Kombinace investičních a
beznákladových energeticky
úsporných
p
ý opatření
p
v Nemocnici Jihlava
PRAHA 27.11.2012
Základní informace o nemocnici Jihlava
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
nepřetržitý provoz nemocnice
přibližně 759 lůžek a 1200 zaměstnanců
25 budov
b d (9 energeticky
ti k významných,
ý
ý h 5 nevytápěných)
tá ě ý h)
vlastní plynová kotelna (16,4 MW)
roční spotřeba cca 18 mil.Kč za ZP, 13,5 mil.Kč za EL a 4,5 mil.Kč za vodu
12.12.2012
22
PŘÍPRAVNÁ ČÁST
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
PRAHA 27.11.2012
Charakteristika přípravy projektu
ƒ příprava projektu – úvahy trvaly 2 až 3 roky
ƒ obhajoba záměru, odsouhlasení a spolupráce se zástupci KÚ
V
Vysočina
či ((zřizovatel
ři
t l nemocnice)
i )
ƒ kombinace
k bi
sd
dalšími
lší i změnami
ě
i v rámci
á i nemocnice
i ((přístavba
ří t b
nového pavilónu, zateplení některých pavilónů)
12.12.2012
44
Časový průběh veřejné zakázky na projekt EPC
ƒ oznámení o zakázce v IS VZ
ƒ žádosti o účast v soutěži
ƒ zadávací dokumentace a prohlídky
ƒ podání
dá í nabídek
bíd k
ƒ jednání s uchazeči (2 kola)
ƒ rozhodnutí o výsledku
ƒ podpis smlouvy
12.12.2012
7. ledna 2011
15.
15 února 2011
březen 2011
19 d
19.
dubna
b 2011
květen a červen 2011
15. června 2011
červenec 2011
55
Popis zrealizovaných opatření
ƒ Likvidace centrální p
páry
y a realizace nových
ý p
parních (p
(plynových
y
ý a
elektrických) vyvíječů
ƒ Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el. výkonu a
předávací stanice
ƒ Chlazení (chladicí boxy)
ƒ Vzduchotechnika a rekuperace
p
tepelné
p
energie
g
ƒ Rekonstrukce otopného systému (výměna ventilů)
ƒ Individuální regulace
ƒ Osvětlení a voda
ƒ Nadřazený řídicí systém a centrální dispečink ENESA
ƒ Výměna řídícího systému ve strojovnách VZT
12.12.2012
6
Struktura investice – rozdělení po opatřeních
CELKOVÁ INVESTICE: 54 200 000,‐ Kč bez DPH
Realizace počítačem řízeného systému individuelní regulace teploty v místnostech (IRC) včetně lokálního objekto ého řídícího
objektového řídícího dispečinku IRC + Napojení dispečinku IRC na centrální dispečink ENESA; 5 800 000; 11%
Úsporná opatření v oblasti hospodaření s vodou; 600 000; 1%
Řízení výstavby, inženýrská činnost, zařízení staveniště; 3 900 000; 7%
Projektová dokumentace;
2 500 000; 5%
Zrušení parního provozu v kotelně a náhrada zrušené centrální výroby páry, nové lokální zdroje páry pro stravovací provoz, sterilizaci a vlhčení vzuduchu ve VZT a vlhčení vzuduchu ve VZT
jednotkách, doplňovací automat + související činnosti; 11 900 000; 22%
Rekonstrukce topného systému – výměna ventilů a kohoutů na topných tělesech; 2 200 000; 4%
Zpětné získání tepelné energie z odpadního vzduchu; 3 000 000; 5%
Rekonstrukce chladicích boxů v kuchyni; 900 000; 2%
12.12.2012
Úsporná opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií – osvětlení, výměna zdrojů osvětlení, centrální regulace osvětlení denní a noční provoz; 5 100 000; 9%
Napojení kogeneračních jednotek do obou rozvoden a hlídání ¼ hodinového maxima, vyvedení el.výkonu KGJ do celého areálu nemocnice přes nové trafo; 6 500 000; 12%
Zprovoznění KGJ a ě í
rekonstrukce předávacích stanic (PS), rekonstrukce hydraulického zapojení kotelny a všech objektových PS včetně rekonstrukce směš.stanic na topných okruzích vč.MaR, modernizace systému MaR + Optimal.chlazeni ; 11 800 000; 22%
7
EPC – Přínosy
• během následujících deseti let snížení nákladů na nákup tepla,
tepla vody a
elektřiny přibližně o 132 milionů korun - čistá úspora 67 mil. Kč
• 16% pokles nákladů na energie oproti stávajícím
• naplnění požadavků energetického auditu
• snížení
íž í mzdových
d ý h nákladů
ákl dů – přechod
ř h d provozu energocentra
t na d
dočasný
č
ý
dohled
• obměna investičních celků,
ů které by musela nemocnice zainvestovat ze
svých prostředků, kterých se v reálném čase nedostává
12.12.2012
8
REALIZAČNÍ ČÁST
REALIZACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
PRAHA 27.11.2012
1. Zrušení parního provozu a náhrada zrušené
centrální výroby páry
V rámci tohoto opatření byla odstavena z provozu výroba páry v centrální
kotelně (energocentru),
energocentru
g
)), termické odplynění
y
napájecí
j
vodyy a doplňovací vodyy
pro teplovodní kotle a parní síť v areálu nemocnice
nemocnice.. Termické odplynění je
nahrazeno nově instalovaným doplňovacím automatem vč.
