Ankara, 13.12.2015
Sunum Planı
PYDB Misyonu,Vizyonu
PYDB Tarihçe
PYDB Tarafından Yürütülen Projeler
Proje Tadilatı
Mevcut Proje (SSYYDP) Durumu
Koordinatörlükler
2
Pydb Misyon ve Vizyon
Misyonumuz
Proje yönetimi konusunda, uzman proje çalışanlarıyla, tüm paydaşlar
arasında iletişimi ve projelerin koordinasyonunu etkin bir şekilde yürüterek
sağlık sisteminin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Vizyonumuz
Proje Yönetiminde kurumsal süreçleri tanımlamak ve uygulamak, projelerin
birlikte yürütüleceği programları gerçekleştirmek üzere etkin ve verimli
“Program Yönetim Ofisi”ni oluşturmaktır.
3
Pydb Tarihçe


Birinci Sağlık Projesini gerçekleştirmek üzere 7 Ekim 1990’da yürürlüğe giren
İkraz Anlaşması hükümleri uyarınca Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
(SPGK) kurulmuştur.
24 Mart 2004 tarihli Makam Oluru ile “Proje Yönetimi Destek Birimi” adını
almıştır.
“Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü” 1990 – 2004
“Proje Yönetim Destek Birimi”
2004 – Devam
4
Pydb Tarafından Yürütülen Projeler
BAŞLAMA
TARİHİ
KAPANIŞ TARİHİ
BÜTÇESİ
1. Sağlık Projesi
11.05.1989
31.12.1998
75.000.000 $
2. Sağlık Projesi
22.09.1994
31.12.2004
150.000.000 $
Temel Sağlık Hizmetleri Projesi
24.06.1997
30.06.2001
18.635.000 $
Program Uyum
Kredileri
Sağlıkta Dönüşüm Projesi
(1. Faz)
20.05.2004
31.12.2009
42.412.639 $
Acil Yardım
(İyileştirme)
Kredisi
Kuş Gribi Ve İnsana Tesir Eden Salgına
Karşı Hazırlık Ve Mücadele Projesi
24.04.2006
31.12.2011
14.778.000 $
Program Uyum
Kredileri
Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik
Reformu Projesi ("Sağlık Sektörünün
Yeniden Yapılandırılmasına Destek
Projesi” olarak adı değişti)
(2. Faz)
11.06.2009
31.05.2015
71.000.000 $
PROJE ŞEKLİ
Özel Yatırım
Kredileri
PROJE ADI
Toplam
375.950.639 $
5
Mevcut Proje Tadilatı
Mevcut Proje tadilat öncesinde 3 ana bileşenden oluşmaktaydı;
1.
Bileşen A :Sağlık Bakanlığı’nın stratejik planına destek verilmesi.
2.
Bileşen B: Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün çıktı bazlı finansmanı
için pilot çalışma yapılması.
3.
Bileşen C: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapasitesinin oluşturulması
A
BİLEŞENİ
B
BİLEŞENİ
Sağlık Bakanlığı
46,17 Milyon Avro
Sağlık Bakanlığı
6,84 Milyon Avro
C
BİLEŞENİ
Sosyal Güvenlik Kurumu
3,09 Milyon Avro
56,10 MİLYON AVRO
“Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz)”
6
Mevcut Proje Tadilatı
25.04.2013’de yapılan tadilat ile aşağıdaki değişiklikler olmuştur;


B ve C Bileşeni’nin iptali
Bütçelerinin A Bileşeni’ne aktarılması
İptal
A
BİLEŞENİ
Sağlık Bakanlığı
Toplam: 53,01 Milyon Avro
B
BİLEŞENİ
Sağlık Bakanlığı
6,84 Milyon Avro
İptal
C
BİLEŞENİ
Sosyal Güvenlik Kurumu
3,09 Milyon Avro
7
Mevcut Proje Tadilatı

Yeni ikraz kapanış tarihi: 31.05.2015

Proje yeni adı: ‘’Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi’’

Bileşen revizyonu: A.5 bileşeni çıkarılarak A.9 bileşeni eklenmiştir.


“Proje Gelişim Hedefi” , “Sağlık Bakanlığı’nın sunucu ödemeleri ve sağlık
sistemleri performansında reform oluşturma ve uygulamadaki verimliliği
artırmak” şeklinde revize edilmiştir.
“Proje Sonuç Çerçevesi” , 2013-2017 Stratejik Planına göre revize edilmiştir.
8
(SSYYDP) 7717 –TU
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ
9
Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına
Destek Projesi (Ssyydp)
Başlangıç Tarihi:
1 TEMMUZ 2009
Bitiş Tarihi:
31 MAYIS 2015
Toplam Dünya Bankası Finansmanı: 53,01 Milyon Avro
10
Proje Ana Bileşeni
A BİLEŞENİ: SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN 2013-2017 STRATEJİK
PLANINA DESTEK VERİLMESİ
ANA BİLEŞEN (A) HEDEFİ
SB’nin sağlık sektörünün etkili bir kılavuzu haline gelmesi ve
hizmet sunumu reformlarını tamamlaması amacına yönelik
olarak kapasitesinin arttırılmasıdır. Bu bileşen, SB’nin 2013-2017
Stratejik Planında yer alan programlara destek olmak amacıyla
teknik destek, eğitim ve malzeme ihtiyaçlarını finanse
etmektedir.
11
Proje Bileşenleri








