Výroční zpráva
školní rok 2011/ 2012
Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP
Nově zrekonstruovaná škola, kde se pořád něco děje.
Pracujeme podle ŠVP Úspěch – Otevíráme dětem svět úspěchu. V praxi to znamená, že
dáváme všem žákům příležitost zažít úspěch v rámci svých možností v oblasti akademické, ve
sportu, v mimoškolních aktivitách atd.
Učíme angličtinu od 1. ročníku a druhý cizí jazyk od 6. ročníku. Podporujeme učení
moderními metodami a ve výuce využíváme technologie, které nám nabízí dnešní doba.
Máme stabilní tým kvalitních pedagogů, kteří se žákům věnují i mimo vyučování. Věnujeme
se práci s nadanými žáky, stejnou pozornost věnujeme žákům s poruchami učení i chování.
Prostřednictvím projektového vyučování ve všech ročnících posilujeme mezipředmětové
vztahy a spolupráci mezi žáky napříč školou.
Naši deváťáci předvádějí své schopnosti a dovednosti v absolventské práci, kterou prezentují
na konci školního roku.
Kvalitní vyučování je samozřejmě na prvním místě, ale zaměřujeme se i na mimoškolní a
komunitní aktivity. Pořádáme jarmarky a akce pro veřejnost nejen naší městské části.
Pravidelně se zapojujeme do kampaní, které pořádá Kancelář Brno – Zdravé město.
Pracujeme v projektech EU, jsme členy Sítě brněnských otevřených škol, Asociace aktivních
škol, Škol podporujících zdraví, podílíme se na projektu Rozvoj kvality komunitních škol:
Projekt ověření dopadu mezinárodních standardů a projektu Centra podpory inkluzivního
vzdělávání.
Zapojujeme se do aktivit partnerských organizací jako je např. Rezekvítek a Kociánka.
Účastníme se projektu Zdravé zuby a Recyklohraní.
V rámci Adopce na dálku podporujeme dlouhodobě dvě děti z Indie. Tuto aktivitu zaštiťuje
náš velice aktivní žákovský parlament a získali jsme za ni v roce 2010 Cenu Ď v kategorii Hrdý
český mecenáš.
V rámci podpory rozvoje učitelů pořádáme kurzy a semináře DVPP pro všechny typy škol
(MŠ, ZŠ, SŠ i školy speciální), pořádáme také studijní cesty s cílem poznat realitu škol v
zahraničí a podporujeme sdílení dobrých praxí mezi pedagogy i studenty. Součástí naší
organizace je i MŠ s pěti třídami, z nichž jedna se věnuje logopedické péči.
2
Obsah
1
2
Základní charakteristika školy ........................................................................................... 6
1.1
Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ................................................... 7
1.2
Zřizovatel školy ........................................................................................................... 7
1.3
1.3 Ředitelka školy ...................................................................................................... 7
1.4
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: ........................................................ 7
1.5
Kontakty: ..................................................................................................................... 7
1.6
Úplná základní škola ................................................................................................... 7
1.7
Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)...................................................... 7
1.8
Školní vzdělávací program .......................................................................................... 7
1.9
Zařízení školního stravování ....................................................................................... 8
1.10
Počet pracovníků školního stravování ..................................................................... 8
1.11
Školní družina, která je součástí základní školy ...................................................... 8
1.12
Zpráva o činnosti školní družiny.............................................................................. 9
1.13
Školní klub, který je součástí školy ....................................................................... 11
Údaje o pracovnících školy .............................................................................................. 12
2.1
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) ................................................... 12
2.1.1
Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do
školy: 1 12
2.1.2
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:
7
12
2.1.3
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 6 . 12
2.2
Nepedagogičtí pracovníci - počet : 7 ........................................................................ 12
2.3
Věkové složení učitelů............................................................................................... 12
2.4
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy 12
3
2.5
3
Školní asistenti........................................................................................................... 13
Výsledky výchovy a vzdělávání ....................................................................................... 14
3.1
Celkové hodnocení a klasifikace žáků....................................................................... 14
3.2
Snížený stupeň z chování: ......................................................................................... 14
3.3
Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 170 .................................. 14
3.4
průměr na jednoho žáka: 0,54.................................................................................... 14
3.5
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: .................................................................... 14
3.6
Zpráva předmětové komise přírodních věd ............................................................... 15
3.7
Zpráva předmětové komise cizích jazyků ................................................................. 26
3.8
Zpráva metodického sdružení prvního stupně 2011/2012 ......................................... 30
3.9
Zhodnocení celoroční činnosti předmětové komise humanitních a společenských věd
39
4
5
3.10
Údaje o přijímacím řízení na střední školu ............................................................ 40
3.11
Počet absolventů ZŠ ............................................................................................... 40
3.12
Přestupy žáků mezi ZŠ ........................................................................................... 40
Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí .................................................................................. 41
4.1
Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ............................................................ 41
4.2
Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: ....................................................... 42
Výkon státní správy.......................................................................................................... 43
5.1
6
Další údaje o škole ........................................................................................................... 44
6.1
7
5.1 Rozhodnutí ředitele............................................................................................. 43
Kroužky při ZŠ .......................................................................................................... 44
Poradenské služby v základní škole ................................................................................. 45
7.1
Údaje o odborných pracovnících ............................................................................... 45
7.2
Individuální integrace ................................................................................................ 46
7.3
Skupinová integrace .................................................................................................. 46
8
Hodnocení minimálního preventivního programu ........................................................... 49
9
Akce školy v roce 2011/2012 ........................................................................................... 51
4
5
1
Základní charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je úplná sídlištní
škola, uvedená do provozu v roce 1985. Celková kapacita školy je 18 tříd a 8 odborných
učeben.
Nachází se uprostřed Jihomoravského náměstí v klidném prostředí malého sídliště ve Slatině.
Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola.
Městská část Brno ‐ Slatina je okrajovou městskou částí. Proto je vzhledem k IDS velmi dobře
dostupná i dětem z přilehlých obcí (např. Podolí, Tvarožná…).
Od roku 2000 pracuje ZŠ i MŠ v projektu Zdravá škola, jehož cílem je připravit žáky co nejlépe
pro život a umožnit každému dítěti zažít svůj úspěch.
Škola se zaměřuje zejména na:
 efektivní návaznost programu Zdravé základní školy na Zdravou mateřskou školu
 přípravu předškoláků a jejich rodičů v edukativně stimulačních skupinách
 zřízení dyslektického kroužku pro děti I. stupně pod vedením speciálně proškolených
pedagogů
 moderní výuku anglického jazyka již od 1. ročníku
 moderní výuku německého jazyka
 moderní výuka ruského jazyka
 nepovinný předmět sborový zpěv pro I. stupeň
 pravidelné individuální konzultace za přítomnosti zákonného zástupce, žáka a učitele
 pravidelné sledování průběhu výchovně vzdělávacího procesu
 výběr zajímavých volnočasových aktivit: keramický, výtvarný, dramatický, ekologický,
vaření, sportovní kroužek a další
 bohatou nabídku akcí školní družiny s pestrým školním i mimoškolním programem
(vystoupení, karnevaly, soutěže, výlety, výstavy…)
 prevenci sociálně patologických jevů, která se systematicky prolíná výukou od 1. ‐ 9.
ročníku
6
1.1
Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace se
sídlem Brno, Jihomoravské nám.2/1089
1.2
Zřizovatel školy
Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/88
1.3
1.3 Ředitelka školy
Mgr. Olga Bauerová
1.4
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
mateřská škola, základní škola, školní družina, výdejna stravy
1.5
Kontakty:
telefon: 545 321 600
fax:
545 321 600
e-mail: [email protected]
http:
www.zsjihomoravske.cz
1.6
Úplná základní škola
1.stupeň
Počet
tříd
10
Počet
ročníků
5
Počet
žáků
202
Průměrný počet
žáků na třídu
20,2
2.stupeň
6
4
111
18,5
Celkem
16
9
313
19,56
1.7
450
Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 22 . 11. 2005
Předseda a členové ŠR:
Ing. Jiří Navrátil, Pavel Dvořák, Mgr. Lukáš Plachý
1.8
Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů Číslo jednací
Úspěch - Otvíráme dětem 626/2007
svět úspěchu, verze č. 2
Ročník
1. – 9.
7
Kapacita
Jiné specializace, zaměření: ANJ – nepovinný předmět v 1. ročníku, výuka 2. cizího jazyka od
6. třídy
1.9
Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17- Počet
Počet strávníků
01
děti a
zaměst. školy a vlastní
ostatní*
žáci
důchodci
L 11
ŠJ - úplná
0
L 13
ŠJ – výdejna
0
Náhradní stravování
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů
(firmy)
1.10 Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané
0
0
1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem
počet
oddělení
4
počet dětí
počet vychovatelů
kapacita
102
fyz. 4/ přepoč. 3,79
120
8
1.12 Zpráva o činnosti školní družiny
V tomto školním roce byla zřízena čtyři oddělení školní družiny.
V rámci školní družiny žáci navštěvovali tyto zájmové kroužky: sportovní, keramický, cvičení
s hudbou, taneční, kroužek společenských her a počítače, kroužek flétny a kroužek
netradičních výtvarných technik.
Keramický kroužek vedla Naděžda Nováková. Letošním hlavním tématem kroužku byly
pohádkové postavičky, vánoční a velikonoční témata. Své výtvory děti předváděly na
výstavkách v prostorách školy.
Sportovní kroužek vedla Mária Šuhajová. Zde se děti naučily nové hry a sportovní aktivity,
účastnily se soutěží.
Taneční kroužek vedla Marcela Uhlířová. Kroužek nabízel širokou škálu pohybu a tanečních
kroků, které děti využily při vystoupení na vánoční besídce a besídce ke Dni matek.
Kroužek zábavných her a počítače vedla Marcela Uhlířová. Děti se naučily mnoho
netradičních her a práci s počítačem.
Kroužek netradičních výtvarných technik vedla Dagmar Kvačková. Nabídla dětem práci
s netradičními technikami i materiály.
Cvičení s hudbou vedla Dagmar Kvačková. Děti měly možnost učit se a tancovat při moderní
hudbě. Vystoupily se svým programem na dvou besídkách.
Kroužek flétny vedla Marcela Uhlířová. Zde se děti učily základům hry na flétnu. S písničkami
vystupovaly na besídkách.
Tematické celky a týdenní plány vycházely ze školního vzdělávacího plánu Úspěch –
Otevíráme dětem svět úspěchu.
Příprava na vyučování probíhala formou hry – luštěnky, křížovky, hádanky, doplňovačky,
psaní domácích úkolů…
Každá vychovatelka si na začátku školního roku určila téma projektu.
I. oddělení ( D. Kvačková) –„ ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“.
II.a IV. oddělení ( M. Šuhajová, N. Nováková) –„ HŘIŠTĚ“.
III. oddělení ( M. Uhlířová) – „ ŠKOLA KOSMONAUTŮ“.
III. oddělení ( M. Uhlířová) – KALENDÁŘ 2013 – „ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ“.
V rámci výzdoby školy si vychovatelky určily na tento školní rok stěžejní téma – „PŘÍRODNÍ
ŽIVLY“.
Podzim - země
Zima - voda
Jaro – vzduch
Léto - oheň
Celodružinové akce a soutěže:
Září, říjen, listopad:
- drakiáda na hřišti školy.
- podzimní výstava - instalace u vchodu školy – první živel – země
- celodružinová soutěž „OPIČÍ DRÁHA“
- sportovní utkání se ŠD Holzova
- příprava a výroba dárků na prodejní vánoční jarmark
9
Listopad, prosinec, leden:
- instalace výstavy – druhý živel – voda
- vánoční besídka v tělocvičně školy
- vánoční jarmark ve velké tělocvičně školy
- dopolední vystoupení dětí IV. oddělení s vychovatelkou Naďou Novákovou v Chrámu
Spasitele v Brně – Židenicích s předvánočním programem
- odpolední vánoční vystoupení na Zelném trhu – IV. odd. ŠD.
- turnaj ŠD v přeskoku přes švihadlo
- karneval v tělocvičně školy pro ŠD a MŠ
- turnaj ŠD Holzova, Kneslova a naše ŠD v přeskoku přes švihadlo
- příprava a výroba na třetí výstavu na téma jaro
- příprava na velikonoční dílny pro rodiče a děti
Březen, duben, květen, červen:
- turnaj v deskové hře – „Košík plný rozumu“. Soutěž pořádaná SZÚ ČR. Školní kolo proběhlo
na naší škole, krajské kolo na ZŠ Kuldova. V krajském kole se umístil David Halický, V.A. na 2.
místě, Daniel Podrazil, III. A a Nikol Sonsbeeková IV.A na 3. místě.
- turnaj v přeskoku přes švihadlo se ŠD Holzova, Kneslova a naší ŠD
Umístění našich žáků:
1. ročník – Plocková Natálie – 3. místo
2. ročník – Neužilová Barbora – 1. místo
3. ročník – Sedláčková Šarlota – 3. místo
4. ročník – Pravda Jakub – 3. místo
- instalace výstavy ŠD u vchodu školy – třetí živel – vzduch
velikonoční výstava v tělocvičně školy – zdobení perníčků, prezentace prací dětí I. stupně a
ŠD
- velikonoční dílny pro rodiče a děti na téma – netradičně zdobené kraslice (drátování,
mramorování, prosmalování, malování zlatým fixem, mozaika, zdobení voskem, batikování)
- výrova keramických medailí na obvodní kolo v trojboji na ZŠ Tuháčkova
- účast na obvodní olympiádě školních družin v trojboji na ZŠ Tuháčkové
- první oddělení ŠD – výroba „Pritti“ panáčka - hokejista a účast v soutěži „Prittel“.
- besídka ke Dni matek v jídelně školy, vystoupení všech dětí ŠD a kroužku tanečního, cvičení
s hudbou a flétny
- instalace výstavy u vchodu školy – čtvrtý živel – oheň
- celodružinové malování na chodníku na téma Dovolená – lodě, loďky, lodičky
- Téma ŠVP: „INDIÁNSKOU STEZKOU“ (Vychovatelka N. Nováková, M. Šuhajová se III.A,B na
ŠVP - Lipová Lázně v termínu 28. 5. – 1. 6. 2012)
- Den dětí – oslava svátku dětí na náměstí ve Slatině
- vychovatelka Marcela Uhlířová se zúčastnila semináře práce v projektu MINIMALIZACE
ŠIKANY
- vedoucí vychovatelka v průběhu školního roku provedla dvě hospitace u každé
z vychovatelek
- Děti se celý školní rok podílely na výzdobě školních družin i prostor školy.
10
1.13 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem
počet
oddělení
0
počet dětí
počet vychovatelů
0
fyz.
11
/ přepoč.
kapacita
2
Údaje o pracovnících školy
2.1
Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený /
fyzický
Celkový počet pedagogických pracovníků 22,834/25
z toho odborně kvalifikovaných
22,834/25
%
100/100
100/100
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 7
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 6
2.2
Nepedagogičtí pracovníci - počet : 7
2.3
Věkové složení učitelů
Věk
Učitelé
Muži
do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
2
4
2
0
0
8
0
Ženy
4
8
4
0
1
17
2
2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu
Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Počet
zúčastněných
pracovníků
13
12
12
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Vých. poradenství, prevence
soc.pat.jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Jiné
Celkem
2.5
1
2
25
2
0
0
16
0
1
0
1
0
4
77
Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,5/3
z toho a) romský asistent 0
b) jiný (pedagogický) 1,5/3
13
3
Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1
Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu
3.2
Počet
žáků
43
38
43
38
40
2
202
32
23
30
26
111
313
Prospělo s
vyznamen
ání
43
37
39
23
25
167
7
4
7
9
27
194
Prospělo
Neprospělo Opakuje
0
1
4
15
15
35
24
19
23
17
83
118
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
2
Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3
Počet
3
1
% z počtu všech žáků školy
0,96
0,32
3.3
Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 170
3.4
průměr na jednoho žáka: 0,54
3.5
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:
Deset nadaných žáků z 1. 2. a 3. tříd pracovalo ve skupince pod vedením paní ředitelky Mgr.
Olgy Bauerové. Žáci řešili nadstandardní úkoly, byli vedeni k rozvoji logického myšlení a
všeobecného rozhledu. Skupinka se scházela 2 vyučovací hodiny týdně – 1 hodina byla
věnována matematice a 1 hodina českému jazyku a všeobecnému rozvoji. Rozvrhy
jednotlivých tříd byly sjednoceny tak, aby nadaní žáci mohli společně pracovat ve skupince v
době, kdy jejich kmenová třída měla stejný předmět.
14
3.6
Zpráva předmětové komise přírodních věd
Předsedkyně PK:
Členové PK:
Mgr. Dagmar Kolářová
Mgr. Hana Dohnalová
Mgr. Alena Lužová
Mgr. Vilma Skřivánková
Mgr. Waldemar Illek
Mgr. Lukáš Plachý
Mgr. Václav Vacek
Hodnocení práce členů předmětové komise
Spolupráce členů komise byla dobrá. Výuka probíhala v souladu s ŠVP, Úspěch, otevíráme
dětem svět úspěchů – 2. verze, č.j. 626/2007
Pro jednotlivé ročníky byly ve všech předmětech vypracovány tematické plány učiva.
Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o daný předmět, využívání
zábavných metod a forem práce – hádanky, hry, kvízy, práce na projektech atd., které
zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Ve výuce byl též uplatňován
individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, byly vypracovány IVP pro
integrované žáky.
Pedagogové používali interaktivní tabule, vypracovávali digitální učební materiály.
Připravovali žáky na sportovní a přírodovědné soutěže (viz akce). V období od března do
května absolvovaly u Mgr. Lužové dvě studentky FSPS MUNI průběžnou pedagogickou praxi.
Do fyziky a zeměpisu byly zakoupeny nové pomůcky, do chemie nové učebnice.
Byla provedena inventarizace kabinetů, pomůcek a odborných učeben.
Mgr. Plachý předal sbírku zeměpisu Mgr. Bláhovi. Předání proběhlo dne 25. 6. 2012.
Mgr. Skřivánková předala sbírku přírodopisu a správu odborné učebny Mgr. Kreutzerové dne
