Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání
v technických oborech v Jihomoravském kraji
Březen 2012
Zadavatel:
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Zpracovatel:
KUSTOD s.r.o.
Horní Libchava 10, 471 11
+420 777 773 830; www.kustod.cz; [email protected]
V rámci projektu Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání
v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.04/02.0040, Podpora poskytování dalšího vzdělávání
v Jihomoravském kraji, Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost, č. prioritní osy 7.3 Další
vzdělávání, č. oblasti podpory 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Obsah
ÚVOD ....................................................................................................................................................... 3
1. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POTŘEB
V TECHNICKÝCH OBORECH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - REKAPITULACE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A
POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ......................................................................... 6
1.1
Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany středních škol ........................ 6
1.2
Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí .......... 25
1.3
Poptávka po vzdělanostní struktuře v rámci Jihomoravského kraje - Analýza poptávky po
vzdělanostní struktuře ze strany trhu ............................................................................................... 29
1.3.1
Nejčastěji poptávané profese na trhu práce v Jihomoravském kraji ............................ 30
1.3.2
Počet volných pracovních míst v jednotlivých regionech Jihomoravského kraje ......... 31
1.3.3
Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání s přihlédnutím na rozdělení podle pohlaví ......... 32
1.3.4
Stávající vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji ......... 33
1.3.5
Výsledky dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním vzdělávání ................ 34
2. ANALÝZA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - UKOTVENÍ DV VE
STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH JMK .................................................................................................. 37
3. KOMPARACE ANALÝZY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE S
ANALÝZOU STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ STRATEGICKÝCH
CÍLŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ..................................................................... 39
4.
STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI .............. 43
5. STANOVENÍ POSTUPNÝCH KROKŮ SMĚŘUJÍCÍCH KE SPLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ, METODY A
FORMY REALIZACE................................................................................................................................. 45
6.
STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH KRITÉRIÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ............................................ 49
7.
ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ ............................................................................................................ 52
POUŽITÉ ZDROJE.................................................................................................................................... 56
SEZNAM TABULEK ................................................................................................................................. 57
SEZNAM GRAFŮ..................................................................................................................................... 58
SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................... 59
2
ÚVOD
Další vzdělávání představuje spolu s počátečním vzděláváním dvě složky celoživotního učení.
Další vzdělávání je členěno na další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání a vzdělávání zájmové.
Další profesní vzdělávání je členěno na kvalifikační, rekvalifikační a normativní (vzdělávání, které je
legislativně určeno jako povinné). Další vzdělávání není systemizováno, je zatím ponecháno
zákonitostem nabídky a poptávky, stát jeho průběh plně liberalizoval a cítí odpovědnost pouze za
vzdělávání rekvalifikační, které financuje. Jinak je financování ponecháno na jednotlivcích a
podnicích.
Celoživotní učení je spojeno s neustálou připraveností člověka učit se a zahrnuje:
a) formální vzdělávání, které je realizováno zpravidla ve školách,
b) neformální vzdělávání poskytované v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých
vzdělávacích institucích, neziskových organizacích, ale i ve školách a školských
zařízeních,
c) informální učení, ke kterému dochází v rámci života v rodině, v práci, ve volném čase.
Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je informální učení neorganizované,
zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované.
Formálním vzděláváním rozumíme institucionalizované vzdělávání ve školách, které vede k získání
stupně vzdělání a je ukončeno výučním listem, vysvědčením nebo diplomem. Opakem formálního
vzdělávání je vzdělávání neformální.
Jednotná politika dalšího či dalšího profesního vzdělávání dosud v České republice neexistuje.
V řadě strategických dokumentů jsou však stanoveny priority, které by měly být státem a dalšími
partnery podporovány:
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha (2001) se zabývá
především rozvojem vzdělávací soustavy se zřetelem k celoživotnímu učení. Zdůrazňuje, že realizace
konceptu celoživotního učení neznamená jenom rozšíření existujícího vzdělávacího systému o sektor
dalšího vzdělávání. Jde o zásadní změnu pojetí, cílů a funkce vzdělávání, kdy všechny možnosti učení
– ať již v tradičních vzdělávacích institucích či mimo ně – jsou chápány jako jediný celek. Jedna z
hlavních strategických linií je formulována jako „Vzdělávání pro každého po celý život“, která je
zaměřena na uspokojování vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím
usměrňováním kapacit ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních tak, aby byla zajištěna dostupnost
všech úrovní vzdělávání a poskytována spravedlivá příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých
schopností všech jedinců v průběhu celého jejich života.
Strategie rozvoje lidských zdrojů (2003) je z hlediska komplexnosti pojetí rozvoje systému
celoživotního učení dosud nejvýznamnějším dokumentem. Ukazuje zásadní systémové i věcné
problémy, proč se rozvoj lidských zdrojů a jeho hlavní nástroj celoživotní vzdělávání nedaří dobře
realizovat a doporučuje pro národní i regionální úroveň opatření, která budou působit směrem k jeho
rozvoji. Strategie definuje řadu návrhů pro řešení situace v oblasti dalšího vzdělávání: zdokonalení
právního rámce, vymezení kompetencí jednotlivých zainteresovaných stran, stanovení pravidel
financování různých forem celoživotního vzdělávání, zavedení finančních a nefinančních pobídek do
systému dalšího vzdělávání, zavedení komplexních nástrojů zajišťování a hodnocení kvality dalšího
vzdělávání (institucí, lektorů, programů), budování sítí informačních a poradenských služeb a databází
o poskytovatelích dalšího vzdělávání dostupných zájemcům o další vzdělávání.
3
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (2011)
vymezuje rozvoj celoživotního učení jako nutnou podmínku ekonomického a společenského rozvoje.
Koncept celoživotního učení je stavěn do protikladu s tradiční jednorázovou, úzce zaměřenou
přípravou na konkrétní povolání. V oblasti dalšího vzdělávání akcentuje především podporu tvorby
Národní soustavy kvalifikací a zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Strategie celoživotního učení byla schválena usnesením vlády č. 761 dne 11.7.2007 a
formuluje vizi a následující strategické směry rozvoje celoživotního učení v České republice pro
období 2007-2015:
 uznávání, prostupnost – otevřený prostor pro celoživotní učení včetně uznávání
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení;
 rovný přístup – dostupnost a rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím příležitostem
během života;
 funkční gramotnost – rozvoj funkční gramotnosti a dalších klíčových kompetencí;
 sociální partnerství – ve spolupráci se sociálními partnery podpora souladu nabídky
vzdělávacích příležitostí s potřebami ekonomického, environmentálního a sociálního
rozvoje;
 stimulace poptávky – stimulace poptávky po vzdělávání u všech skupin populace;
 kvalita – podpora zajišťování kvalitní nabídky vzdělávacích příležitostí;
 poradenství – rozvoj informačních a poradenských služeb.
Oblast vzdělávání dospělých (dalšího vzdělávání) je v České republice legislativně ošetřena
velmi nesystémově. Chybí základní právní norma, která by definovala vzdělávání dospělých jako
součást vzdělávací soustavy. Vzdělávání dospělých v současném právním systému není definováno v
žádné platné normě (zákonu, vyhlášce, vládním nařízení apod.). Problematika vzdělávání dospělých je
řešena fragmentárně v celé řadě dílčích ustanovení v normách různé právní síly. Nejjednoznačněji je
definováno vzdělávání dospělých ve školské soustavě jako studium při zaměstnání formou večerní,
dálkovou, externí i distanční, a to jak studium, které poskytuje ucelené vzdělání, tak i studium, které
ucelené vzdělání neposkytuje. Tuto oblast řeší:
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
• Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (vysokoškolský zákon).
Provádění rekvalifikací na základě zmocnění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
upřesňuje vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb. ze dne 23. září 2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání,
zájemců o zaměstnání a zaměstnanců. Upřesňuje formy rekvalifikace a způsoby úhrad
rekvalifikačního vzdělávání atp.
Jediným zákonným ustanovením v oblasti dalšího vzdělávání je zákon č. 179/2006 Sb. o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který byl schválen Parlamentem České republiky v
březnu 2006. Zákon upřesňuje formy úplných a dílčích kvalifikací, způsob provádění zkoušek u
autorizovaných orgánů, zavádí radu vlády pro oblast kvalifikací atp. Zákon řeší pouze výstupy
z dalšího profesního vzdělávání, ale neřeší systém dalšího vzdělávání jako takový ani žádný ze
systémových prvků. Dalším zákonným ustanovením v této oblasti je Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou
se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v
rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
4
Oblast dalšího vzdělávání řeší i zákoník práce, hospodářský zákoník, zákon o živnostenském
podnikání, zákony a vyhlášky upřesňující odbornou způsobilost pracovníků veřejné a státní správy i
odbornou způsobilost v dalších různých profesích.
Aby další profesní vzdělávání mohlo efektivně plnit své poslání, bylo by nutné komplexní
legislativní řešení celé této oblasti. Především je nezbytné systémově začlenit oblast dalšího
profesního vzdělávání tak, aby zde mohl stát vůbec plnit své funkce. Znamenalo by to provázat oblast
zaměstnanosti, podnikání, trhu práce a dalšího profesního vzdělávání. Komplexně legislativně řešit i
dílčí části systému, jako je informatika, výkaznictví, poradenství, financování, vzdělávání vzdělavatelů,
celou oblast kvality i ostatní systémové prvky.
Česká republika s využitím Evropského sociálního fondu zahájila systémovou změnu, jejímž
cílem je vytvořit takový systém dalšího profesního vzdělávání, který by aktivně řešil potřeby trhu
práce, zajistil dostupnost dalšího profesního vzdělávání pro všechny skupiny dospělých občanů
odstraněním existujících bariér, uplatnil koncept celoživotního učení v běžné praxi, byl kompatibilní
se systémy dalšího vzdělávání v zemích Evropské unie a respektoval unijní strategické cíle.
Průběžné zvyšování, prohlubování, rozšiřování, inovace, specializace kvalifikace ve vazbě na
nové technologie, zejména ICT, na nové odborné poznatky v řadě oborů, na trendy v oblasti řízení,
obchodu, vývoje globální ekonomiky a demokratizace společnosti vyžadují nový přístup i k zajišťování
kvality a tím i efektivnosti vzdělávacích služeb. Vzniká řada nových kvalifikačních požadavků, nových
povolání, řada profesí mění výrazně svůj obsah. Zvyšování výkonu a produktivity organizací vyžaduje
nové formy práce a nové odborné a sociální kompetence zaměstnanců. Kvalitní nabídka vzdělávání
dospělých musí bezprostředně reagovat na aktuální požadavky poptávky, ale zároveň stimulovat
potřeby, které budou zpětně podněcovat k vytvoření bohatě strukturované a diverzifikované nabídky
s dostatečnou kapacitou, v maximální míře napojenou na národní systém kvalifikací.
Uvedené záměry by měly být komplexně realizovány na základě následujících principů:
 Zajistit kvalitní nabídku dalšího vzdělávání, vedoucí k uspokojování potřeb trhu práce a k
udržení zaměstnatelnosti občanů všech věkových skupin.
 Učinit další profesní vzdělávání všeobecně dostupné všem obyvatelům, včetně zajištění
všeobecné informovanosti o vzdělávacích možnostech a vytvoření systému aktivního
poradenství.
 Posílit princip vícezdrojového financování dalšího profesního vzdělávání, do financování
zapojit všechny budoucí uživatele hodnoty, která v jeho průběhu vzniká (stát, podniky,
podnikatele, občany).
 Budovat v mnohem větší míře systém, na kterém se budou podílet všichni
zainteresovaní, především stát, sociální partneři, regiony a vzdělávací instituce.
 Posílit vazby dalšího profesního vzdělávání k regionu, posilovat spolupráci
v mezinárodním kontextu.
5
1. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POTŘEB V TECHNICKÝCH OBORECH
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - REKAPITULACE VZDĚLÁVACÍ
NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE V JIHOMORAVSKÉM
KRAJI
Cílem analýzy stávajícího stavu poskytování dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji pomocí
analýzy nabídky dalšího vzdělávání, poptávky po vzdělanostní struktuře a následné komparace obou
příchozích výstupů, je získání přehledu o aktuální nabídce a poptávce dalšího vzdělávání v kraji, za
účelem konkretizace strategických cílů a kritérií pro sestavení Strategického plánu dalšího vzdělávání
v technických oborech v Jihomoravském kraji. Pro analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání
v Jihomoravském kraji byla zvolena jako nejvhodnější technika dotazníkového šetření a analýza
výstupů z veřejně přístupných zdrojů (www.eu-dat.cz za účelem provedení analýzy nabídky dalšího
vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí a www.narodni-kvalifikace.cz za účelem provedení analýzy
nabídky dalšího vzdělávání – přípravných kurzů ke zkouškám dílčích kvalifikací ze strany škol).
1.1
Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany
středních škol
Analýza nabídky dalšího vzdělávání ze strany středních škol, která byla provedena, se soustředí
na rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání z hlediska struktury dalšího vzdělávání, tj. rozdělení na
přípravné kurzy dílčích kvalifikací, kurzy dalšího vzdělávání na objednávku, ostatní rekvalifikační kurzy
a kurzy občanského a zájmového vzdělávání.
Zjišťování nabídky dalšího vzdělávání formou přípravných kurzů dílčích kvalifikací bylo
provedeno formou velmi podrobné analýzy výzkumného vzorku zahrnujícího všechny střední
odborné školy v Jihomoravském kraji, [6] Národní soustava kvalifikací (on-line). Dostupné na
www.narodni-kvalifikace.cz (cit. 20.2.2012). Následuje tabulka Rozčlenění nabídky DV středních škol
– Dílčí kvalifikace.
Uvedené členění bylo vytvořeno analýzou všech autorizovaných osob – škol v Jihomoravském
kraji, které byly zveřejněny v NSK k datu 20.2.2012. Z počtu autorizovaných osob jsou vyvozeny počty
přípravných kurzů k DK. Uvedený závěr je založen na předpokladu, že pokud je škola autorizovanou
osobou, může poskytovat přípravný kurz k DK. Hodnoty ve sloupci počty znamenají procentuálně
vyjádřený celkový počet přípravných kurzů v jednotlivých oborech DK.
6
Rozčlenění nabídky DV středních škol – Dílčí kvalifikace
oborová skupina
počet přípravných kurzů
Doprava a spoje
0
Ekonomika a administrativa
0
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
10
Gastronomie, hotelnictví a turismus
34
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
0
Jazyky
0
Obchod
4
Osobní a provozní služby
0
Ostatní
0
Pedagogika, učitelství a sociální péče
0
Potravinářství a potravinářská chemie
40
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
1
Speciální a interdisciplinární obory
3
Stavebnictví, geodézie a kartografie
28
Strojírenství a strojírenská výroba
12
Textilní výroba a oděvnictví
1
Umění a užité umění
0
Zdravotnictví
0
Zemědělství a lesnictví
40
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
23
Tab.č. 1 - Rozčlenění nabídky DV středních škol – Dílčí kvalifikace
7
Graf č. 1 - Rozčlenění nabídky DV středních škol – Dílčí kvalifikace
V následujícím komentáři k nabídce dalšího vzdělávání – přípravných kurzů dílčích kvalifikací ze
strany škol jsou uvedeny konkrétní dílčí kvalifikace a příslušné autorizované osoby (střední školy)
v Jihomoravském kraji v členění dle oborů – viz výchozí tabulka.
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Úplná kvalifikace Elektrikář
- Elektrické instalace – ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola
tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
8
- Elektrické rozvody - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních
řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Elektrická zařízení - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních
řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Úplná kvalifikace Elektrikář silnoproud
- Elektrické instalace – ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola
tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Střední škola
polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Elektrické rozvody - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola řemesel a
Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Elektrická zařízení - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních
řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Střední škola polytechnická,
Brno, Jílová 36g
Informatické obory
- Správce operačních systémů pro malé a střední organizace – Střední škola informatiky a spojů
Brno, Čichnova
Gastronomie, hotelnictví a turismus
- Výpomoc při přípravě pokrmů – VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Výpomoc při obsluze hostů - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Práce v ubytovacím zařízení - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
Úplná kvalifikace Kuchař
- Příprava teplých pokrmů – SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno,
Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Příprava pokrmů studené kuchyně - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb
Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Příprava minutek - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova,
VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
Úplná kvalifikace Číšník
- Složitá obsluha hostů - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno,
Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
Bez úplné kvalifikace
- Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a
služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Jednoduchá obsluha hostů - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno,
Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Barman - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ
a SOU Bzenec
9
- Sommelier - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ,
SOŠ a SOU Bzenec
- Kuchař expedient - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova,
VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Výroba knedlíků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova,
VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Ubytování v soukromí – VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Průvodce ČR – Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
Obchod
Úplná kvalifikace Specialista maloobchodu
- Pokladní – SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno
- Skladník - SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno
- Prodavač - SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno
- Manažer prodeje – SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno
Potravinářství a potravinářská chemie
Úplná kvalifikace Pekař
- Výroba chleba a běžného pečiva - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Výroba jemného pečiva - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno,
Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Výroba perníku - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Výroba trvanlivého pečiva – Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
Úplná kvalifikace Cukrář
- Výroba jemného pečiva - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno,
Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Výroba dortů a zákusků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno,
Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola
potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Výroba restauračních moučníků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb
Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Řemeslná výroba perníků – SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno,
Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
Úplná kvalifikace Řezník-uzenář
- Přeprava a ustájení jatečných zvířat – Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Prodej masa - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Porážka - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat - Střední škola potravinářská a služeb
Brno, Charbulova
- Bourání masa - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Porážení a opracování drůbeže - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Výroba masných výrobků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
10
- Výroba konzerv - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Zpracování živočišných tuků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Balení a expedice masa – Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
Bez úplné kvalifikace
- Porážení králíků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Výroba zmrzlin - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Výroba karamelových výrobků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
- Řemeslné zpracování čokolády - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova
Právo, právní a veřejnoprávní činnost
- Strážný – SOŠ ochrany osob a majetku Brno, s.r.o.
Speciální a interdisciplinární obory
Úplná kvalifikace Malíř a lakýrník
- Malíř – Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Lakýrník – Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Tapetář – Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Stavebnictví
Úplná kvalifikace Instalatér
- Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace – SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední
škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Topenář - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Montér vnitřních rozvodů plynu a zařízení – SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední
škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Úplná kvalifikace Kominík
- Montáž komínů a komínových vložek - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
- Měření spalin - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
- Kontrola a čištění spalinových cest – SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
Úplná kvalifikace Podlahář
- Podlahář dřevěných podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Podlahář plovoucích podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Podlahář povlakových podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
- Podlahář bezespárých podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Úplná kvalifikace Sklenář
- Sklenář - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Úplná kvalifikace Tesař
- Tesař - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo
Úplná kvalifikace Montér suchých staveb
11
- Montér suchých staveb – SŠP Jílová, Brno, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší
odborná škola, s.r.o.
Úplná kvalifikace Zedník
- Zedník - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo, Střední škola polytechnická,
Brno, Jílová 36g
- Zhotovitel zateplovacích systémů - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo,
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Bez úplné kvalifikace
- Kominík – revizní technik spalinových cest – SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
Strojírenství a strojírenská výroba
Úplná kvalifikace Strojní mechanik
- Opravář strojů a zařízení – SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a
elektrotechnické, Brno, Trnkova
- Montér ocelových konstrukcí - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a
elektrotechnické, Brno, Trnkova
- Zámečník - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické,
Brno, Trnkova
- Montér strojů a zařízení - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a
elektrotechnické, Brno, Trnkova
- Kontrolor strojírenských výrobků - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU
strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova
- Dělník ve strojírenské výrobě - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a
elektrotechnické, Brno, Trnkova
Textilní výroba a oděvnictví
- Šička interiérového vybavení – Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Zemědělství a lesnictví
Úplná kvalifikace Zemědělec – farmář
- Pěstitel základních plodin – VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice
- Chovatel a ošetřovatel skotu - VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice
Úplná kvalifikace Zahradnické práce
- Vazačské práce – SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad
- Údržba zeleně - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ
a SOU Bzenec
Úplná kvalifikace Zahradník
- Ovocnář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU
Bzenec
12
- Školkař - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU
Bzenec
- Sadovník - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a
SOU Bzenec
- Florista - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU
Bzenec
- Zelinář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU
Bzenec
- Květinář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU
Bzenec
Úplná kvalifikace Opravář zemědělských strojů
- Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin – SOŠ a SOU Znojmo
- Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat – SOŠ a SOU Znojmo
Úplná kvalifikace Lesní mechanizátor
- Pěstební činnost a ochrana lesů – SOU lesnické a rybářské Bzenec
- Těžební činnost - SOU lesnické a rybářské Bzenec
- Doprava dříví - SOU lesnické a rybářské Bzenec
Bez úplné kvalifikace
- Vinohradník – vinař – SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, SOŠ vinařská a SOU zahradnická
Valtice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec
- Kočí v lesní těžbě – SOU lesnické a rybářské Bzenec
- Opravář malé zemědělské mechanizace – SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad
- Krajinář – SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec, VOŠ ekon.a zdrav.a SŠ
Boskovice
- Těžba dříví těžebně dopravními stroji – SŠ lesnická a rybářská Bzenec
Zpracování dřeva
Úplná kvalifikace Truhlář
- Truhlář nábytkář - Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
- Stavební truhlář - Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
Bez úplné kvalifikace
- Zhotovování knoflíků - SŠP Jílová, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
- Výroba polotovarů pro matracové potahy - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ
a SOU stavební Brno, Bosonohy
- Výroba matracových potahů - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU
stavební Brno, Bosonohy
- Výroba matrací z matracových prefabrikátů – SŠP Jílová, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno,
Bosonohy
- Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů - Střední škola polytechnická,
Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
13
- Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g,
SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
- Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů - Střední škola polytechnická, Brno,
Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
- Dekoratér Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno,
Bosonohy
- Montážník nábytku - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy
V následném kroku analýzy dalšího vzdělávání ze strany středních odborných škol
v Jihomoravském kraji bylo provedeno dotazníkové šetření. Prostřednictvím dotazníků zaslaných na
krajem zřizované i soukromé střední školy v Jihomoravském kraji byly zjišťovány následující údaje:
1. identifikační údaje,
2. nabídka dalšího vzdělávání v členění:
a) dílčí kvalifikace,
b) ostatní rekvalifikace,
c) další vzdělávání na objednávku,
d) občanské a zájmové vzdělávání.
3. Stručná anotace vystihující daný vzdělávací program (cílová skupina, rozsah, výstup, forma
vzdělávání apod).
Dotazník vyplnily a nabídku dalšího vzdělávání v požadovaném členění doručily tyto školy a
školská zařízení:
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října 1
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3
Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1
Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7
Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20
Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400
Hotelová škola s.r.o., Brno, Bosonožská 9
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61
Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15
Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
14
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2
Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23
Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických,
informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379
Soukromá SCOLA COMENIANA - Obchodní akademie, spol. s r.o., Brno, Charbulova 137
Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav, Slovácká 1
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70
Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno - Bosonohy, Pražská 38b
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19
Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669
Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno, Dukelská 65
Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733
Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, Nábř.
Komenského 1
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116
15
Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198
Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.
Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22
Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, Klášterní nám. 127
Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106
Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32
Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s., Brno, Údolní 10
Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Brno, Táborská 185
Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, Husova 10
Střední škola zdravotnická a zemědělsko - ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, Náměstí Svobody 318
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října 1
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9
Tab. č. 2 - Školy a školská zařízení, které vyplnily dotazník
Šetření proběhlo v období prosinec 2011 – únor 2012, počet respondentů je 70. Tento vzorek
lze, vzhledem k počtu středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem i škol soukromých,
považovat za reprezentativní pro provedení dalších analytických procesů.
16
Na základě vyhodnocení dat z dotazníků pro střední školy a z analýzy veřejně přístupných
zdrojů, v tomto případě databáze NSK (zdroj: [6] Národní soustava kvalifikací (on-line). Dostupné na
www.narodni-kvalifikace.cz (cit. 20.2.2012), lze konstatovat následující oborové rozčlenění celkové
nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Ve sloupci počet je reflektován počet
poskytovatelů dalšího vzdělávání ze strany škol v příslušné oborové skupině v procentuálním
vyjádření.
Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů
oborová skupina
počet
poskytovatelů
Doprava a spoje
3
Ekonomika a administrativa
16
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
12
Gastronomie, hotelnictví a turismus
4
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
0
Jazyky
15
Obchod
12
Osobní a provozní služby
2
Ostatní
1
Pedagogika, učitelství a sociální péče
6
Potravinářství a potravinářská chemie
2
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
2
Speciální a interdisciplinární obory
1
Stavebnictví, geodézie a kartografie
3
Strojírenství a strojírenská výroba
21
Textilní výroba a oděvnictví
1
Umění a užité umění
2
Zdravotnictví
6
Zemědělství a lesnictví
1
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
1
Tab. č. 3 - Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů
17
Graf č.2–Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů
Lze tedy konstatovat, že v nabídce dalšího vzdělávání ze strany středních škol převažují školy se
zaměřením na obory strojírenské, ekonomické a obchodní, dále všeobecné školy se zaměřením na
studium jazyků a školy se zaměřením na elektrotechniku, telekomunikace a výpočetní techniku, školy
zdravotnické, pedagogické, zaměřené na gastronomii, hotelnictví a turismus, potravinářství,
stavebnictví, chemii, dopravu, zemědělství, lesnictví a zpracování dřeva.
Následují tabulky a grafy reflektují členění nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol na
vzdělávání na objednávku, ostatní rekvalifikační kurzy a kurzy občanského a zájmového vzdělávání
s tím, že podrobné charakteristiky kurzů dalšího vzdělávání na objednávku, kurzů občanského a
zájmového vzdělávání a ostatních rekvalifikačních kurzů, tj. stručná anotace, vystihující daný
vzdělávací program (cílová skupina, rozsah, výstup, forma vzdělávání apod.). Vzhledem k rozsahu
tohoto materiálu jsou uvedeny v příloze č. 1.
18
Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku
Doprava a spoje
21
Ekonomika a administrativa
14
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
49
Gastronomie, hotelnictví a turismus
13
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
0
Jazyky
15
Obchod
3
Osobní a provozní služby
0
Ostatní
8
Pedagogika, učitelství a sociální péče
13
Potravinářství a potravinářská chemie
11
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
0
Speciální a interdisciplinární obory
0
Stavebnictví, geodézie a kartografie
10
Strojírenství a strojírenská výroba
14
Textilní výroba a oděvnictví
0
Umění a užité umění
0
Zdravotnictví
3
Zemědělství a lesnictví
7
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
7
Tab. č. 4 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku
19
počet kurzů v %
Zpracování dřeva a výroba hudebních
nástrojů
Zemědělství a lesnictví
Zdravotnictví
Umění a užité umění
Textilní výroba a oděvnictví
Strojírenství a strojírenská výroba
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Speciální a interdisciplinární obory
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Potravinářství a potravinářská chemie
počet kurzů v %
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Ostatní
Osobní a provozní služby
Obchod
Jazyky
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a
slévárenství
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Elektrotechnika, telekomunikační a
výpočetní technika
Ekonomika a administrativa
Doprava a spoje
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Graf č. 3 – Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku
V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska dalších rekvalifikací jsou
nejvíce zastoupeny kurzy z oboru elektrotechniky a výpočetní techniky, dále z oboru dopravy,
ekonomiky, jazykové kurzy, kurzy z oboru strojírenství, stavebnictví, potravinářství, gastronomie,
zemědělství a další.
20
Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace
Doprava a spoje
7
Ekonomika a administrativa
10
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
12
Gastronomie, hotelnictví a turismus
2
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
0
Jazyky
4
Obchod
0
Osobní a provozní služby
0
Ostatní
3
Pedagogika, učitelství a sociální péče
1
Potravinářství a potravinářská chemie
2
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
0
Speciální a interdisciplinární obory
0
Stavebnictví, geodézie a kartografie
26
Strojírenství a strojírenská výroba
25
Textilní výroba a oděvnictví
0
Umění a užité umění
0
Zdravotnictví
3
Zemědělství a lesnictví
11
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
2
Tab. č. 5 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace
21
Graf č. 4 – Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace
V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska dalších rekvalifikací jsou
nejvíce zastoupeny kurzy z oboru stavebnictví a strojírenství, následovány jsou kurzy z oboru
ekonomiky, elektrotechniky, výpočetní techniky, zemědělství a dopravy.
22
Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání
Doprava a spoje
3
Ekonomika a administrativa
12
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
39
Gastronomie, hotelnictví a turismus
12
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
0
Jazyky
41
Obchod
1
Osobní a provozní služby
2
Ostatní
24
Pedagogika, učitelství a sociální péče
4
Potravinářství a potravinářská chemie
6
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
2
Speciální a interdisciplinární obory
0
Stavebnictví, geodézie a kartografie
0
Strojírenství a strojírenská výroba
0
Textilní výroba a oděvnictví
3
Umění a užité umění
0
Zdravotnictví
5
Zemědělství a lesnictví
8
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
1
Tab. č. 6 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání
23
Graf č. 5 – Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání
V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska občanského a zájmového
vzdělávání je skladba oborů zcela odlišná. Jak již z názvu vyplývá, dominuje opravdu nabídka
různorodého zájmového vzdělávání nad nabídkou vzdělávání odborného. V oblasti kurzů ostatních se
jedná např. o kurz veterinární minimum, masáže, kresba, ušij si svoji knihu nebo zakládání koutků
živé přírody.
24
1.2
Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany
vzdělávacích institucí
Při analýze nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí bylo postupováno
metodou sumarizace výstupů z veřejně přístupných zdrojů (zdroj: www.eu-dat.cz). Byla analyzována
nabídka vzdělávacích institucí v rámci Jihomoravského kraje dle následujícího seznamu vzdělávacích
institucí.
Jmenný seznam vzdělávacích institucí Jihomoravského kraje zahrnutých do analýzy nabídky
dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí (zdroj: www.eu-dat.cz). Tento zdroj byl zvolen
z důvodu nejvyšší aktuálnosti a úplnosti evidence nabízených kurzů.





















Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, areál BVV [email protected]
+420 532 194 911
APROFIT s.r.o. 2 Brno Gorkého 45 [email protected] +420 720 563 461
Vzdělávací středisko s akreditací MŠMT Marcely Mořkovské 4 Brno Josefská 5
[email protected] 731/112286
Unie neslyšících Brno, o. s. 4 Brno Palackého třída 120 [email protected] 541245321
Kateřina Porubanová 6 Brno Tuřanské nám. 35 [email protected]
607967163
Bezpečnostní a vzdělávací institut s.r.o. 2 Brno Cejl 72 [email protected] +420
775 259 553
AconTax - Ing. Věra Hrbáčová 1 Brno Svatopetrská 7 [email protected] +420 777 733 661
Business Link, s.r.o. 1 Brno-Chrlice Spádová 5 [email protected] +420 724 511 331
Eva Marešová 1 Brno Olbrachtovo náměstí 795/5 [email protected] +420 605 556
300
Lada Kopůncová 3 Brno Oblá 461/83 [email protected] +420 733 719 875
BRZO vzdělávací centrum - Ing. Zdenka Brzobohatá 1 Brno Hluboká 3 [email protected] +420
543 247 975
UKZ.CZ s.r.o. 1 Brno - Zábrdovice Vranovská 45/1 [email protected] +420 774 487 444, +420
774 487 443
Meta IT s.r.o. 1 Brno Křižíkova 68g [email protected] +420 511 119 549
AM Solvo,s.r.o. 7 Moravská Nová Ves J. Černého 806 [email protected] +420 777 327
155
Donasy s.r.o. 6 Brno Chopinova 13 [email protected] +420 602 367 076
Akademie J.A.Komenskéhoo.s. 2 Břeclav 17.listopadu 1 [email protected]
+420519371389
Vzdělávací centrum I.E.S. - Sdružení Podané ruce, o.s. 21 Brno Francouzská 36
[email protected] +420 541 225 188
EDU agency s.r.o. 18 Brno Pekařská 401/8 [email protected] +420 543 213 521
Ing. Simona Sedláčková, vzdělávací agentura PROFESIM 2 Vyškov Rychtářov 123
[email protected] +420 725 593 053
Ing. Radka Burdychová 2 ZábrodíZábrodí 44 [email protected] +420 777 601 184
studio Leny-Lenka Schön Navrátilová 23 Brno Lidická 23a [email protected] +420
608 069 436
25



















ULURU semináře rozvoje osobnosti 2 Brno Kosíkova 2/5 [email protected] +420 603 424
344
Consolidated Group Care (CZ), s.r.o. 1 Brno Křenová 52 [email protected] +420 538
728 721
Vladimír Němeček 3 Brno Kosmova 280/3 [email protected] +420 777 218 161
EKOTERN servis 12 Brno Vídeňská 102 102 [email protected] +420 541 244 820
L.P.Elektro s.r.o. 7 Brno Novoměstská 1a [email protected] +420 608 983 830
DŮM LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA 3 Rajhrad u Brna Jiráskova 47 [email protected]
+420 547 232 223
ELEKTROKONZULT, s.r.o. 5 Hustopeče Polní 1164/4 [email protected] +420 777
761 044
Marie Javorská 4 Brno Jírovcova 19 [email protected] +420 602 547 669
A.I.P.ConsultingInternational 2 Brno Kozí 8 [email protected] +420 542 219 604
DAC CEE a.s. 1 Brno Olomoucká 40/1159 [email protected] +420 602 718 397
Studio Nely 1 Brno Kozí 4 [email protected] +420 542 221 690
iOV, spol. s r.o. - Institut odborného vzdělávání 5 Brno - Starý Lískovec Krymská 2
[email protected] +420 547 355 327
PaedDr. Jana Kutínová, Vzdělávací středisko Belscholae
5 Brno Hlinky 46a
[email protected] +420 543 21 03 46-7
PC-DIR Real, s.r.o. 118 Brno Mlýnská 70 [email protected] +420 543 533 610
NICOM, a. s. pobočka Brno 6 Brno Smetanova 3 [email protected] +420 541 240 336
Školicí centrum IT Brno, ApS Brno s.r.o. 18 Brno Božetěchova 2
[email protected] +420 549 210 202
ALBION - jaz. a vzděl.agentura 2 BRNO M. Horákové 14 [email protected] +420 545
211 290
FN u svaté Anny v Brně 27 Brno Pekařská 53 [email protected] +420 543 181 111
BEVE, spol. s r.o. 3 Vyškov Havlíčkova 7 [email protected] +420 517 347 332
Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí v Jihomoravském kraji
ukazuje následující tabulka a graf.
Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů
oborová skupina
počet
Doprava a spoje
3
Ekonomika a administrativa
13
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
12
Gastronomie, hotelnictví a turismus
2
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
0
Jazyky
10
26
Obchod
5
Osobní a provozní služby
9
Ostatní
14
Pedagogika, učitelství a sociální péče
5
Potravinářství a potravinářská chemie
1
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
2
Speciální a interdisciplinární obory
1
Stavebnictví, geodézie a kartografie
1
Strojírenství a strojírenská výroba
2
Textilní výroba a oděvnictví
4
Umění a užité umění
0
Zdravotnictví
2
Zemědělství a lesnictví
1
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
1
Tab. č. 7 -Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů
27
obory
Zemědělství a lesnictví
Zdravotnictví
Umění a užité umění
Textilní výroba a oděvnictví
Strojírenství a strojírenská výroba
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Speciální a interdisciplinární obory
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Potravinářství a potravinářská chemie
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Ostatní
Osobní a provozní služby
Obchod
Graf č. 6 – Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí
Jazykyv JmK dle oborů
V nabídce Hornictví
dalšího vzdělávání
ze stranygeologie,
vzdělávacích
institucí převažuje
nabídka vzdělávání pro
a hornická
hutnictví
a…
firmy začleněná do oboru ostatních kurzů, za ní následuje nabídka kurzů z oblasti ekonomiky a
administrativy, dále vzdělávání
v oboru hotelnictví
elektrotechniky,
telekomunikační a výpočetní techniky,
Gastronomie,
a turismus
osobní a provozní služby, jazykové vzdělávání, obchod a další vzdělávací obory.
V kurzech
oborové skupinytelekomunikační
dopravy a spojů jsouanabízeny
hlavně
Elektrotechnika,
výpočetní
… kurzy obsluhy motorových
vozíků a jeřábů.
V oboru ekonomiky a administrativy
se jedná
hlavně o kurzy základů podnikání, účetnictví,
Ekonomika
a administrativa
mzdového účetnictví, vedení daňové evidence, daně z příjmu a zákona o DPH.
V oboru elektrotechniky jsou to kurzy revizních
techniků,
Doprava
a spojeelektrotechniků, ochrany před
bleskem a novelizace norem.
Do oboru obchodních kurzů spadají kurzy marketingu, kurzy pro realitní makléře a obchodní
0%
5%
zástupce.
28
10%
Poměrně široká skupina kurzů ostatních kurzů se skládá zejména z nabídky kurzů pro firmy, tj.
komunikace, prezentační dovednosti, time management, koučování, manažerské dovednosti, rozvoj
osobnosti, měkké dovednosti atd. V této skupině jsou zařazeny i kurzy Bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, kurzy požární ochrany, kurz detektiv a strážný.
Do strojírenských kurzů spadají zejména kurzy průkaz strojníka, obsluha tlakových nádob a
přípravné kurzy dílčí kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.
Do kurzů v oboru stavebnictví patří zejména přípravné kurzy dílčí kvalifikace dle Národní
soustavy kvalifikací a kurz obsluhy těžkých stavebních strojů.
1.3
Poptávka po vzdělanostní struktuře v rámci Jihomoravského kraje
- Analýza poptávky po vzdělanostní struktuře ze strany trhu
Zdroje: [1] Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji za rok 2010 (on-line). Dostupné na
www.uradpracebrno.cz (cit. 18.1.2012), a to jako jediný dostupný oficiální zdroj dat [11]. Dále
informace z Úřadu práce - krajská pobočka v Brně, PPT ředitele Ing. Jana Marka. Výsledky
dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním vzdělávání. Mendelova univerzita, Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií (on-line). Dostupné na www.kr-jihomoravsky.cz (cit. 4.2.
2012).
Vývoj počtu volných pracovních míst v Jihomoravském kraji
Ve struktuře volných pracovních míst podle požadovaného stupně vzdělání v průběhu let 20102011 došlo k nárůstu počtu hlášených volných pracovních míst ve všech vzdělanostních kategoriích.
Na konci roku 2011 bylo nejvíce míst nabízeno uchazečům se základním vzděláním 28% a vyučeným
42%. Nejméně míst je evidováno pro osoby s VOŠ a ÚSO. Na tuto skutečnost má však vliv neochota
zaměstnavatelů – i přes jejich zákonnou povinnost zveřejňovat svá vysoce kvalifikovaná místa
prostřednictvím úřadů práce.
Volná pracovní místa evidovaná v Jihomoravském kraji podle požadovaného stupně vzdělání
Graf č. 7 - Volná pracovní místa evidovaná v Jihomoravském kraji podle požadovaného
stupně vzdělání k 31.12. 2011 (PPT ředitele pobočky ÚP v Brně)
29
Porovnání nabídky a poptávky volných pracovních míst v Jihomoravském kraji
Jihomoravský kraj se dlouhodobě potýká s výrazným nesouladem mezi poptávkou a nabídkou.
V evidenci volných míst převažují z hlediska kategorií zaměstnání převážně profese méně
kvalifikované. Dělnickým profesím (5. – 7. hlavní třída KZAM) je nabízena většina všech míst, zároveň
je zde však vysoký podíl uchazečů o jedno místo – viz následující tabulka. Údaje lze interpretovat jako
potřebu zaměstnavatelů po málo kvalifikované pracovní síle, doprovázenou však také vyšší
poptávkou ze strany nezaměstnaných. Nesoulad zvl. u vyučených může vznikat na základě špatně
nastavené oborové skladby a zvláště vysokou fluktuací absolventů.
Soulad nabídky a poptávky na trhu práce v Jihomoravském kraji dle jednotlivých profesí
k 31.12. 2010.
KZAM
Počet volných míst
Počet uchazečů
Počet uchazečů na 1 volné místo
tř. 1
62
998
16,1
tř. 2
224
3 653
16,3
tř. 3
574
7 268
12,7
tř. 4
177
7 536
42,6
tř. 5
210
11 114
52,9
tř. 6
12
1 421
118,4
tř. 7
596
12 900
21,6
tř. 8
687
6 037
8,8
tř. 9
413
16 263
39,4
0
2 152
-
2 955
69 342
23,5
tř. 0
neuvedeno
celkem
+
Tab č. 8 - Soulad nabídky a poptávky na trhu práce v Jihomoravském kraji dle jednotlivých profesí
k 31.12.2010.
1.3.1 Nejčastěji poptávané profese na trhu práce v Jihomoravském kraji
Na konci roku 2010 patřily mezi nejvíce poptávané profese nekvalifikované, u kterých je však
nabízeno nízké platové ohodnocení.
30
Prvních deset nejvíce poptávaných profesí v Jihomoravském kraji k 31.12. 2010
KZAM
Počet VM
Počet uchazečů
82834 montážní dělník spotřební elektroniky
266
1
34152 obchodní zástupce
115
992
93212 pomocný dělník v průmyslu
93
1 416
93132 pomocný dělník hlavní stavební výroby
79
106
82819 montážní dělník
78
575
93393 pomocný skladník
72
624
9
60
2 529
41159 administrativní pracovník
53
3 957
82404 překližkář
50
0
41315 operátor skladů
44
757
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
Tab č. 9 - Prvních deset nejvíce poptávaných profesí v Jihomoravském kraji k 31.12. 2010
1.3.2 Počet volných pracovních míst v jednotlivých regionech Jihomoravského
kraje
Z regionálního hlediska bylo na konci roku 2010 nejvíce míst evidováno v okrese Brno-město, a
to více než 45 % z jejich celkového počtu. Absolutně nejméně bylo uchazečům nabízeno volných míst
ve spádových obvodech Břeclav, Mikulov a Bučovice.
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo ve spádových obvodech ORP Jihomoravského kraj
k 31.12.2010
31
1.3.3 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání s přihlédnutím na rozdělení podle
pohlaví
Na rozdíl od vývoje v předchozích letech, kdy byl v Jihomoravském kraji vždy podíl
nezaměstnaných žen vyšší (dosahoval cca 55 %) než podíl mužů, dochází se zhoršující se
ekonomickou situací na trhu práce k výrazným změnám. Do evidence přicházeli již v průběhu roku
2009 hlavně muži, tento trend pokračoval i v roce 2010. Hlavně v první polovině roku byl podíl mužů
na celkové nezaměstnanosti výrazně vyšší než podíl žen. Nárůst počtu nezaměstnaných mužů se
poté zpomalil, a to hlavně z důvodu jejich nástupů na krátkodobé sezónní práce (zemědělství,
stavebnictví). Na konci roku 2010 bylo i tak na úřadech práce v JMK evidováno mnohem více mužů
(36 848) než žen (32 494). Z hlediska míry nezaměstnanosti je však rozdíl mezi úrovní
nezaměstnanosti žen a mužů stále výrazný, nicméně v posledních dvou letech se snižuje (ženy 11,6 %
a muži 10,3 %).
Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji podle pohlaví
v letech 2009 - 2010
Graf č. 8 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji podle pohlaví
v letech 2009 – 2010
32
1.3.4 Stávající
vzdělanostní
v Jihomoravském kraji
struktura
uchazečů
o
zaměstnání
Meziročně se v kraji zvýšil počet evidovaných uchazečů o zaměstnání ve všech sledovaných
vzdělanostních kategoriích. K absolutně nejvyššímu nárůstu došlo v nejpočetnější kategorii
„vyučen“. Takto kvalifikovaní pracovníci jsou nejčastěji zaměstnáni v průmyslových odvětvích, která
byla jako první postižena zhoršeným odbytem výrobků (strojírenský, elektrotechnický a chemický
průmysl). Relativně vzrostl počet uchazečů s vysokoškolským vzděláním, a to hlavně díky poklesu
nových pracovních příležitostí. Naproti tomu k absolutně i relativně nejnižšímu nárůstu
nezaměstnanosti došlo ve skupině osob se základním vzděláním.
Největší rozdíly ve vzdělanostní skladbě nezaměstnanosti mezi soubory evidovaných mužů
a žen jsou patrné v kategorii „vyučen-H,E,J“, kam spadalo na konci roku 2011 37 % evidovaných žen a
50 % mužů.
Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji
Graf č. 9 - Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji
k 31.12.2011 (PPT ředitele ÚP, krajská pobočka Brno)
Na základě analýzy poptávky po zaměstnancích z hlediska jejich vzdělanostní a profesní
struktury lze konstatovat, že nejvíce pracovních míst je nabízeno uchazečům se základním vzděláním
a vyučeným- celkem 70 %. Na druhé straně je vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání se
základním vzděláním a vyučených na úrovni 67 %. To v podstatě koresponduje.
V případě uchazečů se základním vzděláním lze apelovat na zastavení předčasných odchodů
v procesu vzdělávání a následné rekvalifikace. U vyučených lze výstupy interpretovat tak, že řada
vyučených se prostě neuplatní ve svém oboru, který vystudovali. To je bohužel republikový trend,
velmi nežádoucí avšak setrvalý. Řešením by měla být větší mezioborová propustnost již na středních
školách, oborová harmonizace středního učňovského školství a zejména rozšíření možnosti nabídky
dalšího vzdělávání-rychlé rekvalifikace v rámci kraje. Data nelze interpretovat jako neschopnost škol
33
„vyprodukovat“ úspěšné absolventy v oboru vyučen či nezájem o tyto absolventy ze strany trhu
práce.
1.3.5 Výsledky dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním
vzdělávání
(Zdroj: [11] Výsledky dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním vzdělávání.
Mendelova univerzita, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (on-line). Dostupné na
www.kr-jihomoravsky.cz (cit. 4.2. 2012)).
Struktura respondentů dle typu instituce
absolutní počet %
z respondentů
soukromá
281
73,8%
veřejná
65
16,4%
nezisková
39
10,1%
Struktura respondentů dle počtu zaměstnanců
absolutní počet
podíl v %
do 50 zaměstnanců
187
48,6%
od 50 do 250 zaměstnanců
136
35,3%
nad 250 zaměstnanců
62
16,1%
Podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců
Organizace:
absolutní počet
% z respondentů
maximálně podporuje další vzdělávání zaměstnanců
136
35,2%
se snaží podporovat další vzdělávání svých zaměstnanců
203
52,6%
spíše nepodporuje další vzdělávání svých zaměstnanců
24
6,2%
nepodporuje další vzdělávání svých zaměstnanců
11
2,8%
nejsem schopný/-á odpovědět
11
3,1%
Důvody realizace dalšího vzdělávání zaměstnanců
typ odpovědi
vzdělávání za zákona
absolutní počet
238
% z respondentů
61,8%
34
zvýšení odbornosti
281
73,0%
iniciativa zaměstnance
145
37,7%
předpisů nebo jejich novelizace
256
66,5%
nové technologie
129
33,5%
nový výrobní program
39
10,1%
zajištění chodu společnosti
103
26,8%
jiné
6
1,6%
vydání nových zákonů,
Oblasti přípravy a realizace dalšího vzdělávání zaměstnanců
Připravujeme
realizujeme
potřebujeme
firemní kultura
4,4%
10,4%
4,4%
politika EU
1,8%
2,1%
3,1%
administrativa
3,1%
23,4%
1,8%
školení povinné ze zákona
3,9%
81,8%
0,5%
zvláštní odborná způsobilost
2,9%
48,8%
1,3%
PC gramotnost
8,6%
37,7%
6,2%
jazyky
6,8%
44,4%
8,1%
řízení lidských zdrojů
5,5%
35,3%
3,1%
komunikační dovednosti
11,9%
25,5%
6,2%
marketing
4,9%
16,1%
4,2%
management
4,4%
18,7%
4,7%
práce s informačními zdroji
3,4%
14,3%
3,1%
právo
5,2%
23,4%
3,6%
řízení výroby
3,4%
13,0%
3,6%
logistika
2,9%
9,4%
2,9%
životní prostředí
2,1%
20,3%
1,3%
35
Doplňující profesní školení
(zdravotnictví)
2,6%
10,9%
1,6%
finance a účetnictví
7,3%
54,8%
2,1%
Nejčastěji uváděnou oblastí, ve které respondenti v současné době vzdělávání realizují, jsou
školení povinná ze zákona. Tuto oblast vzdělávání zmínilo téměř 82 % respondentů. Další
preferované oblasti představují školení zaměřená na finance a účetnictví (54,8 %), zvláštní odborná
způsobilost (48,8 %), jazyky (44,4 %) a výuka v oblasti počítačové gramotnosti, kterou uvedlo 37,7 %
dotazovaných. V oblasti připravovaných vzdělávacích aktivit subjekty nejčastěji zmiňovaly školení na
„komunikační dovednosti“ (11,9 %), PC gramotnost (8,6%), finance a účetnictví (7,3 %), jazyky (6,8 %)
a řízení lidských zdrojů (5,5 %).
Výuka jazyků (8,1 %) a počítačové gramotnosti (6,2 %) se objevuje rovněž mezi nejčastěji
uváděnými oblastmi, ve kterých by subjekty vzdělávat „potřebovaly, ale nemohou“. Další takové
oblasti jsou pak také komunikační dovednosti (6,2 %), management (4,7 %) a firemní kultura (4,4 %).
Zajímavá je skutečnost, že se zde neobjevuje zájem o oblasti vyžadující vyučení, což
neodpovídá skutečné poptávce. Vysvětlit lze „akademickým“ pojetím průzkumu zaměřeného na
„vyšší přidanou hodnotu vzdělávání“.
36
2. ANALÝZA
STRATEGICKÝCH
DOKUMENTŮ
ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - UKOTVENÍ DV VE STRATEGICKÝCH
DOKUMENTECH JMK
Na oblast rozvoje lidských zdrojů v JMK se vztahuje několik strategických a koncepčních
dokumentů, mezi nevýznamnější patří:
- Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK
V tomto dokumentu je popsán aktuální stav zaměstnanosti v kraji, silné a slabé stránky regionu
a dále jsou zde stanoveny cíle, které umožní optimální využití lidských zdrojů, což povede ke zvýšení
jeho konkurenceschopnosti. Poradním a konzultačním orgánem při naplňování Strategie je stanovena
Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje.
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2012 (2012 – 2016)
Uvedený dokument navazuje na stejnojmennou strategii pro období 2010 a 2011. Krátkodobý
realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů (2012- 2013). Naplňování záměru a jeho postupy a
kroky relevantní pro rozvoj celoživotního učení v JMK jsou popsány dále.
Mezi stěžejní strategické dokumenty patří také Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje
lidských zdrojů (2012- 2013).
V Jihomoravském kraji se podílí na rozvoji DV a CŽU v kraji Rada pro rozvoj lidských zdrojů.
Statut rady je definován takto:
„je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského
kraje v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů“.
Působnost Rady pro rozvoj LZ je následující:
- Soustřeďuje a projednává informace, podklady a doporučení, které se vztahují k problematice
RLZ.
- Nemá žádnou rozhodovací pravomoc. Její usnesení zavazuje pouze členy Rady RLZ.
RRLZ plní zejména tyto úkoly:
- Koordinuje a zajišťuje spolupráci mezi územními orgány státní správy, územními samosprávnými
celky působícími v oblasti RLZ v kraji, zaměstnavatelskými svazy, odborovými svazy a dalšími
právnickými a fyzickými osobami.
- Iniciuje a vytváří koncepční a realizační podklady, které se týkají RLZ.
- Plní úlohu konzultačního orgánu při zpracování strategických a programových dokumentů
zaměřených na RLZ v JMK.
- Ve spolupráci s regionálními partnery se účastní přípravy a realizace projektů zaměřených na RLZ.
Klíčové body pro rozvoj DV ve Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy JMK 2012 (2012 – 2016):
III.1.1 Efektivně využívat finanční prostředky globálního grantu JMK z OP VK, oblast podpory 3.2. k
financování aktivit na rozšíření a zkvalitnění nabídky programů dalšího vzdělávání dospělých v JMK;
III.1.2 Vybudovat Regionální-informačně vzdělávací středisko a zahájit jeho provoz;
III.1.3 Zapojit více škol do projektů evropského Programu celoživotního učení;
37
III.1.4 Monitorovat a podporovat aktivity středních škol zaměřené na poskytování kurzů
celoživotního vzdělávání;
III.1.5 Podpořit rozvoj nabídky dalšího vzdělání pro dospělé obyvatele kraje rozvíjením výsledků
projektu UNIV 2 kraje a podpora projektu UNIV 3;
III.1.6 Podporovat činnost středních škol jako autorizovaných osob podle zákona č. 179/2006 Sb.
Klíčové body pro rozvoj DV v Krátkodobém realizačním plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů
(2012- 2013):
Priorita 1: Rozvoj lidského kapitálu
Opatření 1.1.: Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace
V rámci tohoto opatření jsou plánovány tyto klíčové aktivity:
Spolupráce na implementaci Národní soustavy kvalifikací v Jihomoravském kraji napříč
veřejným a soukromým sektorem (především s ohledem na strukturu a potřeby zaměstnavatelů) –
Krajská hospodářská komora JMK.
Finanční a koordinační podpora aktivit realizovaných v oblasti celoživotního učení (formální,
neformální i informální vzdělávání) v souladu s KRP SRLZ JMK a dalšími programovými dokumenty
kraje – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK.
Podpora dalších nástrojů pro neformální a informální učení s převažujícím zapojením
nestátních neziskových organizací – Asociace nestátních neziskových organizací JMK.
Podpora organizací poskytujících informační aktivity o struktuře a kvalitě vzdělání absolventů
celoživotního učení pro zaměstnavatelský sektor – Krajská hospodářská komora JMK.
Realizace průběžných průzkumů zaměstnanosti v JMK – Odbor regionálního rozvoje Krajský
úřad JMK.
Využití kapacit SŠ pro realizaci celoživotního učení, rozvíjení výsledků projektu UNIV 2 KRAJE –
Odbor školství Krajský úřad JMK.
Poskytování informační a metodické pomoci žadatelům ve školách a školských zařízeních o
dotace z Programu celoživotního vzdělávání Evropské komise - Odbor školství Krajský úřad JMK.
38
3. KOMPARACE ANALÝZY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE S ANALÝZOU STÁVAJÍCÍHO STAVU
POSKYTOVÁNÍ
DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
A
STANOVENÍ
STRATEGICKÝCH
CÍLŮ
V
OBLASTI
VZDĚLÁVÁNÍ
V
JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Následující SWOT analýza se zaměřením na střední odborné školy představuje komparaci
analýzy strategických dokumentů rozvoje Jihomoravského kraje s analýzou stávajícího stavu
poskytování dalšího vzdělávání.
Silné stránky
- Na odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje existuje odborná podpora v rámci
celoživotního učení.
- Odborné školy nemají konkurenci při poskytování vzdělávání, které vyžaduje materiální a
technické zázemí, disponují odborným personálem se zkušenostmi v dalším vzdělávání.
- Odborné školy již poskytují další vzdělávání v rámci vedlejší činnosti, dlouhodobě spolupracují
v rámci rekvalifikací s úřady práce a účastní se firemního vzdělávání.
- Školy mají pro realizované programy DV tzv. automatickou akreditaci MŠMT pro všechny
obory a předměty vyučované v počátečním vzdělávání.
- Školy v mnoha případech získaly či získají statut Místního centra celoživotního vzdělávání jako
výstup projektu UNIV2 KRAJE (http://www.nuov.cz/univ2k/projekt).
- Na některých školách existuje a skutečně funguje samostatný úsek či oddělení pro
poskytování dalšího vzdělávání, zde jsou také významné zkušenosti managementu školy s organizací
kurzů a vzděláváním. Tyto školy mají vypracované organizační směrnice a stanovují si strategické cíle
v oblasti dalšího vzdělávání, další vzdělávání se stává nedílnou součástí koncepce rozvoje školy.
- Školy jsou často autorizovanou osobou a poskytují vzdělávání podle Zákona 179/2006 v
systému Národní soustavy (http://narodni-kvalifikace.cz/).
- Velká část škol má zkušenosti s projektovou činností v rámci ESF.
- Kvalita pedagogického sboru – kvalifikovaní pedagogové se zkušenostmi z rekvalifikačních
kurzů u zkušených odborných škol, které realizují rekvalifikace, mají například autoškolu, svářečskou
školu apod.
- Certifikace systému řízení dle normy např. ISO 9001 : 2008 na některých školách, jiné školy
jsou zapojeny do projektů hodnotících kvalitu školy.
- Školy komunikují s absolventy dalšího vzdělávání a absolventy školy s cílem získat zpětnou
vazbu o kvalitě obsahu a kvalitě lektorů, absolventů a ověřují u absolventů kurzů dalšího vzdělávání
soulad obsahu kurzu s požadavky praxe.
- Spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a
zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na odborné i projektové bázi.
- Školy poskytují kromě standardního vzdělávání i dálkové, večerní a kombinované studium,
které je určené pro dospělé a zaměstnané, umožňují částečně zkrácenou formu studia a individuální
studijní plán.
- Školy mohou být centrem pro vzdělávání v oblasti výpočetní techniky, využívají mezinárodní
certifikace ECDL, Europass pro absolventy vyjíždějící za prací do zahraničí apod.
39
- V Jihomoravském kraji je množství vzdělávacích agentur s širokou nabídkou vzdělávání, se
kterými je možná vzájemná kooperace.
Slabé stránky
- Nedostatečné finanční zajištění. V systému dalšího vzdělávání existuje velmi slabá poptávka,
která je navíc silně ovlivněna realizací dotovaného vzdělávání v rámci evropských fondů.
- Většina pedagogických pracovníků, kteří by mohli lektorovat v oblasti dalšího vzdělávání, je
plně vytížena v rámci projektové činnosti školy v rámci vzdělávání počátečního.
- Finanční ohodnocení pro lektory DV u kurzů realizovaných pro ÚP je v mnoha případech
výrazně nižší než v grantových projektech OPVK. Důvodem je skutečnost, že hlavním kritériem pro
výběrová řízení je cena kurzu.
- Motivace obyvatel k celoživotnímu vzdělávání je nízká, velké firmy realizují vlastní podnikové
vzdělávání.
- Školy často neprovádějí odpovídající propagaci a marketing dalšího vzdělávání, částečně tuto
oblast neumějí, částečně na ni nemají finanční prostředky.
- I přes lepší materiální vybavení ve srovnání se vzdělávacími institucemi, se školy potýkají s
nedostatkem prostor a technologickým zaostáváním za aktuálními trendy firem.
- Při navazování sociálního partnerství ze strany menších podniků a živnostníků je prozatím
poměrně malý zájem z důvodu časové vytíženosti majitelů nebo pracovníků. Ze stejných důvodů je
těžké specifikovat jejich požadavky na profil absolventa. Zařízení pro praxi není mnohdy na
odpovídající úrovni pro získání kvalitních kompetencí v DV.
- Školy mnohdy nemají realistický plán svého rozvoje v počátečním, ale i dalším vzdělávání na
následující období. Účastníci projektu UNIV 2 KRAJE zpracovávají v rámci tohoto projektu strategii
rozvoje DV na škole pro rok 2012 a následně budou připravovat strategii na roky 2013+ 5 let. Nejedná
se však o všechny školy, neexistuje jednotný systém.
- V současné době lze obtížně uspokojit na školách poptávku po školeních či kursech vedených
v dopoledních hodinách z důvodu nedostatku prostor a lektorů, které jsou využívány pro primární
vzdělávání žáků denního studia.
- Omezená schopnost úřadu práce včas reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů, špatně
nastavená výběrová řízení orientovaná téměř výhradně na cenu, současný systém rekvalifikací z
programů EU s povinností vyhlašovat výběrová řízení je velmi zdlouhavý a administrativně náročný.
- Nestálá sociální partnerství (neexistence stabilního velkého sociálního partnera v regionu
vzhledem k zaměření programu DV).
- Školy často nejsou ještě autorizovanou osobou pro relevantní kvalifikace dle své oborové
skladby počátečního vzdělávání.
- Školy, které jsou autorizovanými osobami, přesto mnohdy nemají žádnou zkušenost s
realizací ověřování dle zákona č. 179/2006 Sb..
- Systém Národní soustavy kvalifikací se prozatím obtížně zavádí do praxe.
- Ne vždy je dostatečná spolupráce mezi všemi učiteli, učiteli odborných předmětů apod. Část
pedagogického sboru je citelně demotivovaná, nechce se účastnit jakýchkoliv aktivit nad rámec
počátečního vzdělávání.
- Celková vytíženost školy je vysoká, přebujelá administrativa související s počátečním
vzděláváním a stávající změny vázané na kurikulární reformu vytěžují pedagogické sbory.
- Zakotvení dalšího vzdělávání ve školském zákoně nebylo realizováno ani v rámci novel pro
rok 2012.
40
- Na většině škol neexistuje institucionální zakotvení dalšího vzdělávání, DV není v organizační
struktuře, neexistuje realizační směrnice, nejsou rozděleny kompetence jednotlivých pracovníků
věnujících se DV.
- Malá orientace některých učitelů a učitelů odb. předmětů v potřebách regionu na
kvalifikovanou pracovní sílu ze strany zaměstnavatelů, obecně nízká ochota se odborně vzdělávat.
- Absence pedagogického vzdělání u odborných učitelů a andragogiky u všech učitelů, slabé
kompetence při vzdělávání dospělých.
- Školy čeká velká generační výměna zejména v oblasti výuky odborných předmětů.
- Místní firmy často preferují spolupráci spíše se soukromými školami a vzdělávacími
institucemi, které jsou flexibilnější a rychlejší než školy zřizované krajem.
Příležitosti
- Školy mohou vytvořit masivní a ucelenou nabídku zejména odborného vzdělávání, kterou
mohou nabízet jednak samostatně a dále na portálech www.vzdelavaniaprace.cz,
www.vzdelavaniprodospele.cz, www.eu-dat.cz.
- Díky projektu UNIV 2 Kraje může být vzdělávací nabídka jednotná ve své formě, školy mohou
využít zásobníků vzdělávacích programů, které vznikly z prostředků ESF.
- Vytvořením systému vzájemné informovanosti by mohlo dojít k většímu zájmu potenciálních
zájemců o konkrétní DV.
- Může dojít k rozšíření nabídky vzdělání pro dospělé na školách i podle školského zákona
(dálková forma, zkrácená forma studia oboru vzdělání).
- Školy se ve své činnosti zaměří v rámci projektu UNIV2 KRAJE a UNIV3 na uznávání podle
zákona č. 179/2006 Sb. Stanou se autorizovanými osobami.
- Školy mohou využít další dotační tituly směřující na podporu dalšího vzdělávání, například OP
VK – OP 3.2 apod. a rozšířit tak již existující nabídku DV v kraji.
- Z hlediska snižujícího se počtu žáků v počátečním vzdělávání vlivem demografického vývoje,
se uvolní kapacity pro DV. Školy se mohou kvalitněji věnovat podpoře DV . Dále zde může být
podstatný posun přenosu konkrétních praktických kompetencí, které získají PP při výuce klientů z
podnikatelských a jiných organizací, mapováním jejich potřeb na trhu práce. Jedná se o specifikaci a
precizování požadavků trhu. Podle toho lze jasně specifikovat nové profily absolventů PV. Zvyšuje se
trend zaměstnávat učitele pro DV, kteří ve svých oborech prošli praxí a následně získají pedagogické
vzdělání.
- Další vzdělávání může znamenat nepřehlédnutelný finanční přínos pro školu.
- Efekt dalšího vzdělávání se může projevit i v náboru žáků do prvních ročníků - rodič
vzdělávající se v našich nabízených kursech doporučí školu svému dítěti.
- Zviditelnění školy v regionu, škola se může stát komunitním centrem se širším sociálním
kontextem.
- Legislativní opora v zákoně č. 179/2006 Sb., a vyhlášce č. 176/2009, stále přibývají dílčí
kvalifikace v systému NSK.
- Zpětná vazba pro počáteční vzdělávání díky užším kontaktům se zaměstnavateli a tedy snazší
identifikace potřeb zaměstnavatelů a aplikace těchto potřeb v ŠVP.
- Přenos zkušeností z dalšího vzdělávání do počátečního přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání v
JmK.
41
Hrozby
- Demografický pokles žáků v počátečním vzdělávání, který může snížit i možnosti školy. Pokud
tyto snížené možnosti nebudou eliminovány jinými opatřeními, může to mít negativní vliv na
efektivitu, ekonomiku a kvalitu DV. Reálně může dojít k uzavření nenaplněných oborů vzdělávání,
které se do budoucna budou jen obtížně revitalizovat. Tak může dojít i k zúžení nabídky pro oblast
DV. To vše může snížit potenciální zájem klientů o DV ve škole.
- Ukončení finanční podpory ESF do oblasti DV .
- Nedostatek financí na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách.
- Zvyšování cen energií a tím následně všech dalších produktů pro provoz školy může způsobit
nucený pokles poptávky po předmětech a prostředcích výuky. Tím se sníží i úroveň vyučovaných
technologií v souvislosti s vývojovými trendy.
- Případný nezájem učitelů školy – lektorů na dalším vzdělávání dospělých, demotivovaný
pedagogický sbor.
- Existuje velmi slabá poptávka po DV jak u samoplátců, tak u firem.
- ÚP řeší vše přes výběrová řízení. Je to zdlouhavé a bez jistoty úspěchu, i v případě úspěchu ve
výběrovém řízení není jistota, že po takové prodlevě bude ještě o daný projekt zájem.
- Stárnutí technologického zařízení (v některých strojních a nářaďových kategoriích).
- Nabídka vzdělávacích agentur, konkurence.
- Nepřipravenost uznávání dílčích kvalifikací v systému NSK na úrovni maturitního vzdělávání.
42
4. STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V
JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Obecné cíle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zaručení všeobecného a stálého přístupu k učení pro získávání a obnovování
dovedností potřebných pro trvalou účast ve společnosti znalostí v kraji.
Viditelné zvýšení úrovně investic do lidských zdrojů.
Rozvoj efektivních metod vyučování a učení a kontextu pro kontinuitu celoživotního
učení.
Výrazné zlepšení způsobů pojímání a hodnocení účasti na vzdělávání a jeho výsledků,
zejména v případě neformálního a informálního učení.
Zajištění snadného přístupu ke kvalitním informacím a poradenství o příležitostech k
učení pro každého.
Poskytování příležitostí k celoživotnímu učení co nejblíže lidem, v jejich obcích, a
všude tam, kde je to vhodné. Podporovat je zařízeními založenými na informační a
komunikační technice.
Konkrétní cíle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Propagace celého systému dalšího vzdělávání. Zavedení účinného, jednoduchého a
přístupného informačního systému dalšího vzdělávání.
Stimulace poptávky po dalším vzdělávání tak, aby se účast dospělých v kraji zvýšila na
republikový průměr 15 % v roce 2020. Motivace obyvatel k zapojení se do dalšího
vzdělávání.
Účinná podpora škol při realizaci marketingu nabídky dalšího vzdělávání.
Aktivní zapojení odborných škol do všech sektorových rad, podpora rozvoje
komplexního systému uznávání a ověřování a jeho kvality na úrovni kraje a
jednotlivých škol-místních center, zapojení do projektu UNIV 3 a Podpora nabídky
dalšího vzdělávání v technických oborech (hospodářská komora ČR), využití jejich
výstupů.
Propojování NSK s dalšími kvalifikačními systémy, vzájemná propojenost systémů
počátečního a dalšího vzdělávání na školách, soulad oborové skladby počátečního
vzdělávání ve vazbě na NSK a potřeby trhu práce.
Systematická stimulace spolupráce se sociálními partnery, hospodářskou komorou,
úřadem práce, firmami apod. v rámci kraje.
Podpora škol a školských zařízení v zavádění systému uznávání a rozšiřování jejich
aktivit v oblasti dalšího vzdělávání, v přípravě vzdělávacích programů vedoucích k
získání dílčích a úplných kvalifikací v systému NSK, v zapojení místních center do
projektu UNIV 3 apod.
Podpora zvyšování kvality ucelené nabídky vzdělávacích programů (hodnocení kvality
vzdělávacích institucí, vč. kvality lektora), zapojení do systému ratingu vzdělávacích
institucí.
Systematická podpora vzdělavatelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků pro
oblast dalšího vzdělávání.
43
10.
11.
12.
13.
14.
Podpora individuálního vzdělávání občanů kraje.
Vytvoření odborného koncepčního zázemí pro celoživotní učení v kraji.
Podpora systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě (vč. informačních
nástrojů).
Vícezdrojové financování dalšího vzdělávání, investiční pobídky dalšího vzdělávání.
Postupná harmonizace oborové skladby středních škol s požadavky trhu práce. Nutno
je zajistit, aby zejména absolventi učňovských oborů neodcházeli do praxe mimo
vystudovaný obor, zároveň by se měla zvýšit oborová propustnost na středních
školách. .
44
5. STANOVENÍ POSTUPNÝCH KROKŮ SMĚŘUJÍCÍCH KE SPLNĚNÍ
STRATEGICKÝCH CÍLŮ, METODY A FORMY REALIZACE
Cíl 1:
Propagace celého systému dalšího vzdělávání. Zavedení účinného, jednoduchého a
přístupného informačního systému dalšího vzdělávání.
Metody a formy realizace:
- Sjednotit informační systémy dalšího vzdělávání pro Jihomoravský kraj, konkrétně
www.dat.cz, www.vzdelavaniaprace.cz, www.vzdelavaniprodospele.cz.
- Propojení těchto portálů s www.mpsv.cz s nabídkou pracovních možností jednotlivých
zaměstnavatelů.
- mediální kampaně o informačních systémech dalšího vzdělávání cílené na obyvatelstvo a
zaměstnavatele.
Cíl 2:
Stimulace poptávky po dalším vzdělávání tak, aby se účast dospělých v kraji zvýšila
na republikový průměr 15 % v roce 2020. Motivace obyvatel k zapojení se do dalšího
vzdělávání.
Metody a formy realizace:
- Zavést jednotný evidenční systém dalšího vzdělávání, který by přesně monitoroval účast
obyvatel kraje v oblasti dalšího vzdělávání, a to v jednotlivých věkových kohortách 15-19 let,
20-39 let, 40-50 let, více než 51 let.
- V počátečním vzdělávání posílit v rámci průřezových témat téma člověk a svět práce, význam
vzdělávání pro uplatnění člověka v životě, profesní kariéře a finančním zabezpečení, uvádění
příkladů dobré praxe.
- V počátečním vzdělávání zintenzivnit podporu finanční gramotnosti a významu vzdělání při
uplatnění na trhu práce.
- Mediální kampaň cílená na podporu dalšího vzdělávání v kraji, využití probíhajících kampaní.
- Speciální mediální a osvětová kampaň na obyvatelstvo starší 50 let.
- Podpora age managementu v institucích a úřadech.
- Podpora mediálních kampaní jednotlivých místních center, v regionech formou dotací,
organizační a metodickou podporou.
- Podpora kariérového poradenství na úrovni jednotlivých místních center, zavádění role
průvodce v místních centrech.
Cíl 3:
Účinná podpora škol při realizaci marketingu nabídky dalšího vzdělávání.
Metody a formy realizace:
- Vytvořit marketingový plán dalšího vzdělávání krátkodobý na rok 2012, dále na rok 2013 a
strategický, tedy dlouhodobý na 5 let.
- Vytvořit marketingové plány pro jednotlivá místní centra, krátkodobý na rok 2013,
dlouhodobý na 5 let.
- Vytvořit strategické plány rozvoje školy, součástí těchto plánů by měla být kapitola strategie
rozvoje dalšího vzdělávání, v příloze.
45
Cíl 4:
Aktivní zapojení odborných škol do všech sektorových rad, podpora rozvoje
komplexního systému uznávání a ověřování a jeho kvality na úrovni kraje a jednotlivých školmístních center, zapojení do projektu UNIV 3 a Podpora nabídky dalšího vzdělávání v
technických oborech (hospodářská komora ČR), využití jejich výstupů.
Metody a formy realizace:
- Zapojit zástupce škol do sektorových rad NSK. Konkrétně kontaktovat vedení projektu NSK 2
(http://www.nuov.cz/nsk2 ) a prostřednictvím zástupců kraje koordinovaně požádat o
poměrné zastoupení škol v radách, z hlediska účelovosti by mělo stačit zastoupení jedné školy
za kraj, přičemž se předpokládá další spolupráce a předáváním informací v rámci kraje.
- Autorizovat maximum škol v oblasti NSK.
- Účast škol a jednotlivých vzdělávacích center v projektu UNIV 3.
- Vypracování strategie udržitelnosti výstupů výše zmíněných projektů.
- Zapojení škol v roli partnerských subjektů v připravovaných individuálních projektech
národních, připravovaných MŠMT.
Cíl 5
Propojování NSK s dalšími kvalifikačními systémy, vzájemná propojenost systémů
počátečního a dalšího vzdělávání na školách, soulad oborové skladby počátečního vzdělávání
ve vazbě na NSK a potřeby trhu práce.
Metody a formy realizace:
- Harmonizace oborové skladby dle potřeb trhu je úlohou zřizovatele.
- Dbát na to, aby dílčí a úplné kvalifikace byly realizovány zejména na školách, které mají
odpovídající obor zařazený v rejstříku.
- Preferovat propojování zkoušek vedoucích ke stupni vzdělání podle Školského zákona se
zkouškami úplných kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.
- Preferovat zkrácenou formu studia a individuální studijní plán vedoucí ke stupni vzdělání.
- Sledovat, aby okrajové a pravidelně nenaplňované obory v rámci počátečního vzdělávání byly
„živé“ alespoň na jedné škole, byť za cenu zvláštních dotací, zde uskutečňovat další vzdělávání
mj. jako záruku udržení oboru v regionu.
Cíl 6
Systematická stimulace spolupráce se sociálními partnery, hospodářskou komorou,
úřadem práce a firmami v rámci kraje.
Metody a formy realizace:
- Zajistit vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení a významných firem, a to smluvně – viz
závěrečná doporučení.
- Podpořit zapojení místních center do firemního vzdělávání.
- Podpořit realizací rekvalifikací v rámci jednotlivých místních center.
Cíl 7
Podpora škol a školských zařízení v zavádění systému uznávání a rozšiřování jejich
aktivit v oblasti dalšího vzdělávání, v přípravě vzdělávacích programů vedoucích k získání
dílčích a úplných kvalifikací v systému NSK, v zapojení místních center do projektu UNIV 3
apod.
46
Metody a formy realizace:
- Zabezpečit, aby místní centra využívala metodických výstupů projektu UNIV při tvorbě a
realizaci programů dalšího vzdělávání.
- Vytvořit zásobárnu vzdělávacích programů vzniklých v rámci projektu UNIV a OPVK oblast
podpory 3.2 – Podpora dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.
- Zásobárnu vzdělávacích programů (bude jich cca 1 000) poskytovat jednotlivým místním
centrům, průběžně vzdělávací programy aktualizovat.
- Iniciovat vznik dalších vzdělávacích programů podle toho, jak budou schvalovány jednotlivé
dílčí kvalifikace.
Cíl 8
Podpora zvyšování kvality ucelené nabídky vzdělávacích programů (hodnocení
kvality vzdělávacích institucí, vč. kvality lektora), zapojení do systému ratingu vzdělávacích
institucí.
Metody a formy realizace:
- Audit kvality vzdělávacích programů místních center na základě výsledků evaluací
vzdělávacích programů provedených místními centry.
- Připomínkování vzdělávacích programů ze strany sociálních partnerů.
- Zapojení škol a místních center do ratingu vzdělávacích institucí.
Cíl 9
Systematická podpora vzdělavatelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků pro
oblast dalšího vzdělávání;
Metody a formy realizace:
- Zodpovědný výběr pedagogů do projektových týmů UNIV 3 s důrazem na motivaci a
udržitelnost zainteresovaných pedagogických pracovníků, personální audit projektových týmů
v rámci místních center.
- Podpořit získávání certifikace lektora dospělých či analogické vzdělání pro oblast
andragogiky.
- Zabezpečit systematické vzdělávání lektorů pro oblast dalšího vzdělávání.
Cíl 10
Podpora individuálního vzdělávání občanů.
Metody a formy realizace:
- Rozšířit nabídku kurzů individuálního vzdělávání jak u škol, tak místních center, vytvořit jejich
databázi a stálou nabídku, rozvíjet kompetence obyvatel kraje (zejména dovednosti
komunikovat v cizím jazyce, informační způsobilosti, pro zlepšení zaměstnatelnosti).
- Rozšířit formy distančního vzdělávání, zejména e-learningu.
- Zvýšení spolupráce škol s asociací univerzit 3 věku, vytvořit rozsáhlou nabídku vzdělávání pro
skupinu 50+.
- Vytvořit vzdělávací nabídku pro ženy po mateřské, ZPT a další znevýhodněné skupiny
obyvatel.
- Podpořit vzdělávací nabídku v oblasti finanční gramotnosti.
- Rozšířit vzdělávací aktivity škol do zařízení určených pro výkon trestu.
47
Cíl 11
Vytvoření odborného koncepčního zázemí pro celoživotní učení.
Metody a formy realizace:
- V rámci škol vytvořit tým podnikavých a motivovaných lidí (vzdělaní v andragogice, školské
legislativě, legislativě vztahující se k dalšímu vzdělání, s praxí z dalšího vzdělávání, zkušenostmi
z podnikání, PR, marketingu).
- Vytvořit odborné sekce dalšího vzdělávání dle oborové skladby složené z odborníků na dané
téma (i externích).
- Navázat systematickou spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání AIDV.
Cíl 12
Podpora systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě (vč.
informačních nástrojů).
Metody a formy realizace:
- Vytvořit a podpořit systém kariérových poradců v rámci místních center, ti jsou již
proškolování v rámci projektů.
- Vytvořit metodické zázemí pro jednotlivé poradce, systematizovat jejich metodickou podporu
společně s NÚV Praha.
- Nastavit systém spolupráce kontaktních míst úřadu práce a kariérových poradců jednotlivých
center.
Cíl 13
Vícezdrojové financování dalšího vzdělávání, investiční pobídky DV v JmK.
Metody a formy realizace:
- V rámci místních center vytvořit samostatné úseky či oddělení dalšího vzdělávání, které
budou provozovány v rámci vedlejší činnosti také vícezdrojově.
- Zabezpečit investiční pobídky kraji do dalšího vzdělávání, zejména do vybavení materiálního a
technického na úrovni místních center.
Poznámka: Cíle barevně zdůrazněné jsou koncipovány na dobu trvání projektu, jsou tedy
uskutečnitelné již v době jeho realizace. Neoznačené cíle je s největší pravděpodobností možno
realizovat po dobu udržitelnosti, nicméně na jejich uskutečňování je možno pracovat okamžitě.
48
6. STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH KRITÉRIÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO
PLÁNU
Cíl 1
Propagace celého systému dalšího vzdělávání. Zavedení účinného, jednoduchého a
přístupného informačního systému dalšího vzdělávání.
Parametry plnění strategického cíle:
- Jednotný informační systém se vzdělávací nabídkou a požadavky trhu práce.
- Počet podpořených obyvatel v problematice systému dalšího vzdělávání.
- Počet podpořených klientů a zaměstnavatelů v problematice systému dalšího vzdělávání.
Cíl 2
Stimulace poptávky po dalším vzdělávání tak, aby se účast dospělých v kraji zvýšila
na republikový průměr 15 % v roce 2020. Motivace obyvatel k zapojení se do dalšího
vzdělávání.
Parametry plnění strategického cíle:
- Procentní zvyšování podílu zapojených obyvatel v dalším vzdělávání dle jednotlivých
věkových kohort oproti bodu nula, což bude statistický údaj za rok 2011, nebo nejlépe rok, kdy
bude zaveden jednotný evidenční systém dalšího vzdělávání, a to až do roku 2020.
- Počet hodin na žáka věnovaných v počátečním vzdělávání tématu svět práce.
- Počet hodin na žáka věnovaných v počátečním vzdělávání finanční gramotnosti.
- Počet cíleně a opakovaně oslovených obyvatel v rámci mediální kampaně, dále ve skupině
50+.
- Počet podpořených firem, institucí a osob v rámci age managementu.
- Počet podpořených v rámci kariérového poradenství a realizované podpory prostřednictvím
poradců.
Cíl 3
Účinná podpora škol při realizaci marketingu nabídky dalšího vzdělávání.
Parametry plnění strategického cíle:
- Hodnocení naplňování marketingového plánu škol dle standardní struktury.
- Hodnocení strategických plánů škol, zejména v oblasti počtu realizace plánovaných kurzů,
počtu zapojených klientů, uskutečněného obratu.
Cíl 4
Aktivní zapojení odborných škol do všech sektorových rad, podpora rozvoje
komplexního systému uznávání a ověřování a jeho kvality na úrovni kraje a jednotlivých školmístních center, zapojení do projektu UNIV 3 a Podpora nabídky dalšího vzdělávání v
technických oborech (hospodářská komora ČR), využití jejich výstupů.
Parametry plnění strategického cíle:
- Počet zástupců škol a školských zařízení v sektorových radách, motivace zaměstnavatelů.
- Počet autorizací na školu v rámci kraje.
- Počet podpořených organizací v rámci podpory procesu autorizace.
- Počet zapojených subjektů do zmiňovaných projektů.
- Naplňování indikátorů souvisejících s realizací zmiňovaných projektů.
- Hodnocení naplňování strategie udržitelnosti projektů.
49
Cíl 5
Propojování NSK s dalšími kvalifikačními systémy, vzájemná propojenost systémů
počátečního a dalšího vzdělávání na školách, soulad oborové skladby počátečního vzdělávání
ve vazbě na NSK a potřeby trhu práce.
Parametry plnění strategického cíle:
- Poměrový soulad oborové skladby s potřebami trhu práce.
- Poměr korespondujících oborů zařazených v počátečním vzdělávání s kvalifikacemi NSK.
- Počet zkoušek vedoucích ke stupni vzdělání dle Školského zákona a Zákona 179/2006.
- Počet úspěšných absolventů zkráceného studia oborů vzdělávání s maturitní zkouškou a
s výučním listem.
- Evidence okrajových oborů, které jsou ohroženy trvalým uzavřením v rámci kraje.
Cíl 6
Systematická stimulace spolupráce se sociálními partnery, hospodářskou komorou,
úřadem práce a firmami v rámci kraje.
Parametry plnění strategického cíle:
- Počet bilaterálních smluv školy- firmy.
- Počet podpořených klientů místními centry v rámci firemního vzdělávání a rekvalifikací.
Cíl 7
Podpora škol a školských zařízení v zavádění systému uznávání a rozšiřování jejich
aktivit v oblasti dalšího vzdělávání, v přípravě vzdělávacích programů vedoucích k získání
dílčích a úplných kvalifikací v systému NSK, v zapojení místních center do projektu UNIV 3
apod.
Parametry plnění strategického cíle:
- Počet konzultací a kontrol kvality využívání metodických postupů tvorby a realizace
vzdělávacích programů.
- Počet vzdělávacích programů vázaných na NSK, evidence jejich poskytování.
- Počet nově vytvořených vzdělávacích programů vázaných na NSK.
Cíl 8
Podpora zvyšování kvality ucelené nabídky vzdělávacích programů (hodnocení
kvality vzdělávacích institucí, vč. kvality lektora), zapojení do systému ratingu vzdělávacích
institucí.
Parametry plnění strategického cíle:
- Selekce nevyhovujících vzdělávacích programů, jejich korekce před použitím.
- Počet připomínkovaných vzdělávacích programů ze strany sociálních partnerů.
- Výstup ratingu pro školy a místní centra.
Cíl 9
Systematická podpora vzdělavatelů, další vzdělávání pedagogických pracovníků pro
oblast dalšího vzdělávání.
Parametry plnění strategického cíle:
- Personální audit projektových týmů lidí zapojených do dalšího vzdělávání u škol a místních
center.
- Počet certifikovaných lektorů na školách a místních centrech.
- Počet podpořených v rámci DVPP pro oblast dalšího vzdělávání.
50
Cíl 10
Podpora individuálního vzdělávání občanů.
Parametry plnění strategického cíle:
- Počet podpořených osob v rámci individuálního vzdělávání občanů.
- Počet distančních vzdělávacích programů.
- Počet podpořených osob v rámci Univerzity 3. věku.
- Počet podpořených žen po mateřské, ZPT a znevýhodněných skupin obyvatel.
- Počet podpořených pro oblast finanční gramotnosti.
- Počet podpořených ve výkonu trestu.
Cíl 11
Vytvoření odborného koncepčního zázemí pro celoživotní učení.
Parametry plnění strategického cíle:
- Personální audit zaměstnanců škol.
- Vytvořené min. sekce pro odborné vzdělávání, rekvalifikace, PR a marketing.
- Smlouva o spolupráci s NÚV Praha, AIDV.
Cíl 12
Podpora systému kariérového poradenství v celoživotní perspektivě (včetně
informačních nástrojů.
Parametry plnění strategického cíle:
- Počet kariérových poradců v místních centrech, jejich odborná připravenost.
- Funkce metodika poradce na školách, systém spolupráce.
- Kontaktní poradenská místa v rámci místních center.
Cíl 13
Vícezdrojové financování dalšího vzdělávání, investiční pobídky DV v JmK.
Parametry plnění strategických cílů:
- Vytvoření úseku či oddělení, které budou v rámci organizace školy samofinancovatelné.
- Suma investičních pobídek kraje do místních center.
51
7. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
Doporučení pro školu:

Udržet a rozvíjet na škole úsek dalšího vzdělávání jako samofinancovatelný celek orientovaný
na výkon;

V rámci úseku sestavit tým podnikavých a motivovaných lidí (vzdělaní v andragogice, školské
legislativě, legislativě vztahující se k dalšímu vzdělání, praxe z dalšího vzdělávání, zkušenosti
z podnikání, PR, marketing);

Vytvořit stálou pracovní skupinu složenou z odborníků, jejímž cílem bude, aby se škola stala
lídrem dalšího vzdělávání v technických oborech v kraji, tato pracovní skupina by měla použít
Strategii jako základ pro vyjednání s krajem a dalšími zodpovědnými subjekty. Cílem je
vytvoření Centra technického vzdělávání pro Jihomoravský kraj na škole (pro vybrané obory
samozřejmě), koordinace technického vzdělávání, iniciování změn, zkrátka podpora dalšího
vzdělávání v technických oborech v souladu se záměry této Strategie;

Průběžná práce pracovní skupiny v rámci sociálního partnerství v rámci Hospodářské komory,
Úřadu práce, Rady pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ), konkrétní akce – uzavírání smluvních
vztahů se sociálními partnery apod.;

Zapojení se aktivně do ratingu vzdělávacích institucí - navázání smluvní spolupráce (členství
stojí 6 000 Kč/rok) s Asociací institucí dalšího vzdělávání – www.AIVD.cz ;

Navázat systematickou spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání - www.NUV.cz , a to
nejen v rámci projektů UNIV a NSK;

Vypracování strategického plánu rozvoje školy pro oblast dalšího vzdělávání na střednědobé
období, nejlépe detailně rozpracovat stávají strategii určenou pro projekt UNIV ;

Zavedení striktního systému vytváření strukturovaných plánů práce pro oblast dalšího
vzdělávání na následující kalendářní roky;

Účast ve výběrových řízeních na rekvalifikace u ÚP, dalších VŘ, zavedení systému monitoringu
a pravidelné komunikace s ÚP firmami a dalšími sociálními partnery a jednotlivými školami
v oblasti VŘ;

Iniciovat ve spolupráci s krajem zavedení jednotného evidenčního systému dalšího
vzdělávání, který by přesně monitoroval účast obyvatel v oblasti dalšího vzdělávání, a to
v jednotlivých věkových kohortách 15-19 let, 20-39 let, 40-50 let, více než 51 let;

Iniciovat zavedení systému zjišťování poptávky po DV a distribuce analytických výstupů, ve
spolupráci s krajem;

Zapojit se více do oblasti propojování počátečního a dalšího vzdělávání, škola by měla
vytvářet podmínky pro součinnost všech smluvně spolupracujících subjektů (firem a škol) při
tvorbě či inovaci školních vzdělávacích programů jednotlivých škol reflektujících potřeby
jednotlivce i trhu práce;
52

Iniciovat sjednocení a naplňování portálů dalšího vzdělávání, např. www.dat.cz,
www.vzdelavaniaprace.cz apod., koordinace tvorby obdobných webů, eliminace duplicit a
zajištění přehledné nabídky;

Koordinace projektových aktivit v rámci podpory poskytování technického dalšího vzdělávání
v rámci kraje;

Zabezpečit, aby škola a místní centra využívala metodických výstupů projektu UNIV při tvorbě
a realizaci programů dalšího vzdělávání;

Vytvořit v rámci kraje zásobárnu technicky zaměřených vzdělávacích programů vzniklých
v rámci projektu UNIV a OPVK oblast podpory 3.2 – Podpora dalšího vzdělávání
v Jihomoravském kraji; zásobárnu vzdělávacích programů poskytovat jednotlivým místním
centrům, průběžně vzdělávací programy aktualizovat;

Rozvíjet projektovou činnost (GG OPVK, UNIV2K, UNIV 3, apod.);

Iniciovat vznik dalších vzdělávacích programů podle toho, jak budou schvalovány jednotlivé
dílčí kvalifikace;

Aktivní účast na systémových projektech MŠMT, MPSV, AIVD apod., aktivní vyhledávání
participace;

Rozvoj přeshraniční spolupráce s obdobnými institucemi a školami;

Úzká spolupráce s komorami a profesními svazy s důrazem na společnou definici poptávky po
DV;

Zapojit více zástupce školy do sektorových rad NSK;

Školu učinit poradím a koordinačním centrem pro autorizace v technických oborech v kraji;

Vytvořit a podpořit systém kariérových poradců v rámci místních center, ti jsou proškolování
v rámci projektů;

Vytvořit metodické zázemí pro jednotlivé poradce, systematizovat jejich metodickou podporu
společně s NÚV Praha;

Systematicky podporovat praxe žáků a účastníků DV ve firmách;

Využívat materiální základnu firem pro vzdělávání v počátečním i dalším vzdělávání;

Podporovat praxe učitelů a lektorů ve firmách (přenos moderních postupů do výuky);

Zajistit zástupce firem a dalších sociálních partnerů ve školské radě;

Preference kombinované formy studia v dalším vzdělávání (využití e-learningu)

Propagovat a nabízet možnost získání stupně vzdělání systémem DK a ÚK dle zákona č.
179/2006 Sb. jak zaměstnancům (kariérní systém firem) tak samoplátcům;
53

Autorizovat se na nově schválené kvalifikace dle NSK;

V souladu se školským zákonem využití zkrácené formy studia a IVP u oborů, kdy nelze využít
cestu dle NSK (pro daný obor neexistuje ÚK);

Spolupráce s VŠ v oblasti DV;
Doporučení pro Jihomoravský kraj
(k jednání pro školu)

Podpora škol a vzdělávacích institucí, které poskytují DV v souladu se strategií kraje, vytvoření
konkrétní strategie podpory DV v kraji s možností využití tohoto dokumentu;

Podpora vytváření center dalšího vzdělávání;

Přednostní Investiční podpora škol z rozpočtu kraje, které DV poskytují (obnova materiálně
technického zázemí pro další rozvoj DV (ale i PV na škole);

Přímá motivace ředitelů škol poskytovat DV (nenárokové složky platu ve vztahu k objemům
poskytování DV);

Iniciovat a aktivní připomínkování strategických dokumentů pro programovací období 20142020 v oblasti financí EU s ohledem na prioritu podpory DV;

Využití projektů EU (GG, IPn, IPo) – stanovení specifických kritérií akcentujících strategii kraje
v oblasti DV;

Motivace HK a dalších zaměstnavatelských sdružení a svazů k provázání spolupráce škol a
firem v oblasti DV – gesce RRLZ, výbor pro výchovu a vzdělání;

V rámci zákonodárné iniciativy územně samosprávného celku iniciovat podporu DV v oblasti
legislativy:

Zákon o zaměstnanosti – nejen povinnost nezaměstnaných vykonávat VPP, ale i vzdělávat se;

Iniciovat změny kritérií VŘ na rekvalifikace s ohledem ne pouze cena, ale také úroveň MTZ a
kvality poskytovaného vzdělání;

Iniciovat daňové zvýhodnění subjektů, které se účastní DV (firmy i jednotlivci);

Transparentní výběr projektů z oblasti GG a koordinace jejich obsahového zaměření
s eliminací možných duplicit;

Spoluautorský podíl na tvorbě strategických dokumentů v oblasti DV na úrovni státu resp. EU;

Podpořit fungování škol jako přirozených komunitních center obcí (regionů) s otevřeným
nediskriminačním přístupem ke všem věkovým, sociálním, etnickým atd. skupinám –
54
propojení všech věkových skupin účastníků vzdělávání, mezigenerační a sociální kontakty a
vazby;

V počátečním vzdělávání posílit v rámci průřezových témat téma člověk a svět práce, význam
vzdělávání pro uplatnění člověka v životě, profesní kariéře a finančním zabezpečení, uvádění
příkladů dobré praxe, zintenzivnit podporu finanční gramotnosti;

Harmonizace oborové skladby dle potřeb trhu je úlohou zřizovatele;

Sledovat, aby okrajové a pravidelně nenaplňované obory v rámci počátečního vzdělávání byly
„živé“ alespoň na jedné škole, místním centru, byť za cenu zvláštních dotací, zde
uskutečňovat další vzdělávání mj. jako záruku udržení oboru v regionu;

Mediální kampaň cílená na podporu dalšího vzdělávání v kraji, využití probíhajících kampaní
MŠMT a MPSV;

Iniciovat sjednocení webových portálů zainteresovaných subjektů;