A.1. Koruyucu ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
A.2. Kamu Hastaneleri Reformlarının Uygulanması
A.3. Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması
A.4. Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve Kapasitenin Arttırılması
A.6. Sağlık Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi
A.7. Sektörler Arası Sağlık Sorumluluğunun Desteklenmesi ve Sağlık
Politikalarının Dünya Standartları ile Uyumlu Hale Getirilmesi
A.8. Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun İşlevselleştirilmesi
A.9. Sağlık Politikalarının Geliştirilmesinde Diğer Ülkeler ve Uluslararası
Kuruluşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Ülke Deneyimlerinin Paylaşılması
Proje Uygulama
Çerçevesi Link
12
Proje Bileşenleri Dağılım Yapısı
Bileşenler
Ana
Bileşen
(A)
A.1
A.2
A.3
A.4
A.6
A.7
A.8
A.9
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9
Alt Bileşenler
A.2.2
A.2.3
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.3.1
A.4.1
A.4.2
A.4.3
A.4.4
A.6.1
A.6.2
A.6.3
A.6.4
A.6.5
A.7.1
A.7.2
A.8.1
A.8.2
A.8.3
A.8.4
A.8.7
A.8.8
A.9.1
İş Paketleri
A.1.1.1 A.1.8.1 A.6.3.1
A.1.1.2 A.1.9.1 A.6.4.1
A.1.1.3 A.2.2.1 A.6.5.1
A.1.1.4 A.2.3.1 A.7.1.1
A.1.2.1 A.2.5.1 A.7.1.2
A.1.2.2 A.2.6.1 A.7.2.1
A.1.2.4 A.2.7.1 A.7.2.2
A.1.3.1 A.3.1.1 A.8.1.1
A.1.3.3 A.4.1.1 A.8.2.1
A.1.3.4 A.4.1.3 A.8.2.2
A.1.3.5 A.4.2.1 A.8.2.3
A.1.4.1 A.4.2.2 A.8.3.1
A.1.4.2 A.4.2.3 A.8.4.1
A.1.5.1 A.4.2.4 A.8.4.2
A.1.6.1 A.4.3.2 A.8.7.1
A.1.6.2 A.4.3.3 A.8.7.2
A.1.7.1 A.4.4.1 A.8.8.1
A.1.7.2 A.6.1.1 A.9.1.1
A.1.7.3 A.6.2.1 A.9.1.2
13
Proje’de Görev Alan Uygulayıcı Birimler
 Uygulayıcı Birim
 Proje Yönetimi Destek Birimi ve Saha Gözlemciliği
 Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı
 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
 Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
 Strateji Geliştirme Başkanlığı
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
14
Bileşenler Ve Uygulayıcı Birimler
PROJE BİLEŞENLERİ
UYGULAYICI BİRİMLER
A.1 Koruyucu ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlığın Geliştirilmesi GM
Acil Sağlık Hizmetleri GM
A.2 Kamu Hastaneleri Reformlarının Uygulanması
Sağlık Hizmetleri GM
Türkiye Kamu Hastaneleri
A.3 Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması
Sağlık Hizmetleri GM
A.4 Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve Kapasitenin Artırılması
Sağlık Araştırmaları GM
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Proje Yönetimi Destek Birimi
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri
Sağlık Hizmetleri GM
Saha Gözlemciliği
A.6 Sağlık Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi
Sağlık Bilgi Sistemleri GM
A.7 Sektörler Arası Sağlık Sorumluluğunun Desteklenmesi ve Sağlık
Politikalarının Dünya Standartları ile Uyumlu Hale Getirilmesi
Proje Yönetim Destek Birimi,
Sağlık Yatırımları GM
A.8 Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun İşlevselleştirilmesi
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlık Hizmetleri GM
A.9. Sağlık Politikalarının Geliştirilmesinde Diğer Ülkeler ve Uluslararası
Kuruluşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Ülke Deneyimlerinin Paylaşılması
Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı
15
Birim / Bileşen İlişkisi
BİRİM
BİLEŞEN
Proje Yönetimi Destek Birimi ve Saha Gözlemciliği
A.4
Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı
A.9
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A.1
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A.2
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
A.4
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
A.7
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
A.6
Strateji Geliştirme Başkanlığı
A.4
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
A.2
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
A.1
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
A.1
A.7
A.3
A.4
A.8
A.4
A.4
A.8
16
Birim / İş Paketi İlişkisi
İş Paketi
Birim/Kurum
Proje Yönetim Destek Birimi
A.7.1.1
A.7.1.2
Dış İlişkiler Ve Avrupa Birliği Gm
Acil Sağlık Hizmetleri Gm
A.9.1.1
A.9.1.2
Vedat EMİNOĞLU
A.4.1.4
A.1.5.1
A.2.3.1
Tkhk İle
Ortak
A.2.5.1
Sağlık Araştırmaları Gm
A.4.1.1
A.4.3.2
A.4.4.1
Sağlık Yatırımları Gm
A.7.2.1
A.7.2.2
Sağlık Bilgi Sistemleri Gm
A.6.1.1
A.6.2.1
A.6.4.1
A.6.5.1
Strateji Geliştirme Bşk.
A.4.2.1
A.4.2.2
A.4.2.3
Tkhk İle
Ortak
A.4.2.4
Tkhk İle
Ortak
A.2.6.1
Shgm İle
Ortak
A.4.2.3
Sgb İle
Ortak
A.4.2.4
Sgb İle
Ortak
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sağlığın Geliştirilmesi Gm
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
A.2.3.1
A.2.2.1
Shgm İle
Shgm İle Ortak
Ortak
A.2.6.1
Tkhk İle
Ortak
Aslı ATO
A.2.2.1
Tkhk İle Ortak
Sağlık Hizmetleri Gm
Sorumlu Kişi
A.2.7.1
A.3.1.1
A.4.3.3
A.8.2.2
Nermin ÇİFTLİKLİ
Şeyda
BOYACIOĞLU
Nermin
ÇİFTLİKLİ
A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.2.1
A.1.3.1
A.1.4.1
A.1.6.1
A.1.7.1
A.1.1.3
A.1.2.2
A.1.3.3
A.1.4.2
A.1.6.2
A.1.7.2
A.1.1.4
A.1.2.4
A.1.3.4
A.1.7.3
A.1.3.5
A.8.1.1
A.8.2.1
A.8.2.3
A.8.3.1
A.8.4.1
A.8.7.1
A.8.4.2
A.8.7.2
A.8.8.1
A.1.8.1
A.1.9.1
A.4.1.3
Şeyda
BOYACIOĞLU
Birimlerin 2014 Yılı Faaliyet Ve Ödeme Bazlı
Gerçekleşme Durumu
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FAALİYET BAZLI GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
ÖDEME BAZLI GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
18
Proje Yönetim Destek Birimi
Organizasyon Şeması
DİREKTÖR
AHMET CELALETTİN TARHAN
Bakanlık Müşaviri
DİREKTÖR YARDIMCISI
Dr . Vedat EMİNOĞLU
PROJE BİLEŞEN
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İHTİLAFLI İŞLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
DİREKTÖR YARDIMCISI
ÖDEME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BİLGİ SİSTEMLERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SATIN ALMA
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FİNANS
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TERCÜME HİZMETLERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İÇ KONTROL
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
19
PROJE BİLEŞEN KOORDİNATÖRLÜĞÜ
20
Proje Bileşen Koordinatörlüğü
Görev Tanımı
 Proje uygulayıcı birimlerin faaliyet planlarının uygulanmasının sağlanması,
 Bütçe tahsis ve gerçekleşmelerinin takibi ve teknik desteği,
 Proje faaliyetlerinin bütçe ve zaman boyutunda değerlendirilmesi,
 Uygulayıcı birimlerin faaliyet planında yer alan sapmalarının incelenmesi,
sebeplerinin belirlenmesi varsa problemlerin saptanması ve çözümü için destek
olunması,
 Faaliyet planlarında gereken değişikliklerin yapılması,
 Uygulayıcı birimler tarafından Dünya
hazırlanan periyodik raporların incelenmesi,
Bankası’na
gönderilmek
üzere
 Birimlerden PYDB'ye gelen taleplerin İkraz Anlaşması ve proje bileşenlerine
uygunluğunun denetlenmesi
21
Proje Bileşen Koordinatörlüğü
Kadrosu
İsim
Görev
Unvan
Eğitim Durumu
Yabancı Dil Seviyesi
Nermin Çiftlikli
Bileşen
Koordinatörü
Ebe
Lisans
İngilizce - Orta
Murat Dengiz
Proje Uzmanı
Tam Zamanlı
Danışman
Lisans
İngilizce – İleri
Şeyda
Boyacıoğlu
Proje Uzmanı
Tam Zamanlı
Danışman
Lisans
İngilizce – İleri
İtalyanca- İleri
Aslı Ato
Proje Uzmanı
Tam Zamanlı
Danışman
Yüksek Lisans
İngilizce – İleri
Fransızca- Başlangıç
22
Bileşen Faaliyet İş Akışı
Birim’den İş
Tanımı’nın (TOR)
gelmesi
Proje bileşen koordinatörü ‘nün
iş tanımını incelemesi ve
bileşen sorumlusuna havale
etmesi
İş tanımının Proje amaç, hedef, zaman
ve bütçe uygunluğunun kontrol
edilmesi
Hayır
Evet
İş tanımı Proje
amaçlarına uygun
mu?
İş tanımının No-Objection
alınmak üzere Satın Alma
Koordinatörlüğü’ne iletilmesi
İş tanımının gerekli
düzeltmelerin yapılması için
ilgili Birim’e geri gönderilmesi
23
Tercüme Hizmetleri Koordinatörlüğü
24
Tercüme Hizmetleri Koordinatörlüğü
Tercüme Hizmetleri Koordinatörlüğü, PYDB bünyesinde kurulmuştur.
Önceleri sadece PYDB’de çeviri faaliyetleri yapan birim, zamanla hem
PYDB’nin hem de Sağlık Bakanlığı’nın yazılı ve sözlü çeviri ihtiyaçlarına
cevap vermeyi hedeflemiştir.