27. 6. 2012.
Akce
V prvním pololetí napsali žáci 8. A v rámci předmětu ekologické praktikum dopis starostovi
Jiřímu Idesovi a získali pro školu kontejner na PET lahve.
V říjnu se na škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan. Organizaci zajišťovala Mgr.
Dohnalová.
V listopadu se osmé ročníky a devátý ročník zúčastnili v rámci předmětu zdravotní výchova
promítání filmu How she could. Film se týkal problematiky HIV/AIDS. Akci organizovalo
sdružení STUD.
V listopadu proběhlo také testování SCIO žáků 9. a 5. tříd. Naše škola se řadí mezi lepší
průměrné školy. Dosáhli jsme lepších výsledků než 60% zúčastněných škol v oblasti
matematických znalostí.
V lednu proběhlo školní kolo biologické olympiády. Nejúspěšnější žáci v každé kategorii
postoupili do okresního kola, kde se již neumístili na předních příčkách. Přípravu školního
kola olympiády a následnou přípravu žáků na okresní kolo měla na starosti Mgr. Skřivánková.
V období od ledna do března byla u žáků testována finanční gramotnost. Za organizaci
zodpovídala Mgr. Dohnalová.
15
V únoru se žáci druhého stupně zúčastnili promítání dokumentárního filmu Čína (Planeta
Země).
V březnu proběhla na škole zeměpisná olympiáda. Nejúspěšnější žáci z každé kategorie
postoupili do okresního kola, kde se neumístili na předních místech. Přípravu školního kola
olympiády a následnou přípravu žáků na okresní kola měl na starosti Mgr. Plachý.
V březnu proběhl také Matematický klokan pod vedením Mgr. Dohnalové na druhém i
prvním stupni.
V dubnu se konal na škole projektový den DEN ZEMĚ, který organizovali Mgr. Skřivánková a
Mgr. Plachý. Den Země proběhl v rámci předmětů zeměpis a přírodopis. Spolupracujícími
organizacemi byly Pedagogická fakulta MUNI a Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu
přírody REZEKVÍTEK.
Sportovní akce
LVK byl z důvodu malého zájmu žáků 7. ročníku v letošním školním roce zrušen.
Šplh
Vánoční laťka
Vánoční hala – atletika
Brněnská laťka
Memoriál Krejčíka - florbal
Atletický čtyřboj
Pohár rozhlasu
Orion cup – florbal – výsledková listina nebyla organizací dodána
Futsal – výsledková listina nebyla organizací dodána
Orientační běh
Kopla cup – orientační běh
Projekty
Recyklohraní – sběr baterií a starých elektrospotřebičů. V letošním školním roce získala naše
škola stolní fotbálek.
Ekologické praktikum (Mgr. Skřivánková) – VIII. A a VIII. B – navštívili sběrný dvůr ve Slatině a
poté vypracovali informační plakáty.
Ekopolis – didaktická hra zaměřená na ekologickou výchovu; žáci ji využívali v hodinách
přírodopisu a ekologického praktika.
V rámci evropského projektu PROFILES proběhl na naší škole výzkum, kterého se účastnili
žáci šestých ročníků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je nejefektivnější způsob předávání
informací z oblasti fyziky žákům.
Matematika – Mgr. Illek uspořádal v osmých ročnících třídní soutěž v SUDOKU.
DVPP
Mgr. Hana Dohnalová
Multimediální prvky ve výuce matematiky - 20.4.2012 - 27.4.2012 , SSŠ Brno
Dyskalkulický žák na druhém stupni základní školy - 11.4.2012, RNDr. Růžena Blažková, CSc,
Descartes
Školení Kompetence pro život – únor - květen
Mgr. Lukáš Plachý
Školení Kompetence pro život – únor - květen
16
Mgr. Vilma Skřivánková
Školení Kompetence pro život – únor - květen
Mgr. Illek
Školení Kompetence pro život – únor – květen
Soutěže – výsledkové listiny
Biologická olympiáda – školní kolo
Kategorie D – 6. + 7. ročník
1. místo - Veronika Tomášová (6. B) - postup do okresního kola
2. místo - Petra Křenková (7. A)
3. místo - Anna Čechová
(6. A)
3. místo - Pavel Levý (7. A)
4. místo - Simona Burianová (7. A)
5. místo - Nikola Pálová (7. A)
Kategorie C – 8. + 9. ročník
1. místo - Jana Šindelářová (9. A) – postup do okresního kola
2. místo - Kristýna Herzánová (9. A)
3. místo - Michaela Dvořáková (9. A)
3. místo - Anežka Buchotvá (8. A)
4. místo - Gabriela Fajstlová (8. A)
5. místo – Daniela Pichlerová (9. A)
V okresním kole se žákyně neumístily na předních příčkách.
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Kategorie A
1. místo - Vít Štor (6. B) – postup do okresního finále
2. místo – Richard Verner (6. A)
3. místo - Marco Assenov (6. A)
Kategorie B
1. místo - Radim Křivánek (7. A) – postup do okresního finále
2. místo – Tomáš Musil (7. A)
3. místo - Dominik Holešovský (7. A)
4. místo – Petra Křenková (7. A)
5. místo – Daniela Dačevová (7. A)
Kategorie C
1. místo - Viktor Šťastný (8. A) – postup do okresního finále
2. místo – Jan Štor (8. A)
3. místo – Marek Malimánek (9. A)
4. místo – MonikaBuchtová (9. A)
4. místo – Marek Andrysík (9. A)
5. místo – Tomáš Rohánek (8. B)
17
V okresním kole žádný z našich žáků neumístil na předních příčkách.
Matematická olympiáda – školní kolo
Kategorie Benjamín
1. místo – Radim Křivánek (7. A)
2. místo – Dominika Vlašicová (7. A)
3. místo – Tomáš Musil (7. A)
4. místo – Richard Verner (6. A)
5. místo – Anna Čechová (6. A)
Kategorie Kadet
1. místo – Eliška Ondráčková (8. A)
2. místo – Monika Buchtová (9. A)
3. místo – Štěpán Krček (9. A)
4. místo – Petra Petláková (9. A)
5. místo – Eliška Chlupová
Okresní kolo se nekonalo.
Přírodovědný klokan – školní kolo
1. místo – Kristýna Herzánová (9. A)
2. místo – Jana Šindelářová (9. A)
3. místo – Marek Andrysík (9. A)
3. místo – Danylo Tyupa (9. A)
3. místo – Štěpán Krček (9. A)
Okresní kolo se nekonalo.
Finanční gramotnost – školní kolo
1. místo – Anna Šarlota Životská (8. A)
2. místo – Marek Malimánek (9. A)
3. místo – Martin Motal (9. A)
4. místo – Gabriel Irša (8. B)
5. místo – Kristýna Herzánová (9. A)
6. místo – Denisa Stojanovičová (8. B)
Žáci na prvních třech místech postoupili do okresního kola, kde jako tým skončili na 9. místě.
Výsledkové listiny sportovních akcí
Okresní kolo ve florbalu
Žáci naší školy skončili v základní skupině.
Okresní finále atletického čtyřboje
Mladší žákyně
Poř. Základní škola
body celkem
1.
Svážná
5519
18
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Laštůvkova
Hudcova
Čejkovická
Milénova
Kotlářská
Jihomoravské nám.
Bosonožská
Masarova
Blažkova
Novoměstská
Křídlovická
Herčíkova
Mladší žáci
Poř. Základní škola
1.
Arménská
2.
Laštůvkova
3.
Bosonožská
4.
Herčíkova
5.
Milénova
6.
Kotlářská
7.
Křídlovická
8.
Blažkova
9.
ZŠ Svážná
10.
Masarova
11.
Čejkovická
12.
Jihomoravské nám.
13.
Hudcova
14.
Novoměstská
15.
Přemysl. Nám.
Starší žáci
poř. Základní škola
1. Laštůvkova
2. Masarova
3. Jihomoravské nám.
4. Bosonožská
5. Křídlovická
6. Herčíkova
7. Milénova
8. Blažkova
9. Tuháčkova
10. Lerchova
11. Svážná
12. Novoměstská
13. Kotlářská
5354
5313
5281
5092
5023
4815
4051
3379
3265
3074
2958
2888
body celkem
5694
5682
5052
4757
4658
4397
4248
4192
3882
3782
3779
3653
3603
3424
2652
konečný součet
8162
7569
6693
6591
6503
6420
5856
5806
5747
5564
5443
5034
4903
19
14. Čejkovická
15. Hudcova
4900
3425
Školní kolo šplh
Mladší žákyně
1. místo – Petra Křenková (7. A)
2. místo – Kristýna Šubrtová (6. B)
3. místo – Anna Čechová (6. A)
4. místo – Marie Ryšavá (6. B)
5. místo – Tereza Bohanková (7. A)
6. místo – Terezie Lungová (7. A)
7. místo – Veronika Bednářová (6. B)
8. místo – Veronika Zdražilová (6. A)
9. místo – Monika Celfrová (6. A)
Starší žákyně
1. místo – Kristýna Herzánová (9. A)
2. místo – Monika Buchtová (9. A)
3. místo – Helena Ryšavá (8. A)
4. místo – Veronika Žitná (9. A)
5. místo – Anežka Buchtová (8. A)
6. místo – Gabriela Fajstlová (8. A)
Mladší žáci
1. místo – Petr Šebesta (6. B)
2. místo - Adam Šumný (7. A)
3. místo – Martin Bušina (6. B)
4. místo – Jan Nos (6. B)
5. místo – Tomáš Zdražil (6. A)
6. místo – Ladislav Hasala (6. A)
7. místo – Jaroslav Svoboda (6. A)
8. místo – Filip Jasanský (7. A)
Starší žáci
1. místo – Martin Novák (8. B)
2. místo – Adam Lindovský (8. A)
3. místo – Petr Poláček (9. A)
4. místo – Aleš Nezval (8. B)
5. místo – Jan Bušina (8. A)
6. místo – Kryštof Kachlíř (9. A)
7. místo – Štěpán Krček (9. A)
8. místo – Tomáš Rohánek (8. B)
9. místo – Kryštof Adámek (8. A)
20
Městské finále šplh
Mladší žákyně
1. ZŠ Hudcova
2. ZŠ Kamínky
3. ZŠ Milénova
4. ZŠ Masarova
5. ZŠ Jihomor. nám.
11,88
13,31
15,35
15,43
18,63
Starší žákyně
1. ZŠ Kamínky
12,11
2. ZŠ Milénova
13,2O
3.ZŠ Hudcova
14,14
4.ZŠ Bosonožská 14,26
5. ZŠ Krásného
14,84
6. ZŠ Novolíšeňská 15,33
7. ZŠ Jihomor. nám. 15,82
Obvodní kolo ve šplhu
Mladší žákyně
1
2
3
4
5
6
čas
Masarova
16,5
Jihomoravské nám. 16,8
Čejkovická
17,1
Přemyslovo nám.
17,7
Husova
18,1
Novolíšeňská
21,0
Mladší žáci
1
2
3
4
5
Přemyslovo nám.
Novolíšeňská
Husova
Masarova
Jihomoravské nám.
Mutěnická
čas
11,1
12,2
12,6
12,9
16,0
DNF
Starší žákyně
1
2
3
čas
Jihomoravské nám. 14,7
Novolíšeňská
16,9
Čejkovická
20,3
Masarova
DNF
21
Starší žáci
1
2
3
4
5
6
čas
Novolíšeňská
7,6
Masarova
8,9
Jihomoravské nám. 9,6
Mutěnická
9,8
Přemyslovo nám.
10,7
Husova
11,3
Vánoční hala – atletika
Dívky – 30m
5. místo – Kristýna Herzánová (9. A)
12. místo – Veronika Žitná (9. A)
13. místo – Lenka Střeštíková (9. A)
15. místo – Helena Ryšavá (8. A)
16. místo – Eliška Ondráčková (8. A)
Chlapci – dálka
17. místo – Jan Bušina (8. A)
18. místo – Marek Malimánek (9. A)
20. místo – Tomáš Rohánek (8. B)
21. místo – Marek Andrysík (9. A)
22. místo – Štěpán Krček (9. A)
Dívky – výška
2. místo – Kristýna Herzánová (9. A)
7. místo – Helena Ryšavá (8. A)
8. místo – Lenka Střeštíková (9. A)
Chlapci – výška
3. – 6. místo – Marek Andrysík (9. A)
19. – 20. místo – Tomáš Rohánek (8. B)
19. – 20. místo – Štěpán Krček (9. A)
21. místo – Jan Bušina (8. A)
Pohár rozhlasu
Mladší žáci
Hod kriketovým míčkem
12. místo – Jaroslav Svoboda (6. A)
22. místo – Jakub Kostron (7. A)
Běh na 60m
16. místo – Petr Šebesta (6. B)
18. místo – Tomáš Zdražil (6. A)
Skok vysoký
22
8. místo – Jaroslav Svoboda (6. A)
15. místo – Radim Křivánek (7. A)
Skok daleký
19. místo – Jakub Kostron (7. A)
20. místo – Radim Křivánek (7. A)
Běh na 1000m
18. místo – Tomáš Zdražil (6. A)
20. místo – Petr Šebesta (6. B)
Štafeta – 4 x 60m
11. místo – ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
Mladší žákyně
Hod kriketovým míčkem
12. místo – Vrňáková Andrea (7. A)
22. místo – Monika Celfrová (6. A)
Běh na 60m
9. místo – Veronika Chybová (6. B)
12. místo – Petra Křenková (7. A)
12. místo – Anna Čechová (6. A)
Skok vysoký
4. místo – Šárka Brázdová (6. B)
8. místo- Veronika Bartáková (7. A)
13. místo – Monika Celfrová (6. A)
Skok daleký
4. místo – Petra Křenková (7. A)
10. místo – Veronika Bartáková (7. A)
22. místo – Šárka Brázdová (6. B)
Běh na 600m
10. místo – Veronika Chybová (6. B)
11. místo – Anna Čechová (6. A)
21. místo – Veronika Zdražilová (6. A)
Štafeta – 4 x 60m
6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
11. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
Starší žáci
Vrh koulí
7. místo – Petr Poláček (9. A)
14. místo – Martin Motal (9. A)
Běh na 60m
7. místo – Jan Bušina (8. A)
7. místo – Adam Lindovský (8. A)
12. místo – Martin Novák (8. B)
Skok vysoký
23
1. místo – Marek Andrysík (9. A)
5. místo – Daniel Dvořáček (9. A)
17. místo – Danylo Tyupa (9. A)
Skok daleký
5. místo – Adam Lindovský (8. A)
10. místo – Jan Bušina (8. A)
15. místo – Tomáš Rohánek (8. B)
Běh na 1500 m
6. místo – Petr Poláček (9. A)
11. místo – Gabriel Irša (8. B)
13. místo – Marek Andrysík (9. A)
Štafeta – 4 x 60m
5. místo – ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
Starší žákyně
Vrh koulí
12. místo – Petra Petláková (9. A)
13. místo – Eliška Marková (9. A)
23. místo – Michaela Dvořáková (9. A)
Běh na 60m
3. místo – Kristýna Herzánová (9. A)
3. místo – Veronika Žitná (9. A)
21. místo – Ivana Kotulánová (9. A)
Skok vysoký
11. místo – Eliška Chlupová (9. A)
16. místo – Lenka Střeštíková (9. A)
Skok daleký
3. místo – Kristýna Herzánová (9. A)
11. místo – Eliška Chlupová (9. A)
13. místo- Lenka Střeštíková (9. A)
Běh na 800m
10. místo- Veronika Žitná (9. A)
15. místo – Eliška Marková (9. A)
16. místo – Ivana Kotulánová (9. A)
Štafeta – 4 x 60m
6. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
13. místo - ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí 2
Kopla cup – orientační běh
Kategorie D3
10. místo – Anna Čechová (6. A)
11. místo – Veronika Chybová (6. B)
14. místo – Šárka Brázdová (6. B)
24
Kategorie H3
6. místo – Tomáš Zdražil (6. A)
8. místo – Lubomír Neveselý (6. A)
10. místo - Jarek Svoboda (6. A)
Kategorie D4
4. místo – Gabriela Fajstlová (8. A)
Kategorie H4
1. místo – Tomáš Zajíček (8. B)
3. místo – Adam Lindovský (8. A)
4. místo – Jan Bušina (8. A)
5. místo – Jan Štor (8. A)
7. místo – Michal Říčánek (8. A)
9. místo – Kryštof Adámek (8. A)
11. místo – Tomáš Rohánek (8. B)
14. místo – Martin Novák (8. B)
16. místo – Viktor Šťastný (8. A)
25
3.7
Zpráva předmětové komise cizích jazyků
Předsedkyně PK:
Členové PK:
PaedDr. Jiřina Hlaváčová
Mgr. Jana Kučerová
Mgr. Hana Sedláková
Mgr. Dagmar Kolářová
Mgr. Alena Lužová
Hodnocení práce členů předmětové komise
Spolupráce členů komise byla velmi dobrá.
Výuka probíhala v souladu s ŠVP Úspěch – Otevíráme dětem svět úspěchu.
Pro jednotlivé ročníky byly ve všech jazycích vypracovány tematické plány učiva.
Pouze v VII. A (Mgr. Jana Kučerová) nebylo učivo probráno v souladu s plánem, 5 hodin se
přesouvá do 8. ročníku (Unit 6 – Lights, camera, action!)
Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o jazyky, využívání zábavných
metod a forem práce – hádanky, hry, písně, rozhovory, práce na projektech atd., které
zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Žáci byli vedeni k porozumění
čteného a slyšeného textu, reagování na otázky, sdělování jednoduchých informací,
komunikaci v běžných tematických okruzích, psaní jednoduchých textů odpovídajících jejich
jazykovým schopnostem (popis, inzerát, formální a neformální dopis, blahopřání atd.) Byli
vedeni k osvojení odpovídající slovní zásoby, výslovnosti a správnému používání
gramatických pravidel.
Ve výuce ANJ byly používány interaktivní tabule. Vyučující všech jazyků připravovaly pro
výuku digitální učební materiály. Byly zakoupeny iTools Happy House 1- 2, Happy Street 1 –
2, Project 1 a Project 2 (3. edice).
Byly využívány PC programy – Terasoft a Didaktika a poslechové materiály.
Ve výuce byl uplatňován individuální přístup k žákům se specifickými poruchami učení, důraz
byl kladen na mluvený projev, byly vypracovány IVP pro integrované žáky.
Individuální přístup byl uplatňován také k žákům talentovaným, kteří se zapojili do
jazykových soutěží.
V listopadu navštívili žáci IV. a V. tříd v rámci výuky anglického jazyka divadelní představení
Magic Circus neboli Kouzelný cirkus. Žáci se divadla aktivně zúčastnili, každý nacvičil jednu
roli. Naučili se nejen několik anglických písniček, ale sami zakusili pocit pravých divadelníků.
Objevili se v rolích provazochodců, mimů, žonglérů, motýlů, klaunů, tygrů a dalších.
Představení sklidilo úspěch za svou originalitu.
Pro žáky 9. ročníku bylo v prosinci zajištěno divadelní představení v anglickém jazyce - The
Taming of the Shrew (Zkrocení zlé ženy) od Williama Shakespeare. Představení se velmi
líbilo a bylo pro žáky silně motivující, protože projevu v anglickém jazyce vesměs velmi
dobře rozuměli.
26
V listopadu proběhlo testování SCIO žáků IX. tříd v anglickém jazyce. Ze závěrečného
vyhodnocení vyplynulo, že žáci naší školy mají nadprůměrné výsledky v ANJ. Naše škola má
lepší výsledky než 70% zúčastněných škol.
Byla provedena inventarizace kabinetu cizích jazyků, pomůcek a učebny.
Jedna posluchačka PdF absolvovala praxi ve vyučovacích hodinách AJ u PaedDr. Hlaváčové a
Mgr. Kučerové.
Dva posluchači Pdf absolvovali praxi ve vyučovacích hodinách NEJ u Mgr. Kolářové.
V jednotlivých jazycích žáci pracovali na projektech:
Anglický jazyk
IV. třídy: plakát na téma Vánoce
V. třídy: projekt Family tree, plakát na téma Vánoce
VI. třídy: projekt A year in my life, projekt My favourite animal, projekt Recipe
VIII. a IX.: projekt My ambitions, projekt Fashion magazine, projekt The UK, četba článků
z časopisů v ANJ, projekt Australia
Ruský jazyk
VIII. a IX. třídy: projekt Škola
VIII. třída: projekt Transport
IX. třída: projekt Plán města
Německý jazyk
VI. třídy: projekt Škola, projekt Vánoce, žáci VIII. Ročníku četli knížky v německém jazyce
Max and Moritz, Der Struwwelpeter a výstupem byla práce na plakátech . Dále četli bajky
v NEJ.
V měsíci květnu proběhlo testování ČŠI žáků 5. a 9. tříd v ANJ.
Byly zajištěny učebnice, metodické příručky, poslechové CD a iTools (na interaktivní tabuli)
pro výuku ANBJ v příštím školním roce a vytvořen seznam pomůcek a pracovních sešitů pro
žáky.
V příštím školním roce se začne s výukou ANJ podle učebnice Projekt 1 již ve čtvrtém ročníku
a bude se pokračovat s touto učebnicí v pátém ročníku. Žáci si tak bubou moci lépe upevnit
svoje znalosti základního učiva. Ve výuce budou využívány doplňkové materiály.
DVPP
V průběhu školního roku se učitelé zúčastňovali seminářů a přednášek, kde čerpali nové
poznatky přispívající ke zvýšení kvality výuky jazyků.
PaedDr. Jiřina Hlaváčová
1. Seminář ANJ - Oxford Primary Teachers Developement Day, přednášel Gareth Davies
2. Seminář Warmers and Coolers - metodicko-didaktický seminář, vedla Mgr. Daniela
Clarke, ILC-Řípská
27
3. Metodicko-didaktický seminář - vedla Mgr. Naďa Vojtková
- Jak uspět v testech z angličtiny
- Programy rozvíjející čtenářství v cizím jazyce
4. Informační seminář k testování žáků v 5. a 9. ročníku v anglickém jazyce
Express Way of learning – přednášel Craig Huxley
5. Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny - 4 semináře, přednášeli
Gareth Davies, Anette Igel, Nikki Fořtová , Ludmila Balíková
Mgr. Jana Kučerová
1.
Seminář ANJ - Oxford Primary Teachers Developement Day, přednášel
Gareth Davies
2. Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny - 4 semináře,
přednášeli Gareth Davies, Anette Igel, Nikki Fořtová , Ludmila Balíková
Mgr. Kučerová, Mgr. Skřivánková a Mgr. Marková
Metodicko-didaktický seminář Burza nápadů – Pracovní vyučování v ANJ, Návody jak
vyučovat pracovní vyučování s instrukcemi v ANJ, využívání interaktivní tabule.
Mgr. Hana Sedláková
Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny - 4 semináře, přednášeli
Gareth Davies, Anette Igel, Nikki Fořtová , Ludmila Balíková
Soutěže
Proběhla školní kola konverzační soutěže v ANJ:
23. 1. 2011 – kategorie I. A
1. místo – Pavel Levý VII. A
2. místo – Radim Křivánek VII. A
3. místo – Veronika Tomášová VI. B
4. místo – Kristýna Šubrtová VI. B
5. místo – Marko Assenov VI. A
6. místo – Nikola Pálová – VII. A
7. místo – Marie Rašavá – VI. B
8. místo – Simona Burianová – VII. A
24. 1. 2010 - kategorie II. A
1. místo – Viktor Šťastný VIII. A
2. místo – Iva Kotulánová IX. A,
Daniela Eichlerová IX. A
28
4. místo – Jana Šindelářová IX. A
5. místo – Tomáš Rohánek
6.- místo – Dominik Petřík
Vítězové obou kategorií postoupili do okresního kola, které se konalo dne 28. 2. 2012 na ZŠ
Bakalovo nábřeží.
Umístění v okresním kole:
kategorie I. A
Pavel Levý - 8. místo
kategorie II. A
Viktor Šťastný – 16. místo
29
3.8
Zpráva metodického sdružení prvního stupně 2011/2012
Úspěchy v olympiádách a soutěžích
sportovní soutěže:
 Obvodní kolo ve šplhu (15. 11. 2011), ZŠ Holzova
4. místo - Žaneta Keberlová 4. B
účast – 3. B Anna Mitášová, Jakub Polák
4. B Žaneta Keberlová, Lucie Dvořáková
5. A Eliška Nedělová, Vojtěch Douda
5. B Jiří Urbánek

