ARAŞTIRMA TÜRLERİ
ARAŞTIRMA
Gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak ya
da koymak için bazı bilgi alanlarında
yapılan dikkatli, sistematik ve
dayanıklı çalışma ve incelemelerdir.
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Deneysel
Korelasyonel
Nedensel karşılaştırma
Tarama
Etnografik
Tarihi
Eylem
Deneysel Araştırma
Karşılaştırılabilir işlemler
Etkileri inceleme
En kesin sonuçlar elde etme
Deneysel Araştırma
Bilgisayarın donanımını oluşturan
parçalarını en etkili olabilecek şekilde
nasıl öğretebilirim?
Deneysel Araştırma
Gösterip yaptırma ve anlatım
yöntemlerinin öğrencilerin donanım
parçalarını öğrenme düzeylerine etkisi
nedir?
Deneysel Araştırma
Öğrenme düzeyleri bir test ya da bir
araçla ölçülebilir.
Testten elde edilen ortalama
puanların karşılaştırılması.
Deneysel Araştırma
Öğrenme düzeyini sadece yöntemler
mi etkilemektedir?
Ne yapılması gerekir?
Deneysel Araştırma
Diğer değişkenler kontrol altına alınır.
Bunun için aynı yaş grubu, benzer
zaman aralıklarında, aynı materyaller
kullanılarak ve aynı sınıf düzeyinde
araştırma yapılır.
Korelasyonel Araştırma
İki ya da daha fazla değişkenin
arasındaki ilişkileri belirlemek
Neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde
etmeyi amaçlar.
Korelasyonel Araştırma
Hangi öğrencilerin programlama
dillerini öğrenmede sorun yaşadığını
belirleme.
Nasıl yapılır?
Korelasyonel Araştırma
Öğrencilerin programlama dillerini
öğrenmede başarılı olmalarıyla ilişkili
olan değişkenler nelerdir? Sorunun
cevabını arayarak.
Korelasyonel Araştırma
Algoritma bilmek.
Programlama ile ilgili ders almış olma.
Bu dersle ilgili geçmiş deneyimleri.
Sahip olunan korku ve kaygı düzeyi vb.
Korelasyonel Araştırma
Bu değişkenlerle ilgili veriler toplanıp
aradaki ilişkiye bakılır.
Burada veriler araçlarla toplanır.
Doğal olarak ortaya çıkan sonuçların
bulmak.
Nedensel Karşılaştırma
Araştırması
Kişilerin sahip olduğu farklılıkların
nedenlerini ve sonuçlarını koşullara
herhangi bir müdahalede bulunmadan
incelemeyi amaçlar.
Nedensel Karşılaştırma
Araştırması
Farklı sosyo-ekonomik düzeye (sed) sahip
öğrencilerin bilgisayar dersinde başarılı
olup olmadığını incelemek.
Düşük ve yüksek sed öğrencilerinin
bilgisayar dersi başarı ortalamalarının
karşılaştırılması.
Nedensel Karşılaştırma
Araştırması
Deneysel araştırma ile bu yapılamaz
mı?
Sonuçlar nasıl yorumlanır?
Tarama Araştırması
Bir grubun belirli özelliklerini
belirlemek için veri toplanmasını
amaçlar.
Öğrencilerin bilgisayar dersinde
öğretmenin kullandığı yöntemlere
yönelik düşünceleri.
Tarama Araştırması
Beğendikleri ve beğenmedikleri
yöntemler?
Bunların nedenleri?
En çok ve en az beğenilen yöntemler?
Tarama Araştırması
Veriler anketlerle veya görüşme ile
toplanır.
Anketle elde edilen veriler çok kişiden
elde edilebilir.
Görüşme sınırlı sayıda kalır.
Etnografik Araştırma
Bir toplumu ya da onun bir yönünü
çalışır.
Etno = insan, grafi = tanımlama
İnsan tanımlama tasvir etme
anlamındadır.
Etnografik Araştırma
Bir grubun davranışını doğrudan
gözlemlemek ve bu gözleme dayanarak
bu gruba ilişkin betimleme yapmaktır.
Etnografik Araştırma
Bu araştırmada grup üyeleriyle ilişki
kurarak kültürel yapı ve yapıyı
oluşturan deneyim ve davranışları
açıklama amaçlanır.
Etnografik Araştırma
Diğer derslerde ve bilgisayar
dersinde başarılı olan bir sınıftaki
öğrenci ve öğretmenlerle görüşme ve
gözlem yapmak.
