Výzva k podání cenová nabídky pro výběrové řízení
na stavební práce
1. Skalice - Studna ( vrt HV2 ) a výtlačné potrubí.
Zadávací řízení zakázka malého rozsahu na stavební práce
1
1. Zadavatel zakázky:
IČO:
zastoupená
tel. /fax
e-mail
Obec Skalice
Skalice 92
671 71 Hostěradice
00293474
Antonínem Buchtou, starostou obce
+420 515 339 151/ +420 515 330 020
obec@ skaliceuznojm a.cz
2. Předmět plnění zakázky :
Předmětem zakázky je provedení stavebních prací pro akci :
1.
Skalice - Studna ( vrt HV2 ) a výtlačné potrubí
Jedná se o provedení SO 01 Studna (vrt HV2), SO 02 Výtlačné potrubí, SO 03 El. přípojka.
SO 01 Studna (vrt HV2)
Vrt HV2 bude situován na pozem ku p. č. PK 232/22 kultura orná půda cca 20 m od koryta
M orašického potoka a 15 m od katastrální hranice. Studna je navržena jako vrtaná hl. 12,0 m.
Pažnice bude ocelová DN 500, zárubnice plastová - HDPE315, příčně perforovaná. Obsyp
mezikruží tvoří kačírek - frakce 4-8 mm. Na vrtu se osadí betonová, prefabrikovaná šachta ze
tří čtvercových skruží TZS - Q 150/100 SKC o vnitřním rozměru 1500/1500 mm, zákrytové
desky TZK Q150 - 63/18 ZDC a litinového poklopu B125. Stěny na vstupu jsou osazeny
ocelovými stupadly s PE povlakem. Šachta bude osazena na betonové desce a utěsněna jílovým
těsněním na šířku 0,5 m. Šachta bude vyvedena do úrovně 1,5 m nad stávající terén a opatřena
ochranným kuželem zem iny o prům ěru 8 m do úrovně 1 m nad terénem s vyspádováním
směrem od studny. Prostor kolem šachty bude zpevněn betonovou dlažbou na štěrkopískovém
podsypu na šířku 2,0 m od okraje šachty. N a svahu budou zřízeny schody z betonu na
štěrkopískovém podsypu. Zem ina do násypu tělesa se použije z výkopu studny a z přebytečné
zem iny výtlaku. Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo a spínače pro zapínání a vypínaní
čerpadla. V šachtě bude osazena zásuvková skříňka pro osvětlení. Výtlačné potrubí a přívodní
kabely budou protaženy chráničkou DN 100 osazenou ve vynechaném otvoru ve stěně skruže a
důkladně utěsněnou jílem . Součástí tohoto SO bude autom atické ovládání řízené ze strojovny
úpravny vody Skalice.
SO 02 Výtlačné potrubí
Stavební objekt SO 02 zahrnuje vlastní výtlačné potrubí, křížení s krajskými komunikacemi,
křížení s plynovody, telekom unikačním kabelem a křížení stokem Skalička. Trasa výtlaku od
studny vede v souběhu s hranicí katastru cca 2,0 m na k. ú. Skalice u Znojm a po zemědělsky
obdělávaných pozem cích až ke krajské komunikaci 11/400. Zde postupně kříží VTL plynovod,
STL plynovod a telekom unikační kabel. Komunikaci kříží protláčenou chráničkou DN 200 v
hloubce min. 2,0 m od nivelety osy komunikace. Dále pokračuje přes lesní pozem ek a
1
zem ědělsky obdělávaný pozem ek až ke komunikaci 111/40012, který kříží opět protláčenou
chráničkou DN 200 v hloubce 2,0 m pod niveletou komunikace. Podél kom unikace vede STL
plynovod, telekom unikační kabel, nadzemní vedení NN a zásobovací vodovodní řad pro obec
Skalice. V areálu zám ecké zahrady výtlak podchází tok Skalička protláčenou chráničkou v
hloubce 1,3 m pod projektovaným dnem toku. N a levém břehu Skaličky výtlak kříží stávající
dešťovou stoku pro napájení bazénu a v koncové části vede v souběhu se stávajícím
vodovodním řadem až do šachty pod budovou úpravny vody, kde se připojuje na rozvod
stávajícího výtlaku.V ýtlačné potrubí bude uloženo v pažené rýze šířky 0,9 m na pískovém
podsypu tl. 10 cm. H loubka uložení bude min. 1,2 m pod terénem. Souběžně s výtlakem bude v
rýze uložen el. kabel NN pro napájení čerpadla a osvětlení ve studni. Ke kabelu bude
připoložen signalizační kabel. Výkopek bude ukládán na m ezideponii podél rýhy a bude zpětně .
použitý pro zasyp rýhy se zhutněním. Před vlastním výkopem bude provedeno v trase výtlaku
sejmutí ornice na tl. 0,3 m. Šířka pásu, který bude odhum usován zahrnuje šířku rýhy,
m anipulační pruh (3.0 m) a m ezideponii zem iny (2,0 m) - celkově 6.0 m.M ateriál výtlačného
potrubí je navržen PE 100RC SDR 11 - 63/5.8 mm. Celková délka potrubí činí 952 m.