Birimimiz pek çok farklı alanda (resmi yazışmalar, Dünya Bankası
belgeleri, sağlık standartları belgeleri, ihale belgeleri, AB tüzükleri…) çeviri
yaptığı için
ve
Bu belgeler Sağlık Bakanlığı’nın pek çok farklı birimince kullanıldığından
bir literatür birliği oluşturularak kaliteli çeviri sağlanmaktadır.
25
Tercüme Hizmetleri Koordinatörlüğü

2005 yılından günümüze dek yapılan çeviriler “Tercüme Takip” isimli
sunucuda kayıt altında tutulmaktadır.
Bu platformda:

iş takibi yapılır ve

çeviri arşivine ulaşılır.
“Transit” adında bilgisayar destekli çeviri programı çevirilerimizde
yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.

Yukarıdaki araçlar sayesinde:

Terminoloji birliği sağlanmış olur .

Hızlı ve kaliteli çeviri yapılır.
26
Tercüme Hizmetleri Koordinatörlüğü
Personel Durumu
İsim
Görev
Eğitim Durumu
Yabancı Dil Seviyesi
Nihal ZEMHERİ
Uzman
(DanışmanKoordinatör)
Teknik Dil Tercümanı
Yüksek Lisans
İngilizce (Mükemmel)
Fransızca(Çok İyi)
İspanyolca (Orta)
Ece BAĞCIBAŞI
Uzman
(Danışman)
Teknik Dil Tercümanı
Yüksek Lisans
İngilizce (Mükemmel)
Almanca (Başlangıç)
Aynur KESKİN
Asistan
(Danışman)
Teknik Dil Tercümanı
Yüksek Lisans
İngilizce (Mükemmel)
Çince (Orta)
Zeynep ÇOLAK
Asistan
(Danışman)
Teknik Dil Tercümanı
Lisans
İngilizce (Mükemmel)
Fransızca (Orta)
Uğur YILDIZ
Asistan
(Danışman)
Teknik Dil Tercümanı
Lisans
İngilizce (Mükemmel)
Fransızca (Başlangıç)
Elif AVCI
Asistan
(Danışman)
Teknik Dil Tercümanı
Lisans
İngilizce (Mükemmel)
Fransızca (Başlangıç)
Ali Osman DEMİR
Asistan
(Danışman)
Teknik Dil Tercümanı
Lisans
İngilizce (Mükemmel)
Unvan
27
Tercüme Hizmetleri Koordinatörlüğü
İş Akışı
Tercüme Hizmetleri
ÇEVİRİ YAPILIR
PYDB ve diğer tüm
YIL
Yazılı (sayfa) ve kontrol
Sözlü (gün)
2010
10.240
96
2011
7.000
60
2012
6244
132
2013
4530
86
2014
11,299
73
2015
3892
18
Biten çeviri,
Bakanlık birimlerinden
çeviriyi talep
ÇEVİRİ TALEBİ GELİR.
eden birime
GÖNDERİLİR.
28
Tercüme Hizmetleri Koordinatörlüğü
•Koordinatörlüğümüzde şu anda 7 danışman çalışmaktadır.
•Tercümanlarımızın
Günlük ortalama 10.000 çeviri karakteri kadar yazılı çeviri yapması beklenir.
•Yazılı çevirilerin yanı sıra, sözlü çeviri için toplantılara ve telekonferanslara
gidilir. Bu toplantı veya telekonferanslarda eşzamanlı (simultane) ya da ardıl (konsekütif) ve
daha az oranda olmak üzere fısıltı (whispered) çeviri yapılır.
Sözlü çeviriler;
DB heyeti misyon toplantılarını,
Sayın bakan ve müsteşarlık makamına yapılan yabancı
heyet ziyaretleri gibi üst düzey görüşmeleri ve
Bakanlık bünyesinde yabancı uzmanlarla yapılan çalıştayları ve eğitimleri içermektedir.
29
İdari İşler Koordinatörlüğü
Kadrosu
İsim
Görevi
Deneyim
Ferit ÖZKAN
Sağlık Memuru
12 yıl
Ayla SÖNMEZ
Hemşire
17 yıl
30
İdari İşler Koordinatörlüğü
Görevi
PYDB personelinin göreve başlama, görevden ayrılma, izin işlemlerinin yürütülmesi, personelin
özlük dosyalarının tutulması, tüm evrak işlemlerinin gerçekleştirilmesi, arşiv hizmetlerinin
yürütülmesi, birimde bulunan büro malzemelerinin bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi,
PYDB’de sözleşmeli çalışan Danışmanların aylık devam çizelgelerinin hazırlanması, güvenlik ve
temizlik hizmetlerinin koordine edilmesi, denetlenmesi faaliyetlerini yerine getirmektedir.
PYDB’nin 2011 yılı Ocak ayında Ulus’ta bulunan yeni hizmet binasına taşınması sırasında Taşınır
Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ile birlikte; birime ait telefon, adsl hatlarının aktarımını, tüm odalara
telefon ve internet hatlarının bağlanarak çalışır hale getirilmesi ile klima, server gibi tüm elektronik
malzemenin taşınması, montajının yapılarak çalışır hale getirilmesi işlerini organize etmiştir.
Ayrıca birim arşivinin ve büro mobilyalarının birim çalışanları eşliğinde herhangi bir kayba ve
düzeltilemeyecek bir zarara uğramadan taşınması için gerekli koordinasyonu sağlamıştır.
31
C. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin
Değerlendirilmesi
Fiili Çalışan Personelin Eğitim Durumu
Lisans
Yüksek
Lisans
Mezunu
Yüksek
Lisans
Devam
Toplam
Kişi Sayısı
18
7
2
27
Yüzde
66,70%
25,90%
7,40%
100%
BİRİM İNSAN KAYNAKLARI
Kadro Unvanı
Fiili
Çalışanlar
Bakanlık Müşaviri
1
Doktor
1
Hemşire
1
Ebe
1
Sağlık Memuru
1
Sözleşmeli Danışman
22
TOPLAM
27
Lisans
66,6
18
Yüksek Lisans
33,3
9
Lisans
Yüksek
Lisans
32
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin
Değerlendirilmesi
Çalışan Personelin Hizmet Süreleri
0-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-Üzeri
Devlet
Memuru
Sözleşmeli
Personel
Toplam
8
6
4
2
0
Çalışan Personelin Cinsiyet Dağılımı
Toplam
0
1
1
2
1
5
4
4
2
6
6
22
4
5
3
8
7
27
Devlet
Memuru
Sözleşmeli
Personel
Erkek
Kadın
Toplam
Kişi Sayısı
17
10
27
Yüzde
62,96%
37,04%
100%
Erkek
Kadın
33
Sb Proje Yönetim Destek Birimi Personel
Bilgi Çizelgesi
ADI SOYADI SİCİL NO
Ahmet
Celalettin
TARHAN
PYDB
Ünvanı/Birimi
Kadro Yeri
Yabancı Dil
Öğrenim
Durumu
DİREKTÖR
Bakanlık Makamı
İngilizce
Yüksek Lisans
Tıp Doktoru
Direktör
Yardımcısı
Denizli Baklan Toplum
Sağlığı Merkezi
İngilizce
Lisans
Ünvanı
MM31762 Bakanlık Müşaviri
Vedat
DR116053
EMİNOĞLU
DEVLET
MEMURLARI
Ferit ÖZKAN
K53374
