TELEFONNÍ SEZNAM SBD POKROK
Pracoviště Kollárova 18 Praha 8 Karlín
představenstvo
Schneiderová Dana
Sova Oldřich Ing.
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
oddělení sekretariátu ředitele
Kovaříková Jana
Sova Oldřich Ing.
Märzová Jitka
fax
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
podatelna
Zábojová Adéla
Kocmanová Jana
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
referát BOZP a PO
Šácha Petr
Telefon
hospodář. správa Kollárova
Habart Vieroslav
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
organizačně právní odd.
Zábojová - Vepřková Jitka JUDr.
Růžková Alena JUDr.
fax
Holá Kateřina Bc.
Jirků Michaela
Sinkulová Alena
fax
Prasková Simona
Wilknerová Marcela
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
odd.personalistiky a mezd
Bednářová Kateřina
Podhrázká Hana
Kukačová Iva
Frelichová Ivana
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
201 SchneiderovaD
202 predseda
200 KovarikovaJ
203 SovaO
204 MarzovaJ
333
205 ZabojovaA
205
E-mail (...@Pokrok.cz)
602392668
344
341
342
343
ZabojovaJ
RuzkovaA
HolaK
JirkuM
SinkulovaA
PraskovaS
WilknerovaM
BednarovaK
PodhrazkaH
kukacovai
FrelichovaI
referát výstavby
Schneiderová Dana
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
sekretariát ekonomického náměstka
Beránek Pavel Ing.
Hejnová Monika
fax
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
odd. informační soustavy
Sobotníková Karina Ing.
fax
Koišová Světlana
Houdková Renata
Mikulková Věra Ing.
Vodešilová Jitka
Svobodová Ivana
Bierová Helena
Frelichová Martina
Příkopová Jana
Hlávková Anežka
Šachová Daniela
Froňková Jitka
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
odd. nájemného
Machatová Iva
Matonohová Zuzana
Bendová Markéta
Špačková Irena Ing.
Juklová Miloslava
Rybníčková Zdeňka
Landová Lucie Bc.
Frantálová Eva
Gilschwertová Miroslava
fax
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
201 vystavba
321 BeranekP
320 HejnovaM
322
309
301
302
303
304
305
306
307
308
404
Funkce
Podatelna
Podatelna
Funkce
Funkce
Autoprovoz
referát interní kontroly, pojištění a analýz Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
Hnízdo Ladislav Ing.
324 HnizdoL
370
206
361
362
363
363
364
366
367
368
369
381
382
Funkce
Vedoucí sekretariátu ředitele
Ředitel družstva
Sekretariát ředitele družstva
Fax sekretariátu ředitele
BOZ a PO
383
241
242
244
246
281
282
283
283
284
Funkce
Asistentka PD a KK
Předseda představenstva
SobotnikovaK
KoisovaS
HoudkovaR
MikulkovaV
VodesilovaJ
SvobodovaI
BierovaH
FrelichovaM
PrikopovaJ
HlavkovaA
SachovaD
FronkovaJ
MachatovaI
MatonohovaZ
BendovaM
SpackovaI
JuklovaM
RybnickovaZ
LandovaL
FrantalovaE
GilschwertovaM
Funkce
Vedoucí
Právník
Fax právního
Referent
Referent
Referent
Fax členské evidence
Referent
Referent
Funkce
Vedoucí
Referent
Mzdová účtárna
Mzdová účtárna
Funkce
Vedoucí kontroly a analýz
Funkce
Asistentka PD a KK
Funkce
Ekonomický náměstek
Sekretariát ekonomického náměstka
Fax ekonomického náměstka
Funkce
Hlavní účetní
Fax fakturace
Provozní účtárna
Provozní účtárna
Fakturace
Finanční účtárna
Finanční účtárna
Provozní účtárna
Fakturace + provozní účtárna
Fakturace
Zástupce hl. účetní
Pokladní
Provozní účtárna
Funkce
Vedoucí
Ref.evidence platby nájemného
Ref.vyúčtování a dluhů nájemného
Ref.evidence platby nájemného
Ref.vyúčtování a dluhů nájemného
Ref.vyúčtování a dluhů nájemného
Ref.vyúčtování a dluhů nájemného
Referent evidence nebytových prostor
Referent předpisu nájemného
Fax nájemného
obchodní oddělení (SVJ)
Březina Vladimír
Macháčková Hana Ing.
Běláková Jindřiška
Kudrnová Marcela JUDr.