vč. podtlakového
odplyňovacího automatu a zařízení na dávkování chemikálií.
chemikálií.
DECENTRALIZACE VÝROBY PÁRY
Umístění
Druh vyvíječe
pavilon G – gynekologie (VZT)
elektrický 1 x 100 Kg/hod
pavilon B - operační sály – sterilizace ( sterilizátory + VZT vlh.)
elektrický 1 x 100 Kg/hod
pavilon B - operační sály 1.PP (VZT vlhčení)
elektrický 1 x 100 Kg/hod
pavilon B - operační sály 3.NP – (VZT vlhčení)
elektrický 2 x 100 Kg/hod
pavilon J - stravovací provoz + PUIP (varná technologie + VZT)
plynový 2x500 kg/hod
12.12.2012
10
1. Zrušení parního provozu a náhrada zrušené
centrální výroby páry
ROZMÍSTĚNÍ LOKÁLNÍCH VYVÍJEČŮ PÁRY
V AREÁLU NEMOCNICE
2x500 kkg/hod
/h d
1x100 kg/hod
3x100 kg/hod
12.12.2012
11
1. Zrušení parního provozu a náhrada zrušené
centrální výroby páry
ƒ
Z důvodu eefektivnější regulace výroby tepla v teplovodní kotelně a
provozování kotlů včetně kogeneračních
g
jednotek
j
v kaskádě jje tato
dovybavena jedním novým kondenzačním kotlem o výkonu 1 000 kW
(výrobce Hoval UltraGas 1000D).
Tepelný výkon kotle
Kotel
Max. [MW]
Min. [MW]
KGJ 1
0,42
0,20
KGJ 2
0,42
0,20
K1
5,40
2,70
K2 –– nový hořák
K2 1,50
0,35
K3 HOVAL (kondenzační dvojče)
1,00
0,07
Celkem
8,74
12.12.2012
12
1. Zrušení parního provozu a náhrada zrušené
centrální výroby páry
PLYNOVÝ VYVÍJEČ CERTUS 500 JUNIOR
12.12.2012
AUT. ELEKTRICKÉ VYVÍJEČE BM 57/2
13
2. Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el.
výkonu a předávací stanice
2. –Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el. výkonu a předávací stanice
Umístění
Dopady na profese
úprava kogeneračních jednotek
ÚT, Mar+EL
Mar+EL,, ZP, stavební
pavilon G – gynekologie
ÚT, Mar+EL
Mar+EL,, ZT, stavební
pavilon F – ODN
ÚT, Mar+EL
Mar+EL,, ZT, stavební
pavilon B – operační sály
ÚT, Mar+EL
Mar+EL,, stavební
pavilon E – interna
ÚT, Mar+EL
Mar+EL,, stavební
pavilon G - diagnostika
pavilon H – ozařovny
pavilon J – stravovací provoz
12.12.2012
ÚT, Mar+EL
Mar+EL,, ZT, stavební
ÚT, Mar+EL
Mar+EL,, stavební
ÚT, Mar+EL
Mar+EL,, ZT, stavební
14
2. Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el.
