2 2011
Vážení čtenáři,
jsme velmi rádi, že vás můžeme opět
pozdravit prostřednictvím dalšího
vydání Bentonitového zpravodaje.
I tentokrát si klademe za cíl přinášet
aktuální a zajímavé informace
z oblasti bentonitů. Nutno dodat, že
událostí a novinek je celá řada.
V tomto čísle naleznete jak vysoce
odborné články, jako např. "Využití
bentonitu při rekultivacích" nebo
"Vliv bentonitové směsi na kvalitu
odlitku", tak články pro širokou veřejnost, které pojednávají spíše o uskutečněných akcích sp olečností
KERAMOST, a.s. v roce 2011.
str. Využití bentonitu při
2-4 rekultivacích
str. 15. ročník Bentonitové
5-6 konference
str. Mezinárodní výstava
9-10 koček a PROPET 2011
str. Chemická politika EU,
10-11 legislativa REACH
Máte-li další náměty či příspěvky,
zasahující oblast bentonitů, budeme
velice rádi, pokud se rozhodnete
podělit is dalšími čtenáři. V dalším
čísle se tak můžete nalézt jako spoluautor některého z uveřejněných
článků. Za kolektiv autorů vám děkujeme a věříme, že na následujících
stránkách naleznete užitečné informace a čtení Bentonitového zpravodaje pro vás bude inspirující.
Redakční rada KERAMOST, a.s.
E-mail: [email protected]
str. Vliv bentonitové směsi
7-9 na kvalitu odlitku
str. Nadace Partnerství,
11 redukce emisí CO2
Využití bentonitu při rekultivacích
Bentonit je jílovitá hornina s převládajícím obsahem minerálů skupiny smektitů, nejčastěji montmorillonitu,
méně pak kaolinitu, illitu, beidellitu aj., vznikající zvětrávání mateční horniny z čediče. Jedná se o reziduální
horninu, která má velmi dobrou sorpční vlastnost a vysokou schopnost výměny kationtů. Je to také
plastická hornina s vlastnostmi, které jí umožňují bobtnat. Nositeli těchto vlastností jsou jílové minerály,
především montmorillonit.
Úvod
Tento článek se zabývá další možností využití bentonitů. Je to
jejich použití v oblasti sanací a rekultivací, zejména fytotoxických ploch. Již několik desítek let probíhájí ve Výzkumném
ústavu pro hnědé uhlí, a.s. výzkumné práce na pokusných
plochách výsypek uhelných společností v oblasti severočeské
pánve.
Díky svým specifickým vlastnostem mají bentonity velkou
škálu využití. Používají se jako pojiva, suspenze, sorbenty
a nachází up latnění v řadě průmyslových ob orů:
- Ve slévárenství se bentonit využívá jako základní pojivo
pro formovací směsi.
Charakteristika fytotoxických ploch vyskytujících
- Ve stavebnictví se používá jako těsnění skládek, tunelů, se v oblasti severočeské pánve
přehrad a jiných vodních děl, dále při zlepšování zemin
injektáží a ochraně spodních vod. Bentonit se také přidává Jako fytotoxické plochy jsou v tomto příspěvku označeny objako přísada do betonů a omítek, při vrtných pracích se lasti, jejichž svrchní horizont je tvořen horninami s velmi špatvyužívá jeho tixotropních vlastností pro vrtné výplachy nou rekultivační využitelností. Vlastnosti hornin jsou natolik
a jako „tekuté“ pažení.
nepříznivé, že neumožňují rekultivaci běžnými postupy. Nutné
- Při čištění odpadních vod se využívá bentonit jako sor- je v tomto případě použití rekultivačních aditiv. V oblastisevebent ropných nečistot, těžkých
ročeské pánve se vyskytují fytotokovů, barvicích pigmentů atd.
xické plochy kontaminované uhel- Do keramických hmot je bentonou hmotou (případně i dalšími
nit přidáván jako plastifikátor
rizikovými organickými látkami),
pro zlepšení plastických vlastfytotoxické plochy kontaminované
ností materiálu.
kyselými důlními vodami a sterilní
- Vlastností bentonitu se využívá
plochy s výskytem plastických
také při výrobě různých nátěžlutých jílů ve svrchním horizontu.
rových hmot, kde slouží jako
zahušťovadlo.
Fytotoxické plochy kontamino- V zemědělství se využívá jak
vané uhelnou hmotou jsou nejhojv rostlinné výrobě, například
nější. Vyskytují se zejména na
při kompostování a zúrodňovýsyp kových loka litách dolu
vání příliš propustných (písčiBílina. Uhelná hmota, objevující
tých) půd, tak v živočišné výse ve svrchním horizontu rekultirobě, jako pojiva při výrobě
vovaných lokalit, je škodlivinou
Finální bentonitový produkt GAE
granulovan ých krmiv. Pro
způsobující fytotoxický charakter
domácí chovatelství se vyrábí
těchto ploch. Příčinou je zejména
z bentonitu hygienická podeextrémně kyselá půdní reakce
stýlka, určená k sorpci zvířecích exkrementů (kočkolity).
a vysoký obsah síry. Pro rekultivaci lokalit tohoto typu se vy- V protipožární ochraně se využívá bentonit v hasicích užívá aplikace zúrodnitelných hornin, optimální je využití jílovzásypech při likvidaci lesních požárů, také při stavbě důl- cových sorbentů.
ních protipožárních příček.
- Bentonit se také využívá jako pohlcovač vzdušné vlh- Fytotoxické plochy kontaminované kyselými důlními vodami
kosti v obalové technice při zámořské přepravě či sklado- jsou na rekultivovaných lokalitách dosti vzácné. Toxický chavání korozivních materiálů.
rakter je i v tomto případě dán extrémně kyselou půdní reakcí,
- Potravinářství využívá bentonit pro čištění, odbarvování vysokým obsahem síry a uhelné hmoty. Pro rekultivaci lokalit
a stabilizaci rostlinných a živočišných tuků a olejů. Při vý- tohoto typu se využívá aplikace zúrodnitelných hornin kombirobě nápojů je bentonit aplikován např. při čeření vín, novaná s promyšleným odvodněním.
moštů, při stabilizaci piva a při čištění cukerných šťáv.
- Ve farmacii slouží bentonit jako plastifikátor při výrobě Charakteristika ložisek bentonitu společnosti
mastí, prášků, léčiv akosmetických krémů.
