Slévárenství č. 9 – 10/ 2011
BESU
CHE
N SI
E UN
S AU
F DE
R
9–10/2011
Využijte nových dimenzí
skutečně komplexního dodavatele
Společný podnik ASK Chemicals je jedním z největších světových dodavatelů slévárenské
chemie, přičemž sortiment jeho produktů je mezinárodně významný, inovační a komplexní.
Naši zákazníci mohou využít kompletního sortimentu, který uspokojí jejich potřeby
v oblasti odlévání. To je zárukou rychlé odezvy, spolehlivosti a nákladové efektivity
při vývoji a marketingu nových i stávajících produktů a umožní jim trvale zvyšovat
jejich růstový potenciál.
GIFA 2011 - the international meeting point for the foundry industry
ASK Chemicals – Zdokonalujeme Vaše odlitky
THANK YOU!
COMMITTED TO FOUNDRIES
Phone:
+420 595 221 412
Fax:
+420 595 221 417
www.foseco.cz
Hodnocení veletrhu GIFA 2011
We would like to thank you for visiting our GIFA stand and taking your time to get to
know our latest product developments.
Více informací o společném podniku ASK Chemicals se dozvíte na internetové adrese
www.ask-chemicals.com
Slévárenská chemie | Vtokové soustavy a filtry
Slévárenské služby | Metalurgické výrobky
$1$6+/$1'6²'&+(0,(-2,179(1785(
Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu
ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou
pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných
časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny
v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů,
které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se
řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku
tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním
zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou
lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání
zadavatele korigovány. SDO.
časopis pro slévárenský průmysl
Foundry Industry Journal
r o č n í k L I X . 2 0 11 . č í s l o 9 – 1 0
ISSN 0037-6825
Číslo povolení Ministerstva kultury ČR
– registrační značka – MK ČR E 4361
t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / h o d n o c e n í v e l e t r h u G I F A 2 0 11
s p e c i a l t o p i c / e v a l u a t i o n o f t h e G I F A F a i r 2 0 11
odborný garant / Ing. Josef Hlavinka
Vydává © Svaz sléváren České republiky
IČ 44990863
obsah
Redakce / editorial office:
CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2
tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665
fax: +420 541 142 644
[email protected]
[email protected]
www.slevarenstvi.svazslevaren.cz
ÚVODNÍ SLOVO
283 H l a v i n k a , J .
Světové veletrhy GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST 2011
v Düsseldorfu
285
Sedlák, J.
NEWCAST tentokrát naostro
HODNOCENÍ VELETRHU GIFA 2011
288 P o t á c e l , R .
Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce.
Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce.
Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis
objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202,
242 459 203, [email protected]
Vychází 6krát ročně. 6 issues a year
Číslo 9–10 vyšlo 27. 10. 2011.
Cena čísla Kč 60,–. Roční předplatné Kč 360,–
(fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné.
Cena čísla Kč 100,–. Roční předplatné Kč 600,–
(podniky) + DPH + poštovné + balné.
Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl.
postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage)
Sazba a tisk: Reprocentrum, a. s., Bezručova 29,
CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510
[email protected]
Do sazby 23. 9. 2011, do tisku 17. 10. 2011.
Náklad 800 ks.
Inzerci vyřizuje redakce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Stroje na výrobu forem, na úpravu bentonitových a ST směsí a jádrové
stroje na veletrhu GIFA 2011
293
Jiřikovský,J.
Tavicí a udržovací pece na veletrhu GIFA 2011
296
Smutný,I.
GIFA 2011 – co nového ve slévárenství Al slitin
298
J e l í n e k , P.
Co bylo možno vidět na veletrhu GIFA 2011 v oblasti formovacích směsí
300
Mores,A.
GIFA 2011 – poznatky z oblasti technologie výroby odlitků
ODBORNÉ ČLÁNKY
304 N o v á , I . – N o v á k o v á , I .
– Machuta,J.
Lití s krystalizací pod tlakem slitin hliníku
Aluminium alloys squeeze casting
309
Beňo,J. a kol.
Alternativní využití jádrových směsí v bentonitové směsi
Alternative use of core mixtures in bentonite mixtures
vedoucí redaktorka / editor-in-chief
Mgr. Helena Šebestová
315
H l a v s a , P. – G r z i n č i č , M .
redaktorka / editor
Mgr. Milada Haasová
Přínosy čištění ostřiva Šajdíkove Humence hydraulickým otíráním (atritace)
pro výrobu náročných odlitků z Al slitin
Benefits of cleaning of sand Sajdikove Humence by hydraulic scrubbing (attrition) for
producers of demanding aluminium alloy castings
redakční rada / advisory board
prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.
Ing. Ján Cibuľa
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Ing. Jiří Fošum
Ing. Josef Hlavinka
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Jaroslav Chrást, CSc.
prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c.
Richard Jírek
Ing. Radovan Koplík, CSc.
Ing. Václav Krňávek
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
prof. Ing. Iva Nová, CSc.
Ing. Ivan Pavlík, CSc.
doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D.
Ing. Vladimír Stavěníček
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
Ing. František Střítecký
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Ing. Jiří Ševčík
Ing. Jan Šlajs
Ing. Josef Valenta, Ph.D.
Ing. Ivo Žižka, předseda
Foto: Ing. J. Sedlák, CSc.
ÌÅ+Ï˾ÇÌÍÏ4™f§™² ć ª©¨ «©ªª
11 – 1 2 / 2 0 11 v a d y o d l i t k ů / c a s t i n g d e f e c t s
v
/,*$!.+*!.!,!0)!()
1/- 0$(.!,$,!/*"*
“¼ ¡“Á â é W“ā“¼ ¡“Á â é W Þâ é W“ā“½ ¡“À Ô Ö Û è ç ԓ“¿ Ü ç k“æ“Þ å ì æ ç Ô ß Ü í Ô Ö k“ã â דç ß Ô ÞØ à“æ ß Ü ç Ü á“Û ß Ü á k Þè
Æé c ç â é b “é Ø ß Ø ç å Ûì “º ¼ ¹´ Ÿ “À ¸ Ç ¸ ¶Ÿ “Ç » ¸ Å À à Š ¶¸ Æ Æ“Ô“Á ¸ Ê ¶ ´ Æ Ç“¥£¤¤“é“· ‰ æ æ Ø ß × â å Ù è ““½ ¡“» ß Ô é Ü á Þ Ô
ÆÙ饗¨¬¥—— ÆÛãàëÜâ—å[Ûé•Ü—ñܗêãà¤
ëàåð—ßãàåoâì
´ æ æ â Ö ÜÔ ç Ü â á “ âÙ “ ã Ô ç çØ å á “ æ Û â ã æ“ “
âÙ “ ç Û Ø “ ¶íØ Ö Û “ Å Ø ã è Õ ßÜ Ö
À â × Ø ßß Õ Ôè Ø åØ Ü Ø áéØ å Õ Ô á ד “
× Ø å “ Çæ Ö Û Ø Ö ÛÜæ Ö Û Ø á “ Å Ø ã è Õ ßÜÞ
Ù
ÆÙ饗®¥—— Äàâéæêëéìâëìéؗêãàëàåð—¸ãºì«ÄÞËà—ŸâéðêëØãàñØÚܗçæۗëãØâÜä ¹ÜÚ¡“ª¡““ ´ß¶è§ÀÚÇܓÔßßâì“àÜÖåâæçåèÖçèåؓ›ÖåìæçÔßßÜíÔçÜâá“Õì“ãåØææèå؜
en česk
é
ÆÙ饗¨¥—— ÇæßãÜۗÛæ—ñØêÜÛØÚo—äoêëåæêëà
slévárenství
ÆÙ饗¯¥—— Äàâéæêëéìâëìéؗêãàëàåð—¸ãºì«ÄÞËà—ŸâéðêëØãàñØÚܗí—âæíæíf—Ýæéäg ¹ÜÚ¡“«¡““ ´ß¶è§ÀÚÇܓÔßßâì“àÜÖåâæçåèÖçèåؓ›àØçÔߓàâèßדÖåìæçÔßßÜíÔçÜâáœ
strojírenství
průmysl
služby
59%
obchod
rˇemesla
ÆÙ饗«¥—— ÆÛãàëÜâ—í’ägåoâì—ëÜç¤
ãؗñܗêãàëàåð—¸ãÊਧÄÞ
výzkum/vzdČlávání
6%
ostatní
ÆÙ饗¨§¥—— ÆÛãàëâð—í’âðíå’ÚߗæÚܤ
ãæí’Úߗ dÜ瑗 ê— å[ãàëâð—
ؗâæäæéæ엿ÆÃÃÆ˼ϗ
ËÌɹÆÇÉÀÅË
ÆÙ饗¨­¥—— ÆÛãàëÜ◠çéæ— æÙé[ÙgÚo—
êëéæáܗíðé[Ùg咗äÜëæ¤
Ûæì—êçØãàëÜãåfßæ—äæ¤
ÛÜãì
ÆÙ饗©¨¥—— ÊçÜÚà[ãåo—dÜãåo—ÜïæëÜé¤
äàÚ⒗å[êëØíÜڗì—æÚܤ
ãæífßæ—æÛãàëâì
ÆÙ饗­¥—— ÆÛãàëâð—W—¨§§—ķ—¨§¬—ää—ñܗêãà¤
ëàåð—¸ãºì«ÄÞËà—íðéæÙÜåf—í—âæ¤
íæíf—Ø—çoêâæíf—Ýæéäg—
¹ÜÚ¡“©¡““ ¶ÔæçÜáÚæ“ W“ ¤££“ ķ“ ¤£¨“ àà“ Ùåâà“
´ß¶è§ÀÚÇܓ ÔßèàÜáÜèà“ Ôßßâì“ àÔ×ؓ
Üá“Ô“àØçÔߓÔáדԓæÔáדàâèß×
ÆÙ饗¨¥—— ¾À½¸—ą—å[í‡ëgíåàÚâ[—êëéìâëìéؗ
ÁԓíWÞßÔ×c“åâéáâæçk“Ûàâçáâæçk“ãßÔçk­
VZ .R Z Vt .R t ““ “
È Ý™ïÞ å Þ í ë á î™À  ¿º™
ä™ïÞ å Þ í ë á î™Ç ¾ м º Ì͙
ÆÙ饗¬¥—— ÆÛãàëÜâ—ñܗêãàëàåð—
—
¸ãÊà—¨§Äޗê—ëíØéæí’ä—
å[ãàëâÜä— ê— àñæãØdåoä—
æÙâãØÛÜä
¾×쑓 æؓ æãâßØ`áâæç“ ÀØææØ·‰ææØß×âåٓ“
é“åâÖؓ¥££¦“åâíÛâ×ßԟ“‘Ø“ãÔåÔßØßác“Þ“åØ áâàâéÔáŽà“ éØßØçåÛà“ º¼¹´Ÿ“ À¸Ç¸¶““
ԓ Ç»¸ÅÀÃŶ¸ÆƓ Õì“ æؓ áԓ çåÛè“ àcߓ“
âÕÝØéÜç“Ý؃çc“`çéå玓ãåâÝØÞ矓éƒÜÖÛáܓæÜÖؓ
×âèÙÔßܓ é“ ‡æãcÖ۟“ âÞÔà‘ÜçW“ ÔÞÖØãçÔÖؓ
ÖØßâè“ ÕåÔá‘k“ éƒÔޓ ã€ØÖؓ ÝØᓠÕìßԓ ã€Ø ÞéÔãØákࡓ ÇØÛ×ì“ æؓ í×Wß⟓ ‘Ø“ éŽåâÕÖܓ“
â×ßÜçލ“ãâèíؓ`ØÞÔßܓáԓç⟓‘Ø“æؓæãâß蓓
æ“ âæçÔçákàܓ ç€Øàܓ éØßØçåÛì“ éìçéâ€k“ `çì€ ßkæçØޟ“ ÞçØ厓 Õè×ؓ åØãåâ×èÞâéÔç“ Þâà ãßØçák“ €ØçcíØ֓ âד éŽåâÕì“ Þâ鍓 ԑ“ ãⓓ
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¤“¡“¬ ā¤£ “
ÆÙ饗¨®¥—— ÆÛãàëÜâ—å[Ùæáܗçéæ—íg¤
ëéåf—ÜãÜâëé[éåð—ñ—þ—
ê— ëíØéæí’ä— íåàë„åoä—
çéæêëæéÜä—
ÆÙ饗­¥—— ÆÛãàëÜ◠êçæÛåo— d[êëà—
äæëæéì— ñ— äØëÜéà[ãì—
¸ãÊà®Äޗê—å[ãàëâð—ê—àñæ¤
ãØdåoäà—æÙâãØÛð
ÆÙ饗©ª¥—— ÊæìÙæé— ìãØäæíØÚoÚߗ
âãoå‘
ÆÙ饗¨©¥—— Å[ãàëâæí[åo—æÚÜãæífßæ—
æÛãàëâì
“
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¤“¡“¬ ā¤£ “
301
“›§œ
Þ×ؓíáÔ`k­“
¡ç“ā“Ûèæçâçè“çÔéØáÜáì“ã€Ü“çØãßâçc“çèÛáèçk“
çÔéØáÜáìŸ
¡Í“ ā“ Ûèæçâçè“ íçèÛßbÛⓠÞâéè“ ã€Ü“ çØãßâçc“
çèÛáèçk¡