Novoměstský pohár 2011 – florbal (6. 12. obvodní a 8. 12. městské kolo)
5. místo – družstvo chlapců 4. a 5. tříd v městském kole
4. A Daniel Štencl, Ondřej Dohnal, Tomáš Marek, Michal Novák
4. B Lukáš Vizina
5. A David Halický, David Špiřík, Vojtěch Douda, Matěj Slavík
5. B Tomáš Elagin, Dominik Šenk, Matěj Musil

Městské závody v plavání žáků 3. - 5. roč., (29. 2. 2012) ZŠ Arménská
1. místo – prsa: Barbora Důbravová 3. B (6. m. kraul)
4. místo – kraul: Zuzana Prokešová 3. B
6. místo – kraul: Martin Grufík 5. A
4. místo – kraul: Leona Křesalová 5. B (5. m. prsa)
6. místo – prsa: Daniela Hrubá 5.B
účast – Roman Grufík 3. B, Matěj Slavík 5. A, Jiří Urbánek 5. B
2. místo – štafeta: 5. roč. Grufík, Slavík, Hrubá, Křesalová

Mikroregionální Turnaj ve vybíjené smíšených družstev 4. až 5. tříd (26. 4. 2012)
1. místo – 5. ročníky, 2. místo – 4. ročníky

Preventan cup – vybíjená 3. - 5. roč., (27. a 28. 4. 2012) obvodní kolo ZŠ Holzova
účast – družstvo chlapců z 5. A. a 5. B
družstvo děvčat z 5. A a 5. B

Olympiáda dětí 1. stupně - atletický trojboj (13. 6. 2012) ZŠ Svážná
družstvo 2. tříd - 2. místo z 20 zúčastněných brněnských škol
Klára Kupková, Barbora Neužilová, Adéla Pokorná, Ondřej Chmela, Miroslav Kyprý,
Tomáš Šťastný

Olympiáda dětí 1. stupně - atletický trojboj (19. 6. 2012) Pod Palackého vrchem
družstvo 5. B třídy: Tereza Adamcová, Leona Křesalová, Christina Matoušková, Tomáš
Elagin, Dominik Šenk, Jiří Urbánek
30
ostatní:

Instrumentální soutěž ZŠ Kotlářská (12. 4. 2012)
2. A - 1. místo Jakub Koňárek

Matematická miniolympiáda ZŠ Sirotkova ( 18.4.2012)
Účast: (4. ročníky) Ondřej Dohnal, Vojtěch Přerovský, Žaneta Keberlová, Lukáš
Polický, Nguyen Thuc Cong Tuan
Umístění: 4. místo: Ondřej Dohnal, 8. místo Vojtěch Přerovský, 12. místo Žaneta
Keberlová

Urban Legends – literární soutěž (prosinec)
účast – 5. B Leona Křesalová

Malá Proseč Terezy Novákové – literární soutěž (únor)
účast – 5. B Leona Křesalová
školní soutěže:
Matematický klokan (16. 3. 2012)
 2. A – kategorie Cvrček – 1. místo Jakub Koňárek
 3. A – kategorie Cvrček – 2. místo Dan Podrazil
 3. A – kategorie Cvrček – 3. místo Ha Mi Tranová
 4. B – kategorie Klokánek – 1. místo Žaneta Keberlová
 5. A – kategorie Klokánek – 1. místo Lucie Weinlichová
 5. A – kategorie Klokánek – 1. místo Veronika Weinlichová
Košík plný rozumu (14. 3. 2012)
školní kolo
 2. B 3. místo: Hien Luong Nguyen Thi
 2. A 3. místo: Kolářová Karolína
 3. B 2. místo: Roman Grufík, 3. místo: Jan Havel
 4. B 1. Místo: Nikola Sonsbeeková
 krajské kolo ZŠ Kuldova – 3. místo: Dan Podrazil (3. A)
Recitační soutěž (6. 6. 2012)
 1. až 3. Ročník
1. místo 3. B Šarlota Sedláčková
2. místo 2. B Barbora Neužilová
3. místo 2. A Kristián Ondruška
 4. až 5. ročník
1. místo 5. B Eva Sekaninová
2. místo 4. B Nikola Horčicová
3. místo 5. B Anna Davidová
31
Horolezecká stěna (25. 4. 2012)
 1. až 2. ročník
1. místo Klára Kupková
2. místo Miroslav Kyprý
3. místo Martin Vendolský
 3. až 5. ročník
1. místo Anna Vlachová
2. místo Ha Mi Tranová
3. místo Natálie Čechová
Kreslení na chodníku (9. 5. 2012)
 1. a 2. třída
1. místo: Adamcová Sabina (2. B), Plocková Natálie (1. A)
2. místo: Laščinina Sofia (2. A), Honková Sára (1. A)
3. místo: Štenclová Veronika (1. B), Hien Luong Nguyen Thi (2. B)

3. - 5. třída
1. místo: Hrbáčková Klára (4. A), Hudečková Lucie (5. A)
2. místo: Slezáková Anna (4. A), Růžičková Zuzana (3. A)
3. místo: Jabůrková Nikita (5. B), Weinlichová Veronika (5. A)
Hodnocení členů metodického sdružení, podíl na činnosti
Všichni třídní učitelé připravovali své žáky na jednotlivé soutěže (přehled soutěží viz výše),
spolupracovali s organizátory soutěží, konzultovali spolu hodnocení a chování žáků,
v jednotlivých ročnících pak i probírané učivo. Členové sdružení běžně konzultovali provozní
záležitosti 1. stupně po ročnících, vzájemně sledovali plán a přizpůsobovali situaci ve třídách
ŠVP.
Radili se také o výchovných problémech a problémech vyplývajících z poruch učení a chování
žáků, konzultovali s výchovnou poradkyní vyšetření z PPP a navrhovali individuální řešení pro
jednotlivé žáky. Věnovali se také konzultacím s rodiči, realizovali projekty, soutěže a věnovali
se akcím pro žáky školy.
Vyučující
Alena Štěpánková
Martina Marková
Věra Škardová
Hana Tomšíková
Pavel Kubíček
Realizace, akce, soutěže, projekty, dílčí spolupráce
předseda metodického sdružení 1. stupně, DYS skupinka, učebnice 1.
stupeň, organizace a realizace vystoupení na vítání občánků, focení
školních akcí, Smysluplná škola, Zdravé zuby
ESS, porota na recitační soutěži, Smysluplná škola, Zdravé zuby,
organizace kulturních akcí
Projekt „Smysluplná škola“
členka volební komise do Rady školy, korektury článků do Aktualit,
organizace a realizace vystoupení na vítání občánků, vedoucí školy
v přírodě, účast v projektu Od semínka k lesu, dílčí spolupráce na Dni
zdraví (v rámci projektu Smysluplná škola)
Mikroregionální turnaj ve vybíjené, organizace dopravní výchovy,
32
Eva Pondikasová
Stanislav Tetur
Jana Šindelářová
Bořivoj Štěrbáček
Alena Tesařová
Smysluplná škola, Od semínka k lesu
Vedení kroužku Vaření, Edukativní skupinky, Kronika, Projekt Zdravé
zuby, Kreslení na chodníku
Vánoční dílna, Velikonoční dílna, exkurze Praha, Pohádková noc
s přespáním ve škole, Den zdraví, Den bez úrazů
soutěže Horolezecká stěna, recitační soutěž, příprava žáků na sportovní
soutěže, organizace a doprovod, zdravotník - lékárničky
Soutěže: Horolezecká stěna, recitační soutěž, Sportovní kroužek pro II.
stupeň, Smysluplná škola
Kreslení na chodníku, recitační soutěž, Módní přehlídka Dny bez úrazu,
Zdravé zuby
Školní kroužky

Vaření (Eva Pondikasová)
Kroužek probíhal každé úterý jednu vyučovací hodinu, přihlášeno bylo 15 žáků,
průměrná účast 13 žáků.
Děti spolupracovaly při přípravě pokrmů, vzájemně si pomáhaly a komunikovaly.
Společně se podílely také na úklidu kuchyňky. Pokrmy, které si vyrobily si odnesly
domů. Činnost v kroužku se jim líbila.

Sportovní kroužek (Bořivoj Štěrbáček)
Kroužek probíhal každé pondělí jednu vyučovací hodinu, navštěvovalo 11 dětí,
průměrná účast 9 dětí. Práce kroužku byla zaměřena na zdokonalení se ve hře florbal,
nácviku činností a samotné hře. Děti kroužek bavil a odměnou jim byla radost z
vítězství.
Nepovinné předměty:
 Anglický jazyk – třída I. B
Vyučující PaedDr. Jiřina Hlaváčová
Ve výuce žáci pracovali s učebnicemi Happy House New Edition I a kopírovanými
materiály z odpovídajícího pracovního sešitu.
Žáci se učili především formou her, básniček, říkanek, písniček a jednoduchých příběhů.
Výuka byla zaměřena na zvládnutí jednoduché slovní zásoby a jednoduchých jazykových
struktur ústní formou. Směřovala ke vzbuzení zájmu o cizí jazyk a měla žáky motivovat.
Žáci si osvojili základní slovní zásobu z tematických okruhů rodina, školní pomůcky,
hračky, oblečení, narozeniny, koupání, zvířata, Vánoce a Velikonoce.
Osvojili si jednoduché komunikační situace – pozdravy, představování, přání
k narozeninám a k Vánocům. Naučili se reagovat na pokyny při výuce a při hře. Rozumí
základním pokynům v učebnici, stručně pozdraví a velmi jednoduchým způsobem se
představí.
Pojmenují předměty ve třídě i doma a zeptají se na ně. Pojmenují členy rodiny, zvířata
běžná v přírodě a předměty spojené s oslavou Vánoc a Velikonoc. Rozliší základní barvy,
33
rozumí otázkám a výrazům používaným při běžných činnostech každodenního života (hry,
oblékání, koupání, oslava narozenin). Zvládnou počítání do 10.
 Anglický jazyk – třída I. A
Vyučující Mgr. Jana Kučerová
V průběhu celého roku žáci pracovali výborně. Naučili se používat izolovaná slovíčka
v jednoduchých větách. Někteří žáci pracují pomalejším tempem, ale všichni se s chutí do
hodin zapojují. Žákyně Hana Koutná, která využívá v ostatních hodinách asistenta
pedagoga, je v této hodině bez jeho pomoci a pracuje aktivně.
 Pěvecký sbor – 1. stupeň
Vyučující Mgr. Ladislav Urbánek, Mgr. Olga Bauerová (1. pololetí)
Pěvecký sbor funguje na naší škole druhým rokem. Je určen žákům na prvním stupni.
Většinou jej navštěvují žáci z prvního a druhého ročníku. Hodinová dotace pro pěvecký
sbor jsou dvě vyučovací hodiny. Pěvecký sbor se koná vždy ve středu od 13:40 do 15:20
hod. v učebně 3. B.
Ve sboru se věnujeme rozšiřování pěveckých dovedností žáků a rozvoji pěveckého
chápání a rytmizaci. Žáci se věnují hlasové hygieně a rozvoji možností pro potřeby výuky
HUV. Učí se jak pečovat o svůj hlas a hlasovou čistou. Učí se ladit v pěveckém sdružení a
zároveň si i naslouchat.
Sbor na naší škole navštěvují zejména děvčata. Repertoár je věnován písním umělým, a
zlidovělým. Na Vánoce náš sbor vystoupil na besídce, určené pro rodiče a žáky naší školy.
Na konec školního roku připravujeme vystoupení, které bude určeno nejen žákům a
učitelům, ale i celé široké veřejnosti.
Asistenti pedagoga:
Mgr. Ladislav Urbánek – Antonín Zoran Žabčík (4. B)
Mgr. Jan Bláha – Hana Koutná (1. A)
Poskytování konzultací
třída
vyučující
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
Alena Tesařová
Eva Pondikasová
Alena Štěpánková
Martina Marková
Věra Škardová
Hana Tomšíková
Pavel Kubíček
Bořivoj Štěrbáček
Stanislav Tetur
Jana Šindelářová
počet konzultací v konzultačních
hodinách
1
1
0
0
0
0
0
0
8
2
34
počet konzultací mimo
konzultační hodiny
21
10 e-mail, tel.
19 osobně, e-mail, tel.
10 e-mail, tel.
23
10
15 osobně
14
13
3
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. Alena Tesařová
Kurz Mediální výchova 28. 2. 2012
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k celoživotnímu učení
Mgr. Alena Štěpánková
Kurz pro učitele I. stupně ZŠ pracující se žáky se specifickými poruchami učení – metody
rozvoje specifických funkcí pro děti předškolního věku – v počtu 28h
Finanční gramotnost
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k celoživotnímu učení
Podpora výtvarné kreativity žáků za pomoci ICT
Mgr. Martina Marková
Anglicky všemi smysly aneb Burza nápadů
Půlroční kurz anglického jazyka pro začátečníky
Minimalizace šikany
Podpora výtvarné kreativity žáků za pomoci ICT
Půlroční kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé
Finanční gramotnost (Lipová)
Mgr. Škardová Věra
Podpora výtvarné kreativity žáků za pomoci ICT
Mgr. Hana Tomšíková
Minimalizace šikany (MIŠ)
Finanční gramotnost (Lipová)
Mgr. Pavel Kubíček
Finanční gramotnost (Lipová)
Kompetence pro život
Drogová prevence na 1. stupni
Podpora výtvarné kreativity žáků
Mgr. Bořivoj Štěrbáček
Finanční gramotnost (Lipová)
Kurz čtenářská a informační gramotnost
Metodika primární protidrogové prevence pro pedagogy 1. stupně
Podpora výtvarné kreativity žáků
Mgr. Jana Šindelářová
Kompetence pro život
35
Mgr. Stanislav Tetur
Finanční gramotnost
Akce 1. stupeň
Září






7. 9.
15. 9.
22. 9.
27. 9.
29. 9.
30. 9.
3. B přírodovědný výlet na Stránskou skálu
1. ročník Knihovna Slatina
1. stupeň Měříme Slatinu pěšky – Evropský týden mobility
3. B orientace v okolí školy, dopravní značky
4. A Lesobádání – Od semínka k lesu
4. B Lesobádání – Od semínka k lesu
Říjen











3. 10.
3. 10.
4. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.
10. 10.
13., 14. 10.
18. 10.
18. 10.
19. 10.
3. ročník divadlo Radost – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
1. ročník Fantázie – výroba tašek, razítka
4. A vlastivědná vycházka Stránská skála
5. A Lesobádání
5. ročník Výchovný koncert – česká a světová hudba 20. století
5. B Lesobádání
1. ročník divadlo Radost - Broučci
3. B Od semínka k lesu
3. B Barevný podzim – přírodovědný program na Kejbalech
4. A Barevný podzim – přírodovědný program na Kejbalech
3. A Barevný podzim – přírodovědný program na Kejbalech
Listopad
 1. 11.
 2. 11.
 8. 11.
 9. 11.
 11. 11.
5. A matematická soutěž MATESO
3. B podzimní příroda – Stránská skála
2. ročník dopravní výchova Zebra a co s ní
1. ročník dopravní výchova – bezpečnost na cestě
4. a 5. ročník Anj divadlo – Magic Cyrcus
Prosinec
 5. 12.
 6. 12.
 7. 12.
 7., 14. 12.
 8. 12.
 12. 12.
 15. 12.
 15. 12.
 16. 12.
 20. 12.
4. B Fantázie – vánoční dílny
3. B Fantázie – vánoční dílny
1. ročník Fantázie – vánoční dílny
3. B projekt Od semínka k lesu
1. stupeň projektový den - Vánoční dílny
2. ročník Fantázie – vánoční dílny
1. stupeň projekt Vánoční jarmark
4. ročník divadlo Radost – Rychlé šípy
5. ročník vánoční Praha
3. B divadlo Radost – Husovické betlém
36


22. 12.
22. 12.
2. A vánoční besídka
3. B předvánoční besídka
Leden





5. 1.
20. 1.
25. 1.
25. 1.
25. 1.
2. ročník divadlo Radost – O nezbedné kometě
5. B Fantázie – budky pro ptáky
5. B divadlo Radost – Gulliver v Liliputově
3. A divadlo Radost – Gulliver v Liliputově
3. B přírodovědná cesta na Stránskou skálu – zimní příroda
Únor





16. 2.
4. ročník Anthropos
23. 2.
5. B sál B. Bakaly- Čína – Země draka
24. 2.
5. ročník Kouření a alkohol- preventivní program PPP Sládkova
28. 2.
4. a 3. ročník Beseda s policií, kontakt s cizí osobou
22., 23., 27. 2. projekt Od semínka k lesu
Březen
 6. 3.
 7. 3.
 8. 3.
 13. 3.
 13. 3.
 14. 3.
 15. 3.
 15. 3.
 16. 3.
 22. 3.
 26. 3.
 27. 3.
 27. 3.
 28. 3.
 29. 3.
3. B předjaří výlet na Stránskou skálu
3. A divadlo Radost- Mlsný drak a Čárymůra
4. B třídní kolo Košík plný rozumu
3. B, 4. A projekt Od semínka k lesu
1. ročník Fantázie – velikonoční dílny
3. B, 5. B, 2. A třídní kolo Košík plný rozumu
3. A, 2. B, 4. A třídní kolo Košík plný rozumu
5. B Od semínka k lesu, závěr projektu
2. – 5. ročník testování v rámci soutěže Matematický klokan
2. ročník divadlo Radost – Zvířátka a loupežníci
3. A Fantázie – velikonoční dílny
2. B, 3. B Fantázie – velikonoční dílny
5. A třídní kolo Košík plný rozumu
4. A třídní kolo MO
1. stupeň velikonoční prodejní výstava
Duben
 4. 4.
 10. 4.
 11. 4.
 17. 4.
 20. 4.
 24. 4.
 24. 4.
 25. 4.
 26. 4.
3. A, 4. B Od semínka k lesu – sázení buků, ukončení projektu
3. B, 4. A, 5. B Od semínka k lesu – sázení buků, ukončení projektu
3. ročník testování SCIO
3. B Fantázie – výrobek ke Dni matek
3. B výlet Stránská skála – jarní příroda
3. ročník výukový program – dopravní hřiště
2. ročník Fantázie – dílny ke Dni matek
2. A Jaro – stromy, rostliny Stránská skála
2. B Jaro – stromy, rostliny Stránská skála
37

26. 4.
Květen
 2. 5.
 7. 5.
 9. 5.
 9. 5.
 10. 5.
 14. 5.
 18. 5.
 22. 5.
 28. 5.
Červen
 4. 6.
 5. 6.
 7. 6.
 7. 6.
 13. 6.
 14. 6.

