…pracovat s lidmi je umění
KDO JSME A CO NABÍZÍME
Personal3p pro vás připravuje produkty, které přesně vyhovují požadavkům
moderního byznysu a spojují v sobě flexibilitu, zákaznickou náročnost a kvalitu.
Zároveň však ponechávají prostor individuálním požadavkům firmy. Našim cílem je
poskytnout klientovi kvalitu služby, která je využitelná nejen v profesním, ale
i osobním životě a pomůže Vám rozšířit Vaše vědomosti a znalosti. Základem naší
práce je především důraz na potřeby klienta, individuální a profesionální přístup jako
předpoklad pro úspěšné dosahování cílů.
Personal3p - vzdělávací a poradenská agentura zabývající se oblastmi řízení
lidských zdrojů a poradenstvím v psychologické a sociální sféře. Služby
poskytujeme od roku 2001.
Jsme držiteli akreditace MPSV.
Nabízíme vzdělávací a výcvikové kurzy zaměřené na vedení lidí, týmovou
spolupráci, sebereflexi a problematiku interpersonálních vztahů.
Realizujeme personální audity, interní analýzy, profily pracovníků
a pomáháme při sestavování pracovních týmů, nastavování systému
hodnocení apod.
Poskytujeme individuální, týmové i manažerské supervize a koučink.
Nabízíme poradenství v osobních, partnerských, rodinných a pracovních
záležitostech.
Opíráme se o mnohaleté praktické i teoretické znalosti interních a externích
lektorů v oblasti psychologie, sociologie, andragogiky a HR Managementu.
Lektorský tým získal své praktické dovednosti působením na akademických
a manažerských pozicích, studiem a odbornými stážemi v zahraničí. Lektoři
pravidelně působí také jako supervizoři týmů a manažerů v ziskové i neziskové
sféře.
Realizace poradenských, projektových, výcvikových a vzdělávacích aktivit je
maximálně přizpůsobována cílům, specifickým podmínkám a individuálním
potřebám klientů.
2013
VZDĚLÁVÁNÍ
KDE?
Všechny semináře, kurzy a vzdělávací programy mohou být realizovány v prostorách
Vaší organizace. Vy a Vaši zaměstnanci tedy nemusíte nikam jezdit, my přijedeme za
Vámi.
JAK?
Součástí seminářů jsou powerpointové prezentace, cvičení, modelové situace,
případové studie, testy, video analýzy, autodiagnostika a pracovní sylaby.
ZA KOLIK?
Cena jednotlivých seminářů je stanovena dohodou (dle rozsahu, obsahu, použitých
technik, metod a pracovních sylabů). Její výše může být odpovídajícím způsobem
upravena v návaznosti na meziroční růst inflace o více jak 5% (dle oficiální zprávy
statistického úřadu). Klient obvykle hradí také případné ubytování lektorů a jejich
cestovní náklady.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Mgr. Jana Paloušková
PhDr. Markéta Greplová
+420 603 843 1344
+420 605 414 636
[email protected]
www.personal3p.cz
Horní lán 9, 779 00 Olomouc
2013
SEMINÁŘE AKREDITOVANÉ MPSV
Moderní styly řízení
Jako styl vedení označujeme celkový způsob jednání a chování manažera v každodenní praxi,
má vliv na motivaci zaměstnanců a jejich pracovní spokojenost, odráží se v celkovém výkonu.
Řídících stylů je celá řada, žádný z nich není použitelný vždy a za všech okolností – záleží
zejména na situaci, pracovní a psychologické zralosti podřízených. Orientace v jednotlivých
stylech řízení, možnostech jejich aplikace, umožňuje manažerům rozpoznat přednosti a limity
jejich vlastního stylu řízení, efektivní a neefektivní způsoby chování v závislosti na konkrétní
situaci.
