Spis.zn.: 14341/SÚ/14/No
Karlovy Vary, dne 26.2.2015
Č.j.: 2385/SÚ/15
Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502
Spisový znak: 328.3
Skartační znak: A/5
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČO 47700521, Studentská 64, 360 07
Karlovy Vary, které zastupují Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., IČO 49789228,
Studentská 64, 360 07 Karlovy Vary
(dále jen "žadatel") podal dne 31.10.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Hory u Jenišova- splašková kanalizace
na pozemku parc. č. 3/10, 11/1, 11/2, 12/1, 65/1, 74, 79, 87, 92, 100/1, 114, 127/12, 137, 156/1,
172/2, 493/36, 493/37, 502/10 v katastrálním území Hory u Jenišova, parc. č. 406, 407, 408/1, 833 v
katastrálním území Jenišov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
SO 01 splašková kanalizace
SO 02 odbočení pro napojení kanalizačních přípojek
SO 03 protlaky pod komunikací
Popis stavby:
SO 01 splašková kanalizace:
Stoka A:
Hlavní a zároveň nejdelší větev kanalizace je vedena podél komunikace č. III/00635( p.p.č. 127/12 v
k.ú. Hory u Jenišova), dále kříží tuto komunikaci protlakem. Další úsek vede boční ulicí (p.p.č. 65/1
Hory u Jenišova), kde bude kanalizace uložena v hloubce 3,2 - 5 m. Dále stoka A přechází opět pod
komunikaci č. III/00635 ( p.p.č. 127/12 v k.ú. Hory u Jenišova) a vede místní komunikací ( p.p.č. 114 v
k.ú. Hory u Jenišova). Poslední část ve východní partii je vedena v nezastavěném terénu. Stoka je
vedena podél silnice za příkopem v silničním pomocném pozemku a podél přeložky původní silnice
I/6 v patě svahu tělesa silnice a v příkopu. Bude napojena na kanalizaci I. etapy. Tato stavba zahrnuje
gravitační kanalizaci, která vede dále podél nové rychlostní komunikace s napojením na městskou
kanalizaci u kompostárny. (p.p.č. 406 v k.ú. Hory u Jenišova).
délka stoky bude 1668,5 m, bude obsahovat 44 revizních šachet a 20 přípojek.
Stoka A1:
navazuje na stoku A v její nejzápadnější části (p.p.č. 127/12 v k.ú. Hory u Jenišova).
- délka stoky bude 32,5 m, bude obsahovat 1 revizní šachtu a 2 přípojky.
Spis.zn.. 14341/SÚ/14/No
str. 2
Stoka B:
je vedena z nejvyšší části obce (p.p.č. 12/1 v k.ú. Hory u Jenišova) severním směrem v příkré
nezpevněné komunikaci (p.p.č. 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova). Stoka B se napojí v severovýchodní
části obce na stoku A.(p.p.č. 114 v k.ú. Hory u Jenišova). Převážná část trasy vede v souběhu se
stávajícími vodovody a odpadním potrubím z vodojemu. Trasa potrubí musí být před stavbou
vytýčena. Na stoku B navazují krátké stoky B1 a B2.
délka stoky bude 550,60 m, bude obsahovat 21 revizních šachet a 14 přípojek.
Stoka B1 :
Jedná se o stoku pro napojení stávající kanalizace u Obecního úřadu (st. p.1/1v k.ú. Hory u
Jenišova), včetně přepojení stávající čistírny odpadních vod. Trasa vede od revizní šachty u čistírny
prudkým svahem přes pozemek p.č.92 v k.ú. Hory u Jenišova), dále komunikací a napojuje se do
revizní šachty 52 na stoce B.(p.p.č. 172/2 v k.ú. Hory u Jenišova).
délka stoky bude 95,70m, bude obsahovat 4 revizní šachty a 2 přípojky.
Stoka B2:
Stoka je vedena v panelové komunikaci nad Obecním úřadem (p.p.č. 11/1v k.ú. Hory u Jenišova).
Před lomem trasy bude přepojena stávající kanalizace, na kterou jsou napojené tři objekty v jižní části
obce. Stoka částečně nahradí nevyhovující kanalizaci, napojení bude do revizní šachty před objektem
č.p. 109 (p.p.č.3/12 v k.ú. Hory u Jenišova).
délka stoky bude 76,6m, bude obsahovat 2 revizní šachty a 1 přípojku.
Stoka C:
vede komunikací ve středu obce (p.p.č.79 v k.ú. Hory u Jenišova) a odvodňuje přilehlé objekty, část
trasy je vedena volným terénem podél vodoteče a napojí se na stoku B.V souběhu je vedené výtlačné
potrubí kanalizace od čerpací stanice v lokalitě Nad rybníkem.
délka stoky bude 379,0 m, bude obsahovat 13 revizních šachet a 4 přípojky.