15. 6.


19. 6.
29. 6.
5. A Pohádková noc s přespáním ve škole
1. ročník Fantázie – dílny ke Dni matek
5. B Fantázie – dílny ke Dni matek
1. stupeň Malování na chodníku
3. B divadlo Radost – Malované na skle
5. ročník testování SCIO
4. ročník Popletené pohádky – prevence alkohol a cigarety v PPP
4. B návštěva letiště Brno - Tuřany
4. ročník dopravní výchova – výukový program BESIP
3. ročník Lázně Lipová – škola v přírodě
1. ročník divadlo Radost – Tři čuníci
1. stupeň Fantázie – Den bez úrazu
1. stupeň projekt Brněnské dny bez úrazu – módní přehlídka
1. stupeň projekt Smysluplná škola – Zdravý den
3. B exkurze vozovna Slatina
1. ročník výlet ZOO Vyškov, Dinopark
2. ročník výlet ZOO Brno
4. A výlet Brněnská přehrada
5. A výlet ZOO Olomouc
4. B výlet ZOO Brno
5. B výlet turistická vycházka do okolí Brna
1. stupeň Réva – výchovný koncert
Slavnostní zakončení školního roku, předání cen ŘŠ
Projekty







Celý školní rok
3. – 5. ročník Od semínka k lesu
Celý školní rok
1. stupeň
Zdravé zuby
22. 9.
1. stupeň
Měříme Slatinu pěšky – Evropská kampaň na
podporu ekologických způsobů dopravy
8. 12. – 15. 12.
1. stupeň
Vánoční dílny a Vánoční jarmark
5. 6.
1. stupeň
Den dětí bez úrazů – Fantázie ve škole,
zdravověda, dopravní výchova
7. 6.
1. stupeň
Smysluplná škola – Zdravý den
7. 6.
1. stupeň
Brněnské dny bez úrazu – módní přehlídka
38
3.9
Zhodnocení celoroční činnosti předmětové komise humanitních a
společenských věd
Předseda: Mgr. Stanislav Tetur
Členové: Mgr. Petra Chalupová
Mgr. Dagmar Kolářová
Mgr. Vladimíra Šiková
Mgr. Václav Vacek
Mgr. Jan Bláha
Mgr. Petr Šlimar(do 30.1. 2012)
Mgr. Waldemar Illek (od 1.2.2012)




PK se scházela pravidelně čtvrtletně, vzájemné informace a zkušenosti si členové
předávali průběžně, v případě potřeby proběhly konzultace s vedením školy.
Organizace výuky probíhala dle tematických plánů jednotlivých vyučujících a ŠVP.
Komise sestavila řády odborných učeben, se kterými byli žáci seznámeni.
Členové předávali v průběhu školního roku předsedovi komise návrhy mimoškolních
výukových programů a akcí, informace a zhodnocení z uskutečněných činností v průběhu
školního roku v jednotlivých předmětech.
Činnost
 Výstava Bitva u Zborova
 odběr časopisu Živá historie
 odběr časopisu Časostroj
 DVPP - moderní dějiny na téma Československo v období totality
 Návštěva ÚMČ Brno-Slatina
 Projekt Kulturní Brno
 Projekt Naše škola
 Projekt Náboženství (návštěva mešity a synagogy)
 Setkávání s dětmi z Ústavu soc. péče Kociánka
 Beseda k právnímu vědomí s JUDr. Živělou
 Mezinárodní soutěž v psaní dopisů
 třídní kola v recitaci
 olympiáda v českém jazyce
 projekty tříd – Žádost, Comics, Proslov, Dopis pro TU
 Koncert skupiny Réva
 Soutěž ve hře na hudební nástroj
 třídní koncerty hra na flétnu, klavír a kytaru
 SVČ Lužánky- programy pro školy
 návštěva ÚP Křenová
 vybudování nové moderní školní kuchyňky
 návštěva galerie Wannieck se všemi žáky 6.-9. ročníku
39


