Junák – svaz skautů a skautek ČR,
okres Nový Jičín
Zápis č. 4/2014
z jednání Okresní rady Junáka Nový Jičín
Datum: 22. 9. 2014
Zahájení: 18.05 hod.
ORJ:
Střediska:
Omluveni:
Nepřítomni:
Místo konání: klubovna střediska Pagoda Nový Jičín
Ukončení: 19.50 hod.
Prezence
předseda ORJ/Kopřivnice – Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, místopředseda
ORJ/Pagoda Nový Jičín – Mgr. Václav Dobrozemský-Vaša
Štramberk – Ing. Michal Kramoliš-Ješterka, Odry – Jan Mollnhuber-Moja,
Albrechtičky – Mgr. Kateřina Burčková-Myška
členka/hospodářka ORJ – Bc. Kateřina Smutková-Smuty, Příbor – Jan ProcházkaHopity
Zpravodajové:
RK okresu:
KRJ:
Jan Kaniak-Káně
Hosté:
Jednání řídil: předseda ORJ – Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus
Při zahájení je přítomno 5 ze 7 členů, ORJ je usnášeníschopná.
1) Zahájení
- Předseda ORJ br. Kolumbus zahájil jednání ORJ.
2) Kontrola zápisu ze dne 12. 5. 2014
- ORJ schvaluje zápis z jednání dne 12. 5. 2014.
3) Informace z kraje
Br. Kolumbus:
- V termínu 25. – 26. 9. 2014 se v Kopřivnici uskuteční PRSK (PRacovní Setkání Kraje).
- V termínu 1. 11. 2014 se v Kopřivnici uskuteční školení pro OJ týkající se nového občanského
zákoníku,
rejstříkového
zákona,
nových
Stanov
Junáka).
Přihlašování
zde:
http://skoleni.skauting.cz/moravskoslezsky-kraj.
- Díky navýšení dotace z MŠMT získal kraj 86 000 Kč. Předseda KRJ rozhodl o rozdělení na okresy,
což pro okres Nový Jičín znamená částku 19 594 Kč. Vzhledem k výši dotace je navrženo ponechat
tyto prostředky v rozpočtu okresu a nerozesílat je na střediska. Dotace by byla čerpána na pořízení
stanu, který by následně byl využit jak pro uspořádání Ivančeny, tak pro další využití středisky a
oddíly (závody apod.)
- ORJ schvaluje přijetí dotace ve výši 19 594 Kč.
- ORJ rozhodla ponechat mimořádnou dotaci v rozpočtu okresu.
- ORJ rozhodla o pořízení stanu pro účely Ivančeny a dalších střediskových a okresních akcí. PRO –
5.
- Úkol pro všechny – podívat se po vhodných stanech. Dotaci je třeba vyúčtovat do 30. 11. 2014.
- Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek – 13. – 14. 6. 2014 v Českém Těšíně, vítězem chlapecká
hlídka z Kopřivnice. Br. Vaša: úroveň oproti předchozímu roku klesla – málo rozhodčích (velké
čekací časy hlídek), chyběl doprovodný program, podány dva protesty – nepřijaty, pochválil výběr
místa konání.
Zápis z jednání ORJ
Strana 1 ze 4 stran
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
okres Nový Jičín
-
Ivančena – v průběhu prázdnin proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže a byl vybrán vítězný
návrh. Proti tomuto se na sociálních sítích zvedla vlna nevole, což zaujalo i média. Na PRSKu
proběhne představení vítězného návrhu architekty. Nyní zahájený práce na projektové dokumentaci
a komunikace s dotčenými orgány (Lesy ČR, Správa CHKO Beskydy). V roce 2015 proběhne
rekonstrukce – rozebrání stávající mohyly a výstavba nové dle návrhu.
4) Zpráva hospodářky ORJ
- Ses. Smuty nepřítomna.
- Dotace MŠMT na provoz – navýšení dotace viz bod 3)
- Termín pro vyúčtování dotace středisky: do 15. 11. 2014.
