Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185
Národních mučedníků 185,33901 K1atovy IV. ; .: 376312 154,
fax: 376326089, e-mail: [email protected] ;
internet: www.maszskt.investtel.cz;
IČO: 70874409
Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2012/2013
1. Charakteristika školy
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, Národních
mučedníků 185, Klatovy 4,33901
příspěvková organizace
IZO: 102 164282
IČO : 708 74409
tel: 376 312 154, fax: 376326089,
e-mail: [email protected]
ředitelka školy: Mgr. Emilie Salvetrová
Název a adresa zřizovatele: Město Klatovy, náměstí Míru 62,33901 Klatovy
Poslední zařazení do sítě škol
č.j, : 870412007-21 ze dne 02.07.2007, s účinností od 01. 09. 2007
1.1.
Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě)
Adresa
Hlavni budova,
ředitelství
Odloučené pracoviště
1.2.
Národních mučedníků 185, Klatovy 4, 339 01
Zižkova 360, Klatovy 4, 339 01
Počet žáků
2
42
399
Vzdělávací program školy
C.I
Název vzdělávacího programu
Syp Skola pro život
20912007
V ročníku
1.- 9.
-
-
Rozšířená výuka předmětů
tělesná výchova
1.3.
Počet
tříd
17
Součásti školy
Název součásti
MS
ZS
ZvS
ZUS
DDM
Státní jazyková škola
SD, SK
SD (samostatná)
SK (samostatná)
Kapacita
Počet tříd,
oddělení
11/12
12/13
11/12
12/13
11/12
12/13
Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
756
756
443
441
19
19
29,401
180
180
120
120
4
5
3,837
Počet žáků
I
Název součásti
Sl
Skolní výdejna
1.4.
I
I
I
Kapacita
I
I
Počet stravovaných
dětí, žáků
zaměstnanců
cizích
406
-
43
92
-
-
850
-
Počet
přepočtených
pracovníků
6,3
-
Typ školy: úplná ZŠ
spojené ročníky v jedné třídě: ne
1.5.
Spádový obvod školy (odkaz na vyhlášku m. Klatov č..... )
Do naší školy dojíždí celkem: 164 žáků (37,2 % všech žáků) z těchto obcí:
Běšiny
Bezděkov
Bolešiny
Čachov
Čihaň
Dlažov
Hoštice
Chlistov
Chudenice
Janovice nad Úhl.
ležovy
Kolinec
Lomec
Měčín
Mochtín
..
16
27
1
1
12
7
1
1
3
Nýrsko
Plánice
Plzeň
Pocinovice
Poleň
Předslav
Přeštice
Slavošovice
2
2
2
1
1
3
1
1
8
4
1
4
5
2
30
Staňkov
Strážov
Sušice
Švihov
Týnec
Vrhaveč
Zavlekov
1
2
1
1
4
34
1
S·'
rr ly
-peciam tříd
Počet tříd
í
Speciální třída
S rozšířenou výukou
..
17
1
-
I n dílVIOd ua'1m,.Int egrace
Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj. poruchou učení a chování
Celkem
Poznámka
Počet
zařazených žáků
8
pOS
izenyc
1aký předmět:
e
I,
In
lVI
ua m vz e avaci
Počet žáků
1
-
1
18
20
p
an
1.8.
Materiálně technické zajištění školy
Pro výuku tělesné výchovy se na naší škole využívají dvě tělocvičny. Ve školním roce
2007/2008 byla realizována stavba nového sportovního víceúčelového hřiště s umělým
povrchem.
K prohloubení znalostí o počítačích a o výpočetní technice jsou zřízeny dvě počítačové
učebny. Z projektu EU- peníze školám jsme vybavili jednu učebnu novými počítači.
V několika učebnách jsou instalovány interaktivní tabule s programem Smart Board.
Téměř ve všech třídách pracují vyučující s interaktivními tabulemi 3M, které jsme zakoupili
z programu EU- peníze školám.
Na chodbě v prvním patře je umístěno promítací zařízení, na němž běží fotografie
z různých školních akcí.
Chodbu jsme oživili stolním fotbalem, který je dětmi hojně využíván.
Vybavení učeben je závislé na finančních možnostech školy, nábytek ve školních třídách
je obnovován.
1.9.