»èæçâçԓæßÜçÜá쓴߶è§ÀÚÇܓÝؓã€Ü“çØãß⠓
çc“çèÛáèçk“¨¤£“ݶ“¥“ªª£“Þړ¡“à ā¦“Ô“Ûèæ çâçԓçÔéØáÜáì“ã€Ü“çØãßâçc“¨¤£“ݶ“Ýؓ¥“¨¬£“
Þړ¡“à ā¦¡“·âæÔíØákà“×â“åâéáÜÖؓ›§œ“ßíؓ
æçÔáâéÜ矓 ‘Ø“ Éç“ °“ ¤Ÿ£ª“ ¡“ Éí¡“ ·âæÔíØákà““
çâÛâçⓠéŽæßØ×Þè“ ×ⓠåâéáÜÖؓ ›¦œ“ ßíؓ â× éâ×Ü矓‘Ø“ÉƓ°“£Ÿ£ª“¡“Éí¡“Çâ“íáÔàØáWŸ“‘Ø“
âÕÝØà“ æçԑØáÜáì“ çéâ€k“ Ôæܓ ª“ ˜“ âÕÝØàè“
íçèÛßbÛâ“Þâé術Ɠçâèçâ“íàcáâè“âÕÝØàè“
Ýؓáèçáâ“ãâ`kçÔç“ã€Ü“æçßÔ`âéWák“çÔéØáÜá쟓
ÆÙ饗©©¥—— ÅÜë ðçàÚâf— íÜãàâæêëà—
çgåæí’Úߗăãëé‘
ÆÙ饗¨¨¥—— Êðêëfä—äæÛÜãì—íëæâæ¤
íf—êæìêëØíð—¿ÆÃÃÆ˼ϗ
ËÌɹÆÇÉÀÅË
“«±¬
283
ɓ ãâ€Ô×k“ Ýܑ“ ¤¥ª¡“ éÔßáW“ ÛåâàÔ×ԓ ÆéÔíè“
àâ×ØßWåØá“"ØæÞb“åØãèÕßÜÞì“æؓÞâáÔßԓéؓ
×áØÖۓª¡ā¬¡“¬¡“¥£¤¤“íԓ‡`ÔæçܓÛâæ獓íؓ
ÆßâéØáæÞԓé“ÛâçØßè“ÆéåÔçÞè“áԓUaWåæÞ術
ÂåÚÔáÜíÔÖؓ çâÛâçⓠæØçÞWák“ æؓ èÝÔßԓ ÿå “
àԓU#´ÆŸ“Ô¡“æ¡Ÿ“ãâדéØ×Øákà“½¡“¾ÔÕå×ì“
ԓ½¡“·âßؑÔßÔ¡“Ãâ“æç€Ø×Ø`ák“æÖۍíÖؓã€Ø× æØ×áÜÖçéԓ ã€ÜékçÔߓ áԓ `çéåçØ`ákà“ ÝØ×áW “
ák“ ›æÙ饗 ¨œ“ íWæçèãÖؓ éƒØÖۓ àâ×ØßWåØᓓ
Å¡“½kåØÞ¡“
1956
ÆÙ饗¬¥—— ÆÛãàëÜâ—ñܗêãàëàåð—ßãàåoâ엸ãºì«Äޗ
ŸíðéæÙÜåæ— âéðêëØãàñØÚo— çæۗ ëãؤ
âÜä ²— Ø — çæíéÚߗ æÛãàëâ죗 Ù — „Üñ——
í—æêܗæÛãàëâì
¹ÜÚ¡“¨¡““ ´ßèàÜáÜèà“Ôßßâ쓴߶è§ÀÚÇܓÖÔæçÜáړ
›àÔ×ؓÕì“æäèØØíؓÖÔæçÜáڜ®“Ôœ“ÖÔæç ÜáړæèåÙÔÖ؟“Õœ“Öèç“Üá“çÛؓÖÔæçÜáړÔëÜæ
ÆÙ饗©§¥—— ÆÛãàëÜ◠ãæçØëâð— ÂØç¤
ãØåæíð—ëìéÙoåð—ñ—ãÜÞæ¤
íØåf—æÚÜãà
r
lá
¬©¯™™
“¬©ª
ÆÙ饗°¥—— Äàâéæêëéìâëìéؗêãàëàåð—¸ãºì«ÄÞËà—ŸâéðêëØãàñØÚܗí—çoêâæíf—Ýæéäg ¹ÜÚ¡“¬¡““ ´ß¶è§ÀÚÇܓÔßßâì“àÜÖåâæçåèÖçèåؓ›æÔáדàâèßדÖåìæçÔßßÜíÔçÜâáœ
ؗ
Ù
Æ Ø Þ åØ ç Ô å ÜW ç ­
À ÇØ Í “ æ ¡ “ å¡ “ â¡
½ Ô à æ Þ W “ ¥¦¨ « ¢§¨
¨¬¤ “ £¤ “ U aW å “ áÔ × “ Æ W í Ôéâ è
çØ ß¡­ “ ž §¥£ “ ¨ © © “ © © © “ § § £
ÙÔ ë ­ “ ž §¥£ “ ¨ © © “ © © © “ ¨ª§
àçØí ³àçØí¡Ö í
ÆÙ饗¨§¥—— Êëéìâëìéؗêãàëàåð—¸ãºì«ÄÞËà—êãÜÛæíØå[—êæÝëîØéÜä—ÅÀʗ¼ãÜäÜåë꣗¸É£—Ø —ëãØ◨«¨—
ÄÇØ£—Ù —ëãØ◰°—ÄÇØ
¹ÜÚ¡“¤£¡““ ÆçåèÖçèåؓâٓ´ß¶è§ÀÚÇܓÔßßâì“ãØåÙâåàØדÜá“æâÙçêÔåؓÁ¼Æ“¸ßØàØáç染´ÅŸ“Ôœ“ãåØææèåؓâٓ
¤§¤“ÀÃԟ“Õœ“ãåØææèåؓâٓ¬¬“ÀÃÔ
Æ ß b éW åØ áæ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¤“¡“¬ ā¤£
306
¹Üåàè“U#´ÆŸ“Ô¡“æ¡Ÿ“ÞçØåW“é“çâàçâ“åâÖؓæßÔ ék“ ©£¡“ éŽåâ`k“ æébÛⓠéíáÜÞ蟓 ã€Ø×æçÔéÜߓ“
½¡“¾ÔÕå×Ô¡“Éؓæébà“ã€kæãcéÞè“ãâãæÔߓÛÜæ çâåÜܓÛèçáÜÖÞb“Ô“æßbéWåØáæÞb“éŽåâÕ쟓ÞçØ åW“æؓéW‘Ø“Þ“çâàèçâ“åØÚÜâá蟓ԓáԓÝØÝkà‘“
íWÞßÔ×c“ àâÛßԓ éíáÜÞáâèç“ ÿåàԓ æécçâ ébÛâ“écÛßÔæ術ÀkçâàáŽà“ÕìߓãåØíØáçâ éWᓠæâè`Ôæ᎓ æçÔé“ æãâßØ`áâæçܓ ã€Ø×Ø éƒkà“é“âÕßÔæçܓæßbéWåØáæÞb“Ô“àâ×ØßW€æÞb“
éŽåâÕ졓
¾âáçåâßè“ ‡Þâߍ“ í“ ãâæßØ×ák“ éÔßáb“ Ûåâ àÔ×ì“ã€Ø×áØæߓ½¡“ÀÔ×ØÝÔ¡“
¼áÚ¡“ »ßÔéÜáÞԓ éؓ æébà“ ã€kæãcéÞè“ ÜáÙâå àâéÔߓã€kçâàáb“â“æçÔéè“`ØæÞbÛâ“æßbéW åØáæçék¡“ÍÔàc€ÜߓæؓáԓæåâéáWák“ßØ瓥££«“
ԑ“¥£¤£“Ü“é“ÖØßâæécçâébà“àc€kçÞ術·Wßؓ
âíáWàÜߓ ÝàØáâéWák“ ¼áÚ¡“ UܑÞì“ ãåØíÜ “
×ØáçØà“ ¶´¸¹“ ãåⓠåâޓ ¥£¤¥¡“ Ãâçb“ ãåØ íØáçâéÔߓ ×âÛâ×è“ Á¸ÃƼ“ ãâ×ØãæÔáâ蓓
铵åèæØß蟓íWÞâá“â“âÖÛåÔác“âéí×èƒkŸ“×Wßؓ“
ãåâØëãâåçák“ ãâßÜçÜÞ蟓 éc×è“ Ô“ éŽíÞèàŸ““
écáâéÔߓ æؓ ãèÕßÜÖÜçc“ âÕâåè“ æßbéWåØáæçék“
ԓ ÞéÔßÜÙÜÞâéÔáb“ ãåÔÖâéák“ ækßØ¡“ ÍéßWƒçc““
ޓãåâÕßbàè“íkæÞWéWák“áâéŽÖۓÞéÔßÜÿÞâ éÔáŽÖۓãåÔÖâéákލ“ãåâÕcÛßԓãâçb“Õâè€ ßÜéW“ ×ÜæÞèíØ¡“ GÜåâÞb“ ãßbáèà“ í‡`Ôæçác áŽÖۓ ×ÜæÞèçâéÔßⓠⓠãåâãÔ×蟓 ÞçØ厓 áÔ æçÔߟ“ ԓ ⓠéØßàܓ ƒãÔçáb“ æÜçèÔÖܓ é“ â×Õâå “
ábà“ƒÞâßæçék¡“
“
ÆÙ饗©¥— OdØêëåoÚà— íØãåf— ßéæäØÛð— ç„Üۗ
ñ[äâÜä—Åæíf—¿éØÛð
ÆÙ饗ª¥— Äàäæ— áàåf— æÙÛàíæíØãà— ‹dØêëåoÚà——
à— çØé◠ìÛé•æíØ咗 íܗ ÝéØåÚæìñ¤
êâfä—êëðãì
ÉØ`Øå“æؓ‡`ÔæçákÖܓÝØ×áWák“æ؃ßܓã€Ü“áØÙâå àWßák“×ÜæÞèíܓޓãåâÕßØàÔçÜÖؓâÕâå術
ÃWçØ`ák“ÝØ×áWák“Õìßâ“íÔÛWÝØáâ“×ØÕÔçâè“
áԓ çbàԓ åØÞéÔßÜÿÞÔÖؓ íÔàcæçáÔá֍“ ÿ åØà“Ô“ÝØÝk“ãåâÿáÔáÖâéWák¡“Ãâçb“æؓ‡`Ôæç ákÖܓ æØçÞWák“ ã€Øæèáèßܓ ×ⓠÿåàì“ U#´ÆŸ““
Ô¡“ 桟“ Þ×ؓ ãåâÕcÛßԓ ØëÞèåíؓ é“ ãåâéâíè“
àâ×ØßWåáì“Ô“æßbéWåá쟓ÞçØåb“è“áWæ“ãÔç€k“
ޓáØÝécçƒkà“Ô“áØ݇æãcƒác݃kà¡
Å¡“½kåØޓáԓíWécå“ãâ×cÞâéÔߓã€kçâàáŽà“
íԓÔÞçÜéák“‡`Ôæç“áԓéÔßáb“ÛåâàÔ×c“Ô“âå ÚÔáÜíWçâåà“ íԓ éØßàܓ ×âÕåâè“ ã€kãåÔé蓓
ԓãåÕcۓÖØßbÛâ“ÝØ×áWák¡
Æ ß b é W å Ø á æ ç é k“¡“¿ ¼ ˓¡“í W € k ā € k Ý Ø á“¥£¤¤“¡“¬ ā¤£ “
ÁèÝçèÜÞçq™ïÞåÞíëáî™À¿º™«©ªª
ÆÙ饗°¥—— ÆÛãàëÜ◠ç„ÜíæÛæíâð—
æÛãfíØ咗í—çæãæñܗČåؗ
ãܕØëæÿ—ñ—þ
ؗ
ÉàÚßØéۗÁoéÜâ
¹âç⭓½¡“¾ÔÕå×Ô
ÆÙ饗«¥—— ÇæßãÜۗ åؗ êçÜÚà[ãåo— å[êëéæᗠçéæ—
âéðêëØãàñØÚà—êãàëàå—ßãàåoâì—çæۗëãؤ
âÜä
¹ÜÚ¡“§¡““ ÉÜØê“âá“Ô“æãØÖÜÔߓçââߓÙâå“ÔßèàÜáÜèà“
Ôßßâìæ“æäèØØíؓÖÔæçÜáÚ
2% 2% 1%
5%
5%
14%
+$($* !# -** , *1#
!)!(*
$( #)$!#!(!)!#
1!,! !,(!** 0 -*!$!#+!
0!,(
' +#
·Ô߃kà“Õâ×Øà“ÝØ×áWák“ÕìßԓÔÞçèWßák“æÜ çèÔÖؓé“ÝØ×áâçßÜéŽÖۓÿåàWÖÛ¡“½Ôޓæ×cßÜßܓ
ã€kçâàák“íWæçèãÖܟ“éؓécçƒÜác“ÿåØà“×⠃ßâ“Þ“áWåæçè“éŽåâÕ졓ɃÜÖÛáܓæؓæÛâ×ßܟ“
‘Ø“ãåâÕßbàØà“ÝؓæçWßؓæؓæáܑèÝkÖk“ÖØáԓ
íԓéŽåâÕè“àâ×ØßâéŽÖۓíԀkíØák“Ô“áØ×â æçÔçØޓÞéÔßÜÿÞâéÔáŽÖۓãåÔÖâéákލ¡“
ɓ áWæßØ×èÝkÖkà“ ÕßâÞè“ ãåâÕcÛßԓ ãåØíØá çÔÖؓÿåØà¡
U#´ÆŸ“Ô¡“æ¡Ÿ“¼áÚ¡“UØßØí᎓í“çØÖÛáâßâÚÜؓ
æßbéWåáì“ã€Ø×æçÔéÜߓæÜàèßÔÖܓçèÛáèçk“â× ßÜçލ“æ“éìè‘Üçkà“ãåâÚåÔàè“ÀÔÚàÔ¡
ÍWæçèãÖܓÿåàì“Æ´»ÂƟ“æ¡“å¡“â¡Ÿ“ã€Ø×æçÔ éÜßܓ¶Á¶“æçåâÝؓãåâ“àâ×ØßWåá쟓À¸Ç´µÂŸ“
桓塓⡟“åè`ák“ØßØÞçåÜÖÞb“áW€Ô×k“Ô“ÀÇØ͟““
桓塓⡟“ã€kæßèƒØáæçék“àâ×ØßâéŽÖۓíԀkíØák¡
ɓ â×ãâßØ×ákà“ ãåâÚåÔàè“ ãåâÕcÛßԓ áW éƒçcéԓ íWàÞè“ Áâéb“ »åÔ×ì“ ›æÙ饗 ©— ԓ ªœ““
ԓãåéákÛâ“àèíØԓÖìÞßÜæçÜÞì“é“"ØæÞb“åØ ãèÕßÜÖØ¡“
**/) $!*!)
)!((%!) !#&#
)!() -#% )!,#
$1$6+/$1'6²'&+(0,(-2,179(1785(
“¬«®
325
FIREMNÍ PREZENTACE
282 Závěsný tryskač v robustním slévárenském provedení. Výkon znásoben
inzerce
ÆÙ饗¨«¥—— Oêçæéåf— å[ãàëâæí[åo—
æÛãàëâì—ñ—þ
ÆÙ饗¨°¥—— ÆÛãàëÜâ—êâ„oåg—äæëæéì—
êܗ¨­—í[ãÚà—ñ—þ
ñçé[íð“
ÆéÔíè“àâ×ØßWåØᓓ
"ØæÞb“åØãèÕßÜÞì
ÉÔßáW“ÛåâàÔ×ԓ
ÆéÔíè“àâ×ØßWåØá“
"ØæÞb“åØãèÕßÜÞì
Í Ã Å É Ì “ Æ É´ Í È “ À  · ¸ ¿ Å ¸ Á “ " ¸ Æ ¾ % “ Å ¸ Ã È µ ¿ ¼ ¾ Ì
ÆÙ饗ª¥—— ÆÛãàëÜâ—å[Ùæáܗçéæ—íg¤
ëéåf—ÜãÜâëé[éåð—ñ—þ
ÆÙ饗¯¥—— ÆÛãàëâð—å[Ùæᑗâæã—
—
ñ—þ
ÆÙ饗¨¯¥—— ÆÛãàëÜâ—ñ[âãØÛåo—äoêð—
äã’åؗåؗìßão—ñ—þ
publik y
ÆÛãàëâð—æÚÜãæí’Úߗäãܤ
ÚoÚߗÛìë’Úߗâæìão—é‘ñ¤
å’ÚߗíÜãàâæêëo
ÆÙ饗¨ª¥—— HÜñ—æÛãàëâì—å[Ùæáܗ
—
ñ—þ
z mod
sva
e
ÆÙ饗©¥—
Êëg•Üáåo—ÙæÛð—åØÙoÛâð—íÜãÜëéß엾À½¸
ÉØßØçåۓº¼¹´“ÕìߓíåÖÔ×ßâéŽà“âÕåÔíØà“çåÛè“Ô“ÜáâéÔÖk“æécçԓæßb éWåØáæçék¡“½ØÛâ“æãØÞçåèà“æÔÛÔßâ“âדÞâàãßØçákÖۓæßbéWåØáæގÖۓ
íԀkíØák“Ô“æçåâݍ“é`Øçác“æçåâݍ“áԓçßÔÞâéb“ßÜçk“ã€Øæ“éŽåâÕè“àâ ×Øߍ“ ԓ ÙâåØàŸ“ àÔáÜãèßÔ`ák“ ԓ ÔèçâàÔçÜíÔ`ák“ çØÖÛáÜÞè“ Ô‘“ ãⓓ
àc€ÜÖk“Ô“Þâáçåâßák“çØÖÛáÜÞ蟓âÖÛåÔá蓑ÜéâçákÛâ“ãåâæç€Ø×k“Ô“ßÜ ÞéÜ×ÔÖܓ â×ãÔ׍¡“ ÍéßWƒçák“ àkæçⓠíÔèÝkàÔßԓ é“ áÔÕk×Öؓ éØßØçåÛ蓓
ܓãåØíØáçÔÖؓíԀkíØák“ãåâ“çÔékåá쟓éŽåâÕè“ÙâåØà“Ô“ÝÔ×Ø埓‡ãåÔ éè“Ô“åØÚØáØåÔÖܓÙâåàâéÔÖkÖۓæàcækŸ“éìçßâèÞWákŸ“Ök×cák“Ô“×â Þâá`âéWák“â×ßÜçލ¡“
ÆÙ饗®¥—— ÆÛãàëÜ◠íoâؗ êâ„oåg——
ñ—äØëÜéà[ã엸ãÊਧÄÞ
·µÂÅÁ%“"¿ Á¾ Ì
ÉØßØçåۓ º¼¹´“ Ýؓ áØâ××ÜæÞèçâéÔçØßáâè“ ÝØ×áÜ`Þâè“ æßbéWåØáæÞb“
ÕåÔá‘ØŸ“áԓÞçØåb“æãâßØ`áâæç“ÀØææØ·‰ææØß×âåٓáÔãâ`kçÔßԓã€Ü Õßܑác“«££“éìæçÔéâéÔçØߍ“íؓéƒØÖۓ`Wæçk“æécçÔ¡“Ãâ×kߓíÔÛåÔáÜ`k“
áԓæçåÔác“éìæçÔéâéÔçØߍ“æؓè“éØßØçåÛ蓺¼¹´“Ýܑ“¤©“ßØç“ãâÛìÕèÝؓ
í€ØçØßác“áÔד¨£“˜¡“ÉØßØçåۓº¼¹´“æؓ铷‰ææØß×âåÙè“ÞâáW“Ýܑ“âד
åâÞ蓤¬¨©“Ô“âדçb“×âÕì“æؓéìéÜáèߓé“áØÝ׍ßؑÜçc݃k“ÜáÙâåàÔ`ák“
ԓ ÞâáçåÔÞçÔ`ák“ Ùxåèà“ çâÛâçⓠãåàìæßâébÛⓠâÕâå蟓 ã€Ø×ák““
â×Õâåáb“æØçÞWákŸ“ÞçØåb“ã€ÜßWÞÔßâ“ékÖؓáؑ“¨¤“çÜæk֓áWéƒçcéákލ“
퓫§“íØàk“›æÙ饗¨œ¡
ÆÙ饗¨¥—— ÆÛãàëÜ◠ñÜägâæìãÜ£—
äØëÜéà[ã—æÚÜ㗾ʗ¬©
áØÕ⅓é“ãåÕcÛè“æçßÔ`âéWák“à‘Ø“×âÝkç“
ޓáWÛßbàè“ãâÞßØæè“ækßì“ãæâÕkÖk“áԓÞåìæ çÔßÜíèÝkÖk“çÔéØáÜá術
·â“×èçÜáì“Ùâåàì“æؓéßbéW“çÔéØáÜáԓâ“âÕÝØ àè“ÖÖԓ£Ÿªª“×ড“Ãâ“éßÜçk“çÔéØáÜáì“×â“åÔí áÜÖؓÕìßԓçÔéØáÜáԓæçßÔ`ØáԓàÔëÜàWßák“æÜ ßâ蓹“°“ª££“£££“ÁŸ“×WßؓãÔޓ¤“£££“£££“Á¡“
µìߓãåâéØ×Øá“éŽãâ`Øç“Ûâ×áâçì“çßÔÞè“㍠æâÕkÖk“áԓÞåìæçÔßÜíèÝkÖk“çÔéØáÜá譓
re
é ŽÞâá᎓€Ø×ÜçØߓÆÆ"Å
À  ¿º™« © ª ª™ć™ïÞ å Þ í ë á™f §™ª
Å¡“½kåØÞ
»  · Á  ¶ ¸ Á . “ É ¸ ¿ ¸ Ç Å » È “ º ¼ ¹ ´ “ ¥ £ ¤¤
¼áÚ¡“½âæØٓ»ßÔéÜáÞÔ
¾âéì“Ýæâè“áØâ×àìæßÜçØßáâè“æâè`Wæçk“áԃØÛⓑÜéâçÔ¡“Æ“ãåâ×èÞ çì“ í“ Þâ鍟“ éìåâÕØáŽàܓ áØÝàâ×Øåác݃kàܓ çØÖÛáâßâÚÜØàܟ“ æؓ“
æØçÞWéWàؓ×Øáác“Ô“ã€Üçâà“íÝ܃…èÝØà؟“ÝÔޓ‡‘Ôæáb“écÖܓ×âÞW‘Ø“
`ßâécޓí“Þâéè“éìçéâ€Ü硓¾âé“è‘“áØák“ÝØá“ãåâæçâè“æèåâéÜáâ蟓Ýؓ
çâ“àèßçÜçÔßØá硓ōíáâåâ×b“ÞâàãâáØáçì“Ô“æçåèÞçèåì“í“Þâ鍓æؓ
áÔÖÛWíØÝk“é“âÕåâéæގÖۓàâæçákÖۓãÜßk€kÖ۟“‘ØßØíáÜ`ákÖۓÞâßØÝkÖ۟“
é“ ßâaԀæÞb“ ÕåÔá‘Ü“ ܓ é“ áØÝàØáƒkÖۓ æâè`WæçÞWÖۓ ãåⓠÞâàèáÜ “
ÞÔ`ák“ çØÖÛáâßâÚÜØ¡“ ÂåÚÔáÜíWçâåà“ í“ ÀØææØ·‰ææØß×âåٓ áØák“
çÔçⓠÜáÙâåàÔÖؓ áÜÞçØåÔޓ ÖÜíkŸ“ ԓ ãåâçⓠæؓ ×W“ €kÖܟ“ ‘Ø“ éØßØçåÛ쓓
º¼¹´Ÿ“À¸Ç¸¶Ÿ“Ç»¸ÅÀÃŶ¸ÆƓԓÁ¸Ê¶´ÆǓÝܑ“çåÔ×Ü`ác“ãâ Þåìßì“ ÝÔÞⓠĈÇÛؓ µåÜÚÛç“ Êâåßד âٓ ÀØçÔßæû“ ÖØßâæécçâéb“ æãØÞç “
åèà“éŽåâÕákÖۓçØÖÛáâßâÚÜk“ãåâ“âÕâåì“æßbéWåØáæçék“Ô“çØãØßábÛâ“
íãåÔÖâéWák¡“ ÇÔçⓠã€ØÛßk×Þԓ ĈÛÜÚۓ çØÖÛû“ ×ØàâáæçåâéÔßԓ ækß蓓
ԓãâçØáÖÜWߓâÕâå術½ÔÞâ“Õì“åâÞ쓥££«“Ô“¥££¬“Ô“æ“áÜàܓܓâÕ ×âÕk“åØÖØæؓæáÔדÔáܓáØÕìßì“íÔåØÚÜæçåâéWáì¡
Áìák“ÞâáÞåbçác¡“ÁԓßØçâƒákà“éØßØçåÛè“ã€ÜãåÔéÜßâ“æéb“ØëãâíÜÖؓ
¤“¬¨«“éìæçÔéâéÔçØߍ“í“«¦“íØàk“æécçÔ¡“ÉؓæåâéáWák“æ“åâÞØà“¥££ªŸ“
éؓÞçØåbà“éìæçÔéâéÔßⓤ“ª¨§“ÿåØàŸ“Ýؓçâ“áWåæç“â“ÖÖԓ¤¥“˜¡“
µåÔáÔàܓéØßØçåۍ“íԓ×âÕè“ÞâáWák“ãåâƒßâ“ÖÖԓª¬“çÜæk֓áWéƒçcé ákލŸ“ Ö⑓ íáÔàØáW“ ãåâçܓ ªª“ çÜækÖà“ è“ ã€Ø×ÖÛâíkÛⓠéØßØçåÛè“
çÔÞçb‘“áWåæ硓À‘ØàؓçØ×쓀kÖܟ“‘Ø“éØßØçåۓÕìߓáØÝécçƒk“éؓæéb“
ÛÜæçâåÜÜ¡
KÉ·Á.“Æ¿ÂÉÂ
Êígëæíf—íÜãÜëéßð—
¾À½¸£—ļ˼º£—
Ë¿¼ÉÄÇÉƺ¼Êʗ
ؗżκ¸Ê˗©§¨¨—
헻êêÜãÛæéÝì
OBÁLKA
ASK Chemicals CZ, Brno
a náklady sníženy (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo)
314
Paděra, V.