Vzhledem ke značném u převýšení terénu, které činí 23 m jsou na celé délce trasy navrženy 4 ks
objektů, které slouží k odvzdušnění a odkalení potrubí. V zdušníky jsou navrženy v km 0,287 a
0,427 trasy, kalníky v km 0.381 a 0,827 trasy. Potrubí objektů bude vyvedeno do úrovně terénu
a ochráněno betonovým i skružemi o průměru 800 mm se zakrytím betonovými
deskam i.Chráničky protlaků pod krajským i kom unikacem i jsou navrženy z PE 225 v hloubce
min. 2,0 m pod niveletou osy kom unikace a jsou vyvedeny až po hranici pozem ku dle
požadavku SÚS Zr íj.io . Křížení výtlaku s VTL a STL plynovodem a tokem Skalička bude v
chráničce PE 225 na vzdálenost 2 m oboustranně od osy potrubí, resp. okraje břehové zídky.
SO 03 EL přípojka NN
Pro zajištění přívodu J». e» .rgie pro chod čerpadla bude v rýze výtlačného potrubí uložen el.
kabel na celou dél! u výtlaku 952 m. Kabel je navržen typu CYKY 4 x 1 0 mm2 místě křížení s
podzem ními vedeními bude kabel uložen v plastové chráničce DN 100, v místě křížení s
komunikacem i a tokem Skalička v protláčené chráničce. Připojení kabelu bude na rozvaděč v
budově úpravny vody a na zásuvkovou skříňku v šachtě studny. Ke kabelu bude připoložen
signalizační kabel pro ovládání hladinových spínačů a čerpadla.
3. Doba plnění zakázky :
Zahájení prací
: červen
2013
Ukončení prací
: prosinec
2013 ( předání dokončeného díla)
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč doloží k prokázání kvalifikace níže uvedené doklady :
a) doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku pokud j e v něm zapsán ) - běžná kopie
b) doklad osvědčující odbornou způsobilost zhotovitele stavebních prací
(autorizaci v oboru vodohospodářské stavby nebo stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství) - běžná kopie
c) prohlášení autorizované osoby o odborném vedení stavby
(u odborného zástupce) - originál
2
5. Zadávací dokumentace :
Zadávací dokum entace vyplývá z údajů v projektové dokumentaci :
Skalice - Studna ( vrt HV2 ) a výtlačné potrubí
vypracovaná firmou Ing. Jiří Janíček,
Projektová činnost ve výstavbě, ČSA 1156/256, 691 41 Břeclav - Poštorná, a výkazů výměr,
vyplývajících z této dokumentace.
Projektová dokum entace bude poskytnuta na základě předchozího požadavku (telefonicky,
e-mailem, písemně). K ontakt pro objednávku zadávací dokum entace - viz . Zadavatel zakázky.
M ísto pro realizaci akce jso u veřejně přístupné lokality.
6. Způsob a kritéria hodnocení nabídek :
Kriteriem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Pořadí nabídek bude stanoveno
podle výše nabídkové ceny.
Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, platná pro celý rozsah zakázky.
Členění nabídkové ceny :
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH
7. Lhůta, místo podání nabídek a otevírání obálek, obsah a náležitosti
nabídky :
Lhůta pro podání nabídek
:
23. 4. 2013 do 9:00 hod
M ísto podání nabídek
:
Obecní úřad Skalice - podatelna
Uchazeči předloží písem ně vypracované nabídky v uzavřené zalepené obálce, označené na
viditelném místě nápisem :
Zadávací řízení - Skalice - Studna ( vrt HV2 ) a výtlačné potrubí nabídka NEOTVÍRAT
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Otevírání obálek
:
Místo otevírání obálek
24. 4. 2013 v 15:00 hod
:
zasedací místnost Obecního úřadu Skalice
Zadávací řízení je neveřejné, s možností účasti uchazečů pouze při otevírání obálek.
o
8. Technické, obchodní a platební podmínky
Obsah a náležitosti nabídky :
- údaje o zhotoviteli
- obsah (viz. 2 - předm ět plnění nabídky)
- požadované doklady ( viz. 4 )
- nabídková cena v požadovaném členění (viz. 6)
- návrh smlouvy o dílo, respektující podm ínky výzvy k podání nabídky na stavební práce.
Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nej výhodnější, je povinen uzavřít smlouvu se
zadavatelem do 10 dnů, ode dne doručení výsledku zadávacího řízení.
V případě, že tak neučiní, bude sm louva uzavřena s uchazečem, jehož nabídka byla
vyhodnocena na druhém místě.
Objednatel neposkytuje zálohy plateb. Ú hrada prací bude provedena po dokončení předmětu
plnění formou jedné faktury, jejíž splatnost bude 15 dní.
Podáním nabídky uchazeč uznává bez výhrad všechny podmínky zadávacího řízení a zároveň
tím prohlašuje, že byl inform ován o všech skutečnostech, které se týkají této zakázky.
Objednatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, stejně jako odmítnout
všechny předloženo n oídky
Za zadavatele
4
Download

Studna a výtlačné potrubí..pdf