Školská rada
Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla na třech jednáních. V tomto školním
roce pracovala ŠR v pětičlenném složení (zástupkyně Města KT paní Hilscher odešla na
rodičovskou dovolenou). Ostatní členové ŠR pracovali v původním složení ve stejných
funkcích.
První schůze se konala 22. 10.2012 a členové byli seznámeni s materiály školy na další
školní rok, s výročními zprávami, s minimálním preventivním programem a s usnesením
schůze z 11.6.2012. Paní ředitelka seznámila ŠR s činností školy a s projekty, kterých se
škola účastní.
Na druhé schůzi, která se konala 19. 11. 2012, byla projednána možnost vyhlášení
konkurzu na místo ředitele Masarykovy ZŠ po uplynutí šestiletého období. Na základě
podnětu ŠR byl zřizovatelem konkurz vypsán na květen 2013 a do funkci byla jmenována
dosavadní ředitelka školy, Emilie Salvetrová, jako vítěz konkurzu.
Příští zasedání ŠR se uskuteční na podzim roku 2013.
2. Údaje o pracovnících školy
..
I
" t nancic, h s"koly
21 P"re hl e d o zames
Počet všech pracovníků *
* lomené
52/45,849
číslo: fyzický stav/přepočtený stav
Počet pedagogických pracovníků
*
38/33,511
..
22 Persona'1Dl' zmeny
Počet učitelů, kteří nastoupili na školu
- z toho absolventů PF, VS (u SD absolventů SPgS)
Počet učitelů, kteří odešli ze školy
- z toho na jinou školu
- z toho mimo školství
Počet pracovníků v důchodovém věku
Skolní rok 201212013
1
2
2
-
·.
23 V'-yu k a ve d ena' o db orne zpuso bT
nym UCle em
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
549
- z toho počet neaprob. hodin
%
100
5,6
V kterých předmětech
Cvičení z matematiky,
pracovní činnosti, anglický
jazyk, hudební výchova,
výtvarná výchova, příprava
pokrmů, zeměpis, provoz a
údržba domácnosti,
výchova ke zdraví.
některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):
·.
a Sl vz e avam pe agoglc. k'
ryc h pracovní u
Počet vzdělávacích akcí
12
Celkový počet účastníků
28
Vzdělávací instituce
Krajské centrum vzdělávání Plzeň, Jihočeská
univerzita České Budějovice, Služba škole
Mladá Boleslav, Pavel Zeman Jindřichův
Hradec, Nová škola Brno.
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
·.
apis za u
Počet dětí u zápisu
66
o
pro šk
S . ro k2012/13
Počet odkladů
Skutečný počet
přijatých dětí
navržen
skutečnost
16
18
48
• TI ly
Skutečný počet 1.tříd
2
3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky
Počet
Z toho přijatých na
celkem
gymnázia
SS
s
maturitou
SOU
U
I
I
I
I
54
4
30
20
I
I
I
I
Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia
-
18
14
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/13
Počet kurzů
Počet absolventů
O
Jiné
O
Casový rozsah
(počet hodin/týden)
O
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1. Prospěch žáků
Počet žáků
celkem
Prospělo s
Hodnoceno
Prospělo
Neprospělo
Opravné
vyznamenáním
zkoušky
slovně
(s pochvalou)
441
221
1
210
10
4
analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání
4.2. Chování žáků
Snížený stupeň z chování:
~~~
_2. stupeň
I 3.stupeň
Počet žáků:
I------I-.-PO-I-.----~------II-.~-PO-I-.----.
1
4.3. Docházka žáků
I. pol.
1Zameškané hodiny
1- z toho neomluvené
19294
O
4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů
Volitelné předměty:
6.roč. - německý jazyk, ruský jazyk
7. roč. - německý jazyk,
8. roč. - informatika, konverzace v Aj, technická praktika,
- německý jazyk, ruský jazyk,
9. roč. - informatika,
- německý jazyk,
- technická praktika,
- estetická výchova
- cvičení z Čj, M.
Nepovinné předměty:
sborový zpěv,
pohybové hry,
sportovní příprava,
náboženství.
II.pol.
27747
160
4.5.
Zkušenosti se ŠVP
V letošním roce probíhala výuka podle ŠVP "Škola pro život" v 1.- 9. ročníku. Žáci
dosáhli požadovaných výstupů podle svých schopností a zájmu o předmět. Průřezová témata
byla v průběhu vyučování vhodně zařazována.