Sağlık Memuru
İdari İşler
Koord.
Ankara Etlik Zübeyde Hanım
Kadın Hastalıkları ve Eğitim
Araştırma Hastanesi
İngilizce
Yüksek Lisans
Nermin
ÇİFTLİKLİ
E52228
Ebe
Proje Bileşen
Koord.
Kocaeli Gebze Fatih Devlet
Hastanesi
İngilizce
Lisans
Ayla SÖNMEZ
H68901
Hemşire
İdari İşler Koord.
Çorum Göğüs Hastalıkları
Hastanesi
İngilizce
Yüksek Lisans
36
Sb Proje Yönetim Destek Birimi Personel
Bilgi Çizelgesi
PYDB Unvanı
PYDB Görev Yeri
Yabancı Dil
Abdulbaki DEMİR
Finans Asistanı
Finans Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Ali İhsan KARAHAN
İnşaat Koordinatörlüğü
İhtilaflı İşler Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Teknik Dil Tercümanı
Tercüme Hizmetleri
Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Arif Bilgihan ÖZBEY
Web Grafik Danışmanı
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü
İngilizce
Yüksek Lisans
(Devam ediyor)
Aslı ATO
Proje Asistanı
Proje Bileşen Koordinatörlüğü
İngilizce
Yüksek Lisans
Aynur KESKİN
Teknik Dil Tercümanı
Tercüme Hizmetleri
Koordinatörlüğü
İngilizce
Yüksek Lisans
(Devam ediyor)
Ece BAĞCIBAŞI
Teknik Dil Tercümanı
Tercüme Hizmetleri
Koordinatörlüğü
İngilizce
Yüksek Lisans
Elif AVCI
Teknik Dil Tercümanı
Tercüme Hizmetleri
Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Ferhat KUTLUCAN
İstatistik ve Araştırma
Uzmanı
Müsteşarlık
İngilizce
Yüksek
Lisans(MBA) ,
Doktora
(ABD/Ekonomi)
Gazair Murat DENGİZ
Proje Danışmanı
Proje Bileşen Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Halil ALTAN
Bütçe Planlama ve Eğitim
Danışmanı
Ödeme Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Ali Osman DEMİR
DANIŞMAN
Öğrenim
Durumu
ADI SOYADI
37
Sb Proje Yönetim Destek Birimi Personel
Bilgi Çizelgesi
DANIŞMAN
ADI SOYADI
PYDB Ünvanı
PYDB Görev Yeri
Yabancı Dil
Hüseyin AKBULUT
Finans Asistanı
Ödeme Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Hüseyin BİTİK
Finans Yönetim Uzmanı
Ödeme Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Mustafa İPEK
Finans Yönetim Uzmanı
Finans Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Mustafa ÖZANBARCI
Hukuk Danışmanı
Müsteşarlık
İngilizce
Lisans
Nihal ZEMHERİ
Teknik Dil Tercümanı
Tercüme Hizmetleri
Koordinatörlüğü
İngilizce
Yüksek Lisans
Önder Veli TARHAN
IT Asistanı
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Sema HERGÜL
Hukuk Danışmanı
Direktörlük Makamı
İngilizce
Lisans
Şeyda BOYACIOĞLU
Proje Danışmanı
Proje Bileşen Koordinatörlüğü
İngilizce,
İtalyanca
Lisans
Uğur YILDIZ
Teknik Dil Tercümanı
Tercüme Hizmetleri
Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Zafer GÜNGÖR
IT Uzmanı
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Zeynep ÇOLAK
Teknik Dil Tercümanı
Tercüme Hizmetleri
Koordinatörlüğü
İngilizce
Lisans
Öğrenim Durumu
38
İzleme ve Değerlendirme
Koordinatörlüğü
Tarihçesi
•İzleme
ve Değerlendirme Birimi 2005 yılında Bakanlığın izleme ve
değerlendirme faaliyetlerini yapmak üzere kurulmuştur.
•Ocak
2006 itibariyle Saha Koordinatörleri göreve başlamıştır.
•Birimin
adı 2007 yılında “İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü” olarak
değiştirilmiştir.
•2009
yılında Proje Yönetimi Destek Birimi’ne bağlanmıştır.
•01
Aralık 2013 tarihi itibari ile 30 Saha Gözlemcisi, 1 Baş Saha Gözlemcisi
göreve başlamıştır ve çalışmaları devam etmektedir.
39
İzleme ve Değerlendirme
Koordinatörlüğü Görevleri
•
Saha Gözlemcileri, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ülke çapında etkin bir
şekilde uygulanmasını sağlamak üzere sorumluluk bölgelerindeki önemli
ve temel uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il gezileri
yapmaktadır.
•
İl gezilerinde sağlık yöneticileri ziyaret edilerek Sağlıkta Dönüşüm
Programı anlatılmakta ve uygulamalar değerlendirilerek tespitlere yönelik
geri bildirimler yapılmaktadır.
•
Sahada gerçekleştirilen izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Sağlık
Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında
istihdam edilen Saha Gözlemcileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
•
01 Aralık 2013 tarihinde Saha Gözlemciliği Faaliyeti başlamıştır.
40
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Saha Gözlemcileri Ekibi İle Gerçekleştirdiği Faaliyetler
•
Sağlık Bakanlığı’nın faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliklerini izlemek, bu izlemler
doğrultusunda değerlendirmeler yaparak üst yönetime ve politika yapıcıların
kararlarına destek olmaktır.
•
Sağlık reformu uygulamasında SB izleme ve değerlendirme kapasitesi oluşumunun
desteklenmesi, program izleme verilerinin düzenli olarak toplanması ve analizi ve
bu bilgilerin Program uygulamasının iyileştirilmesi için kullanılmasını sağlamaktır.
•
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında değerlendirilen verilerin ilgili kurum ve
kuruluşlara geri bildirimlerini sağlamaktır.
•
•
İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantılarının Organizasyon ve
Koordinasyonunu yapmaktır.
•
Bilgi paylaşım toplantılarının organizasyonunu sağlamaktır.
•
Baş Saha Gözlemcisi, Saha Gözlemcilerine lojistik destek sağlamaktır.
41
İç Kontrol Koordinatörlüğü
•