Podpořit úsilí Center technického vzdělávání;
Společné doporučení
V rámci dalšího vzdělávání podpořit vznik systému několika oborových center v Jihomoravském kraji.
V případě školy v Jílové by mělo jít o centrum zaměřené na technické obory, které kopírují oborovou
skladbu. Škola již v současnosti realizuje velmi dobře další vzdělávání, a může se tak stát vhodným
příkladem dobré praxe pro ostatní.
Tato centra by měla podpořit a koordinovat nabídku dalšího vzdělávání v souladu se Strategií.
Nemá smysl podporovat rozvoj dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji těžkopádným objemovým
bytněním stálých a finančně náročných administrativních a podpůrných struktur. Smyslem je vytvořit
jednoduchý a velmi flexibilní systém oborových center, který by byl schopen téměř okamžitě či velmi
rychle reagovat na měnící se poptávku trhu práce. Systém založený na spolupráci v trojúhelníku
sociální partner-škola-oborové centrum, systém, který je schopen využít dosavadních zkušeností a
poznatků s dalším vzděláváním. Systém vycházející ze vzájemně výhodné spolupráce využívající
rozsáhlou databázi vytvořených programů dalšího vzdělávání.
55
POUŽITÉ ZDROJE
[1] Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji za rok 2010 (on-line). Dostupné na
www.uradpracebrno.cz (cit. 18.1.2012), za rok 2011 PPT ředitele krajské pobočky ÚP v Brně
Ing. Jana Marka
[2] Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání (on-line). Dostupné na www.eu-dat.cz
(cit.5.2.2012)
[3] Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2012
(2012 – 2016). Dostupné na www.kr-jihomoravský.cz (cit. 12.2.2012)
[4] Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje (20122013). Dostupné na www.kr-jihomoravský.cz (cit. 10.2.2012)
[5] Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha (on-line). Dostupné na
www.msmt.cz (cit. 11.1.2012)
[6] Národní soustava kvalifikací (on-line). Dostupné na www.narodni-kvalifikace.cz
(cit.20.2.2012)
[7] Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (on-line). Dostupné na www.msmt.cz
(cit.15.1.2012)
[8] Palán,Z. Výkladový slovník lidské zdroje. 1.vyd.Praha: Academia, 2002.280 s. ISBN 82000950-7
[9] Strategie celoživotního učení (on-line). Dostupné na www.msmt.cz (cit.19.1.2012)
[10] Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje (online). Dostupné na www.krjihomoravský.cz (cit. 22.2.2012)
[11] Výsledky dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním vzdělávání. Mendelova
univerzita, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (on-line). Dostupné na
www.kr-jihomoravsky.cz (cit. 4.2.2012)
56
SEZNAM TABULEK
Tab.č. 1 – Rozčlenění nabídky DV středních škol – Dílčí kvalifikace
Tab. č. 2 - Školy a školská zařízení, které vyplnily dotazník
Tab. č. 3 - Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů
Tab. č. 4 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku
Tab. č. 5 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace
Tab. č. 6 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání
Tab. č. 7 - Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů
Tab č. 8 - Soulad nabídky a poptávky na trhu práce v Jihomoravském kraji dle jednotlivých
profesí k 31.12.2010
Tab č. 9 - Prvních deset nejvíce poptávaných profesí v Jihomoravském kraji k 31.12.2010
57
SEZNAM GRAFŮ
Graf č. 1 - Rozčlenění nabídky DV středních škol – Dílčí kvalifikace
Graf č. 2 – Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů
Graf č.3 – Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku
Graf č. 4 – Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace
Graf č. 5 – Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání
Graf č. 6 – Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů
Graf č. 7 - Volná pracovní místa evidovaná v Jihomoravském kraji podle požadovaného stupně
vzdělání
Graf č. 8 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji podle pohlaví
v letech 2009 - 2010
Graf č. 9 - Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji
58
SEZNAM PŘÍLOH
Tab. č. 1 – Občanské a zájmové vzdělávání
Tab. č. 2 – Dílčí kvalifikace
Tab. č. 3 – Ostatní rekvalifikace
Tab. č. 4 – Další vzdělávání na objednávku
59
Zájmové a občanské vzdělávání
č.
Název vzdělávání,
vzdělávacího programu,
kurzu apod.
1.
Zakládání koutků živé
přírody
2.
Dějiny kultury
3.
Jazykové kurzy
4.
Příprava na VŠ-výtvarná
Pro zájemce o studium na VŠ (umění, architektura) - (min.2 hodiny týdně, popř. dle zájmu)
5.
Příprava na VŠ-hudební
6.
Barista
7.
Barman
8.
Sommeler
9.
Průvodce cestovního ruchu
10.
IC gramotnost
11.
Základy práce s PC pro
seniory
Pro zájemce o studium na VŠ (JAMU, DAMU aj.) - (min.2 hodiny týdně, popř. dle zájmu)
Výrobní principy kovových nápojů, bezpečnostní a hygienické předpisy, základní
mechanické činnosti a dovednosti, výroba různých druhů kávy, rozsah cca 30 hodin
Absolvent je schopen připravit základní koktejly, zná jejich historii, výrobní postupy,
zdobení, servis.
Orientuje se v základním spektru lihovin a zbožíznalství.
Ovládá základy a zákony barmanské práce.
rozsah cca 30 hodin
Znalectví a servis vína, průběh výroby a zrání vína, technologické a biochemické procesy při
výrobě vína, rozsah cca 30 hodin
Metodika a technika průvodcovské činosti, historie průvodnovské činnosti, zeměpis
cestovního ruchu v Evropě, dějiny kultury a umění, rozsah cca 30 hodin
Základní kurz pro uživatele ICT, rozsah cca 30 hodin
Kurz je určen seniorům (věková skupiny 55+), kterým umožní zvládnout základy práce s
osobním počítačem. Účastníci se naučí základnímu ovládání operačního systému, práci s
internetem a jeho službami - elektronickým bankovnictvím, sociálními sítěmi apod.
12.
Ušij si svoji knihu
13.
14.
Solid Works
Abode Illustrator
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Stručná anotace (2-3 věty vystihující daný vzdělávací program – např. cílová
skupina, pro kterou je určen; co má být výstupem; rozsah studia; forma studia
atd.)
pro učtele, pro pedagogy volného času, získat základní dovednosti a informace, jak založit
funkční koutek živé přírody, jak ho propojit v výukou a volnočasovými aktivitami dětí,
rozsah dle požadavků cílové skupiny
Teritoriální vymezení, historické souvislosti, náboženství a filozofie, věda a technika,
architektura, sochařství, malířství, literatura, hudba. rozsah dle požadavků cílové skupiny
Výuka angličtiny,němčiny, francouzštiny -pro zájemce od 18 let výše, roční kurzy pro
začátečníky i pokročilé, prezenční kurzy (min.2 hodiny týdně, popř. dle zájmu)
Kurz seznamující účastníky s klasickým knihařským řemeslem, vhodný pro rodiče s dětmi.
Kurz základů technického kreslení pro grafiky a obaláře
Základy práce s nejpoužívanějším editorem vektorové grafiky
Digitální úprava fotografií v nejlepším bitmapovém editoru. Základní ovládání programu
Adobe Photoshop
pro širokou veřejnost
Kurz pro širokou veřejnost z oblasti tvorby základních tiskovin používaných v běžném
Adobe InDesign
životě. Navštívenka, PF, dopisní papíry, letáky, plakáty…
Adobe Dreamveawer
Tvorba webovských stránek pro každého na zákledě kódu i grafického rozhraní
Kurzy AJ a NJ
konverzace, příprava na zkoušky, překlady
Vzdělávací kurz, který je zaměřen na správnou tvorbu obdchodní koresponcence pomocí
tvorba obchodní
textových editorů. Obsahem je tvorba různých typů dopisů, formální náležitosti odvolacích
korespondence
údajů, formální náležitosti textu, pravidla pro uvádění doplňujích údajů. Rozsah kurzu je 6 12 hodin na základě požadavků zájemců.
Kurz je zaměřen na nácvik desetiprstové metody psaní na klávesnici. Jeho obsahem je
výuka desetiprstové metody
zvádnutí min 600 lekcí dle výukové učebnice. Je koncipován jako dlouhodobý kurz s dotací
psaní na jklávesnici
10 týdnů x 2 x 2 hodiny výuky a nácviku.
základní kurz tvorby
Jednodenní a vícedenní kurzy výuky základní obsluhy programů a tvorbu elektronických
elektronických dokumentů v
dokumentů, obsahově zaměřené na popis prostředí, pravidla správné tvorby dokumentů,
textovém editoru,
vkládání objektů a vzájemné propojení jednotlivých aplikací. Součástí je také správa těchto
tabulkovém kalkulátoru či
dokumentů a využití elektronické kominikace.
prezentačním programu
Příprava základních výrobků studené kuchyně (obložené chlebíčky, pěny, jednoduché a
složité saláty, paštiky, galantiny, sýrové výrobky, masové rolády a další masové výrobky,
kurz studené kuchyně
aranžování studených mís, příprava ovocných a zeleninových salátů). Celkový rozsah kurzu
je ve výši 40 hodin, převážně praktických činností.
Na základě požadavků na rozsah ze strany objednatele je zaměření a délka kurrzu
individuálně upravena. Obsah výuky převážně praktických činností je zaměřen na přípravu
kurz teplé kuchyně
teplých předkrmů, polévek, omáček, příprava hotových pokrmů, příprava minutkových
pokrmů, příprava příloh, restauračních moučníků.
60
24.
Základy jednoduché obshluhy, základy složité obsluhy. Dohotovování pokrmů před hostem
základy jednoduché a složité
(flambování masa, ovoce, moučníků). Slavnostní obsluha (obsluha při pořádání banketů,
obsluhy v gastronomických
rautů a slavnostních hostin). Kurz je zaměřen hlavně na praktické činnosti, přípravu
zařízeních
inventáře a organizaci činností. Rozsah kurzu je dle individuálních požadavků a zaměření.
25.
školení řidičů
26.
školení řidičů
27.
28.
výuka a výcvik řidičů k
získání osvědčení pro
skupiny vozidel B, C, E, T
vyřezávání z ovoce a
zeleniny
29.
Jazykové vzdělávání
30.
jazykové kurzy
Pravidelné školení řidičů z předpisů vztahujících se k provozu na pozemních komunikacích v
rozsahu 7 hodin
Vstupní školení řidičů nákladních automobilů skupiny C a E v rozsahu 140 hodin nebo v
rozsahu 280 hodin v rámci akreditace školícího střediska odboru dopravy JmK
Základní výcvik a výuka k získání osvědčení pro řízení vozidel skupiny B, C, E a T a rozšiřující
výcvik a doplňkový výcvik formou kondičních jízd pro výše uvedené skupiny vozidel
Dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin zaměřený na vyřezávání a dekoraci ovoce a zeleniny
Vzdělávání v dalším cizím jazyce pro žáky - anglický, německý, francouzský. Kromě základů
jazyka i odborná automobilní terminologie
Jazykové kurzy 6 jazyků (A, N, Ru, Šp, Fr, It) všech pokročilostí v odpoledních a večerních
hodinách
Obsah: učebnice Headway Beginner lekce 1.-7., Cílová skupina: pedagogové mateřských,
základních a středních škol, široká veřejnost jejichž aprobací není anglický jazyk. Cílem
jazykového kurzu je dát frekventantům základy jazyka pro nejjednodušší konverzaci v
běžných každodenních situacích, pro napsání jednoduchých vzkazů a porozumění
jednoduchým textům a promluvám.Kurz je určen pro absolutní začátečníky a směřuje k
dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků.
31.
Angličtina pro začátečníky I
32.
Obsah: učebnice Headway Beginner lekce 8.-14., Cílová skupina: Kurz je určen pro širokou
veřejnost a všechny pedagogy mateřských, základních a středních škol, jejichž aprobací
Angličtina pro začátečníky II
není anglický jazyk. Je určen pro začátečníky a směřuje k dosažení úrovně A1 podle
Společného evropského referenčního rámce jazyků.
33.
Obsah: učebnice Headway Elementary lekce 1.-7., Cílová skupina: pedagogové mateřských,
základních a středních škol, široká veřejnost, kurz je určen pro mírně pokročilé. Cílem kurzu
Angličtina pro mírně pokročilépro
I mírně pokročilé je zopakovat základy anglické gramatiky a základní slovní zásobu
úrovně A1 SERR a seznámit účastníky s dalšími gramatickými jevy a řečovými dovednostmi,
které jim umožní navázat na toto studium dalším kurzem pro mírně pokročilé II.
34.
35.
36.
37.
Obsah: učebnice New Headway Elementary lekce 8.-14. Cílová skupina: široká
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol, jejichž aprobací není
anglický jazyk a kteří absolvovali kurzy pro začátečníky nebo pro ty, kdo v minulosti získali
Angličtina pro mírně pokročilé II
znalosti angličtiny na úrovni A1 SERR. Cíl kurzu: Účastníci kurzu se seznámí s dalšími
gramatickými jevy a řečovými dovednostmi, které jim umožní navázat na toto studium
dalším kurzem pro pokročilé.
Obsah kurzu: učebnice New Headway Pre-intermediate lekce 1.-6., Cílová skupina: Kurz je
určen pro širokou veřejnost, všechny pedagogy mateřských, základních, středních škol,
Angličtina pro pokročilé I
speciálních škol, VOŠ, ZUŠ, SOŠ, SOU a gymnázií, jejichž aprobací není anglický jazyk. Je pro
absolventy angličtiny pro mírně pokročilé.
Obsah kurzu: učebnice New Headway Pre-Intermediate /třetí vydání/ lekce 7.-12.Cílová
skupina: Kurz je určen pro širokou veřejnost, všechny pedagogy mateřských, základních a
Angličtina pro pokročilé II
středních škol, jejichž aprobací není anglický jazyk. Co se pokročilosti týče, je pro
absolventy prvního ročníku angličtiny pro pokročilé I.
Angličtina pro pokročilé III
38.
Němčina pro začátečníky I
39.
Němčina pro začátečníky II
Obsah: učebnice Talking Points konverzační témata. Cílová skupina: široká
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol, speciálních škol, VOŠ, ZUŠ,
SOŠ, SOU a gymnázií, jejichž aprobací není anglický jazyk, je pro absolventy angličtiny pro
pokročilé I a II. Cílem kurzu pro pokročilé III - konverzace je směřovat účastníky k
prohloubení úrovně B 1 dle Společného evropského referenčního rámce jazyků.
Obsah: učebnice Themen Aktuell 1, lekce 1.-5.Cílová skupina: Kurz je vhodný pro
pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol a širokou veřejnost, jejichž aprobací není
německý jazyk. Kurz je určen pro absolutní začátečníky a směřuje k dosažení úrovně A1
podle Společného evropského referenčního rámce jazyků.
Obsah: učebnice Themen Aktuell 1, lekce 6.-10. Cílová skupina: Cílová skupina: široká
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol. Kurz je určen pro
začátečníky se základními znalostmi jazyka, kteří už zvládají nejjednodušší konverzaci v
běžných každodenních situacích, napsání jednoduchých vzkazů a rozumí velmi
jednoduchým textům a promluvám. Kurz dosáhne úrovně A1 podle Společného
evropského referenčního rámce jazyků.
61
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Obsah: učebnice Themen Aktuell 2, lekce 1.-5. Cílová skupina: Cílová skupina: široká
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol.Kurz je určen pro
frekventanty na úrovni A1 SERR, kteří dokáží o sobě podat osobní informace, popsat např.
Němčina pro mírně pokročilé I
svůj domov, zeptat se a odpovědět na jednoduché otázky, a to v oblastech bezprostředních
potřeb nebo na velmi známá témata, či si nakoupit běžné věci, a směřuje k dosažení
úrovně A2 podle SERR.
Obsah: učebnice Themen Aktuell 2, lekce 6.-10. Cílová skupina: Cílová skupina: široká
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol.Kurz je určen pro mírně
pokročilé, kteří už zvládli základy jazyka pro konverzaci v běžných každodenních situacích,
Němčina pro mírně pokročilé II
pro napsání vzkazů a porozumění složitějším textům a promluvám a mají už upevněny
základní gramatické struktury, vybudovány základy slovní zásoby a rozvinuty základní
řečové dovednosti. Tento kurz dosáhne úrovně A2 podle SERR.
Obsah: učebnice Themen Aktuell 3, lekce 1.-5. Cílová skupina: Cílová skupina: široká
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol. Kurz je určen pro mírně
pokročilé frekventanty na úrovni A2, kteří dokáží podat krátký popis událostí, informace o
svém vzdělání nebo současném zaměstnání, popsat své koníčky a zájmy a dokáží
Němčina pro pokročilé I
komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh. Cílem je naučit se v němčině
komunikovat v běžných každodenních situacích a osvojit si podrobnější informace,
informace o životě v německy mluvících zemích. Kurz směřuje k dosažení úrovně B1 podle
SERR.
Obsah: učebnice Themen Aktuell 3, lekce 1.-10. Cílová skupina: Cílová skupina: široká
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol.Kurz je určen pro středně
pokročilé frekventanty /navazuje na prvních 5 lekcí učebnice Zertifikatsband /, kteří zvládli
Němčina pro pokročilé II
základy jazyka pro konverzaci v běžných každodenních situacích, pro napsání vzkazů,
vyprávění příběhů, popsání zážitků, pocitů a reakcí, zdůvodnění svých záměrů a činů a
porozumění složitějším textům a promluvám. Po absolvování tohoto kurzu je dosaženo
úrovně B1 podle SERR.
Obsah: učebnice Raduga po novomu, lekce 1.-8.Cílová skupina: Cílová skupina: široká
Ruština pro začátečníky I
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol.Kurz je určen pro absolutní
začátečníky a směřuje k dosažení úrovně A1 dle SERR.
Obsah: učebnice Raduga po novomu 2, lekce 1.-6. Cílová skupina: Kurz je určen pro zájemce
- začátečníky, kteří částečně rozumí jednoduchým výrazům z běžného každodenního života
Ruština pro začátečníky II
- rodina, zájmy, povolání a umí tyto výrazy používat.Frekventanti směřují k dosažení úrovně
A1 dle SERR
Obsah: učebnice Raduga po novomu 3, lekce 1.-5. Cílová skupina: široká
veřejnost,pedagogové mateřských, základních a středních škol.Kurz je určen pro zájemce,
kteří zvládli ruský jazyk na vstupní úrovni A1 dle SERR Zájemci rozumí známým slovům a
větám, které se týkají jejich osoby, nejbližší rodiny, okolí. Uchazeči při četbě rozumí
Ruština pro mírně pokročilé I
jednoduchým názvům a textům. Konverzují jednoduchým způsobem pomalým tempem o
bezprostředních záležitostech a věcech. Zvládnou napsat jednoduchý vzkaz, pozdrav,
vyplnit stručný dotazník, týkající se vlastní osoby. Kurz směřuje k dosažení úrovně A2 dle
SERR.
Obsah: historie internetu, jak internet pracuje, základní pojmy (URL adresa, domény,
hyperlink, odkaz)
Práce s internetem pomocí základy práce s internetovým prohlížečem, vyhledáni informací, elektronická pošta –
programů Internet Explorer princip práce
nebo Mozilla Firefox
registrace e-mailové schránky,základy práce s poštou přes webové rozhraní, Cílová
skupina: široká veřejnost, pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol a školských
zařízení
48.
Práce s počítačem sv
prostředí operačního
systému Windows XP
Obsah kurzu: základní pojmy-klávesnice počítače,prác s myší, přihlášení do systému,práce s
oknem,operace se složkami,systémová schránka,kopírování a přesunování objektů,koš,
obnovení dokumentů, hlavní panel a jeho vlastnosti, vlastnosti plochy,• příslušenství
Windows: Malování, Wordpad, Kalkulačka, Mapa znaků, průzkumník Windows, místa v síti,
ovládací panely, ochrana proti malwaru, komprimace souborů Cílová skupina: široká
veřejnost, pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol a školských zařízení
49.
Práce s tabulkami pomocí
programů Microsoft Excel
nebo OpenOffice.org Calc
pro začátečníky
Obsah kurzu: základní pojmy – buňka, list, sešit, , formátování buněk, relativní a absolutní
adresování, podmíněné formátování, psaní vzorců, často používané funkce, základní typy a
podtypy grafů, příprava k tisku, práce s více sešity a listy, export do pdf souboru.Cílová
skupina:široká veřejnost, pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol a školských
zařízení
62
50.
Práce s texty pomocí
programů Microsoft Word
nebo OpenOffice pro
začátečníky
51.
PEK
52.
IT
53.
První pomoc
54.
Jazykové kurzy
55.
ICT
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
KURZ OBCHODNÍ
KORESPODENCE
KURZ DOKONALÉ
SEKRETÁŘKY
e-learning ve výuce
odborných i všeobecně
vzdělávacích předmětů
Tvorba int. stránek, redakční
systém
Ofice základní i roršiřující
kurzy Word, Excel, Pover
point
Obsah kurzu: textový a myší kurzor, pohyb kurzoru v dokumentu,označování a výběr textu,
přesouvání a kopírování textu, formát písma, formát odstavce, odrážky a číslované
seznamy, kontrola pravopisu a gramatiky, vyhledávání a nahrazování řetězců, vzhled
stránky, záhlaví a zápatí dokumentu, tisk dokumentu ,export dokumentu do pdf
souboru.Cílová skupina:široká veřejnost, pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol a
školských zařízení
Písemná a elektronická komunikace - psaní všemi deseti na klávesnici, popř. úprava
písemností - vše ve MS Office - Word, rozsah 35 hodin, forma - kombinované v odpoledních
hodinách.
Informační technologie, uživatelské prostředí MS Office - Word, Excel, Power Point, rozsah
40 hodin, ženy po MD, forma - kombinované v odpoledních hodinách.
Seznámení s poskytováním první pomoci - školy, instituce, které pracují s mládeží,
organizují kolektivní akce, mimoškolní akce. Rozsah - 25 hodin, forma - prezenční.
Cílovou skupinou jsou zájemci o získání, prohloubení či zdokonalení komunikace v
anglickém jazyku, výstupem je osvědčení o absolvování kurzu, rozsah studia cca 50 hodin,
forma studia je docházka dle časového harmonogramu průběhu kurzu.
Cílovou skupinou jsou zájemci o získání dovedností spojených s využíváním PC v praxi,
především v oblasti MS Office a to na různých úrovních vstupních znalostí, výstupem je
osvědčení o absolvování kurzu 30 - 50 hodin, rozsah studia dle konkrétního požadavku
zájemců, forma studia je docházka do kurzu dle časového plánu.
Obsahem kurzu je osvojení dovedností ovládání klávesnice všimi deseti. Rozsah kurzu:
32hodin
Seznámení s normou pro úpravu úředních a obchodních písemností. Rozsah kurzu: 32
hodin.
ped. pracovníci, realizováno v rámci školou realizovaných projektů pro vlastní i cizí ; 30
hodin
ped. pracovníci, realizováno v rámci školou realizovaných projektů pro vlastní i cizí ; 40
hodin
ped. pracovníci, realizováno v rámci školou realizovaných projektů pro vlastní i cizí , škola
byla školícím střediskem v rámci SIPVZ
Je určen pro dospělé posluchače bez znalosti účetnictví až s mírnou pokročilostí v této
oblasti. Je vhodný pro začínající účetní, podnikatele i ty, co chtějí svoje znalosti oživit.
Rozsah 30 hodin v odpoledních hodinách.
Přednáška První pomoc vedená registrovanou zdravotní sestrou s dlouholetou praxí v
přednáška První pomoc
rozsahu 6 vyučovacích hodin pro školy
Kurz první pomoci
Žáci 1. ročníků - SPgŠ Boskovice
Cílem kurzu je umožnit pořadatelům a školám zajistit profesionální zdravotnické
zabezpečení akcí pořádaných pro děti: pobytové akce pořádané státními i soukromými
subjekty (letní tábory), školy v přírodě, kulturní, společenské a sportovní akce. Cílová
Zdravotník zotavovacích akcí
skupina - určeno pro pedagogy mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol
a škol v přírodě
a center volného času a ostatní zájemce z řad veřejnosti starší 18 let. Absolvent obdrží
certifikát s neomezenou dobou platnosti. Kurz probíhá prezenční formou v rozsahu 40
hodin.
jazyk naglický, německý, ruský, francouzský- široká veřejnost, firmy, možnost složit státní
jazykové kurzy
nebo mezinárodní zkoušku
U3V je formou celoživotního vzdělávání zejména seniorského věku. Je koncipována jako
cyklus přednášek z různých sfér života společnosti. Přednášky probíhají ve výukovém
Univerzita třetího věku
období podzimního a jarního semestru jedenkrát týdně vždy po deseti přednáškách. Škola
je pobočkou U3V Mendelovy univerzity. Výstupem je Osvědčení o absolvování Univerzity
třetího věku na pobočce ve Znojmě.
Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí získat uvedené dovednosti. Výstupem je osvědčení o
Vazačský kurz
absolvování kurzu. Počet hodin 14.
Vzdělávací akce pro
zdravotnické pracovníky a
cílovou skupinou jsou pracovníci v sociálních službách a zdravotní pracovníci, výstupem je
pracovníky v sociálních
osvědčení o absolvování školící akce, rozsah 5 vyučovacích hodin - jednodenní akce
službách
masér pro sportovní a
cílová skupina - žáci školy a veřejnost, výstupem - osvědčení, rozsah 150 hodin, prezenčně
rekondiční masáže
pracovník v sociálních
cílová skupina - veřejnost od 18 let, výstup - osvědčení, rozsah - 185 hodin
službách
základní i vyšší úroveň uživatelských dovedností; určeno pro dospělé; 2 hod./týden;
Obsluha PC
celkem 30 hod.
Jazykové kurzy z AJ, NJ
různá pokročilost; určeno pro dospělé; 2 hod./týden; celkem 50 hod.
Základy účetnictví
63
Příprava k získání řidičského oprávnění skupin B, C, T. Délka jednotlivých kurzů dle platných
předpisů.
73.
Autoškola
74.
Vzdělávací program inovující/rozšiřující kvalifikaci.Kombinovaná forma studia pro
Rozšíření kompetencí k práci
uchazeče, kteří zvládají obsluhu osobního počítače a mají základní znalosti a dovednosti v
s kancelářskými,
aplikacích MS OFFICE a prací s internetem. Kurz je koncipován modulově - MS WORD, MS
komunikačními
EXCEL, MS OUTLOOK,Internet, Textové a hlasové komunikační prostředky a sociální sítě,
a ekonomickými aplikacemi
ekonomický systém Pohoda. Účastníci obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
75.
Kresba, malba
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Kurzy přizpůsobíme úrovní i délkou požadavkům cílové skupiny, prezenční forma
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ popř. zájemce o architekturu, prezenční
Architektura a kresba
forma
Photoshop, Corel - délka a náročnost dle požadavků cílové skupiny, prezenční forma,
Grafické programy
certifikát
kurz AJ pro začátečníky a středně pokročilé pro zájemce z řad občanů, cca 60 hod, prezenční
Kurz AJ
forma
kurz NJ pro začátečníky a středně pokročilé pro zájemce z řad občanů, cca 60 hod, prezenční
Kurz NJ
forma
kurz M pro zájemce z řad občanů, kteří si chtějí doplnit vzdělání na VŠ, cca 60 hod,
Přípravný kurz M na VŠ
prezenční forma
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz předpokládá základní znalosti aplikace. Cílem je
rozšířit dovednosti pokročilých způsobů formátování a práce s rozsáhlými tabulkami
Excel pro pokročilé
(pokročilé filtrování, souhrny, slučování), pokročilé úpravy grafu. Rozsah kurzu je 16 hodin
prezenční výuky. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz předpokládá základní znalosti aplikace. Cílem je
rozšířit dovednosti náročnější zpracování textu - zejména práci s dlouhými dokumenty,
Word pro pokročilé
vytváření tabulek a jejich pokročilé úpravy, automatizaci práce s textem apod. Rozsah
kurzu je 16 hodin. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou je veřejnost. Cílem je praktické využití databázového systému. Rozsah
Access pro pokročilé
kurzu je 18 hodin prezenční výuky. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz předpokládá základní znalosti aplikace. Cílem je
Power Point, Outlook
rozšířit dovednosti v oblasti prezentací a elektronické komunikace. Rozsah kurzu je 16
hodin prezenční výuky. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na teoretické znalosti a praktické
dovednosti z oblasti tvorby webových stránek pomocí uživatelsky příjemného software –
Profesionální tvorba
redakčních systémů (tvorba, uspořádání, úprava, administrace a zálohování, URL adresa,
webových stránek
Webhosting, E-shop).Kurz je v rozsahu 45 hodin, 15 hodin prezenční formou, 30 hodin
distanční formou s podporou e-learningu. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na teoretické znalosti a praktické
Multimédia, fotografie, zvuk
dovednosti z oblasti tvorby fotografie, zvuku i videozáznamů a jejich zpracování. Kurz je v
a digitální střih videa
rozsahu 24 hodin prezenční výuky.
Anglický jazyk pro
začátečníky
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na obecnou angličtinu z úrovně B1
Anglický jazyk pro pokročilé Společného evropského jazykového rámce na B2. Kurz je v rozsahu 76 hodin prezenční
výuky.
Německý jazyk pro
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na obecnou němčinu, výstupem je úroveň
začátečníky
A1 Společného evropského rámce. Kurz je v rozsahu 60 hodin prezenční výuky.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na obecnou němčinu z úrovně B1
Německý jazyk pro pokročilé Společného evropského jazykového rámce na B2. Kurz je v rozsahu 76 hodin prezenční
výuky.
91.
Ruský jazyk pro začátečníky
92.
Ruský jazyk pro pokročilé
93.
94.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na obecnou angličtinu, výstupem je úroveň
A1 Společného evropského jazykového rámce Kurz je v rozsahu 60 hodin prezenční výuky.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na obecnou ruštinu, výstupem je úroveň
A1 Společného evropského jazykového rámce Kurz je v rozsahu 60 hodin prezenční výuky.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na obecnou ruštinu z úrovně B1
Společného evropského jazykového rámce na B2. Kurz je v rozsahu 76 hodin prezenční
výuky.
Vzdělávací program „Obchodní korespondence v praxi“ usiluje o zkvalitnění písemné a
Obchodní korespondence v elektronické komunikace v hospodářské praxi. Jeho cílem je, aby absolventi byli schopni
praxi
vytvořit konkrétní písemnosti v souladu s ČSN 016910, a to jak po stránce formální, tak i
obsahové a jazykové. Rozsah kurzu - 65 hodin.
Cílem programu je získání teoretických znalostí i praktických dovedností z účetnictví,
Způsoby vedení evidence
daňové evidence a vedení účetní agendy na počítači v účetním programu. Rozsah kurzu podnikatelské činnosti
100 hodin.
64
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
Program DV je zaměřen na základní ovládání počítače a práci s kancelářskými aplikacemi.
Frekventanti se naučí pracovat s OS Windows 7, naučí se a zdokonalí v práci s tabulkovým
Práce s kancelářskými
procesorem MS Excell, textovým editorem MS Word a programem pro tvorbu prezentací
aplikacemi na počítači
MS Powerpoint. U všech programů se seznámí s rozdíly mezi verzí 10 staršími verzemi OS
Windows. Rozsah kurzu - 100 hodin.
Na základě zájmu ze strany soc. partnerů lze uskutečnit kurzy zaměřené na ovládání PC Základy obsluhy PC
textový, tabulkový editor, tabulkový kalkulátor, problematila databází, programy na
tvorbu prezentací
Škola má zkušenosti s realizací kurzů první pomoci ve firmách a institucích okresu Znojmo,
První pomoc
rozsah této doplňkové činnosti je dle přání zákazníka
kurzy informační
Škola je připravena realizovat kurzy ovládání výpočetní techniky v rozsahu a obsahu dle
gramotnosti
přání zákazníka
Škola pořádá asi 2-3x ročně odbornou konferenci pro zdravotnické pracovníky okresu
odborné konference
Znojmo, která je ohodnocena body Českou asociací sester a počítá se do počtu kreditů
získaných pro prodloužení registrace
Zájmový program pro nejširší veřejnost, včetně seniorů. Program posiluje kompetence k
Rizikové látky kolem nás
nakládání s odpady, s různými chemickými přípravky z běžné praxe (čistící prostředky,
prostředky na ochranu rostlin,..), informuje o kvalitě a bezpečnosti potravin.
Přípravné kurzy ke studiu na Příprava žáků ze ZŠ ke studiu matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, biologie a
SŠ
chemie na SŠ.
Odborná podpora fyzických osob (pečujících), které poskytují pomoc příjemci příspěvku
příspěvku na péči (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (§ 117a, odst. 1,). Hlavním cílem realizace tohoto vzdělávacího programu je
příprava rodinných příslušníků k poskytování péče o seniory (zejména nesoběstačné) v
Rodinná péče o seniory
rámci rodiny. Vstupní podmínky: minimálně základní vzdělání. Délka studia: 60 h. Forma
studia: prezenční. Absolvent získá osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s
celostátní platností. Program má udělenu akreditaci MPSV.
103.
Čeština pro Čechy
104.
Cizí jazyky
105.
Veterinární minimum
106.
Základy práce s počítačem
107.
Počítač v administrativě
108.
Barista
109.
Barman
110.
Sommeler
111.
Průvodce cestovního ruchu
112.
IC gramotnost
113.
114.
Kurz se zaměřuje na lidi, pro které je komunikace důležitým aspektem v jejich profesní
kariéře (manažéři, moderátoři, vedoucí pracovníci, mluvčí ...). Rozsah kurzu 24 hodiny,
forma prezenční.
Angličtina, Němčina, Francouzština – obsahová náplň podle úrovně uchazečů, přímo dle
poptávky. Rozsah kurzu 48 hodin, forma prezenční.
Základy péče o domácí mazlíčky, domácí farmu, malochov zvířat. Výstup – osvědčení, rozsah
60 hodin, forma kombinovaná.
Práce s PC snadno a rychle (základy). Výstup – osvědčení, rozsah 48 hodin, forma prezenční.
Kancelářský balík MS Office 2003 (MS Word, Excel, PowerPoint). Výstup – osvědčení,
rozsah 48 hodin, forma prezenční
Výrobní principy kovových nápojů, bezpečnostní a hygienické předpisy, základní
mechanické činnosti a dovednosti, výroba různých druhů kávy, rozsah cca 30 hodin
Absolvent je schopen připravit základní koktejly, zná jejich historii, výrobní postupy,
zdobení, servis.
Orientuje se v základním spektru lihovin a zbožíznalství.
Ovládá základy a zákony barmanské práce.
rozsah cca 30 hodin
Znalectví a servis vína, průběh výroby a zrání vína, technologické a biochemické procesy při
výrobě vína, rozsah cca 30 hodin
Metodika a technika průvodcovské činosti, historie průvodnovské činnosti, zeměpis
cestovního ruchu v Evropě, dějiny kultury a umění, rozsah cca 30 hodin
Základní kurz pro uživatele ICT, rozsah cca 30 hodin
Business English
Kurz zaměřený na přípravu k mezinárodní zkoušce Business English pořádané Londýnskou
obchodní komorou a akreditované MŠMT. Jsme akreditovaným školícím i zkušebním
centrem. Vzhledem k termínu zkoušky vždy v dubnu je vhodným termínem začátku
vzdělávání září. Požadavkem je alespoň průměrná znalost angličtiny. Rozsah kurzu je 100 h,
osvědčilo se odpolední studium 1x4 h (vyučovací) nebo 2x2 h (vyučovací) týdně.
Psaní na klávesnici
desetiprstovou hmatovou
metodou
Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit psát „všemi deseti“ na klávesnici. Cílem kurzu je
získání teoretických znalostí a praktických dovedností a návyků pro ovládání klávesnice.
Frekventanti kurzu zvládnou psaní na klávesnici za využití nejnovějších poznatků o
neurofyziologickém základu psaní desetiprstovou hmatovou metodou a na co
nejefektivnějším využívání vytvářených dynamických stereotypů. Předpokládané trvání 12
h, osmkrát po 1,5 hodině v týdenních intervalech.
65
115.
Kurz je určen pro ty, kteří potřebují zpracovat oficiální dokumenty dle platných norem.
Písemný styk je zprostředkovatelem informací jak v obchodní praxi, tak i v soukromém
životě. Písemná komunikace v obchodním styku zpřesňuje, zkvalitňuje a dokumentuje
výměnu informací. Dopisy nahrazují osobní styk lidí, často stojí na počátku vzájemné
Formální úprava písemností
spolupráce; jsou to první ukázky, ze kterých příjemce usuzuje na řízení organizace a úroveň
a dokumentů
práce firmy, která písemnost odeslala. Základním kamenem pro tvorbu obchodních a jiných
písemností je ČESKÁ NORMA - ČSN 01 6910 - „Úprava písemností zpracovaných textovými
editory nebo psaných strojem“, která vymezuje uspořádání obchodních dopisů.
Předpokládané trvání 6 h, čtyřikrát po 1,5 hodině v týdenních intervalech.
116.
Pořízení a zpracování
videozáznamu
117.
Digitální fotografie a
počítačová grafika
118.
119.
120.
Práce s počítačem a Internet
pro začátečníky
Tvorba publikací v programu
MS Publisher
Tvorba webových stránek v
MS Publisher a Kompozer
Kurz je určen zájemcům o pořízení a počítačové zpracování videozáznamu z řad amatérů.
Předpokládá se znalost základní práce s počítačem. Předpokládané trvání 9 h, třikrát po 3
hodinách v týdenních intervalech.
Kurz je určen zájemcům o fotografování digitálním fotoaparátem a počítačové zpracování
videozáznamu z řad amatérů. Zájemci se naučí ovládat digitální fotoaparát, pořizovat
kvalitní fotografie v různých podmínkách a následně je upravovat v běžných editorech.
Předpokládá se znalost základní práce s počítačem. Předpokládané trvání 9 h, třikrát po 3
hodinách v týdenních intervalech.
Počítač a Internet pro naprosté laiky.
Předpokládá se znalost základní práce s počítačem a textovým editorem. Trvání 12 hodin (4
x 3 hodiny).
Předpokládá se znalost základní práce s počítačem a textovým editorem. Trvání 12 hodin (4
x 3 hodiny).
Forma vzdělávání - dálková. Cílem zaměření Veřejná správa je příprava studentů pro výkon
ucelených agend v rámci samostatné i přenesené působnosti orgánů území samosprávy,
