9+p%C3%ADsmo&oq=%C5%99eck%C3%A9&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_s
m=c&gs_upl=2130l3946l0l8540l5l5l0l0l0l0l209l865l0.4.1l5l0,
Bulharsko
Bulhaři mluví
slovanskou řečí
podobnou češtině, ale
píší, stejně jako Rusové,
azbukou.
Bulharsko láká
přímořskými středisky
na břehu Černého
moře.
Hlavním městem je
Sofie.
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.p
hil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&w=1175&h=606&biw=1311&bih=596&t
bm=isch&sa=1&q=mapa+bulharska&oq=mapa+b&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&
gs_upl=2520l9762l0l14263l18l17l5l1l0l0l268l1970l0.7.4l11l0
Vlajka Bulharska
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&
w=1175&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=vlajka+bulharska&oq=vlajka+b&aq=2&aqi=g7&aql=&gs_sm=c&gs_upl=25
91l5615l0l10491l8l8l0l0l0l0l241l1568l0.4.4l8l0
Sofie
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A
%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&w=117
5&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=sofia&btnG=Hle
dat&oq=sofia&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=s&gs_upl=3330l3645l0l
8409l2l2l0l0l0l0l207l402l0.1.1l2l0
Azbuka
http://images.google.cz/se
arch?hl=cs&gbv=2&imgref
url=http%3A%2F%2Fwww.
phil.muni.cz%2F%7Edopit
ova%2Frecke.html&w=1175
&h=606&biw=1311&bih=59
6&tbm=isch&sa=1&q=bulh
arsk%C3%A1+abeceda&oq
=bulharsk%C3%A1&aq=2&
aqi=g4&aql=&gs_sm=c&gs
_upl=45937l49624l0l52575l
9l9l0l4l4l0l236l799l0.3.2l5l
0
Rumunsko
Zemi proslavila pověst
o hraběti Drákulovi
a jeho tajemném
hradu v Karpatech.
Toto pohoří tvoří
třetinu území
republiky.
Hlavním městem je
Bukurešť.
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.mun
i.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&w=1175&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&
q=mapa+rumunska&oq=mapa+r&aq=7&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=381842l385524l0
l390364l6l6l0l0l0l0l239l1209l0.2.4l6l0
Vlajka Rumunska
http://images.google.cz/imgres?q=vlajka+rumunska&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=_h1iQFk32OscgM:&imgrefurl=http://www.st
atnivlajky.cz/rumunsko&docid=REW69v7NOKI53M&w=2560&h=1707&ei=_bNPTrnFCseu8gPLv8mtBw&zoom=1&iact=hc&vpx=180
&vpy=99&dur=1008&hovh=183&hovw=275&tx=205&ty=105&page=1&tbnh=133&tbnw=199&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0&bi
w=1311&bih=596
Hrad Bran, sídlo
hraběte Drakuly
Hrabě Drakula
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html
&w=1175&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=hrad+hrab%C4%9Bte+drakuly&btnG=Hledat&oq=hrad+hrab%C4%9
Bte+drakuly&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=3032l11523l0l14092l20l20l0l12l0l0l253l1615l0.3.5l8l0
Bukurešť – hlavní město
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcorlyn.blog.cz%2Fen%2F0902%2Fbran-hradhrabetedraculy&w=640&h=480&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=bukure%C5%A1%C5%A5&oq=bukure%C5%A1&aq=0&aqi=g1
&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2919l5116l0l8142l7l7l0l3l3l0l224l792l0.2.2l4l0
Anotace
Prezentace představuje žákům základní informace o
státech, které leží na Balkánském poloostrově.
Autor
Mgr. Petra Rubáčová
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Žáci charakterizují jednotlivé státy Balkánského
poloostrova a ukáží je na mapě.
