sevencall
Smlouva o poskytování služeb
elektronických komunikací
Číslo smlouvy:
Kód prodejce:
Heslo účastníka:
Účastník
Jméno a Příjmení:
Y
V
Obchodní korporace / název:
Trvale bytem / sídlo / místo podnikání:
Rodné číslo / IČ:
Číslo OP / DIČ:
Telefon:
E-mail:
U
O
L
Doručovací adresa
Název:
Adresa:
Oprávněná osoba k podpisu smlouvy / kontaktní osoba
R
O
Jméno a Příjmení:
Trvale bytem:
M
S
Z
V
Rodné číslo:
E-mail:
POSKYTOVATEL
Vole-j.cz s.r.o.
Václava Trojana 1505/16, Praha 10
IČ: 01556100
DIČ: CZ01556100
Bankovní spojení: Fio banka a.s. č.ú.2200399094/2010
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 208240
Jednatel společnosti: Jiří Kovář
Kontakty
Zákaznická linka: 777 485 485
Pracovní doba po-pá 9:00 - 16:00 hod.
E-mail: [email protected]
Web: www.7call.cz
Doručovací adresa:
Vole-j.cz s.r.o., Husovo nám. 2988, Tábor 2
Objednaný tarif a služby ( po celou dobu trvání Smlouvy je Účastník oprávněn objednat další Služby dle nabídky Poskytovatele )
Telefonní číslo:
........................
Nové číslo
Hlasový tarif:
Přenos čísla
x
ČVOP
........................
s DPH/měs.
Datový tarif:
s DPH/měs.
Neomezené volání v rámci Sítě
s DPH/měs.
Celková měsíční paušální platba za poskytované Služby
s DPH/měs.
Vyúčtování služby a typ platby
Elektronické zasílání faktury
Písemné zasílání faktury (zpoplatněno dle Ceníku)
ZDARMA
s DPH/měs.
Převodem z bankovního účtu číslo:
Inkasem z bankovního účtu číslo:
Poštovní poukázkou typu A
Limit a záloha na služby
Volací jistina na poskytované Služby
s DPH
Stanovená výše limitu na poskytované Služby (max.výše limitu je Poskytovatelem stanovena na 2000 Kč)
s DPH
Vole-j.cz s.r.o., IČ:01556100, se sídlem Praha, Václava Trojana 1505/16, PSČ 104 00, e-mail: [email protected], web: www.7call.cz, zákaznická linka: 777485485
sevencall
Smlouva o poskytování služeb
elektronických komunikací
Ochrana osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů
Účastník potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem a jeho účelem.
ANO
Účastník uděluje svůj souhlas s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů v účastnickém seznamu.
ANO
NE
V účastnickém seznamu požaduji u svých údajů uvést, že si nepřeji být kontaktován za účelem marketingu.
ANO
NE
Souhlasím s uveřejněním v účastnickém seznamu v rozsahu uvedeném v záhlaví této Smlouvy.
NE
ANO
NE
Žádám o uveřejnění svých osobních údajů v účastnickém seznamu v odlišném rozsahu od údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. ANO
NE
ANO
NE
Uděluji Poskytovateli souhlas se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení.
Smluvní ujednání
1. Předmětem této Smlouvy je hlasová mobilní služba umožňující prostřednictvím SIM karty, které je přiděleno telefonní číslo, vysílat a přijímat
telefonické hovory, posílat SMS, MMS zprávy, datové a internetové služby a další případné Služby nabízené Poskytovatelem v GSM/3G síti Q-CZ na
platformě Vodafone.
2. Účastník výslovně žádá, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služeb ve lhůtě bez zbytečného odkladu od uzavření této Smlouvy, tj. ještě ve lhůtě
pro případné odstoupení spotřebitele od Smlouvy.
3. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou za podmínek dohodnutých a uvedených v této Smlouvě, limit čerpání poskytovaných Služeb byl smluvními
stranami stanoven na dané Zúčtovací období.
4. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Administrativní poplatek 299 Kč s DPH
za přenos mobilního čísla od Poskytovatele (při odchodu) do jiné sítě bude Účastníkovi naúčtován, pokud ukončí smluvní vztah dříve než za 18
měsíců.
Y
V
5. Volací jistina slouží k zajištění plnění povinností Účastníka vyplývajících z této Smlouvy. Volací jistina nebo její část po odečtení veškerých závazků
je Účastníkovi vrácena Poskytovatelem při ukončení smluvního vztahu do 30 (třiceti) kalendářních dnů.
U
O
6. Účastník se zavazuje hradit měsíční cenu a poplatky za Služby Poskytovateli dle Ceníku platného ke dni uzavření Smlouvy, v řádném termínu, podle
data splatnosti vystavených faktur, a to po celou dobu trvání Smlouvy.
L
7. V případě nedodržení data splatnosti na fakturách je Poskytovatel oprávněn blokovat Účastníkovi Služby, blokováním není dotčeno právo
Poskytovatele na úhradu dlužných částek. Za blokaci odchozích Služeb je Poskytovatel oprávněn účtovat Účastníkovi poplatek ve výši 249 Kč s DPH.
M
S
8. Změny provedené autorizovaným přístupem Účastníka v internetové samoobsluze nevyžadují písemnou dohodu smluvních stran.
9. Pokud je tato Smlouva uzavírána prostředky komunikace na dálku nebo směřuje-li jednání k uzavření Smlouvy mimo prostor obvyklý k podnikání,
má Účastník právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy bez jakékoliv sankce. Odstoupit od Smlouvy nelze v
případě, kdy byly sjednané Služby splněny se souhlasem Účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (např. nelze odstoupit od přenosu
tel. čísla v případě, kdy již k přenosu došlo). Pokud Účastník požádal, aby poskytování Služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatí
částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od Smlouvy, a to dle Ceníku Poskytovatele. Za
souhlas s poskytováním Služeb je považováno také setření PIN kódu ze SIM karty, vynětí SIM karty z ochranného obalu či vložení SIM karty do
koncového zařízení. Podmínky pro uplatnění tohoto práva jsou součástí formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je k dispozici na internetových
stránkách Poskytovatele.
R
O
VZ
10. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovávat osobní a identifikační
údaje o Účastníkovi, případně o oprávněném zástupci Účastníka a Uživateli (dále jen Subjektů) za účelem identifikace Subjektů při užívání Služby.
11. Součástí této Smlouvy je aktuálně platný Ceník služeb a aktuálně platné znění Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) společnosti
Vole-j.cz s.r.o. Účastník výslovně potvrzuje, že před podepsáním této Smlouvy tyto dokumenty obdržel a seznámil se s nimi. Účastník vzhledem k
právní úpravě stanovené občanským zákoníkem výslovně prohlašuje, že VOP obsahují mimo jiné ustanovení pro rozsah a zřízení Služby, vznik a
změnu Smlouvy, cenu Služeb a platební podmínky práva a povinnosti Poskytovatele a Účastníka, odpovědnost za škodu a náhradu škody, omezení
nebo pozastavení poskytování Služby, zřízení Služby, reklamace a zpracování osobních údajů, přičemž Účastník se dostatečným způsobem seznámil
se všemi ustanoveními uvedenými ve VOP a bude se jimi řídit.
12. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, jsou Služby poskytovány podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti Vole-j.cz s.r.o., zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu obou smluvních stran.
Za Poskytovatele:
Jiří Kovář - jednatel
Za Účastníka:
V Praze dne ...........................
V ................... dne ....................
................................................
...................................................
Vole-j.cz s.r.o., IČ:01556100, se sídlem Praha, Václava Trojana 1505/16, PSČ 104 00, e-mail: [email protected], web: www.7call.cz, zákaznická linka: 777485485
Download

VZOR SMLOUVY