KERAMOST, a.s.
- Dále se bentonit používá v papírenském průmyslu , při
výrobě plastů, gumy, výbušnin, molekulových sít, Ložiska bentonitu se jeví jako nejvýznamnější přírodní jílovskleněných a minerálních vláken, kapalných hnojiv, cové sorbenty severočeské pánve. Dále budou popsány bentěsnících materiálů, při stavbě skládek nebezpečného tonity z činných lomů společnosti KERAMOST, a.s. - Černý
odpadu anebo takéjako těsnící vrstva při stavbě rybní- vrch a Rokle uKadaně.
ků. V posledních dvaceti letech se ve světě navíc zkoumá
možnost využití bentonitu jako účinné bariéry při ukládání
radioaktivního odpadu.
... Pokračování na straně 3
2
strana
... Využití bentonitu při rekultivacích
Ložisko bentonitu Černý vrch
pokusné ploše Střimice 1 byl hodnocen dlouhodobý vývoj
Ložisko se nachází asi 1 km od dnes již vytěženého klasic- antropogenního půdního horizontu po aplikaci bentonitu. Jde
kého braňanského ložiska. Spolu s Roklí u Kadaně jde dnes zatím o jedinou plochu, kde byla aplikace bentonitu ve velkém
o nejvýznamnější ložisko v seveměřítku realizována. Střimická
ročeské pánvi. Lokalita je vázána
výsypka je umístěna východně od
na terciérní vulkanodetritické souMostu. Byla sypána v letech 1959 vrství z podloží uhelné sloje. Je
1973. Rozloha temene výsypky
tvořena převážně zjílovělými tufy,
činí 160 ha a nadmořská výška
v okrajových částech byla matečdosahuje 330 metrů nad mořem.
nou horninou rozvětralá vulkaPůvodní lesnická rekultivace pron i ck á ho rn i n a . Na l ož i s ku
běhla v roce 1967. Vzhledem
(zejména při jeho bázi) se vyskyk nepříznivým změnám povrchové
tuje vysoce kvalitní, modravý až
zóny výsypky výsadba prakticky
modrozelený bentonit. Většina
vyhynula. Současně se projevil
ložiska je tvořena bentonitem
značný vliv erozních jevů. Na nážlutozeleným až žlutohnědým.
vrh BPT (Báňské projekty Teplice)
Surovina je využitelná jako bělící
pak byly využity k rekultivaci benhlinka (nejkvalitnější bentonit), pro
ton it y z l omu Če rný vrc h.
slévárenské účely a v poslední
Bentonitový lom "Černý vrch"
Rekultivace byla zahájena v roce
době zejména pro výrobu kočko1974. Vrstva navážených bentonilitu (steliv). Těžený bentonit je
tických zemin byla stanovena na
tvořen převážně montmorillonitem, hlavní příměs tvoří kaoli- 50 cm. Po zaorání bylo provedeno zatravnění a později zalesnit, v menší míře se může vyskytnout siderit, illit a křemen.
nění. V roce 1988 byla zahájena zemědělská rekultivace na
pláni výsypky o celkové výměře 89 ha.
Ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
Ložisko se nachází asi 3 km jižně
Ve spolupráci Dolů Bílina, VÚHU
od Kadaně, na severním úpatí
Most, BP Teplice a VÚMOP Praha
vulkanického hřbetu, vybíhajícího
byla zjišťována úspěšnost zvoz Doupovských hor. Bentonity
lené metodiky rekultivace. Na
v ložisku lze odvodit od tufů, tufitů
výsypce Střimice bylo odebráno
a tufitických jílovců. Hlavní surovicelkem 9 vzorků ze tří sond.
nou na ložisku je bentonit vyhovuPodařilo se odlišit svrchní vrstvu
jící pro slévárenské účely. Jeho
tvořenou ornicí (event. směsí
průměrná mocnost je cca 24 m.
ornice a bentonitu), střední vrstvu
Pod bentonitem je ložisko kaolinitu
tvořen ou bentoni tem (event.
o průměrné m ocnosti 15 m.
směsí jílu a bentonitu) a původní
Těžený bentonit je tvořen přemateriál výsypky. Svrchní vrstva je
vážně montmorillonitem, hlavní
z min era logickéh o h lediska
příměs tvoří kaolinit, v menší míře
tvořena křemenem, kaolinitem,
se může vyskytnout siderit, doloillitem, montmorillonitem. Občas
mit, illit, živec a křemen.
Lom bentonitu a kaolinu "Rokle"
se vyskytuje příměs živců, muskovitu. Chemismus je poměrně přízMožnosti aplikace bentonitů
nivý. Půdní reakce je neutrální,
sorpce T střední až vysoká (dle obsahu bentonitu), obsah
při rekultivaci fytotoxických ploch
kalcitu kolísá. Obsah dusíku je nízký, obsah humusu střední.
Bentonity z lomů společnosti KERAMOST, a.s. jsou vzhledem Obsah přijatelných živin je ufosforu nízký, u hořčíku a draslíku
ke svým vynikajícím sorpčním schopnostem, velmi dobrým střední až vysoký. Ze zrnitostního hlediska jde o zeminy
chemicko-pedologickým parametrům a vhodnému mineralo- poněkud hrubozrnné, lze je charakterizovat jako písčitohlinité
gickému složení optimální pro technickou rekultivaci fytotoxic- až hlinité. Pro rekultivační účely jsou přijatelné. Střední vrstva
kých ploch. je tvořena převážně bentonitem. V mineralogickém složení
tomu odpovídá výraznější podíl montmorillonitu. Půdní reakce
Tab. č.1: Vlastnosti vzorků bentonitu Na p rvní
je slabě zásad itá, sorpce
T vysoká (s rostoucím obsaPřijatelné živiny Sorpční kapacita hem montmorillonitu), roste
Odebraný
N
Cox CaCO3 pH
mmol (%)
(mg.kg -1 )
obsah kalcitu. Obsah dusíku i
vzorek
(%)
(%)
(%)
(%)
humusu je nízký. Obsah přijaP
K
Mg
S
T
V
telných živin mírně stoupá
8,8
8,3
5
421 2765 38
38 100 oproti svrchní vrstvě.
