Univerzita Palackého
Pedagogická fakulta
Multimediální výukové programy
Jiří Dostál
Olomouc
2013
1
1 Multimediální a interaktivní výukové programy ve vzdělávání
Tradiční model výuky je stále více ovlivňován využíváním moderních
technologií, v poslední době zejména využíváním multimediálních a interaktivních
objektů sdílených prostřednictvím tabletů, interaktivních tabulí, velkoformátových
dotykových displejů či notebooků. Vzdělávací technologie jsou dnes konstruovány tak,
že se dokáží adaptivně přizpůsobit aktuálním potřebám žákům (viz např. Kostolányová,
Šarmanová, Takács, 2011). Jsou zřetelné projevy konektivistických přístupů – aktivita
a zejména interaktivita účastníků vzdělávání, propojování znalostí do uzlů (celků),
zdrojem učení není pouze člověk ale i edukační prostředky a nástroje, důraz na
schopnost učit se než na výsledky učení, vědění se vytváří v procesu učení aj., (viz
Starkey, 2012; Baker, 2012). To, že se staly počítače spolu s různorodými periferiemi
v kontextu konektivizmu integrální součástí vzdělávání, je již skutečností, která odráží
potřeby současné informační společnosti.
Začleňování moderních technologií do vzdělávání se nevyhýbá žádné úrovni,
jelikož uplatnění nacházejí v mateřských školách (Hamplová, Dostál, 2012), na prvním
i druhém stupni základních škol, stejně tak jsou ale využívány i na středních a jiných
školách. Taktéž nejsou známy objektivní překážky, které by zcela bránily využívání
počítačů v některém z vyučovacích předmětů, tzn., že lze úspěšně předpokládat jejich
využití při výuce přírodopisu, zeměpisu, technické výchovy, tak i např. chemie, hudební
nebo výtvarné výchovy. Je ovšem zřejmé a nezpochybnitelné, že ve všech předmětech
nelze využívat počítače ve stejné míře.
K tomu, aby se mohli žáci aktivně učit, je nutné ze strany učitele vytvářet
vhodné situace s využitím aktivizačních prostředků. Moderní vzdělávací technologie
jsou schopny uvedené zajistit. Z technologického hlediska se může jednat o rozsáhlé
systémy pro studium plně distančního charakteru, pracující s využitím sofistikovaných
nástrojů pro zajištění kooperativního učení, ale naopak z druhého úhlu pohledu může jít
„jen“ o podporu prezenční výuky realizované v tradičním pojetí.
Moderní vzdělávací technologie poskytují řadu příležitostí pro realizaci
efektivnějšího učení, avšak za podmínky účinné aktivizace žáků, což platí pro tradiční
výuku i výuku s využitím interaktivní tabule, která má řadu specifik.
Možnosti aktivizace studentů, tj. učících se jedinců, jsou různorodé, a nelze je
vázat pouze na výukové interaktivní prezentace, které již nesou konkrétní vzdělávací
obsah. Aktivizačně může působit komunikace mezi pedagogem, učební činnosti,
vzdělávací prostředí. Primárním cílem aktivizace je přeměna pasivních žáků
v „bezprostřední účastníky učení“ (Kotrba, Lacina, 2007), avšak aktivizace se vtahuje
i k vyučujícímu. Aktivitou žáků se rozumí zvýšená, intenzivní činnost, a to jednak na
základě vnitřních sklonů, spontánních zájmů, emocionálních pohnutek a životních
potřeb, jednak na základě uvědomělého úsilí (Maňák, 1998). Může se projevovat
v mnoha podobách např. aktivita poznávací, fyzická, technická, umělecká, sportovní,
apod. a je zřetelné, že ne všechny souvisí s využíváním interaktivních tabulí při výuce,
resp. se nedají takto navozovat. Pokud hovoříme o aktivizačních metodách, vymezují se
jako postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovně-vzdělávacích cílů dosahovalo
hlavně na základě vlastní učební práce žáků, přičemž důraz se klade na myšlení a řešení
problémů (Maňák, Švec, 2003).
Z hlediska výchovně vzdělávacího procesu a dosahování stanovených cílů je
podstatná aktivita vnitřní, neboť vychází z vlastních zdrojů osobnosti, ze zájmu žáků,
z jejich postojů a přesvědčení. Tu může být v některých případech obtížné iniciovat
2
a nasměrovat požadovaným směrem, a proto má učitel široké pole možností při
aktivizaci vnější. Pozor je však třeba dát na aktivitu zdánlivou, předstíranou a formální,
která je výchovně neúčinná.
V souvislosti s využíváním interaktivních tabulí se vyskytuje i pasivita studentů,
což je protiklad aktivity. Takový stav je nežádoucí a je třeba ho eliminovat, k čemuž
mohou interaktivní tabule účinně napomoci. Lze je považovat za jeden z předpokladů
úspěšné aktivizace žáků.
Dlouhodobě se ve vzdělávání setkáváme s pojmem didaktický prostředek, na
který je možné nahlížet z širšího nebo užšího hlediska. Při širším chápání jsou
didaktické prostředky všechna média, které má učitel k dispozici na dosahování
vytyčených výukových cílů (Průcha a kol., 2004). Jsou pracovními nástroji pedagoga
v řízení, usměrňování a regulaci výuky. Jinak řečeno, jak uvádí Z. Kalhous a O. Obst
(Kalhous, Obst, 2002), v didaktice rozumíme prostředkem vše, čeho učitel a studenti
mohou využívat k dosažení výukových cílů. Mezi didaktické prostředky lze tedy zařadit
veškerá média, jako jsou metody výuky, vyučovací formy, didaktické zásady, dosažení
dílčího cíle, ale i vizuální či auditivní techniku, učební prostory, učební pomůcky, LMS,
informační a komunikační technologie, aj. Je žádoucí se zabývat zkoumáním i aplikací
nejvhodnějších moderních metod, forem, učebních pomůcek a technických prostředků k
dosažení vytýčených vzdělávacích cílů, se kterými by měli být žáci vnitřně ztotožněni.
Vnímání, jako základ pro aktivní podobu výuky, je jeden ze základních
psychických procesů při poznávání okolní skutečnosti. Jedná se o poznávací proces,
kterým zachycujeme to, co v přítomném okamžiku působí na naše smyslové orgány
(Čáp, 1997). Je prvopočátkem, vstupní branou, jíž vchází do paměti studenta jeho
veškerá individuální zkušenost. Student může toto učivo vnímat různými smyslovými
receptory, kterými jsou zejména receptory zrakové, sluchové, hmatové aj. Obecně se
uvádí, že člověk získává 80 % informací zrakem, 12 % informací sluchem, 5 %
informací hmatem a 3 % ostatními smysly, ovšem v tradiční škole není tento fakt vždy
respektován a rozložení je následující: 12 % informací je získáváno zrakem, 80 %
informací sluchem, 5 % hmatem a 3 % ostatními smysly, viz např. R. Binder (Binder,
1981).
Kvalitní digitální výukový objekt by měl být navržen tak, aby aktivizoval více
smyslů žáka. Tato aktivizace přispívá k efektivnějšímu uložení informací do paměti,
protože lidé vnímají informace více smysly současně. Poznání žáka může vycházet buď
z bezprostřední zkušenosti zkoumáním skutečnosti, nebo zprostředkovaně z poznání
jiných téže skutečnost, kteří ji bezprostředně za pomocí smyslových receptorů zkoumali
v minulosti.
Jestliže proces učení vychází z poznání jiných a poznatky jsou předávány pouze
slovně, hovoříme o tzv. verbálním učení. V krajním případě, kdy je výuka vedena pouze
verbálně, si student osvojuje poznatky prostřednictvím pojmů. Je však žádoucí, aby
student měl takovou úroveň vědomostí, aby si byl schopen nové pojmy osvojit. Tento
proces značně záleží na úrovni myšlení studenta a na jeho předchozí smyslové
zkušenosti. Rovněž se v této souvislosti zvyšuje riziko nesprávného pochopení
osvojovaných pojmů, na což negativně působí i fakt, že se studenti učí z poznání jiných.
