Herbologie.doc
1
HERBOLOGIE
= nauka o plevelech
Zkoumá:
 vytrvalost plevelů (1-leté, vytrvalé)
 růstovou dynamiku plevelů
 vývoj plevelů během vegetace
Plevele – terminologie
Plevel
Každá rostlina, která se vyskytuje v kulturním porostu proti vůli pěstitele
Zaplevelující rostlina
Kulturní nebo zplanělé formy plodin, které zaplevelují následné plodiny v osevním
postupu (řepka, slunečnice, mák, ozimé obilniny...)
Plevel = rostlina, která působí více škod než užitku
-
na rozdíl od ostatních škodlivých organismů může mít plevel i pozitivní vliv
Plevele
1. jednoleté
- rozmnožují se generativně (pomocí semen)
- semena vytvářejí v půdě zásobu semen a v půdě tak vydrží i několik let
2. ozimé plevele
- vzešlé rostliny přezimují spolu s kulturní ozimou plodinou
- významné ozimé druhy:
» chundelka metlice (ve víceletých pícninách), kokoška pastuší tobolka (výskyt
v okopaninách, v širokořádkových kulturách, ve víceletých pícninách), svízel
přítula (v ozimých plodinách), heřmánkovec přímořský (v téměř všech
ozimých plodinách – nejčastěji u pšenice, u ječmene), vlčí mák (štětinky na
listech), penízek rolní (čeleď brukvovitá, v ozimých plodinách), violka rolní (na
okrajích polí, v řídkých porostech), hluchavka nachová-usedá na řapík- a
objímavá-stonek objímá (čeleď hluchavkovitých, stonek je čtyřhranný), lipnice
roční (v obilninách), ptačinec žabinec, rmen rolní (ozimé plodiny), rozrazil
perský („bouřka“, kvete modře, víceleté pícniny, ozimy), starček obecný
(čeleď hvězdicovitých, převážně v prořídlých plodinách), turanka kanadská
Herbologie.doc
2
(vinice, sady, čeleď hvězdicovitých), zemědým lékařský (v okopaninách,
zelenině)
3. časně jarní plevele
- vzchází na časně na jaře, zaplevelují jařiny
- nejsou schopni přezimovat v porostu
» oves hluchý (čeleď lipnicovitých, obilniny, luskoviny), popletka obecná
(okopaniny, víceleté pícniny) konopice rolní (obilniny, víceleté pícniny),
truskavec ptačí (drobné listy, zapleveluje všechno)
4.
-
pozdně jarní plevele
potřebují vyšší teploty pro vzcházení
významné jsou v širokořádkových plodinách
zástupci:
» laskavec ohnutý (velké množství semen; širokořádkové kultury –
okopaniny),lebeda rozkladitá (čeleď merlíkovitých; širokořádkové kultury),
» merlík bílý (má pomoučené listy; v obilninách, okopaninách), ježatka kuří noha
(čeleď lipnicovitých; v obilninách), peťour malouborný (pět květních lístků;
v širokořádkových kulturách –brambory, řepa, kukuřice), bažanka roční
(světlejší žilnatina), lebeda lesklá (čeleď merlíkovitých; chmelnice, vinice,
sady), lilek černý (výskyt: rajčata, brambory, širokořádkové kultury),
» mleť zelený (při zlomení vytéká mléko), pryšec kolovratec (v zelinářství)
5.
-
dvou a víceleté plevele
v prvním roce plevele tvoří (přízemní) růžici a je velmi malá konkurenční schopnost
až v druhém roce se zapojuje, získává konkurenční schopnost,
šíří se pomocí větru, jsou citlivé na zpracování půdy, zaplevelují zejména pícniny
zástupci:
» pelyněk Černobýl (víceleté pícniny), locika kompasová (natáčí listy na sever,
čeleď hvězdicovitých; obiloviny, okopaniny), pampeliška lékařská (čeleď
hvězdicovitých; pastviny, víceleté pícniny, louky), šťovík kadeřaví a tupolistývelký listy (víceleté pícniny), jitrocel kopinatý ( na loukách, v obilovinách
ojediněle-spíše ne), lopuch plstnatý (čeleď hvězdicovitých),
6.
-
vytrvalé plevele
rozmnožují se vegetativně
zaplevelují všechny plodiny
zástupci: svlačec rolní, pýr plazivý, bršlice kuří noha (oddenky)
7. poloparazitické plevele
- černýš, kokrhel, zdravínek
Herbologie.doc
3
8. parazitické
- kokotice
Škodlivost plevelů
- Negativní vztah s plodinou
 konkurence (vztah dvou organismů, které směřují ke stejnému cíli,
mají společné zdroje (prostor, voda, živiny); úspěšnější je ten, kdo si
dokáže vzít víc zdrojů
 parazitismus – využívá produkty látkové výměnu toho druhého
organismu (potřebuje se dostat do jeho těla), u plevelů spíše výjimečný
 alelopatie - (negativně se ovlivňují produkty svého metabolismu)
-
Snížení kvality produkce