Stoka C1:
je vedena od panelového domu (st. p. 100/3 v k.ú. Hory u Jenišova), vede západním směrem podél
komunikace (p.p.č. 92 a 87 v k.ú. Hory u Jenišova) a na p.p.č. 79 v k.ú. Hory u Jenišova se napojí na
stoku C. V rámci výstavby inženýrských sítí v lokalitě Nad rybníkem bude v místě septiku u
panelového domu postavena čerpací stanice. Výtlačné potrubí bude napojené do hlavního výtlaku z
čerpací stanice lokality Nad rybníkem. Pro realizaci obecní kanalizace bude čerpací stanice zrušena a
přípojka od objektu se přepojí na novou stoku. Při realizaci domovní přípojky bude provedena úprava
vnitřní kanalizace. Na stoku se dále napojí stávající objekty a nově postavený objekt.
délka stoky bude 162,40m bude obsahovat 6 revizních šachet a 5 přípojek.
Stoka D:
je vedena od technického objektu obecního úřadu (st.p.13 v k.ú. Hory u Jenišova) komunikací
(p.p.č.12/1 a 74 v k.ú. Hory u Jenišova) v souběhu se stávajícím vodovodem. Stoka se napojí v
západní části obce do revizní šachty 38 na stoku A (p.p.č. 127/12 v k.ú. Hory u Jenišova).
délka stoky bude 629,80m, bude obsahovat 15 revizních šachet a 18 přípojek.
SO 02 Odbočení pro napojení kanalizačních přípojek
Jedná se o část odbočení pro napojení kanalizačních přípojek ve veřejných komunikacích s
ukončením cca 1,0 m za zpevněným povrchem. Potrubí bude ukončené v kontrolní plastové šachtě
DN 400 mm. Hloubka šachet se bude pohybovat od 1.5 do 2,0 m.
SO 03 Protlaky pod komunikací
Stoka A křižuje na dvou místech silnici č. III/00635 ( p.p.č. 127/12 v k.ú. Hory u Jenišova). Přechod
přes komunikaci bude provedený protlakem a podvrtem.
Spis.zn.. 14341/SÚ/14/No
str. 3
Podchod pod komunikací I, stoka A:
V místě křížení s komunikací u odbočky místní komunikace je navržený podchod technologií řízeného
podvrtu. Mimo průjezdní profil komunikace budou provedeny montážní jámy pro manipulaci s vrtnou
soupravou a pro montáž potrubí.
Podchod pod komunikací II, stoka A:
Jedná se o úsek trasy u autobusové zastávky v západní části obce, kde skladba podloží umožňuje
použít technologii protlačování ocelové trouby. Potrubí bude uloženo v ocelové chráničce DN 500mm.
Startovací a montážní jáma bude umístěna mimo průjezdní profil komunikace. V obou jámách budou
osazeny čerpací jímky pro snižování hladiny podzemních vody. Při stavbě bude prováděna kontrola
úrovně hladiny ve stávající studni mezi objekty č.p. 68 a 73.
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy
Vary, úřední dny Po a St 8-12 13-17).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 4, 5/1, 5/2, 13, 14, 16, 27, 29, 41, 43/1, 46, 49, 57/1, 57/2, 68, 69, 81/2, 82, 100/3, 103, 106,
111, 125, 138, 141, 146/1, 148, 149, 151, 153, 154/1, 156/4, 159/1, 162, 164, 167/1, 176, 178,
179/2, 182, parc. č. 1/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/7, 8/1, 12/3, 15/1, 15/2, 17, 19, 21, 23/1, 26, 28/1, 28/2,
30/2, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 35, 39, 40, 42, 44/1, 44/2, 48, 50/1, 50/3, 51, 52/2, 55, 56, 59/1, 59/2,
61, 64/2, 65/2, 66, 67, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 75/1, 75/3, 77, 78, 80/1, 80/2, 81/1, 83/2, 85/1, 86,
89, 91/1, 91/2, 95/1, 97, 99/1, 99/3, 99/4, 100/2, 101/1, 102/1, 102/2, 104, 105/2, 105/3, 105/5,
108/1, 108/2, 110/1, 112, 113/1, 116/1, 118, 121, 123, 124, 126/1, 126/2, 127/1, 139/3, 139/4,
140/2, 142, 144/2, 145, 146/2, 147/1, 152, 154/2, 155, 156/2, 157, 158/2, 158/3, 158/6, 160/1,
161/5, 161/6, 163/1, 163/2, 166/1, 167/2, 168, 170/2, 172/4, 173, 174, 175, 179/1, 181/5, 202/3,
203/1, 203/2, 203/3, 203/14, 203/17, 203/41, 216/3, 221/1, 221/2, 310/27, 492/1, 492/3, 493/2,
493/4, 493/9, 493/13, 493/15, 493/22, 493/27, 502/2 v katastrálním území Hory u Jenišova
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hory č.p. 41, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 58, č.p. 75, č.p. 78, č.p. 88, č.p. 94, č.p. 68, č.p. 93, č.p. 46, č.p.