Veletrhy GIFA a METEC 2011 z pohledu společnosti Vítkovické slévárny,
spol. s r. o. (Vítkovické slévárny, spol. s r. o., Ostrana-Vítkovice)
COMMEXIM GROUP a. s.,
Říčany
318
Větrné elektrárny jako nositelé růstu ve slévárenství (ASK Chemicals GmbH)
FOSECO, Ostrava
Bühler Druckguss AG, Švýcarsko
320 Commexim Group a. s.
322
Mareček, E.
KOVOLIT, a. s., slaví 90. výročí založení firmy (KOVOLIT, a. s.)
RUBRIKY
324 Zprávy Svazu sléváren České republiky
325 Zprávy Svazu modeláren České republiky
326 Diskuzní fórum
326 Vysoké školy informují
328 Slévárenské konference
329 Atuality
332 Umělecká litina
inzerce
321 COMMEXIM GROUP a. s.,
Říčany
323 KOVOLIT, a. s., Modřice
303 NürnbergMesse,
Německo, EUROGUSS
2012
313
ROBOTERM spol. s r. o.,
Chotěboř
282 RÖSLER,
Oberflächentechnik
GmbH, Německo
332 Blahopřejeme
279 SHENGQUAN GROUP
334 Vzpomínáme
335 Z historie
SHARE-HOLDING Co, Ltd.,
Čína
308 SPOLUPRÁCE 2012
výzva k aktivní účasti
317
Vítkovické slévárny, spol.
s r. o., Ostrava-Vítkovice
Brno 10.–14. 9. 2012
Sv ě t o v é v e l e t r hy G I FA , M E T E C, T H E R M P R O CE S S a N E W C A S T 2011 v D ü s s e l d o r f u J . H l a v i n k a
Ing. Josef Hlavinka
v ýkonný ředitel SSČR
Kovy jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. S produkty z kovů, vyrobenými nejmodernějšími technologiemi, se
setkáváme denně a přitom zjišťujeme, jak úžasné věci dokáže
člověk z kovu vytvořit. Kov už není jen prostou surovinou, je
to multitalent. Různorodé komponenty a struktury z kovů se
nacházejí v obrovských mostních pilířích, železničních kolejích,
v loďařské branži i v nejmenších součástkách pro komunikační technologie. Organizátorům z MesseDüsseldorf není
tato informace nikterak cizí, a proto se dá říci, že veletrhy
GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST již tradičně pokryly jako „The Bright World of Metals“ celosvětové spektrum výrobních technologií pro obory slévárenství a tepelného
zpracování. Tato přehlídka „high tech“ demonstrovala sílu
a potenciál oboru. Jako by roky 2008 a 2009 a s nimi i období recese snad ani nebyly zaregistrovány.
Nyní konkrétně. Na letošním veletrhu připravilo své expozice
1 958 vystavovatelů z 83 zemí světa. Ve srovnání s rokem 2007,
ve kterém vystavovalo 1 754 firem, je to nárůst o cca 12 %.
Branami veletrhů za dobu konání prošlo cca 79 tisíc návštěvníků, což znamená proti 77 tisícům u předchozího veletrhu
taktéž nárůst. Můžeme tedy říci, že veletrh byl největší ve své
historii.
G I FA 2 0 1 1 – ve l e t r h č . 1
Veletrh GIFA je neoddiskutovatelnou jedničkou slévárenské
branže, na které společnost MesseDüsseldorf napočítala přibližně 800 vystavovatelů ze všech částí světa. Podíl zahraničí
na straně vystavovatelů se u veletrhu GIFA již 16 let pohybuje
zřetelně nad 50 %. Veletrh GIFA se v Düsseldorfu koná již od
roku 1956 a od té doby se vyvinul v nejdůležitější informační
a kontraktační fórum tohoto průmyslového oboru, přední
odborné setkání, které přilákalo více než 51 tisíc návštěvníků
z 84 zemí (obr. 1).
Stěžejní body nabídky veletrhu GIFA
Veletrh GIFA byl zrcadlovým obrazem trhu a inovací světa slévárenství. Jeho spektrum sahalo od kompletních slévárenských
zařízení a strojů včetně strojů na tlakové lití přes výrobu modelů a forem, manipulační a automatizační techniku až po
měřicí a kontrolní techniku, ochranu životního prostředí a likvidaci odpadů. Zvláštní místo zaujímala v nabídce veletrhu
i prezentace zařízení pro tavírny, výrobu forem a jader, úpravu a regeneraci formovacích směsí, vytloukání, cídění a dokončování odlitků.
2% 2% 1%
5%
5%
slévárenství
strojírenství
průmysl
14%
služby
59%
obchod
rˇemesla
výzkum/vzdČlávání
6%
ostatní
Obr. 1. GIFA – návštěvnická struktura
O d ve l e t r h u G I FA
k ve l e t r h u N E WC A ST
Když se společnost MesseDüsseldorf
v roce 2003 rozhodla, že paralelně k renomovaným veletrhům GIFA, METEC
a THERMPROCESS by se na trhu měl
objevit ještě čtvrtý projekt, všichni sice
doufali v úspěch, okamžitá akceptace
celou branží však přece jen byla překvapením. Tehdy se zdálo, že výrobci
odlitků pouze čekali na to, že se spolu
s ostatními třemi veletrhy vytvoří čtyřlístek, který bude reprodukovat kompletní řetězec od výroby kovů až po
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 283
ú vodn í slovo
Světové veletrhy
GIFA, METEC,
THERMPROCESS
a NEWCAST 2011
v Düsseldorfu
ú vodn í slovo
J . H l a v i n k a Sv ě t o v é v e l e t r hy G I FA , M E T E C, T H E R M P R O CE S S a N E W C A S T 2011 v D ü s s e l d o r f u
hotový produkt. Veletrh NEWCAST se jako samostatný odborný veletrh na trhu uchytil a prezentuje nejrůznější slévárenské produkty od malých, přesných součástek pro zdravotnictví až po lodní motory s hmotností několika tun.
NEWCAST se pyšnil více než 300 vystavovateli, kteří si chválili zejména vysokou mezinárodnost více než 3 500 odborných
návštěvníků, z nichž 50 % přijelo do Düsseldorfu z Evropy
nebo ze zámoří (obr. 2).
7%
2%
5%
ocelárna
17%
válcovna
ostatní výroba železa, oceli
a neferitických kovů
9%
9%
subdodavatel pro průmysl železa,
oceli a neferitických kovů
průmysl železa, oceli
a neferitických kovů
strojírenství
8%
ostatní průmysl
služby
2% 3% 1%
5%
5%
20%
7%
automobilový průmysl
pr ůmysl železa, oceli
a neferitických kovů
8%
strojírenství
obchod
17%
výzkum/vzdělávání
ostatní
8%
Obr. 3. METEC – návštěvnická struktura
ostatní průmysl
služby
18%
22%
remesla
obchod
výzkum/vzdělávání
ostatní
15%
Obr. 2. NEWCAST – návštěvnická struktura
Stěžejní body nabídky veletrhu NEWCAST
Nabídka veletrhu NEWCAST byla členěna do tří oblastí: Odlévání železa ve slévárnách litiny, oceli a temperované litiny,
odlévání neferitických kovů pro slitiny hliníku, zinku, mědi,
hořčíku, niklu a dalších neferitických kovů a v neposlední řadě
služby – slévárny působící jako poskytovatelé služeb nebo dodavatelé IT řešení speciálně pro slévárenský obor.
M E T E C 2 0 1 1 – m e z i n á r o d n í p ř e h l í d ka
kovo z p ra c u j í c í h o o b o r u
Již od roku 1979 patří veletrh METEC jako mezinárodní přehlídka oboru zpracování kovů spolu s veletrhy GIFA a THERMPROCESS do düsseldorfské nabídky „kovových“ veletrhů. Již
od startu se METEC jak na straně vystavovatelů, tak i na straně návštěvníků silně orientoval na Evropu a zámoří a brzy
dosáhl podíl zahraničních návštěvníků 50 %. Tento ukazatel
kvality si veletrh METEC udržuje dodnes. Z celkových cca
400 vystavovatelů bylo 56 % odjinud než z Německa.
METEC 2011 – návštěvnická struktura
Již 8. mezinárodní specializovaný metalurgický veletrh svou
nabídkou oslovil zejména skupinu „decision-makers“ z oceláren a válcoven a ostatních výrobců oceli. Odborní návštěvníci veletrhu METEC dále přicházejí ze strojírenství a dalších
průmyslových oborů – zpracování železa, oceli a neferitických
kovů, z obchodu a služeb. Ve svých podnicích jsou do značné
míry vybaveni rozhodovacími kompetencemi a většinou plní
vedoucí funkce. Jde o státy, které se nacházejí ve všech koutech světa; velká část odborníků přijíždí z Asie – 29 % odborných návštěvníků. Top žebříčku zemí vévodí Indie, následovaná Rakouskem a Itálií (obr. 3).
TH E R M P R O C E S S 2 0 1 1 – p ř e d n í s vě t ov ý
ve l e t r h p r ů my s l ov ýc h p e c í a t e p e l n é h o
z p ra c ová n í
Po veletrhu GIFA je druhým nejstarším veletrhem komplexu
„The Bright World of Metals“ veletrh THERMPROCESS, který
se v Düsseldorfu pořádal poprvé v roce 1974. Označuje se jako
technologická „obálka“ paralelních veletrhů GIFA, METEC
a NEWCAST a byl předním světovým veletrhem průmyslových
pecí a tepelného zpracování. Pro tuto oblast je motorem celého oboru a podniky své inovační cykly orientují právě podle
cyklu pořádání veletrhu THERMPROCESS. Jako malý, leč ve
vybraném stylu, začal v roce 1974 se 120 vystavovateli, kontinuálně se vyvíjel po následujících 36 let a nyní dosáhl počtu vystavovatelů kolem 300. Zatímco se podíl zahraničních
vystavovatelů ze začátku pohyboval kolem 20 %, dosáhl v letošním roce na cca 45 %. Na straně návštěvníků se podíl odborníků, kteří nepřicházeli z Německa, zvýšil z počátečních
25 % (1974) na cca 55 % (2011). Tím se čísla veletrhu THERMPROCESS stávají jednoznačným ukazatelem jeho kvality.
THERMPROCESS 2011 – návštěvnická struktura
Mezinárodní specializovaný veletrh a sympozium k problematice tepelného zpracování byly zajímavé především pro odborníky z oborů strojírenství (23 %), z průmyslu železa, oceli
a neferitických kovů (16 %) a z ostatního průmyslu (32 %).
Platformu veletrhu THERMPROCESS však využili i odborníci
z oblasti služeb, obchodu a výzkumu k tomu, aby se informovali o nejnovějších technologiích (obr. 4).
11%
1% 3%
23%
strojírenství
průmysl železa, oceli
a neferitických kovů
ostatní průmysl
12%
služby
16%
obchod
výzkum/vzdělávání
ostatní
32%
Obr. 4. THERMPROCESS – návštěvnická struktura
284 S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
N E W C A S T t e nt o k r á t n a o s t r o J . S e d l á k
Ing. Josef Sedlák, CSc.
Foto 2 až 22 J. Sedlák
Mezinárodní slévárenský veletrh NEWCAST – veletrh slévárenských odlitků – se konal v období 28. 6. až 2. 7. 2011 ve veletržním areálu MESSE Düsseldorf (obr. 1) jako součást komplexu akcí GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST (dále jen
GMTN). Pořadatelé zvolili pro letošní ročník moto The Bright
World of Metals, tedy Třpytivý svět kovů.
Veletrh NEWCAST byl v minulosti již několikrát součástí komplexu GMTN. V roce 2009 měli organizátoři v úmyslu jej uspořádat jako samostatnou akci. Ale vzhledem k potížím souvisejícím s nastupujícími ekonomickými problémy na celém světě
bylo od samostatného veletrhu NEWCAST upuštěno. A tak se
setkáváme společně opět v roce 2011.
V době internetu a elektronických médií je první informací
webová adresa. Tak tedy komplex veletrhů GMTN naleznete
v detailech na www.thebrightworldofmetals.com a totéž
o NEWCAST na www.newcast-online.de.
Vlastní veletrh NEWCAST byl umístěn v pavilonech 13 a 14.
Předchozí ročník byl uspořádán v roce 2007. Jaké byly hlavní
rozdíly mezi tím letošním a předcházejícími od roku 1984, viděno očima návštěvníka a občasného vystavovatele?
Obecně lze konstatovat, že výstavářská aktivita, posuzováno
dle rozvoje areálů, představuje docela dobrou oblast podnikání. Při každé čtyřleté návštěvě je vidět pokrok ve stavebním vybavení výstavního areálu, jak dokumentuje vstupní hala
(obr. 2). Vždy něco nového. Ve vstupní hale upoutá pozornost
návštěvníků plastika Uda Sandera http://udo-sander.de/
(obr. 3). Dílo bylo odhaleno v roce 1995 pod názvem Raumzeit-Tanz (Tanec v čase a prostoru).
Ale pojďme k veletrhu. Jaký je na první pohled rozdíl mezi
NEWCAST 2007 a 2011? Lze to vyjádřit jedním slovem: ČÍNA.
Na předchozích ročnících obcházeli čínští kolegové expozice
ostatních zemí s dotazy na kapacity, odlévané materiály, typy
odlitků, technologie a žádali každoroční pravidelné zasílání
přehledů. Když však byli dotázáni, zda takové informace budou poskytovány i v opačném směru, tak konverzace uvázla
jakoby na neznalosti jednacího jazyka nebo na problémech se
sluchem. Uběhly jedna, dvě „GMTN periody” a máme zde záplavu čínských vystavovatelů, kteří zatím převážně vystavují
odlitky. Hodnoceno dosti sebevědomě ústy některých slévárenských odborníků z ČR, jakost čínských odlitků zatím neodpovídá tomu, na co jsme v Evropě zvyklí. Není tomu tak.
Zejména u litinových odlitků by se spíše dalo konstatovat, že
evropští vystavovatelé kladli větší důraz na povrchovou úpravu svých exponátů. Ostatně Číňané si odlitky zabudují do
svých nakoupených, nebo s licencí či bez licence vyráběných
různých typů automobilů. A výsledek obalí kapotou a ta bude
opět opatřena prvotřídní povrchovou úpravou, výsledky lakařského průmyslu. To jim velmi ochotně nabídne řada firem
zase na jiných veletrzích.
Velká část vystavených odlitků byly odlitky pro motory osobních či nákladních automobilů nebo traktorů. Zdokonalování
výroby jader a nová pojiva pro jádrové směsi umožňují vyrábět komplikovanější jádra. To dává konstruktérům motorů
další možnosti konstruovat a vyrábět dokonalejší a komplikovanější odlitky, zejména bloků motorů. Až na výjimky jsou dnes
bloky motorů vyráběny s předlitými vložkami válců (obr. 4
a 5). Tento konstrukční prvek jednak zkracuje stavební délku
motoru, zvyšuje jeho tuhost a prodlužuje životnost motoru.
Opracování probíhá tak, že vnitřní část předlité vložky je opracována až po operaci honování. Potom je do ní nalisována
několikamilimetrová výstelka z litiny s vermikulárním grafitem.
Obecně z materiálu s vynikajícími vlastnostmi vzhledem k opotřebení třením ve spalovacím prostoru. Poslední operací je ještě jedno, konečné honování vnitřního povrchu této vložené
výstelky. Takový motor má životnost mnoho set tisíc kilometrů, pokud hovoříme např. o nákladním automobilu. Takto jsou
vyráběny jak řadové motory, tak motory do V.
Další pozoruhodný prvek, který se stále více uplatňuje, je vystavování kompletů odlitků. Např. kompletů odlitků automobilového motoru, kompletu odlitků automobilu. Tak jak to známe z návodů k obsluze různých zařízení, tzv. rozložené pohledy (exploded view), např. obr. 6 až 9.
Pozornost si zaslouží odlitky pro některé unikátní výrobky,
jako sportovní a závodní automobily (obr. 8 a 9), motocykly
(obr. 10), odlitky nejen z litiny, ale i z jiných kovů, Al, lité gravitačně, nízkým i vysokým tlakem (obr. 11 a 12). Čínský výrobce nabízel výrobu a dodávky přesně litých odlitků pro chemický průmysl ze slitin na bázi Al (obr. 13).
Zvláště v současné době, kdy se pořadatelská země chystá
omezit provoz nukleárních elektráren, rozšiřuje se sortiment
odlitků pro elektrárny větrné, jak je vidět na obr. 14.
Rozvoj železnic v Asii je spojen s masivní výrobou odlitků pro
železniční podvozky. Na minulých ročnících GMTN inzerovali
výrobci formovacích strojů dodávky celých sléváren do Ruska
a Číny na tyto odlitky s využitím technologie samotvrdnoucích
směsí. V poslední době se vývoj zaměřuje spíše k formování
nasyrovo do bentonitových směsí a dokonce na formování ve
vakuu (obr. 15).
Evropské slévárenství se stejně jako české potýká s nedostatkem slévárenského dorostu. Proto organizátoři věnovali značnou část prostoru aktivitám podporujícím zájem mládeže
o naše řemeslo. Na obr. 16 je pracoviště, kde si mladí adepti
mohli vyzkoušet svoje schopnosti při skutečném formování.