5. Nadstandardní
aktivity
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky ... )
Škola nabízí řadu zájmových kroužků a nepovinných předmětů tak, aby jejich skladba
vyhovovala jak místním, tak dojíždějícím dětem a odrážela pestrost jejich zájmů. Žáci mohou
navštěvovat různé kroužky - výtvarný, sportovní, basketbal, gymnastiku, fotokroužek, šachy,
kroužek angličtiny, nepovinné předměty - náboženství, sborový zpěv, pohybové hry.
Naše škola spolupracuje s mnoha místními organizacemi:
Klatovské muzeum - Účastníme se besed a programů týkajících se historie, kulturních
zvyklostí (Vánoce, Velikonoce), výstav, ukázek řemeslné výroby.
Kino Šumava - Z nabídky kina pravidelně vybíráme filmy ke zpestření i doplnění učiva.
Stálá divadelní scéna Klatovy - Kromě vzdělávací a zábavné stránky rozvíjí pravidelné
návštěvy divadla také povědomí o správném chování a vštěpují žákům společenské a kulturní
návyky.
Městská knihovna - Žáci se seznamují s chodem knihovny, hovoří o knihách. Žáci nižších
ročníků se úspěšně zúčastnili Velké čtenářské soutěže.
KD Družba - K doplnění učiva využíváme programů pořádaných KD Družba.
DDM - Hlavně při hodinách výtvarné výchovy využíváme pomoci DDM při představování
nejrůznějších výtvarných technik.
Ve škole působí dva pěvecké sbory. Zvoneček na 1. stupni, Sněženky a machři na
stupni druhém.
Předvánoční pěvecké vystupování zahájil sbor Sněženky a machři v nové sestavě dne
23. listopadu 2012 před klatovskými seniory v domově v Podhůrčí. Zimní a vánoční písně
zpestřily běžný prosincový den i klientům v Domě seniorů v Újezdci.
Adventní neděli rozezpívaly oba školní sbory na tradičním koncertě v KD v Klatovech
16. 12.2012.
Na zajištění vánočního programu pro žáky mateřských škol opět spolupracovaly oba
sbory naší školy - Zvoneček a Sněženky a machři. Obě sbormistryně, p. uč. Žižková i p. uč.
Steinerová, předvedly svůj repertoár v pestrém programu doplněném i krátkým divadelním
vystoupením. Na přípravě tohoto pořadu se podíleli i další pedagogové naší školy.
Starší sbor se zúčastnil koncertu na klatovském náměstí v rámci tradičních vánočních
trhů a absolvoval 20. 12.2012 vánoční zpívání v německé družební škole v Bischofsmaisu.
Tradičně byla po vánočních prázdninách odstartována školní kola soutěže v sólovém
zpěvu Karlovarský skřivánek. Do krajského kola postoupily tyto žákyně: Anna Kubová
z 5. ročníku a ze starších dívek to byly zpěvačky Klára Voštová, Klára Englová a nováček
soutěží, Tereza Tesařová. V silné konkurenci si i letos vedla nejlépe nejmladší Anička
Kubová. Z třetího místa v krajském kole postoupila do kola celostátního.
V letošním roce se Sněženky a machři zúčastnili také Krajské přehlídky pěveckých
sborů v Rokycanech. V soutěži jsme se umístili v bronzovém pásmu.
Klatovská veřejnost měla možnost poslechnout si Sněženky a machry i Zvoneček na
náměstí Míru při velikonočních trzích.
Dne 2. 5. 2013 se konal již xv. ročník přehlídky pěveckých sborů, na němž nechyběli
samozřejmě ani oba zástupci naší školy.
Mezi oblíbené každoroční akce patří i festival dětských pěveckých sborů v plzeňské
synagoze. Zpěváci 2. stupně naší školy si zde zazpívali 15.5.2013.
Vyvrcholením celo školního snažení se stala akademie pod názvem "Kočičí mejdan",
kterou ve spolupráci s ostatními pedagogy školy uspořádaly oba sbory v sále kina Šumava
Klatovy 6. 6. 2013. Tradičně se vystoupení zúčastnili i kamarádi z německé školy
v Bishofsmaisu. Záznam akademie pořídila televizní společnost Filmpro Klatovy.