Černý Vrch 1) 0,03 0,5
Černý Vrch 2) 0,01
0,02
Rokle
1,1
1,0
4,1
5,6
8,1
7,9
2
1
248 944
255 1876
22
24
22
24
1) Vysoce kvalitní modr ozel ený bentonit ( směsný vzorek)
2) Žlutočer vený bentonit pravděpodobně nižší kvality (směsný vzorek)
3
strana
100
100
... Pokračování na straně4
... Využití bentonitu při rekultivacích
Ze zrnitostního hlediska jsou vzorky mírně hrubozrnné, odpovídají písčitohlinitým až hlinitým zeminám. Původní materiál
výsypky je tvořen žlutými jíly s úlomky uhlí. Pro rekultivační
účely jsou krajně nevhodné. Výsledky potvrzují úspěšnost
zvolené metody rekultivace výsypky Střimice. Dokumentuje to
tabulka č.2.
b) Zemědělská rekultivace
V případě výskytu písků nebo fytotoxických hornin je nutná
úprava chemickýc h půdních vlastností těchto zemin
homogenizací (promísením) nebo křížovou orbou do
hloubky cca 0,5 m, s bentonity aplikovanými v množství
1500 - 2000 m3.ha-1. Dalším opatřením je převrstvení technicky upraveného a stabilizovaného povrchu výsypky 0,6 m
ornice tak, aby po ulehnutí byla zaručena vrstva 0,5 m. Na
Tab. č.2: Vlastnosti rekultivovaného půdního profilu
toto opatření pak navazuje
minimálně pětiletý agrocyPřijatelné živiny Sorpce mekv/100g klus (pěstování plodin na
Interval
N
org. CaCO3 pH
(%)
(%)
z elené hnoj ení, úprava
odběru
(%)
(%)
látky
(%)
p ůd n í rea kc e, o bsa hu
(m)
P
K
Mg
S
T
V
h umus u a p ři jat eln ých
živin).
0,98
6,79 10
190 102 13,4 19,7
68
0,00 - 0,60 0,07 1,24
0,60 - 0,90
pod 0,90
0,07
0,15
0,68
2,94
9,93
0,24
8,23
4,50
1
1
218
103
949
304
36,3
3,1
36,3
8,2
100
39
Závěr
Cílem tohoto příspěvku je
charakteristika fytotoxických
ploch severočeské pánve se zaměřením na možnosti jejich
rekultivace. Jsou zde charakterizovány rekultivační metody
využívající aplikace jílovcových sorbentů. Jako potenciální
jílovcové sorbenty byly vytipovány bentonity, přičemž největší
důraz je kladen na bentonity z činných lomů společnosti
KERAMOST, a.s. V příspěvku je popsán výskyt těchto hornin,
jejich stručná charakteristika a možnosti aplikace při rekultivacích. Rovněž jsou zde uvedeny zkušenosti ze zatím jediné
rozsáhlé aplikace jílovcového sorbentu navýsypce Střimice.
Pokusná plocha je ukázána na obrázku (pravá část zatravněné plochyna temeni výsypky).
Ing. T. Lang - KERAMOST, a.s.
RNDr. M. Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Přehled použitéliteratury
/1/ Řehoř, M.,Šafářová, M.,Ondráček, V.:
Application of Some Coal Treatment Products for Reclamation
of Localities in the North Bohemian Basin 21th. Pittsburg Coal
Conference, Osaka, 2004.
Pokusná plocha Střimice 1 na temeni výsypky Střimice
Navržená metodikarekultivací fytotoxickýchploch
Z výše uvedených poznatků a zkušeností vyplynuly postupy
tvorby půdního profilu na rekultivovaných výsypkách
s výraznýmpodílem fytotoxických zemin.
/2/ Řehoř, M., Šafářová, M., Lang, T.:
History, the Present and Perspectives of the North
Bohemian Brown Coal Basin Area Reclamation 4th.
International Scientific Conference SGEM, Albena, 2004
a) Lesnická rekultivace
V tomto případě je požadována aplikace bentonitických zemin
3
-1
v množství 3000 - 3500 m .ha následnou homogenizací
(promísením) nebo křížovou orbou od 0,5 do 0,6m. V případě
použití slínitých hornin s malou rozpadavostí je nezbytné
počítat s 1-2 ročním přípravným (předaplikačním) návozem
těchto melioračních hmot na rekultivovanou plochu. Sklon
rekultivovaného povrchu výsypky může činit maximálně
16% (1:6). Doplňující rekultivační opatření: Aplikace organických hmot (kompostů) s upraveným poměrem C : N (25)
-1
v dávce 400 t.ha , zapravených do 0,30 - 0,50 m rekultivovaného povrchu výsypky a následný dvouletý přípravný agrocyklus (pěstování plodin na zelené hnojení). Po jeho ukončení
bude zahájena podzimní výsadba lesních sazenic.
/3/ Řehoř, M.:
Mineralogický výzkum organické hmoty v těžených slojích a
vybraných proplástků v jejich nadloží, vč. hodnocení potenciálních doprovodných surovin na lokalitách SU, a.s.Posudek,
VÚHU 2005
/4/ Řehoř M., Ondráček V., Lang T.:
Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových
lokalitách SHP dílčí výsledky výzkumu Zpravodaj hnědé uhlí,
2/2006, s. 7-17, ISSN 1213-1660, VÚHU a.s. Most
4
strana
15. Bentonitová konference
V prvním týdnu měsíce října, konkrétně ve dnech 4. a 5.10. 2011, uspořádala akciová společnost KERAMOST
jubilejní 15. ročník Bentonitové konference pro slévárenské odborníky a obchodní partnery společnosti.
KERAMOST, a.s. tedy pokračuje i v letošním roce v pravidelné prezentaci bentonitových výrobků a služeb
pro obor slévárenství. První Bentonitová konference začala již v roce 1996 a ukázala se být přínosem nejen
pro společnost, aledíky svému programu dozajisté také pro ostatní účastníky těchto akcí.
Kromě vlastní prezentace bentonitových produktů byla pro účastníky
opětovně přip ravena zaj ímavá
exkurze, ale samozřejmou součástí
byla rovněž vystoupení renomovaných slévárenských odborníků
s poznatky a informacemi jak
z oblasti bentonitů, tak jejich efektivní aplikace v provozních podmínkách. Další významnou částí byla
odborná diskuse, která je zpětnou
vazbou ve snaze nabídnout slévárenství produkty zefektivňující výrobu a zvyšující kvalitu ale i efektivitu
výroby.