Ve výchově a vzdělávání by měla hrát významnou roli nezprostředkovaná
životní zkušenost, kterou by vychovávaní mohli projít a vlastní činnost. Z tohoto
pohledu tedy v nejideálnějším případě probíhá výchovně vzdělávací proces v prostředí,
které je jeho obsahem nebo jemu blízké a jsou realizovány skutečné postupy, které jsou
předmětem vzdělávání. Je zapotřebí umožnit vychovávaným „být při tom“ (Kovaliková,
3
1995). Zde má však elektronická podpora vzdělávání zdánlivě nedostatky, jak bude dále
rozvedeno.
Poznávání skutečnosti jejím bezprostředním zkoumáním a vnímáním má pro
školní podmínky jistá omezení. S ohledem na reálné možnosti výuky, čili nejen
v souvislosti s interaktivními tabulemi, je téměř nemožné provádět výuku vždy ve
skutečném prostředí nebo realizovat skutečné postupy a proto je z pochopitelných
důvodů snahou skutečné prostředí a postupy co nejrealističtěji žákům přiblížit. Náhradu
je možné provádět různými způsoby na několika stupních abstrakce.
Interaktivní tabule jsou při zprostředkovávání přímé zkušenosti limitovány svou
principiální podstatou, avšak lze využívat vizualizační prostředky, jako jsou modely,
filmy, fotografie, animace, symboly atp., které jsou schopné napomoci uplatňovat
princip názornosti. Správně navržený didaktický model obsahuje podstatné prvky
shodné se skutečností, což umožňuje plnohodnotné zkoumání modelu, naproti tomu
nepodstatné lze omezit či zcela odebrat. Opomíjení nepodstatných znaků se provádí
vzhledem k účelu, ke kterému má model sloužit. Modely mají důležité místo v těch
případech, kdy skutečný předmět je buď příliš složitý, zatím co model je jednoduchý,
přehledný, zachycující a podtrhující hlavní zkoumané rysy skutečného objektu, či
vlivem provedení vcelku těžko pozorovatelný.
Tvorba výukových interaktivních prezentací úzce souvisí s uplatňováním zásady
názornosti. Zásada názornosti je z dnešního pohledu jedním ze základních
pedagogických principů moderního vzdělávání a to i zprostředkovaného pomocí
informačních a komunikačních technologií. Uplatňuje se v nejrozmanitějších formách
na všech úrovních vzdělávání. Na názornost je možné pohlížet z filozofického,
psychologického či pedagogického hlediska, přičemž zde se podrobněji zaměříme
pouze na pedagogicko-didaktická hlediska.
Zásadu názornosti lze ve vzdělávání realizovat řadou didaktických postupů
s využitím různorodých materiálních i nemateriálních didaktických prostředků. Právě
v oblasti materiálních didaktických prostředků dochází v poslední době k expanzivnímu
rozvoji.
Chceme-li definovat zásadu názornosti, lze východisko nalézt v publikaci
J. Ondráčka (Ondráček, 1971), který uvádí, že zásada názornosti vyjadřuje požadavek,
aby učitel při vyučování vedl žáky k vytváření i zobecňování představ bezprostředním
vnímáním nebo zobrazováním předmětů a jevů skutečnosti, k osvojování zákonitostí
přírodních a společenských jevů manipulacemi s věcmi i smyslovým poznáváním
objektivní reality distančními analyzátory. Tato definice se však jeví jako jednostranná
a příliš „opticky“ zaměřená, jelikož názornost zahrnuje daleko více než pouhé smyslové
vnímání skutečnosti. Je to, jak uvádí J. Jůva (Jůva, 1966), syntetický výsledek
soustavného záměrného pozorování, při jehož vzniku hrají úlohu dosavadní představy
i elementární myšlenkové operace – srovnání, analýza a syntéza. Do názornosti je nutné
při zprostředkování (prezentaci) nového učiva zahrnovat kromě přímého pozorování
skutečnosti a jejího obrazu i využití dosavadní zásoby studentových představ, např. lze
prostřednictvím elektronické studijní opory zprostředkovat výklad učiva, který nebude
doprovázen reálnými učebními pomůckami či zobrazeními skutečností, ale bude se
opírat o představy žáků, které byly vytvořeny v minulosti a studenti si je pouze
v procesu učení vybavují. Je zřetelné, že i přesto, že nejsou využity žádné reálné
materiální pomůcky, může být tento výklad velmi názorný.
Podle toho, zda při názorném vyučování vycházíme z přímého pozorování
reálných předmětů či jejich zobrazení nebo z již existujících představ uchovaných ve
4
vědomí studentů, na nichž budujeme svůj výklad, rozlišujeme názorné vyučování přímé
a nepřímé. J. Skalková (Skalková, 1999) též užívá termínů předmětná (vnější) a slovně
obrazná (vnitřní) názornost. Předmětnou názorností uvažuje vytváření systémů představ
a pojmů na základě bezprostředního vnímání reálných předmětů nebo kreseb, fotografií,
map, schémat aj. Slovně obrazná názornost je podle Skalkové založena na slovním
popisu jevů, příkladů, na líčení situací, událostí. Živé učitelovo slovo se významně
uplatňuje především tehdy, může-li se odvolávat i na předchozí zkušenosti studentů.
Zásadu názornosti nelze vztahovat pouze k poznávání skutečnosti, ale i k rozvoji
dovedností, návyků a postojů. Za zdůraznění stojí taktéž myšlenka F. Jiránka (Jiránek,
1961), který uvádí: když hovoříme v souvislosti s názorným vyučováním o účinnosti
učebních pomůcek, často se omezujeme pouze na rozumovou, intelektuální oblast jejich
působení; sledujeme, jak dokáží studentům vštěpit vědomosti, dovednosti a návyky,
zapomínáme však na to, že pomůcka požaduje od studenta samostatnou činnost, a tím
současně působí i na volní a citovou oblast. Pomáhá vytvářet postoje, zájmy, nadšení,
obdiv a vyvolává celkovou aktivitu studenta.
Je třeba si taktéž uvědomit, že názor je pouze základ a východisko našeho
poznání, ale velmi podstatný je rovněž rozvoj obrazotvornosti a zejména pak myšlení,
které je na vrcholu poznávacích procesů. Prvky pro zvýšení názornosti je nutné správně
didakticky zakomponovat, zejména není vhodná jejich příliš nadměrná aplikace.
Jakmile se předkládá příliš názoru, přílišná konkrétnost vyučování brání studentům
chápat a rozumět teoretickým problémům a brání jim konkrétní poznatky
zevšeobecňovat (Hapala, 1965). Může tak být zpomalován rozvoj abstraktního myšlení
a přínos učebních pomůcek pro výuku je v tomto případě paradoxně kontraproduktivní.
Názornost nelze vztahovat pouze k učebním pomůckám, bylo by to jednostranné
a nesprávné. Tradiční výuka může být vysoce názorná i bez pomůcek, např. je-li opřena
o představy získané v minulosti anebo bezprostředním stykem s věcmi nebo jevy, atp.
(Palouš, 1971), v případě využívání interaktivních tabulí jsou však učební pomůcky
nezbytností, neboť je na nich založen. Cílem proč názornosti využíváme, je zejména
snadnější osvojení učiva studenty. Jak uvádí M. Nakonečný (Nakonečný, 1998),
názorný materiál se zapamatovává lépe než abstraktní, což je nutné zohlednit při tvorbě
studijních opor.
Jak již bylo uvedeno, podle toho, zda při názorném vyučování vycházíme
z přímého pozorování skutečných předmětů, jejich modelů a obrazů nebo z již
existujících představ ve vědomí studentů, na nichž budujeme svůj výklad, lze rozlišovat
názorné vyučování přímé a nepřímé (Jůva, 1966). Názornost aktivizuje výchovně
vzdělávací práci, rozvíjí pozorovací schopnosti, zájem a zvídavost studentů a zároveň
umožňuje spojovat studovanou látku s praxí, se životem.