zejména obecních, městských, magistrátních a krajských úřadů. Vzdělávání přináší také
vhled do veřejné správy Evropské unie
121.
Veřejnosprávní činnost;
68-43-N/01, zaměření
Veřejná správa
122.
Veřejnosprávní činnost;
68-43-N/01, zaměření
Administrativa justice
Forma vzdělávání - dálková. Cílem zaměření Administrativa justice je příprava studentů pro
výkon ucelených agend soudních zapisovatelů, pracovníků na státních zatupitelstvích,
justici, advokacii a notářství. Vzdělávání přináší také vhled do soudnictví Evropské unie.
123.
Personální řízení;
63-42-N/01
Cílem vzdělávacího programu Personální řízení je příprava studentů pro výkon činností
personální práce ve veřejné a soukromé sféře.
Užití multimédií na
základních a středních
školách
Jedná se o projekt v rámci globálního grantu OPVK, který je spolufinancován ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu. V rámci projektu probíhají školení na PC určené
pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Jedná se o 7 kurzů formou
jednodenního školení v hodinové dotaci 8 hodin na kurz. Učitelé se mohou zúčastnit kurzů
Software pro výuku, Grafika na počítačích, Tvorba animací, Zpracování zvukových nahrávek,
Digitální fotografie, Zpracování videa na počítači, Vytváření prezentací.
124.
125.
Mobilní laboratoř
přírodovědných předmětů
126.
Kurz pletení košíků z proutí
127.
Kurz řezbování
128.
Kurz kresby
129.
Kurz malby
130.
Kurz modelování
131.
Obsluha osobního počítače
132.
Základy obsluhy osob.
počítače
133.
Daňová evidence
Jedná se opět o grantový projekt v rámci OPVK, který je spolufinancován ze státního
rozpočtu a ESF. Cílem kurzů je naučit se používat měřicí systém Vernier a ukázat jak ho
aplikovat ve výuce. Školení v práci se systémem Vernier a jeho využití ve výuce je nabízeno
ve třech variantách: se zaměřením na fyziku, biologii a chemii a je určeno pro ped.
pracovníky SŠ a 2. stupně ZŠ.
Rozsah 24 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování vzdělávacího programu,
16 +
Rozsah dle zájmu 280,-Kč/hod, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování
akreditovaného vzdělávacího programu, 16 +
Rozsah dle zájmu 280,-Kč/hod, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování
akreditovaného vzdělávacího programu, 16+
Rozsah dle zájmu 280,- Kč/hod, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování
akreditovaného vzdělávacího programu, 16+
Rozsah dle zájmu 280,-Kč/hod, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování
akreditovaného vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 80 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 40 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 80 hodin pro ZŠ, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
vzdělávacího programu, 16+
66
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
Rozsah 40 hodin pro SŠ, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
vzdělávacího programu, 16+
Kurz základů práce na
Rozsah 40 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
internetu
vzdělávacího programu, 16+
Kurz psaní všemi deseti na Rozsah 40 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
počítači
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 60 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
Angličtina pro začátečníky
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 60 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
Angličtina pro pokročilé
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 60 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
Němčina pro začátečníky
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 60 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
Němčina pro pokročilé
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 30 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
Profesní lesnická angličtina
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 30 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
Profesní lesnická němčina
vzdělávacího programu, 16+
Rozsah 30 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
Profesní němčina pro rybáře
vzdělávacího programu, 16+
Profesní myslivecká
Rozsah 30 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
němčina
vzdělávacího programu, 16+
Profesní myslivecká
Rozsah 60 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného
angličtina
vzdělávacího programu, 16+
Kurz určený pro zájemce o technickou a grafickou stránku zpracování digitální fotografie.
Základy digitální fotografie Kurz seznámí zájemce o digitální fotografování s technologií zpracování digitálních dat
(fotek) na počítači včetně základů grafického zpracování.
Péče o osobu blízkou v
Teoretické znalosti a praktické dovednosti v péči o osobu se sníženou soběstačností v
domácím prostředí
domácím prostředí
kurzy pro získávání řid.oprávnění sk. B,C,T, rozsah dle platných předpisů, pro širokou
řidičské oprávnění
veřejnost
vstřikovací systémy
5denní seminář pro učitele OV,učitele odb.předmětů,žáky,pracovníky v servisech
Určeno pro posuzovatele, kteří provádějí hodnocení jakosti potravin. Výcvik a výběr
Základní senzorické zkoušky posuzovatelů pro senzorickou analýzu probíhá podle ČSN ISO 8586-1. Úspěšný absolvent
získává osvědčení.
Kurz je určen pro začínající zemědělce, umožňuje získat vzdělání doložené osvědčením o
Kurz pro výkon obecných
vykonání závěrečné zkoušky. Úspěšní absolventi kurzu budou mít snadnější podmínky pro
zemědělských činností
získání dotací na rozvoj vlastní zemědělské podnikatelské činnosti.
Jarní floristika
Zájemci o floristiku, jarní aranžmá, floristické techniky, 15 h
Je určen pro začátečníky. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu. Cílem je zvládnutí
Kurz kresby
základu kresby - stínování, šrafování, proporční vztahy, perspektiva a osvojení si základních
stylů kresby uhlem a tužkou. Kurz probíhá 1x týdně v délce jednoho měsíce.
Je určen pro veřejnost. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu. Cílem je osvojení si
Kurz kresby
základních kreslířských návyků, zručností a zorientování se v problematice studijní kresby.
Kurz probíhá 1x týdně v délce jednoho měsíce. 10 vyučovacích hodin v 5 lekcích.
Kurz je určen pro začátečníky. Naučí se šití - sukně, kalhoty, halenky. Délka kurzu 10 lekcí po
Kurz šití
2 hodinách. V ceně kurzu je sešit pracovních předpisů zhotovených výrobků. Výstupem je
osvědčení o absolvování kurzu.
Kurz je určen pro pokročilé. Naučí se šití - vest, kabátů podšitých a nepodšitých. Délka
Kurz šití
kurzu 10 lekcí po 2 hodinách. V ceně kurzu je sešit pracovních předpisů zhotovených
výrobků. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu.
Kurz je určen pro začátečníky. Úcastník bude seznámen s prací v grafickém programu, osvojí
si základní uživatelské postupy. Po absolvování kurzu bude schopen samostatně vytvářet
Kurz ADOBE PHOTOSHOP
jednoduché pozvánky, letáky, zvládne základní úpravu fotografií. Výstupem je osvědčení o
absolvování kurzu.
Kurz je určen pro začátečníky. Naučí se střihové konstrukce - sukně, kalhot, halenky. Délka
Kurz střihů
kurzu 10 lekcí po 2 hodinách. V ceně kurzu je sešit střihových konstrukcí uvedených
výrobků. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu.
Daňová evidence
Tab. č.1 – Občanské a zájmové vzdělávání
67
Rekvalifikace
Příprava na uznávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (vazba na NSK)
č.
Název dílčí kvalifikace
Stručná anotace (2-3 věty vystihující daný vzdělávací program – např. cílová skupina, pro kterou je
určen; co má být výstupem; rozsah studia; forma studia atd.)
1.
23-026-H Obsluha CNC
obráběcích strojů
Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru. Obsah studia - normalizace, čtení výkresů,
měření, programování CNC strojů, obsluha a seřizování CNC obráběcích strojů. / rozsah cca 260 hodin, forma
studia denní, osvědčení o DK. /
2.
23-025-H Vrtání kovových
materiálů
Cílová skupina : vyučen nejlépe v příbuzném technickém oboru. Obsah studia - normy, technická dokumentace,
sestavení technolog.postupu, upínání nástrojů a polotovarů na vrtačkách a vyvrtávačkách, měření obrobků,
obsluha a údržba vrtaček a vyvrtávaček. /rozsah cca 200 hodin, forma studia denní, osvědčení o DK./
3.
4.
5.
6.
Cílová skupina : vyučen nejlépe v příbuzném technickém oboru. Obsah studia - normy, technická dokumentace,
23-023-H Frézování kovových sestavení technolog.postupu, upínání nástrojů a polotovarů na různých druzích frézek, hoblovaček, obrážeček a
materiálů
protahovaček, měření obrobků, obsluha a údržba frézek, hoblovaček, obrážeček a protahovaček. /rozsah cca 250
hodin, forma studia denní, osvědčení o DK./
Cílová skupina : vyučen nejlépe v příbuzném technickém oboru. Obsah studia - normy, technická dokumentace,
23-022-H Soustružení
sestavení technolog.postupu, upínání nástrojů a polotovarů na soustruzích a vyvrtávačkách, měření obrobků,
kovových materiálů
obsluha a údržba soustruhů a vyvrtávaček, ruční ostření nástrojů z RO a SK. /rozsah cca 250 hodin, forma studia
denní, osvědčení o DK./
Cílová skupina: základní vzdělání. Obsah studia-normalizace, technická dokumentace, technologie ručního
23-003-H Zámečník
zpracování kovů, obrábění, rovnání kovů lisováním za tepla, ohýbání a zkružování, svařování. / rozsah cca 550
hodin, forma studia denní, osvědčení o DK /
Knihař na knihařských strojích je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné knihařské práce, zejména
Knihař na knihařských strojích
knižní vazby všech typů a dokončovací zpracování tiskovin na poloautomatických nebo automatickýchh
(kód: 34-002-H, úroveň 3)
knihařských strojích.
Autolakýrník - přípravář
Vzdělávací program vedoucí k získání dílčí kvalifikace Autolakýrník - přípravář je primárně určen pro pracovníky v
autoopravárenství, ale může se ho také účastnit široká veřejnost, podmínkou je pouze ukončené základní
vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na posouzení druhu a rozsahu poškození vozidla a následnou volbu
technologického postupu opravy. Cílem je, aby účastník dokázal správně stanovit podmínky aplikace
jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému dle rozsahu opravy na různých podkladech.
Dílčími cíli vzdělávacího programu je, aby účastníci získali komplexní znalosti v části teoretické a dovednosti v
části praktické v oblasti příprav podkladů v autolakýrnictví, aby získali znalosti odborné terminologie a uměli
využít technickou dokumentaci, dále aby uměli zvolit správný technologický postup a vhodně využít
mechanické, pneumatické a elektrické přístroje, nástroje a stroje, kterými je lakovna vybavena.
Rozsah vzdělávacího programu je 100 hodin v 5 modulech, které se skládají z teoretické části, na kterou bude
navázána praxe a jednotlivé moduly jsou vždy podporovány samostudiem účastníků kurzů.
9.
PRODAVAČ
Program je adresován dospělým pracovníkům obchodní sféry bez VL, se základním nebo středním vzděláníms
minimálně pětiletou praxí v obchodní činnosti. Absovent získá osvědčení o získání DK. Forma studa individuální, zakončená zkouškou v rozsahu 5 až 7 hodin.
10.
SKLADNÍK
7.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Program je adresován dospělým pracovníkům obchodní sféry bez VL, se základním nebo středním vzděláníms
minimálně pětiletou praxí v obchodní činnosti. Absovent získá osvědčení o získání DK. Forma studa individuální, zakončená zkouškou v rozsahu 3 až 4 hodin.
Program je adresován dospělým pracovníkům obchodní sféry bez VL, se základním nebo středním vzděláníms
POKLADNÍ
minimálně pětiletou praxí v obchodní činnosti. Absovent získá osvědčení o získání DK. Forma studa individuální, zakončená zkouškou v rozsahu 1 až 2 hodin.
Program je adresován dospělým pracovníkům obchodní sféry bez VL, se základním nebo středním vzděláníms
MANAŽER PRODEJE
minimálně pětiletou praxí v obchodní činnosti. Absovent získá osvědčení o získání DK. Forma studa individuální, zakončená zkouškou v rozsahu 5 až 6 hodin.
Po absolvování všech 4 uvedených DK, lze získat výuční list v oboru vzdělání Specialista maloobchodu.
Kurz slouží jako odborná příprava k DK, cílová skupina - stavební dělnická profese, získání osvědčení o
absolvování přípravného kurzu. Kurz je rozvržen na 100 hod. teorie a 200 hod. praxe. Teorie se vyučuje v areálu
přípravný kurz KOMINÍK
naší školy, praxe i v terénu. Závěrečnou zkoušku z oboru Kominík lze složit po předložení osvědčení o získání
následujících dílčích kvalifikacích :
Dílčí zkouška - Montáž
Montáž systémových komínů a kouřovodů, rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky,
komínů a komín. vložek
opravy komínů a jejich příslušenství
Příprava měření vypouštěných látek ve spalinách, provozní kontrola a zkoušení spalinových cest, měření
Dílčí zkouška - Měření spalin vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování, zpracování dokumentace měření
vypouštěných látek ve spalinách a vyhodnocení účinnosti spalování
Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv,
Dílčí zkouška - Kontrola a
provozní kontrola a zkoušení spalinových cest, provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů, zpracování
čištění spalinových cest
dokumentace a evidence kominických služeb, kontrola průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a
spotřebičů na pevná paliva
Kurz slouží jako odborná příprava k DK, cílová skupina - stavební dělnická profese, získání osvědčení o
absolvování přípravného kurzu a osvědčení o vykonání DK. Po úspěšném absolvování je možno vykonat
přípravný kurz
závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Kurz je rozvržen na 100 hod. teorie a 200 hod. praxe. Teorie se vyučuje v
TESAŘ
areálu naší školy, praxe i v terénu. Závěrečnou zkoušku z oboru Tesař lze složit po předložení osvědčení o
získání následující dílčí kvalifikace:
68
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, v technické dokumentaci, měření, rozvrhování a orýsování
dřevěných prvků tesařských konstrukcí, ruční opracování dřevěných materiálů, spojování tesařských konstrukcí
tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky, povrchové upravování dřeva mořením,
lazurováním a lakováním, zhotovování bednění a laťování střech, ..........
Kurz slouží jako odborná příprava k DK, cílová skupina - stavební dělnická profese, získání osvědčení o
absolvování přípravného kurzu a osvědčení o vykonání DK. Po úspěšném absolvování je možno vykonat
závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Kurz je rozvržen na 100 hod. teorie a 200 hod. praxe. Teorie se vyučuje v
areálu naší školy, praxe i v terénu. Závěrečnou zkoušku z oboru Zedník lze složit po předložení osvědčení o
získání následujících dílčích kvalifikacích :
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, orientace v pracovních postupech zdění předepsaných
normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty, výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání,
provádění a opravy vícevrstvých a tenkovrstvých omítek,výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí, zdění
nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní,.........
Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov, výpočty zateplovaných ploch a spotřeby materiálů,
příprava podkladu pro zateplovací systém, zateplování vodorovných konstrukcí – podlah a stropů, zateplování
podzemních částí budov a soklů, ……..
Kurz slouží jako odborná příprava k DK, cílová skupina - stavební dělnická profese, získání osvědčení o
absolvování přípravného kurzu a osvědčení o vykonání DK. Po úspěšném absolvování je možno vykonat
závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Kurz je rozvržen na 100 hod. teorie a 200 hod. praxe. Teorie se vyučuje v
areálu naší školy, praxe i v terénu. Závěrečnou zkoušku z oboru Pokrývač lze složit po předložení osvědčení o
získání následujících dílčích kvalifikacích :
19.
Dílčí zkouška - Tesař
20.
přípravný kurz
ZEDNÍK
21.
Dílčí zkouška - Zedník
22.
Dílčí zkouška - Zhotovitel
zateplovacích systémů
23.
přípravný kurz POKRÝVAČ
24.
Dílčí zkouška - Pokrývač
skládaných krytin
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, v technické dokumentaci, výpočet ploch střech a spotřeby
materiálů, volba, používání a údržba nářadí, mechanizovaného nářadí, strojních zařízení a pracovních pomůcek,
manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu, zhotovování, upravování a opravování podkladu pod
krytiny, ruční rozebírání a opravy skládaných krytin všech druhů ,......
26.
Dílčí zkouška - Pokrývač
skládaných krytin tvarově
složitých střech
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, v technické dokumentaci, výpočet ploch střech a spotřeby
materálů, montáž a opravy krytin pálených, betonových a vláknocementových, montáž a opravy břidlicových
krytin, skládaných živičných krytin, pokrývání nároží, úžlabí, segmentových vikýřů (volských ok), kuželových
střech a nástřešních těles, .........
27.
Dílčí zkouška - Pokrývač
skládaných krytin střech
historických budov
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, v technické dokumentaci, zhotovování, kontrolování,
upravování a opravování podkladu pod krytiny střech historických budov, pokrývání střech historických budov a
střešních stavebních prvků (atiky, komíny aj.) pálenými krytinami pokládanými do malty , krytinami
břidlicovými, zhotovování tepelných izolací střešního pláště, .......
Kurz slouží jako odborná příprava k DK, cílová skupina - stavební dělnická profese, získání osvědčení o
absolvování přípravného kurzu a osvědčení o vykonání DK. Po úspěšném absolvování je možno vykonat
přípravný kurz INSTALATÉR závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Kurz je rozvržen na 100 hod. teorie a 200 hod. praxe. Teorie se vyučuje v
areálu naší školy, praxe i v terénu. Závěrečnou zkoušku z oboru Instalatér lze složit po předložení osvědčení o
získání následujících dílčích kvalifikacích :
Orientace v technické dokumentaci vodovodních a kanalizačních rozvodů a zařízení, orientace v materiálech
Dílčí zkouška - Montér
pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty, výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace,
vnitřního rozvodu vody a
provádění zkoušek vodovodních a kanalizačních rozvodů, Spojování částí potrubí, montáž vodovodních a
kanalizace
kanalizačních rozvodů,zhotovování tepelných izolací na vodovodních potrubích,.....
Orientace v technické dokumentaci otopných soustav, v materiálech pro potrubí a tvarovky, v armaturách a
Dílčí zkouška - Topenář
zařízeních, ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů, spojování částí potrubí, montáž potrubí
otopných soustav, instalace zařízení otopných soustav, ......
Dílčí zkouška - Montér
Orientace v technické dokumentaci plynových rozvodů a zařízení, v materiálech pro potrubí, tvarovky a
vnitřního rozvodu plynu a
armatury a ve spotřebičích a zařízeních na plynná paliva, provádění zkoušek rozvodů plynu , spojování částí
zařízení
potrubí, Sestavování a montáž plynových rozvodů a zařízení, ......
Kurz slouží jako odborná příprava k DK, cílová skupina - stavební dělnická profese, získání osvědčení o
absolvování přípravného kurzu a osvědčení o vykonání DK. Po úspěšném absolvování je možno vykonat
přípravný kurz
závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Kurz je rozvržen na 100 hod. teorie a 200 hod. praxe. Teorie se vyučuje v
STROJNÍ MECHANIK
areálu naší školy, praxe i v terénu. Závěrečnou zkoušku z oboru Strojní mechanik lze složit po předložení
osvědčení o získání následujících dílčích kvalifikacích :
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení, volba postupu práce,
potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení,
Dílčí zkouška - Opravář strojů
ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a
a zařízení
ohýbáním, provádění údržby, oprav a generálních oprav strojů a zařízení, opravy a výměny elektrických částí
přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků,.......
Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí, měření a kontrola
délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu, ruční obrábění a
Dílčí zkouška - Montér
zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním,
ocelových konstrukcí
sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí, rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu, svařování
kovů, příprava ocelových konstrukcí na svařování, ..........
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení, ruční obrábění a
zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním,
výroba součástí na obráběcích strojích, rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu, orýsování součástí a polotovarů
Dílčí zkouška - Zámečník
s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek a přístrojů, provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a
generálních oprav strojů a zařízení, ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních
ohýbačkách, svařování kovů, .......
Kurz slouží jako odborná příprava k DK, cílová skupina - stavební dělnická profese, získání osvědčení o
absolvování přípravného kurzu a osvědčení o vykonání DK. Po úspěšném absolvování je možno vykonat
přípravný kurz
závěrečnou zkoušku a získat výuční list. Kurz je rozvržen na 100 hod. teorie a 200 hod. praxe. Teorie se vyučuje v
TRUHLÁŘ
areálu naší školy, praxe i v terénu. Závěrečnou zkoušku z oboru Truhlář lze složit po předložení osvědčení o
získání následujících dílčích kvalifikacích :
69
37.
Dílčí zkouška - Truhlář
nábytkář
38.
Dílčí zkouška - Stavební
truhlář
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků, volba materiálů, technologických
postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků a rekonstrukci
nábytku, povrchová úprava výrobků, obsluha a základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních
nástrojů, ......
Orientace v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků a ve výkresové stavební
dokumentaci, obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod., povrchová úprava výrobků, montáž a
osazování oken a dveří, sestavování podlah na bázi dřeva, obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích
strojů a ručních nástrojů,
Jednoduchá obsluha hostů
Cilovou skupinou dílčích kvalifikací jsou zájemci, kteří nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání nebo
Složitá obsluha hostů
zájemci, kteří si potřebují rozšířit odbornost a získat kvalifikační doklad na vyšší úrovni. Zájemci, kteří chtějí
Barman
získat dílčí kvalifikaci, musí vykonat zkoušku před tzv. autorizovanou osobou. Zkoušky se zpravidla skládají z
Příprava teplých pokrmů
písemné, praktické a ústní části a ověřují, zda si zájemce osvojil danou odbornost (kvalifikaci) vymezenou
Příprava minutek
kvalifikačním standardem příslušné dílčí kvalifikace. Hodnocení zkoušky se provádí dle hodnotících standardů.
Příprava pokrmů studené kuchyně
Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je osvědčení o získání dílčí kvalifikace.
Výroba knedlíků
Výroba restauračních moučníků
2010/463-PK
Kval. kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o děti od 3 do 15 let
2010/464- PK
Kval. kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči o seniory
065/2010 - 50 R
Masér a pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
29-001-H Výroba chleba a
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 8 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
běžného pečiva
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
29-002-H Výroba jemného
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 8 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
pečiva
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
29-003-E Výroba perníku
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 6 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
29-004-E Výroba trvanlivého
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 6 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
pečiva
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
29-007-H Výroba zákusků a
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 8 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
dortů
dílčí kvalifikace.
29-008-H Výroba a zpracování Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
modelovací a marcipánové
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 7 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
hmoty
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
29-012-H Výroba
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 6 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
restauračních moučníků
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
29-013-E Řemeslná výroba
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 6 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
perníků
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
29-016-H Řemeslné
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 7 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
zpracování čokolády
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
41-027-H Opravář strojů a
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 14 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
zařízení v pěstování rostlin
dílčí kvalifikace.
Vzdělávací program je určen pro pracovníky, kteří vykonávají uvedenou činnost a potřebují si doplnit kvalifikaci.
41-028-H Opravář strojů a
Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí kvalifikace trvá 14 hodin. Výstupem je osvědčení o získání
zařízení v chovu zvířat
dílčí kvalifikace.
41-005-H Ovocnář
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
41-007-H Sadovník
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
41-008-H Florista
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
41-008-H Vinař-vinohradník přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
41-037-H Kvštinář
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
41-032-H Vazačské práce
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
29-007-H Výroba zákusků a
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
dortů
65-007-H Jednoduchá obsluha
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
hostů
65-008-H Složitá obsluha
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
hostů
65-014-H Práce v ubytovacím
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
zařízení
65-009-H Barman
přípravný kurz k získání dílčí kvalifikace, tozsah dle potřeb a vstupních znalostí a dovedností uchazeče
Absolvent kurzu se uplatní např. jako strojní zámečník, provozní zámečník a montér, mechanik opravář a
Zámečník 23-003-H
zámečník ve strojírenských oborech, své uplatnění může doplnit složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb.
a získáním dílčí kvalifikace Zámečník
ELEKTRICKÉ ROZVODY (26-009- Zajištění vzdělávacího kurzu jako příprava k vykonání zoušky z DK Elektrické rozvody, pro zájemce , kteří mají
E)
min. ukončené základní vzdělání, kurz je veden kombinovanou formopu (prezenční a distanční)
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ (26-010- Zajištění vzdělávacího kurzu jako příprava k vykonání zoušky z DK Elektrická zařízení pro zájemce , kteří mají min.
E)
ukončené základní vzdělání, kurz je veden kombinovanou formopu (prezenční a distanční)
70
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
ELEKTRICKÉ INSTALACE (26008-E)
Zajištění vzdělávacího kurzu jako příprava k vykonání zoušky z DK Elektrické instalace pro zájemce , kteří mají
min. ukončené základní vzdělání, kurz je veden kombinovanou formopu (prezenční a distanční)
Akreditovaný kvalifikační program MPSV (akreditace č. 2011/0200-PK). Je zaměřen na přímou obslužnou péči o
Pracovník v sociálních
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a péči o
službách
jejich domácnost (zákon č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách). Rozsah 150 - 248 hodin; forma - prezenční;
certifikát - Osvědčení o absolvování akreditovaného kvalifikačního programu.
Absolvent získá znalosti a dovednosti nezbytné pro provoz ubytovacího zařízení v oblasti ekonomiky,
marketingu, účetnictví a komunikace s hostem, doplnění o základy přípravy pokrmů a obsluhy hostů. Uchazeč
Provozovatel penzionu
má možnost volby jazyka NJ, AJ - osvojí si základy komunikace s hostem. Rozsah 76 - 126 hodin; forma prezenční; certifikát - Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, nezaměstnaní, osoby zdravotně znevýhodněné ,osoby vracející se na trh
práce,absolventi. Výstupem kurzu je získání odborných teoretických a praktických znalostí z oblasti analýzy,
návrhu, konfigurace a monitoringu sítí včetně zabezpečení dat. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o
18-001-M správce operačních
absolvování rekvalifikačního kurzu s časovou dotací 125 hodin s celostátní platností. Za úspěšné absolvování
systémů pro malé a střední
kurzu se považuje splnění následujících podmínek: absolvování většiny přímé výuky kurzu, složení písemného
organizace
testu a praktické zkoušky.
Absolvent vzdělávacího programu najde uplatnění jako pracovník v údržbě veřejné zeleně v obcích nebo
městech, nebo jako zaměstnanec v zahradnických firmách, které se zabývají tvorbou, správou a ochranou
Údržba veřejné zeleně (41zeleně. Forma studia je kombinovaná, rozsah praktické a teoretické části je 150 hodin. Absolventi programu si
033-E)
mohou zažádat o zkoušku u autorizované osoby (VOŠ a SŠ Boskovice, Hybešova 53) a po jejím úspěšném
vykonání získají dílčí kvalifikace 41-033-E.
Program je určen pro absolventy ZŠ, absolventy učebních oborů, pro pracovníky stavebních firem a uchazeče o
zaměstnání ve stavebnictví, kteří mají zájem rozšířit své odborné znalosti a dovednosti a získat možnost vyššího
Zhotovitel zateplovacích
ohodnocení na trhu práce. Cílem je získání nebo rozšíření teoret. znalostí a odborných dovedností v rozsahu
systémů
stanoveným kvalifikačním standartem dílčí kvalifikace Zhotovitel zateplovacících systémů. Délka studia je 200
hodin, forma studia - prezenční studium.
Program je určen pro jednotlivce starší 18 let s ukončeným základním nebo středním vzděláním. Podmínkou je
Tesař
zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře. Výstupem je získání dílčí kvalifikace a příprava k úspěšnému
vykonání zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb. Délka studia: 300hodin, forma studia: prezenční
Pěstební činnost a ochrana
Rozsah 150 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18lesa
60 let
Rozsah 250 hodin, forma studia preznční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18Těžební činnost
60 let
Rozsah 150 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18Kočí v lesní těžbě
60 let
Rozsah 150 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18Doprava dříví
60 let
Určeno pro osoby, které chtějí získat doklad o odborných znalostech a praktických dovednostech v daném
Vinohradník-vinař
oboru. Zakončeno zkouškou před akreditovanou osobou. Přípava na zkoušku formou samostudia nebo praxí.
Florista
Široká veřejnost, floristické techniky, materiál, kalkulace výrobků, 100 h, 10 h zk,DK Florista
Vazačské práce
Široká veřejnost, základní vazačské techniky, základní sortiment, zk 6 h, výstup DK
Údržba veřejné zeleně
Široká veřejnost, základní ošetřování zeleně a okr. dřevin, 100h příprava, 3h zk, výstup DK
300 hodin, kombinovaná forma studia
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky pro dělnické povolání řemeslného charakteru s
důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti stavebnictví. Uchazeči o vzdělávání mohou být nezaměstnaní
Zedník
lidé, lidé vyučení v jiných oborech, pracující v oboru stavebnictví nebo široká veřejnost se zájmem o zednické
řemeslo. Absolvent je připraven pro vykonání zkoušek podle zákona 179/2006 Sb. a získání dílčí kvalifikace
Zedník.
300 hodin, kombinovaná forma studia
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníky pro dělnické povolání řemeslného charakteru s
důrazem na tradiční řemeslné činnosti v oblasti zpracování dřeva. Uchazeči o vzdělávání mohou být
Truhlář nábytkář
nezaměstnaní lidé, lidé vyučení v jiných oborech, pracující v oboru nábytkářství nebo široká veřejnost se
zájmem o práci se dřevem. Absolvent je připraven pro vykonání zkoušek podle zákona 179/2006 Sb. a získání
dílčí kvalifikace Truhlář nábytkář.
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
Opravář strojů a zařízení 23- Osvědčení o získání dílčí kvalifikace.Možnosti povolání : Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní
001-H
zámečník; Mechanik báňské záchranné služby; Mechanik opravář; Montér ocelových konstrukcí; Montér točivých
strojů; Montér vzduchotechniky; Provozní zámečník
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
Montér ocelových konstrukcí Osvědčení o získání dílčí kvalifikace. Možnosti povolání :Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní
23-002-H
zámečník; Mechanik báňské záchranné služby; Mechanik opravář; Montér ocelových konstrukcí; Montér točivých
strojů; Montér vzduchotechniky; Provozní zámečník
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace. Možnosti povolání :Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní
Zámečník 23-003-H
zámečník; Mechanik báňské záchranné služby; Mechanik opravář; Montér ocelových konstrukcí; Montér točivých
strojů; Montér vzduchotechniky; Provozní zámečník
Montér strojů a zařízení 23- Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
004-E
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace.Možnosti povolání :Seřizovač
Kontrolór strojírenských
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
výrobků 23-006-E
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace.Možnosti povolání :Technický kontrolor
Dělník ve srojírenské výrobě Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
23-007-E
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace. Možnosti povolání :Pomocný pracovník ve strojírenství
71
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace.Možnosti povolání :Montér elektrorozvodných sítí
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
99. Elektrické rozvody 26-009-E
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace. Možnosti povolání :Montér elektrorozvodných sítí
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let.Výstupem je
100. Elektrická zařízení 26-010-E
Osvědčení o získání dílčí kvalifikace. Možnosti povolání :Montér elektrorozvodných sítí
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, a průkazem –
osvědčení svařování plast, pájení Cu + s doloženým potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí
Montér vnitřního rozvodu
kvalifikaci na obor Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace. Účastníci na základě úspěšného složení Dílčí
101.
vody a kanalizace (36-003-H) závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci. Forma studia je denní v
rozsahu 36+2 dnů (30 hod teoretická příprava, 220 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí závěrečná zkouška celkem tedy 264 hod).
98.
Elektrické instalace 26-008-E
102. Topenář (36-004-H)
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s průkazem –
osvědčení svařování plast, pájení Cu, plamen 311 + s doloženým potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat
dílčí kvalifikaci na obor Topenář. Účastníci na základě úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží
Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci. Forma studia je denní v rozsahu 36+2 dnů (30 hod
teoretická příprava, 220 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí závěrečná zkouška - celkem tedy 264 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s průkazem –
