Základní škola a Mateřská škola Žirovnice
Autor: Mgr. Veronika Koukalová
Vytvořeno: 11.3.2012
Název:VY_32_INOVACE_6.3.13_člověk
Téma: Krev
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1204
Anotace

Prezentace popisuje jednotlivé sloţky
krve, je doplněna obrázky s popisem. Je
moţno jí vyuţít k opakování.
Krev
=
červená neprůhledná tekutina (5l)

Sloţky krve – krevní plazma + krevní tělíska, která
v ní plavou.

Krevní plazma – průhledná naţloutlá kapalina
(90% vody + 7,1% bílkovin + 0,1% anorganických látek).

Krevní tělíska – červené krvinky + bílé krvinky
+ krevní destičky.

Hematokrit (krevní obraz)= poměr krevních tělísek
a krevní plazmy.
 červené krvinky : bílé krvinky :

45
:
1
:
plazma
54
Sloţky krve
Krev na 3 D mikrofotografii
Červená krvinka
Bílá krvinka
Krevní destička
Hematokrit (krevní obraz)
Je poměr mezi
objemem
červených krvinek
a ostatních složek
krve.
PLAZMA
KREVNÍ
TĚLÍSKA
BÍLÉ
KRVINKY +
DESTIČKY
ČERVENÉ
KRVINKY
Patří do
základního
vyšetření
krevního
obrazu.
Závisí na počtu a
velikosti
červených krvinek.
Červené krvinky
= erytrocyty

Bezjaderné buňky kruhovitého tvaru.

Vznikají v kostní dřeni (obratle, ţebra, hrudní kost).

Ţijí 120 dní, jejich hlavním úkolem je přenos kyslíku.

Zanikají ve slezině a v játrech.


Muţi v 1mm3 krve – 5 milionů.
Ţeny v 1mm3 krve – 4 miliony.

Obsahují červené krevní barvivo
HEMOGLOBIN, na něţ se váţe kyslík.
HEM = barevná skupina
obsahující železo, na něž se
kyslík váže.
GLOBIN = bílkovina
Červené krvinky
Krev bohatá na
kyslík je jasně
červená!
(okysličená)
Hemoglobin bez kyslíku
má temnou červenou
barvu. Proto krev ze žil
je tmavá. (odkysličená)
Anemie = chudokrevnost – zánik nebo porucha tvorby
červených krvinek.Tím je snížena schopnost krve
dodávat tkáním kyslík.
Bílé krvinky
= leukocyty

Průsvitné jaderné buňky.

Funkce = obrana organismu IMUNITA.

Počet 4 – 10 tisíc v 1mm3 krve.

Jejich počet se zvyšuje při infekcích a zánětech.

Vznikají v kostní dřeni nebo mízní tkáni.

Ţijí týden aţ měsíc.

Více druhů.
Typy bílých krvinek
Fagocztóza bílé krvinky
(ochrana těla před
nebezpečnými látkami).
Fagocytující makrofág
(typ bílé krvinky).
Imunita

Je schopnost organismu bránit se cizím látkám,
které se dostanou do organismu.

Zajišťují ji bílé krvinky.

Druhy imunity:
◦ Vrozená = schopnost vlastních buněk těla ubránit
se infekci (odolnost vůči chorobám).
◦ Získaná - očkováním,
- proděláním choroby (imunologická paměť).
Leukemie = rakovina krve (zmnoţení nefunkčních leukocytů).
Krevní destičky
= trombocyty

Bezbarvé, bezjaderné
kostní dřeně.
úlomky velkých buněk

V 1mm3 krve – 200 – 300 tisíc.

Přeţívají jen několik dnů.

Funkce = srážlivost krve (rozpustná bílkovina
krevní plazmy fibrinogen se mění na
nerozpustný fibrin – strup).

Hemofilie = porucha sráţlivosti krve.
Citace
DOBRORUKA,Luděk, Blanka VACKOVÁ, Pavel BARTOŠ, Regina KRÁLOVÁ.
Přírodopis III: pro 8.ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.
1.vydání. Praha: Scientia, spol. s.r.o., pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN
80-7183-167-0.
 VANĚČKOVÁ, Ivana, Jana SKÝBOVÁ, Drahuše MARKVARTOVÁ a Tomáš
HEJDA. Přírodopis 8: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vydání.
Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-428-7.








http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illu_blood_components_cs.svg
[cit. 2012-03-11]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SEM_blood_cells.jpg [cit. 2012-03-11]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Red_White_Blood_cells.jpg
[cit. 2012-03-11]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Redbloodcells.jpg [cit. 2012-03-11]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Neutrophil_with_anthrax_copy.jpg
[cit. 2012-03-11]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Macrophage.png [cit. 2012-03-11]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SEM_Lymphocyte.jpg [cit. 2012-03-11]
Download

Krevní tělíska