Vizualizační prostředky, jako jsou simulace, modely atp., ve výuce podporují
názornost a umožňují vysoce efektivní učení. Umožňují vnášet do výuky vedle
verbálních aktivit i aktivity, jako jsou pozorování a samostatná činnost, učivo je tak lépe
osvojeno. Vizuálie mají, jak uvádí Spousta, V., řadu potencí a funkcí, mezi něž se řadí
i funkce aktivizační, která je dosud pedagogicky nedoceněna, zejména pro svou
schopnost mobilizovat vnímání (a vnímavost), myšlení, pozornost a soustředěnost,
zvyšovat jejich intenzitu a žákovu akceschopnost a celkovou duševní připravenost.
Vizuálie podmiňují vznik určité pracovní nebo zájmové činnosti a podílejí se na jejím
průběhu. Kognitivně-regulační potenci vizuálií lze spatřovat v jejich schopnosti
podporovat a řídit psychické procesy (především poznávací – vnímání, pozorování,
myšlení, kódování, a dekódování vizualizovaného sdělení atd.), probouzet a usměrňovat
5
pozornost na podstatu problému, usnadňovat a řídit orientaci v něm, a tím ovlivňovat
řešení problému (Spousta, 2010).
V souvislosti s vizuáliemi, kam patří i obrazy, je však v souladu s M. Klodnerem
(Klodner, 1999) třeba zmínit že tyto jsou brány jako datové celky, které dokážeme
zobrazit, okopírovat, ale dále o nich mnoho nevíme. Téměř je nelze z hlediska
informačního popsat, jelikož jejich vnímání je vysoce subjektivní, nelze odhadnout, jak
budou působit na příjemce a jaké jsou mechanismy tohoto působení. To je nutné
uvažovat i ve vzdělávání, jelikož stejné zobrazení nemusí být shodně chápáno.
2 Vybrané prostředky aktivizace žáků
Aktivizace žáka, který se má vzdělávat prostřednictvím elektronických materiálů
ve značné míře souvisí s designem uživatelského rozhraní, jeho prostorovým
uspořádáním a interakčními možnostmi. I přesto této oblasti není, na rozdíl od zahraničí
(např. Zhang, Zhan, Du, 2010) věnována dostatečná pozornost, zejména reliabilní
výzkum na národní úrovni se v této oblasti v podstatě nerealizuje a vychází se z dílčích
zkušeností (jako výjimku lze uvést např. práce Sedláček, 2006; Hájek, 2003). I proto
jsou mnohá vzdělávací prostředí naprosto odlišná. Je zřetelná neznalost pedagogické
účinnosti jednotlivých vzdělávacích prostředí v souvislosti s osvojováním znalostí
a rozvojem dovedností.
Uživatelské rozhraní vzdělávacích systémů je jedním z klíčových faktorů, které
ovlivňují úspěšnost a použitelnost daného systému. V současné době se má uživatel
možnost setkat s následujícími uživatelskými rozhraními:
 textové uživatelské rozhraní – CUI (Character User Interface),
 grafické uživatelské rozhraní – GUI (Graphical User Interface),
 multimediální rozhraní (v současné době chápané zejména jako rozšíření GUI
o nové typy prezentací, resp. vstupu dat),
 rozhraní typu virtuální realita (jehož skutečné možnosti se dnes stále ještě
hledají). (Buchalcevová, Drbohlav, 1999)
Na základě analýzy vzdělávacích prostředí, ale i didaktických počítačových
programů využívaných při vzdělávání studentů a dále obecně publikovaných poznatků,
lze vymezit základní pedagogické požadavky, které by měly splňovat:
 musí být motivační, nesmí vzdělávaného odpuzovat – u uživatele musí být
vzbuzen a dále podporován zájem o činnost s výukovým programem,
 musí navozovat pocit bezpečí – uživatel se nesmí dostat do situace, ve které by
byl stresován či pociťoval strach,
 jednoduchost a intuitivnost v ovládání – uživatel nesmí přemýšlet nad
ovládáním,
 svoboda/kontrola - uživatel se může dopustit chyby, a pro tyto případy potřebuje
zřetelnou „únikovou cestu“, aby se mohl vrátit zpět do normálu (nesmí při tom
procházet soustavou složitých dialogů),
 méně je někdy více - informace zobrazené na obrazovce by v daném čase neměly
obsahovat informace, které jsou pro danou akci irelevantní nebo nejsou pro
uživatele nezbytně nutné (každá informační jednotka je v konkurenci s těmi
6
ostatními, takže může snižovat viditelnost a zřejmý význam ostatních
informací1).
Uživatelská rozhraní moderních vzdělávacích programů i interaktivních učebnic
jsou již realizována pouze jako grafická. Při komunikaci se studentem, ale i učitelem lze
použít různé metody grafické interakce, které ve všeobecně platné rovině uvádí M.
Šperka (Šperka, 2009):
 natahování, pružné čáry, obdélníky, elipsy (stretch, rubber [bend, line, rectangle,
circle, pyramid]),
 skicování, kreslení (sketch),
 modifikování (manipulate),
 tvarování - tvorba tvarů.
Dále se používají operace, které při didaktických aplikacích působí aktivizačně:
 ukaž (pointing),
 ukaž a klepni (point and click),
 ukaž a vyber (point and select),
 ukaž a nalep (cut and paste),
 přetáhni a pusť (drag and drop),
 označ objekt,
 roluj objekt (scrolling).
Při práci s okny se používají i následující operace:
 zmenšování a zvětšování oken,
 posouvání oken,
 změna fokusu,
 ikonifikování.
Při evaluaci navržených uživatelských rozhraní je nutné zohledňovat následující
kritéria formulovaných jako otázky:
 Bude uživatel vědět, které ovládací akce mají/mohou být konány?
 Bude uživatel vědět, které ovládací prvky jsou jednotlivým akcím přiřazeny?
 Jestliže se požadovaná akce provede, bude rozumět zpětné vazbě?
Lze uvést, že uživatelské rozhraní musí splňovat následující zásady (Palloff, Pratt,
2001):
 být plně funkční,
 nabízet potřebné funkce pro realizaci účinného učení,
 být uživatelsky jednoduché pro všechny zúčastněné a jednoduché na ovládání,
 být uživatelsky přátelské, vizuálně atraktivní.
Výsledné rozhraní moderního vzdělávacího prostředí by mělo respektovat
následující parametry:
1
HCI - Existuje dokonalé uživatelské rozhraní? Dostupné na: http://www.grafika.cz/rubriky/design/hciexistuje-dokonale-uzivatelske-rozhrani--130687cz
7

interaktivita – rozhraní musí být schopné reagovat na pokyny, provádět akce
a poskytovat adekvátní zpětnou vazbu uživateli,
 přehlednost – objekty a prvky aktuálně zobrazené na obrazovce musí uživateli
poskytovat dobrou orientaci, to však platí i pro systém jako celek, ne jen
aktuální zobrazení,
 průhlednost – ovládání by mělo byt snadné a reakce systému intuitivně
předvídatelné,
 srozumitelnost – obsažené pojmy by měly být uživatelům známé,
 kontinuita – rozhraní by mělo být minimálně v základních rysech konstantní pro
celý systém,
 empatie – v uživateli by mělo rozhraní vyvolávat pocit, že bylo vytvořeno přímo
s ohledem na jeho potřeby,
 pomoc – uživatel by nikdy neměl mít pocit, že je bez pomoci.
Je zřetelné, že parametry vzdělávacích prostředí a výukových programů musí
vycházet z potřeb a specifik uživatelů, tj. především studentů a učitele. V řadě případů
nelze vytvořit univerzálně optimální systém a proto je žádoucí tvorba systémů
adaptabilních a flexibilně se přizpůsobujících. Více v obecné rovině touto
problematikou řeší Human-Computer Interaction (HCI), což je disciplína, která se
zabývá hodnocením, návrhem a implementací s člověkem komunikujících
interaktivních počítačových systémů (Zaphiris, Ang, 2009).