Neprůtočné jezero Most se takstane
se svou plochou 311 ha a obvodem
téměř 10 km větším než Máchovo
jezero. Celá lokalita by se měla stát
turisticky vyhledávanou destinací,
což má podpořit výstavba přístaviště
lodí, pláží, ploch pro oddech a sport,
komunikačních sítí a cyklostezek
a samozřejmě také soukromých
ubytovacích kapacit, popř. hotelu.
V druhé části exkurze byla pro
účastníky připravena prohlídka
pravoslavného kostela. Jedná se
Příjezd hostů 15. Bentonitové konference
o unikátní roubenou dřevostavbu,
do hotel u RING Svinčice
která byla realizována rumunskou
Konference se tentokrát zúčastnilo
pravoslavnou církví za finanční
bezmála šedesát významných hostů, mezi kterými nechyběli spoluúčasti statutárního města Most. Před kostelem jsou
zástupci nejvýznamnějších slévárenských provozů. Mezi vystavěna boží muka věnovaná rumunským vojákům padlých
čestné hosty patřil Ing. Dušan Havel, MPA (předseda při osvobozování Čech za druhé světové války. Pravoslavný
O b vo d ní h o b á ň s k éh o ú řa d u
kostelík stojí naproti gotickému
v Mostě) a zahraniční partneři ze
kostelu Nanebevzetí Panny Marie,
společnosti S&B Industrial Minerals
který byl kvůli těžbě uhlí v sedmdeGmbH. Hosty srdečně přivítal předsátých letech minulého století přeseda představenstva akciové spovezen o 841,1 metrů. I když vnitřní
lečnosti KERAMOST, a.s., Ing. Jiří
část pravoslavného kostela dosud
Fíla, pod jehož patronací se celá
není zcela dokončena a tedy ani
konference konala.
dostupná veřejnosti, měli hosté
společnosti KERAMOST, a.s. jako
Zm iňovaná e xku rze pro b ěhla
jedni z prvních možnost navštívit
v rámci prvního dne konference.
i tyto prostory a shlédnout tak jediHlavním záměrem bylo přiblížit
nečnou architekturu, kterou ručně
účastníkům konference severočesvyrábějí mistři tesařského řemesla
ký region, který je zároveň sídlem
z Rumunska. Výška kostelní věže
akciové společnosti KERAMOST.
dosahuje 20 metrů a celá krytina je
Napouštění jezera Most s výkladem
Pro letošní ročník byla zvolena rozz jedlové střešníšindele.
Ing. Jiřího Seidla (lekt or VŠB -TU Ostrava)
sáhlá a ambiciózní rekultivační
oblast na místě bývalého hnědouPo návratu z exkurze, která měla
helného lomu, který byl v minulosti příčinou stěhování a bourá- hlavní cíl informovat obchodní partnery o rekultivacích obecní starého královského města Most. Účastníci exkurze tak ně, neboť tyto výrazně ovlivňují nákladovost finálních výrobků
měli jedinečnou možnost vidět na vlastní oči a z bezprostřední dodávaných do sléváren, započala přednášková část konfeblízkosti napouštění nového jezera
rence. Odborníci z řad sléváren
Most. Ing. Miroslav Seidl (lektor na
a servisní technici, ve svých prezenVŠB-TU Ostrava - Most) doprovázel
tacích, shrnuli hlavní trendy, vývoj
tuto část exkurze poutavým odbora především praktické zkušenosti
ným výkladem a pro účastníky také
s používáním bentonitových pojiv
zajistil unikátní propagační materiáv podmínkách vybraných slévárenly, v kterých je celý rekultivační
ských provozů.
záměr oblasti prezentován kromě
jiného také ve fotografickém porovNásledují stručné informace z jednání roku 1911 a 2011 tedy přesně
notlivých prezentací, které byly také
sto let. Hlavním zdrojem vody od
součástí Sborníku přednášek, vydaza háje ní n ap ouštění j e voda
ného u příležitosti konání konferenz Ne c hra n ic k é p řeh ra d y na
ce.
Chomutovsku, která je přiváděna ze
vzdálenosti 4,9 km v množství při... Pokračování na straně 6
Návšt ěva unikátního roubeného kostelíku,
3
bližně 0,9 m /s. Napouštění má být
realizovaného rumunskou pravoslavnou církví
ukončeno již příští rok na jaře.
5
strana
... 15. Bentonitová konference
1. Pan Pavel Picek (KERAMOST,
tová směs) pro LLG (litina s lupína.s. - závod Obrnice) uvedl blok
kovým grafitem), LKG (litina
přednášek prezentací, která
s kuličkovým grafitem) a ocel ve
vysvětloval a vliv bentonitové
firmě Tafonco a.s. Přednášku
formovací směsi na kvalitu
připravila Ing. Petra Strakošová,
povrchu odlitku. Na přípravě této
Ph.D. (Tafonco a.s.) , které
přednášky se velkou částí podílel
bohužel pracovní povinnosti neuIng. Josef Havrda (SLÉVÁRNA,
možnily vystoupit osobně před
spol. s r.o.), což se projevilo přeúčastníky konference. Role předdevším praktickým pojetím a
nášejícího se tedy ujal Ing. Jiří
řadou ukázek z provozní praxe.
Pazderka (KERAMOST, a.s. Porovnávány byly výsledky licí
závod Obrnice), který působí jako
zkoušky s různě namíchanými
vedoucí technický pracovník
sál posluchačů a přednáška v podání pana
bentonitovými formovacími směs- Plný
servisu slévárnám. JFS pro LLG
Pavla Pick a (KERAMOST, a.s. - závod Obrnic e)
mi. Nejlepších výsledků kvality
má doporučené střední zrno
povrchů odlitků bylo dosaženo
0,23 mm a dávkuje se bentonit
s ostřivem s nejnižším středním zrnem (0,17 mm), s hladiKeribent K, Keribent K50 a dextrin. Výsledný objem použinou bentonitu na průměrné hodnotě 10,63 % a s vyšším
tého bentonitu se pohybuje těsně nad 90 kg na tunu odlitémnožstvím uhlíkaté látky ve směsi
ho kovu. JFS pro ocel a LKG má
(7,73 %). Naopak nejhorších výsleddoporučené střední zrno 0,27 mm,
ků bylo dosaženo s formovací směsí
s použitím bentonitu Keribent K
bez uhlíkaté přísady, s nízkou hladia dextrinu. Pro ocel je specifická
nou bentonitu (5,44 %) a nízkou
absence uhlíkatých přísad ve směsi
vlhkostí (2,98 %). Tato přednáška je
snaha udržet spalitelné látky do
uveřejněna v plném rozsahu v tomto
2,5 %. Opakem je směs pro LKG,
vydání Bentonitového zpravodaje
která je naopak přesycena uhlíkatou
na straně číslo 7.
přísadou.