osvědčení svařování plamen 311, pájení Cu, úřední zkouška svařování plynu + s doloženým potvrzením o
Montér vnitřního rozvodu
zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Účastníci na
103.
plynu a zařízení (36-005-H)
základě úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí
kvalifikaci. Forma studia je denní v rozsahu 29+2 dnů (30 hod teoretická příprava, 170 hod praktická příprava, 14
hod Dílčí závěrečná zkouška - celkem tedy 214 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Malíř. Účastníci na základě úspěšného
104. Malíř (39-001-H)
složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci. Forma studia
je denní v rozsahu 29+2 dnů (20 hod teoretická příprava, 180 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí závěrečná
zkouška - celkem tedy 214 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Tapetář. Účastníci na základě úspěšného
105. Tapetář (39-003-H)
složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci. Forma studia
je denní v rozsahu 22+2 dnů (18 hod teoretická příprava, 132 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí závěrečná
zkouška - celkem tedy 164 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Malíř, Lakýrník, Natěrač. Účastníci na
106. Lakýrník a natěrač (39-002-H) základě úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí
kvalifikaci. Forma studia je denní v rozsahu 29+2 dnů (20 hod teoretická příprava, 180 hod praktická příprava, 14
hod Dílčí závěrečná zkouška - celkem tedy 214 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s doloženým potvrzením o
zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Montér suchých staveb. Účastníci na základě
Montér suchých staveb (36107.
úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci.
021-H)
Forma studia je denní v rozsahu 44+2 dnů (18 hod teoretická příprava, 282 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí
závěrečná zkouška - celkem tedy 314 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s doloženým potvrzením o zdravotní
způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Pokrývač skládaných krytin. Účastníci na základě úspěšného
Pokrývač skládaných krytin
108.
složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o Dílčí kvalifikaci. Forma studia
(36-030-H)
je denní v rozsahu 4 měsíce (90 hod teoretická příprava, 210 hod praktická příprava, 7 hod Dílčí závěrečná
zkouška- celkem tedy 307 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s doloženým potvrzením o
zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Stavební truhlář. Účastníci na základě úspěšného
109. Stavební truhlář (33-002-H)
složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci. Forma studia
je denní v rozsahu 36+1 dnů (33 hod teoretická příprava, 217 hod praktická příprava, 8 hod Dílčí závěrečná
zkouška - celkem tedy 258 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s doloženým potvrzením o
zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Truhlář - nábytkář. Účastníci na základě úspěšného
110. Truhlář nábytkář (33-001-H) složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci. Forma studia
je denní v rozsahu 44+1 dnů (40 hod teoretická příprava, 260 hod praktická příprava, 8 hod Dílčí závěrečná
zkouška - celkem tedy 308 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s doloženým potvrzením o
zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Zedník. Účastníci na základě úspěšného složení Dílčí
111. Zedník (36-020-H)
závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci. Forma studia je denní v
rozsahu 44+2 dnů (20 hod teoretická příprava, 280 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí závěrečná zkouška celkem tedy 314 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s doloženým potvrzením o
zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Zhotovitel zateplovacích systémů. Účastníci na základě
Zhotovitel zateplovacích
112.
úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci.
systémů (36-022-H)
Forma studia je denní v rozsahu 29+2 dnů (18 hod teoretická příprava, 182 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí
závěrečná zkouška - celkem tedy 214 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s doloženým potvrzením o
zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Tesař. Účastníci na základě úspěšného složení Dílčí
113. Tesař (36-051-H)
závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci. Forma studia je denní v
rozsahu 4 měsíce (90 hod teoretická příprava, 210 hod praktická příprava, 7 hod Dílčí závěrečná zkouška - celkem
tedy 307 hod).
72
114.
Elektrické instalace (26-008E)
115. Elektrické rozvody (26-009-E)
116. Elektrické zařízení (26-010-E)
117.
Podlahář bezespárých podlah
(36-037-H)
118.
Podlahář dřevěných podlah
(36-033-H)
119.
Podlahář plovoucích podlah
(36-035-H)
120.
Podlahář povlakových podlah
(36-036-H)
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Elektrické instalace. Účastníci na základě
úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci.
Forma studia je denní v rozsahu 29+2 dnů (30 hod teoretická příprava, 170 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí
závěrečná zkouška - celkem tedy 214 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Elektrické rozvody. Účastníci na základě
úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci.
Forma studia je denní v rozsahu 29+2 dnů (30 hod teoretická příprava, 170 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí
závěrečná zkouška - celkem tedy 214 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Elektrické zařízení. Účastníci na základě
úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí kvalifikaci.
Forma studia je denní v rozsahu 29+2 dnů (30 hod teoretická příprava, 170 hod praktická příprava, 14 hod Dílčí
závěrečná zkouška - celkem tedy 214 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Podlahář - bezespárých podlah. Účastníci
na základě úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí
kvalifikaci. Forma studia je denní v rozsahu 22+2 dnů (18 hod teoretická příprava, 132 hod praktická příprava, 12
hod Dílčí závěrečná zkouška - celkem tedy 162 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Podlahář - dřevěných podlah. Účastníci
na základě úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí
kvalifikaci. Forma studia je denní v rozsahu 22+2 dnů (18 hod teoretická příprava, 132 hod praktická příprava, 12
hod Dílčí závěrečná zkouška - celkem tedy 162 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Podlahář - plovoucích podlah. Účastníci
na základě úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí
kvalifikaci. Forma studia je denní v rozsahu 22+2 dnů (18 hod teoretická příprava, 132 hod praktická příprava, 10
hod Dílčí závěrečná zkouška - celkem tedy 160 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s běžnou pracovní zručností, s doloženým
potvrzením o zdravotní způsobilosti absolvovat dílčí kvalifikaci na obor Podlahář - povlakových podlah. Účastníci
na základě úspěšného složení Dílčí závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o přípravném kurzu a Osvědčení o dílčí
kvalifikaci. Forma studia je denní v rozsahu 22+2 dnů (18 hod teoretická příprava, 132 hod praktická příprava, 11
hod Dílčí závěrečná zkouška - celkem tedy 161 hod).
Tab. č 2 – Dílčí kvalifikace
73
Zájmové a občanské vzdělávání
č.
Název vzdělávání,
vzdělávacího
Stručná anotace (2-3 věty vystihující daný vzdělávací program – např. cílová skupina, pro kterou
programu, kurzu je určen; co má být výstupem; rozsah studia; forma studia atd.)
apod.
1.
Obsluha a
programování CNC
strojů
Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru. Obsah studia - výuka programování CNC
strojů, programování a obsluha produkčních strojů, výroba součástí na CNC soustruzích a CNC obráběcích
centrech. Rozsah studia 216 hodin, forma studia denní, osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působností.
Mechatronika
Komplexní rekvalifikace v mechatronice - Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru.
Obsah studia - tech.dokumentace strojírenská a elektrotechnická, strojnictví, materiály a technologie ve
strojírenství a elektrotechnice, mechanika, elektrotechnika, elektronika, číslicová technika, řízení a regulace,
mechatronika – pneumatika, hydraulika, servotechnika
2.
3.
4.
Univ2Kraje - VP1 Obrábění kovů na
univerzálních
strojích
Univ2Kraje - VP2 Programování a
obsluha CNC
obráběcích strojů
Cílová skupina : vyučen nejlépe v příbuzném technickém oboru. Obsah studia - technická teoretická příprava,
praktický výcvik soutružení, praktický výcvik frézování, rozsah 120 hodin, forma studia denní, osvědčení o
absolvování vzdělávacího programu.
VP1+VP2 tvoří rekvalifikaci vhodnou pro vyučené nejlépe nebo maturita nejlépe v technickém oboru, bez
praxe v obrábění kovů. Rozsah 216 hodin, dohromady VP1+VP2 rozsah 336 hodin, forma studia denní,
osvědčení o rekvalifikaci s celostátní působností .
Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru, určen pro typovou pozici strojírenský
Univ2Kraje - VP3 - technik-konstruktér. Obsah studia - tech.kreslení normalizace, programování v SolidWorksu, modelování,
5.
Konstruování ve 3D konstruování jednodušších strojírenských výkresů a sestav, rozsah 103 hodin, forma studia denní, osvědčení o
rekvalifikaci s celostátní působností.
Operátor DTP je kvalifikovaný pracovník, který samostatně zpracovává obrazová a textová tisková data a
vytváří tak podklady pro zhotovení tiskové formy v tiskových technikách ve výrobních fázích tvorby layoutu,
6. Operátor DTP
zlomu tiskoviny a přípravy korektních tiskových dat k osvitu, rytí či vypalování tiskové formy v tiskových
technikách. Vzdělávací program vychází z Národní soustavy povolání.
Designér je kvalifikovaný pracovník, který samostatně vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů
ideově a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů,
7. Designér
webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích grafického návrhu a layoutu. Vzdělávací program
vychází z Národní soustavy povolání.
Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, předpokladem zařazení do kurzu je
vzdělání v nestrojírenském nebo vzdálenějším strojrenském oboru a po absolvování kurzu by měli pracovat v
8. Nástrojař
nástrojárnách nebo podobných provozech, výstupem je osvědčení o absolvování kurzu na základě
přezkoušení, rozsah studia je cca 630 hodin, forma studia bude zvolena dle možností zájemců o studium
(denní nebo večerní po dobu jednoho školního roku).
Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, pro zařazení do kurzu jsou nutné
Práce s programem základní znalosti technické dokumentace práce na PC, po absolvování kurzu budou mít předpoklady pro práci
9.
SolidWorks
na tvorbě technické dokumentace pomocí PC, výstupem je osvědčení o absolvování kurzu, rozsah studia je cca
50 hodiny, forma studia docházka do kurzu.
Cílovou skupinou jsou lidé, kteří jsou registrováni jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce, mající alespoň
Programování CNC částečnou znalost práce na klasických obráběcích strojích, výstupem je osvědčení o absolvováví kurzu, celková
10.
strojů
dotace kurzu je 50 hodin, jeho obsah je zaměřen na tvorbu progtramů pro CNC stroje se zaměřením na CNC
soustruh a CNC frézku, forma studia je docházka do kurzu dle časového plánu.
Cílovou skupinou jsou lidé registrovaní jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce, kteří mají základní
Práce na obráběcích technické znalosti (technická dokumentace, materiály), výstupem je osvědčení o absolvování kurzu, rozsah
11.
strojích
kurzu je 50 hodin, jeho obsah je zaměřen na práci na klasických konvenčních obráběcích strojích (soustruh,
frézka, vrtačka, bruska), forma studia je docházka do kurzu dle časového harmonogramu.
Cílem vzdělávacího programu je připrava kvalifikovaných pracovníků, uplatnitelných na trhu práce. Cílová
skupina - stavební dělnická profese, získání osvědčení o úspěšném absolvování programu dalšího vzdělávání v
Rekvalifikační kurz
rozsahu 300 hod.( 100 hod. teorie, 200 hod. praxe). Rozsah školení : učivo je rozpracováno do 6 modulů. Teorie
oboru MECHANIK
12.
- informace o vlastnostech a distribuci topných plynů. Přípravná práce - seznámení se základy ručního
PLYNOVÝCH
zpracování kovů a nekovových materiálů, zákl. části stavebních konstrukcí a jejich výkres. dokumentaci a se
ZAŘÍZENÍ
zásadami montáže plynovodů.Obsahem je učivo o zřizování a montáži plynovodů v budovách.Předpoklad je 8
uchazečů.
74
13. Profesní školení
14.
15.
16.
17.
18.
Svářečský kurz Zk
135.11
Svářečský kurz Zk
111.11
Svářečský kurz Zk
141.8
Svářečský kurz Zk
311.21
Svářečský kurz Zk
311.31
1. Jeřábník – Třídy: O, A, AS, B, C, D, N, S
2. Vazač – Typ: A, B
3. Řidič motorových vozíků – Elektro vozíky, Vozíky se spalovacími motory, Terénní vozíky
4. Vstřelovač – základní dle výrobce HILTI – DX 600, 650, 700
5. Elektro vyhláška č. 50/78Sb, Třída 4 – 8, Prostředí A, B, Oprávnění do 1.000 V, Oprávnění nad
1.000 V, Oprávnění hromosvody, Oprávnění dodavatelsky
6. Lešenář, Typ: Trubková lešení normalizovaná, Dílcová lešení: HAKI, Dílcová lešení typ: dle výrobce
7. Strojník stavebních strojů: Základní – a) Ministerské - dodavatelsky, b) VŠS – Fakulta strojů –
Opakované a rozšířené profese , dodavatelsky
Skupina: - Dozéry a traktory –a) kolové, b)pásové
- Lopatová rýpadla – a) kolové, b) pásové, c) automobilní
Nakladače – a) kolové, b) pásové
Válec silniční
Kompresory
Přepravníky – a) betonových směsí, b) čerpadla, c) betonárny
Elektrocentrály
Finyšery
Obalovny živičných směsí
Zařízení pro napínání a předepínání výstuže
8. Motorové pily
9. Práce ve výškách
Základní kurz svařování v CO; 160 hodin; denní; osvědčení + svářečský průkaz
Základní kurz svařování el. obloukem - elektrodou; 160 hodin; denní; osvědčení + svářečský průkaz
Základní kurz svařování TIC (nerez); 160 hodin; denní; osvědčení + svářečský průkaz
Základní kurz svařování plamenem ( Al ); 160 hodin; denní; osvědčení + svářečský průkaz
Základní kurz svařování plamenem (CU); 160 hodin; denní; osvědčení + svářečský průkaz
19. Svářečský kurz ČSN ENÚřední
287 zkoušky ( státní ) metody 1. - 5. ; denní; certifikát; 24 - 40 hodin- dáno normou dle metody svařování
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Periodické zkoušky
4 hodiny
BP
Kurzy obloukového svařování obalenou elektrodou, svařování v ochranné atmosféře tavící se a netavící se
Základní kurzy
elektrodou, plamenového svařování, pájení plamenem; v rozmezí cca 130 - 170 vyuč. hodin denního studia,
svařování kovů
dle příslušné metody; výuka teorie a praxe, zakončeno zkouškou; výstupem je osvědčení o zkoušce a
svářečský průkaz.
Přípravné kurzy ke zkouškám dle ČSN EN 287-1 ("úřední zkoušky") k výše uvedeným metodám svařování.
Přípravné kurzy ke
Rozmezí výuky cca 130-170 hodin, dle příslušné metody; denní studium, výuka teorie a praxe, zakončeno
zk. ČSN EN 287-1
zkouškou; výstupem je svářečský průkaz a certifikát o zkoušce svářeče.
Kurzy polyfúzního svařování plastů, svařování na tupo, elektrotvarovkami, extrudérem; v rozmezí cca 40
Základní kurzy
vyučovacích hodin denního studia, výuka teorie i praxe, zakončeno zkouškou; výstupem je osvědčení o
svařování plastů
zkoušce a svářečský průkaz.
Periodické školení
Přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení, v rozmezí cca 8 hodin; teoretické přezkoušení formou
pro zákl. kurzy
písemného testu, v případě svařování plastů i praktické přezkoušení; výstupem je osvědčení o doškolení a
svařování kovů a
přezkoušení svářeče. Přezkoušení 1 x za 2 roky.
plastů
Periodické
Přezkoušení svářečů vlastnící zkoušky ČSN EN 287-1 (různé metody svařování - viz základní kurzy); rozmezí cca
přezkoušení dle ČSN 16 vyučovacích hodin; přezkoušení teorie a praxe + bezpečnostní ustanovení; výstupem je certifikát o zkoušce
EN 287-1
svářeče. Přezkoušení 1 x za 2 roky.
Deset prstů na PC
Kurz je určen pro každého, kdo se chce naučit v krátké době psaní na PC všemi deseti. Rozsah 30 hodin.
Kurz je určen pro úplné začátečníky / ročníky nad 45/, bude realizován v odpoledních hodinách 2 x 4 hodiny.
Základy obsluhy PC
Obsahem je MS Office /Word a Excel/, informační sítě. Rozsah 40 hodin.
Kurz je určen pro pokročilé, především absolventi SŠ. Absolventi se mohou následně přihlásit k testování a
Příprava na získání
získání Certifikátu ECDL přímo ve škole. Škola je certifikované středisko a má i své dva certifikované testery a
ECDL
hodnotitele ECDL. Rozsah 40 hodin.
Daňová evidence
Kurz je určen pro každého, kdo si chce vést svou daňovou evidenci příjmů a výdajů sám. Rozsah 50 hodin.
příjmů a výdajů
Obsah kurzu je zaměřen na práci s dokumenty a formuláři běžných v každé kanceláři, manipulaci s poštovními
Administrativní
zásilkami, telefonickou, písemnou a osobní komunikaci a efektivní využívání programu MS Office. Rozsah 50
pracovník
hodin.
Jazykový kurzUrčeno pro: začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé /dle vstupního testu/. Rozsah 40 hodin.
angličtina
Jazykový kurzUrčeno pro: začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé /dle vstupního testu/. Rozsah 40 hodin.
němčina
75
Konverzační kurz
33. anglického nebo
německého jazyka
Intenzivní letní
výuka cizích jazyků
34.
/angličtina,
němčina/
Rozsah 1 bloku - 20 hodin. Procvičování témat dle požadavků klienta, zaměření na cizí jazyk v obchodním
styku.
Týdenní intenzivní letní kurz - celodenní. Rozsah 25 hodin za týden.
Obsahem kurzu jsou základy první pomoci pro zdravotníky zotavovacích akcí /školy v přírodě, lyžařský kurz,
dětské táboty atd/. Rozsah 40 hodin.
Rekvalifikační kurz, teoretická i praktická příprava na pozici seřizovače (obsluhu) pro pěti a víceosé CNC stroje,
Seřizovač víceosých
36.
určeno pro min. vyučené, rozsah kurzu je 195 hod - 7 týdnů po 6 hodinách denně, určeno pro úřady práce i
CNC strojů
jednotlivce a firmy
Rekvalifikační kurz, teoretická i praktická příprava na pozici seřizovače (obsluhu) pro tříosé CNC stroje, určeno
Obráběč kovů /
37.
pro min. vyučené, rozsah kurzu je 205 hod - 7 týdnů po 6 hodinách denně, určeno pro úřady práce i
Obsluha CNC strojů
jednotlivce a firmy
Rekvalifikační kurz, teoretická i praktická příprava na pozici mechanika strojního i elektro seřizovače, určeno
Mechanik seřizovač 38.
pro min. vyučené, rozsah kurzu je 395 hod - 13 týdnů po 6 hodinách denně, určeno pro úřady práce i
MECHATRONIK
jednotlivce a firmy
35. Kurz první pomoci
39. Zámečník
Základní norma
zdravotnických
40. znalostí pro
pedagogické
pracovníky
Kurz pro výkon
obecných
41.
zemědělských
činností
Rekvalifikační kurz, teoretická i praktická příprava na pozici zámečník, určeno pro min. vyučené, rozsah kurzu
je 605 hod - 15 týdnů po 8 hodinách denně, určeno pro úřady práce i jednotlivce a firmy
Poskytnutí kvalifikované první pomoci, určeno pedagogickým pracovníkům, rozsah 34 hodin.
Rekvalifikační kurz ukončený závěrečnou zkouškou s osvědčením - základy zemědělské praxe (Rostlinná a
živočišná výroba, Ochrana rostlin, Hygiena a prevence, Výpočetní technika, Ekologie, Ochrana životního
prostředí, Zemědělské právo)
Cílem vzdělávacího programu v oboru specializačního vzdělávání pro všeobecnou sestru pro získání
Ošetřovatelská péče
specializované způsobilosti v ošetřovatelské péči v pediatrii je připravit dětskou sestru, která bude schopna
42. v pediatrii - Dětská
samostatně provádět všechny činnosti související s poskytováním specializované a vysoce specializované
sestra
péče v rámci pediatrie. Výstup - atestační zkouška. Délka studia - 36 měsíců. Forma studia - kombinovaná.
Kurz pro výkon
obecných
43.
zemědělských
činností
ZK 111.1.1 Základní
kurz ručního
44. obloukového
svařování obalenou
elektrodou
ZK 311.1.1 Základní
kurz plamenového
45.
svařování a řezání
kyslíkem
Kurz má akreditaci Ministerstva zemědělství č.j. 37 061/2008-18010 a je určen pro zemědělce, kteří si potřebují
doplnit zemědělskou kvalifikaci. Délka studia 300 hodin. Výstupem studia je osvědčení o absolvování
rekvalifikačního studia
Kurz je určen pro pracovníky, kteří chtějí vykonávat práci svářeče, ale nemají potřebnou kvalifikaci. Pracovníci
v zemědělství, průmyslu, údržby, autoservisu. Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu je 168
hodin. Výstupem je certifikát svářeče a průkaz svářeče platný na dva roky.
Kurz je určen pro pracovníky, kteří chtějí vykonávat práci svářeče, ale nemají potřebnou kvalifikaci. Pracovníci
v zemědělství, průmyslu, údržby, autoservisu. Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu je 175
hodin. Výstupem je certifikát svářeče a průkaz svářeče platný na dva roky.
ZK 135.1.1 Základní
Kurz je určen pro pracovníky, kteří chtějí vykonávat práci svářeče, ale nemají potřebnou kvalifikaci. Pracovníci
kurz svařování v
46.
v zemědělství, průmyslu, údržby, autoservisu. Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu je 131
ochranné atmosféře
hodin. Výstupem je certifikát svářeče a průkaz svářeče platný na dva roky.
tavící se elektrodou
Výuka a výcvik
Kurz je určen zájemcům o řízení traktorů a samochodných zemědělských strojů na pozemních komunikacích.
47. žadatelů o řidičské Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu je 77 hodin. Výstupem je řidičské oprávnění pro skupinu
oprávnění skupiny T T.
Výuka a výcvik
Kurz je určen zájemcům o řízení osobních vozidel (do 3,5 tuny a do 8 míst mimo řidiče) na pozemních
48. žadatelů o řidičské komunikacích. Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu je 70 hodin. Výstupem je řidičské
oprávnění skupiny B oprávnění pro skupinu B.
Rozšiřující výuka a
výcvik žadatelů o
49.
řidičské oprávnění
skupiny C
Kurz je určen zájemcům, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci pro řízení nákladních vozidel nad 3,5 tuny a jsou
držiteli řidičského oprávnění pro skupinu B. Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu je 64 hodin.
Výstupem je řidičské oprávnění pro skupinu C.
76
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci. Probíhá prezenční formou v rozsahu 100 hodin
(10 výukových modulů po 10 hodinách, z toho 2 hodiny teorie a 8 hodin praxe). Program je ukončen zkouškou
Kurz Výroba
ve formě návrhu a zhotovení závěrečné práce. Zkouška ověřující znalosti a dovednosti uvedené dílčí
jemného pečiva
kvalifikace trvá 8 hodin. Výstupem je získání osvědčení o absolvování kurzu. Vstupními požadavky je
minimálně základní vzdělání, platný zdravotní průkaz a předepsaný pracovní oděv.
Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci. Probíhá prezenční formou v rozsahu 180 hodin
(11 výukových modulů v pětihodinových celcích zahrnujících teorii i praxi). Program je ukončen závěrečným
testem a odborným pohovorem. Výstupem je získání osvědčení o absolvování kurzu. Vstupními požadavky je
Kurz Krajinář
minimálně základní vzdělání, pracovní oděv, lékařské potvrzení o schopnosti absolvovat kurz. Možnosti
uplatnění jsou v oblasti zemědělství a lesnictví, v podnikání ve službách a zahradnických firmách zaměřených
na zakládání a údržbu zeleně.
Absolvent vzdělávacího programu je vybavený znalostmi a dovednostmi, které uplatní při vlastní
Základy podnikání
podnikatelské činnosti. Je připravený samostatně zvládnout všechny aktivity vedoucí k získání
od A až do Z
živnostenského oprávnění pro fyzickou osobu, založení firmy a jejímu úspěšnému provozování.
Zpracování textů
Absolvent vzdělávacího programu je připraven vykonat státní zkoušku ze zpracování textů na počítači.
Základem vzdělávacího programu je práce v programu TurboCAD. Práce v programu TurboCad zahrnuje
formáty, základní pojmy, uchopovací módy, nastavení prostorového modelování, pracovní roviny, nástroje pro
CAD systémymodelování, tvorba sestav z 3D objektů, přiřazení materiálů, světel, kamer, vytvoření vhodných pohledů na
TurboCAD
vymodelované objekty a jejich zobrazení tak, aby byly co nejvíce reálně, převedení vymodelovaného objektu
do výkresu, vytvoření a tisk dokumentace objektu dle norem.
Absolvent vzdělávacího programu ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, je připraven na
Psaní všemi deseti
vykonání státní zkoušky z kancelářského psaní na počítači.
Informační
Program je určen pro věkovou skupinu 50+, jeho cílem je získání kompetencí v oblasti ICT a zvýšit tak
technologie
zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání v této věkové skupině. Rozsah programu je 100 hodin.
Zvyšování
Cílem programu je poskytnout vzděvávání, které připraví absolventy programu pro jejich plnohodnotné
kvalifikace ve
uplatnění ve strojírenské výrobě. Program je určen pro pro nekvalifikované zaměstnance ve strojírenských
strojírenské výrobě firmách. Rpzsah programu je 382 hodin.
Vzdělávací program Základy údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel připravuje absolventy k získání
Základy údržby,
takového stupně vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní provádět základní operace údržby,
oprav a dignostiky
diagnostiky, seřizování a oprav osobních a nákladních automobilů a dalších druhů silničních motorových i
motorových vozidel
přípojných vozidel. Rozsah programu je 100 hodin.
Administrativní
pracovník
60. Optoelektronika
IT Essentiales 61. Hardware a
software PC
62. Dispečer logistiky
63.
Pracovník v
sociálních službách
Cílovou skupinou jsou nezaměstnaní, osoby zdravotně znevýhodněné ,osoby vracející se na trh
práce,absolventi. Výstupem kurzu je získání odborných teoretických a praktických znalostí z oblasti
administrativní činnosti,tvorby písemnosti dle ČSN na PC, základy práva, psychologie, společenské
etiky,základy ekonomiky . Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s časovou
dotací 80 hodin prezenční výuky s celostátní platností. Za úspěšné absolvování kurzu se považuje splnění
následujících podmínek: absolvování většiny přímé výuky kurzu, složení písemného testu a praktické zkoušky.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, nezaměstnaní, absolventi. Výstupem kurzu je získání odborných
teoretických a praktických znalostí o optoelektronických materiálech, jejich spojování, diagnostice a
závěrečných protokolech při důsledném dodržování BOZP. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování
rekvalifikačního kurzu s časovou dotací 60 hodin prezenční výuky s celostátní platností. Za úspěšné
absolvování kurzu se považuje splnění následujících podmínek: absolvování většiny přímé výuky kurzu, složení
písemného testu a praktické zkoušky.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, nezaměstnaní, osoby zdravotně znevýhodněné a vstupující na trh práce.
Kurz je zaměřen na sestavení počítače, instalace a správa operačního systému Windows, přidávání periferních
zařízení a multimediálních funkcí, znalost místní síťové architektury,síťových protokolů, modelu OSI a utilit
TCP/IP, připojení počítače k místní síti a internetu. Úspěšný absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování
rekvalifikačního kurzu v rozsahu 70 hodin prezenční výuky. Za úspěšné absolvování kurzu se považuje splnění
následujících podmínek : absolvování většiny přímé výuky kurzu, složení písemného testu a praktické zkoušky.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, nezaměstnaní, osoby zdravotně znevýhodněné a vstupující na trh práce.
Kurz je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí z oblasti logistiky, z oblastí řízení zásob, umí
stanovit optimální cestu přepravy za minimálních nákladů na přepravu a s využitím různých druhů prostředků
dopravy. Absolvent tohoto kurzu získá osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu v rozsahu 128 hodin, 72
hodin teoretické a 48 hodin praktické výuky a po úspěšném složení didaktického testu, ústní a praktické
zkoušky.
Absolvent vzdělávacího programu bude odborně způsobilý pro výkon činnosti pracovníka v sociálních
službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 116, odst. 1, písm.
a). Vstupní podmínky: způsobilost k právním úkonům, minimálně základní vzdělání, bezúhonnost,
zdravotní způsobilost. Délka studia 160 hodin (110 h teorie + 40 h praxe). Forma studia: prezenční. Absolvent
získá osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností. Program má udělenu akreditaci
MPSV.
77
Program je určen pro absolventy ZŠ, absolventy učebních oborů, pro pracovníky stavebních firem a uchazeče
o zaměstnání ve stavebnictví, kteří mají zájem rozšířit své odborné znalosti a dovednosti a získat možnost
64. Zedník
vyššího ohodnocení na trhu práce. Cílem vzdělání je získání nebo rozšíření teoretických znalostí a odborných
dovedností v rozsahu stanoveném kvalifikačním standartem dílčí kvalifikace Zedník. Délka studia: 300 hodin,
forma studia: prezenční studium
Kurz je zaměřený na péči o zvířata v zoo prodejnách a v zájmových chovech. Výstupem bude osvědčení o
65. Chovatel zvířat
rekvalifikaci: č.j. 2145/2009-21. Rozsah studia 120 hodin, forma kombinovaná.
Základní přehled, znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, marketingu a právních předpisů.
66. Základy podnikání
Výstupem bude osvědčení o rekvalifikaci: č.j. 2145/2009-21. Rozsah studia 120 hodin, forma kombinovaná.
67. Údržba lesních cest Rozsah 60 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18Výroba sazenic v
Rozsah 100 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu,
68.
lesních školkách
18-60 let
Těžba dříví těžebně Rozsah 300 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu,
69.
dopravními str.
18-60 let
70. Rybníkář
Rozsah 100 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu,
Rozsah 70 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 1871. Líhňař
60 let
Rozsah 50 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 1872. Pstruhař
60 let
Rozsah 100 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu,
73. Zpracovatel ryb
18-60 let
Chovatel vodní
Rozsah 50 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 1874.
drůbeže
60 let
Rozsah 180 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu,
75. Krajinář
18-60 let
Rekvalifikační kurz pro zájemce o přechod z obsluhy klasického obráběcího stroje na CNC stroj. Rozšiřuje
Programování a
76.
znalosti technologie obrábění o CNC technologie (ISO kód), prakticky seznamuje s obráběním na CNC strojích
obsluha CNC strojů
a také se základy CAM systémů.
Kurz zaměřený na zvládnutí technologie tvorby modelů součástek ve 3D. Je určen pro techniky, konstruktéry a
77. 3D modelování
zájemce o tvorbu výkresové dokumentace v počítačovém prostředí 3D modelů.
78. Asistent Kadeřníka Administrativa kadeřnické provozovny, dílčí úkony - objednávky, mytí vlasů atd., hygiena
Pomocný pracovník
79. při zjišťování rautů a Odborné vědomosti a praktické dovednosti v oblasti gastronomických služeb dle objednávky zákazníka
banketů
Akreditace udělena k provádění rekvalifikace s celostátní platností - základy podnikání v rozsahu 120
80. Základy podnikání vyučovacích hodin - forma vzdělávání prezenční, rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
platnost do 29. 9. 2012
Dálkové pětileté studium, 63-41-M/02, studium probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách, studium je
81. Obchodní akademie
zakončeno maturitní zkouškou
Dálkové tříleté studium - Sociální práce - 75-31-N/01, studium probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách,
82. Sociální práce
studium zakončeno absolutoriem a právem užívat titul Dis.
Řidičký průkaz sk.
83.
Široká veřejnost, doplňkový program ke tříletému vzdělání oboru Zahradník
B,T
Základy strojního
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
84. obrábění (soustruh,
je Osvědčení . Rozsah studia 20 - 120 hod.
frézka, bruska)
Programování –
Manuál Guide Fanuc Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
85.
soustružení a
je Osvědčení . Rozsah studia 40 - 60 hod.
frézování
Základy CAD/CAM – Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
86.
Surfcam
je Osvědčení . Rozsah studia 40 - 60 hod.
Seřízení a
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
87. programování CNC
je Osvědčení . Rozsah studia 20 - 50 hod.
frézky, soustruhu
88.
Základní kurz – řídící Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
systém Sinumerik je Osvědčení . Rozsah studia 20 - 60 hod.
89.
Základní kurz – řídící Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
systém HEIDENHAIN je Osvědčení . Rozsah studia 20 - 40 hod.
Pokročilý kurz –
90. řídící systém
HEIDENHAIN
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
je Osvědčení . Rozsah studia 20 - 50 hod.
78
Seřízení a
programování
91. obráběcího centra
s řídícím systémem
HEIDENHAIN
Přípravný kurz k
získání dílčí
92.
kvalifikace 23-003-H
Zámečník
Přípravný kurz k
získání dílčí
93. kvalifikace 23-001-H
Oppravář strojů a
zařízení
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
je Osvědčení . Rozsah studia 20 - 40 hod.
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
je Osvědčení . Rozsah studia 100 - 300 hod.
Vstupní předpoklady-zdravotní způsobilost, ukončení minimálně základního vzdělání, starší 18 let. Výstupem
je Osvědčení . Rozsah studia 100 - 300 hod
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s lékařským potvrzením o
Svařování obalenou zdravotní způsobilosti absolvovat kurz svařování. Tito na základě úspěšného složení Závěrečné zkoušky obdrží
94. elektrodou ZK 111 Osvědčení o základním kurzu svařování a Průkaz odborné kvalifikace svářeče. Forma studia je denní v rozsahu
1.1
20 dní (40 hod teoretická příprava, 104 hod praktická příprava, 16 hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 160
hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s lékařským potvrzením o
Svařování tavící se zdravotní způsobilosti absolvovat kurz svařování. Tito na základě úspěšného složení Závěrečné zkoušky obdrží
95. elektrodou ZK 135 Osvědčení o základním kurzu svařování a Průkaz odborné kvalifikace svářeče. Forma studia je denní v rozsahu
1.1
20 dní (40 hod teoretická příprava, 104 hod praktická příprava, 16 hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 160
hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s lékařským potvrzením o
Svařování kyslíkozdravotní způsobilosti absolvovat kurz svařování. Tito na základě úspěšného složení Závěrečné zkoušky obdrží
acetylenovým
96.
Osvědčení o základním kurzu svařování a Průkaz odborné kvalifikace svářeče. Forma studia je denní v rozsahu
plamenem ZK 311
20 dní (40 hod teoretická příprava, 104 hod praktická příprava, 16 hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 160
1.1
hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, kteří na základě úspěšného
Svařování nerez
složení Závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o zaškolovacím kurzu a Průkaz zaškoleného pracovníka. Forma
97.
ocelí ZK 141 8
studia je denní v rozsahu 21 dní (24 hod teoretická příprava, 64 hod praktická příprava, 8 hod Závěrečná
zkouška - celkem tedy 96 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, kteří na základě úspěšného
Svařování hliníku ZK složení Závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o zaškolovacím kurzu a Průkaz zaškoleného pracovníka. Forma
98.
141 21
studia je denní v rozsahu 21 dní (24 hod teoretická příprava, 64 hod praktická příprava, 8 hod Závěrečná
zkouška - celkem tedy 96 hod).
Polyfúzní svařování Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, kteří na základě úspěšného
plastů
složení Závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o zaškolovacím kurzu a Průkaz zaškoleného pracovníka. Forma
99.
polypropylenem ZP studia je denní v rozsahu 2 dny (3 hod teoretická příprava, 11 hod praktická příprava, 2 hod Závěrečná zkouška 15 P2