Cíl:
 Poznat svůj vlastní řídící styl
 Orientace v různých stylech řízení a jejich situační podmíněnosti v závislosti na zralosti
skupiny
 Seznámení se s alternativními styly řízení, jejich výhodami a limity
Motivace podřízených
Nedílnou součástí manažerských dovedností je schopnost motivovat pracovníky, získat je pro
plnění dílčích i strategických cílů organizace, zajištění optimálního výkonu. Podmínkou
úspěšné motivace je především dobrá znalost podřízených, jejich potřeb a v návaznosti na to
volba účinného motivačního postupu.
Cíl:
 Schopnost vysvětlit vztah mezi motivací a výkonem
 Orientace v možnostech a limitech systému odměňování či sankcí
 Seznámení se s jednotlivými komponentami motivující řídící práce
Hodnocení podřízených
Hodnocení pracovníků představuje jeden z mnoha řídících nástrojů konkrétně ovlivňujících
korekci či zvyšování pracovní výkonnosti. Efektivní systém hodnocení je důležitou zpětnou
vazbou pro obě strany. Výsledky hodnocení jsou využitelné při úvahách o motivaci
zaměstnanců, personálních přesunech či organizačních změnách, dalším vzděláváním
pracovníků atd.
Cíl:




Porozumění zásadám efektivního vedení hodnotícího pohovoru
Seznámení s různými formami hodnocení výkonu, jejich přednostmi a limity
Porozumění hodnocení podřízených jako důležité zpětné vazbě
Schopnost popsat navazující procesy
2013
Možnosti zefektivnění týmové práce
Aby bylo možné mluvit o skutečně efektivně fungujících týmech, je třeba věnovat pozornost
i jednotlivým procesům, které v jejich rámci probíhají a které svým nastavením celkový výkon
týmu často spíše brzdí. Příkladem zde mohou být přístupy k řešení týmových úkolů nebo
pracovní porady – ty představují důležitý nástroj řízení, přesto řada manažerů není spokojena
s jejich průběhem ve svých organizacích. Vedoucí pracovníci uvádí, že tráví na poradách
příliš mnoho času, který by mohli využít smysluplněji. Efektivní vedení porad šetří čas nejen
zúčastněných, ale také finanční zdroje organizace.
Cíl:
 Porozumění procesům přispívajícím k efektivnímu fungování týmu
 Porozumění významu porad pro fungování organizace a zásadám jejich správného
vedení
 Orientace v možnostech řešení týmových úkolů (důraz na tvořivé přístupy)
Tvorba a vedení týmů
Týmová práce představuje specifický přístup k řešení daných úkolů. Ne každá pracovní
skupina je však týmem. Pro dobře fungující tým je typická vysoká výkonnost a efektivita
práce. Zajištění toho klade vysoké nároky nejen na jednotlivé členy týmu (které je třeba na
práci v týmu připravit), ale zejména na vedoucího. Od každého šéfa týmu se kromě
příslušných řídících dovedností očekává dobrá znalost principů týmové práce, nositelů
jednotlivých týmových rolí atd.
Cíl:
 Schopnost rozpoznat individuální a skupinové limity týmové práce
 Znát zásady sestavování týmu a efektivní podpory jeho fungování
 Orientace v zákonitostech týmového výkonu a možnostech jeho ovlivnění
Základy teambuldingu
Týmová práce a spolupráce je nedílnou součástí moderního fungování organizací. V poslední
době se o týmovosti všude hodně mluví, ale málo kdo ví, jak správně nastavit zásady efektivní
týmové spolupráce. Pokud manažeři dokážou být vnímaví a ochotni naslouchat různým
signálům napětí, mohou předejít mnohdy zbytečným, nevyřčeným a neřešeným problémům.
Práce se zpětnou vazbou napomáhá prevenci týmových krizí.
