Kolejní systém ANETA
Návod pro připojení a používání
Počítačové kolejní sítě a pro
správu připojení prostřednictvím
systému ANETA
Ver. 1.2 - 05/08/2011
Masarykova univerzita Brno
Správa kolejí a menz
1
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
Po připojení vraťte tento dokument na recepci pro ostatní studenty.
Tento dokument je ke stažení na www.pks.muni.cz
Úvod
Masarykova univerzita poskytuje ubytovaným studentům kromě jiného i možnost využívat
připojení k počítačové síti včetně připojení k internetu. Připojení jsou realizována na kolejích
různými způsoby, nejspolehlivější a nejrychlejší je pevné připojení na optickou páteřní síť
univerzity, která je připojena do celorepublikové sítě Cesnet .
Index
Pevné připojení je realizováno datovou zásuvkou RJ45 na pokoji dané koleje. Dodavatelem
softwarového vybavení Počítačové kolejní sítě (PKS) nasazeného na kolejních routerech je
firma Computer System CZ s.r.o., která rovněž zajišťuje administrativní, technickou,
softwarovou a hotline podporu kolejní sítě.
Cena za internet a cena za provoz počítače (notebooku) jako spotřebiče je uvedena v ceníku
spotřebičů (sekce Ubytování / rok 20xx - 20yy / Směrnice a řády / Ubytovací řád / Ceník
spořebičů a internetu). Částky jsou automaticky strhávány s kolejným (tzn. prostřednictvím
systému ISKaM a SUPO) po registraci služby do systému ANETA, kam musejí zájemci o
připojení registrovat svůj počítač
Parametry sítě
Páteř sítě mezi jednotlivými kolejemi je zajištěna optickými rozvody univerzitní sítě, kterou
spravuje Ústav výpočetní techniky MU. Páteřní rozvody v rámci jednotlivých kolejí jsou
řešeny STP kabeláží (CAT6), nebo optickými páry (SM/MM), zakončenými v routerech
(Linux), na jedné straně a aktivními prvky ALCATEL na straně druhé. Odtud jsou jednotlivé
trasy do pokojů vedeny kabeláží FTP (CAT5e) a zakončeny zásuvkou s jedním / dvěma RJ-45
konektory, resp. více zásuvkami. Univerzitní sít je obecně dimenzována na 1Gbit (technologie
CISCO), v rámci jednotlivých kolejí se jedná o 100Mbit až 1Gbit. Rozvod mezi zásuvkou na
pokoji a prvním aktivním prvkem (tzv. Poslední míle) má na všech kolejích maximální
přenosovou rychlost 100Mbit.
Základní pravidla
Bez ohledu na způsob připojení lze síť využívat jen s respektováním následujících
univerzitních směrnic:
2
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA



Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity - směrnice MU č. 6/2011
Směrnice o vystavování informací v prostředí počítačové sítě MU - směrnice
univerzity č. 5/2003
Pravidla pro přijímání pošty v doméně muni.cz
Porušení těchto směrnic má za následek zpravidla kompletní odpojení od sítě.
Kromě toho je třeba respektovat následující pravidla a omezení a další pokyny správců PKS :
-
Přenos dat nesmí přesáhnout limit 5 GB za 1 den ( cca 0:00 - 23:59) – překročení limitu má
za následek odpojení na min. 3 dny
-
Na počítači by mělo být vypnuto „sdílení souborů a tiskáren“
Na počítači musí být nainstalován legální OS, SW a funkční aktualizovaný antivirový
program
Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k narušení funkčnosti PKS, zejména aktivní
pokusy o zahlcení síťových prvků, průniky do zařízení a cizích počítačů, aktivní scan
a odposlech cizí komunikace, změna či krádež identity počítače atp.
Aktivity na PKS nesmí porušovat zákony, zejména autorský zákon
Pokud uživatel zjistí uvedené aktivity jiné osoby, je povinen toto neprodleně oznámit
správcům PKS
Je dovoleno používat pouze přepínače (switch, hub), použití routerů nebo WiFi
zařízení výhradně s písemným souhlasem administrátora PKS.
Rozhodnutí a opatření administrátora jsou nejvyšší autoritou při řešení problémů v síti
Administrátor je oprávněn ke kontrole zařízení připojených k PKS
-
-
Porušení uvedených pravidel může mít za následek sankce odpojení od PKS, přičemž není
vyloučena trestněprávní odpovědnost.