celkem tedy 16 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, se složenou zkouškou ZK 311 1.1.
zákl.kurz ručního plamen.svař.kyslíko-acetyl.plamenem., kteří na základě úspěšného složení Závěrečné
Svařování měď CU a
100.
zkoušky obdrží Osvědčení o zaškolovacím kurzu a Průkaz zaškoleného pracovníka. Forma studia je denní
plamenem ZP 912 31
v rozsahu 5 dní (12 hod teoretická příprava 25 hod praktická příprava, 3 hodiny závěrečná zkouška,
celkem tedy 40 hodin).
Čtení a kreslení
technické
101. dokumentace (se
zaměřením na
AutoCAD)
Obsluha motorové
102.
řetězové pily
103.
Vyhláška 50/1978
Sb., (dle § 5)
104.
Vyhláška 50/1978
Sb., (dle § 6)
Kurz mohou absolvovat uchazeči s dokončeným základním vzděláním, se základní znalostí práce s PC,
doložené potvrzení o zdravotní způsobilosti. Účastníci na základě úspěšného složení Závěrečné zkoušky
obdrží Osvědčení o absolvování rekvalifikace. Forma studia je denní v rozsahu 16+1 den (112 hod teoretická
příprava, 8 hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 120 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, s doložením lékařské prohlídky pro daný
obor. Po )spěšném absolvování závěrečného přezkoušení obdrží uchazeč Osvědčení s celostátní platností.
Forma studia je denní v rozsahu 5 dnů+1 den záverečné přezkoušení (17 hod teoretická příprava, 23 hod
praktická příprava, 8 hodin ověření získaných znalostí a dovedností, celkem tedy 48 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči s dokončeným elektro vzděláním (výuční list, maturita nebo VŠ v oboru), s
běžnou pracovní zručností, doložené potvrzení o zdravotní způsobilosti. Účastníci na základě úspěšného
složení Závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení s celostátní platností. Forma studia je denní v rozsahu 2+1 den
(14 hod teoretická příprava, 7 hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 21 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči s dokončeným elektro vzděláním (výuční list, maturita nebo VŠ v oboru), s
běžnou pracovní zručností. Dále pak podle vyhl. 50 – dle dosaženého vzdělání: nejkratší požadovaná praxe pro
činnost na elektrických zařízeních do 1000 V 1 rok; nad 1000 V 2 roky; práce na hromosvodech – zaškolení 6
měsíců, vyučení (SO, ÚSO, VŠ) 3 měsíce + doložené potvrzení o zdravotní způsobilosti. Účastníci na základě
úspěšného složení Závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení s celostátní platností. Forma studia je denní v rozsahu
2+1 den (14 hod teoretická příprava, 7 hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 21 hod).
79
105.
Vyhláška 50/1978
Sb., (dle § 7)
106.
Vyhláška 50/1978
Sb., (dle § 8)
107.
Obkladačské práce
(Zedník obkladač)
Dálkové studium
Elektromechanik
pro zařízení a
přístroje se
108.
zaměřením na
chladírenskou a
klimatizační
techniku
Kurz mohou absolvovat uchazeči s dokončeným elektro vzděláním (výuční list, maturita nebo VŠ v oboru), s
běžnou pracovní zručností. Dále pak podle viz vyhl. 50 – dle dosaženého vzdělání: požadovaná nejkratší praxe
na elektrických zařízeních – do 1000 V : vyučení – 2 roky; SO, ÚSO, VŠ – 1 rok
– nad 1000 V : vyučení – 3 roky; SO, ÚSO, VŠ – 2 roky
na hromosvodech : zaškolení – 1 rok; vyučení, SO, ÚSO, VŠ – 6 měsíců
+ doložené potvrzení o zdravotní způsobilosti. Účastníci na základě úspěšného složení Závěrečné zkoušky
obdrží Osvědčení s celostátní platností. Forma studia je denní v rozsahu 3+1 den (21 hod teoretická příprava, 7
hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 28 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči s dokončeným elektro vzděláním (výuční list, maturita nebo VŠ v oboru), s
běžnou pracovní zručností. Dále pak podle viz vyhl. 50 – dle dosaženého vzdělání: nejkratší požadovaná praxe
pro práci na elektrických zařízeních do 1000 V : vyučení, SO – 6 roků; ÚSO – 4 roky; VŠ – 2 roky
nad 1000 V : vyučení, SO – 7 roků; ÚSO – 5 roků; VŠ – 3 roky
Pro práci na hromosvodech : vyučení – 2 roky; SO, ÚSO, VŠ – 6 měsíců
+ doložené potvrzení o zdravotní způsobilosti. Účastníci na základě úspěšného složení Závěrečné zkoušky
obdrží Osvědčení s celostátní platností. Forma studia je denní v rozsahu 4+1 den (21 hod teoretická příprava, 7
hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 28 hod).
Kurz mohou absolvovat uchazeči minimálně se základním vzděláním, bez praxe, s běžnou pracovní zručností,
kteří na základě úspěšného složení Závěrečné zkoušky obdrží Osvědčení o absolvování rekvalifikacie: Zedník –
obkladač . Forma studia je denní v rozsahu 36+2 dny (20 hod teoretická příprava, 230 hod praktická příprava, 13
hod Závěrečná zkouška - celkem tedy 163 hod).
Rekvalifikační studium je uskutečňováno formou dálkového studia. Vyučování je zajišťováno formou
konzultací a zkoušek, doba trvání tohoto studia je 2 roky (440 hodin - z toho činí teoretická výuka v odborných
předmětech 240 hod, praktická výuka 200 hodin + 19 hod závěrečné zkoušky). Účastník dokládá dosažené
předchozí vzdělání, které je posuzováno příslušnou komisí.Podmínkou pro přijetí na rekvalifikační studium
EZP je dosažení minimálně 1 roku praxe v daném oboru a mít ukončené vyšší než základní školní vzdělání.
Absolvent takového studia po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží výuční list. Rekvalifikace se
provádí pro organizace nebo podnikatele se živnostenským listem, kteří na toto studium vysílají své
pracovníky - zaměstnance. Výuka se uskutečňuje ve dvou dnech 1x za 14 dnů (1. den výuka teorie a 2. den
výuka praxe - 8 hodin).
Pozn.: na žádost uchazečů škola zajistí absolvování kurzu a složení
zkoušky z vyhlášky 50. Dále ve spolupráci se Svazem chlaďařů je pořádán přípravný kurz a následně zkouška k
získání Certifikátu pro zacházení s regulovanými látkami a fluorovými, skleníkovými plyny v souladu s
nařízením Komise ES číslo 303/2008.
Tab. č 3 – Ostatní rekvalifikace
80
Další vzdělávání na objednávku (pro zaměstnavatele, firmu, sociálního partnera apod.)
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Název vzdělávání,
vzdělávacího
Stručná anotace (2-3 věty vystihující daný vzdělávací program – např. cílová skupina, pro kterou je
programu, kurzu určen; co má být výstupem; rozsah studia; forma studia atd.)
apod.
Orientace v oblasti finančních pojmů a názvosloví, Bankovní a nebankovní sektory nabídky produktů bankovních
domů a spořitelen tvorba rozpočtu, Rizika zadluženosti, dopady, systém finančních poraden a institucí
poskytujících pomoc.
Seznamuje účastníky s tím, jak hospodařit s penězi, jak peníze získat, jak si je udržet. Cílem kurzu je snížit riziko
Finanční gramotnost
osobního zadlužení a současně se dozvědět o možnostech, kde ušetřit. Obsah kurzu je přizpůsobován tomu, co
účastníci v současné době řeší v oblasti financí.
Orientace v oblasti finančních pojmů a názvosloví, Bankovní a nebankovní sektory nabídky produktů bankovních
domů a spořitelen
Jazykový kurz
Angličtina, úroveň a rozsah dle požadavků cílové skupiny
Počítačový kurz
Word, Excel, PowerPoint, tvorba webových stránek, úroveň a rozsah dle požadavků cílové skupiny
Výuka angličtiny,němčiny, francouzštiny -pro zájemce od 18 let výše, roční kurzy pro začátečníky i pokročilé,
Jazykové kurzy
prezenční kurzy (min.2 hodiny týdně, popř. dle zájmu)
Výrobní principy kovových nápojů, bezpečnostní a hygienické předpisy, základní mechanické činnosti a
Barista
dovednosti, výroba různých druhů kávy, rozsah cca 30 hodin
Absolvent je schopen připravit základní koktejly, zná jejich historii, výrobní postupy, zdobení, servis.
Orientuje se v základním spektru lihovin a zbožíznalství.
Barman
Ovládá základy a zákony barmanské práce.
rozsah cca 30 hodin
Znalectví a servis vína, průběh výroby a zrání vína, technologické a biochemické procesy při výrobě vína, rozsah cca
Sommeler
30 hodin
Průvodce cestovního Metodika a technika průvodcovské činosti, historie průvodnovské činnosti, zeměpis cestovního ruchu v Evropě,
ruchu
dějiny kultury a umění, rozsah cca 30 hodin
IC gramotnost
Základní kurz pro uživatele ICT, rozsah cca 30 hodin
10.
Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru. Obsah studia - vlastnosti stlačeného vzduchu,
Pneumatické
úprava stlačeného vzduchu, konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků, pneumatické ventily vícecestné,
systémy řízení vícepolohové, škrtící, redukční, zpětné, pojistné, pomocná zařízení – tlumiče, kapacity, filtry, maznice,
Úvod do pneumatiky schematické značky, základní zapojení, návrh jednoduchých schémat zapojení, praktické zapojení pneumatických
obvodů - 24 hodin, forma studia denní, osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
11.
Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru. Obsah studia - opakování základních zapojení,
Pneumatické řídící
schématické značení (schémata, funkční diagramy), druhy řízení, zvláštní prvky řídících systémů – metody návrhu,
systémy - nástavbový
vytváření schémat zapojení podle ISO 1219, sekvenční řízení, vytváření rozsáhlejších řídících systémů, čtení
kurz
schémat zapojení, doplňkové ovládací funkce, praktické zapojení složitějších pneumatických obvodů.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Cílová skupina: vyučen nebo maturita nejlépe v technickém oboru. Obsah studia - bezpečnost práce, fyzikální
základy, struktura hydraulických mechanismů,
Hydraulické řídící
konstrukce a činnost hydraulických prvků : hydrogenerátory a hydromotory, tlakové redukční ventily,
systémy - Úvod do
škrtící a jednosměrné ventily, šoupátkové ventily, značky hydraulických prvků, provoz hydraulických mechanismů
hydrauliky
– filtrace kapaliny, řešení základních praktických úloh - 24 hodin, forma studia denní, osvědčení o absolvování
vzdělávacího programu.
Cílová skupina: nejlépe vyučen nebo maturita. Obsah studia - využití filtrů v Excelu pro zpracování dat, hromadná
korespondence ve Wordu, databáze, popis, stanovení požadavků a priorit s ohledem na konkrétní použití v praxiPodpora
řešení příkladu, Access, práce s tabulkou, vytváření formulářů a podformulářů,
administrativy v MSsestava a její editace, tvorba dotazů, relace, použití klíčů, relační datový model, návrh vlastní databáze
Office
export a import dat, vzájemná provázanost s programy Excel a Word - 25 hodin, forma studia denní, osvědčení o
absolvování vzdělávacího programu.
Speciální kurz pro přípravu zaměstnanců firem - řezání, vrtání, soustružení, výroba dílů na soustruhu - 50 hodin,
Obráběč kovů
forma studia denní, osvědčení o absolvování kurzu
Kurz normalizace a Školení pro přípravu zaměstnanců firem - čtení technických výkresů, základy měření - 13 hodin, studium denní,
měření
osvědčení o absolvování kurzu
Angličtina pro
Výuka angličtiny pro zaměstnance firem - 64 hodin, studium denní, osvědčení o absolvování kurzu
začátečníky
Polygrafické
Kurz zaměřený na praktické využití materiálů v polygrafické výrobě vhodný pro začínající pracovníky v
materiály v praxi
polygrafickém průmyslu s jiným než polygrafickým vzděláním.
Úvod do
Kurz orientovaný na procesní standardizaci ofsetového tisku a její návaznost na ISO 12647-2.
problematiky PSO
Systém obecného
vzdělávání
Vzdělávací kurz doplňující a prohlubující znalosti a dovednosti pracovníků společnosti Moraviapress a.s. v
zaměstnanců firmy
knihárenském provozu. Kurz je rozdělen do teoretické a praktické části, které komplexním způsobem pokrývají
Moraviapress a.s.
vytýčenou problematiku.
CZ.1.04/1.1.02/35.015
12
Vzdělávací kurz, který je zaměřen na správnou tvorbu obdchodní koresponcence pomocí textových editorů.
tvorba obchodní
Obsahem je tvorba různých typů dopisů, formální náležitosti odvolacích údajů, formální náležitosti textu, pravidla
korespondence
pro uvádění doplňujích údajů. Rozsah kurzu je 6 - 12 hodin na základě požadavků zájemců.
81
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
výuka desetiprstové
metody psaní na
jklávesnici
základní kurz tvorby
elektronických
dokumentů v
textovém editoru,
tabulkovém
kalkulátoru či
prezentačním
programu
Příprava základních výrobků studené kuchyně (obložené chlebíčky, pěny, jednoduché a složité saláty, paštiky,
galantiny, sýrové výrobky, masové rolády a další masové výrobky, aranžování studených mís, příprava ovocných a
zeleninových salátů). Celkový rozsah kurzu je ve výši 40 hodin, převážně praktických činností.
Na základě požadavků na rozsah ze strany objednatele je zaměření a délka kurrzu individuálně upravena. Obsah
kurz teplé kuchyně výuky převážně praktických činností je zaměřen na přípravu teplých předkrmů, polévek, omáček, příprava
hotových pokrmů, příprava minutkových pokrmů, příprava příloh, restauračních moučníků.
základy jednoduché Základy jednoduché obshluhy, základy složité obsluhy. Dohotovování pokrmů před hostem (flambování masa,
a složité obsluhy v
ovoce, moučníků). Slavnostní obsluha (obsluha při pořádání banketů, rautů a slavnostních hostin). Kurz je zaměřen
gastronomických
hlavně na praktické činnosti, přípravu inventáře a organizaci činností. Rozsah kurzu je dle individuálních požadavků
zařízeních
a zaměření.
školení řidičů
Pravidelné školení řidičů z předpisů vztahujících se k provozu na pozemních komunikacích v rozsahu 7 hodin
Vstupní školení řidičů nákladních automobilů skupiny C a E v rozsahu 140 hodin nebo v rozsahu 280 hodin v rámci
školení řidičů
akreditace školícího střediska odboru dopravy JmK
výuka a výcvik řidičů
k získání osvědčení Základní výcvik a výuka k získání osvědčení pro řízení vozidel skupiny B, C, E a T a rozšiřující výcvik a doplňkový
pro skupiny vozidel výcvik formou kondičních jízd pro výše uvedené skupiny vozidel
B, C, E, T
vyřezávání z ovoce a
Dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin zaměřený na vyřezávání a dekoraci ovoce a zeleniny
zeleniny
základní – obsah a rozsah upravuje zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, je určeno pro zájemce o získání průkazu zkušebního komisaře, prováděno prezenční formou
(7 týdnů), zakončeno zkouškou před zkušební komisí (1 den).
zdokonalovací - obsah a rozsah upravuje zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k
Školení zkušebních řízení motorových vozidel, je určeno pro držitele průkazu zkušebního komisaře za účelem prodloužení jeho
komisařů
platnosti, event. rozšíření rozsahu, prováděno prezenční formou (2 týdny), zakončeno přezkoušením před zkušební
komisí (1 den).
průběžné – provádí se na základě zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků, je určeno pro
držitele platného průkazu zkušebního komisaře, prováděno prezenční formou (3 dny), není zakončeno žádnou
zkouškou (pouze vydání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu).
vstupní školení – je určeno zájemcům o získání Průkazu profesní způsobilosti řidiče v rozsahu skupin C1, C1+E, C,
C+E, provádí se v rozsahu 140 vyučovacích hodin, zakončeno zkouškou na PC.
Školení
pravidelné školení – je určeno držitelům Průkazu profesní způsobilosti řidiče v rozsahu skupin C1, C1+E, C, C+E
profesionálních
nebo D1, D1+E, D, D+E, provádí se v rozsahu 7 vyučovacích hodin ročně, není zakončeno zkouškou, po absolvování
řidičů
obdrží řidič potvrzení o účasti na školení.
Školení řidičů
referentů
33.
Autoškola pro
veřejnost
35.
36.
Jednodenní a vícedenní kurzy výuky základní obsluhy programů a tvorbu elektronických dokumentů, obsahově
zaměřené na popis prostředí, pravidla správné tvorby dokumentů, vkládání objektů a vzájemné propojení
jednotlivých aplikací. Součástí je také správa těchto dokumentů a využití elektronické kominikace.
kurz studené
kuchyně
32.
34.
Kurz je zaměřen na nácvik desetiprstové metody psaní na klávesnici. Jeho obsahem je zvádnutí min 600 lekcí dle
výukové učebnice. Je koncipován jako dlouhodobý kurz s dotací 10 týdnů x 2 x 2 hodiny výuky a nácviku.
Je určeno řidičům firemních vozidel (kteří k řízení vozidla nepotřebují Průkaz profesní způsobilosti řidiče), jehož
absolvování vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), je zaměřeno na seznámení, příp. obnovení a udržení
znalostí v oblasti předpisů souvisejících s řízením a údržbou vozidel, provádí se zpravidla v rozsahu 2 hodin.
Řidičské oprávnění na skupinu C nebo D (21let), je určeno pro žadatele uvedených skupin, obsah a rozsah upravuje
zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, teoretické
konzultace i praktický výcvik v řízení vozidla probíhají na základě individuální domluvy.
Profesní osvědčení učitele autoškoly je určeno zájemcům pro výuku v autoškolách, obsah a rozsah upravuje zákon
Učitel autoškoly
č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, se zájemci
dohodneme individuální přípravu na základě požadovaných skupin a předmětů.
Jedná se o systém vzdělávání pro mechaniky, techniky a TEC (technický expert koncesionáře) značkové servisní
sítě Fiat v ČR a SR. Jenotlivé kurzy jsou zpravidla koncipovány jako jednodenní a účastní se jich 5 až 10 zaměstnanců
Školení pro
značkových servisů Fiat. Kurzy se pravidelně opakují ve 14 denním cyklu po dvou školících dnech. Jednotlivé školící
značkovou servisní
dny jsou rozděleny v poměru 50:50 na teoretickou a praktickou část. Školení je prováděno odbornými učiteli školy
síť Fiat
v těchto tématech: diagnostika závad elektrickýxh systémů, základní elektrické a elektronické systémy,
klimatizace, systémy CAN, airgagy, atd.
Jedná se o soubor 3 jednodenních školení pro zákazníky firmy APM, která se zabývá prodejem a distribucí autodílů
po celé ČR. Školení je určeno pro automechaniky a techniky servisů, odborné učitele teoretické a praktické výuky
Školení klimatizace
autooborů SŠ, ale také pro obchodní zástupce a prodejce ND. Cíle školení je zvládnout principy činnosti, zařazení
realizované pro
typu a konstrukci klimatizace, vyhledávání a odstraňování závad a plnění systému, seznámení se s bezpečnostními
zákazníky firmy APM
předpisy při údržbě a opravách. Školení provádí odborný učitel školy pan Jan Slanina.
82
37.
Školení pasivní
bezpečnost
realizované pro
zákazníky firmy APM
38.
Klempiřské práce pro
techniky pojišťoven GLOBAL EXPERT
39.
Diagnostika vozidel
pro techniky
pojišťoven - GLOBAL
EXPERT
40.
Soubor vzdělávacích
programů ve
spolupráci s firmami
ŠKODA, BOSCH a
SCANIA
41.
Jednodenní školení pro zákazníky firmy APM, která se zabývá prodejem a distribucí autodílů po celé ČR. Cílem
školení je získat orientaci v systémech pasivní bezpečnosti a jejich modifikacích, naučit se je diagnostikovat,
seznámit se s bezpečnostními zásadami a opatřeními v případě používání, „oprav“ a při diagnostice, získat
vyčerpávající informace pro poskytování praktické pomoci a rad motoristům. Školení se skládá z teoretické a
praktické části. Školení je určeno pro automechaniky a přejímací techniky servisů, učitelé autooborů, členy HZS ČR
a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Školení provádí odborný učitel školy pan Jan Slanina.
Kurz klempířských prací je určen pro techniky pojišťoven (likvidátory škod po havárii). Kurz je dvoudenní a v každé
části dne je teoretická a praktická část. Kurz je zaměřen na klempířské opravy vozidel, konstrukci a materiály
karoserií. Dále na praktické ukázky oprav jednotlivých dílů karoserií. Dalším cílem kurzu je vysvětlit a ukázat
moderní způsoby oprav havarovaných skeletů vozidel a částí karosářských dílů za použití nových technologií.
Technologii oprav karosérií s ukázkou opravy přednáší naši odborní učitelé oboru klempíř pan Bc. Vlastimil
Kolstrunk a Miroslav Musil. Technologii oprav hliníkových dílů s ukázkou oprav přednáší pracovníci firmy Renocar.
Firma z Hradce Králové OLDIMER – KLASIK s.r.o., který předvádí oprava důlku na karoserii bez lakování poškozené
kroupami.
Kurz diagnostiky vozidel je určen pro techniky pojišťoven (likvidátory škod po havárii). Kurz je dvoudenní a je
rozdělen na teorii a praxi. Kurz je zaměřen na diagnostiku a opravy podvozku (zavěšení kol, tlumiče, pérování,
pneumatiky, opotřebení a poruchy důležitých dílů podvozku, opravy či výměny komponent, geometrie, řízení,
elektronika podvozku), dále motoru (vstřikovací systémy, management motoru, diagnostické přístroje,
diagnostické protokoly, OBD, EOBD, CAN – BUS, sériová a paralelní diagnostika, tvorba diagnostických protokolů,
základní nastavení osciloskopu a jeho využití pro vyhledávání závad některých komponentů) a automatických
převodovek (popis systému, základní funkce, diagnostika automatické převodovky). V kurzu jsou zařazeny
praktické ukázky – práce s diagnostikou. Dalším cílem kurzu je vysvětlit a ukázat moderní způsoby při
diagnostikování vozidla, některé neodborné opravy ovlivňující bezpečnost vozidla. V kurzu přednáší odborní
učitelé. Diagnostiku automatických převodovek přednáší pracovníci firmy Porsche Brno.
Kurzy jsou určeny pedagogům odborných škol s výukou autooborů, ale také pro mechaniky a techniky v
autopravárenství. Kurzy jsou zaměřeny na konstrukci, diagnostiku a opravy motorových vozidle, technické novinky
a řešení problémů při opravach vozidel. Příklady některých modulů vzdělávacího programu:
Elektrika - zabývá se základy měření, el. schématy, dobíjecí a startovací soustavou, palubní sítí 12/24 V, CAN Bus,
seriovou/paralelní diagnostikou – vývoj funkce, osvětlení vozu – ovládání, xenon,AFS…., elektrické komponenty
vozidel
Podvozek - konstrukce podvozku, zavěšení, geometrie, brzdy, ABS, ASR, ESP, měření geometrie
Karoserie- trendy ve výrobě, airbagy, předpínače a bezpečnostní prvky, topení a klimatizace
Převodovky - mechanické + 4x4, automatické převodovky, diagnostika, nové převodovky (6°a 7°DSG; Haldex).
Konstrukce nákladních vozidel - výrobní program Scania, systém řízení motorů Scania, zpomalovací zařízení vozidel
Scania, pneumatické systémy pérování
Elektronika nákladních vozidel – pneumatické brzdové systémy, elektrické brzdové systémy, elektrická výstroj
vozidel, příslušenství, nástavby vozidel, měření výkonu a spotřeby
Jednotlivé moduly jsou plánovány na jeden až dva dny. V kurzu přednáší odborní učitelé naší školy.
Vzdělávací program Mechanická a elektrická diagnostika motocyklů je zaměřen na rozšíření kompetencí
mechaniků motocyklů, přijímacích techniků servisu motocyklů, mechaniků závodních motocyklů a také zájemců,
kteří se zaobírají problematikou oprav a diagnostiky motocyklů. Cílem je, aby dokázali správně identifikovat
Mechanická a
problémy a závady motocyklů. Vzdělávací program dalšího vzdělávání se skládá z 5 modulů a to: diagnostika
elektrická
podvozku, diagnostika motoru a převodového ústrojí, paralelní diagnostika, sériová diagnostika a zkoušky výkonu,
diagnostika
datarecording. Jednotlivé moduly se vždy skládají ze třech vyučovacích částí. Každý z modulů bude začínat
motocyklů - program teoretickou částí, na kterou bude navázána stěžejní a obsahově nejdelší část a to praxe. Jednotlivé moduly jsou
v rámci projektu
vždy podporovány samostudiem absolventů kurzů. Vzdělávací program jako celek zaručí absolventovi získání
UNIV2
vědomostí a praktických dovedností v oblasti mechanické, elektrické diagnostiky motocyklů a technologických
postupů stanovenými výrobci motocyklů za dodržení bezpečnosti práce a ekologických požadavků na provoz dílny
motocyklů.
42.
jazykové kurzy
43.
PEK
44.
IT
45.
První pomoc
46.
Nástrojař
47.
Práce s programem
SolidWorks
48.
Programování CNC
strojů
Jazykové kurzy (A, N, Fr, R, Šp, It) dle požadavků zákazníka v rozsahu 2 a více vyučovacích hodin týdně. Lektor
dojíždí na pracoviště.
Písemná a elektronická komunikace - psaní všemi deseti na klávesnici, popř. úprava písemností - vše ve MS Office Word, rozsah 35 hodin, forma - kombinované v odpoledních hodinách.
Informační technologie, uživatelské prostředí MS Office - Word, Excel, Power Point, rozsah 40 hodin, ženy po MD,
forma - kombinované v odpoledních hodinách.
Seznámení s poskytováním první pomoci - školy, instituce, které pracují s mládeží, organizují kolektivní akce,
mimoškolní akce. Rozsah - 25 hodin, forma - prezenční.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, u nichž se předpokládá vzdělání v nestrojírenském nebo vzdálenějším
strojrenském oboru a kteří mají pracovat v nástrojárnách nebo podobných provozech, výstupem je osvědčení o
absolvování kurzu na základě přezkoušení, rozsah studia je cca 630 hodin, forma studia bude zvolena dle možností
zájemců o studium (denní nebo večerní po dobu jednoho školního roku).
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci, u nichž se předpokládají základní znalosti technické dokumentace práce na PC
a kteří mají pracovat na tvorbě technické dokumentace pomocí PC, výstupem je osvědčení o absolvování kurzu,
rozsah studia je cca 50 hodiny, forma studia docházka do kurzu.
Cílovou skupinou jsou lidé s alespoň částečnou znalostí práce na klasických obráběcích strojích, výstupem je
osvědčení o absolvováví kurzu, celková dotace kurzu je 50 hodin, jeho obsah je zaměřen na tvorbu progtramů pro
CNC stroje se zaměřením na CNC soustruh a CNC frézku, forma studia je docházka do kurzu dle časového plánu.
83
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Cílovou skupinou jsou lidé se základními technickými znalostmi (technická dokumentace, materiály), výstupem je
Práce na obráběcích osvědčení o absolvování kurzu, rozsah kurzu je 50 hodin, jeho obsah je zaměřen na práci na klasických konvenčních
strojích
obráběcích strojích (soustruh, frézka, vrtačka, bruska), forma studia je docházka do kurzu dle časového
harmonogramu.
Přípravný kurz pro
získání odborné
Cílovou skupinou jsou možní zájemci o získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle Vyhlášky ČÚBP č.
kvalifikace dle
50/1978 Sb., obsah, délka, průběh kurzu a vydávané doklady jsou taxativně určeny uvedenou vyhláškou.
vyhlášky ČÚBP č.
50/1978 Sb.
Problematika
pozemního
stavitelství
Základy strojního
opracování dřeva
Rozvoj odborných
kompetencí ve
strojírenství
Zvyšování jazykové
kompetence-výuka
angličtiny se
zaměřením na
mezinárodní
projekty
Školení je určeno pro stavební dělnické profese. Účel školení : zopakování a rozšíření znalostí z oblasti stavebnictví,
zvýšení odborné úrovně dělnických profesí, výměna poznatků z praxe, předání novinek. Rozsah školení : teoret. a
praktic. část obsahuje 9 ucelených okruhů, které jsou přednášeny ve 2 blocích, na každý blok je vyčleněno 80 vyuč.
hodin, na teoret. část navazuje praktická část, která probíhá na pracovištích školy. Předpoklad je 22 účastníků.
Zaměřeno pro veřejnost se zájmem o zvládnutí základních technik při strojním opracování dřeva-UNIV II
Zaměřeno na zájemce o zdokonalení při práci s CADovými programy a programování CNC strojů-UNIV II
Zaměřeno na zdokonalování jazykářů ze základních škol.
55.
Zvyšování odborných
technických
kompetenci v oblasti Zaměřeno na zdokonalování učitelů základních škol.
ICT-interaktivní
výuka
56.
Zvyšování odborných
technických
kompetenciZaměřeno na zdokonalování učitelů základních škol i veřejnost a firmy.
dig.technologiepráce s fotoaparátem
57.
Zvyšování odborných
technických
kompetenciZaměřeno na zdokonalování učitelů základních škol i veřejnost a firmy.
dig.technologiepráce s
videokamerou
58.
Zvyšování odborných
technických
Zaměřeno na zdokonalování učitelů základních škol i veřejnost a firmy.
kompetenci v oblasti
ICT-Powerpoint
59.
60.
61.
62.
Svářečské kurzy
Pracovník přípravy
výroby a měření ve
strojírenství
Technický pracovník
ve strojírenství
Pracovník pro
přípravné práce a
zapojování el.
přístrojů a rozvodů
Svařování plamenem, el.obloukem (obalovaná elektroda).
Nevyučené se základním vzděláním, rozsah 150 hodin; poskytuje základní orientaci v oblasti strojírenství a získání
základních dovedností při práci s kovy, ručním i strojním obrábění a měření; osvědčení;
Pro vyučené uchazeče; rozsah 120 hodin; získá základní orientaci při čtení technických výkresů, v práci s
technickými normami, základy konstruování a kreslení dokumentace pomoci CAD produktů; osvědčení.
Nevyučené se základním vzděláním, rozsah 100 hodin; poskytuje základní orientaci v oblasti elektrotechniky a
získání základních dovedností při přípravě a zapojování el. zařízení; osvědčení.
63.
Čtení technické dokumentace
Zaměstnanci regionálních firem v rámci projektu "Vzdělávejte se" - ÚP; rozsah max. 90 hodin dle pořadavku firmy
64.
MS Word pro
pokročilé
65.
MS Excel pro
pokročilé
Prezenční forma – přednášky a semináře (20 hodin), distanční forma – zpracování úkolů a samostatné práce – 5
hodin. Hlavním cílem je znalost pokročilé práce s textovým editorem a tvorba veškerých dostupných dokumentů v
MS Word s využitím maker. Předpokládají se základní znalosti a dovednosti práce s počítačem a základní znalosti
programu MS Word. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Prezenční forma – přednášky a semináře (20 hodin), distanční forma – zpracování úkolů a samostatné práce – 5
hodin. Hlavním cílem je pokročilá znalost práce s tabulkovým procesorem, schopnost vytvoření složitých vzorců,
grafů a maker. Předpokládají se základní znalosti a dovednosti práce s počítačem a základní znalosti MS Excel.
Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
84
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Prezenční forma – přednášky a semináře (20 hodin), distanční forma – zpracování úkolů a samostatné práce – 5
hodin. Hlavním cílem je schopnost vytvořit prezentace s využitím digitální fotografie, videa a obrázků.
Předpokládají se základní znalosti a dovednosti práce s počítačem, práce s digitální fotografií, videem a základní
znalosti programu MS Word. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Prezenční forma – semináře (10 hodin). Hlavním cílem je znalost principu práce s elektronickou poštou, odesílání
Elektronická pošta
mailů, bezpečný příjem, filtrace, práce s kontakty event. s dalšími aplikacemi programu – kalendář, plánování
schůzek apod. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Prezenční forma – semináře (10 hodin). Hlavním cílem je motivovat uživatele ke tvořivému využívání počítače ve
Práce s digitální
škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi. Absolventům bude
fotografií
vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Psaní na počítači
Prezenční forma – semináře (25 hodin). Hlavním cílem je schopnost psaní na počítačové klávesnici všemi deseti
všemi deseti – pro
prsty bez pohledu na klávesnici. Nepředpokládají se žádné znalosti a dovednosti práce s počítačem. Absolventům
začátečníky
bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Psaní na počítači
Prezenční forma – semináře (25 hodin). Hlavním cílem je schopnost psaní na počítačové klávesnici všemi deseti
všemi deseti – pro
prsty bez pohledu na klávesnici, rychle, přesně, podle předlohy i podle diktátu. Absolventům bude vydáno
pokročilé
osvědčení o absolvování kurzu.
Prezenční forma – semináře (15 hodin). Hlavním cílem je znalost práce s klasifikačními daty v programu Bakaláři.
Bakaláři – klasifikace Předpokládají se základní znalosti a dovednosti práce s počítačem. Absolventům bude vydáno osvědčení o
absolvování kurzu.
Prezenční forma – semináře (15 hodin). Hlavním cílem je znalost práce s klasifikačními daty v programu Bakaláři.
Bakaláři – osobní a
Předpokládají se základní znalosti a dovednosti práce s počítačem. Absolventům bude vydáno osvědčení o
všeobecná data
absolvování kurzu.
Prezenční forma – přednášky a semináře (20 hodin), distanční forma – zpracování úkolů a samostatné práce – 5
hodin. Hlavním cílem je získání přehledu o možnostech využití výpočetní techniky v ekonomických předmětech a
ICT ve výuce
základních ekonomických oblastech jako finance, účetnictví, marketing, statistika, daně, management. Školení je
ekonomických
zaměřeno na využívání softwarové podpory, internetu jako zdroje informací a tvorbu výukových podpor.
předmětů
Předpokládají se základní znalosti a dovednosti práce s počítačem a základní znalosti programu MS Word, Excel a
Power Point. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Prezenční forma – semináře (10 hodin). Hlavním cílem kurzu je získání základních znalostí – co je káva, druhy kávy a
jejich zastoupení, oblasti pěstování kávy, charakter kávy podle pěstitelských oblastí, historie kávy, sklizeň kávy,
Znalec kávy – barista
zpracování, kontrola, pražení, konzervace, skladování, mletí, příprava kávy, kávovar, chuť kávy, espresso a jeho
servis, popř. degustace. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Prezenční forma – semináře (10 hodin). Hlavním cílem kurzu je získání základních znalostí z oblasti barmanství
Základní barmanský
zaměřené na historii, druhy barů, pracoviště, pomůcky (sklo), zbožíznalectví, technické zabezpečení, personál,
kurz
legislativa. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Prezenční forma – semináře (10 hodin). Hlavním cílem kurzu je získání základních znalostí z oblasti dokončování
Dokončování pokrmů
pokrmů – inventář, suroviny, pomůcky, příprava pracoviště, dokončování, servis. Absolventům bude vydáno
– flambování
osvědčení o absolvování kurzu.
Prezenční forma – semináře (10 hodin).Hlavním cílem kurzu je získání základních znalostí – co je čaj, druhy čaje a
jejich zastoupení, oblasti pěstování čaje, charakter čaje podle pěstitelských oblastí, historie, sklizeň, zpracování,
Znalec čaje
kontrola, konzervace, balení, skladování, příprava, chuť, servis, popř. degustace. Absolventům bude vydáno
osvědčení o absolvování kurzu.
MS Power Point –
tvorba prezentací
78.
Příprava turecké kávy
Prezenční forma – semináře (5 hodin).Hlavním cílem kurzu je získání základních znalostí o přípravě turecké kávy v
džezvě (Ibrik) – inventář, suroviny, příprava, servis. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
79.
Sommelierství
Kombinovaná forma semináře – teoretická a praktická výuka (40 hodin). Hlavním cílem kurzu je získání základních
znalostí – odrůdy révy vinné, technologie výroby vína, vinařské oblasti a podoblasti ČR, zásady degustace,inventář
a pomůcky sommeliera, technika servisu vína. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
80.
UNIV 2 Kraje
81.
UNIV 2 Kraje
82.
UNIV 2 Kraje
83.
Periodické školení a
přezkoušení
zaměstnanců z
příslušných paragrafů
Opakovací školení z příslušné vyhlášky + možnost rozšíření o vyšší stupeň odborné způsobilosti pracovníka v
vyhlášky č. 50/1978
elektrotechnice. Dvoudenní opakovací školení + přezkoušení. Získání osvědčení o odborné způsobilosti pracovníka
Sb,. o odborné
v elektrotechnice- v rozsahu § 6 - § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
způsobilosti v
elektrotechnice, ve
znění pozdějších
předpisů
84.
Tepelné zpracování
Ve školním roce 2010/2011 byl zrealizován vzdělávací program Zaučený prodavač na objednávku pro sociálního
partnera COOP Jednota Moravský Krumlov. Program je zaměřen na vzdělávání dospělých – cílovou skupinou jsou
přímo zaměstnanci COOP Jednota Moravský Krumlov. Úspěšným absolvováním programu si zvýší svoji kvalifikaci.
Délka kurzu: 120 hodin prezenční formou i samostudiem.
V prosinci 2011 byla schválena finální verze programu Kadeřnicko-kosmetická péče a úprava zákazníka. Tento
program vzniknul na základě poptávky absolventů naší školy. Od ledna 2012 budeme tedy nabízet 125 hodinový
specializační vzdělávací program v kombinované formě studia, po jehož ukončení získají uchazeči osvědčení o
absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
Od září 2011 zpracováváme třetí program zaměřený na vzdělávání dospělých. Vzniká jako reakce na poptávku
regionálních firem a úřadů. V současné době máme anotaci programu Asistent 21. století. Předpokládáme, že
program budeme nabízet od příštího školního roku.
Kurz, teoretická příprava základů tepelného zpracování ve strojírenství, určeno pro vyučené a SŠ,