Jak uvádí B. Fialová (Fialová, 2007) lidé se učí lépe, jestliže se cítí lidsky
propojeni s jinými lidmi. Dobré učení je hluboce sociální a jakékoli distanční
vzdělávání musí navrhnout způsoby, jak včlenit mezilidský kontakt, pocit intimity
a důvěry do výchovně-vzdělávacího procesu. To reflektuje koncept e-learning komunity
a interface design by měl poskytovat dostatek funkcí pro takovou interakci. Stejně jako
pro interakci mezi učitelem a studenty by měl být ve virtuálním prostředí poskytován
funkčně rozdělený prostor (akademická diskuze, organizační otázky apod.) i studenti by
měli mít možnost se setkávat online k řešení různých problémů. Mohou se týkat školy
(různých projektů, úkolů, organizačních otázek, předávání materiálů atp.), ale mohou
být i rázu více osobního. Přispěje k lepší orientaci v kurzu, když budou témata oddělena
a prostor pro komunikaci takto funkčně rozlišen. Názvy různých diskuzí pak mohou být
zvoleny tak, aby byli pro účastníky blízké (studovna, úschovna, café apod.). (Fialová,
2007)
Vhodnými aktivizačními prostředky při využití elektronické podpory vzdělávání
mohou být simulace a modelování. Při nich je studována jakákoliv „věc“2, která může
být představována jakýmkoliv předmětem či jevem za účelem jejího pochopení. To
velmi úzce souvisí se vzděláváním, avšak zde musí být modely zákonitě didaktizované,
tj. přizpůsobené zákonitostem a možnostem poznávání těch, kteří je studují.
Podstatou modelování ve smyslu výzkumné techniky je náhrada zkoumaného
systému jeho modelem (přesněji: systémem, který jej modeluje), jejímž cílem je získat
pomocí pokusů s modelem informaci o původním zkoumaném systému. (Křivý,
Kindler, 2001)
Podle toho, zda je při modelování zanedbáván či uvažován čas hovoříme
o statických či dynamických systémech. V případě, že jsou studovány dynamické
systémy, jedná se o simulaci. V obecné rovině nelze z hlediska teorie názornosti
2
„Věc“ je chápána ve filozofickém pojetí.
8
jednoznačně určit, zda je didakticky hodnotnější studium statických či dynamických
systému.
V souvislosti s modelováním je vždy nutné brát na zřetel, že studovaný model je
vždy zjednodušením, tj. abstrakcí reality, jinak řečeno, je s ohledem na realitu
nedokonalý. Nedokonalosti jsou však z pohledu studia marginální a zanedbatelné.
Simulace lze využít při výuce jakéhokoliv předmětu, nezáleží na tom, zda je
technicky, přírodovědně či humanitně zaměřen. Využitím modelování a simulace ve
vzdělávání se zabývali např. J. Hrbáček (Hrbáček, 2008), Č. Serafín (Serafín, 2009), M.
Bílek, J. Rychtera a P. Skalická (Bílek, Rychtera, Skalická, 2010).
Z hlediska didaktických možností na významu nabývají vzdálené internetové
laboratoře, které jsou založeny na tom, že je realizován skutečný pokus odděleně od
studujícího a ten ho prostřednictvím ovládacího webového rozhraní přes počítačovou síť
ovládá, experimentuje a měří relevantní data. Oborově nejsou pokusy nijak limitovány,
může se jednat o experiment chemický, fyzikální, technický atp.
LABORATOŘ
REÁLNÝ EXPERIMENT
INTERNET
INTERNET
INTERNET
Obrázek – Vzdálená laboratoř - princip.
Vedle vzdálených laboratoří existují i virtuální laboratoře, avšak jak uvádějí
J. Lisalová a F. Lustig (Lisalová, Lustig, 2004), někdy jsou dokonce pod vzdálené
9
laboratoře zahrnuty i pouhé databáze experimentů, či sledování, resp. i jenom záznamy
experimentů kamerou atp., což není správné. Vzdálená laboratoř a virtuální laboratoř
není totéž. V případě vzdálené laboratoře jsou získané údaje reálné, jelikož byly získány
na skutečném zařízení.
Vzdáleně ovládané laboratoře mají oproti tradičním následující výhody:
 volný přístup do laboratoře (kdykoliv, odkudkoliv),
 experimentátor nepotřebuje žádné fyzikální pomůcky,
 experiment lze několikrát opakovat,
 uživatelé pracují s reálnými měřicími přístroji; naměřená data jsou
reálná,
 nehrozí nebezpečí zranění při práci s nebezpečnými přístroji,
 lze použít jako domácí přípravu na klasické školní laboratorní praktikum,
 moderní přístup = zvýšený zájem studentů,
 úspora času pro učitele,
 rychlé grafické zpracování naměřených hodnot (Látal, 2012).
SOFTWAROVĚ SIMULOVANÝ
EXPERIMENT
INTERNET
INTERNET
INTERNET
Obrázek – Virtuální laboratoř - princip.
10
Pozoruhodné výsledky výzkumného šetření přináší práce F. Látala (Látal, 2011).
Ukázalo se, že četnosti fyzikálních pokusů ve výuce na SŠ jsou často velmi nízké
a využití internetu ve výuce fyziky není častým jevem. 92 % studentů také uvedlo, že se
ve výuce fyziky na SŠ nikdy nesetkali s vzdáleně ovládanými experimenty. Z další
otázky ovšem vyplynulo, že by studenti přivítali tento typ pokusů ve výuce fyziky na
SŠ. Nemělo by však být cílem nahradit nebo vytlačit klasické školní pokusy
prostřednictvím vzdáleně ovládaných experimentů.
Samotný proces učení je založen na aktivní účasti studentů, jejichž zapojení je
podpořeno dynamickými simulacemi reálných jevů, týmovou prací (skutečnou
i virtuální), veřejnými prezentacemi a obhajobou dosažených výsledků; vše probíhá buď
v reálné přítomnosti, nebo teleprezenci (Lustigová, Mechlová, Malčík, Lustig, 2009).
Možnost propojení reálně probíhajícího děje s počítačem umožňuje podstatně
lépe proniknout do podstaty demonstrovaného děje a získání většího rozsahu údajů
o sledovaném ději (Lepil, 2010).
3 Vybrané příklady využitelného software pro vzdělávání na
základních školách.
V následujícím textu budou prezentovány vybrané příklady multimediálních
výukových programů využitelných při výuce na základních školách. Vycházeno je
z údajů uváděných distributorem společností (Terasoft).
Školství je oblastí, kde je využíván nejen výukový software. Běžně se setkáváme
s kancelářskými programy (Word, Excel, PowerPoint), školními informačními systémy
(evidence známek, tisk vysvědčení, evidence knih školní knihovny, evidence majetku,
evidence docházky), editory školních vzdělávacích programů aj. aplikačním softwarem.
Avšak s pomocí některých výše uvedených programů lze vytvářet učební pomůcky
(např. výukové prezentace, učební texty aj.).
Pojem výukový software bývá užíván nepřesně a do této kategorie bývá
zařazován i software, který jím ve skutečnosti není - např. součástí školního počítače
může být MS Word, který lze využít při přípravě na výuku anebo přímo ve výuce (když
se s ním žáci učí pracovat), ten však nelze zařadit mezi výukový software. Podobně je
tomu u školních informačních systémů, které jsou přímo pro školství vytvářeny, avšak
nemají přímou souvislost s výukou a nejsou schopny plnit didaktické funkce. Proto jím
budeme rozumět pouze software podle následujícího vymezení:
Výukový software je jakékoliv programové vybavení počítače, které je určeno
k výukovým účelům a dokáže plnit alespoň některou z didaktických funkcí.