výkonu a předávací stanice
V energo
energog -centru Nemocnice Jihlava jjsou osazenyy dvě kogenerační
g
jjednotky
y
TEDOM CAT 250
250.. Tepelný výkon každé jednotky je 417 kW a elektrický výkon
každé jednotky je 255 kW
kW.. Celkem je tedy instalovaný tepelný výkon 834 kW a
elektrický výkon je celkem 510 kW
kW.. Kogenerační jednotky byly v rámci
projektu nově zprovozněny autorizovaným servisem
servisem.. Součástí investice byla
instalace ovládacího rozvaděče EON pro vzdálený dohled nad výrobou el
el..
energie ( el
el.. energie je výhradně pro spotřebu v areálu nemocnice na úrovni
VN).. Zároveň se zprovozněním bylo nově vyvedeno odpadní teplo z větrání
VN)
kogeneračních jednotek do prostory kotelny (tam bude zužitkováno pro ohřev
spalovacího vzduchu)
vzduchu)..
12.12.2012
15
2. Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el.
výkonu a předávací stanice
KGJ TEDOM CAT 250
12.12.2012
ROZVADĚČ + DÁLKOVÝ ODEČET
16
2. Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el.
výkonu a předávací stanice
Součástí tohoto opatření
p
byla
y
rekonstrukce jjednotlivých
ý
objektových
j
ý
předávacích stanic.
stanic. Na jednotlivých objektových předávacích stanicích byly
demontovány HVDT včetně souvisejících čerpadel a polní instrumentace
instrumentace..
Vstupní potrubí bylo nově napojeno na rozdělovač objektu
objektu.. Směšovací stanice
na všech okruzích ÚT byly kompletně rekonstruovány
rekonstruovány.. Topné větve objektů byly
dovybaveny novými oběhovými čerpadly s frekvenčními měniči a novými
trojcestnými směšovacími armaturami pro ekvitermní řízení teploty topného
okruhu
okruhu.. Větve pro VZT a TUV byly vybaveny novými čerpadly s frekvenčními
měniči
měniči.. Původní MaR (Johnson Controls) předávacích stanic byl nahrazen
novým řídicím systémem Siemens DESIGO
DESIGO..
12.12.2012
17
2. Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el.
výkonu a předávací stanice
Předávací stanice ozařovny
Předávací stanice operační sály
12.12.2012
18
2. Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el.
výkonu a předávací stanice
Výkon
ý
kogeneračních
g
jjednotek byl
y p
původně vyveden
y
do rozvaděče RHRH-K. Z
rozvaděče RHRH-K bylo položeno kabelové vedení do energocentra EC
EC1
1
(Rantířovská)
Rantířovská) a další kabelové vedení do energocentra EC
EC2
2 (Diagnostika)
(Diagnostika).. Toto
původní zapojení nedovolovalo plné využití výkonu kogeneračních jednotek a
to zejména z důvodů nedostatečné zkratové odolnosti rozvoden při paralelní
provozu obou energocenter
energocenter..
V rámci tohoto opatření je provedeno
pro edeno no
nové
é vyvedení
edení celého el
el.. výkon
ýkon
kogeneračních jednotek do rozvodny 22
22kV
kV TS Diagnostika, která je v majetku
nemocnice.. Výkon je vyveden přes nový blokový olejový transformátor 630kVA,
nemocnice
630kVA,
22/
22/0,4kV
kV..
12.12.2012
19
2. Úpravy na kogeneračních jednotkách a vyvedení el.
výkonu a předávací stanice
Instalace nového vozíku pojistkového Instalace nového vozíku pojistkového odepínače
odepínače
12.12.2012
Trafostanice Rantířovská
Trafostanice Rantířovská ‐nový nový transformátor transformátor 20
3. Úpravy chlazení (chladicí boxy)
Byla provedena rekonstrukce 17 dveří do chladících a mrazících boxů.
boxů.
12.12.2012
21
4. Vzduchotechnika a rekuperace tepelné energie
U VZT jjednotek VZT č.4 (p
(pavilon D),
), 11
11V
V a 11
11Z
Z ((interna),
), které nebyly
yy
vybaveny rekuperací odpadního tepla ani cirkulací vzduchu, byla doplněna
rekuperace tepla pomocí glykolového okruhu
okruhu..
