Návod k použitítlakové nádoby
typ S02 41244/04501G4A
Tlaková nádoba je určena knahromadění stlačeného vzduchu a je navrŽena pro převáŽně
statické použití.Její správné použitípředstavuje základní předpoklad pro zajištění
bezpečnosti. Zatímto účelemmsuí uŽivatel kromě jiného:
1) Správně pouŽívat tlakovou nádobu ve stanovených mezích tlaku
a teploty, uvedených
na datovém štítkuvýrobce a prohlášení o shodě, které je třeba peělivě uschovat
2) Zabránit provádění svarů na součástech vystavených působenítlaku
3) Zaručit, že tlaková nádoba bude neustále vybavena účinnýmia
4)
5)
6)
7)
dostatečnými
bezpečnostními a kontrolními zaŤízenímia dle potřeby zabezpečítjejich výměnu za
jiné se stejnými charakteristikami' doporučenévýrobcem. Je obzvlášť důležité,aby
byl pojistný ventil aplikovrín přímo na tlakovou nádobu, bez možnosti vloženíjiných
zaÍizení mezi tlakovou nádobu a samotný ventil, musí mít vypouštěcí kapacitu vyšší
než je mnoŽství vzduchu, kterým můŽe být tlaková nádoba naplněna a musí byt
nastaven na hodnotu tlaku nižšínež je pracovní tlak uvedený v prohlášení o shodě a
zaplombován. Na tlakoměru musí být hodnota maximálního pracovního tlaku
vyznačena červenou znaěkou
Zabránit dle možnostípouŽití tlakové nádoby v nedostatečně větraných prostorech;
důsledně zabrinit umístěnítlakové nádoby v zónách vystavených působenízdrojů
tepla nebo v blízkosdti zápalných|átek
Vybavit tlakovou nádobu antivibračními členy tak, aby nádoba nebyla vystavena
působení vibrací, které mohou způsobit poškozenínásledkem únavy materiálu;
nepřipevňujte tlakovou nádobu ani její součásti na zem nebo na pevné části ( sloupy'
...).
Zabránit korozi: v návaznosti na způsob použitíse můžeuvnitř tlakové nádoby
nashromáždit kondenzáú', ktery je zapotřebí denně vypustit. Vypuštění je moŽné
provést ručně otevřením vypouštěcího kohoutu nebo prostřednictvím asutomatického
odváděče kondenzátu, namontovaného na tlakové nádobě. V rámci údržbymusí
uživatel nebo obdorník servisní sluŽby kaŽdoročně provést zjištění případně vznikajici
vnitřní koroze v tlakové nádobě a dále provést vizuálni kontrolu vnější části tlakové
nádoby. Jestliže je tlaková nádoba použivtnajako součást bezolejového kompresoru'
v prostředích s vyššímstupněm vlhkosti nebo v nepříznivých provozních podmínkách
(nedostatečná ventilace' korozivní činidla, ...) je třeba provádět kontroly vkratších
intervalech. Zákonné kontroly musí bý prováděny v souladu se zákony a normami
platnými v zemi pouŽití tlakové nádoby.
v každémpřípadějednat fundovaně a s rozvahou, s předpokládaným vývojem situace.
PoŠKoZENÍrr,erovÉ NÁlony
ZAKÁZÁNo.
A
JEJÍ NESPRÁ\rNÉ PoUŽnÍ JE pnÍsNĚ
Je třeba připomenout, že uživatelje povinen respektovat zákony týkajíci se použitítlakových
zátřízeni, které jsou platné v zetni, kde jsou tato zatízeni zaÍízeni použivána.
Download

Návod k použití tlakové nádoby - Technicke