2. Druhý příspěvek s titulem „Použití
Letošní již 15. ročník Bentonitové konfebentonitu s vyšší termostabilitou ve
rence se opět stal příjemným místem
slévárně hliníku“ představil Ing.
k setkání odborníků, kteří měli možnost
Miroslav Taraba a pan Martin
výměny praktických informací a zkušeŽďárský (UNITHERM , s.r.o.) .
ností z prostředí malých i velkých sléváV této přednášce byl prezentován
renských provozů. Mezi celou řadou
postup při výběru vhodného druhu
témat byla nejčastěji diskutována nelehbentonitového pojiva, které by mělo
ká ekonomická situace v oboru, která již
zajistit částečnou úsporu provozdva roky značně ovlivňuje slévárenskou
ních nákladů a snížit výskyt vnitřních
činnost v celé Evropě. Společnost
i povrchových vad odlitků. Jako
KERAMOST, a.s. se tak stává významIng. Jiří Fíla, předseda předs tavenstva
zázemí pro testování sloužilo zreným prostředníkem v této komunikaci
KERAMOST, a.s. (vpravo) vítá čestného
konstruované a inovované pískové
a sama se svou výrobní a obchodní
hosta, Ing. Dušana Havla, MPA,
hospodářství ve firmě UNITHERM,
činností snaží podporovat své partnery
předsedu OBÚ Mos t (vlevo)
s.r.o. Z výsledku tak bylo možné
a zákazníky. Proto věříme, že tradice
zvolit vhodný produkt, kdy volba byla
odborných a nezávislých Bentonitových
mezi bentonitovými pojivy Sabenil Plus a Keribent Plus. konferencí bude pokračovat také v příštímroce a budeme vám
Přestože jsou licí teploty u neželezných slitin výrazně nižší moci opět přinést nejvýznamnější postřehy z průběhu již
než licí teploty u litin nebo ocelí, je
16. ročníku. Na závěr bychom rádi
použití Keribentu Plus ve slévárpoděkovali všem obchodním partně hliníku přínosem. Důvodem
nerům a zákazníkům za přízeň
jsou především snížení zmetkovia důvěru. Těšíme se na další setkání
tosti forem u některých odlitků
při dalších příležitostech.
o 10 %, omezení výskytu povrchových vad (hlavně zálupů) díky
vyšší pevnosti formy v kondenzaIng. Jan Protivínský
ční zóně. Nevýhodou je horší
KERAMOST, a.s.
rozpadavost směsi na roštu především tam, kde je nízký poměr
kov / písek.
3. Posledním příspěvkem byla přednáška, která pojednávala o provozních zkušenostech při řízení
JFS (jednotná formovací bentoni-
Přednáška Ing. Miroslava Taraby
(UNITHERM, s .r.o.) sklízela zas louženou
pozornost hostů konferenc e
6
strana
Vliv bentonitové směsi na kvalitu odlitku
a na zvýšení hladiny
aktivního bentonitu ve
směsi byl použit čistý
Sabenil. Jako ostřivo
bylo použito opět ST 54
(d50 = 0,23 mm).
Úvod
Celková kvalita odlitků je posuzována z několika pohledů:
- dodržení předepsaných mechanických a metalurgických
vlastností odlévaného materiálu (např. pevnost, tvrdost,
struktura, vnitřní vadyatd.)
- dodržení rozměrů odlitku včetně jejich tolerancí
- zajištění kvalitního a bezvadného povrchu odlitku.
Do s ku pin y vlhk ost
(č. 10-12) byly namíchány směsi ze Sabenilu
C 25 a ostřiva ST 54
(d50 = 0,23 mm) s různým
obsahem vody.
Dodržení předepsaných mechanických a metalurgických
vlastnosti odlitků je v dnešní době již samozřejmostí, tak jako
i dodržení výkresových rozměrů odlitků. Na slévárny je nyní
kladen stále větší tlak na kvalitu a bezvadnost povrchu odlitků.
Tak jako v jiných oblastech obchodu platí, že výrobek prodává
obal, totéžplatí i o povrchu odlitku.
Mimo skupinu vlhkost
byly všechny vz orky
připraveny na spěchovat e l n o st 46-4 9 %.
U jednotlivých vzorků
byly změřeny parametry
související s rozdělením
do jednotlivých skupin
(viz. tab. 2 a 3).
Jelikož je asi 70% odlitků vyráběno do bentonitových směsí
a povrch odlitku je mimozaložených jader tvořen formou z této
směsi je nutné, aby bentonitová formovací směs byla připravena tak, aby byl povrch co nejlepší. Na zjištění vlivu bentonitové formovací směsi na kvalitu povrchu odlitku byly provedeny licí zkoušky s různě namíchanými směsmi.
Příprava formovacích směsí
Licí zkouška byla provedena ve Slévárně, spol.
s r.o. Nové Město nad
Metují. Na modelové
desce spodku formy
bylo připraveno šest
zk u š e n íc h tě l í se k
o rozměru 110 mm x
90 mm x 20 mm. Vršek
formy tv ořila ro vná
mode lová deska se
značením a vtokovou
soustavou.
Do skupiny směsí ostřiva (č.1-3) byly použity k 10% Sabenilu
C 25 slévárenské písky ze společnosti Sklopísek Střeleč a.s.,
ST 56 (d50 = 0,15 mm), ST 54 (d 50 = 0,23 mm) a ST 52
(d 50 = 0,31mm).
Do skupiny směsí uhlíkatá přísada (č. 4-6) byl použit Sabenil
bez uhlíkaté přísady, směsný bentonit Sabenil C 25 a uhlíkatý
koncentrát Sabenil K. Jako ostřivo bylo použito ST 54
(d 50 = 0,23mm).