vlhkost

příměsi a nečistoty

dieteticky nevhodné (i jedovaté) látky
-
Hostitelství chorob a škůdců

pokud je rostlina podobná s nějakým plevelem, napadají jí stejné
choroby
Zdravotní rizika

alergie (pelyněk černobýl)

poškození zdraví
Užitečné vlastnosti plevelů
- Tvorba půdního pokryvu
 aby půda nebyla vystavené negativním vlivům abiotického
prostředí
 plevele půdu prokořeňují
- Podíl na koloběhu organické hmoty a živin
 plevele v sobě dokáží akumulovat živiny, které rostlina
nedokáže využít
 když si nekonkurují, chrání živiny aby se vyplavily např. při
deštích, přes zimní období..
- Hostitelství
 vytváříme prostředí pro mnohé organismy, které pomáhají
v boji proti škůdcům (biotická ochrana porostů)
- Pastva pro včely
- Estetická funkce v krajině
- Léčivé rostliny
-
Herbologie.doc
4
!!V každém případě bychom měli zvážit pozitivní a negativní vlastnosti plevelů!!
→ Plevele nerostou samostatně. Vytvářejí společenstva, nacházíme je podle různých
stanovišť v různých množstvích.
→ Pro ČR máme cca 150 druhů označených jako plevele. Plevele jsou vázány na
činnost člověka.
Nástup nových druhů na uvolněné místo – rostlinné expanze a invaze
Expanze
- na nové místo se dostávají druhy které jsou na místě už zdomácnělé
Invaze
- hlavní invazní cesty do ČR
o labská cesta (USA, Kanada)
o východní cesta (Rusko, Ukrajina)
o pannonská cesta (JV Evropa, Asie)
Rozmnožování plevelů
Generativně
- semena a plody
- jak velká a kolik semen dokáží tvořit – i vlivem prostředí (od desítek do milionu
semen na jedné rostlině)
Vegetativně
- vegetativní diaspory (kořenového a stonkového původu) + generativní
Rozšiřování generativních orgánů
(prostorové – z mateřské rostliny se semena musejí dostat na jiné stanoviště; časové)
1. přímé, barochorie (merlík bílý, ředkev ohnice aj.)
2. autochorní – semena jsou vymršťována:
a. rychlým prasknutím lusku a zkroucením chlopní (vikev, hrachor, netýkavka aj.)
b. rychlým prasknutím tobolky (violka rolní)
3. anemochorní šíření – větrem
a. pomocí chmýru – velké vzdálenosti
b. pomocí křídel (šťovík, lnice květel)
c. pomocí pluch (chundelka metlice)
Herbologie.doc
5
d. velice nízká hmotnost diaspor (výtrusy přesliček, zárazy)
e. semena uvnitř křídlatých tobolek (penízek rolní)
4. zoochorní šíření – živočichy (např. ptáci)
a. exozoochorie
1. pomocí ostnů, háčků (mrkev obecná, svízel přítula)
2. lepkavý povrch (jitrocele), masíčka (pryšec)
b. endozoochorie – zažívacím ústrojím (merlíky, laskavec, ježatka kuří noha)
c. tvořením zásob – generativní (obilky trav) i vegetativní (oddenky, kořenové
výběžky) diaspory,
5. hydrochorie – tekoucí vodou (zejména druhy anemochorní)
6. antropochorie – člověkem (úmyslně, neúmyslně)
a. ethelochorie – záměrné šíření vyséváním a vysazováním
b. speirochorie – nečistým osivem
c. agochorie – dopravou a jinými činnostmi
Životnost semen v půdě
Ovlivněna:
- vyzrálostí semen
- hloubkou uložení
- vlivy prostředí
o vlhkost
o teplota
o provzdušněnost
- půdní mikroflórou
Herbicidy
→ neselektivní (totální)
→ selektivní (výběrové).
1. neselektivní:
- ničí téměř veškerou vegetaci
dělí se:
A .herbicidy s dlouhými reziduálními účinky v půdě:
- k odstranění veškeré vegetace na hřištích, cestách, chodnících a na delší dobu
B. herbicidy s krátkými reziduálními účinky v půdě:
- pronikají do rostlin většinou jen nadzemní částí a v půdě jsou rychle inaktivovány
Herbologie.doc
6
- možno použít cíleně a nežádoucí rostlinu. K očištění cestiček, kompostů a okolí skleníků.
2. selektivní:
1. kontaktní:
- ničí pouze tu část rostliny která jimi byla zasažena
2. systémové listové:
- aplikují se na vzešlé plevelné rostliny. Pronikají do rostliny a jsou rozváděny do všech
částí.
3. systémové kořenové:
- aplikují se před setím plodiny, zasahují klíční rostliny jedno i dvouděložných plevelů.
Preemergentně nebo postemergentně?
Preemergentně
+ ochrana od počátku vegetace
+ dlouhodobější půdní účinnost
- aplikace „naslepo“
- závislost na vlastnostech půdy
- nepůsobí na vytrvalé
Postemergentně
+ známé zaplevelení
+ menší zatížení prostředí
- vhodné načasování
- častější fytotoxicita
- zpravidla vyšší náklady
Download

Herbologie.doc 1 HERBOLOGIE = nauka o plevelech