V červnu uspořádala Myslivecká jednota soutěž My a příroda. V pěvecké části se
předvedlo několik našich zpěvaček z prvního i druhého stupně. Nejlépe se umístila Michaela
Voráčková. Získala stříbrný pohár.
Náročný program uzavřelo 27. 6. 2013 vystoupení na klatovském náměstí v programu
"Na jedné lodi". Zde se oba sbory zazpívaly během dopoledního pásma vystoupení
jednotlivých škol. Děti zdravé i handicapované se zde báječně bavily "na jedné lodi".
Podle plánu se v letošním školním roce uskutečnila řada exkurzí.
Nejstarší žáci navštívili Parlament ČR, prohlédli si jak Poslaneckou sněmovnu, tak Senát.
Žáci 8. ročníku se vydali po stopách historie. Cesta vedla k památníkům, které se do paměti
lidí zapsaly zejména z doby 2. světové války. První zastávkou byl památník v Lidicích, kde se
všichni návštěvníci postupně seznamují s historickými událostmi. Mezi nejpůsobivější část
prohlídky patřila vyprávění lidických matek a dětí. Po prohlídce muzea, pietního místa Lidic,
sousoší dětským obětem druhé světové války a Růžového sadu cesta pokračovala do
Terezína. Pevnost Terezín byla žákům přiblížena zejména prohlídkou, při níž si žáci mohli
vyzkoušet i krátkodobý pobyt v přeplněné cele či temné samotce. Na závěr putování byla
panem průvodcem vybrána návštěva tehdej šího krematoria.
Hudební vzdělání si žáci prohlubovali při různých hudebně vzdělávacích pořadech. Školu
navštívil dokonce celý orchestr složený ze žáků ZUŠ Klatovy vedený panem Kaňkou, zpestřil
výuku 6. tříd, dirigent pohovořil o jednotlivých nástrojích, pro 6. - 8. třídu se uskutečnil
adventní koncert.
Děti z 2. stupně zhlédly muzikál Noc na Karlštejně v plzeňském divadle, některé třídy
navštívily divadelní představení Pygmalion také v Komorním divadle Plzeň.
Inspiraci na své budoucí povolání mohli žáci 9. ročníků najít při Akademii řemesel. Žáci
starších tříd se byli podívat na slavnostní tabule, které vytvořili žáci posledních ročníků SZPŠ
v Klatovech. Poznatky z dějepisu žáci prohlubovali při pořadech Muzea Klatovy. Pro 5., 6. a
7. třídy se uskutečnil pořad Život rytířů za vlády Lucemburků, který pořádala pardubická
agentura Perštejni. Před podzimními prázdninami se v naší škole uskutečnil Den dějepisu pro
žáky 8. ročníku. Celý den byl zaměřen na téma Baroko a jezuité v Klatovech. Žáci pracovali
ve dvojicích na zadaných úkolech. Ve třídách prezentovali zpracovaná témata, vyprávěli
o mariánském zázraku, tvořili časovou osu barokní doby, vyzkoušeli si své znalosti v testu.
Součástí Dne dějepisu byla i vycházka k barokním památkám ve městě a návštěva jezuitského
kostela a katakomb. Čtvrté, šesté a sedmé třídy navštívily lékárnu U Bílého jednorožce a nově
zrekonstruované katakomby.
Rok 1968 přiblížila při besedě žákům 9. třídy hlasatelka Kamila Moučková a spisovatelka
Petra Braunová. Poznatky o holocaustu si děti prohloubily také zhlédnutím filmového
představení Nicolas Winton - Síla lidskosti.
Třídy 1. stupně si zopakovaly teorii o dopravní výchově a své poznatky ověřily v praxi na
Erbenově náměstí. Žáci 2. ročníku navštívili klatovské gymnázium, kde pro ně studenti pod
vedením paní učitelky Šárky Chobotové připravili program nazvaný Den s přírodou.
První část programu se odehrávala v laboratoři, kde si druháci prohlédli živočichy v akváriích
a teráriích, pozorovali mikroskopem a účastnili se několika zajímavých pokusů, např.
nehořlavý kapesník, umělá krev apod. Druhá část programu byla soutěžní. Na deseti
stanovištích si děti vyzkoušely své znalosti o přírodě. Třetí část byla tvořivá, úkolem bylo
sestavit obrázek z přírodnin.