Na vzdělávací programy pro mládež navazoval v pavilonu 7 další pozoruhodný úsek, a to tzv. Ulice vědy (obr. 17). Tam byly
soustředěny expozice výzkumných ústavů a vysokých škol.
Na rozhraní mezi uměleckými a užitnými odlitky byly např. odlitky pianových rámů pro piana Bösendorfer (obr. 18). U nás
tradiční výroba. Jak ve slévárenství, tak při výrobě nástroje. Snad
by byla namístě účast třeba na příštím veletrhu NEWCAST.
Umělecké odlitky byly zastoupeny na několika místech a v řadě
žánrů, a to jak co do uměleckého pojetí a data výroby, tak co
do materiálu (obr. 19).
Poněkud stranou pozornosti probíhá trvalý rozvoj slévárenství
v další asijské zemi, v Iránu (obr. 20). Iránští slevači inzerovali
27 let od založení Íránského slévárenského syndikátu v roce
1984 a uspořádání třetího technického fóra v září 2011 v Teheránu. Výrobci z této země nabízeli především suroviny, ale
v tiskových materiálech nabízejí i výrobu odlitků té nejvyšší
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 285
ú vodn í slovo
NEWCAST
tentokrát naostro
ú vodn í slovo
J . S e d l á k N E W C A S T t e nt o k r á t n a o s t r o
Obr. 1. Veletržní areál MESSE Düsseldorf
Foto MESSE Düsseldorf
Obr. 4. Odlitek bloku motoru
Audi V8, materiál GLV
450. Hmotnost odlitku
66,3 kg
Obr. 2. Hlavní vstup do areálu MESSE Düsseldorf
Obr. 5. Odlitek bloku motoru
V8 pro těžký zemní
stroj s předlitými vložkami
Obr. 8. Rozložený komplet odlitků sportovního automobilu. Přední rám,
disky kol, odlitky motoru, odlitky
rámů dveří
Obr. 11. Příklady odlitků hlav
motorů (zleva) šestiválcová hlava BMW
N57 motoru valvetronic, odlito gravitačně;
uprostřed V10 BMW
S85 motor 560 HP/410
K W, nízkotlaké lití;
vpravo – šestiválec
BMW N52 valvetronic,
gravitační lití
286 Obr. 6. Rozložený komplet
automobilového motoru (vlevo) a kompletu
převodovky (vpravo)
Obr. 9. Rozložený komplet odlitků sportovního automobilu, odlitky převodovky, rozvodovky, zadní nápravy polonáprav, disků kol
Obr. 12. Blok motoru Ferrari
V8, 570 HP/420 KW,
gravitační lití
Obr. 14. Odlitek nosiče listů rotoru větrné elektrárny
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
Obr. 3 Plastika Uda Sandera http://udosander.de/, dílo bylo odhaleno v ro-
ce 1995. Název Raumzeit-Tanz (Tanec v čase a prostoru)
Obr. 7. Další příklad rozloženého kompletu odlitků
automobilového motoru s převodovkou a odlitky zastavovací
konstrukce
Obr. 10. Rám motocyklu – svařovaná konstrukce z několika odlitků z AlSi litých gravitačně nebo nízkotlakým
litím
technické úrovně. Pojednání o slévárenství této země by však
vydalo na samostatný článek.
Někteří vystavovatelé z Dálného východu byli v pátek, předposlední den GMTN, již tak spokojeni, že se věnovali spíše
sportovní činnosti (obr. 21).
A nyní trochu statistiky.
Kvarteto technologických veletrhů GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST byl ukončen po horečné pětidenní aktivitě 2. července 2011. GMTN ustavily letos nový rekord hned
v několika směrech. Zatímco v roce 2007 měla zaplněná výstavní plocha 72 698 m2, v roce 2011 to bylo již 77 230 m2.
Generální ředitel projektu Friedrich Georg Kehrer prohlásil, že
takový rozdíl organizátoři dopředu neočekávali. Všichni v oboru sice doufali, že vystavovatelé přijdou, ale s menšími expozicemi. Nárůst o 5 000 m2 předčil všechna očekávání.
Poslední akcí, která ke „čtveřici“ přibyla teprve v roce 2003,
je právě NEWCAST. Tehdy se zúčastnilo 255 vystavovatelů.
Na NEWCAST 2011 přijelo 300 společností a jejich expozice
zaujaly celkem 6 000 m2. Přitom 78 % vystavovatelů nepochází z Německa, ale z okolních zemí a ze zámoří, z Brazílie,
Číny, Indie, Jižní Afriky a USA.
N E W C A S T t e nt o k r á t n a o s t r o J . S e d l á k
Na GMTN se představilo 1 958 vystavovatelů prakticky z celého světa. Návštěvníků přišlo 79 000, a to z 83 zemí. V rámci průzkumu byli dotazovaní spokojeni s naplněním svých představ a očekávání, s nimiž do Düsseldorfu přijeli.
Více než 54 % návštěvníků přicestovalo ze zahraničí, zejména z Indie, Itálie, Francie a USA.
Z dotazovaných návštěvníků jich 80 % připravuje v nejbližších dvou letech zásadní investice a většinu z nich připravovali na GMTN – uskutečnila se zde řada kontraktů. Např. byl
podepsán kontrakt mezi německým výrobcem a uzbeckou
železniční společností v hodnotě 54 mil. dolarů – indický
výrobce oceli zakoupil nejvýkonnější indukční tavicí pec.
Reakce všech zúčastněných, ať už vystavovatelů či návštěvníků, shrnul Dr. Gutmann Habig, generální manažer VDMA:
Obr. 16. Pohled na pracoviště slévárenského
dorostu
Obr. 21. „Flek!“
ú vodn í slovo
Obr. 13. Příklady odlitků pro
chemický průmysl
Obr. 18. Škoda, že čtenáři nemohou být potěšeni
vedle pohledu na náročný odlitek pianového rámu také hudbou přednesenou na
š pič kovém nástroji
Bösendorf
Obr. 15. Příklady odlitků železničního podvozku,
bočnic (side frame) a příčníku (bolster),
formované na lince
využívající technologii V proces
Obr. 19. Expozice uměleckých
odlitků manželů
Schmidt-Pfeil – hliníkový odlitek je kolorován akrylátovými barvami
Obr. 17. Pohled na expozici jedné z univerzit v Ulici vědy. Sloučená
expozice Technických univerzit z České republiky: VUT Brno,
VŠB Ostrava, TU Liberec; (zleva) T. Elbel, J. Duda, J. Sedlák,
I. Doležal, P. Jelínek a J. Beňo
Obr. 20. Expozice Iran Foundry Syndicate
Obr. 22. Na shledanou v červnu 2015,
„Ťaťie!“
„Po překonání ekonomické krize toto
globální setkání metalurgického sektoru v roce 2011 znovu potvrdilo, že se jedná o účinnou platformu k navazování
nových kontaktů.“
A tak nezbývá než konstatovat, že silná
čtyřka GIFA, METEC, THERMPROCESS
a NEWCAST 2011 je minulostí a začíná
se s přípravou veletrhu GIFA, METEC,
THERMPROCESS a NEW-CAST 2015.
K zamyšlení vybízejí ještě poslední optické vjemy při opouštění areálu MESSE
Düsseldorf. Vstupní a výstupní hala
(obr. 22) byla opatřena ve směru východu velkým poutačem See you next time
in June 2015. Snad by tam mělo stát
i „Ťaťie!“ (čínsky Na shledanou!).
Poděkování
Autor děkuje paní B. Matkowit z za
l a s kav é p o s k y t n u t í i nf o r m a č n í c h
mate riálů M ESSE D üs seldor f.
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 287
I. Musilová
zprávy
Svazu sléváren
České republiky
Te chni c ká 28 9 6 / 2
616 0 0 B r n o
te l.: + 420 5 41 142 6 42
te l.: + 420 5 41 142 6 81
te l.+fa x : + 420 5 41 142 6 4 4
[email protected]
w w w.s va z s l e va re n.c z
Profesní vzdělávání
pracovníků
ve slévárenství
– projekt PROFESE
Reg. č.
CZ.1.04/1.1.06/52.00044
zpráv y svazu sl é váren česk é republik y
Ing. Iveta Musilová, Ph.D.
Váš par tner pro čerpání z fondů EU
Evropská Unie
Svaz sléváren České republik y
je př idruženým členem CA EF
Commit tee of A ssociations
of European F oundries
( A sociace evropsk ých
slévárensk ých s vazů)
generální sekret ariát
Sohns trasse 70
D - 4 0237 Düsseldor f
P.O.Box 10 19 61
D - 4 0 010 Düsseldor f
N ěmecko
tel.: + 49 211 6 87 12 15
tel.: + 49 211 6 87 12 0 8
tel.: + 49 211 6 87 12 17
fa x: + 49 211 6 87 12 05
info @caef- eurofoundr y.org
w w w.caef- eurofoundr y.org
324 Od 1. 1. 2011 realizuje Svaz sléváren ČR
v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost nový vzdělávací projekt – Profesní vzdělávání pracovníků ve slévárenství, pracovně nazvaný
projekt PROFESE.
Uvedený projekt navazuje na započatou
vzdělávací strategii Svazu sléváren ČR
(viz projekty zrealizované v Olomouckém
a Jihomoravském kraji v letech 2006 až
2008, průběžně referováno ve Slévárenství). Cílem této strategie je vytvoření
uceleného systému profesního vzdělávání pracovníků ve slévárenství. Koncepce projektu zapadá do kritérií dílčích
a úplných kvalifikací MŠMT a má dopad
na firmy v rámci celé ČR.
Cílem projektu PROFESE je zvýšení adaptability zaměstnanců a následně i konkurenceschopnosti slévárenských firem.
Projekt umožní pracovníkům sléváren
zvýšit si úroveň své odborné kvalifikace
a profesní růst. Pracovníci získají obecně odborné znalosti potřebné pro udržení konkurenceschopnosti na pracovním trhu.
Od projektu se zároveň očekává zvýšení
profesionality pracovníků a zodpovědný přístup na pracovištích. Zvýšení hodnoty pracovního kapitálu umožní firmám
realizovat konstrukčně složité a technologicky náročné zakázky. Projekt řeší
jedno z opatření, která jsou pro slévárny
nezbytně nutná pro zachování stability
a konkurenceschopnosti, díky tomu, že
je zpracován komplexně, tj. obsahuje
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
školení zaměstnanců všech uzlů slévárenského procesu. Ve zpracování výukových materiálů se bude přihlížet i ke kvalifikační úrovni zaměstnanců (dělnické
profese i odborně náročné technologické pozice).
Do projektu je zapojeno 16 členských
firem Svazu sléváren ČR z 5 slévárensky
významných regionů České republiky.
V průběhu realizace projektu by mělo
být postupně proškoleno a prozkoušeno
450 osob v následujících oborech:
– slévárenský dělník;
– slévárenský technolog;
– slévárenský mistr;
– tavič;
– obchodní specialista ve slévárně;
– pracovník pískového modelářství;
– modelář.
V rámci projektu budou nově vytvořeny
vzdělávací programy pro poslední dva
jmenované obory, tj. pracovník pískového hospodářství a modelář. I tyto vzdělávací programy jsou rozděleny do 3 modulů (částí), obecná část (slévárenství,
technologie, materiály) – 45 %, praktická část (příklady z praxe, implementace obecné části do praxe) – 45 %, testová část (výstup, ověření získaných znalostí) – 10 %. Pro potřeby výuky obou
profesí již byly v rámci tohoto projektu
vytvořeny podrobné výukové osnovy
a učební materiály (skripta). Vytvořené
výukové materiály v současné době procházejí oponentním řízením tak, aby je
po zapracování připomínek oponentů
bylo možné použít ve výuce.
Výuka prvních 5 oborů byla zahájena
v říjnu 2011. Od 2. čtvrtletí 2012 bude
rozšířena o výuku posledních 2 profesí
a průběžně poběží až do 1. poloviny
roku 2013.
Poslední měsíce realizace projektu budou věnovány evaluaci celého projektu
a projekt jako takový bude ukončen
31. 12. 2013.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
R. Jírek
zprávy
Svazu modeláren
České republiky
Valná hromada
Svazu modeláren
České republiky
Richard Jírek
Foto: J. Kabrda
lá
č
ren eské
re
publik y
z mod
sva
e
A s s o c iat i o n of p at te r n s h o p s
of t h e Cze c h R e p u b li c
M o d e ll b au e re i e nve r b a n d
d e r Ts c h e c his c h e n R e p u b lik
V pořadí již 127. valná hromada Svazu
modeláren České republiky se konala ve
dnech 7.–9. 9. 2011 za účasti hostů ze
Slovenska v hotelu Svratku na Žďársku.
Organizace tohoto setkání se ujala firma ŽĎAS, a. s., pod vedením J. Kabrdy
a J. Doležala. Po středeční schůzce předsednictva přivítal na čtvrtečním jednání (obr. 1) zástupce všech modeláren
R. Jírek.
Dalším bodem jednání byla aktuální situace v jednotlivých firmách. Jak sdělili
přítomní zástupci, ve většině firem došlo k nárůstu výroby. Všichni se shodli,
že problémem je stále se snižující cena
za výrobu modelových zařízení a nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
V následujícím bloku proběhla prezentace firem.
ŽĎAS, a. s., Ing. Železný z technologie
slévárny představil simulaci tuhnutí odlitků s využitím programu Magma.
Zástupci firmy SAHOS, s. r. o., představili CNC stroje pro modelárny, METABO,
s. r. o., ruční elektrické nářadí a MTeZ,
s. r. o., příslušenství modelových zařízení.
V odpoledním programu proběhla návštěva zámku Nové Hrady (obr. 2 a 3)
a prvního muzea cyklistiky v České republice.
1956
S e k re t a r iát :
M Te Z s . r. o.
J a ms ká 235 8 /45
591 01 Ž ďá r na d S á z avo u
te l.: + 420 5 6 6 6 6 6 4 4 0
fa x : + 420 5 6 6 6 6 6 574
mtez @mtez.c z
Firmu ŽĎAS, a. s., která v tomto roce slaví 60. výročí svého vzniku, představil
J. Kabrda. Ve svém příspěvku popsal historii hutnické a slévárenské výroby, která se váže k tomuto regionu, a na jejímž
základě mohla vzniknout firma světového věhlasu. Přítomným byl prezentován současný stav společnosti především v oblasti slévárenské a modelářské
výroby.
Kontrolu úkolů z poslední valné hromady přednesl J. Madeja.
Ing. Hlavinka ve svém příspěvku informoval přítomné o stavu českého slévárenství. Zaměřil se na srovnání let 2008
až 2010 i v celosvětovém měřítku. Dále
oznámil jmenování Ing. Žižky prezidentem CAEF pro rok 2012. Poté prezentoval dohodu NEPSI podepsanou
v Bruselu, zákon o ochraně ovzduší, dále
proexportní politiku, vědu a výzkum,
věnoval se publicitě oboru slévárenství
a kvalifikované pracovní síle. Zvláště
k problému získávání nových kvalifikovaných pracovníků proběhla poté
bouřlivá diskuze. Široké plénum zúčastněných diskutovalo o propadu, který nastal, a o velmi špatné situaci v odborném školství.
Obr. 2. Účastníci valné hromady před
zámkem Nové Hrady
Obr. 3. Mimo jiné obdivovali účastníci i park udržovaný ve francouzském stylu
Večer se účastníci jednání sešli při neformální diskuzi k problematice oboru.
Páteční jednání bylo zahájeno debatou
na téma rekvalifikace zaměstnanců firem a její profinancování. Poté se účastníci setkání přesunuli do firmy ŽĎAS,
a. s., kde proběhla exkurze v provozu
modelárny a slévárny, které u nás patří
k největším a nejúspěšnějším.
R. Jírek na závěr poděkoval přítomným za
aktivní účast na valné hromadě a organizátorům za velmi dobrou přípravu
a průběh celého jednání.
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 325
zpráv y svazu modeláren česk é republik y
Obr. 1. Pohled do zasedací místnosti
A . N e u d e r t / T. El b e l
diskuzní fórum
podařilo zavést ještě před krizí, tak fungoval dál, protože poskytoval zajímavé
informace. Pokud se ale měl teprve zavádět, tak to šlo jen ztěžka.
Příspěvek do diskuze
ke článku Zamyšlení
od doc. Kafky
3. Manažerské
Prostě se to zatím nestalo prioritou. Leckdy možná i z důvodu, že na mnohé manažery se hodí důvody uvedené v bodě 1.
Nedostatek v kvalifikaci každého pracovníka se musí nahradit vytvořením
týmu, který bude problém řešit. To musí
být vhodně řízeno – včetně osobní účasti manažera.
Pokud má slévárna fungující informační
systém, tak pro jeho zavedení bylo nutno v podstatě vykonat mnohé z toho,
co je součástí metodiky u jednotlivých
projektů a hlavně tyto systémy umožňují provádět analýzy nákladů. Souhlasím ale s tím, že tento důvod se netýká
více než 10 až 20 sléváren. I tak je samozřejmě nutné informační systém
zpřesňovat a aktualizovat – k tomu se
závěry Vašich projektů výborně hodí.
Opět to ale musí být součást manažerského rozhodnutí.
Osobně si myslím, že metodika, se kterou jste (jsme) pracovali, se výborně hodí
při přípravě nebo aktualizaci podkladů
pro systémy řízení a při posuzování vlivu jakékoliv změny, např. návratnosti
investic nebo přínosu zlepšovacího návrhu apod.
Opravdu nechápu minimální zájem
ze strany sléváren o výsledky.
Něco jiného je vlastní účast na řešení –
zde může snadno zvítězit zájem o ochranu citlivých informací.
Ing. Alois Neudert, Ph.D.
předseda Podskupiny pro
bentonitové směsi
diskuzn í f ó rum / v y sok é školy informuj í
Rád bych se vyjádřil k Zamyšlení doc.
Kafky v minulém čísle Slévárenství
(č. 7–8/2011, s. 267). Téměř bezvýhradně souhlasím s Vaším popisem současného stavu. Pro nezájem ze strany pracovníků většiny sléváren, kromě toho, co
popisujete ve svém Zamyšlení, znám ještě následující možné důvody.
1. Personální
Váš přístup (a jakákoliv jiná snaha o zefektivnění) vychází z multidisciplinárního
řešení, a to vyžaduje buď:
– ekonoma s dostatečnou znalostí technologie a organizace výroby;
– nebo technika (technologa, metalurga) s dostatečnou znalostí ekonomie
a organizace výroby;
– nebo řídícího pracovníka z výroby
s dostatečnou znalostí technologie
a ekonomie.
Musíme si bohužel přiznat, že takových
lidí rozhodně nemáme ve slévárnách na
rozdávání. Ti, co uvedená kritéria nesplňují, se v tom Vašem řešení prostě nevidí nebo si na něco podobného sami
netroufají.