Koordinatörlüğümüz, Proje Yönetim Destek Biriminin faaliyetlerinin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere 18.05.2010
tarihinde kurulmuştur. Faaliyetleri periyodik olarak izlenmek suretiyle takip
edilmektedir.
•
Bu amaçlar doğrultusunda, PYDB bünyesinde oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve mali olmayan kontrollerin
bütünlüğünü sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.
•
Proje Yönetimi Destek Birimine bağlı koordinatörlüklerin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken
temel yönetim kurallarını gösteren Kamu İç Kontrol standartları doğrultusunda
oluşturulan Bakanlığımız İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı takip
edilmekte ve bu plan kapsamında Birimimizce gerçekleştirilen faaliyetler aylık
dönemler halinde İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Strateji
Geliştirme Başkanlığına gönderilmektedir.
42
Satınalma Koordinatörlüğü
Çalışanları
İsim
Görevi
Deneyim
Nermin ÇİFTLİKLİ
Ebe
18 Yıl
43
Satınalma Koordinatörlüğü’nün
Görevleri
Proje Yönetim Destek Birimi içerisindeki
Görevler
Uygulama Birimlerine
Yönelik Görevler
Dünya Bankası ile
ilgili Görevler
44
Uygulama Birimlerine Yönelik Görevler
Proje Bileşen
Koordinatörlüğü’nce
uygunluğu onaylanan
İş Tanımı (ToR)
Faaliyetin Satın alma
Planı’nda
mevcudiyetinin tespiti
(Sözleşme numarası)
No-objection yazısı
hazırlanması ve
Tercüme
Koordinatörlüğü’ne
gönderilmesi
Dünya Bankası
45
Uygulama Birimlerine Yönelik Görevler
•
•
•
Proje Bileşen Koordinatörlüğü ile birlikte, faaliyetlere ilişkin
Satın alma yöntemlerinin ön inceleme ve sonradan
inceleme durumlarının tespiti
Dünya Bankası’nca ön incelemeye tabi alımlarda sürecin takibi,
Gerektiği durumlarda Birimlerdeki satın alma kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler
düzenlenmesi
46
Uygulama Birimlerine Yönelik Görevler
•
•
Sonradan incelemeye tabi alımlar için; Dünya Bankası ile Dünya
Bankası adına Hazine Müsteşarlığı (Bağımsız Denetçi:Hazine
Kontrolörleri) tarafından yapılan denetimlerinde talep edilen
dosyaların uygulama Birimlerinden istenmesi, gelen dosyaların
kontrolü yapılmak suretiyle denetime hazır hale getirilmesi
İhtiyaç halinde denetimler esnasında yapılan ek doküman taleplerinin yerine getirilmesi
47
Uygulama Birimlerine Yönelik Görevler
•
•
İhtiyaca göre uygulayıcı Birimlerin yapacağı
alımlara yönelik ihale süreçlerinde;
yerinde,telefonla veya elektronik ortamda
teknik destek sağlanması,
Bireysel Danışmanlık sözleşme yenileme dönemlerinde ; önceki Sözleşme bilgilerini de
kapsayacak şekilde hazırlanması gereken Sözleşme Yenileme Tablolarının talep
edilmesi, düzenlenmesi ve Dünya Bankası’na gönderilmesi.
48
Proje Yönetim Destek Birimi
İçerisindeki Görevler
•
Proje Bileşen Koordinatörlüğünden alınan veriler doğrultusunda Satın alma
Planının hazırlanması ve Dünya Bankası’na onay için iletilmesi,
FAALİYETLER
ONAY
•
Onaylı Satın alma Planı dışındaki faaliyet taleplerinin Dünya Bankası onayından
sonra Plana işlenmesi,
49
Proje Yönetim Destek Birimi
İçerisindeki Görevler
•
PYDB ve gerektiği durumlarda Bakanlığımız Merkez Teşkilatı
tarafından talep edilen tüm danışmanlık ve danışmanlık dışı
alımların, başından ödemeye kadar olan bütün sürecinin
yönetilmesi,
•
İhalesi tamamlanan alımların ödeme dosyalarının
hazırlanarak Ödeme Koordinatörlüğüne iletilmesi,
•
Bireysel Danışman sözleşme yenileme dönemlerinde , gerekli
yazıların ve dosyaların hazırlanarak Müsteşarlık onayına
gönderilmesi,
50
Proje Yönetim Destek Birimi
İçerisindeki Görevler
•
Dünya Bankası misyonlarında Satın alma Birimini
temsilen toplantılara iştirak edilmesi,
•
İhtiyaç halinde,Uygulama birimlerinin faaliyetlerine yönelik
Proje Bileşen çalışanlarına Satın alma desteği verilmesi,
•
Satın almaya ilişkin tüm yazışmaların hazırlanması,
•
Yapılan tüm alımların dosyalanması ve dosyaların
muhafaza edilmesi.
51
Dünya Bankası İle İlgili Görevler
PYDB
BİRİMLERİ
SATINALMA
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
DÜNYA
BANKASI
UYGULAMA
BİRİMLERİ
•
•
•
•
Proje açılışı esnasında Satın alma Planının hazırlanması ve Genel ilan için
Dünya Bankasına gönderilmesi,
PYDB’ nin ve Uygulama birimlerinin faaliyetlerine uygun görüş alınması,
Faaliyetlere ilişkin yapılacak revizyon ve iptal gibi durumlar için uygun görüş
alınması,
PYDB ve uygulayıcı birimlerin yapacağı alımlara ilişkin tüm süreçlerde ve
onaylarda Dünya Bankası ile koordinasyon sağlanması,
52
Dünya Bankası İle İlgili Görevler
•
Genel Satınalma İlanının ve gerektiği durumlarda Özel Satınalma İlanlarının ve ihale
sonuçlarının UNDB (United Nations Development Business) online’ da yayınlanması
için Dünya Bankası’na gönderilmesi,
•
Dünya Bankası’nın açıklama taleplerine Birimlerden alınan cevaplar doğrultusunda
yanıt verilmesi,
•
Dünya Bankası ve Dünya Bankası adına Hazine denetimleri sonucu gelen raporlarda
talep edilenlerin ilgili Birimlere gönderilmesi ve cevabi yazının hazırlanması,
•
Dünya Bankası satın alma prosedürleri çerçevesinde; Taslak İhale dokümanlarının
hazırlanması ve söz konusu dokümanları Dünya Bankası’na zamanında göndererek
incelenmesinin ve uygun görüş alınmasının sağlanması.
53