Cíl:
 Schopnost posoudit přednosti a limity týmové práce a teambuildingu
 Porozumění úloze vedoucího týmu, jeho možnostem při ovlivňování týmového dění
 Umět rozpoznat symptomy týmových problémů a navrhnout řešení
2013
Konfliktní situace a možnosti jejich zvládání
Konflikty jsou běžnou součástí našeho života, jde o přirozený a z hlediska vývoje i potřebný
jev. Jejich důsledky mohou být v závislosti na průběhu pozitivní i negativní. Naším cílem by
nemělo být vyhýbat se konfliktním situacím, ale rozvíjet své schopnosti je adekvátním
způsobem zvládat. Dobrý sluha, ale zlý pán, platí nejen pro oheň. Nezvládnuté konflikty mají
na život organizace destruktivní vliv téměř vždy, i proto je důležité učit se s nimi pracovat.
Jen pokud je s konflikty dobře zacházeno mají potenciál podněcovat rozvoj a stimulovat
změny.
Cíl:
 Získání přehledu o jednotlivých typech konfliktů, zákonitostech jejich vzniku
a možnostech předcházení
 Schopnost rozpoznávat nátlak a manipulaci a bránit se jim
 Orientace ve vybraných stylech zvládání konfliktů, volba účinné strategie
Strategie řešení konfliktů v týmu
Seminář navazující na „Konfliktní situace a možnosti jejich zvládání“, je zaměřený na hlubší
porozumění problematice konfliktů.
Cíl:
 Seznámení se s výhodami a limity různých komunikačních stylů při zvládání kolizních
situací
 Orientace v účinných strategiích řešení konfliktu
 Porozumění vlivu vlastních emocí na průběh konfliktu
Asertivita, její přednosti a limity v komunikaci
Asertivita je stále ještě řadou lidí mylně spojována s manipulací resp. bezohledným
prosazením svých zájmů na úkor druhých. Ano, podstatou asertivity je prosazení požadavků či
nároků, ale s respektem k sobě i jiným. Asertivita představuje také vysoce účinný nástroj
zvládání manipulace. Schopnost rozlišit jednotlivé styly jednání (manipulativní, pasivní,
agresivní, asertivní) a správně uplatňovat asertivní způsob komunikace přispívá ke zlepšení
vztahů v rámci organizace (prevence vzniku destruktivních konfliktů), a odráží se také
v kvalitě poskytovaných služeb.
Cíl:
 Porozumění přednostem a limitům asertivního způsobu komunikace
 Schopnost odlišit asertivní styl komunikace od ostatních, orientace v základních
formách asertivity
 Orientace v základních asertivních technikách a možnostech jejich využití v praxi
2013
Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit
Podmínkou úspěšného fungování každé organizace či služby je schopnost oslovit a udržet si
spokojené klienty. I přesto efektivní prezentaci služeb celá řada organizací nevěnuje
dostatečnou pozornost. Pracovníci často nejsou obeznámeni s tím, jak velkou roli při této
prezentaci hrají oni sami, jak se na vztahu s klienty odráží jejich postoje a jednání.
Cíl:
 Posílení schopnosti efektivně prezentovat práci organizace i svou vlastní při jednání
s různými typy klientů
 Seznámení se správným způsobem argumentace a reakce na tradiční námitky
 Orientace v základních motivech klientů, schopnost je rozpoznat
Zvládací strategie problematických klientů
Kdo je to problematický klient? Každý z nás občas musí jednat s lidmi, s kterými je jednání
obtížné. Místo toho aby se snažili dohodnout, přispět k nalezení vhodného řešení, vše svým
přístupem jen komplikují. Pochopení takových jedinců, porozumění jejich motivaci, tomu co
si myslí a proč jednají právě tak, jak jednají, je způsob jak se vyhnout nepříjemnostem,
zbytečným konfliktům a řešení komplikovaných otázek.
