Základní škola a Mateřská škola Herálec,
příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684
tel./fax : + 420566663124, e-mail : [email protected], www.zsheralec.cz
Č.j. ZŠMŠ-He/10/2015
Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Herálec, příspěvková organizace jako příslušný správní
orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst.2 písm.e) a § 183 ost.1 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném změní takto:
registrační číslo/ rozhodnutí
registrační číslo/ rozhodnutí
01/2015
přijat
10/2015
přijata
02/2015
přijat
11/2015
přijat
03/2015
přijat
12/2015
přijata
04/2015
přijata
13/2015
přijat
05/2015
přijat
14/2015
přijata
06/2015
přijata
15/2015
přijat
07/2015
přijat
16/2015
přijat
08/2015
přijata
17/2015
přijata
09/2015
přijat
18/2015
přijata
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od dne jeho zveřejnění. Odvolání se
podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy Herálec, příspěvkové organizace a rozhoduje o
něm Krajský úřad Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, 58733 Jihlava.
V Herálci dne 31.1.2015
Mgr. Jana Guličuková
ředitelka
Download

Rozhodnutí o pøijetí žáka k základnímu vzdìlávání pro školní rok