Své znalosti ze zdravovědy si starší žáci vyzkoušeli na akci připravené studenty Střední
zdravotnické školy v Klatovech - První pomoc. Jak správně pečovat o svůj chrup a čistit si
zuby se učili všichni žáci se studenty stomatologie v Plzni.
V zimních měsících zdokonalují starší žáci své umění na dvou lyžařských a
snowboardových výcvicích. V červnu zájemci z 8. ročníku splouvali Otavu, deváťáci část
Vltavy.
Sportovní talent předvádějí žáci při sportovních turnajích a závodech (plavání,
volejbal, tlorbal, gymnastika, vybíjená, přehazovaná, hokej, kopaná, softbal).
V září se konal jako každoročně cykloturistický kurz pro žáky 6. ročníků. První den si děti
nejdříve ráno ve třídách zopakovaly povinné vybavení kola i jeho doplňky, povídaly si o
technice jízdy na silnici i v terénu a na závěr si prozkoušely řešení dopravních situací. Po
deváté hodině nasedli na kola a vyjeli do terénu. Vedli si velmi dobře a po okolních
silničkách a lesních cestách najeli přes 25 km. V průběhu cesty si stačili povídat také o okolní
krajině a zbyl čas i na hry v lese. Druhý den všichni vyrazili do přírody pěšky.
Své vědomosti potvrzují žáci v mnoha soutěžích, např. olympiáda z českého a anglického
jazyka, olympiáda ze zeměpisu, dějepisu, Matematický klokan, Pythagoriáda. Milovníkům
zpěvu je určena soutěž Karlovarský skřivánek. Pravidelně se účastníme také recitační soutěže
a řady výtvarných soutěží. Několikrát ročně probíhají společné akce s německou družební
školou v Bischofsmaisu.
Projektový den se uskutečnil dne 9. 5. na téma Zdraví a zdravý životní styl. Náplň
výuky byla velmi různorodá. Pro každou třídu třídní učitelé připravili program, který se
nejlépe hodil k jejich věku a současně rozvíjel dosavadní znalosti. Pedagogům s přípravou
pomáhali i odborníci různých organizací. Uskutečnila se např. prohlídka ZZS, zdejších
hasičů, proběhly semináře na téma zdravá výživa, program "Putování galaxií", prevence
nechtěných těhotenství, nácvik poskytování první pomoci. Samozřejmou součástí byly i
pohybové a sportovní aktivity žáků.
Celou řadu akcí zajišťovala školní družina.
Halloween - vaření barevného pudinku, řádění v maskách a strašidelná výprava po
škole,
Čertovský korfbal -masopustní veselí a rej masek, sportovní soutěž,
Den Země - třídění odpadu, sport a kvíz,
Den dětí - Pan Pohoda - návštěva s programem,
Mimo těchto celodružinových akcí probíhala paralelně řada družinových akcí v jednotlivých
odděleních. Dlabala se dýně, uskutečnila se pěvecká soutěž Rozjezdy pro hvězdy, hrálo se
divadlo, probíhaly přespolní běhy s vědomostní soutěží, chodilo se na výstavy, byla
uspořádána diskotéka, hrály se stopované, pod názvem Malý doktor byla uspořádána beseda
o první pomoci, proběhla návštěva knihovny ve škole, návštěva Barokní lékárny a kina, létalo
se na koštěti. Děti si vyzkoušely, jak se žije s handicapem, soutěžily v historii Klatov.
O zajímavých akcích a úspěších školy se zájemci dovídají na internetových stránkách
školy a ve školním časopise Masčásek. Činnost školy prezentujeme též v Klatovském deníku.
5.2. Mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti)
Žáci se účastní kulturních vystoupení pro veřejnost, např. vystoupení pěveckých
sborů.
V letošním roce proběhla celá řada akcí pro mateřské školy v rámci projektu
Předškolák. Děti z mateřských škol měly možnost se seznámit se školou za pomoci starších
spolužáků a pedagogů. Uskutečnilo se několik akcí :
1) Malý informatik - v počítačových učebnách měly děti možnost pracovat s počítači
za pomoci žáků 9.tříd.
2) Cvičíme se zvířátky - při zábavném cvičení si děti mohly prověřit svoji obratnost.
