ZÁRUČNÍ LIST
akrylátové vany s hydromasážními a vzduchovými systémy
DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY JE NÁSLEDUJÍCÍ:
- akrylátové vany - 5 let
- akrylátové vany s hydromasážními a vzduchovými systémy - 2 roky.
Při montáži zařízení certifikovaným střediskem firmy Laufen CZ
se záruční doba prodlužuje na 5 let.
- doporučujeme se vždy důkladně seznámit s montážním
návodem a uživatelskou příručkou pro používání van Laufen
se systémy. Tyto dokumenty naleznete na www.laufen.cz
a přiložené u každé vany se systémem.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
- zákazník je povinen si výrobek při převzetí zkontrolovat. Pozdější
reklamace již nainstalovaných výrobků se zjevnými výrobními
vadami nebudou uznány.
- případnou reklamaci řeší zákazník s prodejcem,
u kterého výrobek koupil nebo s autorizovaným servisem
Laufen CZ
- záruční doba začíná převzetím výrobku zákazníkem
(vyznačí prodejce na tomto záručním listě)
- bez dokladu o nabytí výrobku nebo bez tohoto záručního listu
nelze uplatnit nárok na reklamaci. Při reklamaci po uplynutí
zákonné záruky je třeba předložit řádně a úplně vyplněný
záruční list.
- záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby
nebo vadou materiálu
ZÁRUKA ZANIKÁ V TĚCHTO PŘÍPADECH:
- záruka zaniká nedodržením podmínek pro odbornou montáž
vany s instalací, nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto
činnost není oprávněná
- poškození výrobku způsobené zákazníkem, dopravou, nesprávnou manipulací nebo nesprávným skladováním výrobku
- přirozené opotřebování
- nesprávné ošetřování a údržba výrobku
- nevhodné provozní podmínky - vniknutí mechanických nečistot
do výrobku
- poškození způsobené chemickými, elektrochemickými nebo
elektrickými vlivy
- poškození vyvolané chybnými stavebními pracemi
- zničení nebo poškození výrobku živelnou pohromou
- při jakékoliv neautorizované opravě či úpravě výrobku
- nedodržením předepsaných tech. parametrů pro montáž
- vany musí být instalovány tak, aby byly vždy vyjímatelné směrem
vzhůru
- přívod teplé a studené vody musí být opatřen filtrem na mechanické nečistoty
- kvalita a vlastnosti vody musí odpovídat ČSN 757111,
ČSN 830818
- tlak přívodu teplé a studené vody musí být vyrovnaný
OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU:
- povrch výrobku musí být čištěn pouze mýdlovým roztokem
- nepoužívat žádné čistící prostředky s obsahem kyselin,
mechanické čisticí prostředky nebo čistící prostředky na bázi octu
MONTÁŽ:
- kupující musí dodržet podmínky pro odbornou montáž vany
s instalací, nebo odbornou montáž vany s instalací musí provést
firma, která je pro tuto činnost oprávněná
- oprávněnou autorizovanou, proškolenou montážní firmou je
v tomto případě servisní centrála LAUFEN CZ:
ETRUSCA s.r.o., p. Štěpánek, U Sádek 647, 253 01, HOSTIVICE,
tel.: +420 220 980 383, +420 602 641 046
fax: +420 220 980 383,
e-mail: [email protected]
VYPLNÍ PRODEJCE:
Typ výrobku
Katalogové
číslo výrobku
Datum prodeje
Výrobek vydal
Razítko a podpis
prodejce
VYPLNÍ MONTÁŽNÍ FIRMA:
Výrobní
číslo výrobku
Datum montáže
Razítko a podpis
montážní firmy
VYPLNÍ MAJITEL VÝROBKU:
Výrobek převzal
Datum a podpis
LAUFEN CZ s.r.o. I V Tůních 3/1637 I 120 00 Praha 2 I tel.: +420 296 337 711
fax: +420 296 337 716 I e-mail: [email protected] I www.laufen.com
Download

Záruční list Laufen - Koupelny