Dünya Bankası Satın Alma Yöntemleri
Bireysel Danışman Seçimi - IC
Tek Kaynak Seçim- SSS
Danışmanlık Hizmet
Alımları
Danışman Nitelikleri Üzerinden Seçim- CQS
Kalite Ve Maliyete Dayalı Seçim - QCBS
Kaliteye Dayalı Seçim- QBS
Dünya Bankası
Satınalma Yöntemleri
En Düşük Maliyete Dayalı Seçim- LCS
Sabit Bütçe Kapsamında Seçim- FBS
Alışveriş - SHOPPING
Mal Ve Danışmanlık
Dışı Hizmet Alımları
Ulusal Rekabet Açık İhale - NCB
Uluslar Arası Rekabete Açık İhale - ICB
En Sık Kullanılan Yöntemler
Doğrudan Sözleşme - DC
54
Bireysel Danışman (Ic) Alımı Akış Şeması
İş Tanımı (ToR)
hazırlanması
Kısa listede yer
alan adaylar
üzerinden
puanlama
İhale Komisyon
Kararı
DB’ ndan
itiraz yoktur
(no-objection)
görüşü alınması
Kısa Liste
oluşturulmasına
yönelik Ön
değerlendirme
Müsteşarlık
Makam Oluru
Harcama Talimatı
hazırlanması
İlan yapılmayacak
ise Davet mektubu
hazırlanması ve
ilgililere
gönderilmesi
Belirlenen
Danışmanın
Sözleşme için
davet edilmesi
Harcama
Talimatı’nda
belirtilmedi ise
Komisyon
görevlendirilmesi
İlan metni
hazırlanması ve
yayınlanması
Sözleşme
55
Organizasyon Hizmet Alımı (Sh) Akış Şeması
Teklif Verme Süresi
Alım bedeli < 10.000$
- 3 iş günü
İş Tanımı (ToR)
veya Detaylı
Faaliyet Listesi
hazırlanması
DB’ ndan
itiraz yoktur
(no-objection)
görüşü alınması
Yaklaşık Bedel
tespiti ve
Teknik/İdari
Şartname
hazırlanması
Komisyon
görevlendirilmesi
Harcama Talimatı
hazırlanması
Alım bedeli< 100.000$
- 7 takvim günü
Gelen Tekliflerin
firma yetkilileri
huzurunda açılması
İhale Komisyon
Kararı
Firmaların Teklif
vermeye davet
edilmesi
Firmanın Sözleşme
için davet edilmesi
Sözleşme
56
Ödeme Koordinatörlüğü
İsim
Görevi
Hüseyin AKBULUT
Ödeme Asistanı
Hüseyin BİTİK
Ödeme Koordinatörü
Mezuniyet
-Hacettepe Üniversitesi
S.B.M.Y.O – Muhasebe
-Anadolu Üniversitesi İşletme
-Anadolu Üniversitesi İşletme
57
Ödeme Koordinatörlüğü
- 1 SÖZLEŞMEYE DAYALI
ÖDEMELER
- 2 MAKAM OLURU
VE HARACAMA TALİMATI İLE
YAPILAN ÖDEMELER
İŞ AKIŞI
- 3 DİREK ÖDEME YÖNTEMİ
- 4 YARGI ÖDEMELERİ
58
Ödeme Koordinatörlüğü
1.Grup Ödemeler
(Sözleşmeye Dayalı Ödemeler)
Eğitim Ve Organizasyon Ödemeleri
Ofis Ekipmanları Alımı Ve Bakımı İle İlgili Ödemeler
Danışmanların Maaş Ödemeleri
59
Ödeme Koordinatörlüğü
2.Grup Ödemeler
(Makam Oluru Ve Haracama Talimatı İle Yapılan Ödemeler)
Demirbaş Ve Sarf Malzemeleri Alımı
Telefon ,Faks,adsl Ve Kargo Ödemeleri
Görevlendirilen Personellere Yolluk Ödemeleri
60
Ödeme Koordinatörlüğü
3.Grup Ödemeler
Direk Ödeme Yöntemi
Mahiyeti gereği proje özel hesabından yapılamayacak ödemelerin
direk ödeme yöntemi ile ikraz hesabından gerçekleştirilmesi,
3. grup ödemelerimizi oluşturmaktadır.
61
Ödeme Koordinatörlüğü
4.Grup Ödemeler
Yargı Ödemeleri
1. ve 2. sağlık projesi kapsamında yargıya intikal eden inşaat işleri
ile ilgili mahkemelere ve icra dairelerine yazışmaların yapılması,
aleyhte sonuçlanan mahkeme kararları gereği yapılması gereken
ödemelere ait faiz hesaplamalarının yapılması ve bu ödemelerin
gerçekleştirilmesi 4. grup ödemelerimizdir.
62
Ödeme Süreci
Taahhüt Dosyalarının
Satın Alma
Koordinatörlüğünden
Gelmesi
Merkez
Saymanlık
Müdürlüğü
Belgelerin
İncelenmesi
Ön Mali Kontrol için faturası
3.000.000 TL’nin üstünde
olan ödemeler Mali Hizmet
Birimine gider
Hakediş
Evrakları
Makama
Sunum
63
Ödeme hususları ile ilgili yayınlar izlenerek,
gelişmelerin takip edilmesi ve gerekli görülen
hususlarda Proje Uygulayıcı Birimlerinin
bilgilendirilmesi,
Ödeme ile ilgili gerekli görülen hususlarda
raporlar hazırlanması,
Dünya Bankası Ödeme Usulleri hakkında
ihtiyaç duyan Proje Uygulayıcı Birimlerine
teknik destek verilmesi,
Proje Uygulayıcı Birimlerine yeni başlayan
personele Dünya Bankası ödeme usulleri
hakkında eğitim verilmesi.
64
Hazine Kontrolörleri ve Dünya Bankası’nın
yetkili organları tarafından her yıl
gerçekleştirilen Proje denetimine gerekli
doküman ve raporların hazırlanması ve
denetim verilmesi,
Finans Koordinatörlüğü tarafından
yürütülen bütçeleme işlemlerine ve para
aktarım işlemlerine kaynak teşkil etmek
üzere gerekli veri aktarımının sağlanması,
Görevlerini yürütür.
65
Finans Koordinatörlüğü
İsim
Görevi
Mezuniyet
Abdulbaki DEMİR
Finans Asistanı
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat
Mustafa İPEK
Finans Koordinatörü
S.M.Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi
Anadolu Üniversitesi, İşletme
66
Finans Koordinatörlüğü Görevleri
•
Birim Bütçelerinin Hazırlanması, İzlenmesi Ve Bütçe Uygulama
Raporlarının, Mali Tabloların Hazırlanması,
•
Muhasebe Kayıtlarının Tutulması Ve Projeden Faydalanan
Kurum/Kuruluşlar İle Koordinasyonun Sağlanması,
•
Finansal İzleme Raporlarının Hazırlanması,
•
Ayrıntılı Harcama Programının Hazırlanması
Uygulaması İle İlgili Onayların Alınması
Ve
Bütçe
67
•
Proje bütçesinden yapılan tüm ödemelerin T.C. Merkez Bankası’ndan gelen Ek-3 Vergi Kesintisi ve
Ek-3 Ödeme formlarının hesap planına uygun olarak muhasebeleştirme işlemlerinin sağlanması,
•
Dünya Bankası ve Merkez Bankası kayıtları ile muhasebe kayıtlarının belli aralıklarla mutabakatının
sağlanması,
•
Merkez Bankası Özel hesabının takibinin yapılması ve hesap tazeleme (replenishment) işlemlerinin