Kulturní větračky (skupina zájemců byla tvořena jak učiteli,t ak i žáky a rodiči)
Výtvarné soutěže Galileo, Dobrodružství, Empík naděluje – téma Jak si představuji
nové uniformy MP a jejich vozidla, Krásná jako kvítka, Až budu velký, změním svět
3.10 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Počty přijatých žáků
Gymnázium
4 leté
6 leté
8 leté
studium
studium
studium
3
0
3
SOŠ
SOU
20
3.11 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem
Počet žáků
26
5/3
31
%
23,87
16,13
100
3.12 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 19
Důvody: 8-stěhování, 1-matematická třída, 7- na žádost rodičů, 3 gymnázium,
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 21
Důvody: stěhování, na žádost rodičů
40
5
4
Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1
Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
ČŠI, Jihomoravský inspektorát na státní a veřejnosprávní kontrolu na využívání finančních
prostředků státního rozpočtu, na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
provádějících právních předpisů.
Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
V souladu s § 175 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 11 písm. f) zákona č.552/1991 Sb. O státní
kontrole zasílám znění přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků k Protokolu
č.j. ČŠIB-881/11-B.
Ad 1.1.2 Oprávněnost použití finančních prostředků státního rozpočtu na platy
Dodržení stanovení závazných limitů – nárůst limitu pracovníků byl způsoben zástupy za
nepřítomné zaměstnance zaměstnanci s nižšími pracovními úvazky. Limit prostředků na platy
nebyl přečerpán. Nedostatek nelze dodatečně odstranit, zobrazuje skutečnost.
Opatření: Po konzultaci s KÚ změnit pravidla zastupování nepřítomných pracovníků
Zodpovídá: ředitelka školy
Termín: do konce r. 2011
Ad 1.2 Prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu
poskytnuté podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) a § 163 školského zákona věrně
zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků – škola v průběhu kontroly vypracovala a
předložila nové tabulky Čerpání dotace ze SR a Dotace pro 1. ročník 2010 – kontrolované
účetní doklady obsahovaly předepsané náležitosti.
Opatření: Důsledně dodržovat oddělené účtování jednotlivých dotací
Zodpovídá: Hlavní účetní
Termín: stále
Ad 2.3 Kontrola dodržování ustanovení § 164 odst. 1 písm. d) školského zákona
V části dokumentu Charakteristika školy byla doplněna oblast Spolupráce s rodiči a jinými
subjekty. V části Hodnocení žáků a autoevaluace školy byla doplněna rozpracovaná Kritéria
hodnocení žáků a Nástroje evaluace školy.
41
4.2
Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
Kontrola provedená auditorskou společností FIZA, a.s., číslo oprávnění na přezkoumání
hospodaření za rok 2011.
Městskou zprávou sociálního zabezpečení Brno na kontrolu pojistného a plnění úkolů
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky na kontrolu plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Následná veřejnosprávní kontrola hospodaření na místě se zaměřením na účtování a
vypořádání ŠvP a LVK za období 2009 a 2010.
Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
Ad 1) bez nedostatků
Ad 2) bez závad
Ad 3) byl zjištěn a vyčíslen nedoplatek pojistného ve výši 1 934,- Kč a penále z prodlení 129,Kč, bylo zaplaceno.
Ad 4) Celkem bylo kontrolováno 13 sad kopií vč. dokladů, 1 sada korespondence, přičemž
kontrolní skupina konstatovala, že v šesti případech vyúčtování shledává lhůtu k vrácení
přeplatků za nepřiměřenou.
42
5
Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet
rozhodnutí
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné
6
0
0
43
Počet
odvolání
0
0
0
6
Další údaje o škole
6.1
Kroužky při ZŠ
Název kroužku
Cizí jazyky*
Informatika, PC
Počet kroužků
/ / / / / /
*1 *
Počet žáků
/ / /
4
57
5
49
2
28
15
Náboženství
Přírodní vědy
Společenské vědy
Sport, TV, turistika
Technické vědy
Umělecké obory
Zdravotní, speciální pedagogika
Jiné
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný
44
/
/
/
7
Poradenské služby v základní škole
7.1
Údaje o odborných pracovnících
Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog
fyzický počet kvalifikace,
specializace
1
Kurz
1
Spec.studium
dosažené vzdělání
úvazek
dosažené vzdělání
kvalifikace,
specializace
VŠ
VŠ
0
0
Věková struktura
do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog
36 – 50 let
51 let a více/z toho důchodci
1
1
Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce:
školní metodik prevence:
školní psycholog:
školní speciální pedagog:
Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 0
Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 672 520 Kč.
45
7.2
Individuální integrace
Typ postižení
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy chování
autismus
Celkem
7.3
Ročník
2.,5.,6.,8.,9.
1.,6.
4.
Počet žáků
7
2
1
10
Ročník
Počet žáků
0
Skupinová integrace
Typ postižení
celkem
0
Závěrečná zpráva za výchovné poradenství
Činnost výchovné poradkyně se uskutečňovala na základě plánu výchovného poradenství.
Začátkem školního roku byla provedena kontrola dokumentace a archivu.
Výchovné poradenství bylo zaměřeno na péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
výukovými problémy, problémy chování a dále na žáky talentované. Žákům 5., 7. a 9. tříd a
jejich rodičům bylo poskytnuto poradenství v oblasti volby povolání.
Při řešení problematiky specifických poruch učení a chování spolupracovala výchovná
poradkyně úzce s PPP Brno, především s Mgr. Pařenicovou (speciální pedagog) a Mgr.
Vížďalovou (psycholog), které mají na starost naši školu. V souvislosti s autistickým žákem,
probíhala po celý rok pravidelná spolupráce s Mgr. Žampachovou, která je speciální
pedagožkou se zaměřením na PAS ze SPC Štolcova. Během školního roku se uskutečnily dvě
metodicko konzultační návštěvy Mgr. Žampachové na naší škole, při nichž byl konzultován
IVP pro žáka s Aspergerovým syndromem, byla posuzována jeho práce v hodinách a
fungování asistenta pedagoga.
Začátkem školního roku byly vypracovány seznamy žáků se specifickými poruchami učení
jednotlivými třídními učiteli a ostatní vyučující v dané třídě byli s potřebami těchto žáků
seznámeni.
Na základě doporučení PPP a žádosti rodičů byly vypracovány individuální vzdělávací plány
pro integrované žáky. Plány byly schváleny Mgr. Pařenicovou, která se při návštěvě školy
zaměřila na žáky s největšími výukovými obtížemi a sledovala je přímo ve vyučování.
Ve školním roce 2011/12 bylo na naší škole 10 integrovaných žáků a pro 3 z nich byla zřízena
funkce asistenta pedagoga na základě doporučení PPP Brno Zachova a SPC Štolcova. Mezi
integrovanými žáky bylo 9 chlapců a 1 dívka, 5 integrovaných žáků bylo na prvním a 5 na
druhém stupni. Výchovná poradkyně se pravidelně 4x ročně setkávala se zákonnými zástupci
integrovaných žáků, třídními učiteli a samotnými žáky. Na schůzkách byla vyhodnocována
práce žáků za dané období a společně dohodnut další postup za respektování připomínek
46
zákonných zástupců. Ve všech případech byli rodiče s prací žáků na základě individuálních
vzdělávacích plánů velmi spokojeni.
V průběhu školního roku bylo odesláno na vyšetření do PPP 47 žáků, z toho pro 8 žáků bylo
požadováno prodloužení integrace, 10 žáků bylo odesláno na vyšetření pro nadprůměrné
nadání, 29 žáků z důvodu podezření na specifické poruchy učení nebo chování, případně na
kontrolní vyšetření. Celkem máme v současné době ve škole 80 žáků se specifickými
poruchami učení, z toho 53 chlapců a 27 děvčat.
Žákům se SPU na 1. stupni byla věnována péče prostřednictvím reedukační dyslektické
skupinky, která pracovala pod vedením dyslektické asistentky Mgr. Aleny Štěpánkové. Ve
skupině bylo 10 žáků z 2. a 3. tříd vybraných na základě výsledků vyšetření v PPP. Skupina se
scházela 2 hodiny týdně, 1x v době vyučování a 1x mimo vyučování. Práce ve skupině byla
zaměřena na rozvoj všech oblastí potřebných pro rozvoj čtení a psaní – sluchové vnímání,
zrakové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci, řeč, myšlení a grafomotoriku.
Ve školním roce 2011/12 jsme se zaměřili na péči o žáky nadané. Deset nadaných žáků z 1.
2. a 3. tříd pracovalo ve skupince pod vedením paní ředitelky Mgr. Olgy Bauerové. Žáci řešili
nadstandardní úkoly, byli vedeni k rozvoji logického myšlení a všeobecného rozhledu.
Skupinka se scházela 2 vyučovací hodiny týdně – 1 hodina byla věnována matematice a 1
hodina českému jazyku a všeobecnému rozvoji. Rozvrhy jednotlivých tříd byly sjednoceny
tak, aby nadaní žáci mohli společně pracovat ve skupince v době, kdy jejich kmenová třída
měla stejný předmět.
V průběhu školního roku se uskutečnilo 27 výchovných komisí. Zákonní zástupci byli
seznámeni s porušováním školního řádu svými dětmi a s výchovnými opatřeními, která
odpovídala závažnosti přestupků. V případě opakovaní přestupků bylo zákonným
zástupcům doporučeno obrátit se na instituce zabývající se výchovnými problémy (SPC
Veslařská, SVP Help me).
SPC Veslařská poskytuje preventivně výchovnou a podpůrnou péči dětem, mládeži, rodičům
a učitelům.
SVP HELP ME je určeno dětem a mládeži s výchovnými problémy, s výukovými problémy,
dětem a mládeži experimentující s drogou, rodičům i všem, kteří přicházejí do styku s
výchovnými problémy u dětí a mládeže.
Do obou pracovišť docházeli žáci naší školy v souvislosti s výchovnými problémy na schůzky
s psychology a etopedy.
Jeden žák absolvoval dvouměsíční pobyt v SVP Kelč. Vzhledem k tomu, že jeho
problematické chování se nezlepšilo, žádali jsme pro něho na příští školní rok asistenta
pedagoga z důvodu poruchy chování. PPP naší žádosti vyhověla.
Zákonní zástupci žáků 9., 7. a 5. tříd byli průběžně informováni o časovém harmonogramu
a průběhu podávání přihlášek na střední školy.
V říjnu navštívili žáci 9. třídy Informační poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu
práce v Brně, kde získali další důležité informace a na základě výsledků testů si mohli
upřesnit svoji profesní orientaci. Další testy k volbě povolání poskytla žákům škola.
Výchovná poradkyně navštěvovala střední školy a střední odborná učiliště za účelem
předávání informací žákům.
47
V listopadu byl zorganizován Miniveletrh SŠ a SOU na naší škole. Zúčastnili se ho zástupci 15
SOŠ a SOU brněnských i mimo brněnských, ze sektoru státního i soukromého. Akce byla
velmi kladně hodnocena rodiči i žáky.
Ti byli průběžně informováni o dnech otevřených dveří na SOŠ a SOU, byly jim předávány
propagační materiály a doporučena návštěva veletrhu SŠ a SOU na výstavišti. K lepší
orientaci při výběru vhodné SŠ přispělo také testování SCIO pro žáky 9. ročníků.
Na třídních schůzkách v měsíci lednu byly zákonným zástupcům předány přihlášky ke
studiu na SOŠ a SOU s instrukcemi k jejich vyplnění a dále obdrželi oproti podpisu zápisové
lístky. O jejich vydání je vedena evidence. V měsíci únoru proběhla kontrola přihlášek a jejich
podepsání ředitelkou školy. Veškeré informace ohledně volby povolání mohli rodiče a žáci
najít na webových stránkách školy. Výchovná poradkyně poskytovala zákonným zástupcům i
žákům konzultace k volbě povolání.
Výsledky přijímacího řízení na střední školy:
Gymnázium
Obchodní akademie
Střední zdravotnická škola
Střední odborná škola
Střední odborné učiliště
Víceleté gymnázium (8leté)
3 žáci
5 žáků
4 žáci
11 žáků
3 žáci
3 žáci
Výchovná poradkyně navštěvovala informační schůzky pro výchovné poradce organizované
PPP Brno a PPP Brno - venkov.
V září se s Mgr. Bořivojem Štěrbáčkem, který je třídním učitelem žáka s Aspergerovým
syndromem zúčastnili školení ve SPC při ZŠ Brno, Štolcova 16, jehož náplní bylo vypracování
IVP a zásady práce s takto postiženými žáky.
V prosinci se konala schůzka výchovných poradců, na níž byli seznámeni se změnami na
Úřadu práce ČR a informováni o připravované novele školského zákona. Dále zde měla
přednášku doc. Dr. Věra Vojtová na téma „Informované přístupy jako podpora inkluzívního
vzdělávání“, zaměřenou na žáky s problémy chování.
Součástí setkání výchovných poradců v PPP Hlinky s pracovníky poradenského zařízení, byla
přednáška MUDr. Jany Najmanové (pedopsychiatr Dětského a dorostového oddělení
Psychiatrické kliniky FN Brno) o problematice dětí a diagnózou ADHD.
Výchovná poradkyně absolvovala 64 hodinový vzdělávací program Minimalizace šikany, který
vedly Mgr. Helena Adamusová a Mgr. Renata Ježková.
PaedDr. Jiřina Hlaváčová
48
8
Hodnocení minimálního preventivního programu
Závěrečná zpráva za prevenci rizikových forem chování ve školním roce 2011/2012
Činnost metodičky prevence se uskutečňovala na základě plánu školní metodičky prevence.
Na začátku školního roku vypracovala Minimální preventivní program na školní rok
2011/2012. Svoji činnost si zapisovala do deníku školní metodičky prevence, který si taktéž
zavedla na začátku školního roku.
Činnost školní metodičky byla zaměřena na předcházení a šetření rizikových forem chování,
práci s třídními kolektivy a případné doškolování pedagogických pracovníku v oblasti
prevence. Dále žákům školy objednávala preventivní programy, spolupracovala s výchovnou
poradkyní a třídními učiteli. Zveřejňovala potřebné informace na školním webu, doplňovala
informační letáky na nástěnku metodičky prevence, sborovny a vestibulu školy. Nástěnku
prevence na 1. Stupni spravoval Mgr. Kubíček po dohodě se školní metodičkou prevence.
Na začátku školního roku společně s třídní učitelkou Mgr. Chalupovou připravovala program
adaptačního týdne pro žáky 6. A. Školní metodička uspořádala v dubnu ve spolupráci s Policií
ČR speciální informační schůzku pro rodiče zaměřenou na kyberšikanu a bezpečný internet.
Pozváni byli pouze rodiče žáků šestých tříd. V příštím školním proběhne další třídní schůzka.
Školní metodička navštěvovala pravidelné schůzky školních metodiků prevence v PPP
Sládkova. Dále navštívila kurz Elektronická šikana a jak ji řešit pod vedením Mgr. Koláře.
Zúčastnila se kurzu vedeným Mgr. Váchou Monitoring, právní vědomí žáků, módní styly
v návaznosti na rizikové chování, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, problematika
vztahů dětí k autoritám. S Mgr. Vackem se zúčastnila besedy Policie ČR Bezpečně
v kyberprostoru. Absolvovala 54 hodinový kurz Minimalizace šikany pod vedením Mgr.
Ježkové a Mgr. Adamusové. Do kurzu MIŠ přihlásila i část pedagogického sboru. Proškolení
zbývajících pracovníků proběhne v přípravném týdnu.
Preventivní akce na 1. stupni byly zaměřeny na bezpečnost silničního provozu, kontakt s cizí
osobou, zdravou stravu, zdravý životní styl a na prevenci návykových látek. Spolupracujícími
organizacemi byly Policie ČR a PPP Sládkova. Téma prevence bylo zmíněno v daných
předmětech podle ŠVP.
Na 2. stupni jsme se zaměřili na bezpečné používání internetu. Žáci šestých ročníků a
sedmého ročníku získaly informace v programu Bezpečná síť (PPP Sládkova) a vyšší ročníky
proškolili zástupci Policie ČR na téma kyberšikana a právní vědomí. Téma prevence bylo
probíráno v daných předmětech podle ŠVP.
V listopadu 2011 proběhlo na 2. Stupni testování POHODA, zaměřené na klima školy a třídy.
Šetření dopadlo velice dobře, výsledky šetření byly předány třídním učitelům a má je u sebe
školní metodička prevence. Celoškolní výsledky má ředitelka školy Mgr. Bauerová. Třídní
učitelé svolávali během celého školního roku třídnické hodiny, na kterých probírali aktuální
problémy třídy a pracovali na utváření třídního kolektivu.
V průběhu školního roku se konalo 27 výchovných komisí. Zákonní zástupci byli seznámeni
s přestupky, kterých se dopouštěli jejich děti, a s výchovnými opatřeními. Některým rodičům
bylo doporučeno navštěvovat se svým dítětem odborná střediska (SVP, SPC, PPP). Do
pracovišť SVP HELP ME a SPC Veslařská docházeli naši žáci v souvislosti s výchovnými
49
problémy na pravidelné schůzky s etopedy a psychology. Jejich návštěva tam, byla žákům
přínosem a je u nich vidět jistý pokrok v projevech chování.
Se třídou 7. A na začátku školního roku pracovaly Mgr. Sklenářová a Mgr. Pařenicová na
základě domluvy z předchozího školního roku. Svoji práci ve třídě nedokončily a doposud
škola neobdržela oficiální zprávu s výsledky jejich šetření. Žák Adam Šumný ze 7. A
absolvoval dvou měsíční pobyt v SVP Kelč. Vzhledem k tomu, že se jeho chování nezlepšilo,
požádala škola o asistenta pedagoga. Žádost byla schválena. Třídu navštěvovala školní
etopedka Mgr. Hermannová. V květnu se do třídy přišel podívat pracovní PPP Sládkova Mgr.
Růžička. Jeho zpráva sloužila jako podklad pro žádost o asistenta. Žák Adam Šumný má
agresivní projevy chování, je vulgární jak ke spolužákům, tak i pedagogickým a
nepedagogickým pracovníkům školy. Za jeho chování, které je v rozporu
se školním řádem mu byla známka z chování snížena o dva stupně. Jeho chování bylo tedy
v letošním školním roce neuspokojivé.
V současné době školní metodička prevence konzultuje s Mgr. Ježkovou situaci ve třídách
4. A a 4. B. Výsledky šetření budou známy v příštím školním roce, kdy proběhne i případná
práce se třídou.
50
9
Akce školy v roce 2011/2012
ZA ODMĚNU DO KRASU
30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili
směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro naše žáky
poděkováním za dlouholetou spolupráci a pomoc. Společně jsme navštívili kostel ve
Křtinách, dále jsme si opekli špekáčky v Jedovnici a jako vrchol programu nás čekaly Punkevní
jeskyně. Jak se vše vydařilo a proběhlo sepsala Michaela Dvořáková z 9. A.
Po Moravském Krasu s Karlem
V Moravském krasu a jeho okolí jsme byli snad všichni, ale nikdo s lidmi, se kterými jsem tam
byla já a moje tři další spolužačky. S lidmi, se kterými si dokážete hrát třeba celý den a vůbec
vás to neunaví, spíš naopak. A kdo jsou tihle SUPERLIDÉ? Jsou to děti z Ústavu sociální péče
pro děti a mládež Kociánka a jejich vychovatelé. Díky tomu, že s nimi již třetím rokem
spolupracujeme, jsme dostali jako odměnu výše zmíněný výlet.
Bylo to super. Všichni byli úžasní. Ale jak to vlastně všechno probíhalo?
První zastávka: Krásný kostel ve Křtinách
Jéé, to je ale kopec. Jak jsem se dozvěděla, že mám mít na starosti jednu holčičku na vozíčku,
lekla jsem se vzhledem k mým malým zkušenostem s vezením vozíku. Přesto jsem se ujala
třináctileté Nikolky. Měla pěkně barevný vozíček a radila mi, co a jak mám dělat. Díky ní jsem
zvládla každý schodeček. Smála jsem se, jak jsme společně nadávaly, že je to v tom kostele
samý schod a koberec, který se roluje, když přes něj přejedu. Hned jsem si Nikču oblíbila.
Po chvíli strávené v kostele nás mladá slečna průvodkyně zavedla přímo ke zvonkohře.
Upozornila všechny, že si máme jít stoupnout dál, abychom náhodou neohluchli, protože je
to opravdu hlasité. A taky že bylo. Bylo to krásné, ale opravdu moc hlasité.
Druhá zastávka: Kemp Jedovnice u rybníka
Vystoupili jsme z autobusu, sluníčko krásně svítilo a už se začal chystat oheň. Všichni si
opékali špekáčky a najednou došel chleba. A dostáváme se k zásadnímu problému - nemáme
kečup! Nakonec jsme to zvládli bez chleba a ještě k tomu s hořčicí. Pár fotek, kecání,
seznamování se… A už si to zase ťapkáme do autobusu. No a jedeme na Macochu. Pěkně
hluboká propast.
Zastávka třetí: Macocha
Tak a jsme tu. „ Paní učitelko, bojím se výšek“ , povídám. No, byl to úžasný zážitek. Jeli jsme
se podívat dolů do jeskyní. Pěkná výška na lanovce. Hrozně moc jsem se bála, ale s paní
učitelkou Kolářovou jsme to zvládly dokonale. Dobrým pocitem mě naplňovalo nejen to, že
jsem překonala samu sebe, ale i to, že jsem součástí tak skvělé skupiny, kterou jsme celý den
společně tvořili.
V jeskyních na loďkách jsme si to parádně užili. Asi se ptáte, jak se tam dostaly děti na
vozíčku? Samozřejmě, že jsme s sebou měli pár zdatných chlapců i dívek, kteří pomohli, když