52, č.p. 51, č.p. 57, č.p. 100, č.p. 80, č.p. 97, č.p. 30, č.p. 95, č.p. 39, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 53, č.p.
21, č.p. 19, č.p. 43, č.p. 16, č.p. 9 a č.p. 99
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Spis.zn.. 14341/SÚ/14/No
str. 4
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Nejpozději do vydání územního rozhodnutí bude doložen doklad o zaplacení správního
poplatku.
Květoslava N o ž k o v á
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Magistrát města Karlovy Vary, OVV – veřejná vyhláška
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1) stavebního zákona
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., IDDS: kwtgxs4
Obec Jenišov, IDDS: gytbvqm + veřejná vyhláška
Obec Hory, IDDS: nw4b5p4+ veřejná vyhláška
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona
Ing. Karel Hušek, Smědčice č.p. 22, 338 24 Břasy 1
MUDr. Helena Hušková, náměstí Dr. M. Horákové č.p. 1359/7, 360 01 Karlovy Vary 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ředitelství silnic a dálnic ČR (Ministerstvo dopravy ČR), Správa Karlovy Vary, Závodní č.p. 369/82,
Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2)písm. b) v souladu s § 92odst.3 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
st. p. 4, 5/1, 5/2, 13, 14, 16, 27, 29, 41, 43/1, 46, 49, 57/1, 57/2, 68, 69, 81/2, 82, 100/3, 103, 106,
111, 125, 138, 141, 146/1, 148, 149, 151, 153, 154/1, 156/4, 159/1, 162, 164, 167/1, 176, 178, 179/2,
182, parc. č. 1/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/7, 8/1, 12/3, 15/1, 15/2, 17, 19, 21, 23/1, 26, 28/1, 28/2, 30/2, 31/1,
31/2, 31/3, 33, 35, 39, 40, 42, 44/1, 44/2, 48, 50/1, 50/3, 51, 52/2, 55, 56, 59/1, 59/2, 61, 64/2, 65/2,
Spis.zn.. 14341/SÚ/14/No
str. 5
66, 67, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 75/1, 75/3, 77, 78, 80/1, 80/2, 81/1, 83/2, 85/1, 86, 89, 91/1, 91/2, 95/1,
97, 99/1, 99/3, 99/4, 100/2, 101/1, 102/1, 102/2, 104, 105/2, 105/3, 105/5, 108/1, 108/2, 110/1, 112,
113/1, 116/1, 118, 121, 123, 124, 126/1, 126/2, 127/1, 139/3, 139/4, 140/2, 142, 144/2, 145, 146/2,
147/1, 152, 154/2, 155, 156/2, 157, 158/2, 158/3, 158/6, 160/1, 161/5, 161/6, 163/1, 163/2, 166/1,
167/2, 168, 170/2, 172/4, 173, 174, 175, 179/1, 181/5, 202/3, 203/1, 203/2, 203/3, 203/14, 203/17,
203/41, 216/3, 221/1, 221/2, 310/27, 492/1, 492/3, 493/2, 493/4, 493/9, 493/13, 493/15, 493/22,
493/27, 502/2 v katastrálním území Hory u Jenišova
Hory č.p. 41, č.p. 42, č.p. 40, č.p. 58, č.p. 75, č.p. 78, č.p. 88, č.p. 94, č.p. 68, č.p. 93, č.p. 46, č.p. 52,
č.p. 51, č.p. 57, č.p. 100, č.p. 80, č.p. 97, č.p. 30, č.p. 95, č.p. 39, č.p. 4, č.p. 6, č.p. 53, č.p. 21, č.p.
19, č.p. 43, č.p. 16, č.p. 9 a č.p. 99
dotčené orgány
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny č.p. 538/2, 361 20 Karlovy
Vary
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad - vodoprávní úřad, U
Spořitelny 2, Rybáře, 361 20 Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: rn6aas6
ostatní- veřejná vyhláška
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
Česká geologická služba - Geofond, IDDS: siyhmun
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
T- Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
co:
- vlastní 2x
- a/a
Download

OZNÁMENÍ - Obec Jenišov