V uvedeném pojetí odpovídá pojem výukový software pojmu didaktický
software, a dále mezi nimi nebudeme rozlišovat. Při využívání počítače ve vzdělávání
a výchově se lze setkat i s pojmem edukační software (Educational software), který je
v anglické literatuře často užívaným.
Edukační software je jakékoliv programové vybavení počítače, které je
předurčeno pro využití v situacích, kdy dochází k rozvoji osobnosti jedince.
11
Komplet "Angličtina a čeština pro ZŠ"
TS Angličtina pro školáky 1-5 je v současnosti nejrozšířenějším
a nejpoužívanějším programem pro výuku angličtiny na školách v ČR. Tyto programy
svým obsahem plně pokrývají výuku angličtiny na ZŠ. Jsou však vhodné nejen pro žáky
základních a středních škol, ale i pro všechny ostatní, kteří si chtějí zlepšit svou
angličtinu na úrovni začátečníků až středně pokročilých studentů. Mezi hlavní přednosti
těchto titulů patří především podpora nejpoužívanějších učebnic a unikátní rozsah
procvičované látky. Programy umožňují i nastavení podle používané učebnice. Důraz je
kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. V části Gramatika si žáci
v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky.
S pomocí tiskového modulu si lze snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování
gramatiky, překladů vět nebo slovíček.
TS Český jazyk 1 – Pravopis je zaměřen na efektivní procvičování pravopisných
jevů na úrovni ZŠ. V tomto díle jsou probírána tato témata: vyjmenovaná slova,
přídavná jména, podstatná jména, velká písmena, druhy slov, pravopis „s/z“, pravopis
„ě“, shoda přísudku s podmětem a spodoba. Některé části lze využít již od 2. třídy ZŠ.
Pro opakování látky jej mohou využít i středoškolští studenti.
TS Český jazyk 2 – Jazykové rozbory procvičuje větné rozbory, větné členy,
mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, druhy vedlejších vět,
psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí. Všechny části programu obsahují možnost
nastavení parametrů, které umožňují individuálně přizpůsobit program znalostem
a věku. Díky této možnosti mohou jeden program využívat děti již od 3. třídy ZŠ až po
maturanty při závěrečném opakování ve 4. ročníku gymnázia.
TS Český jazyk 3 - Diktáty se zabývá procvičováním pravopisných jevů
v diktátech. Na CD je obsaženo více než 300 diktátů (cca 18 000 doplňovaných jevů).
Jednotlivé diktáty jsou rozděleny podle vhodnosti použití v jednotlivých ročnících. CD
12
je proto vhodné pro děti již od 2. ročníku ZŠ. Většina diktátů pro vyšší ročníky tvoří
diktáty použité při přijímacích zkouškách na gymnázia a ostatní SŠ.
TS Český jazyk 4 – Pravopisná cvičení je zaměřen na procvičování
a zdokonalování pravopisných znalostí. Jednotlivé pravopisné jevy jsou procvičovány
ve větách nebo v tematicky zaměřených souvislých textech. Velmi vhodné rovněž pro
žáky se specifickými poruchami učení a pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.
TS Český jazyk 5 - Přijímací zkoušky z českého jazyka je určen zejména pro
žáky 7. - 9. ročníku, které mimořádně efektivním způsobem připraví na úspěšné složení
přijímací zkoušky z českého jazyka na všech typech středních škol. Je pro ně připraveno
1800 rozmanitých úkolů rozdělených do 6 oblastí. Svým obsahem a rozsahem CD
kompletně pokrývá učivo základní školy, jehož zvládnutí je nezbytné k úspěšnému
složení přijímací zkoušky na SŠ.
Komplet "Přírodověda hrou"
V tomto programu se děti zábavnou formou seznámí s rostlinami, živočichy,
houbami, nerosty a horninami, s nimiž se nejčastěji setkají ve volné přírodě. Výukovou
část doplňují hry a soutěže, které zábavnou formou upevní znalosti dětí.
Nejnovější díl edice je věnovaný živočichům a rostlinám, s nimiž se můžeme
setkat ve svém okolí, nebo si je prohlédnout v zoologické či botanické zahradě.
Obsahuje velké množství kvalitních fotografií a ilustrací, které přiblíží dětem
popisované organismy natolik, že po úspěšném zvládnutí programu již nebudou mít
problém s jejich poznáváním ani ve skutečnosti.
Komplet "Výuka biologie a chemie pro 2. stupeň ZŠ"
13
TS Botanika 1 - vybrané čeledi dvouděložných rostlin je interaktivní výukový
program, který podrobně seznamuje s nejdůležitějšími čeleděmi dvouděložných rostlin.
CD určitě zaujme nejen studenty přírodopisu a biologie 2. stupně ZŠ a gymnázií.
Vzhledem k výjimečnému množství zajímavých informací, nádherných ilustrací
a fotografií je tento titul vhodný i pro všechny ostatní zájemce a obdivovatele bohatého
světa našich i cizokrajných rostlin.
TS Botanika 2 - dvouděložné byliny, keře a stromy navazuje na TS Botaniku I
a dokončuje ucelený přehled dvouděložných bylin, keřů a stromů. Na CD jsou zařazeny
i kapitoly tematicky zaměřené na hospodářsky významné rostliny a na nejznámější
cizokrajné rostliny. Samostatné kapitoly jsou věnovány léčivým a jedovatým rostlinám.
Vzhledem k rozsahu a způsobu zpracování nemá tento titul na českém i světovém trhu
prakticky konkurenci.
TS Biologie - Tajemný svět hmyzu se zaměřuje na druhově a početně nejbohatší
třídu živočišné říše - třídu hmyzu. Děti poznají mnoho nového a zajímavého
z tajuplného světa hmyzu. Naučí se rozpoznat jednotlivé představitele třídy hmyzu,
seznámí se nejen se zajímavostmi z jejich života, ale poznají i význam hmyzu pro
člověka. Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémata a videa zvyšují
přitažlivost programu.
TS Chemie 1 - Názvosloví anorganické chemie je prvním dílem z řady
programů určených pro výuku chemie na ZŠ zaměřený na problematiku chemického
názvosloví. Výuková část názorným způsobem vysvětluje zásady tvorby názvů a vzorců
chemických sloučenin. Testovací část důkladně prověří vědomosti získané ve výukové
části. Skutečnost, že v této části se vzorce či názvy nevybírají z připravených možností,
ale samostatně se sestavují, činí tento program světově naprosto unikátním. Užitnou
hodnotu programu dále zvyšuje implementovaný tiskový modul pro snadnou tvorbu
pracovních listů.
"Artopedia 3" - Galerie světového malířství
Artopedia 3 je mimořádně rozsáhlá
galerie obsahující nejznámější a nejslavnější
díla světového malířství. Celkem na tomto
DVD-ROM naleznete přes 20300 barevných
obrazů ve vysokém rozlišení celkem od 2167
malířů, čemuž tedy může jen velmi těžko
konkurovat jiný obdobný náš nebo zahraniční
projekt. Artopedia 3 zachycuje známé obrazy
od středověkých ikon a oltářů, bohatý odkaz
italské renesance, období baroka, klasicismu
a romantismu a samozřejmě nechybí ani
moderní tvorba současnosti.
Artopedia 3 přináší nově chronologii
slavných obrazů, obrazy pod drobnohledem
a možnost nastavitelné automatické projekce obrazů. Několikanásobně rozšířena byla
14
také část Příběhy a postavy v malířství, ve které naleznete 40 biblických a 30
mytologických témat. Nově je také zařazena podrobná časová osa se znázorněním
života a období tvorby jednotlivých autorů.
Prohlídku galerie dokresluje podmanivý hudební doprovod z daného slohového
období. Součástí encyklopedie je také textová část obsahující stručný přehled historie
světového malířství po jednotlivých slohových etapách s hypertextovými odkazy
k příslušným autorům.
