TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH
ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
Schválil:
…………………………………..
V ……………dne:
Platnost od:
Zpracoval:
……….
………
…………
I.
ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č.
246/2001 SB.

Příčiny požárů v organizacích ukazují na to, že mnoho požárů vzniká z neznalosti
a
podceňování požárního nebezpečí a z nedocenění významu protipožárních opatření. Jedním
z prostředků k zabránění vzniku požáru je především zvyšování znalostí zaměstnanců o požární
ochraně. Základním právním předpisem je zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů a vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
citovaného zákona.
Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně a osob, které vykonávají činnosti se
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích firmy, nebo se příležitostně zdržují na
pracovištích firmy a nejsou v pracovním poměru firmy se provádí v rozsahu tohoto tématického plánu.
Toto školení (odborná příprava) se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru k výše uvedené firmě, nebo z vědomím tohoto zaměstnavatele vykonávají
činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na jeho pracovištích. Školení se provádí
zvlášť pro vedoucí zaměstnance
a zvlášť pro ostatní zaměstnance. Osoba provádějící školení,
uskutečňuje školení v souladu s tímto tématickým plánem a časový rozvrhem školení požární ochrany
se zdůrazněním povinností pro dané pracoviště a profese školených osob.
Dokumentaci o školení zaměstnanců (odborné přípravě) o požární ochraně tvoří tematický plán
školení, časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické
osoby, datum školení, náplň a dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených
osob, jméno a podpis osoby, která školení
a přezkoušení prováděla.
Toto školení a odborná příprava se provádí pro:
 zaměstnance
 vedoucí zaměstnance
 členy preventivní požární hlídky
 osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím na pracovištích
firmy
 osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích firmy
 osoby pověřené zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu
a
v mimopracovní době
Školení zaměstnanců provádí vedoucí zaměstnanec firmy, který absolvoval školení vedoucích
zaměstnanců alespoň jednou v posledních třech letech, nebo dodavatelská firma. Oprávněná osoba
nebo dodavatelská firma provádí školení při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště
nebo pracovního zařazení zaměstnance. Periodické školení se opakuje jednou za dva roky a provádí
je oprávněná osoba nebo dodavatelská firma.
Školení vedoucích zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba ve smyslu zákona č. 133/1985
Sb. ve znění pozdějších předpisů a opakuje se minimálně jednou za tři roky.
Odbornou přípravu preventivní požární hlídky provádí odborně způsobilá osoba ve smyslu zákona
č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a opakuje se minimálně jednou ročně.
Školení fyzické osoby, která se příležitostně zdržuje na pracovištích výše uvedené firmy provádí
vedoucí zaměstnanec nebo dodavatelská firmy, jestliže tato osoba vykonává činnosti se zvýšeným
nebo vysokým požárním nebezpečím nebo tyto činnosti zabezpečuje. Školení se provádí před
zahájením činnosti (vstupem na pracoviště).
Školení pro osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a
v mimopracovní době zajišťuje jednatel firmy před zahájením jejich činnosti. Školení se opakuje
minimálně ročně a provádí je osoba odborně způsobilá ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. Ve znění
pozdějších předpisů.









II.
TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
(celková délka 60 min.)
1.

Organizace a zajištění požární ochrany:
základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně
2.
Zvýšené a vysoké požární nebezpečí při činnostech a v objektech.
3.



Základní dokumentace požární ochrany:
požární řád pracoviště - provozní předpisy
požární poplachové směrnice - vyhlášení požárního poplachu
požární evakuační plán - evakuace osob a majetku
4.
Zvláštní požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru.
5.
Požadavky požární ochrany při provozovaných činnostech se zvýšeným
nebezpečím.
6.
Seznámení s podmínka mi pracoviště – zajištění PO na pracovišti.
7.
Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době.
8.


Rozmístění hasebních prostředků na pracovištích:
zacházení s hasebními prostředky včetně praktické ukázky
funkce a způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovištích.
III.
TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ
OCHRANĚ
(celková délka 120 min.)
1.


Organizace požární ochrany:
postavení a úloha požární ochrany
rozbory požárnosti, nejčastější příčiny požárů
2.


Základní právní předpisy požární ochrany:
zákon č. l33/l985 Sb. ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č.246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o PO
3.





Systém řízení a organizace požární ochrany:
odpovědnost a povinnosti pracovníků
preventivní požární ochrana
zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době
dokumentace požární ochrany
zprávy o požárech
4.



Požární bezpečnost staveb:
základní pojmy, hořlavost stavebních hmot
hořlavost a požární odolnost stavebních konstrukcí
příslušné ČSN
5.




Požární bezpečnost při používání elektrických spotřebičů, topidel, vařičů a kahanů:
požární nebezpečí elektrických spotřebičů a topných zařízení
instalace a používání topidel a vařičů
možnost vzniku požáru
příslušné ČSN
6.