bylo potřeba. Patří jim velké DÍKY. A kdo pohlídal vozíčky? Naše policajtka Peťa. Naši cestu
jsme zakončili jízdou vláčkem podél skal a lesních cest. Před cestou zpět jsme si společně dali
ještě zmrzlinu a plni skvělých zážitků a radosti z povedeného dne jsme jeli domů. Děkujeme
pane Karle, zase někdy příště na shledanou.
51
SPORT O PRÁZDNINÁCH
Na konci prázdnin se v Polském Lodži konalo mezistátní utkání, kterého se zúčastnila i Denisa
Stojanovičová z 8.B. Na závod se nominovala díky svým úspěchům v uplynulé sezoně.
Závodila v atletickém čtyřboji, přesněji v běhu na 60m, skoku dalekém, hodu kriketovým
míčkem a běhu na 600m. Jako jednotlivkyně získala bronzovou medaili a svými skvělými
výsledky i významně pomohla získat bronzovou medaili pro družstvo České republiky.
LETNÍ UMĚLECKÝ ATELIÉR V POZNANI 2011
Poslední červencový týden se zúčastnila pětice žáků ze slatinské základní školy Jihomoravské
náměstí Letního uměleckého ateliéru v Poznani. Česká delegace zde spolupracovala i s dětmi
z ukrajinského Charkova. Do barev, fixek, sprejů, lepicích pásek a pestrých krepových papírů
se mísila nejen polština a čeština s ruštinou, ale když bylo třeba pomohla i angličtina. Počasí
bylo milosrdné, a přestože se občas obloha v městském parku Citadela zlověstně mračila, na
veselé obrázky kapky padat nezačaly. Mladí výtvarníci navštívili také rozlehlou Poznaňskou
ZOO, muzeum spisovatele a cestovatele Arkadye Fiedlera a Národní muzeum umění.
Náměstka primátora pana Kaysera potěšili slatiňáci tradiční Becherovkou a on je na oplátku v
úsměvném rozhovoru upozornil na záludnosti slovanských jazyků-například slovo „laska“
znamená v polštině „hůlka“. I když se někomu z množství zážitků a řečí trochu kroutil jazyk,
nic to nebránilo hned po příjezdu nastartovat počítač a na Skype si anglicko-slovansky
pokecat s novými přáteli třeba o muzice.“ Zelená Poznani, rádi jsme tě poznali a chceme se k
tobě vracet!“
13.-14. září se v Brně konal největší evropský mezinárodní závod pro mládež pod názvem
European Kids Atletics Games. Zde se Denise podařilo ve velké konkurenci obsadil 4. místo
ve skoku dalekém a 4. místo v běhu na 60m. Moc jí gratulujeme a držíme pěsti. Ať se daří i
nadále.
MLADÍ VÝTVARNÍCI Z JIHOMORAVSKÉHO BUDOU REPREZENTOVAT BRNO V POLSKÉ
POZNANI
V posledním červencovém týdnu se v partnerském městě Brna Poznani uskuteční další ročník
Letního uměleckého ateliéru pro děti od 10 do 14 let. Pětičlenná skupina nadšenců z naší
školy se bude jako jediná z ČR nejen účastnit výtvarných dílen, ale také se setká s
představiteli města a členy ostatních delegací z partnerských měst Poznaně. Popřejme našim
umělcům hodně radosti z prázdninového tvoření, spoustu nevšedních zážitků a zajímavých
setkání.
STOLNÍ TENIS 8. A 9. TŘÍD
V minulém týdnu proběhl školní turnaj ve stolním tenisu. Mezi deseti hráči se rozhodlo a
třech nejúspěšnějších a nejlepších hráčích školy. Vítězem se stal Tomáš Halický z 9.A (na
fotce) druhý skončil Adam Lindovský (8.A) a třetí Viktor Šťastný (8.A). Tito tři budou
reprezentovat naši školu na městské finále, které se uskuteční ve středu 12.10.2011 na ZŠ
Svážná.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. - 22.9.2011
V přehledu akcí letošní kampaně najdete i naši školu! 22. 9. od 13 hodin ZMĚŘÍME SLATINU
PĚŠKY aneb kolik kroků uděláme podél linky trolejbusu č. 33 od vozovny na konečnou.
Připojte se k nám!
52
SLATINA OD VOZOVNY NA KONEČNOU MĚŘÍ cca 2500 KROKŮ. Celkem 329 647 kroků ušlo
263 chodců ze všech tříd naší školy. Ti Slatinu cestou vyzdobili barevnými tlapkami.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. - 22.9.2011
V přehledu akcí letošní kampaně najdete i naši školu! 22. 9. od 13 hodin ZMĚŘÍME SLATINU
PĚŠKY aneb kolik kroků uděláme podél linky trolejbudu č. 33 od vozovny na konečnou.
Připojte se k nám!
SLATINA OD VOZOVNY NA KONEČNOU MĚŘÍ cca 2500 KROKŮ. Celkem 329 647 kroků ušlo
263 chodců ze všech tříd naší školy. Ti Slatinu cestou vyzdobili barevnými tlapkami.
PRVŇÁČCI V MF DNES
Podle informací od fotografa vyjde MF DNES s fotkami 1.A a 1.B 14. října 2011.
ZA POHÁDKOU DO HAVÍŘOVA
Za pohádkou do Havířova si vyjel 2. Září Tomáš Musil ze 7.A a vzal s sebou také svého
staršího spolužáka, vynikajícího kreslíře, Mirka Dostalíka. Tomášova perokresba „Ježibaba“
byla vybrána v 21.ročníku mezinárodní soutěže dětské grafiky „Krásná jako kvítka“mezi
šedesát nejúspěšnějších ve své kategorii. Na vernisáži jí to slušelo stejně jako dalším
pohádkovým bytostem z patnácti zemí světa.
V ZŠ Bludovice, která soutěž každoročně pořádá, se jich sešlo letos přes 2700. Nejen vítězům,
ale také všem, kteří se ve výstavní síni havířovského kulturního domu Leoše Janáčka sešli,
bylo největší odměnou nevšední vyprávění odborníka na filmové pohádky a patrona tohoto
ročníku, režiséra Václava Vorlíčka.
ZA HLAVOLAMY DO PRAHY
Školní rok se pomalu rozjíždí, ale žáci osmých a deváté třídy již mají za sebou návštěvu Prahy.
Jejich cílem tentokrát nebyly Hradčany ani Karlův most, ale Novoměstská radnice na Karlově
53
náměstí. Konala se zde totiž již 17. výstava Hry a hlavolamy. Celkem 37 žáků školy si mohlo
zahrát deskové a společenské hry pod vedením zkušených instruktorů, kteří poradili s
pravidly a nastínili strategii. Některé hry byly žákům určitě povědomé – mohou se s nimi
setkat v naší studovně – s dalšími se setkali poprvé. Herní úsilí bylo doplněno programem v
délce asi 30 min, založeným na příkladech z logiky, zábavné matematiky a slovních hříčkách.
Přednáška pod vedením sběratele hlavolamů a rekreačního matematika Josefa Hordiny
přinesla nový pohled na některé známé hlavolamy, např. Rubikovu kostku.
Jaký je asi nejrychlejší čas nutný ke složení kostky? Dovede Rubikovu kostku složit počítač? A
bude případně rychlejší než člověk? Odpovědi si budete muset zjistit sami. My, kdo jsme byli
v Praze, to už víme.
Fotky: http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Hry_a_hlavolamy/
BAREVNÝ PODZIM
Je lepší obrázek zeleniny, vidlí a jiřinek v učebnici přírodovědy nebo vlastní, ublácená
zkušenost na zahradě? Upoutá vás popis rytí v čítance nebo si zašpiníte ruce sami? Voní a
chutná mrkev právě vytažená z hlíny jinak, jak ta koupená v Albertu? V úterý 18. října se 60
dětí třetích a čtvrtých tříd zúčastnilo výukového programu "Barevný podzim" na cvičných
pozemcích pedagogické fakulty Kejbaly v Brně, Bohunicích. Ve velmi atraktivním prostředí si
děti formou her a soutěží, pod vedením a dohledem budoucích učitelů, procvičily a
zopakovaly základy učiva přírodovědy. Během aktivních činností poznávaly různé druhy
zeleniny, určovaly stromy a keře, vyzkoušely si činnosti, které musí dobrý zahradník – sadař –
zelinář během roku a hlavně na podzim provádět, aby mu sad – pole – zahrada přinášely
užitek i radost. Na závěr si děti zahrály na porotu a ohodnotily výtvory studentů v tradiční
aranžérské soutěži suchých vazeb. Celá akce přinesla dětem nejen možnost si zopakovat
probrané učivo, rozšířit si vědomosti, ale hlavně v reálu vidět skutečnou zahradu a vše, co
člověku může poskytnout. Tedy i práci a námahu. Pro studenty pedagogické fakulty bylo zase
skvělou příležitostí, jak si naživo vyzkoušet budoucí profesi se skutečnými žáky ve skutečných
podmínkách. Pro dozorující učitele byla celá akce velmi inspirativním a osvěžujícím zážitkem.
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2011
Bylo ráno 19. října. Pro většinu žáků normální školní den. Na osmáky a deváťáky však na
začátku druhé hodiny vyskočil klokan. Ne, nebojte se, neutekl ze ZOO. Mluvím o klokanovi
Přírodovědném, což je celostátní soutěž pořádaná od roku 2006. Soutěží se ve znalostech z
matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a astronomie. Větší šanci uspět tak mají deváťáci,
což se potvrdilo i letos, kdy obsadili prvních pět míst: 1. K. Herzánová (68b.), 2. J. Šindelářová
(64b.), 3.-5. M. Andrysík, Š. Krček a D. Tyupa (62b.). Celé pořadí si můžete najít na
internetových stránkách školy. Doufám, že se všichni účastníci něčemu novému přiučili a už
se těší na klokana Matematického, který nás čeká 16. března 2012.
ORIENTAČNÍ BĚH
Podzimní část ligy orientačního běhu je za námi. Naši žáci a žákyně se zúčastnili dvou kol
závodu v orientačním běhu. V Pisárkách a v Žabovřeskám se jim podařilo vybojovat již 10
nominačních míst do květnového finále. Jmenovitě Ladislav Hasala, Lubomír Neveselý (oba
6.A), Gabriela Fajstlová, Adam Lindovský, Jan Štor, Jan Bušina, Michal Řičánek (všichni z 8.A),
Martin Novák, Tomáš Rohánek, Anna Dalecká (všichni 8.B) Další nominační závod proběhne
na jaře 17.dubna v Komíně.
54
STOLNÍ TENIS 8. A 9. TŘÍD
V minulém týdnu proběhl školní turnaj ve stolním tenisu. Mezi deseti hráči se rozhodlo a
třech nejúspěšnějších a nejlepších hráčích školy. Vítězem se stal Tomáš Halický z 9.A (na
fotce) druhý skončil Adam Lindovský (8.A) a třetí Viktor Šťastný (8.A). Tito tři budou
reprezentovat naši školu na městské finále, které se uskuteční ve středu 12.10.2011 na ZŠ
Svážná.
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
I v letošním školním roce se naše škole zúčastnila v rámci Sítě brněnských otevřených škol
městského turnaje v deskových hrách. Místem konání byla Radnice Brno-střed. Na všechny
účastníky čekalo nejen dopoledne plné her, raut připravený restaurací Rebio, ale i dárečky ve
formě triček a placek, na kterých měl každý účastník své jméno. Jak vše viděla a prožívala
nám napsala Julie Motalová (5.A), která obsadila první místo v kategorii mladších žáků.
„Na letošním turnaji v deskových hrách se hrály tyto hry: Želví závody, Galaxy Trucker,
Ubongo (tuhle hru mám nejraději), Heckmeck, Nalož a jeď!, Cartagena a Trans America.
Turnaj se konal 21. 11. od 9 hodin až do odpoledne. Každý reprezentant dostal kartu hráče,
do které se zapisovala hra, body, pořadí a rozhodčí. Na konci turnaje se karty odevzdaly a od
každé hry se počítaly dva nejlepší výsledky. Výherci si mohli vybrat z několika her jednu,
která byla pro ně odměnou. Každý účastník soutěže dostal modré tričko a placku se svým
jménem. Naši školu reprezentovali čtyři žáci: Jan Bušina (8.A), Viktor Šťastný (8.A), David
Halický (5.A) a já. Já jsem obsadila první místo a můj spolužák David Halický 3. místo v
mladších žácích. Mně se turnaj docela líbil, protože tam byla zábava. Měla jsem radost, že
jsem vyhrála první místo.
PRODANKA ANEB NEBOJME SE KLASIKY
Ve středu večer 9. 11. se uskutečnilo další „Kulturní větrání“, v tomto školním roce již potřetí.
Skupina nadšených deváťaček a o nic méně nadšených pedagogů navštívila Janáčkovo
divadlo. Opera Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany nikoho rozhodně nenudila. Bylo to
zásluhou režiséra Ondřeje Havelky, známého hudebníka a herce. Spousta komických scének,
akrobaté, provazochodec (pan učitel tělocviku uznale pokyvoval hlavou a zeširoka tleskal) a
malá ohnivá show to vše naznačovalo, že jde o představení veskrze moderní, přestože se
všude linuly známé melodie. Proto kdybyste náhodou ze školy zaslechli popěvek „proč
bychom se netěšili, když nám Pán Bůh zdraví dal“, tak to jen učitelský sbor zakončuje svoji
pedagogickou radu. Jihomoravské totiž bylo na Prodance!
PRIMÁRNÍ PREVENCE V PRAXI
V rámci primární prevence navštívila 8. listopadu žáky našich prvních a druhých tříd
policistka z odboru prevence PČR, aby našim nejmenším podala informace o tom, jak se mají
jako chodci správně chovat. Žáci si zopakovali dopravní značky, pravidla silničního provozu a
především jak bezpečně přecházet vozovku. Nakonec ještě každý účastník obdržel kartičku
„Polda radí“, kde mají přesně vypsaná pravidla pro mladé chodce. Ke konci listopadu přijde
ještě navštívit žáky třetích a čtvrtých tříd a u těch se zaměří na chování v případě oslovení cizí
osobou.
Vyšší ročníky, a sice osmé třídy a devátá třída, se vydaly do kina ART v rámci filmového
festivalu MEZIPATRA na projekci filmu How she could spojenou s besedou zaměřenou na
problematiku HIV a AIDS. Jaké to bylo a jaký to mělo pro naše žáky přínos napsala Ivana
55
Kotulánová, žákyně 9.A.
„Dne 7. listopadu třídy 8.A, 8.B a 9.A jely do kina Art. Nejprve jsme zhlédli film o ženě
nakažené virem HIV, která o tom neřekla svému manželovi a přivedla na svět dvě dcery. Po
zjištění, že tuto vážnou věc zatajila, byla odsouzena na 30 měsíců za ublížení na zdraví. Její
příběh byl velmi smutný a poučný. Po zhlédnutí filmu před plátno předstoupil muž, který se
představil jako gay s virem HIV. Bez zábran nám vyprávěl jeho osobní záležitosti, včetně
toho, jak se nakazil. Vyprávěl nám o viru HIV a poté odpovídal na jakékoliv dotazy. Ať už se
týkaly tohoto viru, nebo jeho osobního života. Snad pro všechny posluchače bylo toto téma
velmi přínosné a varující“.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE
V pátek na sv. Martina čtvrté a páté třídy navštívily v rámci výuky anglického jazyka divadelní
představení "Magic Circus", neboli "Kouzelný cirkus". Představením nás provázel "vedoucí
divadla", jeho pomocnice a klavíristka. Upozornili nás, že to nebude jen tak ledajaké divadlo
a dobrodružství začalo.... Aby cirkus mohl fungovat, bylo nutné ho nejprve postavit a zajistit
personál. Jak to ale udělat, když účinkující byli zatím jen tři? Vedoucí divadla dostal nápad, že
každý nacvičí jednu roli a cirkus bude kompletní. A tak se i stalo. Žáci se naučili nejen několik
anglických písniček, ale sami zakusili pocit pravých divadelníků. Objevili se v rolích
provazochodců, mimů, žonglerů, motýlů, klaunů, tygrů a dalších. Představení sklidilo úspěch
za svou originalitu, a proto se rádi zúčastníme i příští rok.
MATESO
1. listopadu se všichni páťáci zúčastnili školního kola matematické soutěže MATESO. Žáci
strávili 60 minut nad 13 „záludnými“ úlohami, které ověřily jejich důvtip a logické myšlení.
Úspěšnými řešiteli se stali všichni, kteří získali alespoň 8 bodů. Nejúspěšnějšími byli Dinh
Nguyen Thanh Long, Julie Motalová a Lucie Hudečková z 5. A a Daniela Hrubá a Tomáš Elagin
z 5. B. Blahopřejeme a držíme palce v městském kole na ZŠ Kuldova.
DRAKIÁDA V ŠD
Dne 1. 11. 2011 se školní hřiště postupně zaplnilo žáky a rodiči spolu s vychovatelkami školní
družiny. Každý měl s sebou draka a čekal na správný vítr, který draky vynesl na oblohu.
Podzimní počasí k nám bylo shovívavé - svítilo sluníčko a pofukoval ten správný větřík. Celé
hřiště se začalo postupně hemžit běhajícími dětmi a za nimi pobíhajícími dospělými.
Radostné volání se ozývalo tam, kde se drak vznesl a nabral tu správnou výšku. Pochvala
patří všem dětem. Na konci pěkného slunečného odpoledne byli všichni odměnění sladkostí
a diplomem s přáním, abychom se zase příští rok u pouštění draků setkali.
PODZIMNÍ MÓDA
Ve středu 9. 11. 2011 se třída IV. B proměnila na krejčovskou dílnu. Děti vzaly do rukou
nůžky, jehly, nitě a listy. Pod jejich šikovnýma rukama vznikaly zajímavé podzimní modely.
Vybrané manekýnky a manekýni na závěr hodiny předvedli několik modelů. fOTKY:
http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Podzimni_moda_ve_4.B_9._11._2011/
FANDÍME FLORBALU
V pátek 4. listopadu se konal mezinárodní florbalový turnaj Škoda cup 2011.
Turnaje se zúčastnily týmy ČR, Finska, Švédska a Švýcarska. Třídy VIII .A a VIII. B šly podpořit
56
náš tým a pomocí vuvezel, šál, tleskátek a skandování hlasitě pomohly k výborné atmosféře
během zápasu. Škola se také prezentovala v soutěži o nejlepší plakát na podporu českého
týmu. Žádnou cenu jsme nevyhráli, velký dík ale patří žákům, kteří nad jeho výrobou strávili
velké množství času. Autorem byl Mirek Dostalík a na tvorbě se podíleli také Gabo Irša,
Michal Pravda, Tomáš Rohánek a Jakub Vacek-Veselý. Děkujeme také paní učitelce
Chalupové za vedení přípravy plakátu.
fotky: http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Skoda_Floorball_Cup_2011_4.11.2011/
VÁNOČNÍ DESKA
K tradiční vánoční soutěži ve skoku vysokém – Vánoční laťce – jsme již druhým rokem
zorganizovali dopoledne nazvané Vánoční deska. Tato akce je nesoutěžní a jde v ní
především o rozvoj strategického a logického myšlení a o setkávání žáků různých ročníků.
Žáci druhého stupně se sami zapisují do jednotlivých dílen podle toho, které hry si chtějí
zahrát. Na výběr mají pět dílen pojmenovaných podle převažujícího zaměření hraných her.
Ve třech blocích si mohou žáci zahrát hry, které dobře znají, ale i hry, s nimiž se setkávají
poprvé. Mezi oblíbené patří zejména Bang!, Ubongo, Dostihy a sázky, Metro a Želví závody.
Novinkami byly Nalož a jeď!, Cartagena, Heck Meck a Coloreto. Všechny hrané hry mají svoje
stálé umístění ve Studijním ráji, kde slouží ke smysluplnému využití tzv. volné hodiny mezi
dopoledním a odpoledním vyučování během celého školního roku. I v letošním roce bychom
rádi rozšířili počet her a na příštím ročníku Vánoční desky si zase zahráli nějaké novinky.
Deskovkám ZDAR!
VÁNOČNÍ LAŤKA
Včera 21.12. 2011 proběhla Vánoční laťka, které se zúčastnil rekordní počet startujících, a to
57 z naší školy a ze školy Přemyslovo náměstí. V závodě padlo mnoho vynikajících výkonů a
osobních rekordů. Nejlepším skokanem se stal výkonem 164 cm Přemysl Klein ze ZŠ
Přemyslovo náměstí. Mezi nejlepší z naší školy patřili vítezka starších holek Kristýna
Herzánová z 9.A, stříbro vybojovala Helča Ryšavá (8.A) a Marek Andrysík (9.A) a bronz Daniel
Pongrác ze 7.A a Daniel Dvořáček z 9.A. Všem, kteří si přišli zaskákat gratulujeme s bezva
výkonům a taky děkujeme technické četě, jmenovitě Míši Dvořákové, Elišce Smržové, Nikči
Musálkové a Janě Šindelářové a všem, co upravovali doskočiště. Fotky ze včerejší akce
najdete na http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Vanocni_latka_2011/
VÁNOČNÍ JARMARK
Stalo se příjemnou tradicí, že i v naší škole vítáme Vánoce lidským hemžením. Ve čtvrtek 15.
12. se obě tělocvičny zaplnily žáky, rodiči i zvědavci, aby si prohlédli či nakoupili něco z
Vánočního jarmarku. O vánoční atmosféru se nejprve postaraly děti ze školní družiny a školní
sbor svými pásmy říkanek a koled. Malou tělocvičnu pro ně již od rána vyzdobovali deváťáci.
Všude se to bělalo toužebně očekávanými sněhovými vločkami, které zručně stříhali všichni
žáci druhého stupně v hodinách výtvarné výchovy. Po vánoční besídce se konečně otevřely
dveře velké tělocvičny a spousta pestrých stánků lákala vůněmi, příznivými cenami a
nápaditými výrobky, které vznikaly v průběhu projektu Vánoční dílny. I přes téměř jarní
počasí si návštěvníci i dětští prodávající jarmark užili a výtěžek byl věnován na vzdělávaní dětí
v Indii.
57
58
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
Úterý 20. 12. 2011 byl předvánoční den jako každý jiný. Pro dospělé asi plný shonu, pro žáky
z druhého oddělení školní družiny a dívky ze 4.B to byl den slavnostní. Dopoledne se všichni
sešli v Chrámu Spasitele v Brně na předvánočním koncertě pořádaného v rámci programu
otevřených škol. Hlásky všech dětí se rozezněly kostelem. Známé i méně známé písničky a
básničky zněly kostelem . Program sklidil potlesk a uznání všech přihlížejících. Připomněl
nám, že v předvánočním shonu je třeba se také na chvilku zastavit a třeba si zazpívat.
V odpoledních hodinách se pak celá skupina přesunula na vánočně vyzdobený Zelný trh, kde
své pásmo předvedla všem přihlížejícím rodičům i kolemjdoucícm. Jsme rádi, že také naše
škola přispěla k pohodové vánoční atmosféře nejen ve škole, ale také v našem městě.
VÁNOČNÍ PRAHA
Dne 16. 12. 2011 jsme se vydali na exkurzi do Prahy. Bylo tam velice krásně, kromě počasí!
Navštívili jsme: Pražský hrad, Karlův most, kde bylo spousta racků, Petřínskou rozhlednu s
krásným výhledem, chrám svatého Víta, Zlatou uličku a viděli chrám svatého Mikuláše,
Národní divadlo, Národní muzeum, Týnský chrám, Staroměstské náměstí s orlojem,