Do skupiny bentonit (č. 7-9) byl jako základ použit Sabenil C25
Tab. 1: čtyři skupin y v zorků směsi
UHLÍKATÁ PŘÍSADA
s mě s č.1
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 56
směs č.4
7% Sabenil
93% ostřivo ST 54
s mě s č.2
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
směs č.5
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
s mě s č.3
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 52
směs č.6
14% Sabenil K
86% ostřivo ST 54
BENTONIT
s mě s č.7
s mě s č.8
s mě s č.9
7% Saben il C 2 5
93% ostřivo ST 54
10% Sabenil C 2 5
3% Sabenil
87% ostřivo ST 54
10% Sabenil C 2 5
5% Sabenil
85% ostřivo ST 54
Obr. 2: Vršek modelu
Licí zkouška
Na licí zkoušku bylo v laboratoří závodu Obrnice připraveno
12 vzorků formovací (modelové) směsi rozdělených na čtyři
skupiny po třech typech.
OSTŘIVA
Obr. 1: Spodek modelu
VLHKOST
směs č.1 0
směs č.11
směs č.1 2
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
3 % vlhk ost
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
5 % vlhk ost
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
7 % vlhk ost
7
strana
V laboratoři slévárny se těsně před
f or mován ím
znovu přeměřily
a zazname naly
u vybraných vzorků vlhkosti směsí.
Na stroji Foromat
20 byly vyrobeny
dvě formy, ve
kterých se jednotlivé mod ely
obložily připravenými vzorky směsi. Tvrdosti spodků forem byly
změřeny přístrojem PFP(DISA).
Obr. 3: Obložení modelu
různými typy formovací směsi
Obr. 4: Formy připravené
na odlévání
Obr. 5: Odlévání forem
... Pokračování na straně 8
... Vliv bentonitové směsi na kvalitu odlitku
V tabulce 2 a 3 jsou zaznamenány jak parametry směsí, tak i údaje z odlévání
forem.
Výsledky licí zkoušky
Po vyjmutí odlitků z forem a jejich vychladnutí byl povrch zkušebních tělísek okartáčován a jednotlivé typy ve skupinách vzájemně vizuálně porovnány na kvalitu
povrchu. Povrchy byly hodnoceny podle standardních etalonů vzorkovnice drsnosti povrchů odlitků (SVÚM Praha). Výsledky jsou uvedeny v R a (střední aritmetická odchylka profilu v ěm) a v závorce číslem etalonu.
... Pokračování na straně9
Obr. 6: Sada etalonů
SV ÚM Praha
Tab. 2: Parametry formy č. 1
SMĚS
směs č.1
směs č.2
směs č.3
směs č.10
směs č.11
směs č.12
VLIV SLOŽE NÍ SMĚSI
O
S
T
Ř
I
V
O
V
L
H
K
O
S
T
PAR AMETRY SMĚSI
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 56
vlhkost = 3,14%, spěchovatelnost = 47%,
vyplavitelné látky = 10,70%, d50 = 0,147 mm,
podíly pod 0,125 mm = 33,44%
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
vlhkost = 3,14%, spěchovatelnost = 47%,
vyplavitelné látky = 10,78%, d50 = 0,226 mm,
podíly pod 0,125 mm = 4,68%
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 52
vlhkost = 3,14%, spěchovatelnost = 47%,
vyplavitelné látky = 10,64%, d50 = 0,300 mm,
podíly pod 0,125 mm = 2,50%
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
vlhkost = 2,98%
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
vlhkost = 4,41%
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 52
vlhkost = 6,11%
PARAMETRY
PŘI ODLÉVÁNÍ
Tvrdost spodku
formy 13,5 N/cm2
Licí teplota
1330 - 1320 °C
Materiál GG 18
Doba chladnutí
1 hod. 15 min.
Tab. 3: Parametry formy č. 2
SMĚS
směs č.4
směs č.5
směs č.6
směs č.7
směs č.8
směs č.9
VLIV SLOŽE NÍ SMĚSI
C
P
Ř
Í
S
A
D
A
B
E
N
T
O
N
I
T
PAR AMETRY SMĚSI
7% Sabenil
93% ostřivo ST 54
vlhkost = 2,67%, spěchovatelnost = 49%,
ztráta žíháním = 1,12%,
obsah LC = 0%
10% Sabenil C 25
90% ostřivo ST 54
vlhkost = 3,37%, spěchovatelnost = 47,5%,
ztráta žíháním = 3,63%,
obsah LC = 0,16%
14% Sabenil K
86% ostřivo ST 54
vlhkost = 3,30%, spěchovatelnost = 46%,
ztráta žíháním = 7,73%,
obsah LC = 0,50%
7% Sabenil C 25
93% ostřivo ST 54
10%
3%
87%
10%
5%
85%
Sabenil C 25
Sabenil
ostřivo ST 54
Sabenil C 25
Sabenil
ostřivo ST 54
vlhkost = 2,02%, spěchovatelnost = 48%,
vyplavitelné látky = 8,14%,
obsah AB = 5,44%
vlhkost = 3,85%, spěchovatelnost = 49%,
vyplavitelné látky = 13,28%,
obsah AB = 10,63%
vlhkost = 3,95%, spěchovatelnost = 47%,
vyplavitelné látky = 15,76%,
obsah AB = 12,14%
8
strana
PARAMETRY
PŘI ODLÉVÁNÍ
Tvrdost spodku
formy 18,2 N/cm2
Licí teplota
1330 - 1320 °C
Materiál GG 18
Doba chladnutí
1 hod. 15 min.
... Vliv bentonitové směsi na kvalitu odlitku
Závěr
Tab. 4: Pořadí vzorků podle kvality povrchu
V tabulce č. 4 je stanoveno pořadí jednotlivých vzorků podle kvality povrchu a charakteristika příslušné formovací směsi.
Nejlepších výsledků kvality povrchů odlitků
bylo v tomto případě dosaženo s ostřivem
s nejnižším středním zrnem (0,17 mm),
s hladinou bentonitu na průměrné hodnotě
(10,63 %) a s vyšším množstvím uhlíkaté
látky ve směsi (7,73 %).
Naopak nejhorších výsledků bylo dosaženo
s formovací směsí bez uhlíkaté přísady,
s nízkou hladinou bentonitu (5,44 %) a nízkou vlhkostí (2,98 %).