Registrací dává uživatel najevo svůj souhlas s těmito pravidly.
Jak se připojit
Předpoklady ke zprovoznění
Prvním předpokladem pro zprovoznění sítě na Vašem pokoji je osobní počítač vybavený
síťovou kartou (100/10 Mbit/s) s konektorem RJ-45. Dále budete potřebovat nekřížený UTP
kabel, který je nutný pro propojení internetové zásuvky s počítačem.
3
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
Druhým předpokladem je, zda se na Vašem pokoji nachází aktivní internetová zásuvka.
Registrace a aktivace sítě
Pozor – hoteloví hosté se obrátí přímo na recepci !!
1. Propojte UTP kabelem svůj počítač s volnou zásuvkou na Vašem pokoji, kde jste
ubytováni ! a zapněte ho. Pokud je Váš počítač ve všech směrech korektně nainstalován,
obdrží dočasnou IP adresu z DHCP serveru a bez jakéhokoliv dalšího zásahu se přes webový
prohlížeč dostanete na tyto stránky a do IS MUNI. Pokud ne, nejprve si ověřte, zda je váš
síťový adaptér nastaven na automatické přidělení IP adresy z DHCP serveru a zda jste
obdrželi správnou IP adresu (z rozsahu 147.251.xxx.xxx). Postup je v příloze
2. Spusťte si internetový prohlížeč (IE, Chrome, Opera, Firefox) a přihlaste se na webové
stránky PKS – ANETA . Pro přihlášení je nutno zadat Vaše UČO a sekundární heslo (jedná
se o heslo pro přístup na POP3 server MUNI, nebo pro přístup do počítačové učebny na
Komenského náměstí). Pokud toto heslo neznáte, nebo jej nemáte nastaveno, musíte jej
vytvořit v Informačním systému MUNI , kde musíte být nejdříve registrováni.
3. Po úspěšném přihlášení Vám bude nabídnuta možnost registrace nového zařízení, pokud
Vaše zařízení už systém nezná
4
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
Pokud zvolíte Nová registrace , systém načte z databáze Vaše Jméno, zobrazí některé známé
nebo zjištěné údaje a nabídne jejich editaci.
5
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
Po vyplnění a kontrole nezbytných a volitelných položek uložíte nastavení. Nejdůležitější
volbou je vložení MAC adres Vaší síťové karty v počítači. Zkontrolujte si zobrazenou
hodnotu, zda odpovídá skutečnosti a potom její hodnotu zkopírujte nebo vepište do okénka
MACadresa.
Volitelně lze nastavit otevření některých portů pro přístup z internetu na Váš počítač a DNS
alias. Pokud přesně nevíte, co děláte, neměňte tyto volby, jinak se vystavujete nebezpečí
napadení svého počítače !! Kliknutím na Uložit změny se provede zápis do databáze a tím i
aktivace připojení a zároveň potvrzujete svůj souhlas s uvedenými pravidly Počítačové
Kolejní Sítě (PKS).
6
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
Po uložení se zobrazí uložené parametry, které lze zpětně znovu editovat. Věnujte pozornost
zejména kontrole uvedeného měsíce u položky „Internet do“. Platba a tím pádem i registrace
sítě je minimálně vždy na jeden celý měsíc a tudíž není možné se zaregistrovat na kratší dobu.
Tímto krokem se Vám rovněž automaticky začnou připočítávat částky k platbě kolejného za
internet a za počítač (jako spotřebič) dle platného ceníku pro daný akademický rok. V tomto
případě není potřeba registrovat provoz počítače u ubytovatelky.
4. Po úspěšné prvotní aktivaci v systému ANETA je nutno vyčkat cca 15minut a pak
restartovat počítač. Touto aktivací Vám (Vaší síťové kartě) byla přidělena Vaše IP adresa a
název v DNS záznamech. V systému ANETA si můžete sami zkontrolovat své datové
přenosy (záložka „Statistiky“ - jejich obnova probíhá cca každou hodinu), případné blokace,
pokud jste překročili stanovené limity přenosů, nebo si můžete zažádat o povolení příchozích
portů potřebných pro provoz serverů na Vašem počítači, napsat email správcům.
7
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
Připojovací údaje (IP adresa, maska, DNS servery...) nenastavujte, systém vše
provede automaticky za Vás prostřednictvím DHCP serveru!
V případě výměny počítače nebo síťové karty je nutno provést reaktivaci s aktualizovanými
údaji.