Pařížskou ulici, Národní třídu, Jungmannovu ulici, Václavské náměstí, ..
Stihli jsme toho opravdu hodně, jak sami vidíte! Anna Davidová, 5.B
V pátek 16. 12. jsme jeli na poznávací výlet do Prahy. Cesta z Brna do Prahy trvala asi dvě
hodiny, ale v pohodlném autobuse utekla jako voda. Po příjezdu do hlavního města jsme se
svezli metrem, a pak lanovkou na Petřínskou rozhlednu. Naše další cesta mířila na Pražský
hrad a do chrámu svatého Víta, kde jsme navštívili i podzemní hrobku. Prošli jsme Zlatou
uličku, Karlův most a vánoční trhy na Staroměstském náměstí s krásně vyzdobeným
stromem. Nenechali jsme si ujít prohlídku orloje. Pak jsme přes Václavské náměstí zamířili
zpátky k autobusu. Cesta domů příjemně uběhla. Byli jsme unaveni, ale plni nových zážitků.
Tomáš Elagin, 5.B
59
GALILEO
Dobrý den,
jménem Zastoupení Evropské komise v České republice bychom Vám rádi poděkovali za
účast ve výtvarné soutěži Galileo pro děti od 9 do 11 let, kterou v České republice
organizačně zajišťovala naše agentura Omnimedia. Do soutěže se zapojilo přibližně 1300 dětí
se svými obrázky. Z finálové třicítky nakonec 7. prosince vybrala porota ve složení Martin
Dejdar (herec a moderátor), Pavel Příhoda (Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy) a Jan
Tománek (výtvarník a režisér) 3 vítězné obrázky. Vybírat mezi tolika pěknými, nápaditými a
hezky zpracovanými obrázky bylo velmi obtížné.
S radostí Vám oznamujeme, že Váš obrázek se dostal mezi třicet nejlepších! (Laďa Hasala, 6.
A) V konkurenci přibližně 1300 obrázků se jedná o velký úspěch, k němuž Vám za naši
agenturu gratulujeme.
S pozdravem
Klára Pechanová, Account Executive
Nejlepší obrázky si můžete prohhlédnout na
http://www.omnimedia.cz/www/CZ/foto.php?galerie=V%FDtvarn%E1%20sout%EC%9E%20
Galileo
VÁNOČNÍ HALA
Deset dnů zbývalo do Vánoc a nejlepší atleti naší školy si jeli zasportovat na sportovní
gymnázium Ludvíka Daňka, kde se konala, jak už každoročně, Vánoční hala. Závod, kde si žáci
mohou změřit síly v běhu na 30m, ve skoku dalekém a skoku vysokém. Kromě toho, že si
všichni zúčastnění naší školy dobře zazávodili, získali někteří pro naši školu medailová
umístění. Přesněji Kristýna Herzánová dvě stříbra ze skoku vysokého a skoku dalekého,
Marek Malimánek stříbro v běhu a Marek Andrysík bronz ve skoku vysokém (všichni z 9.A).
Všem kromě výše zmiňovaným gratulujeme k bezva výsledkům.
Fotky: http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Vanocni_hala_14.12.2011/
VÁNOČNÍ DÍLNY
Jak se již stává před Vánoci zvykem, promění se škola na jeden den ve tvořivý mumraj,
jednotlivé třídy v místnosti plné větviček, svíček, barev a papírů. Tvoří se zde výrobky na
Vánoční jarmark. V tomto školním roce si mohli žáci vybírat z nabídky 19 dílen, v každé dílně
se pak sešli žáci z různých ročníků. Slovo POMOC tak dostalo svoji konkrétní podobu. Vždyť
jak jinak pojmenovat spolupráci druháka a deváťáka při tvorbě vánočních dekorací? Výrobky
byly vytvořeny a zbývalo jen určit cenu, za kterou se budou následující týden prodávat, zjistit
náklady, připočítat cenu práce a je to. Další týden pak prodat a zjistit, jakou částku můžeme
letos našim adoptovaným dětem poslat. Fotky:
http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/VANOCNI_DILNY_8._12._2011/
60
OPĚT KAPKA PREVENCE
Díky vývoji komunikačních technologií se v oblasti rizikových forem chování objevil nový
termín a tím je kyberšikana. Zatímco šikana se odehrává v reálném světě, kybrešikana
probíhá v kyberprostoru, ve kterém dnešní mládež tráví převážnou část svého času. O
bezpečném chování na internetu, tzv, netiketě, přišla do školy poreferovat Mgr. Zdeňka
Procházková. Naši osmáci i deváťáci se dozvěděli nejen co kyberšikana je, ale i jaké může mít
následky jak pro oběť, tak pro agresora. Podobná informační beseda bude uspořádána i pro
rodiče. Termín bude s časovým předstihem umístěn na našem školním webu.
CARMEN
Ve středu 7. 12. večer již poněkolikáté zaujali svá místa tentokrát v Janáčkově divadle
nadšenci z řad žáků, učitelů i rodičů. Opera francouzského skladatele George Bizeta Carmen
byla přehlídkou španělského temperamentu, barevných kostýmů, velkých emocí (když se na
scéně španělské ženy začaly rvát, pan učitel tělocviku je povzbuzoval potleskem) a především
velmi známých melodií. Ohnivý příběh nešťastné lásky si určitě většina diváků zasune do
povědomí i se šustotem pestrých šatů, mantil, ladnými gesty toreadorů a věčnou lidskou
touhou po lásce a svobodě.
POZOR, POZOR JSOU TU ČERTI
Jako každý rok tak i letos nás navštívil sv. Mikuláš se svojí družinou. Po celé dopoledne znělo
ve škole cinkání řetězů, šustění bonbonů a básničky, kterými děti těšily Mikuláše. Naštěstí si
ani letos čerti žádné dítko školou povinné neodnesli. Po rozdání všech laskomin pro školáky
se Mikuláš i s čerty a anděly vydali navštívit malé školkáčky. Ve školce bylo pěkně veselo.
Děti zpívaly písničky, říkaly básničky a přesvědčily i samotného Mikuláše, aby jim něco ze
svého nebeského repertoáru zazpíval nebo přednesl. Za rok zase na viděnou. Fotky:
http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/MIKULAS/
61
NOVOMĚSTSKÝ POHÁR VE FLORBALU
Dne 8.12. 2011 se žáci 1.st. ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 zúčastnili play off turnaje ve
florbalu nazvaného Novoměstský pohár na ZŠ Novoměstská v Brně – Řečkovicích. Turnaj byl
rozdělen na tři dny a účastnilo se ho 32 základních škol. Po velmi těžkých bojích naši žáci
postoupili do play off z prvního místa tabulky. Tento úspěch byl poté dokazován i v
urputných bojích o cenné body s celky ZŠ Horní (6:1), s CMcZŠ Lechova (3:2) a se ZŠ Vedlejší,
který naši reprezentanti nezvládli a prohráli vysoko 3:6. A právě vinou horšího skóre, jsme se
umístili na nepostupové třetí příčce v tabulce play off. Celkově se naše škola umístila na
5.místě a slaví tak i přes dílčí neúspěch velký triumf. Mezi nejúspěšnější patřili reprezentanti
5.A Matěj Slavík, Vojtěch Douda, David Halický a žák 4.A Vojtěch Přerovský. Právě díky jejich
gólovému příspěvku dosáhlo naše družstvo skvělého výkonu. Ovšem nelze opomenout ani
ostatní, kteří poctivou prací a týmovým duchem dokázali téměř dosáhnout na senzační
postup do semifinále, o který je připravilo pouze horší skóre.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "DOBRODRUŽSTVÍ"
V kategorii kresba/malba získal čestné uznání Danylo Tyupa (9.A).
Kompletní výsledky najdete na http://web.spssbrno.cz/web/files/dobrodruzstvi2011.pdf.
ÚSPĚCH VE FLORALU
V úterý 6.12. proběhlo na ZŠ Novoměstská základní kolo soutěže brněnských škol ve florbalu
NOVOMĚSTSKÝ POHÁR 2011.
Naše družstvo ve složení Daniel Štencl, Ondřej Dohnal, Tomáš Marek a Michal Novák ze 4. A,
Lukáš Vizina ze 4.B, Matěj Musil, Dominik Šenk a Tomáš Elagin z 5.B, David Halický a hlavně
Matěj Slavík (střelec 9 branek) z 5.A vyhrálo obě utkání s velkou převahou a postupuje do
čtvrtfinále, které se koná ve čtvrtek 8.12.
9.A V MEŠITĚ
Dne 17. 1. navštívili žáci 9. třídy v rámci výuky etické výchovy brněnskou mešitu na Vídeňské
ulici. Součástí její návštěvy nebyla jen prohlídka provoněné mešity, ale i výklad o nepříliš
známém náboženství – ISLÁMU. Žáci navštívili snad všechny prostory v mešitě. Podívali jsme
se do modliteben jak pro muže, tak pro ženy. Prohlédli jsme si dětský koutek a studijní
místnost, kde nám náš průvodce povykládal o dvou největších mešitách na světě Mecca a
Medině. Po prohlídce následovala beseda, která byla obohacena recitací spojenou se
zpěvem. Některé dívky si mohly zkusit oblečení, které „musí“ nosit muslimské ženy.
Nevyhnula se nám ani lekce arabštiny. Z dvouhodinové návštěvy jsme si odnesli hned několik
nových informací a hlavně vědomí, že je třeba neustále poznávat nové věci a především nové
kultury.
LOUSKÁČEK
Kdo by ve čtvrtek 5. 1. 2012 očekával od večerní návštěvy Janáčkova divadla nějaké drama,
byl by asi zklamaný. Baletní série Louskáček od Petra Iljiče Čajkovského nás ještě chvíli
ponechala v laskavé vánoční atmosféře. Známá hudba, pohádkový námět a početní
představitelé dětských rolí přilákali do hlediště velké množství malých diváků. Také naše řady
z nadšenců Kulturní větračky se rozšířily o nové členy mladších žáků a jejich rodičů. Pestrá
výprava, kvalitní baletní výkony a známé melodie doslova vtahovaly diváky do tanečního reje
a příjemné valčíkové pohupování nás v duchu provázelo i cestou domů.
62
ČÍNA
Jako již pravidelně každý rok, se žáci naší školy zúčastňují programu, který pořádá organizace
Planeta Země. Tyto zeměpisné pořady seznamují žáky s různými státy světa.
V únoru žáci 5. – 9. tříd shlédli film s názvem Čína – země mocného draka. Pořad se nám
všem velmi líbil a už teď se těšíme na příští rok, kdy nás čeká „Tajemný svět Ekvádoru a
Galapág.“
ÚNOROVÉ PLESÁNÍ
Je to sice již skoro dva měsíce, ale když se před žáky deváté třídy zmíním o únoru,
nenapadnou většinu z nich jarní prázdniny, ale pátek 17. února. Důvod je prostý. Byl to den,
který se jim opravdu vydařil.
A jak to všechno začalo?
V lednu byli vyzváni, aby se aktivně zapojili do přípravy školní Oldies party ve stylu 70. a 80.
let. Tedy období, kdy jejich rodiče byli přibližně v jejich věku a prožívali podobné „starosti“
jako nyní oni. První lásky, volba střední školy, hudba, oblékání. Původní myšlenka, zapojit se
formou módní přehlídky, dostávala s přibývajícím množstvím přinesených kousků oblečení
konkrétnější podobu. Fantazie pracovala naplno a tak se není co divit, že začaly padat návrhy
na oživení formou tance, různých scének či cvičení ve stylu spartakiády. Výsledkem bylo asi
dvacetiminutové vystoupení v podání většiny žáků deváté třídy. Ti, kteří se rozhodli
nevystupovat, pomáhali s výběrem hudby, převlékáním modelů, přípravou účesů,
fotografováním a natáčením.
Pak přišel očekávaný večer.
Oldies party byla zahájena. Všichni účinkující byli připraveni, hudba přichystána,
garderobiérky a fotografky na svých místech. Plesoví hosté již měli objednán svůj první
nápoj. Vystoupení deváťáků mohlo začít. Vše probíhalo v rychlém sledu: módní přehlídka,
taneční vystoupení Sladké mámení, ukázka diskotékového oblečení, výstup Kryštofa Kachlíře
jako punkera Kaliče s účesem zvaným Hroty svobody, ukázka loučení se svobodou v podání
ženicha Marka Andrysíka a nevěsty Petra Poláčka. Vrcholem byla spartakiádní Poupata v
choreografii 9.A. Vystupující se bavili. Obecenstvo se bavilo. Pěkný večer právě začal.
63
Za všechny přihlížející jim za vynaložené úsilí a krásné zážitky, které v nás jejich vystoupení
zanechalo, děkuje jejich třídní učitelka Hana Dohnalová.
A ZASE TY PENÍZE!!!
Školní kolo celostátní soutěže ve FINANČNÍ GRAMOTNOSTI proběhlo úspěšně a my vám
přinášíme jeho výsledky. V okresním kole nás bude reprezentovat družstvo složené z
medailistů školního kola: Anna Šarlota Životská (8.A), Marek Malimánek (9.A) a Martin Motal
(9.A), náhradníky jsou žáci ze čtvrté až šesté pozice: Gabriel Irša (8.B), Kristýna Herzánová
(9.A) a Denisa Stojanovičová (8.B). Všichni tito žáci zodpověděli správně devět z jedenácti
otázek, což je velmi dobrý výsledek. Gratulujeme jim k výborným znalostem a postupu do
další fáze soutěže.
BESEDA S POLICIÍ ČR
Úterý 28. února 2012 bylo pro žáky třetích tříd na základní škole Jihomoravské náměstí ve
Slatině velmi zajímavé a obohacující. Navštívili je policisté z útvaru Policie ČR . Tématy
setkání byla problematika kontaktu dětí s cizí osobou a chování dětí k sobě navzájem.
Policisté dětem vysvětlovali velmi přijatelnou formou vše, co je potřebné, aby věděly, jak se
mají chovat, pokud je osloví cizí člověk. Uváděli i konkrétní případy zneužívaných, týraných a
napadených dětí, aby jim co nejvíce přiblížili nebezpečí možného vlivu cizích osob. Děti měly
pochopit, že zásadní je s cizím člověkem se nebavit, neukazovat mu cestu, na kterou se ptá a
v případě fyzického nátlaku nezbytnost vlastní obrany způsoby, kterých je schopno. Důležité
bylo i zopakování telefonních čísel tísňového volání v případě nutné potřeby. Téma chování
dětí k sobě navzájem vedli policisté formou otázek a odpovědí žáků. Otázky začínající slovem
„Proč“ (zlobíš, neposloucháš, vyrušuješ ...) děti vybízely k aktivní účasti. Policisté i paní
učitelky se znovu přesvědčili, že děti sice vědí, jak se mají chovat ke svému okolí, ale v
konkrétních situacích ve škole, např. o přestávkách, školních akcích a při různých třídních
aktivitách to tak vždy není. Některé z dětí jsou hodné, slušné, ochotné pomoci, umí zdravit,
poděkovat, váží si učitele i ostatních dospělých, ale některé z nich to neumí, ani nechtějí
umět – rozchází se u nich povědomí o správném chování s chováním skutečným, tedy
nesprávným, neukázněným, nerespektujícím domluvená pravidla. Skutečností je, že chování
dětí je odrazem chování dospělých, zájmu a péče rodiny. Důležité je proto také směřování
jejich výchovy k tomu, aby si vážily všeho, co mají, a nemyslely si, že vše, co je obklopuje, je
samozřejmé. Především povinnnost a zodpovědnost je to, co by si děti měly osvojit, co by jim
mělo být vlastní. Beseda dětí s policisty byla velmi zajímavá, poučná, motivující. Dětem se
líbila, byly pozorné i aktivní v odpovědích. Kéž by si z besedy zapamatovaly co nejvíce a
snažily se dle rad policistů chovat a být správnými kluky a děvčaty.
NAŠI MLADÍ PLAVCI
Ve středu 29. února proběhly na ZŠ Arménská městské závody v plavání žáků 3. – 5. ročníku.
Naši školu reprezentovali žáci ze 3. B, 5. A a 5. B. Děti měly možnost vybrat si plavecký styl a
ve své kategorii si změřily síly se soupeři z jiných škol.
Ve velké konkurenci obsadila BARBORA DŮBRAVOVÁ ze 3. B 1. místo v plaveckém stylu prsa.
ZUZANA PROKEŠOVÁ z téže třídy si stylem kraul doplavala pro 4. místo, BARBORA
DŮBRAVOVÁ byla 6. Naši páťáci se také nenechali zahanbit. MARTIN GRUFÍK z 5. A doplaval
kraulem 6., v téže disciplině mezi děvčaty skončila na 4. místě LEONA KŘESALOVÁ.
Stylem prsa LEONA KŘESALOVÁ zaplavala 5. nejlepší čas a DANIELA HRUBÁ 6., obě děvčata
64
jsou z 5. B. Naše úspěchy završila 2. místem štafeta složená z chlapců z 5. A a děvčat z 5. B,
jmenovitě MARTIN GRUFÍK, MATĚJ SLAVÍK, LEONA KŘESALOVÁ a DANIELA HRUBÁ.
Všem gratulujeme k pěknému umístění a chválíme je za vzornou reprezentaci.
MASOPUSTNÍ KARNEVAL
Dne 16. 2. 2012 se v tělocvičně ZŠ konal velký masopustní rej. Celou taneční zábavou, na
které se sešlo velké množství krásných masek (princezny, kovbojové, různá zvířátka či
nejroztodivnější příšery….), nás provázela princezna společně s klaunem. Mezi zábavnými
hudebními skladbami čekala na všechny účastníky spousta tradičních i netradičních her, do
kterých se s chutí zapojili i rodiče. Celé zábavné odpoledne uteklo velice rychle a hodně dětí
mrzelo, že rej masek nemohl pokračovat déle. Již teď se těšíme na příští rok!
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Gratulujeme Kristýně Herzánové (9.A) k postupu do okresního kola, které se uskuteční 20.
března 2012.
NÁVŠTĚVA ANTHROPOSU
Dne 16.2.2012 navštívili žáci 4.A a 4.B v brněnském pavilonu Anthropos expozici o
nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu.
Dětem se nejvíce líbily kostry mamuta, jeskynního lva a medvěda. Zaujala je výstava
opracovaných kamenů, lidských i zvířecích lebek. Poznaly Věstonickou venuši i pohřebiště
pravěkých lidí. V části “ Příběh lidského rodu“ se seznámily s životem pravěkých lidí.
Nejatraktivnějším exponátem byl ovšem mamut a jeho mládě v životní velikosti. Na stěnách
pavilonu byly napodobeniny obrazů zvířat z francouzské jeskyně Lascaux. Na závěr jsme
navštívili obrazárnu s díly Zdeňka Buriana, který se ve své tvorbě na život pravěkých lidí
zaměřil.
Výstava děti velmi zaujala a zpestřila učivo, které v současné době probíráme.
V OLYMPII SE DÁ SKÁKAT TAKY VÝŠKA
První den po jarních prázdninách jsme se zúčastnili velmi zajímavé sportovní akce - závodu
ve skoku vysokém přímo v Olympia nákupním a obchodním centrum. Brněnská laťka, jak se
akce jmenovala, byla situována přímo uprostřed Olympie. Obchody v bezprostřední blízkosti,
náhodní kolemjdoucí, skvělý DJ, výborně připravený sektor pro závod a k tomu vynikající
výkony pomohly k úžasnému výsledku naší školy. Závodu se mohli zúčastnit žáci ve věku 12 15let. Naše družstvo tvořilo celkem 18 nadšenců, kteří svoji snahu přetavili v zisk velkého
poháru za druhé místo v soutěži škol. Nejlepšími skokany naší školy byli Petr Poláček,
Kristýna Herzánová (oba z 9.A) a Adam Lindovský z 8.A. Na fotce naše družstvo s hlavní
hvězdou Brněnské laťky Trevorem Barry z Baham, který je bronzovým medailistou z loňského
Mistrovství světa výkonem 232 cm.
http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Olympia_Brnenska_latka_2012/
VELIKONOČNÍ JARMARK A DÍLNY PRO RODIČE A DĚTI
Již se stalo na naší škole tradicí oslavit příchod jara velkou velikonoční výstavou. Žáci a jejich
učitelé spolu se školní družinou usilovně pracovali na rozličných výtvorech, které potom
naaranžovali v prostorách školní tělocvičny. 29. března se rázem tato jindy strohá místnost
rozzářila barvami. Každý přispěl svojí „troškou do mlýna“. Návštěvníci tak mohli zhlédnout
širokou škálu výtvorů od papíru, keramiky, pedigu a perníčků až po výrobky z přírodnin. Ti,
65
kteří měli chuť, si sami nazdobili připravené perníčky. Příjemnou atmosféru dokreslovala
vhodná hudební kulisa. Každý si z naší výstavy odnášel nejen vkusně vyrobenou velikonoční
pozornost, ale i dobrou jarní náladu.
http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/VELIKONOCNI_JARMARK_29.3.2012/
3. dubna od 15.30 h vychovatelky školní družiny připravily pro děti a jejich rodiče velikonoční
dílny, tentokrát pod názvem: „ Zdobíme vajíčka netradičními technikami“. Ve čtyřech dílnách
si zájemci pod vedením vychovatelek ozdobili vajíčka technikou craquelle , mozaikou z
duhového papíru, prostříhávané vajíčko zdobené krajkou, foukané a zdobené zlatým fixem,
drátované, mramorované, malované barevným voskem a zdobené svíčkou. Odměnou všem
byla krásná velikonoční ozdoba a pocit příjemně stráveného odpoledne.
MATEMATICKÝ KLOKAN
Bylo slunečné ráno a žáci školy se mohli cítit jako v Austrálii. Důvodem bylo ono sluníčko za
okny a klokan na jejich stole. Bohužel neskákal, jen tak ležel, inu Matematický klokan. Tato
mezinárodní matematická soutěž je určena pro všechny žáky od čtvrté až do deváté třídy. A
aby to druháčkům a třeťáčkům nebylo líto, je pro ně připravena kratší verze s názvem
Cvrček. Jak to všechno dopadlo?
Zde jsou výsledkové listiny všech kategorií 2. - 3. třída Cvrček 4. - 5. třída Klokánek 6. - 7.
třída Benjamín 8. - 9. třída Kadet
Doufáme, že si žáci domů odnesli nejen zadání své kategorie, ale i pěkný pocit z dobře
odvedené práce.
Statistiku výsledků z celé České republiky za rok 2011 můžete najít zde
www.matematickyklokan.net
SOUTĚŽ „KOŠÍK PLNÝ ROZUMU“
Také v letošním školním roce jsme se zapojili do celostátní soutěže pod názvem „Košík plný
rozumu“. Tuto soutěž vyhlašuje SZÚ pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Je zaměřena
na zdravou výživu dětí. Prostřednictvím hry se děti seznamují s ovocem, zeleninou apod..
66
Vítězové školního kola se utkají v krajském kole 15. května 2012 na ZŠ Kuldova. Přejeme
všem štěstí i v letošním klání.
1. místo 2. místo 3. místo
2. třídy Nguyenová Lili Zábrš Ondřej Kolářová Karolína
3. třídy Podrazil Daniel Grufík Roman Havel Jan
4. třídy Sonsbeekova Nikola Horčicová Nikola Bábuněk Tomáš
5. třídy Halický David Špiřík David Chmelová Natálie
HIPPIES A JEJICH HUDBA
Žáci 9. třídy navštívili v březnu hudební program „Hippies a jejich hudba“, který byl součástí
preventivního programu zaměřeného proti drogám. Programem provázel významný český
hudební kritik Jiří Černý. Seznámil žáky s érou Hippies, stylem jejich života a druhy