yapılması,
•
Hazine Kontrolörleri ve Dünya Bankası’nın yetkili organları tarafından her yıl gerçekleştirilen Proje
denetimine gerekli doküman ve raporların hazırlanması
68
Onaylı Ek-3
Formlarının
Merkez
Bankasından
Gelmesi
Bileşen
Koordinatörlüğü
ile
Koordinasyonun
Sağlanması
Merkez Bankası
Ödemeyi
Gerçekleştirir
Finansal Raporlama
Süreci
Gelen Ek-3
Formlarının
Muhasebe
Kayıtlarının
Yapılması
Saymanlıktan Ek3 Formları Merkez
Bankasına
Gönderilir
Finansal
Raporlama
Sürecinin
Başlaması
69
Replenishment
sonucu
Kredinin
Serbest
Bıraktırılması
Raporların
replenishment
Dosyası Halinde
Dünya
Bankasına
Gönderilmesi
Form – 2382 ,
SOE ve
Summer Sheet
Rapolarının
Hazırlanması
Raporlamada
Dünya
Bankası
Süreci
3 er aylık
Dönemlerde
FMR
Raporlarının
Hazırlanması
Raporlama
sürecinin Takibi
70
2009-2015 Birimler Kategori Bazlı Harcama Dağılımı
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
MAL VE TEKNİK HİZMET
DANIŞMANLIK
EĞİTİM ÇALIŞTAY
EK İŞLETİM
4,000,000
SERMAYE TRANSFERİ
2,000,000
0
71
Birim Bazında Toplam 2009-2015 Harcama Tutarları
14,000,000 €
12,775,315 €
11,480,779 €
12,000,000 €
10,000,000 €
8,000,000 €
4,807,523 €
6,000,000 €
4,000,000 €
2,000,000 €
3,285,092 €
4,212,453 €
1,786,056 €
965,743 €
445,454 €
2,357,279 €
2,627,705 €
399,578 €
104,328 €
0€
HARCAMA TUTARLARI
72
2015 Yılı Birimler Yatırım Bütçe Dağılımı
20,000,000 TL
18,000,000 TL
16,000,000 TL
14,000,000 TL
12,000,000 TL
10,000,000 TL
8,000,000 TL
MAL VE TEKNİK HİZMET
6,000,000 TL
DANIŞMANLIK
4,000,000 TL
2,000,000 TL
EĞİTİM ÇALIŞTAY
EK İŞLETİM
SERMAYE TRANSFERİ
0 TL
73
7717-tu Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi
Gerçekleşme Tutarları
60,000,000 €
50,000,000 €
40,000,000 €
30,000,000 €
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
20,000,000 €
İKRAZ TOPLAMI
10,000,000 €
0€
31,12,2009
31,12,2010
31,12,2011
31,12,2012
31,12,2013
31,12,2014
31,3,2015
7717-TU SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI
Gerçekleşme
Tarihi
İkraz Toplamı
Gerçekleşme
Toplamı
Toplam Harcama
Kalan
Gerçekleşme
Yüzde(%)
31.12.2009
53.010.000 €
2.630.331 €
2.630.331 €
50.379.669 €
4,96%
31.12.2010
53.010.000 €
9.310.861 €
6.680.530 €
43.699.139 €
17,56%
31.12.2011
53.010.000 €
17.199.693 €
7.888.832 €
35.810.307 €
32,45%
31.12.2012
53.010.000 €
23.765.116 €
6.565.424 €
29.244.884 €
44,83%
31.12.2013
53.010.000 €
35.243.009 €
11.477.893 €
17.766.991 €
66,48%
31.12.2014
53.010.000 €
44.435.440 €
9.192.431 €
8.574.560 €
83,82%
31.3.2015
53.010.000 €
45.247.304 €
811.864 €
7.762.696 €
85,36%
74
7717-tu Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşme
85%
İkraz Kalanı
15%
75
İhtilaflı İşler
Koordinatörlüğü
Av. Sema HERGÜL
Hukuk Danışmanı
Ali İhsan Karahan
İnşaat Mühendisi
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Halil Altan
Ekonomi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
76
I. Sağlık Projesi Kapsamında
Davası Devam Eden Projeler
II. Sağlık Projesi Kapsamında
Davası Devam Eden Projeler
77
I. Sağlık Projesi Kapsamında Davası
Devam Eden Projeler
1
2
3
• AKFAN İNŞAAT TAAH. TİC. LTD. ŞTİ
• AKFEN İNŞAAT A.Ş
• CEMAL BAYSEFEROĞULLARI
78
II. Sağlık Projesi Kapsamında Davası
Devam Eden Projeler
1
2
3
4
5
6
• EKŞİ İNŞAAT A.Ş. ( SHP 1 P )
• ERS İNŞAAT A.Ş. ( SHP 2 P )
• ÇAĞDAN İNŞAAT A.Ş. ( SHP 3 P)
• YDA- AKSA ORTAKLIĞI ( SHP4 P )
Ayrıntılı bilgi için
Resim üzerine tıklayınız
• 150 YATAKLI POLATLI DEVLET HASTANESİ YÜKLENİCİSİ CEMAL
BAYSEFEROĞULLARI TARAFINDAN TEMLİK EDİLEN, ANCAK ÖDEME
LİSTESİNE ALINMAYAN ALACAKLAR İÇİN AÇILAN DAVALAR
• SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR
79
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü
Kadrosu
İsim
Görevi
Deneyim
Zafer Güngör
It Uzmanı
17 Yıl
Önder Veli Tarhan
It Asistanı
17 Yıl
Arif Bilgihan Özbey
Web Grafik Danışmanı
4 Yıl
80
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü, gelişen bilişim teknolojilerinden kurumun üst düzeyde
yararlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri
konusundaki gereksinimleri karşılayarak, bunların verimli bir şekilde kullanımını sağlamak
için gerekli olan hizmeti sunar.
Proje kapsamında yürütülen bilişim projelerinin altyapısını hazırlar ve idari birimlerin
işleyişlerinde gerekli olan yazılım, network gibi merkezi bilişim sistemlerini kullanıma sunar.
Kullanıcıların gereksinimlerini karşılar. PYDB’nin bilişim imkanlarını üst seviyelere
çıkarmak için sürekli gelişen bilişim teknolojisini takip ederek, mevcut sistemin teknolojik
gelişmelere paralel olarak büyümesini hedefler.
81
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü
Bu hedefler doğrultusunda, kurumun
yapılandırılmasında etkin rol oynayarak;
bilgi
işlem
politika
ve
stratejisinin
•
Bilişim sistemleri ihtiyacını tespit etmek, planlamak, alım sürecine destekte
bulunmak,
•
Sunucuların, bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulum, bakım ve onarımını
yapmak,
•
Var olan bilgi işlem ağının, yazılım ve donanım sistemlerinin altyapısını
güçlendirmek,
•
Kullanılan sistemlerin güvenliği için gerekli önlemleri almak,
•
Hizmetlerde verimlilik, etkinlik ve sürekliliği sağlamak,
82