Požární nebezpečí elektrozařízení:
příčiny požárů elektrozařízení
určení vnějších vlivů
požárním



provádění revizí
elektrická zařízení v prostorech a při činnostech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím
příslušné ČSN
7.




Skladování a manipulace s požárně nebezpečnými látkami:
hořlavé kapaliny a látky
kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
nebezpečí ostatních požárně nebezpečných látek
příslušné ČSN
8.





Požární nebezpečí vyplývající z technologie provozu:
svařování a řezání v místech zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí v rámci opravy, údržby
nebo rekonstrukce prostoru
zdroje požárů
předcházení požárům z technologických příčin
technologie provozu
technický stav zařízení
9.





Hoření a hašení:
podstata hoření a způsoby hašení
hasební prostředky, rozdělení a použití
hasicí zařízení
požární vodovody a hydranty
příslušné ČSN, viz příloha
IV.
TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH
DO PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK
(celková délka 40 min., teoretická a praktická část)
1.


Požární nebezpečí pracoviště nebo objektu:
požární řád - provozní předpisy
písemný příkaz na vykonávání prací pro činnosti se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím
2.


Způsob vyhlášení poplachu a přivolání pomoci:
požární poplachové směrnice
řád ohlašovny požáru
3.




Seznámení s hasebními prostředky:
přenosné hasicí přístroje
pojízdné hasicí přístroje
hydranty, suchovody a další zdroje požární vody
požárně bezpečnostní zařízení – EPS, SHZ, kouřové klapky atd.
4.



Hasební prostředky, jejich použití a rozmístění na pracovišti:
přenosné hasicí přístroje
hydranty, suchovody a další zdroje požární vody
požárně bezpečnostní zařízení – EPS, SHZ
5.




Evakuace pracoviště:
ověření únikových cest
způsob a místa evakuace osob a majetku
součinnost s jednotkami PO
seznámení se specifickými podmínkami činnosti
V.
TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍ POŽÁRNÍ OCHRANU
V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU A V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ
(celková délka 60 min.)
1.

Organizace a zajištění požární ochrany:
základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně
2.


Zvýšené požární nebezpečí při činnostech a v objektech firmy:
požadavky požární ochrany při výkonu činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
svařování, velkoplošné natírání, lepení, skladování hořlavých látek apod.
3.





Základní dokumentace požární ochrany:
požární řád pracoviště
řád ohlašovny požáru
požární poplachové směrnice
požární evakuační plán
provozní předpisy pro výkon strážní služby a zajištění PO
4.



Zvláštní požadavky na provoz, údržbu a obsluhu požárně bezpečnostních zařízení:
kontroly požárně bezpečnostních zařízení
vyhlášení požárního poplachu
postup při vyhlášení požárního poplachu
5.

Rozmístění hasebních prostředků na pracovištích firmy:
zacházení s hasebními prostředky
VI.
ČSN související s požární ochranou
1.














Požární bezpečnost staveb:
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty.
ČSN 73 0818 PBS - Obsazení objektu osobami.
ČSN 73 0821PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí.
ČSN 73 0822 PBS – Šíření plamene pro povrchu stavebních hmot.
ČSN 73 0823 PBS - Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti staveb. hmot.
ČSN 73 0824 PBS - Výhřevnost hořlavých látek.
ČSN 73 0831 PBS - Shromažďovací prostory.
ČSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování.
ČSN 73 0834 PBS - Změny staveb.
ČSN 73 0872 PBS - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou.
ČSN 73 0875 PBS - Navrhování EPS.
ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace.
2.








Elektroinstalace:
ČSN 33 2000-3 Elektrotech. předpisy. El. zařízení. Část 3. Stanovení základních charakteristik.
ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.
ČSN 33 2000-5-51 Elektrotech. předpisy. El. zařízení. Část 5. Výběr a stavba el. zařízení.
ČSN 33 2312 Elektrotech. předpisy. El. zariadenia v horlavých látkách a na nich.
ČSN 34 1090 Eletrotech. předpisy. Předpisy pro prozatímní el. zařízení.
ČSN 34 1390 Eletrotech. předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem.
ČSN 34 3085 Eletrotech. předpisy. Předpisy pro zacházení s el. zařízením připožárech a zátopách.
ČSN 34 3100 Eletrotech. předpisy. Bezp. předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních.
3.


Hořlavé kapaliny a ropné látky:
ČSN 65 0201Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
ČSN 75 3415 Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování.
4.

Topidla:
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
5.





Svařování:
ČSN 05 0600 Zvárenie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov.
ČSN 05 0601 Zvárenie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Provoz.
ČSN 05 0610 Zvárenie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov a rezanie kovov.
ČSN 05 0630 Zvárenie. Bezpečnostné ustanovenie pre oblúkové zváranie kovov.
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - provozní pravidla.
6.


Plynová zařízení:
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.
ČSN EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách.
VII.
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády






Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon č. 200/1990 Sb. zákon ČNR o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb.,o požární prevenci.
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv.

Download

tematický plán a časový rozvrh školení požární ochrany