alternativního umění. Nejvýznamnější z nich byla hudba.
Žáci slyšeli ukázky mnoha hudebních skupin této doby. Vedle nejvýraznějších osobností jako
byli Janis Joplin - legendární americká zpěvačka, kytaristka a největší rebelka a Jimi Hendrix geniální americký kytarista černoško-indiánského původu, který bývá označován za
nejdůležitějšího instrumentalistu v dějinách rocku. V souvislosti s těmito osobnostmi žáci
poznali také pozadí jejich tvorby - drogovou závislost, která je přivedla k předčasné smrti.
Někteří se setkali s hudbou Hippies poprvé. Program byl velmi hodnotný a žákům se líbil.
FLORBALOVÝ TURNAJ
Dne 13. 3. 2012 se chlapci naší školy zúčastnili florbalového turnaje, který se konal pod
záštitou ministra školství. Turnaj se konal v hale Hatricku Brno na Lesné. Chlapci se postupně
utkali se školami ZŠ Labská, ZŠ Pavlovská, ZŠ Úvoz. Se základní školou Úvoz jsme prohráli o
jednu branku, kterou jsme inkasovali v poslední minutě utkání. V ostatních dvou zápasech
jsme remizovali. I když jsme nepostoupili ze skupiny, (postupoval jen jeden), herně zanechali
chlapci dobrý dojem. Děkujeme jim za reprezentaci naší školy.
I ŠKOLNÍ DRUŽINY SPORTUJÍ
Tak jako každým rokem i letos se uskutečnil 8. 3. 2012 v tělocvičně naší školy turnaj v
přeskoku přes švihadlo mezi školními družinami ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2, ZŠ a MŠ
Holzova a ZŠ Kneslova. Ze všech tří škol se zúčastnili ti nejlepší „skokani“ a změřili si své síly.
Soutěž se skládala ze dvou disciplín, a to: přeskoku přes švihadlo na čas a na výdrž. Žáci naší
školy se umístili: 1.tř. Plocková Natálie - 3. místo, 2.tř. Neužilová Barbora a Lili Nguyenová 1.místo, 3.tř. Sedláčková Šarlota - 3.místo, 4.tř. Pravda Jakub - 3. místo.
Atmosféra celého turnaje byla výborná, všechny děti povzbuzovaly a držely palce hlavně
svým sportovcům.
AKCE TŘÍDY 3.A A 3.B
V pondělí 26. 3. 2012 se žáci třetích tříd naší školy zúčastnili „Velikonočních dílen“ v DDM
Fantázie ve Slatině. Děti mají Velikonoce rády, proto si s radostí, ba i velkou péčí samy
vytvořily dva výrobky, které jim o krůček více přiblížily očekávané krásné jarní svátky, jimiž
Velikonoce jsou. Vyrobily si věneček z větviček, který ozdobily motivy zajíčka, ptáčka, kytiček,
sluníčka, berušek... a slepičku na špejli, která byla ozdobou květináče a oživila tak nejednu
pokojovou rostlinku. Dětem se výrobky skutečně podařily, proto ještě dříve, než si je odnesly
67
domů, vystavily svá „dílka“ na velikonoční výstavě naší školy, která se konala ve čtvrtek 29.
března.
„JSTE TO, CO JÍTE“
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu dětí trpících obezitou jsme v rámci primární
prevence využili worshopu zaměřeného na problematiku zdravé stravy. Ve středu 7. 3.
navštívily naši školu studentky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity s cílem rozšířit znalosti
žáků sedmé třídy v oblasti zdravé stravy. Hravou formou si děti vyzkoušely vytvořit vlastní
zdravý jídelníček, hledaly rozdíly mezi zdravou a nezdravou stravou a získaly spoustu nových
informací z oblasti správné životosprávy. Studentky s žáky dále pohovořily na téma poruch
příjmů potravy a dalších onemocnění týkajících se nezdravého způsobu stravování. Doufám,
že si nyní budou všichni vědomi faktu, že opravdu jsme to, co jíme.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - TŘÍDA 3.A
Ve čtvrtek 7. 3. 2012 navštívili žáci 3.A naší školy divadlo Radost. Shlédli pohádku „Mlsný
drak a Čárymůra“. Pohádka byla veselá, rozpustilá, vtipná, dětem se líbila. Během
představení se děti dobře bavily, zasmály a z divadla odcházely spokojené.
TURNAJ - PŘESKOK PŘES ŠVIHADLO
Dne 8. 3. 2011 se v naší školní družině uskutečnila soutěž v přeskoku přes švihadlo se ŠD
Holcovou a ŠD Kneslovou. Děti z naší školní družiny slavily úspěch. Nejlepšího umístění
dosáhla z 1. tř. Natálie Plocková – obsadila 3. místo, ze 2. tř. to byla Barbora Neužilová a Lili
Nguyenová – 1. místo, ze 3.tř. Šarlota Sedláčková - 3. místo a ze 4. tř. to byl Jakub Pravda -3.
místo. Všem gratulujeme.
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Na začátku měsíce března se naši žáci zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády. Z
celkového počtu 35 úspěšných řešitelů mohli postoupit do okresního finále pouze vítězové
jednotlivých kategorií. Naši školu tak budou reprezentovat v kategorii A – Víťa Štor ze 6.B, v
kategorii B – Radim Křivánek ze 7.A a v kategorii C – Viktor Šťastný z 8.A.
ŠPLHÁM, ŠPLHÁŠ, ŠPLHÁME
Rok se s rokem sešel a opět se nám blíží krásné jarní teploty, které nás vyženou v hodinách
tělocviku ven na školní hřiště. Ale ještě předtím se uskutečňuje několik závodů ve šplhu na
tyči. Na začátku března proběhlo školního kolo, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně.
Letos opět velmi kvalitní soutěž vyhecovala účastníky k jejich osobním rekordům.
Kolemjdoucí museli slyšet z tělocvičny potlesk a fandění a za takové atmosféry prostě
pomalu šplhat nešlo. Nejrychlejší šplhouni budou naši školu reprezentovat v obvodním kole,
které budeme pořádat koncem měsíce. Naše naděje na úspěch jsou především vítězové
kategorií Martin Novák z 8.B, Petr Šebesta z 6.B, Kristýna Herzánová z 9.A a Petra Křenková z
7.A. Držte nám pěsti, ať se nám z obvodního kola podaří prošplhat do městského finále, kde
každoročně patříme mezi favority.
68
VÝBĚR ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Brněnská televize odvysílala 28. 3. 2011 pořad o výběru základní školy a mateřské školy.
Natáčelo se u nás.
Podívejte se:
ZŠ: http://www.b-tv.cz/baby-svet.html?ep=1681
MŠ: http://www.b-tv.cz/baby-svet.html?ep=1680
SMYSLUPLNÁ ŠKOLA
Smysluplná škola - rozvoj mezipředmětových vazeb a průřezových témat s využitím ICT je
název nového projektu, který bude naše škola realizovat v příštích 17 měsících. O projektu se
dočtete v sekci Projekty a jiné. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
KUTLURNÍ VĚTRAČKA
Milí rodiče,
rádi bychom Vás upozornili na akce naší „Kulturní větračky“. Jsou to skupinové návštěvy
večerních divadelních představení. Společnost bývá pestrá: žáci, jejich přátelé, rodiče, učitelé
a jejich rodiny… Využíváme možnosti hromadného objednávání vstupenek. V Městském
divadle dokonce dospělí ve skupině platí stejně jako děti - polovic. V ostatních divadlech mají
50% slevu (cca 65,-) jen děti a studenti. Většinou dáváme informace, na které představení se
právě půjde, na třídní a školní nástěnky, ale také se objeví u vchodu do školy. Scházíme na
konečné trolejbusu č. 33 směr hl. nádraží a tam také většinou akce končí, ale lze se domluvit
i na odchodu od školy a návratu k ní. Pokud budete mít chuť Vy nebo Vaše ratolest vyrazit s
námi za kulturou, tak kontaktujte ústy vašeho potomka nebo e-mailem pí učitelku Petru
Chalupovou ( [email protected] Tato emailová adresa je chráněna před
spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).
07. 12. středa 19.00 h Janáčkovo divadlo opera G. Bizeta CARMEN
05. 01. čtvrtek 18.00 h Janáčkovo divadlo balet P. I. Čajkovského LOUSKÁČEK
24. 01. úterý 19.00 h Janáčkovo divadlo opera + balet J. Haydn STVOŘENÍ ve spolupráci s
divadlem Poznaň
OBVODNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ
Dne 27. a 28. dubna se žáci a žákyně obou pátých tříd zúčastnili obvodního kola ve vybíjené
na ZŠ Holzova v Líšni. Tato soutěž žáků 3. – 5. tříd je součástí celostátního klání Preventan
cup. Hoši i dívky sehráli zápasy s kvalitními soupeři z okolních škol, postoupit do dalšího kola
se nám nepodařilo. Ne nadarmo se ale říká, že důležité je se zúčastnit ….
69
SOUTĚŽ VE HŘE NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
12. dubna 2012 se žáci vydali reprezentovat naši školu do ZŠ a MŠ Kotlářská na 2. ročník
interpretační soutěže, kde zahráli dvě skladby. Na 1. místě v 1. kategorii se umístil s
klavírními skladbami Jakub Koňárek z 2. A, Helena Ryšavá z 8. A obsadila ve 2. kategorii 3.
místo hrou na flétnu a Anežka Buchtová z 8. A odešla bez medaile, ale získala si přízeň
posluchačů. Zvolila velmi dojemnou skladbu, nad kterou ukápla nejednomu posluchači i slza
dojetí. Panu Mgr. Rybičkovi děkujeme za organizaci soutěže a žákům blahopřejeme k
úspěchům.
TURNAJ VE VYBÍJENÉ O POHÁR OTEVŘENÉ ŠKOLY JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Třetí ročník turnaje O putovní pohár Otevřené školy smíšených družstev 4. a 5. tříd ve
vybíjené se po letech vrátil na naši školu! Ještě před založením putovní pohárové tradice se
setkávali v tělocvičně ZŠ Jihomoravské naši žáci a žáci z okolních škol, aby si společně
zasportovali.
Jaké to bylo letos?
Suverénní vítězství družstva pátých tříd s kapitánem Vojtou Doudou a druhé místo týmu
čtvrťáků s kapitánem Vojtou Přerovským letos dokázala, že strategická příprava, souhra a
spolupráce během hry i dobrá znalost pravidel se vyplatí a přinesou kýžený výsledek.
Podpora publika a fanklubů ještě podpořily nasazení jednotlivých hráčů i výkon celých týmů.
Vítěze minulých kol – ZŠ Blažovice i ZŠ Tvarožná – nenechali naši hráči uhrát jediný set.
Nováčkem turnaje bylo školní družstvo ZŠ Kobylnice. Na příští ročník se budeme muset dobře
připravit, protože hosté budou chtít určitě pohár vybojovat zpět.
Pořadí:
70
1. místo – ZŠ Jihomoravské nám. / 5.třídy
2. místo – ZŠ Jihomoravské nám. / 4.třídy
3. místo – ZŠ Blažovice
4. místo – ZŠ Kobylnice
5. místo – ZŠ Tvarožná
ŽABÁKOVA MINIOLYMPIÁDA
Žabákova miniolympiáda je matematická soutěž určená žákům čtvrtých ročníků. Náročného
školního kola se zúčastnili 28. 3. 2012 všichni čtvrťáci. Účast v městském kole si vybojovali
Ondřej Dohnal, Vojtěch Přerovský, Žaneta Keberlová, Lukáš Polický a Nguyen Thuc Cong
Tuan. Konalo se 18. dubna na ZŠ Sirotkova. Mezi ostatními soutěžícími se naši žáci neztratili a
dosáhli velmi pěkných výsledků. Ondřej Dohnal byl čtvrtý, Vojtěch Přerovský osmý, Žaneta
Keberlová dvanáctá. Zbylým dvěma počtářům unikl postup do elitní dvanáctky jen o vlásek.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
VÝUKOVÝ PROGRAM NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
V úterý 24. dubna 2012 se žáci třetích tříd naší školy zúčastnili výukového programu na
dopravním hřišti ZŠ Pastviny v Brně - Komíně. Program zaměřený na dopravní výchovu byl
rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části absolvovali žáci pod
vedením lektora didaktické hry a testy týkající se pohybu dětí v silničním provozu, v praktické
části si vyzkoušeli pod vedením instruktora jízdu v autíčkách a na kolech, jak se dokáží
pohybovat na silnici, reagovat na různé dopravní situace a respektovat dopravní značení,
semafory a další „řidiče“ či „cyklisty“. Děti byly na dopravním hřišti poprvé a velmi se jim tam
líbilo. Určitě si jeho návštěvu příští rok zopakují, neboť je to pro jejich bezpečnou účast v
silničním provozu velmi důležité.
DEN ZEMĚ
V úterý 24. 4. zůstaly na druhém stupni naší školy prázdné lavice a všichni žáci slavili Den
Země v terénu. Děti si mohly zvolit program zaměřený na přírodopis nebo zeměpis.
Přírodopisní nadšenci pracovali na nedaleké Stránské skále, kde pomáhali naší planetě
úklidem odpadků, ale také plnili různé ekologicky zaměřené aktivity a úkoly. Trochu strachu
jsme si zažili ve tmě místních štol, které měly za dob druhé světové války plnit funkci továrny
na letadlové motory. Protože je tato lokalita chráněná, dostaly se žákům informace, jak se
chovat a pečovat o ni. Celým dnem nás provázely lektorky sdružení pro ekologickou výchovu
a ochranu přírody Rezekvítek, za což jim patří velký dík.
FANDÍME KOMETĚ
I Jihomoravské náměstí fandí Kometě Brno aneb naši žáci jsou opravdu všude i v kabině :)
http://vutvbrne-festival.rajce.idnes.cz/2012-04-12_Vzhuru_Brno_-_Brno_Kometa/
SOUTĚŽ VE HŘE NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
12. dubna 2012 se žáci vydali reprezentovat naši školu do ZŠ a MŠ Kotlářská na 2. ročník
interpretační soutěže, kde zahráli dvě skladby. Na 1. místě v 1. kategorii se umístil s
klavírními skladbami Jakub Koňárek z 2. A, Helena Ryšavá z 8. A obsadila ve 2. kategorii 3.
místo hrou na flétnu a Anežka Buchtová z 8. A odešla bez medaile, ale získala si přízeň
posluchačů. Zvolila velmi dojemnou skladbu, nad kterou ukápla nejednomu posluchači i slza
71
dojetí. Panu Mgr. Rybičkovi děkujeme za organizaci soutěže a žákům blahopřejeme k
úspěchům.
SOUTĚŽÍME VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Již dvakrát jsme vás informovali o zapojení školy do celostátní soutěže Finanční gramotnost
2011/2012, kterou pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
V tomto ročníku se v České republice zúčastnilo školních kol celkem 20 723 žáků základních
škol a 22 829 studentů středních škol. Jihomoravský kraj byl nejaktivnějším krajem v
kategorii základních škol, kde se zapojilo do soutěže 47 základních škol a celkem 3012 žáků.
Před Velikonocemi proběhlo již i okresní kolo, ve kterém naši školu reprezentovalo družstvo
ve složení: Martin Motal (kapitán), Anna Šarlota Životská a Marek Malimánek. Okresní kolo
obsahovalo 15 náhodně vybraných otázek z oblasti finančnictví, jejichž obtížnost byla vyšší
než obtížnost otázek v kole školním. O celkovém pořadí družstev rozhodoval počet správně
zodpovězených otázek a doba, po kterou tyto otázky družstvo řešilo. Náš tým obsadil ve
velké konkurenci okresu Brno-město výborné deváté místo. Gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci.
ATLETIKOU ZAHÁJENÝ KVĚTEN
Předposlední měsíc každého školního roku si žáci naší školy zpestřují mimo jiné různou řadou
atletických závodů.
Nejprve jsme se zúčastnili závodu o nejrychlejšího běžce Brna, kde žáci druhého stupně
závodili v běhu na 60m a 150m. Nejlepšího výsledku dosáhla Denisa Stojanovičová z 8. B,
která skončila na druhém místě.
V atletickém čtyřboji, který kombinuje rychlost, odraz, vytrvalost a sílu jsme závodili v
konkurenci 16 škol na atletickém hřišti při ZŠ Laštůvkova. Čtyřčlenná družstva se utkají ve
sprintu na 60m, skoku dalekém či vysokém, hodu kriketovým míčkem a vrhem koulí a na
závěr prokáží i fyzickou zdatnost při vytrvalostním běhu. Nejlépe se dařilo starším chlapcům
(Jan Bušina – 8. A, Marek Malimánek, Petr Poláček a Danylo Tlupa všichni z 9. A), kteří
skončili na třetím místě a nominovali se na krajské finále, které se uskuteční v Břeclavi.
Největší atletickou akcí pro nás je vždy Pohár rozhlasu. Závod, který pořádáme ve Slatině a
na kterém si během dvou dnů zazávodí přes tři stovky žáků a žákyň. Vypsané jsou opět
základní atletické disciplíny. Nejlepší školy se pak nominují na okresní finále, kam se letos
podařilo opět postoupit i našim starším chlapcům. Závěrem můžeme říci, že naše atletické
starty a důkladná příprava na ně pomohla mnoha žákům k osobnímu zlepšení, a tak i k
příjemnému pocitu ze sportování, což nám učitelům tělesné výchovy dělá velkou radost.
Všem, kteří reprezentují školu, děkujeme a přejeme další úspěchy.
TESTOVÁNÍ SCIO 2011/2012 - 9. ROČNÍK
Český jazyk - výsledky naší školy jsou nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy a máme
lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.
Matematika - naše škola se řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 60%
zúčastněných škol.
Anglický jazyk - výsledky naší školy jsou nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy a máme
lepší výsledky než 70% zúčastněných škol.
72
BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC
Ve čtvrtek 10. 5. se naši sedmáci zúčastnili monstrózní a velkolepé akce nesoucí název BRNO
A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC. Akce se konala na sportovním stadionu Pod Palackého
vrchem. Sešli se zde žáci několika brněnských základních škol, děti z Dětského domova v
Tišnově a samozřejmě nechyběli naši kamarádi z Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou
mládež v Brně Kociánka. Sportovní program byl obohacen o hudební vystoupení Michaela
Svobody společně s trenérem juniorky HC Kometa Brno Pavlem Pazourkem. Oba výborné
hudebníky doprovázeli ještě lepším zpěvem ti nejmenší z Kociánky. Součástí kulturního
programu byl také tanec. Své taneční kreace předvedli jak studenti ze SS FD Roosevelta, tak
děti z Dětského domova v Tišnově. Všechna vystoupení sklidila veliký potlesk. Celým
dopolednem nás provázelo nejen sluníčko, ale i dobrá nálada. Všichni odcházeli spokojení a
plní zážitků. Na všechny zúčastněné týmy čekaly věcné nebo sladké odměny. Největší
odměnou ovšem byly úsměvy na tvářích našich přátel z Kociánky.
www.vutvbrne-festival.rajce.net
http://www.youtube.com/watch?v=mREq0VV4ODM&list=UUBhCYpp6USohJP2a8KM7zg&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=dGNH7QPuQjQ
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
Venku bylo krásné počasí, které nás vylákalo před školu. Ve středu 9. 5. 2012 odpoledne žáci
1. - 5. třídy zdobili chodník před vchodem do budovy školy svými oblíbenými filmovými
hrdiny. Obrázky se všem moc podařily. Potom nastal ten nejtěžší úkol – vybrat nejzdařilejší
práce. Cenu za 1. místo v 1. kategorii získala Adamcová Sabina ze 2. B a Plocková Natálie z 1.
A. Ve 2. kategorii získaly 1. místo Hrbáčková Klára ze 4. A a Hudečková Lucie z 5. A. Děti byly
malováním nadšeny a za odměnu dostaly krásné ceny a diplomy.
BESÍDKA KE DNI MATEK
V pondělí 14. května 2012 v 16.00 hodin se ve školní jídelně na ZŠ Jihomoravském nám. 2
sešli žáci školní družiny a jejich rodiče. Besídkou oslavili svátek všech maminek. Pásmem
písní, scének, tanců, říkadel, básniček a hrou na flétničky děti poděkovaly a potěšily maminky
i ostatní členy rodiny.
SCHŮZKA BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ A JEJICH RODIČŮ
se koná ve čtvrtek 17. května 2012 v 16 hodin.
ÚPLNĚ BEZPEČNÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Fotky z přehlídky:
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/bez-prilby-a-chranicu-je-cyklista-zranitelnyupozornily-deti-20120607.html
http://zsjihomoravske.rajce.idnes.cz/Bezpecna_modni_prehlidka_2012_BDBU
73
SBĚR PAPÍRU 2012
V letošním ročníku naší sběrové akce jsme nashromáždili 4 240 kg, za které jsme získali 8 480
Kč. Jako tradičně je použijeme na charitativní účely.
Nejlepší sběrači byli žáci 4.A, kteří donesli přes 900 kg starého papíru. Druzí skončila 6.B a
třetí 8.A.
Děkujeme!
74
9.A PŘÍŠTÍ ROK
Naši deváťáci se chystají v příštím školním roce studovat tyto obory:
Gymnázium (3)
Ekonomické lyceum
Ekonomika a podnikání
Obchodní akademie (2)
Ekonomické lyceum
Masér sportovní a rekondiční
Asistent zubního technika
Zdravotnický asistent (2)
Aplikovaná chemie - analytická chemie
Technické lyceum
Informační technologie (2)
Informační služby
Multimediální tvorba
Modelářství a návrhářství oděvů
Hotelnictví
Pedagogické lyceum
Truhlář
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Kuchař - číšník
Pekař
Stavebnictví
VELKÝ ÚSPĚCH V ATLETICE
Ve středu 13. 6. proběhla na ZŠ Svážná OLYMPIÁDA DĚTÍ 1. STUPNĚ ZŠ MĚSTA BRNA V
ATLETICE v kategorii žáků 1. a 2. ročníku. Naši školu reprezentovalo družstvo děvčat a
chlapců 2. tříd, a to v běhu na 60 metrů, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem, v tomto
složení: Klára Kupková, Barbora Neužilová, Adéla Pokorná, Ondřej Chmela, Miroslav Kyprý,
Tomáš Šťastný.
V obrovské konkurenci 20 škol z celého Brna obstáli naši druháci na výtečnou a v
dramatických soubojích vybojovali jako družstvo vynikající 2. místo.
Všem atletům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
75
Schváleno školskou radou dne 22. 10. 2012
Projednáno v pedagogické radě dne 28. 8. 2012
Mgr. Olga Bauerová, ředitelka
Použité zkratky:
ŠVP
ŠvP
LVK
DVPP
školní vzdělávací program
škola v přírodě
lyžařský výcvikový kurz
další vzdělávání pedagogických pracovníků
76
Download

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012