- Br. Vaša: na podzim bude opět podána žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje – Ivančena,
vzdělávací akce, závody, roverský tábor apod. V případě zájmu o zahrnutí akce oddílu, střediska do
tohoto projektu zaslat informace (informace o akci, termín, počet účastníků, finanční náklady) br.
Vašovi. T: 31. 10. 2014.
5) Stanovení registračního poplatku pro okres na rok 2015
- Proběhla diskuse, zda poplatek navyšovat s ohledem na konání Ivančeny a s tím souvisejících
nákladů.
- Přítomní se nakonec shodli na ponechání poplatku ve stejné výši jako v roce 2014.
- ORJ schvaluje registrační poplatek pro okres na rok 2015 ve výši 25 Kč. PRO – 5
6) Zpráva výchovného zpravodaje ORJ
- Br. Jezevec nepřítomen.
- Br. Vaša: v příštím roce by měl proběhnout doškolovací zdravotnický kurz k prodloužení
kvalifikace, ale dle zájmu můžeme uskutečnit i celý kurz (40 hod. – kurz Zdravotník zotavovacích
akcí).
- Střediska zjistí zájemce na ZK/DZK a zašlou br. Vašovi seznam zájemců. T: příští jednání ORJ.
7) Informace z činnosti ART
Ses. Myška:
- Schůzka členů ARTu proběhla 10. 9. 2014.
- Tým ČK zůstává, již jsou naplánovány termíny: 20. – 22. 2. 2015 (Příbor), 20. – 22. 3. 2015 (místo
se zatím hledá), 17. – 19. 4. 2015 (Kopřivnice), 1. – 3. 5. 2015 (Dolní Bečva).
- Poslední víkend je bonusový nepovinný, možnost zúčastnit se budou mít nejen účastníci letošního
kurzu, ale i minulého ročníku a také roveři z okresu.
- Informace budou zveřejněny začátkem října.
- Hradní rádcovský kurz – 14. – 17. 11. 2014 ve Štramberku.
- Okresní kolo Svojsíkova závodu – garantem br. Bohuš.
- V letošním roce také proběhne Roverské klání.
- Bylo by vhodné zpracovat a zveřejnit kalendář akcí.
- Br. Kolumbus: br. Jirka má zájem uspořádat celostátní kolo Svojsíkova závodu 2015 – viz e-mail.
Dle jeho názoru není příští rok vhodný s ohledem nejen na to, že okres je pořadatelem výstupu na
Ivančenu, ale také proběhne rekonstrukce mohyly.
- Br. Vaša: vzhledem k tomu, že nikdo z pořadatelského týmu z okresu nemá zkušenosti s pořádáním
takové akce, je rok do jejího konání krátká doba. Dle jeho názoru by bylo vhodnější, kdyby se br.
Jirka, případně další zájemci, zapojili do realizačního týmu v roce 2015, aby nabrali zkušenosti, a
okres by celostátní kolo pořádal v roce 2016.
- Ses. Myška: aktivita „služba“ na roverském táboře v příštím roce by mohla spočívat v pomoci při
rekonstrukci mohyly Ivančena.
Zápis z jednání ORJ
Strana 2 ze 4 stran
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
okres Nový Jičín
8) Ivančena 2015
- Výstup na Ivančenu se uskuteční v sobotu 25. 4. 2015.
- Br. Kolumbus: v příštím roce bude 70 let od popravy, viděl by, kdyby se tento ročník zaměřil na
toto výročí – více zpropagovat pietní akt v Cieszyně.
- Po zkušenostech z roku 2010 nás nečeká nic dramatický odlišného.
- Finance – br. Vaša (podána žádost o grant města Nový Jičín a dotaci z ústředí Junáka)
- Ozvučení, doprava materiálu – br. Choroš.
- Zázemí – zakoupíme velký stan, případně ještě jeden hangár.
- Zajištění věnce.
- Zajištění mše – ses. Terka z Frýdku – Místku.
- Účastnický suvenýr – buttony (8 verzí buttonů, každý s jedním písmenem ze slova „Ivančena“) –
mohl by zajistit kraj. Ideou je uspořádání soutěže ve sbírání buttonů.