2. Finanční
Naprostá většina sléváren byla nucena
v období krize vyrábět z toho, co se podařilo sehnat. Ne vždy to byly optimální suroviny, velmi často nebyly žádné.
To samozřejmě způsobilo nárůst nákladů. V té době, kdy by se nějaký systém
na optimalizaci nákladů měl zavádět, to
bohužel poskytlo někde i vítaný důvod,
proč to nedělat.
Došlo k drastickému snižování nákladů
a k úspoře pracovníků. Ti, co zbyli, si netroufali za této situace požádat o služební cestu nebo o zaplacení sborníku
ze seminářů.
I osvícenému vedoucímu dá za zcela nevyhovujících vnějších podmínek jistě
hodně práce motivovat lidi k důslednému sledování vlastní práce. Zde bylo
vidět, že pokud se systém hodnocení
326 „Street of Science“. Studentům, učitelům a vědeckým pracovníkům výše
zmíněných institucí byla vyhrazena samostatná hala číslo 7. Toto setkání bylo
uskutečněno díky podpoře německé
organizace Forschungsvereinigung
Giessereitechnik e.V. ve spolupráci
s Messe Düsseldorf.
Jednalo se o velkorysou nabídku vystavovat bezplatně na tomto prestižním
setkání slévárenských odborníků z celého světa. Kromě 19 institucí ze SRN
(např. Bergakademie Freiberg, RWTH
Aachen) využilo této možnosti také
AGH Kraków (PL), Univerzita Ljubljana
(SLO), ÖGI a Montanuniversität Leoben
(RAK) a Univerzita Johannesburg (JAR).
České slévárenství bylo reprezentováno
společným stánkem Fakulty metalurgie
a materiálového inženýrství (FMMI)
VŠB–TU Ostrava a Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně, které prezentovaly řadu svých výzkumných a studijních
aktivit v zastoupení: Ing. Jaroslav Beňo,
Ph.D., (FMMI) a Ing. Ivo Stachovec (FSI).
Na stánku byly umístěny také postery
Fakulty strojní ČVUT v Praze. Týdenní
pobyt na veletrhu GIFA společně s renomovanými německými univerzitami
vysoké školy
informují
Pohled na instalaci stánku českých vysokých škol
Zastoupení českých
vysokých škol
na veletrhu GIFA
p r o f. I n g . To m á š E l b e l ,
CSc.
Letos poprvé byl tradiční slévárenský
veletrh GIFA rozšířen o prezentaci vysokých škol a výzkumných institucí, zabývajících se slévárenstvím, nesoucí název
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
Delegace katedry slévárenství
na veletrhu GIFA
T. El b e l / J . Š e n b e r g e r
a institucemi byl příležitostí k řadě setkání, konzultací a k navázání další spolupráce. Otázkou je, zda dojednané kontakty povedou v blízké budoucnosti
k účasti na mezinárodních projektech
a k širší spolupráci.
I když proti jiným výstavním halám bylo
na výstavišti v hale 7 klidnější prostředí,
byl o výzkumné aktivity a možnosti studia v jednotlivých institucích velký zájem,
zejména o možnosti studia pro uchazeče z Asie. Méně hektická atmosféra
umožnila návštěvu řady kolegů z Česka,
Slovenska nebo Polska a byla odrazovým můstkem pro mnohá jednání, na
která doma v každodenním ruchu nebyl
čas. Rozšíření tohoto odborného setkání a relativně velký zájem na stáncích
jednotlivých institucí je vítaným přínosem a poukazuje na důležitost výchovy
mladých odborníků.
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
Státní závěrečné zkoušky magisterského studia oboru Slévárenská technologie na FSI VUT v Brně proběhly ve
dnech 21. a 22. června ve dvou zkušebních komisích. První zkušební komisi předsedal prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
z VŠB–TU Ostrava, druhé prof. Ing. Milan Horáček, CSc., z VUT v Brně.
Státní závěrečnou zkoušku úspěšně složilo všech 7 přihlášených magistrů.
S vyznamenáním ukončili studium:
Ing. Jitka Havlíčková, která obhájila diplomovou práci na téma „Využití simulace pro predikci a hodnocení vlastností
u tlakově litých odlitků z Al slitin“. Vedoucím práce byl prof. Čech.
Té m a t a p r o d i p l o m ové
p rá c e m a g i s t r ů ko n č í c í c h
v roce 2012
Odbor Slévárenství FSI VUT v Brně považuje spolupráci s průmyslem za svoji
prioritu. Obracíme se na kolegy v praxi
s nabídkou na spolupráci odboru a průmyslových organizací formou diplomových prací. Témata diplomových prací
pro nový školní rok se začala vypisovat
od září 2011. Odbor slévárenství uvítá
zadání témat z průmyslové sféry. Organizace se mohou obracet přímo na někoho z pedagogů.
Zápis studentů do prvního
r o č n í k u m a g i s t e r s ké h o
s t u d i a (4 . r o č n í k u) n a
s l é vá r e n s ké s p e c i a l i z a c i
Do prvního ročníku na slévárenské specializaci se přihlásilo 12 studentů. Ve
školním roce 2011/2012 bude naplněna
výuková kapacita odboru.
Noví absolventi
studia slévárenských
oborů na Katedře
slévárenství
VŠB – TU Ostrava
p r o f. I n g . To m á š E l b e l ,
CSc.
vedoucí katedry
Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu na katedře slévárenství
VŠB – TU Ostrava letos vykonalo 11 bakalářů, kteří obhájili své diplomové práce na téma:
Ing. Marie Crkoňová: Ovlivnění tuhnutí a krystalizace hořčíkových slitin
Ing. Veronika Jasinková: Ovlivňování
tepelně-dilatačních charakteristik nekřemenných ostřiv
Ing. Šárka Ječmínková: Analýza vlastností speciálních slitin železa
Ing. Michal Kandrnál: Vliv vybraných
jádrových pojiv na vlastnosti jednotné
bentonitové směsi
Ing. Jakub Komárek: Vliv složení bentonitových směsí na vlastnosti forem při
tepelné expozici
Ing. Pavel Vojáček: Vliv opakovaného
použití hliníkových slitin na strukturu
a mechanické vlastnosti odlitku
Ing. Irina Zyryanová: Lité kovové pěny
z Al slitiny
Ing. Miroslav Boreček: Vliv doby tuhnutí na vlastnosti hmotných odlitků
z tvárné litiny
Ing Pavel Fiala: Vliv nátěru na jakost
ocelových odlitků odlévaných do furan-chromitových směsí
Ing. Radek Lukeš: Ověření výroby jader vstřelováním ST formovacích směsí
Ing. Roman Pecka: Vyhodnocení příčin vad odlitků ve slévárně pomocí statistických metod a s použitím expertního
systému.
Zkoušky se konaly 24. a 25. 5. 2011
a předsedou zkušební komise byl prof.
Ing. Milan Horáček, CSc.
Dne 14. 6. 2011 se konaly státní závěrečné zkoušky bakalářského stu-
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 327
v y sok é školy informuj í
Zprávy z odboru
slévárenství FSI VUT
v Brně
Státní závěrečné
zkoušky na odboru
slévárenství FSI VUT
v Brně
Ing. Tomáš Vaščák obhájil diplomovou práci na téma „Návrh vtokových
soustav při výrobě voskových modelů za
pomoci numerické simulace“. Vedoucím
práce byl prof. Horáček.
S hodnocením „prospěli velmi dobře„
nebo „prospěli“ ukončili studium:
Ing. Josef Jankůj obhájil diplomovou
práci na téma „Optimalizace výroby
těžkých ocelových odlitků“. Práce byla
řešena ve spolupráci se ŽĎAS, a. s. Vedoucím práce byl doc. Šenberger.
Ing. Václav Malý obhájil diplomovou
práci na téma „Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků“. Práce byla řešena ve spolupráci s firmou Vítkovice
H.M., a. s. Vedoucím práce byl doc. Šenberger.
Ing. Aleš Vymazal obhájil diplomovou
práci na téma „Výroba a vady masivních
odlitků“. Vedoucím práce byl Ing. A. Záděra, Ph.D.
Ing. Jakub Straka obhájil diplomovou
práci na téma „Hodnocení porezity u tlakově litých odlitků z Al slitin“. Vedoucím
práce byl prof. Čech.
Ing. Jiří Šmíd obhájil diplomovou práci
na téma „Možnosti uplatnění moderních
metod při výrobě prototypových odlitků“. Vedoucím práce byl prof. Horáček.
Vedení odboru Slévárenství FSI VUT
v Brně tímto s potěšením oznamuje slévárenské veřejnosti posílení celostátního
kolektivu slevačů o nové kolegy.
v y sok é školy informuj í / sl é várensk é konference
J . Š e n b e r g e r / V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u
dia. Předsedou zkušební komise byl doc.
Ing. Ivo Juřička, CSc. V oboru Umělecké
slévárenství byli tři absolventi: Bc. Martina Gawronová, Bc. Ivana Kroupová
a Bc. Markéta Pajorová. V oboru Slévárenské technologie byli dva absolventi:
Bc. Jan Hutter a Bc. Tomáš Zezula. V náhradním termínu 6. 9. 2011 úspěšně
ukončili studium další čtyři studenti:
Bc. Daniel Jašek, Bc. Stanislav Krček,
Bc. Pavel Peš a Bc. Lukáš Vaněk.
Letos poprvé proběhy státní závěrečné
zkoušky studentů bakalářského studia
Materiály a technologie pro automobilový průmysl. Státní závěrečné zkoušky vykonalo pět studentů, a to Bc. Pavel
Bravenec, Bc. Lukáš Hrůzek, Bc. Petr
Lochman, Bc. Milan Martinát a Bc. Martin Mucha. Předsedou materiálově-technologické komise byl doc. Ing. Dr. Libor
Beneš.
V soutěži o nejlepší diplomovou práci vyhlášené děkanem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství byla
oceněna diplomová práce Ing. Iriny Zyryanové. Do soutěže o nejlepší diplomovou práci v rámci České slévárenské
společnosti se přihlásili a katedrou byli
doporučeni Ing. Veronika Jasinková
a Ing. Jakub Komárek. Za zdařilou bakalářskou práci a plastiku na téma „Benátská maska“ byla do soutěže vybrána
Bc. Martina Gawronová.
Celkový počet absolventů slévárenského zaměření v roce 2011 byl 20, z toho
11 inženýrů a 9 bakalářů.
V doktorském studiu se 17. 3. 2011
uskutečnily dvě obhajoby doktorských
dizertačních prací. Školitelem obou
úspěšných absolventů byl doc. Ing. Jiří
Hampl, CSc. Při obhajobách prokázali
oba doktorandi teoretickou připravenost i znalost svého oboru. Výsledky
prezentovaných dizertačních prací byly
v obou případech použity pro aplikace
ve výrobním procesu sléváren.
Ing. Aleš Hanus, Ph.D., ve své práci
Podmínky rozpouštění modifikátoru na
bázi hořčíku při modifikaci metodou
FLOTRET navrhl a experimentálně ověřil
modifikační armaturu pro metodu Flotret
nejprve v laboratorních podmínkách
a následně vyhodnotil provozní zkoušky
této metody v pěti slévárnách.
Ing. Tomáš Válek, Ph.D., ve své práci
Využití termické analýzy pro predikci
mikrostruktury a vlastností litin v rámci
její experimentální části vyhodnotil 199
provozních taveb plášťové litiny odstředivě litých dvouvrstvých válců (ICDP).
Analýzou křivek chladnutí stanovil její
parametry, kterými lze řídit požadovaný obsah grafitu v mikrostruktuře ICDP
litin.
328 V loňském hodnocení výsledků studia
slévárenských oborů na naší katedře
jsem si posteskl, že o absolventy je ze
strany sléváren malý zájem. V letošním
roce se situace výrazně změnila a poptávka po absolventech převýšila jejich
počet. Svědčí to jednak o pokračující generační výměně odborníků, ale pravděpodobně také o rostoucí zakázkové
náplni sléváren.
slévárenské
konference
Výtahy z přednášek
na 69. světovém
slévárenském
kongresu
16.–20. 10. 2010,
Hangzhou, Čína
5. část
Polyacrylates as ecological binders
for moulding sands
Polyakryláty jako ekologická pojiva pro
formovací směsi.
Grabovska, B. aj.
předn. č. 107, s. 660–664, 3 obr., 6 tab.,
lit. 14
Pojednává se o různých metodách zesítění akrylových polymerů, které lze použít ve slévárenské výrobě; jde především o Ca(OH)2 + CO2 vytvrzované mikrovlnným ohřevem a UV zářením. Jsou
také uvedeny výsledky studie vyluhování škodlivých látek z odpadních směsí
a emisí polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAH) z odlévaných forem.
Hodnoty se porovnávají s hodnotami
u směsí pojených fenolicko-uretanovými
a uretano-furfurylovými pryskyřicemí.
Zkoušela se i regenerovatelnost uvedených směsí.
Reclamation process and equipment
of used sand of self-hardening sand
Proces regenerace a zařízení používané
pro samotuhnoucí směsi
Doanjie, W. – Linling, S. – E, D.
předn. č. 108, s. 655–673, obr. a tab.
v textu
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
Obsáhlý příspěvek popisuje procesy regenerace samotuhnoucích směsí a zdůrazňuje její nezbytnost. Dále představuje řadu zařízení na regeneraci těchto směsí s popisem jejich konstrukce a funkce.
Study on the ester-cured alkaline
phenolic binder systems for large
steel castings
Studie alkalických fenolických pojivových
systémů vytvrzovaných esterem pro velké ocelové odlitky
Hankun, L. aj.
předn. č. 109, s. 674–678, 6 obr., lit. 5
Uvedeny výhody a nevýhody použití výše
jmenovaných pojiv při výrobě velkých
ocelových odlitků. K nevýhodám patří
emise formaldehydu a nedostatečná
životnost směsi. Na základě popsaných
prací bylo modifikováno tvrdidlo, takže
je možné snížit emise formaldehydu
pod 0,25 mg/m2. Navíc bylo vyvinuto
speciální tvrdidlo, které prodloužilo
zpracovatelnost směsi až na 120 min.
Výsledky prací byly potvrzeny použitím
v praxi.
Test casting evaluation of aeration
green sand molds
Hodnocení zkušebního odlitku litého do
syrové formy vyrobené aeračním systémem plnění formovací směsi
Ramrattan, S. aj.
předn. č. 110, s. 679–686, 10 obr., 4
tab., lit. 7
Je popsána konstrukce a použití zkušebního odlitku k hodnocení odlitků vyrobených litím do syrových forem vyrobených aeračním plněním rámu. Syrová
formovací směs se při něm kypří vzduchem stlačeným nízkým tlakem. Zkušební odlitek poskytne informace o jakosti
povrchu, tendenci k vadám a o účincích
proměnných veličin technologického
procesu. Pojednává se také o použitelnosti a interpretaci výsledků získaných
se zkušebním odlitkem.
Trends in autmotive serial casting
– the novel HE SYSTEMS: high efficient cold box binders for process
and cost optimization
Trendy v sériové výrobě automobilových
odlitků – nové HE SYSTEMS: vysoce účinná pojiva určená pro optimalizaci postupu cold box a jeho nákladů
Müller, J.
předn. č. 111, s. 687–690, 11 obr.
Pojednáno o vysoce účinném pojivovém
systému nové generace Ecocure, který
vyvinula firma ASK Chemicals. Je založen
na nových způsobech syntézy pryskyřice a speciálních kombinacích rozpouštědla, které vedou k vyšší reaktivitě bě-
V ý t a hy z p ř e d n á š e k n a 6 9. s v ě t o v é m s l é v á r e n s ké m ko n g r e s u / M . G r z i n č i č
hem výroby jádra, snížení spotřeby aminu, snížení emisí apod. Uvedeny jeho
přednosti ve srovnání se standardními
pojivy a jejich využití v sériové výrobě
automobilových odlitků.
Application of computers and rapid
prototyping technique as an element of the cost-effective process
of casting manufacture
Použití počítačů a metod RP jako prvek
hospodárné výroby odlitků
Pysz, S. aj.
předn. č. 112, s. 691–696, 10 obr., lit. 11
Popsány nejnovější metody, např. metoda SKO (Soft Kill Option) nebo CAO
(Computer Aider Optimisation), které
jsou užitečné při konstrukci velkých odlitků. Cílem byla optimalizace konstrukce, aby se snížila hmotnost a zůstaly zachovány všechny parametry funkce.
Foundries fit for the future: “ Worldclass” in terms of energy, efficiency
and the environment
Slévárny způsobilé pro budoucnost:
„Světová třída“ vyjádřená pojmy energie, efektivita a životní prostředí.
Gemert, B. van
předn. č. 114, s. 701–702
Stručná informace o srovnávací analýze
provedené firmou GEMCO, která zahrnovala např. strukturu výrobních nákladů starších a nových sléváren. Na základě výsledků pojednáno o nezbytných
předpokladech, které musí slévárna
splňovat, aby obstála i v budoucnosti.
Reduction of greensand emissions
by minimum 25% case study
Snížení emisí ze syrové směsi o minimálně 25 % – případová studie
Grefhorst, C. aj.
předn. č. 115, s. 703–709, 10 obr., 4 tab.,
lit. 4
aktuality
Using lean methodologies for economically and environmentally sustainable foundries
Využití metod lean pro ekonomicky
a ekologicky optimální slévárny
Torielli, R. M. aj.
předn. č. 116, s. 710–726, 14 obr., 3 tab.,
lit. 59
Uveden přehled literatury k danému tématu a pojednáno o tom, jak metody
„lean“ a systémy řízení ochrany životního prostředí mohou vytvořit rámec pro
optimální výsledky výroby odlitků z hlediska ekonomiky i ochrany životního
prostředí. Popsány příklady způsobu
„lean“ řízení a ekologicky únosných
technologií (viz China Foundry, 2011,
č. 1, s. 74).
D r. I n g . M a r ko G r z in č i č
ATAS® as a tool for analyzing, stabilizing and optimizing the graphite
precipitation in grey cast iron
ATAS® jako nástroj analýzy, stabilizace
a optimalizace odměšování grafitu v GJL
Persson, P. E. aj.
předn. č. 117, s. 727–737, 11 obr., 14
tab., lit. 6
Je předložen matematický model pro
předpověď chemického složení a optimalizaci parametrů tepelné analýzy,
která má umožnit dosažení optimální
tvorby grafitu a jeho distribuce během
výrobního procesu.
Advancements in electric arc furnaces
preheating to energy conservation
Pokroky v předehřívání elektrické obloukové pece pro úspory energie
Jadswal, A. K. – Sardar, M. K.
předn. č. 118, s. 738–744, 10 obr., 3
tab., lit. 10
Pojednáno o faktorech přispívajících
k úsporám spotřeby energie v elektrických obloukových pecích a shrnuta zlepšení, která k nim za posledních několik
let přispěla. Patří k nim mj. použití kyslíkových hořáků, větší použití horkého
kovu, dodatečné spalování CO k předehřívání vratného materiálu apod.
