Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva
Újezd u Plánice konané dne 28.03.2014 v KD od 19.30 hodin
Účast zastupitelstva: Časta, Votava, Moravec, Petr E., Bešta J, Král A., Touš J.
Hosté: Správce obecního lesa p. Bělohlavý M.
Program zasedání:
Zahájení - určení zapisovatele - Votava Jiří
- starosta p. Časta přivítal a pozdravil všechny přítomné a seznámil je s programem
dnešního veřejného zasedání.
Zároveň určil p. J. Votavu zapisovatelem z dnešního veřejného zasedání a určil jednotlivé
funkce vyplývající z programu - jména členů návrhové komise
a ověřitelů z posledního a z dnešního zasedání.
volba návrhové komise
p. Holý M., Šlajer M.
Určení dvou ověřitelů z dnešního zasedání
p. Bešta J., Petr. E.
ověření zápisu z posledního zasedání
p. Král A., Moravec Z.
Kontrola usnesení z posledního zasedání - p. Časta
Pan starosta provedl za přítomnosti všech kontrolu a přečtení usnesení z minulého zasedání.
Shledal a je vše bez výhrad vyřízeno
Seznámení s došlou poštou - p. J. Votava
Poté p. Votava seznámil všechny přítomné s došlou poštou za první čtvrtletí 2014,
bez připomínek přítomných
Zprávu o obecním lese přednesl p. Bělohlavý
Pan Bělohlavý seznámil přítomné s průběhem prací v obecním lese, těžba a prodej dřeva,
zalesňování, oprava lesních cest. Seznámil přítomné se „Systémem náležité péče“, hospodářského
subjektu obec Újezd u Plánice uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského
subjektu, dále jen systém.
1 Projednalo a bere na vědomí „Systémem náležité péče“
2 Projednalo a schválilo rozpočet na rok 2014
3 Projednalo a schválilo opravu veřejného osvětlení
4 Projednalo ve výběrovém řízení ze tří firem - SWIETELSKY, EUROVIA, Vavřík stavby s.r.o. a
schválilo zhotovitele nového povrchu návsi firmu EUROVIA Silba a.s.
5 Projednalo a schválilo nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměňování členů obecního zastupitelstva
od 1.1.2014 dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
6 Projednalo a schválilo hodnotu dárkového balíčku 300 Kč k jubileu občanů
7 Projednalo a schválilo navýšení odměny za brigádnickou hodinu na 90 Kč
8 Projednalo a bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR obvodního oddělení Plánice za rok
2013
9 Diskuse občanů: bez připomínek
10 Usnesení přečetl p. A. Král
11 Závěr
Závěr provedl starosta Ladislav Časta
Zapsal Jiří Votava
Starosta:
dne 04.04.2014
Ladislav Časta …………………………….
Ověřovatelé: p. Bešta J. ………………………………….
p. Petr E. ………………………………..
Download

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Újezd u Plánice