- Média a propagace – spolupráce s ses. Kulíškem.
- Zajištění brigády před výstupem.
- Skládací lavice a stoly – „pivní sety“ – br. Ještěrka.
- Trubači – br. Galiové.
- Zajištění osob přímo v den akce (info stan, služba u kroniky, úklid).
- Posilový autobus Frýdlant n./O. – Malenovice – br. Vaša.
- Ubytování pro přespolní (Fýdek – Místek, Frýdlant n./O.) – br. Chrosťa.
- Vzhledem k tomu, že půjde o poslední výstup ke stávající mohyle, návrh na vyrobení pamětní
kartičky s fotografií současné mohyly.
- Na zvážení jsou doprovodné soutěže.
- Na zvážení „odměny“ pro pořadatele – bundy,…
- Br. Kolumbus – idea nechat vyrobit pohledy s Ivančenou, nahoře je prodávat a následně zajistit
jejich rozeslání (účastníci budou moci poslat pohled se vzkazem přímo z Ivančeny).
- Naučná stezka (historie Ivančeny) – na zvážení.
- Pozvat více lidí na pietní akt do Cieszyna (okresní autobus) s možností přespání.
- Soutěž „po stopách Ivančeny“ – účastníci budou mít za úkol v průběhu ledna – dubna 2015 navštívit
a získat razítko (kešku) z 4 – 6 míst, které jsou spojeny s Ivančenou, Odbojem slezských junáků,
s tím, že na hřbitově v Cieszyně a u mohyly Ivančena bude možné je získat pouze v určený den a
hodinu (pietní akt, výstup). Br. Kolumbus požádá o spolupráci ses. Tiki.
9) Tábory
- Z vyjádření přítomných proběhly tábory v klidu, nic mimořádného se nestalo.
- Br. Vaša: navštívil všechny tábory ze střediska, letos opět 2 turnusy příměstského tábora pro
nečleny.
- Br. Kolumbus: oddíly Stopaři a Veverky tábořili na Slovensku, proběhly 3 turnusy příměstského
tábora (úspěšná spolupráce s Muzeem).
- Ses. Myška: proběhl roverský tábor se 17 účastníky z okresu i mimo okres.
- Prosba na br. Bohuša – aktualizace a rozeslání databáze tábořišť.
- Skutečnost táborů je třeba zadat do skautISu do 15. 11. 2014.
10) Zprávy ze středisek o činnosti
- Středisko Pagoda Nový Jičín: Pochod okolím Nového Jičína, tábory, účast na slavnosti města,
výměna oken v klubovně, stavební práce na Dolní Bečvě (rozšíření kapacity – vybudování nového
pokoje a kuchyně).
- Středisko Příbor: zástupce nepřítomen
- Středisko Kopřivnice: tábory, návštěva 4 skautů z Velké Británie, skautská pouť
- Středisko Štramberk: Den spolků – prezentace skautů, 2 tábory
- Středisko Odry: pomoc při organizaci Dne obce – Luboměř, Spálov, tábory
Zápis z jednání ORJ
Strana 3 ze 4 stran
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
okres Nový Jičín
-
Středisko Albrechtičky: den dětí, roverské závody, 5 táborů (3 oddílové, rodiče s dětmi, roverský),
změna ve vedení dívčího oddílu
11) Různé
- Br. Moja – hledají tábořiště
- Br. Kolumbus: TDC vydalo dvě nové publikace – Skautský oddíl, a metodika, jak pracovat
s tématem historie a myšlenkové základy ve skautském programu
Příští jednání ORJ Nový Jičín se uskuteční v pondělí 24. 11. 2014 v 18.00 hod. ve skautské klubovně
střediska Pagoda v Novém Jičíně.
Zapsal: Mgr. Václav Dobrozemský-Vaša, místopředseda ORJ Nový Jičín
Schválil: Bc. Kryštof Hyvnar-Kolumbus, předseda ORJ Nový Jičín
Zápis z jednání ORJ
Strana 4 ze 4 stran
Download

Zápis č. 4/2014