Z této encyklopedie získáte ucelený přehled a znalosti o uměleckém odvětví,
které po staletí vytvářely stovky velkých i menších tvůrců, o odvětví, které je součástí
obecné vzdělanosti každého z nás.
Komplet výukových programů pro 2. stupeň ZŠ
Výukové
programy
Terasoft již delší dobu zaujímají
dominantní postavení na trhu
výukového software pro školy.
V
současnosti
je
využívají
prakticky všechny základní školy
a řada škol středních. Uvnitř
kompletu výukových programů pro
2. stupeň ZŠ nalezneme obsah
těchto sedmi CD titulů: Dějepis,
Zeměpis,
Chemie,
Biologie,
Matematika + zeměpis 2, Tajemný
svět hmyzu a Sexuální výchova.
Dějepis - tento titul z edice Celá rodina milionářem spojuje vzdělávání se
zábavou. Formou podobnou populárním televizním soutěžím je možno si procvičit
znalosti dějepisu. Všechny čtyři typy soutěží vynikají pestrostí a dramatičností. Na
tomto CD naleznete velmi rozsáhlou obsahovou náplň, která zahrnuje dějiny od pravěku
až do současnosti. Kromě textových otázek zde naleznete i otázky doplněné ilustracemi
a fotografiemi. Pro rozšíření možností využití při výuce obsahuje program i tiskový
modul.
Tajemný svět hmyzu - na tomto CD-ROMu se přeneseme do druhově a početně
nejbohatší třídy živočišné říše - do říše hmyzu. Naučíte se poznávat jednotlivé
představitele tohoto tajuplného světa. Seznámíte se nejen se zajímavostmi z jejich
života, ale poznáte i význam hmyzu pro člověka. Stovky nádherných fotografií, kresby,
15
nákresy, schémata a videa zvyšují přitažlivost programu. Důležitou součástí programu
je i rozsáhlá encyklopedie.
Sexuální výchova - tento CD-ROM se zabývá velmi potřebnou problematikou,
o které se však zatím s dětmi většinou nehovoří. Program poutavou a srozumitelnou
formou podává informace o anatomii a funkci pohlavních orgánů, menstruačním cyklu,
problematice dospívání a sexuálním chování. Velký důraz je kladen na otázku
plánovaného rodičovství, podrobně jsou probrány antikoncepční metody, období vzniku
nového života, těhotenství a porod. Na závěr jsou zařazeny informace o pohlavně
přenosných chorobách a sexuálních deviacích s důrazem na zásady bezpečného
chování. Důležitou součástí programu je i rozsáhlá encyklopedie.
Zeměpis - zeměpisné programy na tomto CD jsou určeny k procvičování
orientace na mapách Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie, Evropy a České republiky. Na
jednotlivých mapách jsou procvičovány odděleně: státy, hlavní města, důležitá města
a přírodní útvary jako např. moře, řeky, pohoří, nížiny... Program umožňuje zvolit si
pouze ty objekty, jejichž znalost je požadována.
Matematika - jde o výběr matematických programů, které jsou zaměřeny na
nejdůležitější části učiva. Obsažené programy: Pythagorova věta, Převody jednotek,
Fyzikální převody jednotek, Celá čísla, Desetinná čísla, Procenta I, Procenta II,
Matematika pro prvňáčky, Malá násobilka a Násobilka.
Chemie - obsahuje vybrané partie z anorganické chemie pro ZŠ a SŠ.
Biologie - na tomto CD najdete dva tituly určené pro výuku biologie: Biologie
člověka a Zoologie. Programy ze zoologie seznámí děti zábavnou formou
s nejdůležitějšími představiteli obratlovců. Program je rozdělen do čtyř oddílů: savci,
ryby, obojživelníci a plazi, ptáci. Programy z cyklu Biologie člověka jsou zaměřeny na
procvičování anatomických znalostí v těchto oblastech: soustava opěrná a pohybová,
soustava oběhová, dýchací a trávicí, soustava vylučovací, řídící a rozmnožovací.
TS Angličtina 1 - 5
Nová řada programů TS
Angličtina
pro
školáky
je
v současnosti nejrozšířenějším
a nejpoužívanějším programem pro
výuku angličtiny na školách v ČR.
Tento komplet svým obsahem plně
pokrývá výuku angličtiny na ZŠ. Je
však vhodný nejen pro žáky
základních a středních škol, ale
i pro všechny ostatní, kteří si chtějí
zlepšit svou angličtinu na úrovni
začátečníků až středně pokročilých
studentů. Mezi hlavní přednosti
tohoto produktu patří především
podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah
procvičované látky. Program umožňuje i nastavení podle používané učebnice.
16
Slovní zásoba programu je na úrovni pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Angličtina
pro 4. - 8. ročník ZŠ - Zahálková, Angličtina pro 4. - 8. ročník ZŠ - Lacinová, Project 1,
2, 3, 4 a Project Plus, Project English 1, 2 a 3, Chatterbox 1 a 2). Slovní zásoba je
procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice. K
dispozici je i zábavné procvičování některých v praxi často používaných slovíček, která
jsou rozdělena celkem do 77 tematických okruhů (např. rodina, město, popis osob,
potraviny, stromy, počasí, USA, evropské státy, oblečení, vesmír, sport...). Každé
slovíčko je pro snadné zapamatování doplněno ilustrativním obrázkem.
Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro děti je
připraveno 82 interaktivně zpracovaných kreslených témat (např. módní přehlídka,
denní program, hračky, svátky, sporty, oblíbená místa, povolání, nadpřirozené
bytosti...), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky, pohádky a příběhy. Nově
jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět.
V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny
hlavní oblasti gramatiky. Celkem je zařazeno 166 gramatických jevů, např.
přivlastňování, použití some a any, přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas
pomocných, pravidelných i nepravidelných sloves, budoucí čas, předpřítomný čas,
používání správných předložek, trpný rod v různých časech, porovnávání, přirovnávání,
stupňování a mnoho dalších gramatických jevů).
Velmi žádaným vylepšením této nové řady je tzv. tiskový modul. S jeho pomocí
lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět
nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné
kombinace. Zařazena je i možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením.
A samozřejmě nechybí ani výslovnostní moduly. Jejich pravidelným používáním se
velmi rychle zlepšuje nejen vlastní výslovnost ale i schopnost porozumění projevu
rodilých mluvčích.
Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.
TS Němčina 1 - 4
Nová řada programů TS
Němčina
pro
školáky
je
v současnosti nejrozšířenějším
a nejpoužívanějším programem pro
výuku němčiny na školách v ČR.
Nyní máte možnost zakoupit si
první čtyři díly v cenově výhodném
balení. Tento komplet svým
obsahem pokrývá první čtyři roky
výuky němčiny na ZŠ. Je však
vhodný nejen pro žáky základních
a středních škol, ale i pro všechny
ostatní, kteří si chtějí zlepšit svou
němčinu na úrovni začátečníků až
středně pokročilých studentů. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří především
podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah
procvičované látky. Program umožňuje nastavení podle používané učebnice. Slovní
17
zásoba programu je na úrovni pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Nová Němčina 1
a 2, Němčina pro 4. - 7. ročník základní školy (Maroušková), Heute haben wir Deutsch
1, 2 a 3, Wer? Wie? Was? 1, 2 a 3, Das Deutschmobil 1, 2 a 3). Slovní zásoba je
procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice.
K dispozici je i zábavné procvičování některých v praxi často používaných slovíček,
která jsou rozdělena do 67 tematických okruhů (např. kancelář, město, zahrada,
hromadná doprava, u moře, na prázdninách, na venkově, pohádky, ovoce a zelenina,
sport, zaměstnání, potraviny, rozvrh hodin...). Každé slovíčko je pro snadné
zapamatování doplněno ilustrativním obrázkem.
Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro děti je
připraveno 64 interaktivně zpracovaných kreslených témat (např. pozdravy, rodina,
sourozenci, měsíce, prázdniny, módní přehlídka, dárky, záliby, povolání, roční období,
denní program...), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky a jednoduché
příběhy. Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět.