Cíl:
 Orientace ve zdrojích chování oponujících klientů
 Seznámení se se základními taktikami a strategiemi jednání se svízelnými typy klientů
 Porozumění vlastním vzorcům chování při jednání s oponenty
Komunikace s nemocnými a zdravotně postiženými
Nemoc či zdravotní postižení sebou nesou jistá specifika. Věci, které jsou pro ostatní zcela
běžné a bezproblémové, představují pro lidi s postižením nebo vážnou nemocí komplikace, na
jejichž překonání je třeba zvýšeného úsilí. Porozumění těmto lidem není vůbec jednoduché,
jejich zkušenost je mnohdy nesdělitelná. I v každodenní komunikaci tak můžeme narážet na
celou řadu problémů. Vedle obecně platných zásad komunikace je tak třeba mít na paměti
a uplatňovat i ty, které usnadňují porozumění a zohledňují specifika daného postižení.
Cíl:



Seznámení se s efektivními způsoby komunikace v závislosti na typu handicapu
Orientace ve vybraných psychologických typologiích souvisejících se zdravotním
postižením
Lepší porozumění předsudkům vůči nemocným a handicapovaným, rozvíjení schopnosti
s nimi pracovat
2013
Komunikace není jen umění mluvit
Lidé jsou bytosti společenské a komunikace je základním nástrojem jejich interakce. Nelze
nekomunikovat. Komunikace je pro nás tak samozřejmá věc, že k ní často přistupujeme zcela
automaticky jako k něčemu, co máme perfektně zvládnuté. A přece, příčinou spousty
problémů, s nimiž se potýkáme, je právě komunikace.
Cíl:
 Orientace v přednostech a limitech verbální a neverbální komunikace
 Porozumění významu zpětné vazby, znalost zásad jejího poskytování
 Aplikace základních poznatků o komunikaci na konkrétní situace z prostředí organizace
Vyhoření není totéž, co únava
Přetrvávající pocity únavy, nespokojenosti, ztráty zájmu u jinak vysoce výkonných jedinců
mohou být známkou prožívaného syndromu vyhoření. Stav vyhoření se objevuje jako plíživé
psychické vyčerpání, následek dlouhodobého působení stresujících podnětů. Důsledky tohoto
stavu se dostavují postupně. Počáteční entuziasmus, zapálení pro práci, uspokojení
z pracovních úspěchů, nadšení ze seberealizace se postupně vytrácejí. Začíná se měnit
profesionální chování jedince, oslabuje se jeho zájem o klienty. Ignorování tohoto stavu vede
ke značným ztrátám jak na rovině osobní, tak na rovině organizace jako celku.
Cíl:
 Získání přehledu o faktorech a rizicích syndromu vyhoření a možnostech prevence
 Orientace v tradičních příznacích syndromu vyhoření
 Seznámení se s účinnými strategiemi předcházení syndromu vyhoření
Problematika stresu a možnosti jeho zvládání
Psychohygiena v souvislosti s pracovním prostředím se zdá být stále aktuálnějším tématem.
Každý třetí zaměstnanec necítí v práci psychické bezpečí. Jedním z významných faktorů
vyvolávající tento pocit je prožívaný stres, projevující se dočasnými psychickými
a fyziologickými změnami. K překonání jeho následků je třeba porozumění příčinám,
zákonitostem stresové reakce a nalezení vhodných zvládacích strategií.
Cíl:
 Orientace v základních příznacích a projevech stresových situací, zátěžových situacích
a základních adaptačních mechanismech
 Naučit se lépe zvládat pracovní zátěž a posilovat psychickou odolnost
 Seznámení se s účinnými strategiemi předcházení stresu – možnosti využití
psychohygieny a relaxačních metod
2013
Jak na emoce v komunikaci s klienty - jste emocionálně inteligentní?
Emoce jsou přirozenou součástí našich životů, nelze je z nich vynechat. Jakékoli pokusy o to
být alespoň v pracovním prostředí „čistě racionální“ a nevpouštět do hry emoce končí dřív
nebo později neúspěchem.