Budoucnost
spalovacích motorů
a výroba motorových
dílů ve slévárnách
N e m a k S l o v a k i a s . r. o .,
Žiar nad Hronom, Slovensko
vedoucí procesního inženýrství
Při analýze automobilového trhu nalézá
i běžný pozorovatel alternativní pohony
ke stávajícím spalovacím technologiím
jak u luxusních, tak tradičně velkosériových výrobců automobilů. Například
britský výrobce luxusních vozů Rolls-Royce již vyvinul svůj první elektromobil
[1], Toyota prodává hned několik typů
automobilů s hybridním pohonem, přičemž typ Prius má již 3. generaci [2].
A Volkswagen hodlá za 2 roky vyrábět
své elektrické vozidlo E-Up [3]. V neposlední řadě Volkswagen představil na
začátku letošního roku už třetí verzi extrémně úsporného vozu (se spotřebou
0,9 l nafty/100 km) a se šancemi na nízkosériovou výrobu [4]. Prototyp označil
Volkswagen XL1. Jedná se o využití technologie Plug-In-Hybrid/E-agregát1 s lithium-ion baterií 2 . Jako spalovací agregát je použit dvouválcový vznětový TDI
motor s obsahem válců 0,8 l o výkonu
35,3 kW. Vlastní elektromotor má výkon
20 kW. Pokud pracují oba agregáty společně, vykazuje pohon krouticí moment
140 Nm a vůz zrychlí na 100 km/hod. za
11,9 s. Vůz má docílit maximální rychlost 160 km/hod. Snad ještě dodejme,
že přenos energie zajišťuje sedmistupňová dvojspojková převodovka.
V roce 2012 se na českém trhu začne
prodávat vůz Opel Ampera s hybridním
pohonem za cenu přes 1 mil. Kč [5].
O pohon se starají 2 jednotky, které tak
zvýší hmotnost vozidla na 1 732 kg: zážehový čtyřválec o objemu 1,4 l a výkonu 63 kW (86 k) a elektromotor o výkonu 111 kW (150 k) a krouticí moment
370 Nm, kdy lithio-iontový akumulátor
s kapacitou 16 kWh zajistí dojezd 70 km
a plné dobití 198kg baterie trvá 4 hod.
Spalovací motor se startuje automaticky v momentě, kdy kapacita akumulátoru poklesne pod minimální hodnotu.
Motor při ekonomických otáčkách začne
pohánět vysoce účinný generátor elek-
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 329
sl é várensk é konference / aktualit y
E x te rnal r eu s e of wa s te fr o m
foundries – experience, limits and
laws in EU
Externí zužitkování odpadů ze sléváren
– zkušenost, omezení a zákony v EU
Holmgren, M.
předn. č. 113, s. 697–700, 1 obr., lit. 3
Pojednáno o různých aspektech externího zužitkování slévárenských odpadů
v zemích EU. Např. z hlediska možného
uplatnění ve stavebnictví, výrobě cementu, výroby kompostu nebo z hlediska nákladů apod. Popsána nezbytná
úprava odpadů, aby je bylo možné využít k uvedeným účelům, zmíněna příslušná legislativa v jednotlivých zemích
a nutnost jejího sjednocení.
Informace o vývoji anorganické alternativy uhlíkatých látek jako přísady a pojiva syrové formovací směsi. Výsledný
produkt EVIBOND byl vyzkoušen v běžné výrobě odlitků z GJS (slévárna Componenta Foundry). Uvedeny vlastnosti
formovací směsi s tímto systémem, jakost odlitků, dále pojednáno o dopadech
na životní prostředí a na zdraví a bezpečnost práce (viz také China Foundry,
2010, č. 4, s. 419 a Giesserei-Rundschau,
2011, č. 1/2, s. 14).
M. Grzinčič
trického proudu, a tak může elektromotor pohánět vůz v kontinuálním režimu.
Prvních 100 km cesty jste tak schopni
pořídit za 109 Kč při současných cenách
benzínu a elektrické energie, což jsou
v porovnání s nejúspornějším turbodieselem (Opel, 2.0 CDTI, 121 kW/165 k,
spotřeba v kombinovaném režimu 4,9 litru) o 32 % nižší náklady. Pokud bychom
porovnávali náklady na provoz vozidla
čistě elektrickou energií a oproti tomu
klasickým benzínovým spalovacím motorem, tak jsou úspory pětinásobné
(platí pro zmiňovaný dojezd 70 km na
1 dobití při dnešních cenách elektrické
energie a paliv).
Ze sportovní branže je již delší dobu
znám úctyhodný produkt Tesla Roadster
s elektromotorem 212 kW, krouticím
momentem 400 Nm a 14 tis. otáčkami
min –1 [6]. Ten zrychlí vůz o hmotnosti
Obr. 1. Podíl jednotlivých faktorů osobního automobilu na tvorbě CO2
[9]
Obr. 2. Elektromotor integrovaný do litého disku kola [13]
ní systémy mají klíčový význam pro to,
aby byla Evropa schopna obstát v celosvětové hospodářské soutěži, dále pro
podporu hospodářského růstu, vytvá-
Uspořádání konceptů pohonů automobilů do skupin [11]
spalovací motor
hybrid
elektrický vůz
vznětový, zážehový, optimalizovaný, alternativní
paliva, koncepty A, B, C, D
plný (full) hybrid, lehký (mild) hybrid, koncepty
E, F
PHEV, REEV, BEV koncepty G, H, I
330 PHEV
plný hybrid
PHEV rozšiřovač
dosahu
ICE (range
extender)
EV
PHEV rozšiřovač
dosahu
palivový článek
palivový článek
hybrid
uhlovodík
uhlovodík
uhlovodík
uhlovodík
uhlovodík
uhlovodík
elektřina
(ze sítě)
elektřina
(ze sítě)
elektřina
(ze sítě)
vodík
energie chodu akumulovaná
v baterii, pouze malá ICEk
nabití na palubě
dobíjecí jednotka není
na palubě
energie uložena v baterii,
pouze malý palivový článek
a zásoba vodíku
k dobíjení
PEM palivový článek
vyrábějící elektřinu
z vodíku
K
dodatečně k F:
větší baterie, plug-in1
způsobilost
J
HEV
plný hybrid
I
namísto E: elektrický
rozběh, akcelerační asistent
elektrického pohonu
H
HEV
lehký hybrid
G
dodatečně k A nebo B:
regenerativní brzdění,
asistent akcelerace
s integrovaným SA
F
HEV
mikro-hybrid
E
dodatečně k A nebo B:
start/stop funkce
s startovacím alternátorem
poháněným řemenem
D
(HEV)
sub-hybrid
uhlovodík
C
dodatečně k A nebo B:
start/stop funkce
s použitím konvenčního
příslušenství
primární
energetický
zdroj
B
Ci motor,
konvenční
identifikátor
struktury
hnacího
ústrojí
Si motor,
konvenční
A
vyspělá, vysoce efektivní
vznětová technologie
s úpravou třecí plohy válců,
alternativní paliva: CNG,
LPG a ještě více
aktualit y
Tab. I.
1 238 kg na 100 km/hod. za 3,8 s. Baterie s 6 831 články disponuje energií
56 kWh. Na začátku roku 2011 začal
veřejně testovat elektroautomobil i Porsche [7]. V tomto případě 2 elektromotory dosahují výkonu 180 kW a baterie
disponuje 29 kWh. Právě velmi vysoké
krouticí momenty elektromotorů jsou
schopny uspokojit i nejnáročnější řidiče
toužící po dynamické jízdě automobilu.
Ve dnech 8.–9. 2. 2011 se v Magdeburgu v Německu setkali již po šesté
zástupci automobilových výrobců, univerzit a vývojových pracovišť s představiteli sléváren převážně německého trhu
v rámci akce VDI-Tagung Gießtechnik
im Motorenbau 2011 [8]. Dvě úvodní
přednášky byly věnovány prognóze vývoje konstrukce pohonů osobních vozů
s konkrétními příklady [9], [10]. Prognóza vývoje dokládá, že hlavním impulzem rozvoje je nahradit technologii
spalování fosilních paliv, aby se vyhovělo požadavkům na snižovaní limitů
CO2 (g/km).
Obr. 1 znázorňuje vliv jednotlivých faktorů na tvorbu CO2 při provozu osobního automobilu s konvenční technologií. Struktura zastoupení jednotlivých
faktorů jasně ukazuje, kterým směrem
je zapotřebí se při snižování CO2 ubírat.
Podle [9] se má v Evropě a Japonsku do
roku 2020 snížit limit „tvorby“ CO2 o dalších 43 % a v USA o 34 %. V roce 2050
v uvedených zemích zřejmě již nebudou vyráběny automobily výhradně se
spalovacím motorem. Eurokomisař pro
dopravu Siim Kallas koncem března
prohlásil: „Konkurenceschopné doprav-
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
M. Grzinčič
to Fraunhofer volil právě uložení pohonu
do disku kola, kdy zcela odpadá přítomnost převodovky, diferenciálu a pohyblivého hřídele. Fraunhofer se při vývoji
systému nyní soustředí na využití alternativních materiálů, technologií a snížení hmotnosti agregátu, která je dnes
přibližně 30 kg. Potěšitelný je fakt, že
několik dílců konceptu je vyráběno
odléváním neželezných slitin, např. technologií lost foam (spalitelný model).
Zajímavým faktem je skutečnost, že nikdo z německých odborníků nevěnoval
pozornost technologiím s použitím zemního plynu nebo propan-butanu jako
paliva budoucnosti. Zjevným faktem je,
že dnešní trend zavádění hybridních
pohonů je jen dočasný. I kdyby se zvýšila sériovost a tím rentabilita projektů
a tedy cena vozů, je dlouhodobě neúnosné montovat do automobilu hned
2 pohonné jednotky.
Co z uvedených vývojových změn
vyplývá pro slévárny? Slévárny, které
vyrábějí bloky motorů, hlavy válců, olejové vany, ložiskové mosty, klikové hřídele, setrvačníky, písty, skříně turbodmychadel, výfukového potrubí, vložky
válců a řady menších dílů čeká ještě
(minimálně nebo jen) 30–40 let výroby!
Z uvedené konference v Magdeburgu
vyplynuly tedy pro slevače následující
výzvy:
– reagovat na požadavky snížení hmotnosti odlévaných komponent,
– integrovat do konstrukce odlitku více
funkcí,
– zvyšovat rozměrovou přesnost odlitků,
– snižovat zbytkové nečistoty polotovarů a finálně opracovaných dílů.
Závěrem této velice podnětné akce zazněla výzva k připravenosti „zpochybnit“ dnešní běžně používané materiály
a výrobní technologie.
V ý s vě t l i v k y
Plug-in hybrid je hybridní vozidlo
s dobíjitelnými bateriemi, které mohou
být obnoveny – znovu nabity – zapojením do externího elektrického zdroje.
E-agregát označuje elektrický agregát
obvykle s údajem o výkonu v kW.
2
Lithium-ion baterie (někdy Li-ion
baterie nebo LIB) je rodina typu dobíjitelných baterií, ve kterých se pohybují lithiové ionty z negativní elektrody
k pozitivní při vybíjení a opačně při dobíjení. Přednostmi ve srovnání s jinými
typy bateriových technologií jsou kompaktní rozměry, vysoký výkon, účinnost
dobíjení, životnost a absence paměťo1
vého efektu (http://en.wikipedia.org/
wiki/; III/´2011)
http://www.hybrid-autos.info/Energiespeicher/Elektrischer-Speicher/lithiumionen-batterie-von-sb-limotive.html
3
E-cell je zavedené označení pro vozidlo poháněné výhradně elektromotorem, přičemž energie je akumulována
v baterii. Při brzdění se energie rekuperuje převodem brzdné energie v elektrický proud.
4
F-cell je zavedené označení pro galvanický článek (nikoliv zásobník energie),
který mění chemickou reakční energii
kontinuálně přiváděného paliva a oxidačního prostředku v energii elektrickou;
zpravidla se jedná o vodíko-kyslíkový palivový článek. Reakční produkt článku
(elektrochemické přeměny) je voda. Vodík je umístěn v tlakové nádobě o tlaku
přibližně 35 MPa.
L i t e ra t u ra
[1] http://www.electricluxury.com/;
III/´2011
[2] http://www.toyota.com/vehicles/
minisite/newprius/; III/´2011
[3] http:// w w w.hybrid-autos.info/
Elektro-Fahrzeuge/ Volkswagen/
vo lk s wa g en - e - up -20 0 9.ht ml;
III/´2011
[4] http://www.volkswagenag.com/
vwag/vwcorp/info_center/de/themes/2011/01/ Volkswagen_XL1_
Concept.html; III/´2011
[5] http://www.novinky.cz ; 29. 7. 2011
[6] http: // w w w.teslamotors.com /;
III/´2011
[7] http://www.now-gmbh.de/presse/e-boxster.html; III/´2011
[8] http://www.vdi-wissensforum.de/
index.php?id=102&user_vdiev_
pi1[cmd]= single&no_cache=1&user_vdiev_pi1[uid]=01TA801011;
III/´2011
[9] Uhr, T.: Elektrifizierung der Antriebstechnik: Giesserei im Wandel.
VDI Tagung Giesstechnik im Motorenbau, Magbeburg, 8.–9. 2. 2011
[10] Busse, M.: Elektromobilität bewegt
– Powered by Casting Technology?
VDI Tagung Giesstechnik im Motorenbau, Magbeburg, 8.–9. 2. 2011
[11] ht tp: //en.wikipedia.org / wiki /;
III/´2011
[12] http://www.artega.de/e/; III/´2011
[13] Prezentace IFAM na odborné akci
Společnosti německých inženýrů,
Magbeburg, 8.–9. 2. 2011
[14] http://www.ifam.fraunhofer.de/
2801/emobility/HMI-Radnabenmotor.html; III/´2011
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 331
vzd ě láván í / sl é várensk
aktualitéy konference
ření pracovních míst a pro zabezpečení kvality života. Omezení mobility nepřichází v úvahu. Řešením však není
pokračovat v dosavadním přístupu. Závislost dopravních systémů na ropě
musíme snížit tak, abychom nemuseli
obětovat jejich efektivnost a ohrozili
mobilitu. Může na tom získat každý.“
V této souvislosti navrhla Evropská komise koncem března zákaz vjezdu aut se
spalovacím motorem do měst v roce
2050. Zatím to sice není legislativní návrh, ale když by členské země nezávazný
plán nakonec realizovaly, emise z dopravy by měly do poloviny století klesnout
o 60 %. Předpokládá se využití železnice u většiny cestujících při vzdálenostech
nad 300 km (ČTK, 29. 3. 2011).
Vize pro rok 2050 podle [9] se liší v odhadu poměru výroby elektromobilů
k hybridním pohonům od 10 do 70 %.
Nejvyšší podíl hybridních pohonů lze
očekávat po roce 2030. Dnešní výrobní náklady elektropohonů jsou téměř
o 60 % vyšší než u motorů klasických.
Zcela přesvědčivý doklad o šancích elektromobilů představuje hypotetická úvaha [10], předpokládající, že bychom
dnes všechny provozované automobily
v Německu poháněli elektrickou energií.
Současná spotřeba elektrické energie
by v Německu v takovém případě stoupla „jen“ o 8 %. To je množství, které je
prakticky získatelné z alternativních
zdrojů – například větrných elektráren.
Odborníci hovoří právě o elektromobilech s použitím baterií (E-cell 3) jako vítězích v soutěži s palivovým článkem
(F-cell 4), neboť se jedná o jednoznačně
nejefektivnější princip.
Např. Daimler plánuje ve dvou etapách
snížit hmotnost pohonné jednotky ve
voze S350 o 17 %. Dodejme, že dnešní
„hybrid“ je naopak o téměř 3 % těžší.
Vize končí na snížení hmotnosti proti
dnešnímu „hybridu“ až o téměř neuvěřitelných 80 %.
Přehled různých kategorií pohonů automobilů je uveden v tab. I.
Prof. Bosse z Fraunhofer institutu pro
průmyslovou výrobu a pokročilé materiály v Brémách referoval o výsledcích
projektu vývoje elektropohonu integrovaného do litého disku kola sportovního
vozu Artega [12], obr. 2.
Na projektu pracuje celkem 34 vývojových týmů (instituty Fraunhofer lokalizované v Německu). Popis systému je velmi názorný ve videoprezentaci [14].
Při koncepční úvaze proti sobě „stála“
dvě řešení: pohánění nápravy nebo přímo náboje kola. Obr. 1 poukazuje na
velké ztráty v převodovém ústrojí, a pro-
R e d a kc e / J . Š e n b e r g e r / P. Tr o p p
umělecká
litina
blahopřejeme
K osmdesátinám
prof. Ing. Karla
Bronzový slon
na hradě Rožmberku Stránského, DrSc.
redakce
d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r,
CSc.
um ě lecká litina / blahopřejeme
Plastika slona stála na nádvoří hradu
Rožmberka od konce 2. světové války.
V roce 1945 ho zde zanechali američtí
vojáci, kteří osvobodili jižní Čechy. Nic
bližšího se o plastice nevědělo. Během
války byla zaevidována v mobiliáři kláštera Zlatá Koruna bez určení původu.
Nebyla tedy ani vedena jako židovský
majetek zabavený Německou říší.
Rodina Zwillenberg z Berlína se při svém
pátrání po uměleckých předmětech,
které jí zabavilo gestapo, zaměřila na
Horní Rakousko, kde měly být tyto předměty pro Hitlera soustředěny. Bezvýsledné bylo zvláště pátrání po rodinné
památce, plastice slona, vytvořené v roce 1916 sochařem Augustem Gaulem.
Až při návštěvě jižních Čech náhoda zavedla právního zástupce rodiny i na hrad
Rožmberk, kde slona uviděl. Nastalo dokladování původu předmětu a plastika
byla roku 2003 vrácena zpět dědicům.
Vnučka původního majitele, Dr. Helga
Zwillenberg, z vděčnosti za dohledání
a vydání slona nechala zhotovit věrnou
kopii z bronzu, kterou věnovala v červnu 2004 hradu Rožmberk.
Bronzový slon měl šťastný osud a teď
přináší štěstí a radost všem návštěvníkům hradu Rožmberk.
332 Profesora Ing. Karla Stránského, DrSc.,
který 18. prosince 2011 oslaví své osmdesáté narozeniny, není třeba dlouze
představovat.
Je znám jako špičkový odborník svým
komplexním přístupem při výzkumu
a vývoji kovových materiálů, a to počínaje teoretickým rozborem a následným
řešením až k využití nových poznatků
v praxi. Světově jsou uznávány jeho práce o kvazistacionární difuzi uhlíku a dusíku v ocelích a jejich aplikace v oblasti
svařitelnosti a provozní degradace svarových spojů. Za tuto práci získal v roce
1976 doktorát technických věd. Na poli
slévárenském je jeho přínosem objasnění mechanizmu vzniku lasturového
lomu, výzkum vzniku bublin v odlitcích
a vyvinutí postupu pro výpočet optimálních podmínek dezoxidace oceli hliníkem. Rozsáhlá je i jeho expertní činnost
v oblasti vad a havárií kovových součástí. Je autorem více než 1 400 publikací, více než 700 expertních výzkumných zpráv a je autorem a spoluautorem
více než 10 monografií a odborných
knih. Méně je známo, že jubilant vydal
vlastním nákladem dvě sbírky veršů.