8
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
Služby a nastavení
SMTP - Poštovní server pro odesílaní pošty (port 25). lze využívat jen ze sítě MUNI,
nevyžaduje autorizaci.
Příchozí poštu si nastavíte dle svého poskytovatele poštovních služeb – muni.cz, seznam.cz ,
volny.cz, google.com atd.
DNS – zajišťuje překlady názvů internetových serverů na číselný formát adresy. DNS jsou
dostupné jen z PKS, je nastaven automaticky pomocí DHCP serveru.
NTP – časový server, který zajišťuje přesný čas ze Stratum1 a poskytuje jej v síti.
WWW – základní rozcestník a informační web dané koleje.
Služby SMTP, DNS, NTP, WWW běží na adrese Vašeho kolejního routeru:
Vinařská
Komárov
Kounicova
nám. Míru
Mánesova
routvin.pks.muni.cz
routkom.pks.muni.cz
routkou.pks.muni.cz
routmir.pks.muni.cz
routman.pks.muni.cz
Jiné lokální služby PKS na svých serverech prozatím neposkytuje. Pokud Vám nějaká
důležitá služba chybí, kontaktujte administrátora PKS.
Po připojení vraťte tento dokument na recepci pro ostatní studenty.
Tento dokument je ke stažení na www.pks.muni.cz
9
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
Kontakt
V případě jakýchkoli problémů, či dotazů je možno se obrátit na:
Lokální správce na jednotlivých kolejích, buďto emailem, nebo osobně (1.10. – 15.6.).
kolej
lokální správce
e-mail
Komárov
Marek Jurčaga
[email protected]
Kounicova
Matěj Antol
[email protected]
Mánesova
Peter Serdel
[email protected]
Klácelova
Filip Strýčko
[email protected]
nám. Míru
Michal Pech
[email protected]
Vinařská
Marek Jurčaga
[email protected]
Informace pro osobní kontakt naleznete vyvěšeny na recepcích jednotlivých kolejí.
Servisní e-mail – administrátor PKS [email protected]
Hotline firmy Computer System CZ:
+420 581 030 939 (Po-Pá 8-18 hod)
Správa IT SKM
V případě jiných, např. obecných dotazů ohledně PKS, závady zásuvek atp. (netýká se řešení
problémů s připojením ) se můžete obrátit přímo na Správu IT SKM [email protected]
Jak zjistit, zda mám nastavený protokol DHCP
Win Vista a Win7
Kontrola:
V systémové oblasti klikni pravým tlačítkem myši
vpravo dole vedle hodin na symbol
počítače nebo čárečkový trojůhelník
--- v nabídce si vyber Otevřít centrum síťových
připojení a sdílení
--- klikni na odkaz Připojení k místní síti
--- klikni na Podrobnosti
10
Advanced network tools for administrators
Kolejní systém ANETA
--- V řádku Protokol DHCP je povolen musí být ANO
Nastavení DHCP :
V systémové oblasti klikni pravým tlačítkem myš vpravo dole vedle hodin na symbol
počítače nebo čárečkový trojůhelník
--- v nabídce si vyber Otevřít centrum síťových připojení a sdílení
--- klikni na odkaz Připojení k místní síti
--- klikni na Vlastnosti
--- v seznamu položek poklikej na Protokol IP verze4 (TCP/IPv4)
--- zde nastavit obě předvolby na "Získat adresu ...automaticky"
--- potvrdit OK
--- Uložit, zavřít
Kontrola MAC adresy:
Budto je k vidění v podrobnostech síťového připojení – viz. obr.
Vpravo nebo
--- START
--- Spustit
--- do okýnka napsat cmd
--- do černého okna pokračovat v psaní
Ipconfig /all
--- v zobrazených údajích najít „Adaptér sítě ethernet“ nebo
„Adaptér pro připojení k místní síti“ a u něj najít položku „ Fyzická
adresa“
MAC adresa je ve tvaru xx-xx-xx-xx-xx-xx a takto musí být i
zapsaná do formuláře připojení
Poznámka: Tento dokument se vyvíjí a může být doplňován o
aktuální informace nebo měněn dle změn v prostředí PKS.
Administrátor uvítá připomínky k obsahu nebo k funkčnosti sítě a učiní kroky vedoucí ke zlepšení
funkčnosti a komfortu PKS.
11
Advanced network tools for administrators
Download

formát PDF - Aneta - Masarykova univerzita