V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní
oblasti gramatiky. Celkem je zařazeno 127 gramatických jevů (např. skloňování
osobních a přivlastňovacích zájmen, časování pravidelných i nepravidelných sloves
v přítomném čase např. können, fahren, nehmen, essen, müssen, skloňování zájmena
wer, předložky a jejich vazby, perfektum pravidelných a nepravidelných sloves,
préteritum způsobových sloves a mnoho dalších gramatických jevů). V samostatném
modulu je procvičováno množné číslo podstatných jmen.
Velmi žádaným vylepšením této nové řady je i tzv. tiskový modul. S jeho
pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřená na procvičování gramatiky,
překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou
i libovolné kombinace. Pro snadnou kontrolu je zařazena možnost vytisknutí pracovního
listu se správným řešením. A samozřejmě nechybí ani výslovnostní moduly. Jejich
pravidelným používáním se velmi rychle zlepšuje nejen vlastní výslovnost ale
i schopnost porozumění projevu rodilých mluvčích. Vše na CD je kompletně ozvučeno
a namluveno rodilými mluvčími.
TS Komplet výukových programů pro 1. stupeň ZŠ
Výukové
multimediální
programy
Terasoft
patří
k nejoblíbenějším programům na
školách v ČR. V současnosti je
využívají
prakticky
všechny
základní školy a řada škol
středních. Všechny tyto tituly jsou
registrovány na evaluačním webu
MŠMT a zpracovány v souladu
s osnovami. S touto sadou si dítě
velmi snadno vylepší školní
výsledky nebo dožene zameškanou
látku. Uvnitř naleznete tyto čtyři
samostatně prodávané CD tituly:
Matematika 1 - 4, Český jazyk 1 (Pravopis), Přírodověda 1 a Dětské grafické studio.
18
Matematika pro 1.- 4. ročník ZŠ - tento titul je určen všem školáčkům, kteří se
chtějí nebo potřebují procvičit a zdokonalit v matematice. Učivo rozdělené do 13
modulů je zpracováno v souladu s osnovami. Jednotlivé typy příkladů je možno
procvičovat samostatně nebo zvolit pohádkovou variantu. Odměnou pro děti za úspěšné
řešení příkladů jsou příběhy s vtipnými obrázky a animacemi. Všechny příběhy
a komentáře svým nezaměnitelným stylem namluvil Martin Dejdar. Menší děti zde
naleznou klasické české pohádky, starší školáci i detektivní příběhy či dobrodružství
robota Toma. Na CD naleznete mnoho příkladů na pamětné i písemné sčítání, odčítání,
násobení a dělení. Zařazeny jsou příklady zaměřené na orientaci na číselné ose,
zaokrouhlování čísel, rozklady čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel, příklady se
závorkami a další důležité partie učiva matematiky prvního stupně ZŠ. Na CD naleznete
i tiskový modul, který umožňuje tisk všech typů úloh v programu obsažených.
Český jazyk 1 (Pravopis) - tento titul je určen k zábavnému a velmi efektivnímu
procvičování pravopisných jevů. Obsahuje asi 7 000 doplňovaných jevů v 9 okruzích.
Tématy jednotlivých programů jsou ty gramatické jevy, ve kterých se nejčastěji chybuje
a jejichž zvládnutí je pro správný pravopis naprosto nutné. V programu jsou použity
postupně se odkrývající motivační obrázky vztahující se k probíranému tématu. Při
chybné odpovědi se objeví vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď
není správná. Naopak po správné odpovědi následuje zdůvodnění doplňovaného jevu.
Možnost nastavení parametrů umožní program velmi snadno přizpůsobit znalostem
dítěte. Na CD nechybí ani tiskový modul s rozsáhlou databází vhodných výrazů, který
je určen pro velmi jednoduché vytváření pracovních listů. Nechybí ani možnost
vytisknutí doplněných pracovních listů.
Přírodověda 1 (Rostliny a houby) - tento CD-ROM uvede děti do tajů světa
rostlin. Naučí děti poznávat rostliny a houby, se kterými se setkají ve svém okolí nebo
na vycházkách do přírody. Přitažlivou formou se naučí pojmenovat např. luční, vodní
nebo zahradní rostliny, seznámí se také s nejdůležitějšími obilninami i plevely, budou
umět pojmenovat nejznámější jehličnaté a listnaté stromy a keře i nejdůležitější druhy
hub. Dozví se také mnoho dalších zajímavostí ze světa rostlin např. jak rostliny dýchají,
jakým způsobem získávají výživu, seznámí se i se stavbou rostlinného těla. Na děti
čekají také omalovánky, doplňovačky, úkoly z každodenního života dětí a samozřejmě
nechybí ani animované hry. Své znalosti si děti mohou ověřit v encyklopedii a mohou si
i zkusit vyplnit připravené pracovní listy. Obsahově odpovídá tento titul výuce prvouky
a přírodovědy a je zpracován v souladu se schválenými osnovami, proto také dokáže
plně zastoupit rodiče v přípravě dítěte na vyučování.
Dětské grafické studio - tento titul je určen pro všechny tvořivé děti. S tímto
programem si snadno vytvoří svoje vlastní samolepky, vystřihovánky, plakáty,
transparenty, kalendáře nebo obrázkové knížky. Program nabízí jednoduché i složitější
funkce pro úpravu obrázků a vkládání textu, spoustu připravených obrázků k vložení
i vymalování. Ovládání programu je mimořádně intuitivní a snadné, proto s ním
nebudou mít žádné problémy ani ti nejmenší.
19
Začínáme s...
Začínáme s angličtinou - moje první slova je multimediální interaktivní program
pro výuku angličtiny. Je mimořádně vhodný i pro nejmenší děti, které ještě neumějí číst.
Každé slovíčko je totiž nakresleno. Rozsah slovní zásoby programu odpovídá přibližně
prvnímu roku výuky na školách. Tento zábavný titul poskytuje širokou a pestrou slovní
zásobu. I malé děti se s jeho pomocí velmi rychle naučí svá první anglická slůvka. A vy
budete mile překvapeni rychlým pokrokem svých dětí.
Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky je český multimediální
interaktivní program pro výuku angličtiny především pro děti. Program volně navazuje
na titul Začínáme s angličtinou - moje první slova. S tímto CD mohou opět pracovat
také malé děti, které ještě neumějí číst. Hlavním cílem tohoto produktu je naučit děti
pohotově reagovat na jednoduché otázky kladené rodilým mluvčím a orientovat se
v jednoduchých modelových situacích.
Začínáme s češtinou - můj první slabikář je multimediální titul věnovaný všem
předškoláčkům a prvňáčkům. Program je velmi vhodný i pro dyslektiky. Tento slabikář
je výjimečný tím, že mluví. Vyniká krásnou grafikou, intuitivním ovládáním, kvalitním
namluvením, originálními básničkami a interaktivitou. Mimořádnou úlohu hrají četné
motivační prvky. Děti si mohou zvolit zcela individuální tempo učení, při kterém je
eliminován jakýkoliv stres. Významným motivačním prvkem jsou dětem blízké
pohádkové postavy, jejichž prostřednictvím dostává uživatel zpětnou vazbu o správnosti
svého řešení.
Začínáme s češtinou - vyjmenovaná slova je multimediální interaktivní program
pro výuku českého jazyka, který je určen dětem od 3. třídy ZŠ. Na CD naleznete
postrach všech třeťáků - vyjmenovaná slova. V programu jsou použity postupně se
odkrývající motivační obrázky vztahující se k tématu. Při chybné odpovědi se objeví
vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď není správná. Naopak po
správné odpovědi následuje zdůvodnění doplňovaného jevu. Možnost nastavení
parametrů umožní program velmi snadno přizpůsobit znalostem dítěte. Je tedy možno
procvičovat i např. jenom vyjmenovaná slova po B. Pro rodiče, kteří se doma připravují
20
se svými dětmi, tento program představuje značnou časovou úsporu i díky mimořádně
rozsáhlému tiskovému modulu.