12.12.2012
22
ENERGETICKÝ
MANAGEMENT
ŘÍ
ŘÍZENÍ
Í
PRAHA 27.11.2012
ENERGETICKÝ MANAGEMENT
ƒ Efektivní řízení spotřeby médií
ƒ soubor opatření a nástrojů (SW), která jsou schopna „udržet"
„udržet" energie
pod kontrolou a přispívat tak k efektivnímu a energeticky nenáročnému
provozu nemocnice. Rozdíl ve výdajích za energii totiž může být i při
nepatrné změně poměrně znatelný
znatelný.
ƒ regulace výroby elektrické energie ve vztahu na odběr nemocnice
ƒ dohled nad dodržováním smluv a dokladů s dodavateli
ƒ každoroční
k žd č í elektronické
l kt i ké aukce
k na dodávky
d dá k a distribuci
di t ib i médií,
édií
ƒ plánování
plánování,, vyhodnocování a sjednávání dodávek médií s dodavateli s
ƒ kontrola dodavatelských faktur
ƒ energetické
ti ké ří
řízeníí provozu objektu
bj kt dl
dle vyhlášených
hláš ý h regulačních
l č í h stupňů
t ňů
a v souladu s regulačním plánem
ƒ reporting - měsíční a roční zpracování výkazů a diagramů o spotřebě
energií statistické,
energií,
statistické objemové a cenové vyhodnocování
vyhodnocování, návrh
optimalizační opatření
ƒ návrh a realizace dalších úsporných opatření ve spolupráci s ESCO ke
snižování nákladů
12.12.2012
24
ENERGETICKÝ MANAGEMENT – Řídící systém
ƒ Řídící dispečink systému IRC umístěný v areálu nemocnice a
obsluhovaný dle potřeby nemocnice je napojen na centrální
dispečink ENESA.
ƒ Toto napojení na dispečink ENESA umožňuje účinné zavedení
energetického managementu a kontrolu nad efektivním
hospodařením s tepelnou energií.
energií. ENESA může díky tomuto
propojení
p
p j
provést
p
v případě
p p
potřeby
p
y dálkový
ý servisní zásah
spočívající v úpravě topného režimu kterékoliv místnosti
napojené na systém IRC. V rámci zavedeného energetického
managementu ENESA sleduje systémem IRC archivované
denní průběhy teplot v jednotlivých místnostech, porovnává
tyto hodnoty s požadovanými teplotami a optimalizuje
nastavení systému IRC tak,
tak aby tepelná energie byla v objektu
využita maximálně efektivně.
ƒ ých opatření ve spolupráci s ESCO ke snižování nákladů
12.12.2012
25
ENERGETICKÝ MANAGEMENT – Řídící systém
12.12.2012
26
ENERGETICKÝ MANAGEMENT – Řídící systém
12.12.2012
27
ENERGETICKÝ MANAGEMENT - Individuální regulace
ƒ V celém areálu nemocnice je realizován systém individuální regulace
teploty
p y v místnostech DOT smart DIRC.
ƒ Je dodáno a namontováno celkem 1 887 kusů počítačem řízených
hlavic 95REM
95REM--24 systému IRC pro přímé nesoučasné řízení místních
j tepla
p (radiátorů).
(
)
zdrojů
ƒ Čidel 1699 driverů jeden průmyslový počítač
ƒ Hlavice systému IRC jsou osazeny na nové termostatické ventily
Danfoss RA
RA--N.
ƒ Všechny termoelektrické hlavice jsou napojeny přes zónové jednotky
PRE--BI
PRE
BI--9K
9K--xy a transakční jednotky TRU
TRU--9K
9K--xy do řídící a správní
jednotky
jed
ot y IPCIPC
C-7K (d
(dispečinku)
speč u) v a
areálu
eá u nemocnice,
e oc ce, od
odkud
ud je možno
o o
sledovat, archivovat a ovládat teploty a průběhy teplotních režimů v
jednotlivých místnostech.
y
IRC budou individuálně řízeny
y na základě p
programů
g
ƒ Hlavice systému
nastavených na řídícím počítači.
ƒ Pomocí komunikačního procesoru je systém připojen k externí
p
propojovací
p j
sběrnici, nebo do HUBu vnitřní sítě Ethernet.
Ethernet.
12.12.2012
28
ENERGETICKÝ MANAGEMENT - Individuální regulace
12.12.2012
29
Děkuji za pozornost …
www.nemji.cz
Download

Kombinace investičních a beznákladových energeticky úsporných