Lackovič Petr
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
odd. informačních technologií (IT)
Nádvorník David
Semián Matěj
Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
268
261
262
266
269
BrezinaV
MachackovaH
BelakovaJ
KudrnovaM
LackovicP
401 NadvornikD
402 SemianM
Funkce
Vedoucí
Referent SVJ
Referent převody bytů
Zástupce vedoucího
Referent pasportizace
Funkce
Vedoucí
Programátor
Provozně technický úsek: Kollárova 18 Praha 8 Karlín
sekretariát provozně technického náměstka Tel 225339 E-mail (...@Pokrok.cz)
Lopušník Vladimír
506 LopusnikV
Dediková Kateřina
504 DedikovaK
fax
501
oddělení provozu výtahů Kollárova 157/18 Tel 225339
Vančura Jiří
502
Telefon
oddělení provozu výtahů
Sviták Vladimír
235310282
Vaněk František
235513158
Šťasna Jiří
241764372
fax
241764464
Sviták Vladimír
251818480
Rosendorf Karel
267913458
Rosendorf Karel
737234324
Funkce
Provozně-technický náměstek
Sekretariát provozně-techn. náměstka
Fax sekretariátu provozně tech. nám.
E-mail (...@Pokrok.cz)
Funkce
VancuraJ
E-mail (...@Pokrok.cz)
Vedoucí výt.techniků
Funkce
SvitakV
Výt.technik - OBS V.
Výt.technik – OBS IV.
Výt.technik OBS I.
Fax výtahy Písková
Výt.technik – OBS III.
Výt.technik - OBS II.
Výt.technik - OBS II.
StasnaJ
SvitakV
E-mail (...@Pokrok.cz)
referát energií, PHS a autodopravy Kollár Telefon
Global Assistance
1220
Amcha Stanislav
503 AmchaS
Krátká Markéta
507 KratkaM
Funkce
Asistenční služba
Energetik
Global Assistance
Obvodní bytové správy
OBS I. Pirinská 3246
Čejková Anna
Jírovec Jiří
Mrnková Hana
Willingerová Dagmar
Křížová Gabriela
Bánertová Barbora
fax, záznamník
Telefon
E-mail (...@Pokrok.cz)
OBS II. Hrdličkova 2177
Šmíd Radek
fax
Zátková Jitka
Míková Dana
Königsmark Michal
Rambousková Marie
Šperlová Martina
Telefon
E-mail (...@Pokrok.cz)
Funkce
272011052
272011050
272011053
272011054
272011055
272011056
272011057
SmidR
Vedoucí OBS II.
Fax OBS II.
Technik
Technik
Technik
Technik
Technik
OBS III. Pražského 606
Koppová Andrea Ing.
Janů Lucie
Jindrová Marta
Zajíčková Zuzana
fax
Telefon
E-mail (...@Pokrok.cz)
Funkce
251818480
251815721
251815721
251815722
251818480
KoppovaA
JanuL
JindrovaM
ZajickovaZ
Vedoucí OBS III.
Technik
Zástupce vedoucí
Technik
Fax OBS III.
OBS IV. Běhounkova 2456
Králová Monika
fax
Gebhartová Soběslava
Krištofová Jarmila
Jablonská Jiřina
Bittnerová Jindřiška
Hejna Jan
Melicher Ivo
Telefon
E-mail (...@Pokrok.cz)
Funkce
251621426
235515144
235515144
235515144
235515144
235515145
235515145
235516286
KralovaM
GebhartovaS
KristofovaJ
JablonskaJ
BittnerovaJ
HejnaJ
MelicherI
Vedoucí OBS IV.
Fax OBS IV.
Technik
Technik
Technik
Technik
Technik
Zástupce vedoucí
OBS V. Makovského 1337
Drvota Jiří
Chalupová Vladimíra
fax
Šulová Ilona
Telefon
E-mail (...@Pokrok.cz)
241011559 CejkovaA
JirovecJ
241011554 MrnkovaH
241011555 KastlovaI
241011556 KrizovaG
241011557 BanertovaB
241764464
ZatkovaJ
MikovaD
KonigsmarkM
RambouskovaM
SperlovaM
235318269 DrvotaJ
235310282 ChalupovaV
235318269
235318269 SulovaI
Funkce
Vedoucí OBS I.
Zakázky
Zástupce vedoucí
Technik
Technik
Technik
Fax OBS I.
Funkce
Vedoucí OBS V.
Technik
Fax OBS V.
Zástupce vedoucí
Platnost ke dni: 14.5.2013
Download

TELEFONNÍ SEZNAM SBD POKROK Pracoviště Kollárova 18 Praha