CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA č.:
Dodavatel : I.B.Z.-velkoobchod pneu s.r.o.
Odběratel:
Sídlo :
Zápis v OR:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
tel:
fax:
e-mail:
www.
Číslo účtu/kód banky :
Sídlo :
Havířská 1241, 330 23 Nýřany
Zápis v OR : KS v Plzni, odd."C", vložka 13360
Zastoupný : Zlata Trnková, jednatel
IČ: 26323796
DIČ: CZ26323796
tel: +420377930412-3, fax: +420377930415
e-mail: [email protected] www.ibz.cz
Místo výkonu pneuservisu :
Nýřany
Tachov Mobilní servis
⃝
⃝
⃝
Datum vystavení :
Chomutov
⃝
Pověřená osoba:
Způsob dopravy:
Vyřizuje, telefon, prac.zařazení :
Místo určení:
Obchodní zástupce:
Platební podmínky:
Objednáváme u Vás pro rok 2013 odběr nových pneumatik, likvidace starých pneumatik a
služby pneuservisu. Akceptujeme tyto podmínky jejich dodávek:
1. Dílčí objednávky: osobně, e-mailem, faxem, poštou, ve výjimčených případech telefonicky (telefonickou
objednávku nutno následně potvrdit e-mailem, faxem nebo poštou).
2. Jiné osoby než pověřená osoba (zejména řidiči vozidel kupujícího) mohou učinit dílčí objednávku ve
výjimečných případech, prodávající je oprávněn podle své úvahy objednávku nepřijmout, pokud nebude
potvrzena alespoň telefonicky pověřenou osobou.
3. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem nebo faxem.
4. Prodávající je oprávněn nepřijmout dílčí objednávku, je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny
dříve dodaného zboží nebo služeb i přes písemnou výzvu k zaplacení v dodatečné lhůtě.
4. Kupní cena: dle aktuálního ceníku který je vyvěšen na www.ibz.cz. Kupující se s aktuálně platnou kupní
cenou seznámí před tím, než dílčí objednávku učiní. Jejím učiněním (viz bod 1) se má za to, že kupující
objednávku činí s tím, že zná jednotkové ceny objedávaného zboží a služeb a souhlasí s nimi. V případě
nejasností je kupující povinen si předem ověřit cenu u prodávajícího.
4. Splatnost kupní ceny: ….. Dnů od dodání zboží nebo poskytnutí služeb
5. Až do úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví prodávajcího.
6. Odpovědnost za vady, záruka - dle obchodního zákoníku. Místo uplatnění vad - provozovna, ve které bylo
zboží koupeno nebo služby poskytnuty, jinak sídlo prodávajícího
Osoby oprávněné k přebírání zboží
Jméno
Příjmení
……………………………………………………….
Razítko a podpis dodavatele
číslo OP
Pracovní zařazení
SPZ vozidla
………………………………………………………….
Razítko a podpis odběratele
Download

CELOROČNÍ OBJEDNÁVKA č.: - IBZ velkoobchod pneu sro