- žádné Řecko, Bulharsko, Rumunsko
Prezentace
Kombinované
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
Typická věková skupina
10 - 12 let
Celková velikost
7,54 MB
Seznam použitých zdrojů
images.google.cz/imgres?q=mapa+evropy&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=BM4ZUrLMQhXWM:&imgrefurl=http://llenka970.blog.cz/0811/evropa&docid=T71aYffUuhJZGM&w=690&h=486&ei=n55PToulJrL
64QSHpfy_Bw&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=873&vpy=265&dur=388&hovh=188&hovw=268&tx=116&ty=108&page
=24&tbnh=124&tbnw=176&start=454&ndsp=19&ved=1t:429,r:17,s:454&biw=1311&bih=596
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.stevearun.com%2Fwatchreviews%2Fpage%2F37%2F&w=550&h=389&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=mapa+balk%C3%A1nu&oq=mapa+
ba&aq=1&aqi=g9&aql=&gs_sm=c&gs_upl=3162l6853l0l11254l4l4l0l0l0l0l229l765l0.2.2l4l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=vlajka+%C5%99ecka&oq=vlajka+
%C5%99&aq=0&aqi=g2&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2063l4459l0l6799l8l8l0l1l1l0l261l1277l0.5.2l7l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=mapa+%C5%99ecka&oq=mapa+
%C5%99e&aq=0&aqi=g7&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2601l3515l0l5952l3l3l0l0l0l0l248l583l0.2.1l3l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ath%C3%A9ny&oq=ath&aq=1&aqi=g1
0&aql=&gs_sm=c&gs_upl=3033l4267l0l7589l3l3l0l0l0l0l192l542l0.3l3l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=ath%C3%A9ny&oq=ath&aq=1&aqi=g1
0&aql=&gs_sm=c&gs_upl=3033l4267l0l7589l3l3l0l0l0l0l192l542l0.3l3l0
Seznam použitých zdrojů
http://images.google.cz/search?hl=cs&biw=1311&bih=596&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=%C5%99eck%C3%A9+p%C3%ADsmo&oq=%C5
%99eck%C3%A9&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2130l3946l0l8540l5l5l0l0l0l0l209l865l0.4.1l5l0,
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&w=117
5&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=olymp&oq=olymp&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2806l4356l0l6832l5l5l0l2
l2l0l205l497l0.2.1l3l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&w=117
5&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=mapa+bulharska&oq=mapa+b&aq=2&aqi=g10&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2520l9762l0l
14263l18l17l5l1l0l0l268l1970l0.7.4l11l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&w=117
5&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=vlajka+bulharska&oq=vlajka+b&aq=2&aqi=g7&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2591l5615l0l1
0491l8l8l0l0l0l0l241l1568l0.4.4l8l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&w=117
5&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=sofia&btnG=Hledat&oq=sofia&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=s&gs_upl=3330l3645l0l8
409l2l2l0l0l0l0l207l402l0.1.1l2l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.html&w=117
5&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=bulharsk%C3%A1+abeceda&oq=bulharsk%C3%A1&aq=2&aqi=g4&aql=&gs_sm=c&g
s_upl=45937l49624l0l52575l9l9l0l4l4l0l236l799l0.3.2l5l0
Seznam použitých zdrojů
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.h
tml&w=1175&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=mapa+rumunska&oq=mapa+r&aq=7&aqi=g10&aql=&gs_sm=c
&gs_upl=381842l385524l0l390364l6l6l0l0l0l0l239l1209l0.2.4l6l0
http://images.google.cz/imgres?q=vlajka+rumunska&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=_h1iQFk32OscgM:&imgrefurl=http:/
/www.statnivlajky.cz/rumunsko&docid=REW69v7NOKI53M&w=2560&h=1707&ei=_bNPTrnFCseu8gPLv8mtBw&zoom=1&i
act=hc&vpx=180&vpy=99&dur=1008&hovh=183&hovw=275&tx=205&ty=105&page=1&tbnh=133&tbnw=199&start=0&ndsp=1
5&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1311&bih=596
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.phil.muni.cz%2F%7Edopitova%2Frecke.h
tml&w=1175&h=606&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=hrad+hrab%C4%9Bte+drakuly&btnG=Hledat&oq=hrad+hrab
%C4%9Bte+drakuly&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=3032l11523l0l14092l20l20l0l12l0l0l253l1615l0.3.5l8l0
http://images.google.cz/search?hl=cs&gbv=2&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcorlyn.blog.cz%2Fen%2F0902%2Fbran-hradhrabetedraculy&w=640&h=480&biw=1311&bih=596&tbm=isch&sa=1&q=bukure%C5%A1%C5%A5&oq=bukure%C5%A1&aq=0&aqi
=g1&aql=&gs_sm=c&gs_upl=2919l5116l0l8142l7l7l0l3l3l0l224l792l0.2.2l4l0
Download

Výstupy k ICT šablonám