POŘADÍ ČÍSLO VZORKU
VZORKŮ
ETALON
CHARAKTERISTIKA VZORKU
1.
1
1-2
1 - Nejjemnější ostřivo (0,17 mm)
2.
8+6
2 -3
8 - Střední hladina bentonitu
6 - Zvýšené množství uhlíkaté přísady
3.
2 + 9 + 11
3
2 - Střední ostřivo (0,22 mm)
9 - Zvýšená hladina bentonitu
11 - Vyšší vlhkost
4.
3 + 5 + 12
3-4
3 - Nejhrubší ostřivo (0,30 mm)
5 - Nižší množství uhlíkaté přísady
12 - Vysoká vlhkost
5.
7 + 10
4
7 - Nízká hladina bentonitu
10 - Nízká vlhkost
6.
4
4-5
4 - Bez uhlíkaté přísady
Pavel Picek (KERAMOST, a.s.),
Ing. JosefHavrda (SLÉVÁRNA, spol. s r.o.)
Mezinárodní výstava koček
Dne 14. - 15.5.2011 se konal v mosteckém kulturním domě
"REPRE" již 35. a 36. ročník Mezinárodní výstavy koček. Této
akce se jako hlavní partner zúčastnila opět společnost
KERAMOST, a.s., která zde prezentovala svou klasickou řadu
bentonitových steliv Benko plus, Biobent, Country cat. Do
prodejního sortimentu kromě standartního steliva Benko plus
byla zařazena bílá steliva v obalech Mieze Katz a „Benko
v bílém“.
Letošního ročníku MVK se zúčastnilo téměř 1 40 vystavov atelů
a k vidění bylo přibližně 250 koček.
Návštěvnost za oba dny byla téměř
2000 osob. Mezi spoustou kočičích
soutěžících vybírali ty nejlepší šampiony porotci a odborníci z tuzemska i zahraničí. Návštěvníci kočičí
soutěže krásy mohli navíc také
hlasovat, a pomoci tak svému favoritu.
Společnost KERAMOST, a.s. zde
opět připravila propagační a prodejní akci svých bentonitových hrudkujících steliv, včetně nejnovějších
trendů v podobě bílého alehčeného
steliva. Pro dětské návštěvníky na
stánku společnosti KERAMOST,
a.s. nechybělo ani tradiční kolo
štěstí a obří nafukovací kocour
Keramourek.
V sobotu 14.5. proběhla soutěž v
kateg orii Něvsk á maškarád a
a vítěz obdržel od společnosti
KERAMOST, a.s. speciálnítrofej.
Výstava každoročně zvyšuje statistiky návštěvnosti a je mezi
odborníky i laiky velmi oblíbená.
Následující dvoudenní výstava se
bude konat 12. a 13.5. 2012. Akce
se však z důvodů plánované dlouhodobé rekonstrukce kulturního
domu REPRE přesune do náhradních prostor. Více fotograf ií
z výstavy můžete nalézt na stránkách
Výhry na kole štěstí rozvesel ily
i nejmenší návštěvníky výstavy
www.facebook.com/steliva.cz
Obří nafukovací kocour Keramourek
upoutával zaslouženou pozornost
9
strana
Výstava chovatelských potřeb PROPET 2011
Ve dnech 24. - 26.6. 2011 se konala již 13. největší specializovaná a kontraktační výstava chovatelských
potřeb PROPET 2011 v Brně. Mezi vystavovateli jste mohli nalézt i akciovou společnost KERAMOST, která
vyrábí minerální steliva již více než čtvrt století. Současná produkce představuje více než 80.000 tun minerálních bentonitových steliv ročně. Tato kapacita staví firmu KERAMOST, a.s. do pozice největšího výrobce
bentonitových steliv v ČR a zároveň k velmi významným výrobcům v Evropě.
Tradiční součástí akce je Mezinárodní výstava psů všech
plemen INTERCANIS, Mezinárodní soutěž psů INTERCANIS
AGILITY a Mezinárodní výstava koček INTERFELIS. Nechybí
ani přehlídka drobných hlodavců. Na návštěvníky vždy čeká
bohatý doprovodný program a zajímavé odborné přednášky.
Výstava PROPET se uskutečnila souběžně s Národní výstavou hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Díky tomuto
spojení byla červn o v á ak c e n a
brněnském výstav i š t i nej vě t š í m
setkáním ch ovat e lů zájm ov ý ch
a hospodářských
zvířat v ČR. Dle
informací pořadatelů bylo na výstavě přítomno 138
vystavovatelů a
počet návštěvníků
byl vyčíslen na
více než 45.000.
Ing. Jiří Fíla, předseda představenstva
KERAMOST, a.s. osobně přivítal
paní Evu Pilarovou
Naší m význ amným a tradičním
hostem byla oblíb ená zpěva čka
E v a Pi l a ro v á ,
k terá na s vé
vystoupení přilákala opět spoustu
n á v š tě v n í k ů .
Následně měli fanoušci Evy Pilarové možnost získat podepsanou fotografii v prostorách expozice KERAMOST, a.s.
Neméně významným hostem naší společnosti byla známá
veterinářka, MVDr. Hana Žertová, která byla po celou dobu
konání výstavy přítomna na stánku KERAMOST, a.s. a zodpovídala četné dotazy, které setýkaly psychologických problémů
zvířecích miláčků. V sobotu a v neděli probíhala poradna paní
doktorky přímona hlavním pódiu.
Vedle zaveden ých
zna č ek
B e n k o
p l u s ,
Country
C a t ,
Bi o b e n t ,
M i k e š
a ř a d y
pri vát ní ch
zn ač e k,
nabízí také
Moderní a výrazná výstavní expozice
ste l i vo
KERAMOST, a.s. byla nepřehlédnutelná
z bílého
bento nit u,
doplněné o další minerální komponenty, které významně
snižují prašnost a zároveň zvyšují pohlcování doprovodných
pachů. Dá se tedy říci, že se jedná o bezprašné stelivo s velmi
pevnou hrudkou. Toto bílé bentonitové stelivo je špičkovým
výrobkem na evropském trhu a bylo vyvinuto pro nejnáročnější chovatele.
Chemická politika EU, legislativa REACH
Nařízení REACH vstoupilo v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evropského parlamentu aRady (ES)
číslo 1907/2006. Jedná se o značně komplikovanou a složitou síť pravidel registrace stanovených látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně. Za registraci látek jsou zodpovědní
jejich výrobci a dovozci. Hodnocení provádí Evropská agentura pro chemické látky (ECHA).