Po roce 1990 se stal členem celé řady
vědeckých rad vysokých škol a Akademie věd ČR i redakčních rad odborných
časopisů (Slévárenství, Kovové materiály). Stal se rovněž členem národních
a mezinárodních vědeckých organizací
(Vědecká společnost pro nauku o kovech, ČSS a The American Biographical
Institute). Je spoluautorem monografie
Structural stability of deposits and welded joints in power Engineering, Cam-
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
bridge International science publishing,
Cambridge 1998, ISBN 1898326 088
(V. Pilous, K Stránský). Jubilant je spoluřešitelem několika grantových projektů a od roku 1990 se jako řešitel či
spoluřešitel podílel na více než 20 grantech GAČR a MPO. V roce 1991 se habilitoval na VŠB Ostrava a v roce 1992 byl
na VŠB – TU Ostrava jmenován profesorem. V současné době přednáší na
Ústavu materiálových věd a inženýrství.
Milý Karle, velice si vážíme Tvého přínosu v oblasti slévárenské teorie i praxe.
Tvoje přítomnost dodává lesku zasedání odborné komise OK pro tavení oceli
na odlitky, kterých se pravidelně zúčastňuješ od založení komise. Těšíme na
Tvoje přednášky a články ve Slévárenství
i o archeometalurgii. Za odbornou komisi i ostatní slevače Ti přeji do dalších
let pevné zdraví a čilou mysl.
Životní jubileum
Ing. Otty Novotného
Za bývalé spolupracovníky
a kolegy z ČSS Ing. Pavel
Tr o p p
člen oblastního výrobu ČSS
Dne 5. listopadu 2011 oslaví Ing. Otto
Novotný, aktivní člen ČSS, své 80. narozeniny.
Po absolvování VUT v Brně v roce 1954
nastoupil jako asistent vedoucího provozu do slévárny šedé litiny v Hradci Králové – v Plotišti, kde působil nepřetržitě
40 let v různých funkcích přes vedoucího provozu slévárny, ředitele slévárenské
divize, až po obchodního ředitele celého
závodu ČKD Hradec Králové. Významnou měrou se zasloužil o to, že metalurgické výrobky sléváren v Hradci Králové
měly velmi dobrý zvuk. Je spoluautorem
řady vývojových zpráv, významnější pak
byly publikovány v odborných časopisech. Týkaly se výroby odlitků metodou
ztraceného modelu, modelových zařízení z polystyrenových materiálů českého
P. Tr o p p / S A N D T E A M / V. K a f k a
původu, zavedení výroby tvárné a vermikulární litiny v podmínkách tehdejší
slévárny ČKD Hradec Králové a řešení
vývojových trendů při výrobě hořčíkových slitin. Aktivně se účastnil i řešení
ekologických problémů v rámci SSČR
a rovněž připomínkování řízení na MŽIP.
Velké zásluhy má na zřízení slévárenské
třídy při SPŠS v Hradci Králové.
V červnu 1957 byl jedním ze zakládajících členů krajského výbor Hutnicko-slévárenské společnosti v Hradci Králové, který pracuje dodnes. V dřívější slévárenské sekci a dnešní ČSS zastával
řadu funkcí, včetně předsedy Oblastního výboru a předsedy Krajské rady
VTS. Svými zkušenostmi, odbornými vědomostmi a organizačními schopnostmi přispívá ke zvýšení úrovně činnosti
OV a plní tak mezi slévárenskou veřejností nejen informativní a propagátorskou funkci, ale především předává cenné zkušenosti z oboru. V roce 2007 bylo
jeho 50leté nepřetržité členství v ČSS
oceněno čestnými uznáními a medailemi, včetně nejvyššího uznání za celoživotní činnost pro rozvoj slévárenství –
medaile akademika Františka Píška –
a čestného členství v ČSS.
Do dalších let přejeme jubilantovi pevné
zdraví, životní optimizmus, osobní pohodu a aby i nadále byl prospěšný rozvoji českého slévárenství.
75 let Ing. Jiřího
Novotného
spolupracovníci
ze společnosti SAND TEAM,
s p o l . s r. o. , H o lu b i c e
a norem pro slévárenství. Od roku 1997
uplatňuje své odborné a jazykové znalosti ve firmě Sand Team v Brně a Holubicích. Ke svým odbornostem přidal
v posledních letech i oblast přípravy a řízení jakosti bentonitových formovacích
směsí, kde ve spolupráci s polskými a německými partnery firmy Sand Team dosáhl již řady úspěšných realizací v českých a slovenských slévárnách. Nejen při
své odborné práci komunikuje na vysoké
úrovni německy, anglicky, francouzsky,
polsky a rusky.
Je celoživotním sportovcem, v mládí hrával i na reprezentační úrovni rugby, dodnes se věnuje sjezdovému lyžování, nejraději ve francouzských Alpách. Rád cestuje, do Francie kromě lyžování např.
i za ochutnáváním darů moře. Navštívil
také severozápad Spojených států a Britskou Kolumbii. V poslední době byl za
starými kulturami v Turecku a na Blízkém
Východě. Ve volném čase rád pobývá
s rodinou na větrném mlýně na Drahanské vrchovině, čte svou oblíbenou americkou literaturu, hraje na kytaru a zpívá.
K veškeré této pracovní, sportovní, cestovatelské a další činnosti mu přejeme
i za ostatní kolegy z oboru hodně zdraví, tělesné a duševní svěžesti a životních
radostí.
Doc. Ing. Jaroslav
Šenberger, CSc.,
se v plné aktivitě
dožívá sedmdesáti
let
doc . Ing. Václav Kafka , CSc .
V českém slévárenství je velice málo odborníků, kteří mají vysoké odborné znalosti a současně hluboké praktické zkušenosti. A nemnoho specialistů, kteří
mohou zasvěceně hovořit jak do technologických a metalurgických problémů, tak se i odborně vyjadřovat k zále
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 333
blahopřejeme
Jiří Novotný se narodil na Starém Brně
2. listopadu 1936. Od raného mládí pracoval v metalurgických a slévárenských
závodech na Moravě. Vysokoškolskou
kvalifikaci v tomto oboru získal na VŠB
Ostrava a od roku 1963 pak působil ve
slévárenském výzkumu SVÚM v Brně
v oborech metalurgie železných kovů
žitostem ekonomickým. A pan docent
Šenberger mezi tuto velice úzkou skupinu bezesporu patří.
Proleťme si alespoň heslovitě jeho osobní a odborný „životaběh“. Narodil se
2. 12. 1941 a dalo by se říci, že je patronem Rajhradu u Brna a jeho kláštera.
K jeho odbornému růstu patří nejdříve
absolvování slévárenské průmyslovky,
pak následuje VŠB – Hutnická fakulta
v Ostravě a VUT Brno, kde v roce 1981
úspěšně obhájil dizertační práci a pod
vedením prof. Bůžka pak v roce 1994
obhájil habilitační práci a získal titul docenta. Jeho pracovní dráha začíná v Sigmě Slatina v pozici směnového mistra,
přes vedoucího metalurgického vývoje,
šéfa tavírny až po vedoucího provozu.
V roce 1987 přechází na post výzkumného pracovníka na VU 070 v Brně, odkud se v roce 1993 vrací do funkce vedoucího provozu metalurgie ve Slévárně
Roučka Slatina, a. s., kde se v roce 1995
stává ředitelem. Jeho cesta logicky končí na VUT, kde studentům dovede velice
poutavě vysvětlit složité teoretické
i praktické problémy výroby oceli i litin
a je vždy připraven poradit nejen v odborných problémech. Doplňme dále, že
je zakladatelem OK pro tavení oceli na
odlitky (a populárního školení tavičů)
a OK ekonomické při ČSS a že je nadšeným organizátorem a aktivním účastníkem a garantem konferencí pořádaných těmito komisemi. Slévárenská
odborná veřejnost si jubilanta spojuje
s jeho dřívějšími zásluhami na rozpracování a zavádění aktivního tavení při
výrobě elektrooceli a zná ho jako neúnavného propagátora rozšíření výroby
oceli v indukčních pecích. Dodejme ještě, že byl řešitelem nebo spoluřešitelem nejméně deseti grantů a projektů
MPO (TANDEM, TIP) a úkolů GAČR
a autorem více než dvou set publikací,
řady výzkumných zpráv a monografií
a rovněž spoluautorem několika patentů a užitných vzorů. Nemůžeme nepřipomenout jeho úsilí, které v posledních
20 letech věnoval snaze o rozšiřování výroby litiny s kuličkovým grafitem a také
svému poslednímu „dítěti“, ADI litině.
Co této významné, spolupracovníky oblíbené a vážené osobnosti našeho slévárenství, která poutavě vypráví o víně,
je každým coulem Brňákem, perfektním znalcem rodu Habsburského a patronem Rajhradu, kde bydlí se svojí vzácnou ženou Hanou, popřát? Jedině pevné zdraví a ještě řadu let tvůrčí práce pro
naše slévárenství!
J. Sedlák
vzpomínáme
Cyril „Mac“
McCombe, MBE,
Prof MICME
– velký přítel
československého
slévárenství
Ing. Josef Sedlák
Foto: Lynn Postle, F TJ International
Patnáctiletý chlapec se spoustou nadšení, vybavený čtveráckým smyslem pro
humor ale bez kvalifikace, takovým byl
Cyril (pro přátele Mac) McCombe. Začínal jako metalurg ve slévárně Tyneside
společnosti C A Pardone. V 17 letech již
byl plně odpovědný za provoz tavírny
s kuplovnami. Mac za svou kariéru prošel řadou aktivit spojených se slévárenstvím. A stejně jak postupoval ve svých
odborných pozicích až po místo šéf
metalurga v několika velkých slévárnách, tak šel i v Institutu Britských slévačů (IBF). Od člena ve věku jinocha až
po prezidenta IBF.
Jedním ze zásadních okamžiků Macovy
životní pouti bylo angažmá v nové roli,
a to žurnalisty ve slévárenském časopisu Foundry Trade Journal (FTJ). A právě
zde začala řada desítky let trvajících
přátelství se slévači v Československu
i s našimi slévárenskými akcemi. Macovy
reportáže z Celostátních slévárenských
dnů, několika ročníků veletrhu FONDEX, z návštěv ve slévárnách, ve SVÚM
a školách byly důležitým pootevíráním
dveří čs. slévárenství do Evropy a světa.
Jeho technické popisy byly tak krystalicky čisté a výstižné, že jsme je v některých
případech dokonce použili při formulaci
prospektového materiálu v tehdejším
SVÚM. Před Světovým slévárenským
kongresem v roce 1986 v Praze věnoval
přípravám téměř celý výtisk FTJ.
V Macově životě byly i další důležité
oblasti. Především jeho rodina, manželka Marjorie, děti Blaire, Ewan a Betony.
A včelařství, stejně jako archeologie,
turistika, kempování, vodáctví, speleologie a v mládí horolezectví. A konečně
jeho malá zahradní slévárnička.
Na debatu s Macem o těchto věcech
i o důležitých světových problémech
jsem se těšil před cestou na letošní veletrh GIFA v Düsseldorfu. Nepopovídali
jsme si. Místo Maca jsem se na expozici
FTJ International dozvěděl, že nás Cyril
opustil. V lednu 2009 mu bylo diagnostikováno onemocnění motorických neuronů. Byl zde s námi od roku 1928 do
května 2010. Jsme Macu šťastni, že jsme
byli Tvoji přátelé.
Více: Foundry Trade Journal International
July/August 2010, str. 162 a 167.
vzpom í náme
Sva z s l é vá re n Če s ké re p u b lik y ve s p o lu p rá c i
s o d b o re m s l é vá re ns t v í Ús t av u s t ro jí re ns ké te chn o l o g i e V U T- F S I v B r n ě v yd ává
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
A n ot a ce č lá nků ze 33 z a hra ni č ní c h s l é vá re ns k ých č a s o p is ů.
V e l e k t ro ni c ké p o d o b ě a rc hi vová n o 18 0 0 0 a n ot a cí, z ni ch ž lze v y p ra covat re š e r š e na s t a n ove n é té ma.
I nfo r ma č ní z p ravo d a j v yc há zí č t y ř ik rát ro č n ě, ka žd é v yd á ní o b s a huj e 20 0 a n ot a cí.
L ze o b j e d nat na d is ke t ě n e b o s e z a s í lá e - ma il e m. Ce na: 4 0 0 0 Kč + p o š tov n é + D P H
D a l š í s l u ž by :
– Na CD RO M lze objednat v š e chny anot ace o d roku 19 9 4; př ísluš ný s of t ware umožní provád ět re š er š e
v yhledávání m p o d l e k lí čov ýc h s l ov. Ce na: 4 0 0 0 Kč + p o š tov n é + D P H
– Ko p i e č lá nků v o r i g iná lu. Ce na za j e d nu s t r ánku: 5 Kč + D P H
– L i te rá r ní re š e r š e na urč i té té ma. Ce na za j e d nu r e š e r š i: 4 0 0 0 Kč + D P H
O b j e d n áv ku z a š l e t e n a a d r e s u :
Sva z s l é vá re n Če s ké re p u b lik y, Te c hni c ká 2, 616 0 0 B r n o, fa x : 5 41 142 6 4 4, e - ma il: s va z @ s va z s l e va re n.c z
Bližší informace:
Ed i t a B ě l e hra d ová, te l.: 5 41 142 6 4 6
334 S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý
z historie
Technologie tavení olovnato-stříbrných rud v hutních
revírech na Havlíčkobrodsku
2. část
prof. I ng. Karel Stránsk ý, Dr Sc .
Ing. Drahomíra Janová
I ng. Lubomír Stránsk ý, C Sc .
Tavení surového olova v hut nick ých pecích
Čisté olovo se taví při teplotě 327,4 °C, takže stavba hutnických
pecí k tavení olova z rud byla méně náročná, než tomu bylo
např. při hutnickém zpracování rud železných. Archeologické
nálezy pecí k rudnímu tavení olova jsou poměrně vzácné. Na
obr. 12 je primitivní hutnická pec k tavení surového olova, kterou zveřejnil R. F. Tylecote [5], kromě jiného i s komentářem,
že tavicí proces surového olova z rud se od doby římské jen
málo měnil, přičemž je téměř určité, že později byly obdobné pece opatřeny výpustí kapalné strusky, podobně jako kovářské pece ke zpracování železa. Přibližně se dá soudit, že
podobné pece, vytápěné dřevěným uhlím s dmýcháním vzduchu, pracovaly v hutích Alstom v Anglii mezi lety 1100 až 1307
[5] k produkci olova a stříbra [5].
V roce 1984 zveřejnil J. Merta [6] výzkum pece sloužící k tavení olova. Na pec ho upozornil externí pracovník Technického
muzea v Brně dr. Karel Kučera, na základě jím objevené mapy
z 20. let 19. století s místním označením Zum alten Silberofen.
Pec, jejíž nákres je doložen na obr. 13, se nacházela v hlubokém údolí potoka Stříbrnice, který pramení nedaleko osady Lesní Hluboké u Velké Bíteše. Výzkumem [6] odkrytá šachtová pec o půdorysu 180 × 120 cm byla zděná z lomového kamene na hlínu, přičemž šachta se zachovala do výšky 135 cm.
Při peci byla ve stráni odkopána zavážecí rampa. Analýzou
sklovitého struskového povlaku odseknutého z kamenů pece
bylo zjištěno, že jeho složení tvoří kromě jiných prvků v hm.
%: olovo v průměru 0,84 (max. 2,13 Pb), měď 0,38 (max. 0,65
Cu) a stříbro 0,18 (max. 0,27 Ag); dále byl rtg. fázovou analýzou identifikován oxid olovnatý PbO (klejt) a křemičitan olovnatý Pb3SiO5 [7]. Šachtovou pec, která pracovala v údolí potoka Stříbrnice, přibližuje snímek na obr. 14 z roku 2002.
P. Rous [8] připomíná existenci tavírny olova [9], která pracovala v údolí Borovského potoka ještě na přelomu 16. a 17. století a byla zničena během třicetileté války. V muzeu se k ní zachoval její náčrt, podávající jistou, avšak ne zcela určitou informaci o tom, že její součástí byly šachtové pece a patrně
také pec ke shánění olova sloužící k výrobě stříbra. Snímek tavírny je znázorněn na obr. 15 [9].