Emoční inteligence jako soubor schopností, které nám pomáhají, abychom se cítili v životě
spokojení, zahrnuje hlavně sebeovládání, umění rozpoznat pocity druhých lidí i své vlastní –
poznání sama sebe, vytrvalost a empatii. Rozumí se jí schopnost vyznat se sám v sobě
i v ostatních, vnitřní motivace a zvládání emocí jak vlastních, tak i druhých. Zkušenosti
nasvědčují tomu, že právě tyto kvality rozhodují o úspěchu v osobním i profesním životě.
Cíl:
 Naučit se identifikovat pocity své, pocity druhých a rozumět jim.
 Získat náměty k dalšímu rozvoji emočních kompetencí.
 Porozumět vlivu emocí (emoční inteligence) na pracovní výkon
DALŠÍ NABÍZENÉ SEMINÁŘE
(podrobnější informace a cíle dodáme na vyžádání obratem)
Řízení lidských zdrojů v pomáhající instituci
Tréninky v manažerských dovednostech
Firemní kultura a její budování
Společenská diplomacie – praktická etiketa
PR pro pomáhající organizace
Umíme nabízet svou práci, své služby?
Umění prezentace
Jak zvládat manipulační taktiky a strategie
Výcvikový seminář komunikačních dovedností a asertivity
Laické chyby v hodnocení a posuzování osob
Etika v sociální práci
Krize a krizová intervence
Psychosociální pomoc obětem domácího násilí
Únava ze vztahů a co s tím
Stresholik a workaholik (vyplácí se Vám???)
Uvedená témata tvoří pouze základní nabídku personal3p. Současně však představují náměty,
které společně přizpůsobíme Vašim konkrétním představám a očekáváním. Limitem jsou
ovšem naše znalosti a praktické zkušenosti. Připravíme a realizujeme pouze ta témata, u nichž
jsme si jisti svými přínosy (spojení teorie a praxe).
2013
AKTUÁLNÍ NABÍDKA VÝCVIKOVÝCH PROGRAMŮ
Výcvik sociálně psychologických dovedností
V rámci výcviku je kladen důraz na sebepoznání jako předpoklad práce s klienty
a lidmi vůbec. Výcvikové setkání poskytuje nejen seriózní podněty k hlubšímu
pochopení sebe sama, ale i dalších dimenzí osobností klientů a jejich jednání.
Podstatným efektem výcviku je transparentní zlepšení skupinové atmosféry, pohody,
soudržnosti a týmové práce.
Tento náročný, podnětný a aktivizující výcvikový seminář lze realizovat pouze
v rozsahu minimálně tří – nejlépe pěti dnů.
Jak začít lektorovat?
Základní kurz pro všechny, kteří potřebují v rámci své práce prezentovat, předávat informace
druhým. Časová dotace kurzu: 2x 16 hodin
Téměř každý z nás stojí někdy před úkolem přednést něco před jinými lidmi. Ať už je
to Vaše práce, Váš úmysl nebo Vás k něčemu přemluvili, je třeba znát něco o tom, jak
zaujmout posluchače.
Základní výcvikový kurz lektorských dovedností Vám umožní zjistit, jak prezentovat
témata před druhými lidmi, abyste dokázali vést se svými posluchači lektorský dialog.
Poradíme Vám, jak dobře komunikovat s účastníky kurzů nejen z pohledu psychologie,
ale i z roviny vzdělávání dospělých. Seznámíte se s tématy pozornosti k přípravě,
slovním projevem, vizualizací (počínaje flipcharty a konče multimédii). Naučíme Vás,
jak dát svým myšlenkám podobu, kterou posluchači očekávají, akceptují a baví je.
Budete mít příležitost poznat, jak Vaše „lektorské menu“ zaujme ostatní. Provedeme
Vás částí prezentátorských technik a dalšího, co k úvodu zdárného startu lektorování
budete potřebovat.
Těšíme se, že nám umožníte položit dobrý základ “lektorského řemesla“.