Práva a povinnosti
Nařízení REACH obsahuje mimo jiné povinnost poskytovat
spotřebitelům informace o výskytu nebezpečnějších látek
zařazených na kandidátní listinu "látek vzbuzujících mimořádné obavy" - SVHC), jde o látky karcinogenní, mutagenní,
reprotoxické, perzistentní, bioakumulativní a toxické.
Spotřebitelé tedy mohou již od prosince 2008 požadovat informace o obsahu SVHC a při nákupu se pak vyhnout zboží
s některou z nebezpečných látek. Nařízení by mělo zajistit
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a omezit nekontrolovaný pohyb nebezpečných látek. S tím samozřejmě také
souvisí povinnost výrobce tyto látky správně klasifikovat, označovat a balit (legislativa CLP - "Classification, Labelling and
Packaging of substances and mixtures). I v případě, že Vaše
společnost nevyrábí žádné produkty podléhající registraci, má
povinnost zajistit si potvrzení o registraci od svých případných
dodavatelů surovin (zpětný směr v dodavatelském řetězci).
Samozřejmostí je pak také požadování bezpečnostních listů
splňujících veškeré náležitosti dle Nařízení REACH.
REACH v ČR
Jakožto nařízení vydané orgány Evropské unie platí pro
Českou republiku automaticky a je nadřazené místním
zákonům a předpisům. Příslušným orgánem pro implementaci bylo stanoveno Ministerstvo životního prostředí. Pravomoci
vymáhat uplatňování pak má Česká inspekce životního prostředí.
... Pokračování na straně 11
10
strana
... Chemická politika EU, legislativa REACH
mineralogické změně bentonitu. Rozhodně se tedy nejedná o
chemickou modifikaci.
Postoj společnostiKERAMOST, a.s.
Legislativě REACH věnuje KERAMOST, a.s. značnou pozornost, neustále sleduje změny a aktuální vývoj. Na základě
závěrů plynoucích z celé řady analýz a rozborů bylo zjištěno,
že bentonitové produkty (včetně bentonitu aktivovaného
sodou), nepodléhají povinné registraci dle „Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek“.
Konkrétně jsou produkty společnosti KERAMOST, a.s. vyjmuty z povinnosti registrace dle přílohy V. odst. 7 výše uvedeného
Nařízení. Dle této přílohy jsou látky vyskytující se v přírodě
(pokud nejsou chemicky modifikovány) z povinnostiregistrace
vyjmuty. I když společnost KERAMOST, a.s. provedla
v souladu s evropskou legislativou předregistraci svých bentonitových produktů, není tedy třeba dále pokračovat jejich oficiální registrací. U dalších výrobků, které akciová společnost
vyrábí a dodává je situace obdobná.
Tyto závěry oficiálně také potvrdila asociace IMA-Europe (the
European Industrial Minerals Association) níže uvedenou
formulací:
„Při aktivaci bentonitu sodou nedochází ke změně struktury
vrstev mezi tetraedrickou a oktaedrickou vrstvou. Takzvaný
smektický jíl má tu samou strukturu vrstev ačkoliv projde chemickým procesem změny skrze sodu. Aktivace sodou nemá
za výsledek změny vrstev struktur, má za výsledek pouze
2+
2+
+
změny v mezivrstvách v pozicích Ca , Mg a Na . Tudíž zde v
rámci chemického procesu nedochází ke změnám vchemické
struktuře jednotlivých vrstev, a tak se proces podobá fyzické
Formulář potvrzující předregistrování
Bentonitu společnosti KERAMOST, a.s.
Nadace Partnerství, redukce emisí CO2
Společnost KERAMOST, a.s. navázala dlouhodobou spolupráci s Nadací Partnerství a díky finanční podpoře byla vydána brožura Jak se sází strom. Nadace Partnerství má za cíl pomáhat lidem v ochraně a zlepšování životního prostředí. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši
přes 238 miliónů korun 2 722 projektů. Více informací naleznete na stránkách www.nadacepartnerstvi.cz.
Společnost KERAMOSTtěží a zpracovává
nerostné suroviny, které nalézají uplatnění
v mnoha oborech, bez kterých si život již
neumíme představit. Těžba těchto důležitých nerostů sebou přináší určitý zásah do
přírody, což nám není lhostejné. Akciová
společnost neustále vynakládá veliké úsilí
a finanční prostředky aby tyto stopy zahladila. K tomuto postupu nás nezavazují
pouze zákonné předpisy, ale také osobní
přesvědčení, že musíme neustále zlepšovat ochranu životního prostředí. Jsme tedy
velice rádi, že můžeme kromě výše uvedeného navázat spolupráci s Nadací
Partnerství a finančně podpořit vydání
brožury "Jak se sází strom". Společnost
KERAMOST, a.s. se tak připojila k dosavadním partnerům Nadace a pevně věříme, že budeme mít celou řadu následovníků, kteří rovněž považují ochranu životního
prostředí za správný směr. Výtěžek z prodeje brožury bude věnován na výsadbu
a ochranu stromů v České republice, kom-
penzující emise oxidu uhličitého, čímž lze
předcházet změnám klimatu a vytvářet
nový prostor pro volně žijící živočichy.
Brožura Jak se sází strom byla slavnostně
pokřtěna na brněnském výstavišti dne
2 5. června 2011 ředitelem Nadace
Partnerství MVDr. Miroslavem Kundratou,
předsedou představenstva společnosti
K ERAMOST, a. s. Ing. Jiřím Fílou
a významným hostem – zpěvačkou Evou
Pilarovou.
V brožuře se dočtete, jak správně vysadit
strom tak, aby dobře rostl a mohly se z něj
těšit také další generace. Důležité je znát
nejen technologii výsadby, ale také vědět
kam můžeme strom vysadit, jaký druh
zvolit, jak strom v krajině chránit proti
okusu zvěří a ve městězase proti vandalisBrožura "Jak se sází strom", vydaná mu lidí. Dále se dočtete, jaké má strom ve
městě či v krajině funkce nebo jak zapojit
za podpory KERAMOST, a.s.
do výsadby širokou veřejnost.
11
strana
KERAMOST, a.s.
Download

Bentonitový zpravodaj 2/2011