Etnografik Araştırma
Sınıfın sosyal atmosferi,
Öğrencilerin duygusal deneyimleri,
Öğretmenin öğrencilere davranışı,
Sınıf kurallarının nasıl öğrenildiğini
betimleme.
Tarihi Araştırma
Dönemin dokümanlarını dikkatlice
okuyarak ya da o dönemi yaşayan
kişilerle görüşmeler yapılarak
problemi anlama çabasıdır.
Tarihi Araştırma
1990’lı yıllardaki bilgisayar
öğretiminde kullanılan yöntemlerin ve
etkililiğinin araştırılması.
Tarihi Araştırma
Bu araştırma türünde döneme ait
doküman ve kişilerin gerçek kişi ve
dokümanlar olduğu garanti edilmelidir.
Eylem Araştırması
Genelleme kaygısı olmaksızın
Araştırmaya katılanlarında aktif
olduğu bir araştırma türüdür.
Eylem Araştırması
Burada sınıftaki öğrencilerin
bilgisayar kullanma becerilerini
artırma, okullardaki laboratuarlarının
etkililiğini arttırma amacı ile
yöntemler geliştirip uygulamak
amaçtır.
Genel Araştırma Türleri
Betimsel
İlişkisel
Müdahaleli
Betimsel
Bir durumu tam ve dikkatli şekilde
tanımlar.
Eğitimde en çok anket kullanılır.
Birey, grup ve ortamların özelliklerini
özetler.
Betimsel
Etnografi ve tarihi araştırmada
betimseldir.
Fiziki şartlar, başarı durumları ve
tutumların incelenmesi örnektir.
Betimsel
Burada var olan durum müdahale
edilmeksizin ortaya koyulur.
Bunun nedeni ile ilgili herhangi bir şey
ortaya koyulmaz yani ilişki aranmaz.
İlişkisel
Betimlemenin yanında farklılıkların
kaynağı ve nedeni hakkında bilgi elde
etmeyi sağlar.
İlişkiler arama ile olgu daha iyi
anlaşılır.
İlişkisel
Korelasyonel ve Nedensel
karşılaştırma araştırma yöntemleri bu
gruba girer.
Başarı ile tutum
Yöntemle başarı arasındaki ilişki.
Müdahale
Belirli bir yöntem ya da uygulamanın
sonucu etkilemesi beklenir.
Öğretim yöntemlerinin kavramların
öğrenilmesine etkisi
Deneysel araştırma bu gruba girer.
Nitel ve Nicel Araştırma
Nicel veri sayılarla nitel ise
sözcüklerle ilgilidir.
Nicel ve nitel araştırma da nicel
sayılarla nitel ise sözcüklerle ilgilidir.
Nicel Araştırmanın Avantajları
Genelleştirilebilir sonuçlar üretir.
Farklı gruplar arasında karşılaştırma
yapılabilir.
Kuramların doğruluk derecesi test
edilir.
Belirli bir yapı içindeki ilişkileri
inceler.
Nitel Araştırmanın Avantajları
Özel durumların tüm doğruluğunu
yansıtır.
Sonuçları ile kuram üretilmesini
kolaylaştırır.
Ortamdaki farklı faktörlerin
anlaşılmasını sağlar.
Sonuçların uygulanabilirliği yüksektir.
Nicel Araştırmanın
Dezavantajları
Mükemmel örneklem almak zordur.
Yeteri sayıda veri toplamak zordur.
Mükemmel ölçüm şartları sağlamak
zordur.
Model dışındaki veri ile ilgilenilmez.
Ölçme aracı önyargıyı da içerir.
Nitel Araştırmanın Avantajları
Deneklerin yaşadıkları deneyimleri
olduğu gibi ifade etmeleri zordur.
Verilerin analizinde bireylerin sahip
olduğu önyargı da yer alır.
Nitel ve nicel araştırma arasındaki
farklar nelerdir?
Meta Analiz
Belirli bir konuda yapılmış
araştırmaları bir araya toplayarak
çalışmaların sonuçlarını sentezlemek
için araçlar kullanarak sonuçlar
ulaşmayı amaçlar.
Araştırma Sürecinin Aşamaları
Problemi tanımlama
Soru ve Hipotezleri tanımlama
Literatür tarama
Örneklem seçimi
Veri toplama araçları
Desen belirleme
Verilerin analizi
Raporlaştırma
Sorularınız
Download

araştırma türleri