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü
Kullanıcı ve çalışan memnuniyetini göz önünde tutmak, bunun için gerekli teknik desteği
vermek, eğitimleri düzenlemek,
Olması muhtemel aksaklıkları önceden tespit edip önlem almak,
SSYYDP kapsamında uygulayıcı birimlerin ihtiyaç duyacağı bilgisayar ekipman ve
cihazlarının ve ayrıca alınacak/geliştirilecek uygulamalara ait teknik şartnameleri
hazırlamak/kontrol etmek, önerilerde bulunmak,
PYDB resmi web sayfasının güncellenmesi, yönetimi,
Mevcut sunucu ve uygulama verilerinin yedeklerinin alınması,
Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünün temel görevleridir.
83
PYDB Bilişim Envanteri
Teknolojik Malzeme Dağılımı
Masaüstü Bilgisayar
38
Dizüstü Bilgisayar
Tablet Bilgisayar
Sunucu Bilgisayar
Fotokopi Makinesi
Yazıcı
Masaüstü Tarayıcı
Faks Makinesi
Projeksiyon Cihazı
Kamera
Telefon
Fotoğraf Makinesi
Modem (Erişim Cihazı)
23
2
6
6
8
4
1
3
1
35
1
2
Switchler
Router (Yönlendirici)
Firewall Cihazı
Ses Kayıt Cihazı
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular
Evrak İmha Makinesi
Klima
Yedekleme Ünitesi 8 Tb
Çok Fonksiyonlu Renkli Lazer
Yazıcı
Cep Telefonu
Telsiz Telefon
Kesintisiz Güç Kaynağı
Taşınabilir Hard Disk 500GB
Televizyon
14
1
2
2
4
1
17
1
1
1
4
15
5
4
84
PYDB Bünyesinde Yapılan Bilişim Faaliyetleri
• Proje Yönetim Takip Sistemi
• Sosyal Medya Yönetim Takip Sistemi
• Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı
• Elektronik Arşiv
• Bilişim Altyapısının Yeniden Düzenlenmesi
85
Bilişim Faaliyetleri – Proje Yönetim Takip Sistemi
•
PYDB koordinatörlüğünde yürütülen projelerde, yapılan çalışmaların
elektronik ortamda arşivinin oluşturulması ve proje süreçlerinin takibi için
gerekli uygulama ve yazılımın geliştirilerek, faaliyetlerin hızlı, güncel ve
veri kaybı yaşanmaksızın izlenmesi hedeflenmiştir.
•
Bu uygulama ile; Sağlık Bakanlığı ilgili Proje Uygulama Birimlerinin,
proje/iş dokümanlarının PYDB ve Dünya Bankasına ulaştırılmasından
ödemelerin yapılmasına kadarki iş süreçlerinin takibi yapılabilmektedir.
86
Bilişim Faaliyetleri – Proje Yönetim Takip Sistemi
Uygulamanın Başlıca Özellikleri:
• Web tabanlı bir uygulamadır.
• Kullanıcılara dosya ve uygulama bazlı yetkilendirme yapılabilmektedir.
• Proje Uygulama Birimleri yıllık iş planlarını girebilmektedirler.
• Dokümanlar elektronik ortamda saklanabilmektedir.
• İlgili veri bir kez girilerek mükerrer veri girişi engellenmektedir.
• Birimler, yaptıkları her faaliyetle ilgili bilgileri girmekte, böylece Uygulayıcı
Birimlerin
yürüttükleri
işlerle
ilgili
hangi
aşamada
oldukları
anlık
izlenebilmektedir.
87
Bilişim Faaliyetleri – Sosyal Medya Yönetim Takip Sistemi
Günümüzün önemli bir iletişim aracı haline gelen, hızla değişen ve gelişen
sosyal medya tarafında Sağlık Bakanlığı olarak yer almak, Bakanlığımızın
yaptığı çalışmaları, yenilikleri anlık olarak vatandaşlarımıza ilk ağızdan
duyurmak, vatandaşlarla etkileşimli iletişim kurabilmek, vatandaşların şikayet,
istek ve önerilerini dinlemek, bunların analizleri yapmak ve bunun neticesinde
Sağlık Bakanlığı’nın toplumsal stratejilerine yön vermek için; kullanım
sorumluluğu PYDB Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünde olmak üzere 2013
yılında alınmıştır.
88
Bilişim Faaliyetleri – Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı
•
Yapılan tercümelerin veritabanında saklanması,
•
Benzer metin çevirilerinde bu veritabanından faydalanılarak daha hızlı
çeviri yapılması
amacıyla 8 kullanıcılı bilgisayar destekli çeviri yazılımı alınmıştır.
Bu lisansların 5 tanesi birimimizdeki tercümanların bilgisayarlarına, 1 tanesi
dizüstü bilgisayarlara, 1 tanesi Halk Sağlığı Kurumu’ndaki tercümanın
bilgisayarına kurulmuştur.
89
Bilişim Faaliyetleri – Elektronik Arşiv
Birim arşivinde bulunan yaklaşık 1.000.000 sayfa A4 evrak ve 6.000 metre
pafta taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış, görüntü iyileştirme ve optik
karakter tanıma işlemlerinden geçirilmiş (OCR), bunun sonucunda oluşan
elektronik dosyaların tiff ve pdf formatlarında çıktıları tarafımıza teslim
edilmiştir.
90
Bilişim Faaliyetleri – Elektronik Arşiv
Fiziksel düzenleme ile:
•Kurum arşivinde bulunan belgeler tek tek ele alınarak Dosya/Klasör bazında
belgelerin indeks bilgileri çıkartılmıştır.
•İmha edilmesi
sağlanmıştır.
gereken
belgeler
ayıklanarak
depoda
yer
tasarrufu
•Bu çalışmalar sonucunda arşiv deposu standartlara uygun hale getirilmiştir.
91
Bilişim Faaliyetleri – Elektronik Arşiv
Sistemin Kazançları:
•Arşivin düzenlenerek daha kolay erişilebilir hale getirilmesi,
•Arşivin elektronik kontrollü bir düzende kurulması ile bilgi ve belge
entegrasyonunun sağlanması,
•Bilgi ve belgeye hızlı erişim,
•Azalan kopyalama, taşıma masrafları,
•Hızlanan operasyonel verimlilik.
92
Bilişim Faaliyetleri – Elektronik Arşiv
Bu kapsamda PYDB bünyesinde;
•
Güvenlik Duvarı (Firewall),
•
Saldırı Tespit ve Önleme (IPS/IDS),
•
5651 sayılı yasa kapsamında Merkezi Kayıt Sistemi,
•
Veri Yedekleme ve Depolama Sistemi,
•
Antivirüs,
yazılımları ve sistemleri alınarak kurulmuştur.
93
Arz ederim.
99
Download

Proje Yönetim Destek Birimi Sunumu