2013
Lektor a konzultant metodik
Časová dotace kurzu: 100 hodin (kombinace prezenční a distanční formy)
Kvalitního lektora nezdobí jen profesionalita a odbornost, ale také lidská zralost
a přirozená člověčina. Lektor je odborník, který učí své posluchače praktickým
dovednostem v rámci daného oboru. Příprava na jakékoli vystoupení vyžaduje
správnou „dramaturgii a poctivý kantorský kumšt“. Všechny Vaše argumenty, celý
obsah toho, co chcete sdělit, musí směřovat k cíli prezentace. Naučíme Vás, jak se
vyvarovat chyb, které známe ze školních lavic, kdy jsme snad všichni potkali - kantory
typu – „uspavačů hadů“. Nabízíme Vám příležitost nejen v rovině teorie, ale především
praxe, dovědět se jakým způsobem správně lektorovat.
Cílem tohoto komplexního výcvikového kurzu je, abyste své posluchače dokázali
zaujmout, protože našim dlouhodobým mottem je, že „komunikace s druhými není jen
uměním mluvit“.
Naučíme Vás pracovat s atmosférou ve skupině, její dynamikou, která má velký vliv na
prezentační komfort a pohodu lektora i účastníků, poskytneme tipy „jak na koho“.
Završením pak bude propojení role kvalifikovaného lektora, který zná a ví, s možnou
pozicí konzultanta, který je připraven a ochoten se o své znalosti a zkušenosti podělit.
Budete mít ojedinělou příležitost vyzkoušet si lektorování před Vašimi kolegy v kurzu
– kdy vystoupíte sami se svým tématem se snahou je zaujmout a předat jim informace
tak, aby pro ně byly zajímavé a taky zábavné, tudíž i dobře zapamatovatelné.
Recenzentem a kritikem Vašich vystoupení budou naši lektoři „kteří také jednou
začínali“ a všichni odvážní a určitě dobří účastníci kurzu, kteří právě
začínají…+ nahrávka videokamery.
2013
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Personální audit
Personální audit je významný, moderní a mnohdy podceňovaný nástroj pro zjišťování
stavu v řízení a fungování institucí s ohledem na vedení a práci s lidmi.
Jde o službu, která pomáhá zmapovat personální metody, které jsou v instituci používány
a posoudit jejich vhodnost. Na základě závěrů potom klient obdrží doporučení, ve
kterých oblastech by se měly postupy a metody upravit nebo změnit. Výsledkem by měl
být efektivní a funkční soubor personálních postupů či aktivit, které usnadní a zpřehlední
personální práci managementu.
Personální audit představuje širokou paletu činností, které mohou sloužit k dosažení
různých cílů, a v jehož rámci bývá využito různorodé množství analytických nástrojů.
V širším pojetí jej lze chápat jako komplexní analýzu všech personálních aktivit, např.:
plnění vizí a strategií,
trendy v kvalitě poskytovaných služeb,
plnění požadavků, přání a očekávání klientů,
efektivita organizační struktury,
modifikace kompetenčních modelů (vymezení odpovědnosti
vybraných manažerů),
úroveň motivace zaměstnanců,
stav odborné a profesní způsobilosti, její skutečné využívání,
názory a postoje zaměstnanců,
posouzení úrovně týmové práce,
efektivita komunikace v rámci organizace apod.
a kompetencí
Audit je ale také možné cíleně zaměřit jen na některé dílčí oblasti dle konkrétních potřeb
zadavatele.
Zavedení systému hodnocení do organizace
Dobře prováděný systém hodnocení přispívá k rozvoji pracovní motivace zaměstnanců
a ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. Realizace pravidelného hodnocení výsledků
práce je jednou ze základních a zároveň nejnáročnějších řídících povinností vedoucího.
Nabízíme kompletní podporu při zavádění či revizi systému hodnocení organizace, včetně
proškolení hodnotitelů, zpracování směrnic, hodnotících nástrojů a dalších materiálů.
Download

…pracovat s lidmi je umění - Personální psychologické poradenství