
rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/739/570 ze dne 17. ledna 2013 ve znění
rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2013/2509/110 ze dne
19. června 2013, sp.zn. Sp/2011/23/573

rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/739/570 ze dne 17. ledna 2013. sp.zn.
Sp/2011/23/573
I.
Společnost Stratton Prague s.r.o., IČO 282 14 641, se sídlem Lomnického 1705/9,
140 00 Praha 4, jako investiční zprostředkovatel, v období od 17.2.2010 do 30.6.2010
nedostatečným způsobem řídila střet zájmů mezi zájmy zákazníků společnosti _______
________ _._., ___ ___ __ ___, se sídlem _____ __, ___ __ _____ _, pana _____ _______,
nar. _.__.____, trvale bytem ________ __, ___ __ ______ _ ________; pana ______
_______, nar. __._.____, trvale bytem ______ ___, ___ __ ______ _ __________; paní
_____ ______, nar. __._.____, trvale bytem ______ _, ___ __ _______ – ______; paní
_______. _________ _________, nar. __._.____, trvale bytem ____ ___, ___ __
__________; paní ___. _______ _________, nar. _.__.____, trvale bytem _________ ___/__,
___ __ _____ _ – _______ a pana ______ _____, nar. _._.____, trvale bytem _____ ___, ___
__ _____, a zájmy svými a svých vázaných zástupců pana _____ _____, trvale bytem
_________ __, ___ __ ______ – ______; pana ________ _________, trvale bytem __ ______
____, ___ __ _____ _______; pana ______ _________, trvale bytem _____ _______ ___/_,
___ __ _____; pana ___. ______ _________, trvale bytem _. ______ ___, ___ __ ______;
pana ______ _______, trvale bytem __________ ___. _/_, ___ __ _______ ___ _____ –
_____ ________ a pana _______ _________, trvale bytem _______ ____, ___ __ ______,
neboť společností Stratton Prague s.r.o. zavedený systém odměňování vázaných zástupců
motivoval tyto ve snaze o maximalizaci zisku z provizí k poskytování investičního
poradenství způsobem vedoucím k iniciování co možná nejčastějšího obchodování zákazníka
společnosti _______ ________ _._. s investičními nástroji, což vedlo k nadměrnému
obchodování na účtech zákazníků, a to tak, že v případě zákazníka pana _____ _______
ukazatel Turnover Rate (TR) činil při přepočtení na roční základ 8,83 a ukazatel Cost to
Equity (C/E) činil při přepočtení na roční základ 36,37 %; v případě zákazníka pana ______
_______ ukazatel Cost to Equity (C/E) činil při přepočtení na roční základ 18,06 %; v případě
zákaznice paní _____ ______ ukazatel Turnover Rate (TR) činil při přepočtení na roční
základ 10,36 a ukazatel Cost to Equity (C/E) činil při přepočtení na roční základ 51,82 %;
v případě zákaznice paní _______. _________ _________ ukazatel Turnover Rate (TR) činil
při přepočtení na roční základ 25,82 a ukazatel Cost to Equity (C/E) činil při přepočtení na
roční základ 94,81 %; v případě zákaznice paní ___. _______ _________ ukazatel Turnover
Rate (TR) činil při přepočtení na roční základ 9,46 a ukazatel Cost to Equity (C/E) činil při
přepočtení na roční základ 37,95 % a v případě zákazníka pana ______ _____ ukazatel
Turnover Rate (TR) činil při přepočtení na roční základ 20,06 a ukazatel Cost to Equity (C/E)
činil při přepočtení na roční základ 68,45 %,
tedy porušila
povinnost investičního zprostředkovatele k zajištění obezřetného poskytování investičních
služeb zavést a udržovat postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi investičním
zprostředkovatelem, včetně jeho vázaných zástupců a zaměstnanců, a jeho zákazníky podle
§ 32 odst. 4 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
čímž
se
dopustila
správního deliktu osoby, která poskytuje investiční služby, podle § 157 odst. 5 písm. b)
zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
za což se jí
podle ustanovení § 157 odst. 14 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu ukládá
pokuta ve výši 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Pokutu je společnost Stratton
Prague s.r.o., IČO 282 14 641, se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4 povinna zaplatit
do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu Praha 1 vedený
u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol
28214641 a
II.
Společnosti Stratton Prague s.r.o., IČO 282 14 641, se sídlem Lomnického 1705/9,
140 00 Praha 4, se dle § 79 odst. 5 správního řádu, ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky
č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši
1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost
Stratton Prague s.r.o., IČO 282 14 641, se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4,
povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet České národní
banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 28214641.

rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2013/2509/110 ze dne
19. června 2013, sp.zn. Sp/2011/23/573
Rozklad společnosti Stratton Prague s.r.o., IČO 282 14 641, se sídlem Lomnického
1705/9, 140 00 Praha 4, se podle § 90 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 152 odst. 4 téhož
zákona a s § 6 odst. 1 zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu zamítá a rozhodnutí České
národní banky ze dne 17.1.2013, č.j. 2013/739/570, se potvrzuje.
Download

rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/739/570 ze dne 17. ledna