Začínáme s matematikou - už umím násobilku je český multimediální
interaktivní program pro výuku matematiky, který je určen dětem od 2. třídy
ZŠ. Jednotlivé typy příkladů v matematice je možno procvičovat samostatně nebo
zvolit "pohádkovou" variantu. Pro rodiče, kteří se doma připravují se svými dětmi,
představuje tento program značnou časovou úsporu i díky mimořádně rozsáhlému
tiskovému modulu, který je určený pro velmi snadnou tvorbu pracovních listů.
Začínáme s vlastivědou - počátky dějin mé vlasti je multimediální interaktivní
program pro zábavnou výuku vlastivědy a dějepisu. Výuková část v 15 tématech na 329
obrazovkách děti poutavou formou seznamuje s dějinami naší vlasti od pravěku do doby
císaře Rudolfa II. Nechybí ani testová část, ve které na děti čekají nejrůznější úkoly.
Hry zavedou děti např. do vesnice lovců mamutů, je pro ně připraveno pozvání na
hostinu, zavítají na středověký hrad, ocitnou se uprostřed husitské bitvy a závěrem se
podívají do alchymistické dílny na dvoře Rudolfa II. Program doplňuje bohatě
ilustrovaná encyklopedická část. Titul obsahuje i pracovní listy a 3 sady karet
k vytisknutí.
TS Matematika pro 1. – 4. ročník ZŠ
CD-ROM TS Matematika pro 1.-4.
ročník je určeno k zábavnému procvičování
nejdůležitějších částí učiva matematiky 1. až 4.
ročníku ZŠ (v souladu s platnými osnovami).
Kromě podrobného procvičování jednotlivých
typů příkladů je možno si zvolit „pohádkovou“
variantu - dítě postupně řeší jednotlivé typy
příkladů, čímž pomáhá hlavnímu hrdinovi
překonat všechny nástrahy temných sil a dostat
se úspěšně k cíli.
Jako motivační prvek zde ale nenajdete
pouze klasické pohádky (Červená Karkulka,
Zlatovláska, Sněhurka, Perníková chaloupka...),
ale starším dětem jsou určeny např. i případy detektiva Franty Vonáska či dobrodružství
robota Toma. Na CD naleznete mnoho příkladů na pamětné i písemné sčítání, odčítání,
násobení a dělení. Děti si procvičí zaokrouhlování čísel, zobrazení čísel na číselné ose,
rozklady čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel a mnoho další důležité látky
z učiva matematiky prvního stupně ZŠ.
21
Použitá literatura a zdroje pro další studium
BINDER, R. Úvod do pedagogiky tvořivosti v technických odborných předmětech. 1.
vyd. Bratislava: SPN, 1981. 358 s. ISBN neuvedeno.
CUTRIM, E. S. Using a voting system in conjunction with interactive whiteboard
technology to enhance learning in the English language classroom. Computers &
Education, 2008, Volume 50, Issue 1, Pages 338-356. ISSN: 0360-1315.
ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 415 s. ISBN
80-7066-534-3.
DALE, E. Audiovisual methods in teaching. New York: Dryden Press, 1969. 534 p.
DOSTÁL, J. Interaktivní tabule : Příručka plná otázek a odpovědí užitečných pro
úspěšné využívání interaktivní tabule nejen ve vzdělávání. Olomouc: NAVEP, 2011. 66
s. ISBN 978-80-87658-00-0.
DOSTÁL, J. Interaktivní tabule ve výuce. Journal of Technology and Information
Education. 2009, Olomouc, Vydala Univerzita Palackého, Ročník 1, Číslo 3, s. 11 - 16.
ISSN: 1803-537X (print). ISSN: 1803-6805 (on-line).
DOSTÁL, J. Reflexe využívání interaktivních tabulí ve výuce v mezinárodním
kontextu. The New Educational Review. 2011. Vol. 25. No. 3. p. 205 – 220. ISSN 17326729.
DOSTÁL, J. Výukové programy. Olomouc : UP, 2011. 67 s. ISBN 978-80-244-2782-9.
HAPALA, D. Učebné pomocky : systém a zásady ich používania. 2. vyd. Bratislava:
SPN, 1965. 116 s. ISBN neuvedeno.
HIGGINS, S. E. The impact of interactive whiteboards on classroom interaction and
learning in primary schools in the UK. In Interactive whiteboards for education :
theory, research and practice. Hershey PA : Information Science Reference, 2010. pp.
86 - 101. ISBN: 978-1615207152.
JIRÁNEK, F. Názorné vyučování a rozvoj žákovy osobnosti. Učební pomůcky ve škole
a osvětě. 1961 – 62, č. 2, s. 17.
JŮVA, V. Pedagogicky princip názornosti. Vyd. neuvedeno. Brno: UJEP, 1966. 95 s.
ISBN neuvedeno.
KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 448 s.
ISBN 80-7178-235-X.
KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H. E-learning :
elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Olomouc: Gevak, 2012. 341 s. ISBN
978-80-86768-38-0.
KLODNER, M. Informatické struktury vizuální komunikace. Brno: VUT, 1999. 89 s.
ISBN neuvedeno.
KOTRBA, T., LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 1. Brno:
Barrister a Principal, 2007. 186 s. ISBN 80-87029-12-7.
KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. Vyd. neuvedeno. Kroměříž: Spirála,
1995. 304 s. ISBN 80-901873-0-7.
KUJAL, B. a kol. Pedagogický slovník. 2. díl. vyd. neuvedeno. Praha: SPN, 1967. 533
s.
LEWIN, C. - SOMEKH, B. - STEADMAN, S. Embedding interactive whiteboards in
teaching and learning: The process of change in pedagogic praktice. Education and
Information Technologies. 2008. Volume 13, Number 4, p. 291-303. ISSN 360-2357.
MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU, 1998.
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. ISBN 80-7315-0395.
22
MERCER, N. – HENNESSY, S. – WARWICK, P. Using interactive whiteboards to
orchestrate classroom dialogue. Technology, Pedagogy and Education, 2010, Volume
19, p. 195 – 209. ISSN: 1747-5139 (electronic), 1475-939X (paper)
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN
80-200-00689-3.
ONDRÁČEK, J. Názorné vyučování na základní devítileté škole. 2. vyd. Praha: SPN,
1971. ISBN neuvedeno.
PALOUŠ, R. Co je to názornost. In KUBÁLEK, J. a kol. Práce s pomůckami na
školách II. cyklu. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. s. 14 – 19. ISBN neuvedeno.
PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2004. 322 s. ISBN 807178-772-8.
SHEN, C. C. - CHUANG, H. M. An Investigation on User Communication Behavior in
an Interactive Whiteboard Technology Environment. WSEAS TRANSACTIONS on
COMMUNICATIONS. 2009, Volume 8, Issue 1, Pages 184-195. ISSN: 1109-2742.
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha: ISV, 1999. 290 s. ISBN 80-8586633-1.
SPOUSTA, V. Vizualizace vybraných problémů hraničních pedagogických disciplín.
Brno: MU, 2010. 193 s. ISBN 978-80-210-5296-3.
SWAN, K., SCHENKER, J., KRATCOSKI, A. The Effects of the Use of Interactive
Whiteboards on Student Achievement. In Proceedings of World Conference on
Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008. Chesapeake, VA:
AACE. 2008. pp. 3290 - 3297. ISBN: 1-880094-62-2.
WARWICK, P., MERCER, N., KERSHNER, R., STAARMAN, J. K. In the mind and
in the technology: The vicarious presence of the teacher in pupil's learning of science in
collaborative group activity at the interactive whiteboard. Computers & Education.
2010, Volume 55 , Issue 1, Pages 350 - 362. ISSN: 0360-1315.
http://www.terasoft.cz
23
Download

Multimediální výukové programy - Katedra technické a informační