R e d u kč n í t ave n í s u r ové h o o l ova
v š a c h t ové p e c i
Rozdílné chemické složení strusek z huti 1 značené jako Grodlův mlýn a z huti 2 značené jako Simtany ve srovnání s hutěmi 3 značené Bartoušov a 4 Stříbrné Hory, které se významně
odlišuje v obsahu olova a železa, svědčí o tom, že v těchto lokalitách se výběr olovnatých vsázek řídil navzájem odlišnými
pravidly. Největší a silně statisticky významné rozdíly existují
v obsazích olova, které je ve struskách z hutí 1 a 2 významně
vyšší a v hutích 3 a 4 významně nižší. Dále v obsazích železa
ve struskách, které je v hutích 1 a 2 podstatně nižší a v hutích
3 a 4 naproti tomu podstatně vyšší než v hutích předcházejících. Hutě, z nichž pochází soubor strusek 1 od Grodlova mlýna a z potoka Žabince, lze se zřetelem k současnému časovému členění podle P. Rouse a K. Malého [2] a [8] zařadit k nej-
Obr. 12. Primitivní šachtová pec k tavení surového olova podle
R. F. Tylecota [5]
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 335
z historie
Obr. 13. Archeologický nález šachtové pece k tavení surového
olova v údolí potoka Stříbrnice. Místo Zum alten Silberofen je zaznamenáno na mapě z 20. let devatenáctého století (autor J. Merta [6])
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý
Tab. I. Chemické složení hutnických strusek z taveb surového olova v lokalitách z okolí Havlíčkova Brodu [hm. %]
Lokalita 1 Grodlův mlýn (8)
prvek
Obr. 14. Snímek šachtové pece k tavení
surového olova v údolí potoka
Stříbrnice (stav v roce 2002, foto
K. Stránský)
2 Simtany (8)
3 Bartoušov (9)
4 Stříbrné Hory (7)
x
sx
x
sx
x
sx
x
sx
O
38,39
5,12
33,34
2,79
29,15
2,75
32,67
1,47
Na
0,37
0,35
0,79
0,46
0,01
0,024
0,67
0,75
Mg
0,92
0,18
0,79
0,23
0,68
0,14
1,03
0,18
As
0,00
0,00
0,15
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
Al
4,50
0,45
3,98
0,39
3,37
0,53
4,53
0,41
Si
20,68
2,11
19,97
2,73
16,13
3,04
23,90
1,57
P
0,21
0,07
0,28
0,21
0,27
0,03
0,20
0,08
S
0,99
0,51
0,87
0,19
2,70
2,58
1,33
0,39
Ag
0,26
0,11
0,18
0,11
0,13
0,087
0,25
0,15
K
2,02
0,22
2,01
0,14
1,13
0,20
1,97
0,14
Sb
0,00
0,00
0,21
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
Ca
2,83
0,84
2,39
0,52
0,89
0,20
2,74
0,33
Ti
0,30
0,06
0,31
0,07
0,27
0,04
0,31
0,09
z historie
starším zdejším hutím otevřeným cca
Cr
0,09
0,04
0,16
0,08
0,00
0,00
0,06
0,05
v roce 1256. Tato lokalita je jmenována
Mn
3,83
1,11
2,52
1,66
0,56
0,12
2,59
0,60
jako Mittelberg a je spojená se stavbou
Fe
15,63
5,44
24,29
5,34
33,50
3,21
24,93
3,46
kostela či kaple sv. Markéty. Soubor struNi
0,06
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sek 4 od Stříbrných Hor – Dolního DvoCu
0,36
0,34
0,61
0,14
1,07
1,23
0,11
0,12
ra spadá podle P. Rouse [8] do pozdníZn
2,00
0,77
1,54
0,45
7,74
1,97
2,01
0,65
ho středověku a raného novověku (cca
Pb
6,39
2,64
5,63
1,31
1,62
1,08
0,79
0,65
do let 1450 až cca 1620) a s velkou pravsuma
99,83
99,87
99,22
100,09
děpodobností pochází z produkce býPozn.: ( ) v závorce záhlaví je počet vzorků analyzovaných strusek
valé tavírny. Lokality 2 Simtany a Bartoušov – Hrubú lesík – sice nejsou blíže
Tab. II. Chemické složení strusek z redukčních taveb surového olova podle [4] (s. 244,
časově autory zařazeny, avšak soubory
tab. 47) [hm. %]
strusek 1 Grodlův mlýn a 4 Stříbrné Hory
Série
O
Si
Fe + Mn
Ca
Zn
Al
Cu
Pb
suma
– tavírna vymezují svojí polohou mezi
1
21,89
19,05
32,45
15,42
2,67
6,71
0,10
1,50
99,80
olovem a železem v grafu na obr. 5 a 7
2
21,84
22,30
30,00
15,42
5,35
2,49
0,00
0,90
98,30
prostor pro soubor strusek 2 Simtany
3
19,98
15,93
32,36
12,50
10,69
5,54
0,16
1,60
98,76
(který je bližší k poloze 1) a 3 Bartoušov
4
19,63
15,80
34,38
8,09
16,04
4,78
0,90
2,30
101,90
– Hrubů lesík (který je bližší k poloze 4).
5
15,02
8,60
35,86
3,92
34,30
0,00
0,00
3,00
100,70
Takto se nabízí možnost hodnotit soux
19,67
16,34
33,01
11,07
13,81
3,90
0,23
1,86
99,89
bor strusek 2 Simtany jako starší, pozdsx
2,80
5,08
2,22
5,00
12,55
2,67
0,38
0,81
1,46
ně středověkou hutní produkci a soubor
strusek 3 Bartoušov jako mladší, raně
novověkou hutní produkci.
Přímka na obr. 6 přitom naznačuje trend, směřující od vyšsignalizuje časový sled vývoje složení hutnických taveb sušího obsahu olova k vyšším obsahům železa v základní hutrového olova. V něm lze předpokládat, že docházelo – dnes
nické vsázce, ve kterém se nejspíše ubíralo složení vsázek
bychom řekli – k jisté optimalizaci složení vsázky redukčního
surového olova na sledovaných hutních lokalitách, a zároveň
tavení surového olova. Průsečík přímky redukčních taveb
surového olova v šachtové peci podle dat
v tab. II (rok 1958) a přímky strusek
z Havlíčkobrodska (lokalit 1 až 4) ze
13. až 17. století hovoří o zmíněné tendenci dosti přesvědčivě.
Obr. 15. Náčrt uspořádání tavírny olova před jejím zánikem během třicetileté války. Nákres stříbrné hutě (Městské muzeum Přibyslav, inv. č. 15). Převzato z práce [9].
Pozn. autorů: jádro tavírny podle nákresu tvořily nejspíše dvě šachtové pece
(otevřené uprostřed), pec ke shánění olova (krytá vlevo), vzduch do pecí byl
dmýchán dmychadly poháněnými vodním kolem (vpravo)
336 S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
Souhrn ke vztahu olova a železa
k bodu a) (viz I. část, Slévárenství č. 7–8,
s. 276) lze formulovat v tom smyslu, že
na Havlíčkobrodsku výběr vsázky do taveb surového olova směřoval postupně k řízenému výběru rudnin obsahujících kromě rudních minerálů rovněž
takové podíly křemene, vápence, živce
a železné rudy, které by ve svém důsledku zajistily co nejnižší obsah olova
ve strusce.
Například optimální vztah olova a železa
vzhledem ke struskám z redukčních taveb šachtové pece 20. století a spojující
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý
strusky ze 13. až 17. století je dán průsečíkem přímek aproximovaných rovnicí
(5)
která se vztahuje ke struskám z redukční šachtové pece a má
korelační koeficient r = 0,9891 (rkrit.α 0, 01 = 0,9587), a rovnicí
(6)
která se vztahuje ke struskám z Havlíčkobrodska k lokalitám
1, 2, 3 a 4, přičemž jí odpovídá korelační koeficient r = 0,6206
(rkrit.α 0,001 = 0,5541) (oba koeficienty jsou pro 3 stupně volnosti v rovnici (5) a 30 stupňů volnosti v rovnici (6) statisticky
významné). Průsečík přímek v grafu na obr. 6 má tyto parametry: hm. % olova ve strusce 1,97 a hm. % železa ve strusce 33,32 (při jinak stejném složení strusek podle tab. I a II
a charakterizuje stav, k němuž se postupně přibližovaly pozdně středověké a raně novověké technologie.
Ke vztahu zinku a vápníku ve struskách z tavení surového olova k bodu b), (viz I. část, Slévárenství č. 7–8, s. 278)
poznamenejme, že anomální složení strusek z lokality 3 Bartoušov – Hrubů lesík je patrně dáno místním složením olovnato-zinkových sulfidických rud, kde v některých případech
mohou místně převládnout sulfidy zinku (sfalerit) nad sulfidy
olova (galenit, anglesit) [4]. Tento případ je charakteristický
pro huť, která pracovala jižně od Bartošova a tavením surového olova produkovala strusky, v nichž jednoznačně dominuje zinek (oxidy a sulfidy zinku) nad olovem (oxidy a sulfidy
olova). Rozdíl ve složení strusek mezi lokalitou 3 Bartoušov –
Hrubů lesík a lokalitami zbývajícími (tj. 1 Grodlův mlýn, 2 Simtany a 3 Stříbrné Hory – Dolní Dvůr) vynikne z grafického znázornění na obr. 8, z něhož plyne, že tyto soubory strusek jsou
od sebe skokem zřetelně odděleny. Také z redukčního tavení
surového olova v šachtové peci plyne [4], že vápník významně
snižuje rozpustnost zinku ve struskách z tavení olova obr. 9.
Ke vztahu zinku a křemíku ve struskách z tavení olova
k bo-du c), (viz I. část, Slévárenství č. 7–8, s. 278) lze dodat,
že křemík (oxid SiO2) obsažený ve strusce v ní silně zredukuje obsah zinku. Tento efekt se projevil jak u celého souboru
32 strusek z havlíčkobrodských lokalit 1 až 4, tak i ve struskách po redukčním tavení surového olova v šachtových pecích
a je názorně doložen grafem na obr. 10. Účinky vzájemné
interakce zinku a křemíku v kapalných struskách celého souboru strusek (tj. 32 strusek z Havlíčkobrodska podle tab. I
a série pěti strusek podle tab. II) jsou pozoruhodné zároveň
tím, že je možno je kvantitativně vyjádřit stejnými bezrozměrovými vztahy
Změřený vztah stříbra a olova ve struskách z tavení olověných, převážně sulfidických rud k bodu d), (viz I. část, Slévárenství č. 7–8/2011, s. 278) poskytuje pouze orientační a převážně statisticky nevýznamný pohled na korelaci prvků Ag–Pb.
Z grafického znázornění na obr. 11 je patrná určitá nevýrazná
tendence ke zvýšení obsahu stříbra ve struskách při vyšším
obsahu olova. Avšak analýzy stříbra použitou metodou se
pohybují poblíž meze detekovatelnosti a je třeba je brát s obezřetností. Kromě toho nelze vyloučit možnost, že surové olovo bylo přetaveno tzv. sháněním olova s cílem převést olovo
na PbO a relativně obohatit zbylou taveninu stříbrem [9]. Z minulosti jsou totiž zachovány zprávy, že ztuhlé kapky stříbra
zde byly na ztuhlém PbO (klejtu) vskutku nalezeny, takže tato
technologie byla používána. Nepřímou informaci o tom podává nákres bývalé tavírny z počátku 17. století na obr. 15.
Z ávě r e m k m e t a l u r g i i t ave n í s u r ové h o
o l ova
Surové hutní olovo se získává nejčastěji ze sulfidických rud,
kde je převládajícím zdrojem galenit a zčásti také anglesit,
a to pražením, přičemž lze aplikovat pochod srážecí, který však
vyžaduje galenit, prostý arzenu, antimonu a zinku, dále pochody pražně reakční, pražně redukční a redukční [4], [10]. Pochody pražně redukční [10], resp. redukční [4], jsou nejvíce
rozšířené, dávají lepší výsledky a jsou vhodné ke zpracováním
chudších rud, bez ohledu na druh nečistot a složení hlušiny.
Pochody sestávají z pražení a z redukce. Pražením se olovo vázané původně na sulfid převede na oxid reakcí
2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2
(8)
S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10 337
z historie
která je spojená s vývojem tepla. Redukcí oxidem uhelnatým
CO a za zvýšených teplot přímo uhlíkem C se oxid olovnatý
PbO zbaví kyslíku, takže výsledkem je surové olovo. Toto surové hutní olovo je třeba zbavit příměsí, zpravidla kovů, které
jej znečišťují. Rafinací surového hutního olova se následně
odstraňují měď, železo, arzen, antimon, cín, síra a stříbro,
včetně příměsi zlata. V této práci bylo porovnáno chemické
složení dvou souborů hutnických strusek jako odpadového
produktu tavení surového olova.
Základní soubor obsahoval 32 strusek ze čtyř oddělených hutních lokalit v blízkém okolí Havlíčkova Brodu. Uvedený soubor
byl porovnán se sérií pěti strusek redukčního tavení surového
olova v šachtové peci, které byly charakterizovány chemickým
složením a popisem výrobní technologie a její metalurgické
fáze podle literatury [4].
Přitom bylo zjištěno, že pro oba soubory existují společné
znaky. Tyto znaky popsané v předchozí části, doložené daty
v tab. I a II a zobrazené graficky na obr. 5–11, jsou demon2 191
5 683
≈
=1
strovány společnými
vztahy ve struskách mezi olovem a že(2,29 ± 0,04)
(2,29 ± 0,04)
(hm. % Zn) . (hm. % Si)
(hm. % Zn) . (hm. % Si) lezem, resp. mezi olovem a železem s manganem, mezi zinkem a vápníkem a mezi zinkem a křemíkem, v souborech obou
1
5 683
(7)
≈
=1
porovnávaných taveb.
(2,29 ± 0,04)
(2,29 ± 0,04)
Si)
(hm. % Zn) . (hm. % Si)
Společné znaky demonstrují do značné míry metalurgickou
spojitost mezi hutními tavbami surového olova v havlíčkokteré mají povahu kvazirovnovážných konstant reakcí obou
brodských lokalitách ve 13. až 17. století a redukčními tavprvků v kapalných struskách. Dělením obou čitatelů v rovnici
bami surového olova v šachtových pecích z druhé poloviny
(7) konstantou 2 191 je možno vyjádřit relativní vztah reakce
20. století. Na základě společných znaků předpokládáme, že
Zn a Si v havlíčkobrodských struskách relativně k průběhu
v havlíčkobrodských lokalitách byly tamními hutníky použity
téže reakce v šachtové peci. Podíl obou konstant v čitateli
výrobní technologie, které se postupně blížily a mezi 16. až
5 683/2 191 = 2,594 v sobě zahrnuje odlišnosti v průběhu
17. stoletím byly velmi blízké, ba téměř identické, s technolotéto reakce, například vliv teploty, dalších komponent v obou
gií redukčního tavení surového olova v šachtových pecích.
souborech olovářských strusek, geometrických podmínek aj.
Je pozoruhodné, že v době, kdy hutníci měli k dispozici pouv jednom a druhém souboru strusek.
ze jednoduché identifikační prostředky, délkové, plošné a ob-
K . St r á n s k ý / D. J a n o v á / L . St r á n s k ý
jemové míry, dále váhy a vizuální prostředky k třídění základní
vsázky a výběru rudních minerálů, spojené se zkušenostmi
a základní intuicí, dokázali – jak plyne z analýz chemického
složení hutnických strusek – v jednotlivých víceméně rozptýlených a navzájem oddělených hutních lokalitách pracovat
s nevelkými rozptyly ve výsledném chemickém složení strusek.
L i t e ra t u ra
[1] PŮŽA, F.: Kronika Přibyslavská. Nákladem Společenstva
různých živností v Přibyslavi. Přibyslav 1914, s. 410.
[2] ROUS, P. – MALÝ, K.: Průzkum terénních stop po zpracování polymetalických rud na Havlíčkobrodsku. In Mediaevalia Archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých
kovů: sídelní a technologické aspekty. Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2004, s. 121–144. ISBN 80-86124-48-7.
[3] AGRICOLA, G.: Georgius Agricola Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve. MONTANEX, a. s., Ostrava 2006, 546 s.
ISBN 80-7225-218-6. (Georgii Agricolae: De re metallica
libry XII, Basileae MDLVI).
[4] SEVRJUKOV, N. N. – KUZMIN, R. A. – ČELIŠČEV, J. V.:
Obecné hutnictví. Praha : SNTL, 1958, 564 s.
19. seminář
Ekologie a slévárenství
O b la s t ní v ý b o r re g i o nu V ýc h o d ní c h Če c h Če s ké s l é v á renské sp ole čnos ti a EM P L A , sp ol. s r. o., p o řádá s p o d p o r o u O d b o r u ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í K r a j s ké h o ú ř a d u
v H rad ci K rál ové již 19. s e m i n á ř E ko l o g i e a s l évá r e n s t v í, k te r ý m s i lze d o p lni t z na l o s t i a u ja s ni t s i p o v i n n o s t i v y p l ý va j í c í ze z m ě n p ráv ní c h n o re m ČR .
Te r m í n: 9. –10. 11. 2011
M í s t o ko n á n í: H ra d e c K rá l o v é (s t ř e d ní z a s e d a c í m ís tn o s t K ra j s ké h o ú ř a d u)
B l i ž š í i n f o r m a c e: s l e va re ns k a @ v o lny.c z ,
la na .i @ s l e va r na .c z , v la d o b la ha @ s ez na m.c z
N a s e t k á n í s vá m i s e t ě š í p o ř a d a t e l é .
Seminář z dějin hornictví
a Seminář z dějin hutní výroby
Te r m í n : 9. –10. li s to p a d u 2011
M í s t o ko n á n í : N á ro d ní te c hni c ké mu ze u m, P ra ha
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.nt m.c z , te l.: 2 20 3 9 9 19 4 ,
M g r. M . N o v ot ný
MAKINAT Libanon 2011
Ve l e t r h p r ů my s l ové h o z a ř íz e n í a t e c h n o l o g i í ,
o b rá b ě c í c h s t r o j ů a t d .
Te r m í n : 6 . – 9. p ro s in ce 2011
Místo konání: Bejrútské výstavní centrum, Bejrút, Libanon
B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.ma k ina t l e b a n o n.co m
338 S l é vá re ns t v í . L I X . z á ř í – ř í j e n 2011 . 9 –10
[5] TYLECOTE, R. F.: A history of metallurgy. The Metals
Society, London, 1976, 182 s. ISBN 0 904357 06 6.
[6] MERTA, J.: Výzkum tavicí pece v údolí potoka Stříbrnice
(kat. úz. Lesní Hluboké – okr. Brno – venkov. Archeologia
technica, 3, 1984, s. 108–109.
[7] STRÁNSKÝ, K. – MERTA, J. – BUCHAL, A.: Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice. Archeologia technica, 15, 2003, s. 31–35.
[8] ROUS, P.: Stříbrorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od
13. do 17. století. Archeologia technica, 15, 2003, s. 49–58.
[9] JANGL, L. – MAJER, J. – ROUS, J. – VOSÁHLO, J.: Nákres
stříbrné hutě ze 17. století ze sbírek Městského muzea
v Přibyslavi. Archeologia technica, 16, 2004, s. 54–58.
ISBN 80-86413-27-6.
[10] QUADRAT, O.: Základy metalurgie kovů. Nakladatel Josef
Hokr, Praha 1948, s. 240.
Pr vní část byla zveřejněna ve Slévárenst ví č. 7– 8/2011,
s. 275 –278 .
Zpracováno díky projektu grantové agentury ČR reg. č.
106/09/0969.
slévárenská ročenka® 2011
(obsahově navazuje na ročenku 2010 a 2008)
OBSAH
Česká slévárenská společnost
Světová slévárenská organizace (WFO)
Svaz sléváren České republiky
Sdružení přesného lití – CICA
Normy ve slévárenství – Zkoušení odlitků
• ČSN EN 1369 Slévárenství – Zkoušení odlitků magnetickou
práškovou metodou
• ČSN EN 1370 Slévárenství – Hodnocení drsnosti povrchu
vizuálně pomocí srovnávacích etalonů
• ČSN EN 1371-1 Slévárenství – Kontrola kapilární metodou
– Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem, do trvalých
forem gravitačně a pod nízkým tlakem
• ČSN EN 1371-2 Slévárenství – Kontrola kapilárními metodami – Část 2: Přesně lité odlitky
• ČSN EN 12454 Slévárenství – Vizuální kontrola povrchových vad – Ocelové odlitky odlévané do pískových forem
• ČSN EN 12680 -1 Slévárenství – Zkoušení ultrazvukem –
Část 1: Ocelové odlitky pro všeobecné použití
• ČSN EN 12680 -2 Slévárenství – Zkoušení ultrazvukem –
Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti
• ČSN EN 12680 -3 Slévárenství – Zkoušení ultrazvukem –
Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem
• ČSN EN 12681 Slévárenství – Radiografické zkoušení
Žluté stránky
Termín vydání: říjen 2011
Cena publikace (ČR): 900 Kč /ks (+ DPH)
Objednávky: Česká slévárenská společnosti,
Mgr. František Urbánek, p. s. 134, Divadelní 6,
657 34 Brno, [email protected]
Download

Využijte nových dimenzí skutečně komplexního dodavatele