rozsah kurzu je 16 hod, po 8 hodinách denně
85
Čtení výkresové
dokumentace
Seřizovač pětiosých
CNC strojů
Kurz, teoretické i praktické seznámení se základy čtení výkresové dokumentace pro sestavy i detaily ve
strojírenství, určeno pro vyučené nebo SŠ, rozsah kurzu je 16 hod po 8 hod denně
Kurz, teoretická i praktická příprava na pozici seřizovače (obsluhu) pro pěti a víceosé CNC stroje, určeno pro min.
vyučené, rozsah kurzu je 195 hod - 7 týdnů po 6 hodinách denně, pro jednotlivce i firmy
87.
Měřící technik
Kurz, teoretické i praktické seznámení se základy čtení výkresové dokumentace pro sestavy i detaily
ve strojírenství, určeno pro vyučené nebo SŠ, rozsah kurzu je 15 hod
88.
Koordinátor logistiky
Kurz, teoretické seznámení se základy a principy firemní logistiky, obsluha a řízení logistického systému, dispečer,
manažer logistiky, určeno pro vyučené nebo SŠ, rozsah kurzu je 152 hodin - 5 týdnů po 6 hod denně
89.
Kurz první pomoci
Inovační kurz v
poskytování
předlékařské první
pomoci
Prevence úrazů a
základy první pomoci
pro děti
předškolního věku
Doškolení a
přezkoušení svářečů
a svářečských
pracovníků ve smyslu
ČSN 050601
Základní kurz řidičů
vysokozdvižných
vozíků
85.
86.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
pracovnice MŠ
Cílová skupina - nelékařští zdravotniční pracovníci, pracovníci v sociální sféře. Rozsah studia - 25 hodin teorie + 15
hodin cvičení. Absolventi získávají osvědčení.
Cílová skupina - děti v mateřských školách. Délka trvání - 1 den.
Kurz je určen pro držitele průkazu svářeče k pravidelnému dvouletému přezkoušení z bezpečnosti při svařování.
Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu jsou 4 hodiny. Výstupem je osvědčení o doškolení a proškolení
svářeče platné na dva roky.
Kurz je určen pro pracovníky, kteří při výkonu zaměstnání používají vysokozvižné a manipulační vozíky. K používání
těchto vozíků je nutné oprávnění. Kurz probíhá v odpoledních hodinách. Rozsah kurzu je 20 hodin. Výstupem je
osvědčení k obsluze vysokozdvížných vozíků.
Kurz slouží ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců v daném oboru. Rozsah kurzu je 70 hodin. Výstupem je osvědčení
Vazačský kurz
o absolvování kurzu.
Kurz obsluhy sklízecí Kurz slouží ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců při obsluze uvedeného stroje. Rozsah kurzu je 65 hodin.
mlátičky
Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu.
Prodavačské práce
rozšířená příprava pracovníků Jednoty Hodonín v oblastech účetnictví, ekonomiky a marketingu
Obsluha PC
základní i vyšší úroveň uživatelských dovedností; určeno pro dospělé; 2 hod./týden; celkem 30 hod.
Jazykové kurzy z AJ,
různá pokročilost; určeno pro dospělé; 2 hod./týden; celkem 50 hod.
NJ
Školení mechaniků Specializované školení mechaniků stanic měření emisí pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových
emisních stanic
vozidel. Akreditace Ministerstva dopravy č.j. 2724/03-150.
Cílovou skupinou jsou montéři kabelových technologií, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. minimálně §6. Kurz je
Kabelobé
třídenní, vedený preznční formou. Obsah vzdělávání vychází z požadavků energetických společností ČR, platných
technologie základní norem a předpisů. Je zaměřen na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti energetiky a elektrotechniky a
pedagogických pracovníků elektrotechnických středních škol a středních odborných učilišť
Cílovou skupinou jsou montéři kabelových technologií, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. minimálně §6 a
Kabelobé
absolvovali základní kurz. Kurz je dvoudenní, vedený preznční formou. Vede k udržení kvalifikace montéra
technologie
kabelových technologií vždy po dvou letech. Obsah vzdělávání vychází z požadavků energetických společností ČR,
opakovací
platných norem a předpisů. Je zaměřen na udržení kvalifikace pracovníků v oblasti energetiky a elektrotechniky a
pedagogických pracovníků elektrotechnických středních škol a středních odborných učilišť.
Cílovou skupinou jsou montéři kabelových technologií, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. minimálně §6 a
absolvovali základní kurz. Kurz je jednodenní, vedený preznční formou. Vede k udržení kvalifikace montéra
Kabelobé
kabelových technologií vždy kyž dojde k výrazným změnám v kabelových technologiích. Obsah vzdělávání vychází z
technologie
požadavků energetických společností ČR, platných norem a předpisů. Je zaměřen na zvyšování kvalifikace
doplňovací
pracovníků v oblasti energetiky a elektrotechniky a pedagogických pracovníků elektrotechnických středních škol a
středních odborných učilišť.
103.
Izolované venkovní
vedení základní
Cílovou skupinou jsou montéři izolovaných venkovních vedení, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. minimálně §6.
Kurz je dvoudenní, vedený preznční formou. Obsah vzdělávání vychází z požadavků energetických společností ČR,
platných norem a předpisů. Je zaměřen na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti energetiky a elektrotechniky
a pedagogických pracovníků elektrotechnických středních škol a středních odborných učilišť.
104.
Izolované venkovní
vedení opakovací
Cílovou skupinou jsou montéři izolovaných venkovních vedení, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb. minimálně §6 a
absolvovali základní kurz. Kurz je jednodenní, vedený preznční formou. Vede k udržení kvalifikace montéra IVV
vždy po třech letech.Obsah vzdělávání vychází z požadavků energetických společností ČR, platných norem a
předpisů. Je zaměřen na udržení kvalifikace pracovníků v oblasti energetiky a elektrotechniky a pedagogických
pracovníků elektrotechnických středních škol a středních odborných učilišť.
105.
Cílovou skupinou jsou specialisté pro práce prováděné pod napětím, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb.
Práce prováděné pod
minimálně §6. Kurz je čtyřdenní, vedený preznční formou. Obsah vzdělávání vychází z požadavků energetických
napětím základní nn
společností ČR, platných norem a předpisů. Je zaměřen na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti energetiky.
106.
Cílovou skupinou jsou specialisté pro práce prováděné pod napětím, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978 Sb.
Práce prováděné pod
minimálně §6. Kurz je čtyřdenní, vedený preznční formou. Vede k udržení kvalifikace specialisty PPN vždy po třech
napětím opakovací
letech. Obsah vzdělávání vychází z požadavků energetických společností ČR, platných norem a předpisů. Je
nn
zaměřen na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti energetiky.
86
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
Cílovou skupinou jsou specialisté pro práce prováděné pod napětím na sítích vn, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978
Práce prováděné pod Sb. minimálně §6. Kurz je pětitýdenní, vedený preznční formou. Obsah vzdělávání vychází z požadavků
napětím základníí vn energetických společností ČR, platných norem a předpisů. Je zaměřen na zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti
energetiky.
Cílovou skupinou jsou specialisté pro práce prováděné pod napětím na sítích vn, mají zkoušku z vyhlášky 50/1978
Práce prováděné pod
Sb. minimálně §6. Kurz je dvoudenní, vedený preznční formou. Vede k udržení kvalifikace specialisty PPN vždy po
napětím opakovací
jednom roku. Obsah vzdělávání vychází z požadavků energetických společností ČR, platných norem a předpisů. Je
vn
zaměřen na udržení kvalifikace pracovníků v oblasti energetiky.
Přípravný kurz a
Cílovou skupinou jsou pracovníci v oblasti elektrotechniky. Kurz je jednodenní, vedený preznční formou. Vede k
přezkoušení z
udržení kvalifikace vždy po třech letech. Obsah vzdělávání vychází z požadavků energetických společností ČR,
vyhlášky 50/1978 Sb platných norem a předpisů. Je zaměřen na udržení kvalifikace pracovníků v oblasti energetiky.
Školení zdarma pro učitele v projektu Microsoft, aplikace MS OFFICE Word, Excel, Powerpoint, Access, u nás ve
Partners in learning
škole nebo v cizí škole, 6 - hodin, prezenční forma, certifikát
CAD systémy
AutoCAD nebo ArchiCAD, především pro stavaře, délka a úroveň dle poždavků zájemce, prezenční, certifikát
Grafické programy
Photoshop, Corel - délka a náročnost dle požadavků cílové skupiny, prezenční forma, certifikát
Kurz je určen zaměstnancům veřejné správy, administrativním zaměstnancům firem. Cílem jsou znalosti a
dovednosti o písemnostech v úředním styku, normalizované úpravě, formálních požadavcích písemností a
Obchodní
obsahových požadavcích dle druhu písemností, etice v korespondenci s využitím PC. Absolvent kurzu získá
administrativa
osvědčení. Rozsah kurzu je 12 hodin prezenční formou.
114.
Excel pro pokročilé
115.
Word pro pokročilé
116.
Access prakticky
117.
Power Point,
Outlook
118.
Profesionální tvorba
webových stránek
119.
Konfigurace síťových
prvků CISCO
120.
Multimédia,
fotografie, zvuk a
digitální střih videa
121.
Zabezpečení objektů
122.
Inteligentní budovy
123.
Anglický jazyk pro
začátečníky
124.
Anglický jazyk pro
pokročilé
125.
Německý jazyk pro
začátečníky
126.
Německý jazyk pro
pokročilé
127.
Ruský jazyk pro
začátečníky
128.
Ruský jazyk pro
pokročilé
129.
Cizojazyčná obchodní
korespondence
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy či soukromého sektoru. Kurz předpokládá základní znalosti
aplikace. Cílem je rozšířit dovednosti pokročilých způsobů formátování a práce s rozsáhlými tabulkami (pokročilé
filtrování, souhrny, slučování), pokročilé úpravy grafu. Rozsah kurzu je 16 hodin prezenční výuky. Absolvent získá
osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy či soukromého sektoru. Kurz předpokládá základní znalosti
aplikace. Cílem je rozšířit dovednosti náročnější zpracování textu - zejména práci s dlouhými dokumenty,
vytváření tabulek a jejich pokročilé úpravy, automatizaci práce s textem apod. Rozsah kurzu je 16 hodin prezenční
výuky. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy či soukromého sektoru. Cílem je praktické využití databázového
systému. Rozsah kurzu je 18 hodin prezenční výuky. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy či soukromého sektoru. Kurz předpokládá základní znalosti
aplikace. Cílem je rozšířit dovednosti v oblasti prezentací a elektronické komunikace. Rozsah kurzu je 16 hodin
prezenční výuky. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou je veřejnost. Kurz je zaměřen na teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby
webových stránek pomocí uživatelsky příjemného software – redakčních systémů (tvorba, uspořádání, úprava,
administrace a zálohování, URL adresa, Webhosting, E-shop).Kurz je v rozsahu 45 hodin, 15 hodin prezenční
formou, 30 hodin distanční formou s podporou e-learningu. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy nebo soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na teoretické znalosti
a praktické dovednosti z oblasti realizace propojení PC přes síťové prvky (switche a routery) a přenést data pomocí
zabezpečeného připojení. Kurz je v rozsahu 24 hodin prezenční výuky, absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy nebo soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na teoretické znalosti
a praktické dovednosti z oblasti tvorby fotografie, zvuku i videozáznamů a jejich zpracování. Kurz je v rozsahu 24
hodin prezenční výuky, absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na teoretické znalosti a praktické
dovednosti z oblasti zabezpečení objektů. Účastník se seznámí s pohybovými čidly, magnetickými čidly,
klávesnicemi, sirénami, bude je umět instalovat a konfigurovat. Kurz je v rozsahu 18 hodin prezenční výuky.
Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na teoretické znalosti a praktické
dovednosti z oblasti inteligentních budov. Účastník se seznámí s prvky , jejich instalací a konfigurací centrální
jednotky. Kurz je v rozsahu 18 hodin prezenční výuky. Absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy či soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na obecnou angličtinu,
výstupem je úroveň A1 Společného evropského jazykového rámce Kurz je v rozsahu 60 hodin prezenční výuky,
absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy nebo soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na obecnou
angličtinu z úrovně B1 Společného evropského jazykového rámce na B2. Kurz je v rozsahu 76 hodin prezenční
výuky, absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy či soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na obecnou němčinu,
výstupem je úroveň A1 Společného evropského jazykového rámce Kurz je v rozsahu 60 hodin prezenční výuky,
absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy nebo soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na obecnou němčinu
z úrovně B1 Společného evropského jazykového rámce na B2. Kurz je v rozsahu 76 hodin prezenční výuky,
absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy nebo soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na obecnou ruštinu,
výstupem je úroveň A1 Společného evropského jazykového rámce Kurz je v rozsahu 60 hodin prezenční výuky,
absolvent získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy nebo soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na obecnou ruštinu z
úrovně B1 společného evropského jazykového rámce na B2. Kurz je v rozsahu 76 hodin prezenční výuky, absolvent
získá osvědčení.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy a soukromého sektoru. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí
účastníků potřebných v písemném cizojazyčném obchodním styku, tj. aby absolventi kurzu byli schopni produkovat
korektní obchodní dopisy či e-maily jak po stránce jazykové, tak po stránce formální. Rozsah kurzu je 24 hodin
prezenční výuky. Absolvent získá osvědčení.
87
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci státní správy nebo soukromého sektoru. Kurz předpokládá základní orientaci v
oblasti hardware a software PC, je zaměřen na sestavení počítače, instalaci a správa operačního systému Windows,
IT Essentiales přidávání periferních zařízení a multimediálních funkcí, znalost místní síťové architektury,síťových protokolů,
Hardware a software
modelu OSI a utilit TCP/IP, připojení počítače k místní síti a internetu. Kurz je v rozsahu 32 hodin prezenční výuky.
PC
Absolvent získá osvědčení.
Obchodní
korespondence v
praxi
Způsoby vedení
evidence
podnikatelské
činnosti
Práce s
kancelářskými
aplikacemi na
počítači
Vzdělávací program „Obchodní korespondence v praxi“ usiluje o zkvalitnění písemné a elektronické komunikace
v hospodářské praxi. Jeho cílem je, aby absolventi byli schopni vytvořit konkrétní písemnosti v souladu s ČSN
016910, a to jak po stránce formální, tak i obsahové a jazykové. Rozsah kurzu - 65 hodin.
Cílem programu je získání teoretických znalostí i praktických dovedností z účetnictví, daňové evidence a vedení
účetní agendy na počítači v účetním programu. Rozsah kurzu - 100 hodin.
Program DV je zaměřen na základní ovládání počítače a práci s kancelářskými aplikacemi. Frekventanti se naučí
pracovat s OS Windows 7, naučí se a zdokonalí v práci s tabulkovým procesorem MS Excell, textovým editorem MS
Word a programem pro tvorbu prezentací MS Powerpoint. U všech programů se seznámí s rozdíly mezi verzí 10
staršími verzemi OS Windows. Rozsah kurzu - 100 hodin.
Cílem vzdělávacího programu je naučit absolventy:
• efektivně používat CAD/CAM strojírenské softwary,
• porozumět technologické provázanosti mezi jednotlivými postupy při programování jednotlivých součástí,
• porozumět vazbě mezi CAD a CAM systémy v oblasti strojírenství a efektivně využívat IT prostředků CAD/CAM,
Další vzdělávání v
• ovládat základy programování CNC strojů. V úvodní části bude probráno programováním jednoduchých rotačních
oblasti konstrukčních
tvarů na základě dílenského výkresu a dále vytváření programů, pro složitější tvary, využívající programové cykly a
systémů CAD/CAM
programové skoky. Následovat bude tvorba CNC programů pro 2,5D frézování na základě podkladů ve formátu DXF
nebo PLT. Tvorba programu pro solid tělesa bude probíhat v aplikaci EdgeCAM (frézování i soustružení) na základě
podkladů ve formátu IPT
Rozsah výuky je 100 hodin
Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:
• rozumět pojmům z oblasti ICT,
• zvládat základní používání PC a správu souborů,
• zvládat základní práci v textovém editoru,
• ovládat standardní práci v textovém editoru,
Další vzdělávání v ICT • ovládat standardní práci v tabulkovém kalkulátoru,
• orientovat se v problematice databází a umí je uživatelsky využívat,
• vytvořit a prakticky používat elektronické prezentace,
• využívat a zvládat služby informačních sítí.
Rozsah výuky je 100 hodin
136.
Další vzdělávání
řidičů motorových
vozidel
Absolvent je připraven ke zkoušce k získání průkazu profesní způsobilosti řidiče.
• Zná teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné jízdy
• Uplatňuje vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy vztahující se k silniční dopravě
• Zná bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
• Orientuje se v poskytování služeb a logistiky
• Zná hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
• Ovládá sociálně – právní prostředí v silniční dopravě
• Zná zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
• Řeší prevenci mimořádné událostí v provozu na pozemních komunikacích
Rozsah výuky a výcviku je 140 hodin
137.
Průběžné školení
řidičů motorových
vozidel
Jedná se o průběžné školení řidičů vlastnících průkaz Profesní způsobilosti řidiče v rozsahu 7 hodin
138.
První pomoc
Škola má zkušenosti s realizací kurzů první pomoci ve firmách a institucích okresu Znojmo, rozsah této doplňkové
činnosti je dle přání zákazníka
139.
kurzy informační
gramotnosti
Škola je připravena realizovat kurzy ovládání výpočetní techniky v rozsahu a obsahu dle přání zákazníka
140.
odborné konference
Škola pořádá asi 2-3x ročně odbornou konferenci pro zdravotnické pracovníky okresu Znojmo, která je ohodnocena
body Českou asociací sester a počítá se do počtu kreditů získaných pro prodloužení registrace
141.
Bezpečné zacházení s
nebezpečnými
látkami a přípravky v
servisech aut a na
čerpacích stanicích
Tématika zahrnuje platnou a povinnou legislativu pro oblast chemických látek a přípravků, ropných látek a
pesticidních látek, používaných v běžné praxi uvedených oblastí: autoservisy, čerpací stanice, autolakovny, včetně
údržby okolí. Uvedená tématika je vnesena do rámce ISO 9001:2008 a do enviromentu (zahrnuje tedy i nakládání s
odpady). Cílovou skupinou jsou mistři, provozní zaměstnanci a technici z uvedených provozů - získání osvědčení.
142.
Kurz pro držitele
osvědčení o odborné
způsobilosti pro
Kurz je určen pro držitele "osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin", kterým
nakládání s přípravky skončila jeho platnost. Délka trvání kurzu je 8 vyučovacích hodin a kurz není ukončen zkouškou, pouze vydáním
pro ochranu rostlin osvědčení o absolvování kurzu. Platnost osvědčení končí 31. 12. 2013.
podle §86 zák. č.
326/2004 Sb.
88
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
ISO 9001:2008 a jeho
integrace do
environmentu a
kvality potravin
Povinnosti
vyplývající z
chemické legislativy
ve školství
Povinnosti
vyplývající z
chemické legislativy
ve školství
Kurz pro výkon
obecných
zemědělských
činností
Kompetenční
vzdělávání pro
svařování
Přípravný kurz na
získání ECDL
Certifikátu
Přípravný kurz na
získání osvědčení
ECDL Start
Využití výpočetní
techniky při výuce na
1. stupni ZŠ
Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům a technickým pracovníkům, kteří pracují v oblasti managmentu
řízení, problematiky životního prostředí a kvality potravin.
Kurz je zaměřený na používání chemických látek ve školním prostředí s ohledem na zdraví člověka, kvalitu jeho
života a na životní prostředí. Program kurzu je připraven dle platných norem ČR a EU. Tématika se týká výuky i
nepedagogické oblasti (např. úklid, jídelna, údržba). Zahrnuje navíc problematiku nebezpečných odpadů a
prevenci havárií .
Kurz je určen učitelům chemie, biologie, ekologie, toxikologie, případně dalších předmětů. Poskytuje cenné
informace pro vedení škol, učitele a odborně způsobilé osoby s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a
připravit školu na bezproblémový průběh kontrolní činnosti ze strany nadřízených a kontrolních orgánů.
Kurz je určen pro začínající zemědělce nebo osoby bez potřebné zemědělské kvalifikace. Kurz umožňuji přípravu
pro výkon zemědělských činností. Rozsah kurzu je 300 hodin. Forma výuky prezenční. Úspěšným absolventů bude
vydáno Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.
Program je určen pro zaměstnance firmy Haas Profile Grubt. Výstupem jsou základní znalosti v oboru strojírenství,
specifické teoretické znalosti ve svařování, základní praktické znalosti ve svařování a speciální znalosti ve
svařování. Ukončení zkouškami MAG, MIG, TIG. Délka studia: 200 hodin, forma studia - prezenční
Učitelé 2.st. ZŠ, G,SOŠ, SOU. 24 hodin, tabulkový proc., databáze, garfika, prezentace, seminář a dílna
Učitelé 2.st. ZŠ, G,SOŠ, SOU. 24 hodin, zákl. informačních techgnologií,používání PC a správa souborů, textový
editor, služby informační sítě, seminář a dílna
Učitelé 1. st. ZŠ. 8 hod., Možnosti využití HW a SW y pro výuku ve všech př. na 1. stupni ZŠ, sem. a dílna
Učitelé 2.st. ZŠ, G, 8 hod., Demonstrace využití ICT pro výuku fyziky na SŠ i ZŠ, na vybraných dostupných či volně
šiřitelných programech, měřící soupravy ISES, PASCO. Seminář a dílna.
učitelé 1. a 2.st. ZŠ, G,SOŠ, SOU, VOŠ. 8 hod., Seznámit účastníky se základy práce s digitálním fotoaparátem a
Multimedia pro
skenerem a se základem tvorby multimediálních prezentací, naučit je používat již vytvořené materiály a
přípravu učitele I
přizpůsobovat si je, vytvářet vlastní výukové materiály. Sem. a dílna.
učitelé 2.st. ZŠ, G,SOŠ, SOU, VOŠ. 8 hod. účastníci se naučí pracovat s digitální kamerou, stříhat digitální video
Multimedia pro
pomocí programu PinnacleStudio, vytvořit DVD nebo CD vhodné do DVD přehrávače, vytvořit
přípravu učitele II
mpg soubory vhodné pro využití v prezentacích PowerPoint. Seminář a dílna.
Multimediální výuka učitelé 2.st. ZŠ, G. 12 hodin – workshop – účastníci se seznámí s moderními metodami výuky, zpracují si vlastní
přírodopisu na ZŠ a výukový materiál, seznámí se s výukou v multimediální učebně a laboratoři. Zpracují si vlastní vzorovou hodinu za
biologie na SŠ
použití ICT. Seminář a dílna.
učitelé G,SOŠ, SOU. 2 hodiny – přednáška s demonstrací na interaktivní tabuli, ukázky materiálů
Středoškolská
6 hodin – workshop – účastníci se naučí základům práce s programem SmartBoard a vyzkoušejí si konstruování v
matematika na
některém programu pro dynamickou geometrii. Seminář a dílna.
interaktivní tabuli
ICT ve výuce fyziky
učitelé G,SOŠ, SOU. 6 hodin – workshop – účastníci se naučí základům, vyzkoušejí si konstruování v počítačové
Geometrie na ZŠ s
učebně
programem GeoNext 2 hodiny – přednáška s demonstrací na interaktivní tabuli, diskuze, dotazy – náměty pro vzorovou hodinu
Výrobní principy kovových nápojů, bezpečnostní a hygienické předpisy, základní mechanické činnosti a
dovednosti, výroba různých druhů kávy, rozsah cca 30 hodin
Absolvent je schopen připravit základní koktejly, zná jejich historii, výrobní postupy, zdobení, servis.
Orientuje se v základním spektru lihovin a zbožíznalství.
Barman
Ovládá základy a zákony barmanské práce.
rozsah cca 30 hodin
Znalectví a servis vína, průběh výroby a zrání vína, technologické a biochemické procesy při výrobě vína, rozsah cca
Sommeler
30 hodin
Průvodce cestovního Metodika a technika průvodcovské činosti, historie průvodnovské činnosti, zeměpis cestovního ruchu v Evropě,
ruchu
dějiny kultury a umění, rozsah cca 30 hodin
IC gramotnost
Základní kurz pro uživatele ICT, rozsah cca 30 hodin
Barista
Kurz zaměřený na přípravu k mezinárodní zkoušce Business English pořádané Londýnskou obchodní komorou a
akreditované MŠMT. Jsme akreditovaným školícím i zkušebním centrem. Vzhledem k termínu zkoušky vždy v
dubnu je vhodným termínem začátku vzdělávání září. Kurz upravujeme o odborné moduly na přání zaměstnavatele
(bankovnictví, pojišťovnictví atd.). Požadavkem je alespoň průměrná znalost angličtiny. Rozsah kurzu je cca 100 h
dle požadavků zákazníka, osvědčilo se odpolední studium 1x4 h (vyučovací) nebo 2x2 h (vyučovací) týdně.
162.
Business English
163.
Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit psát „všemi deseti“ na klávesnici. Cílem kurzu je získání teoretických
Psaní na klávesnici znalostí a praktických dovedností a návyků pro ovládání klávesnice. Frekventanti kurzu zvládnou psaní na
desetiprstovou
klávesnici za využití nejnovějších poznatků o neurofyziologickém základu psaní desetiprstovou hmatovou
hmatovou metodou metodou a na co nejefektivnějším využívání vytvářených dynamických stereotypů. Předpokládané trvání 12 h,
osmkrát po 1,5 hodině v týdenních intervalech.
89
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
Kurz je určen pro ty, kteří potřebují zpracovat oficiální dokumenty dle platných norem. Písemný styk je
zprostředkovatelem informací jak v obchodní praxi, tak i v soukromém životě. Písemná komunikace v obchodním
styku zpřesňuje, zkvalitňuje a dokumentuje výměnu informací. Dopisy nahrazují osobní styk lidí, často stojí na
Formální úprava
počátku vzájemné spolupráce; jsou to první ukázky, ze kterých příjemce usuzuje na řízení organizace a úroveň
písemností a
práce firmy, která písemnost odeslala. Základním kamenem pro tvorbu obchodních a jiných písemností je ČESKÁ
dokumentů
NORMA - ČSN 01 6910 - „Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem“, která
vymezuje uspořádání obchodních dopisů. Předpokládané trvání 6 h, čtyřikrát po 1,5 hodině v týdenních
intervalech.
Rozsah 80 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
Dřevorubec - ZK
let
Rozsah 80 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
Obsluha HR
let
Rozsah 25 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
Obsluha křovinořezu
let
Obsluha lesního
Rozsah 80 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
kolového traktoru
let
Obsluha mot.
Rozsah 30 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
řetězové pily ZK15
let
Údržba veřejné
Rozsah 100 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
zeleně
let
Sběr semen a plodů z Rozsah 72 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
vysokých str.
let
Základní kurz
Rozsah 120 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
normování práce
let
Práce s vyvážecí
Rozsah 80 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
soupravou
let
Práce s
Rozsah 32 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
vysokozdvižným
let
vozíkem
Používání
Rozsah 24 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
výkonových norem v
let
LH
Kurz na používání
Rozsah 24 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
chem. prostř.
let
Certifikovaný kurz
Rozsah 40 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
příjmu dříví
let
Kurz vyznačování
Rozsah 40 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
vých. zásahů
let
Kurz na pořez
Rozsah 32 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
kulatiny pás. pilou
let
Kurz na obsluhu
Rozsah 32 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
dřevoob. strojů
let
Soustřeďování dříví Rozsah 80 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, 18-60
lanovkou
let
Opakovací kurz na
Rozsah 8 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování programu, 18-60 let
motorovou pilu
Opakovací kurz na
Rozsah 8 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování programu, 18-60 let
křovinořez
Opak. kurz na
Rozsah 8 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování programu, 18-60 let
jeřábnický průkaz
Opak. kurz na
Rozsah 8 hodin, forma studia prezenční, osvědčení o absolvování programu, 18-60 let
vysokozdvižný vozík
Pro sociální partnery jsme schopni připravit krátkodobé školení (v rozsahu do 20 hodin) pro jejich zaměstnance,
Zvyšování kvalifikace
podle jejich požadavků a z předmětů které vyučujeme.
187.
neříz.emisní systémy ZN (zážehové), základní kurz pro techniky SME,získávají osvědčení, 3dny nebo přezkoušení,
188.
neříz.emisní systémy VN (vznětové motory),zákl.kurz pro tech niky SME,získávají osvědčení, 3dny nebo přezkoušení
189.
190.
191.
192.
193.
194.
řízené emisní
systémy
řízené emisní
systémy
řízené emisní
systémy
Supervize - základy
pro sociální práci
Úvod do krizové
intervence v praxi
sociálního
pracovníka
Pracovník v
sociálních službách
ZŘ1, základní kurz pro techniky SME, získávají certifikát, 3dny nebo přezkoušení
ZŘ2, zákl.kurz pro techniky SME, získávají certifikát, 3dny nebo přezkoušení
VŘ2, zákl.kurz pro techniky SME, získávají certifikát, 3dny nebo přšezkoušení
Další vzdělávání sociálních pracovníků dle §111, zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, forma vzdělávání
prezenční, rozsah 6 vyučovacích hodin, akreditace do 8. 4. 2013
Další vzdělávání sociálních pracovníků dle §111,zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, forma vzdělávání
prezenční, rozsah 8 vyučovacích hodin, akreditace do 8. 4. 2013
Kvalifikační kurz podle §37 vyhlášky č. 505/2006 Sb., forma vzdělávání prezenční, 153 vyučovácích hodin - platnost
do 23. 1. 2012
90
195.
196.
197.
198.
199.
Sociální pracovník
Základní senzorické
zkoušky
Zaškolení
svářečských
pracovníků
Základní kurz
svařování
Kurz pro získání
úřední zkoušky dle
ČSN EN 287-1, ČSN
EN ISO 9606-2,3,4,5,6
Další vzdělávání sociálních pracovníků dle §111,zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, forma vzdělávání
prezenční, rozsah 227 vyučovacích hodin, akreditace do 7. 4. 2012
Určeno pro posuzovatele, kteří provádějí hodnocení jakosti potravin. Výcvik a výběr posuzovatelů pro senzorickou
analýzu probíhá podle ČSN ISO 8586-1. Úspěšný absolvent získává osvědčení.
Seznámení s obsluhou speciálních svařovacích zařízení (například pro bodové odporové svařování), zakončeno
závěrečnou zkouškou, kvalifikačním dokladem je průkaz zaškoleného pracovníka
Výuka a výcvik svářečů kovů oprávněných svařovat příslušné materiály ve všech případech s výjimkou případů, kdy
je smlouvou popřípadě výrobkovou normou vyžadováno oprávnění vyšší
Svářeči jsou připravováni pro získání certifikátu opravňujícího ke svařování příslušných materiálů příslušnou
metodou bez omezení
200.
Zkouška svářečského
operátora
Pracovník s touto zkouškou je oprávněn obsluhovat automatizované svařovací zařízení (např. svařovací automat pro
(seřizovače) dle ČSN tavidlové svařování) popřípadě provádět základní nastavení svařovacích parametrů včetně jejich případné korekce
EN 1418
201.
Školení ref. vozidel
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
Široká veřejnost, řidiči referetnti z firem,
100 hodin, prezenční studium
Je to
všeobecně vzdělávací kurz rozšiřující kvalifikaci, který vybaví frekventanta kompetencemi využitelnými pro
úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru a následně v celé řadě typových pozic, kde se zvýší kvalita jeho práce,
Umění komunikovat produktivita práce a jeho osobnost bude okolím hodnocena lépe.Kurz je určen zejména nezaměstnaným střední
věkové kategorie, kteří při hledání zaměstnání naráží na bariéru cizojazyčné a počítačové gramotnosti a mají
problém vhodně se prezentovat. Je otevřen i zájemcům z široké veřejnosti. Porgram obsahuje 3 moduly:
Komunikace v osobním styku, Elektronická komunikace, Komunikace v cizím jazyce
33 hodin, prezenční studium
Cílem modulu je rozvíjet a zdokonalovat komunikativní dovednosti účastníků a rozšířit jejich znalosti z oblasti
komunikace v profesním i běžném životě.
Komunikace v
Cílem modulu je zvýšit jistotu a sebevědomí účastníka při pracovním pohovoru, výběrovém řízení, společenských
osobním styku
událostech i každodenním setkávání s jinými lidmi. Účastníci jsou vedeni k nácviku vhodného chování v různých
situacích a k odpovídající sebeprezentaci.
32 hodin, prezenční studium
Program anlgický jazyk pro začátečníky připravuje frekventanty tak, aby absolvent programu byl plnohodnotný
začátečník, který má dostatek znalostí k tomu vést běžný rozhovor, přeložit si jednoduchý text, vyplnit úřední
formuláře a zorientovat se v cizojazyčném prostředí.
35 hodin, prezenční studium
Elektronická
Frekventanti jsou vedeni k samostatné práci se základním kancelářským programovým vybavením osobního
komunikace
počítače, k využívání Internetu jako informačního a komunikačního média, a také k prezentaci své práce vytištěním
a obhajobou.
Účasník je seznámen s vlastnostmi a použitím cementotřískových desek Cetris, s obecnými zásadami pro montáž
Školení montáže
konstrukcí z CTD Cetris, s problematikou požární ochrany stavebních konstrukcí, s požárně dělícími příčkami a
cementotřískových
stěnami, s předsazenými stěnami a protipožárními obklady stěn, nosníků a sloupů, stropů a podhledů. Součástí je
desek Cetris s
praktická montáž vybraných konstrukcí a informace od výrobce. Absolvent obdrží "Osvědčení o způsobilosti
důrazem na
provádět montáž cementotřískových desek Certis s důrazem na protipožární aplikace". Rozsah školení je 1 den (6
protipožární aplikaci
hod). Forma výuky je denní.
Školení je určeno pro začínající montéry suchých staveb, případně pro montéry suchých staveb s minimálními
zkušenostmi s montáží sádrokartonových konstrukcí. Účastník je seznámen s progresivní stavební technologií
Základní školení
suchých staveb. Odborné školení je zaměřeno především na získání základních praktických dovedností ve
Rigips
specializovaných dílnách při montáži jednotlivých technologií s upozorněním na závažné chyby, které mohopu
vzniknout při neodborné montáži. Účastníci obdrží Montážní příručku sádrokartonáře a Osvědčení o absolvování
školení. Rozsah školení je dva dny (2 x 7,5 hod) a forma výuky je denní.
Účastníci jsou seznámeni s vlastnostmi a použitím sádrovláknitých desek, protipožární odolností, s firemními
informacemi a výrobním sortimentem, se základními materiály, použitými v systému Rigips (desky, šrouby,
Školení montáže
profily, tmely, lepidla) a se základními pravidly při montáži. Součástí školení je praktická ukázka opracování desek,
Rigidur
montáž podlahy, používané nářadí. Absolvent získává "Osvědčení na montáž sádrovláknitých desek RIGIDUR v
suché výstavbě". Rozsah školení je 1 den (6 hod) a forma výuky je denní.
Jedná se o zvýšení odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí u zodpovědných pracovníků firem nebo
fyzických osob v oblasti suché výstavby Rigips, včetně protipožárních konstrukcí Rigips. Certifikace montážních
firem není určena pro začátečníky. Samotná certifikace se zpravidla skládá z půldenního školení a závěrečného
Certifikace
testu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je vydán "Certifikát pro montáž konstrukcí suché
montážních firem
výstavby, včetně konstrukcí protipožárních". Certifikát je propůjčen montážní firmě po splnění stanovených
Rigips
podmínek (k naleznutí na www.rigips.cz). Platnost certifikátu je 3 roky, pro členy Cechu Sádrokartonářů ČR 5 let.
Forma výuky je denní. Certifikace je dále určena pro montážníky, kteří mají zájem o půldenní školení, bez získání
Certifikátu. Zopakují si pouze zásady montáže sádrokartonových konstrukcí Rigips a získají nové odborné znalosti v
oblasti suché výstavby.
Komunikace v cizím
jazyce
Tab. č 4 – Další vzdělávání na objednávku
91
Download

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v