3) Den otevřených dveří - předškoláci spolu s žáky 1. tříd absolvovali hodiny
matematiky, českého jazyka a prvouky. Mohli se podívat na výuku i ve vyšších
ročnících.
4) Zápis do 1. tříd - zápis proběhl formou hry, kdy budoucí prvňáčky provázely
pohádkové postavičky. Děti pracovaly u interaktivní tabule, vybarvovaly obrázky,
přednášely básně ..
5) Beseda s rodiči - "Nebojte se 1. třídy" - informace o problematice nástupu do školy a
jejího úspěšného zvládnutí podaly paní učitelky 1. stupně.
Zajímavé údaje o škole si rodiče i široká veřejnost mohou přečíst na webových
stránkách školy www.maszskt.investte1.cz .
S.3.Účast v soutěžích
Soutěž
mezinárodní
republiková
regionální
Název soutěže
Počet
zúčastněných
žáků
1. místo
Umístění
2. místo
3. místo
Ekofor (Vv)
Coca cola školský
pohár
10
13
Karlovarský skřivánek
Olympiáda v Čj
Přehlídka sborů
My a příroda
Z místa na místo (Vv)
Šťastné stáří
Šestkový volejbal
Přespolní běh
Coca cola školský
pohár
Olympiáda
v programování
4
1
20
10
30
15
7
6
13
1
1
20
13
1
okresní
5.4.
Atletický trojboj
Plavání
Klokánek
Pythagoriáda
MC Donaldscup
Olympiáda v Čj
Recitace
Olympiáda v Aj
Zeměpisná olympiáda
Matematická olympiáda
[email protected]
Biologická olympiáda
Mladý zahrádkář
My a příroda
Hasiči a my (Vv)
Coca cola školský
pohár
Zimní olympiáda
mládeže
Přespolní běh
Šestkový volejbal
Čtyřkový volejbal
Modrý volejbal
Pohár rozhlasu
Atletický čtyřboj
Florbal
Olympiáda
v programování
Talentová soutěž
v psaní na klávesnici
Šachy
5
12
1
3
24
2
2
4
3
1
2
3
3
25
15
1
13
13
4
18
8
11
4
33
5
23
2
4
8
4
1
13
11
1
1
1
1
1
4
2
1
6
4
12
5
13
4
4
1
Údaje o spolupráci s odborovou organizací:
Spolupráce s odborovou organizací probíhá na základě Kolektivní smlouvy a aktuální situace.
5.5.
Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky
-"družební" školy, atd.)
Také v školním roce 2012/2013 pokračovala
spolupráce
s partnerskou
školou
v Bischofsmaisu.
20. 12. 2012 vystoupili žáci pěveckých sborů naší školy na vánočním koncertu v německé
škole.
Další spolupráce byla zaměřena na žáky 4. ročníků obou škol. Spolupráce byla zahrnuta
do projektu s názvem "Život bez hranic". V rámci toho navštívili žáci 4. ročníků
z Bischofsmaisu 15. 5. 2013 naši školu. Po přivítání, které bylo spojeno s pohoštěním, si
všichni společně zahráli fotbal a vybíjenou. Po obědě byla na programu prohlídka barokní
lékárny
U
Bílého
jednorožce
a
návštěva
katakomb.
10. 5. přijeli němečtí pedagogové na návštěvu k nám. Prohlédli si historické památky Klatov
a následovalo přátelské posezení při společné večeři.
4. a 5. 6. byla pro žáky 6. tříd připravena exkurze do příhraniční oblasti Bavorska. Žáci
postupně navštívili město Neukirchen, sportovní centrum Hoher Bogen, zoologickou zahradu
v Lohbergu, Velké javorské jezero a nakonec se zastavili ve Zwieselu.
6. 6. 2013 odpoledne se v kině Šumava konala akademie "Kočičí mejdan". Při ní vystoupil
také pěvecký sbor dětí z partnerské školy. Před vystoupením si němečtí kamarádi prohlédli
centrum města.
V úterý 25. 6. odjeli žáci našich 4. tříd do Ludwigsthalu v Bavorském lese. Zde mohli
pozorovat zvířata, která se volně pohybují ve výbězích.
Mimo rámec projektu navštívili 27. 6. naši žáci 4. ročníků školu v Bischofinaisu. Společně
s německými kamarády si zasportovali. Tentýž den se konalo setkání pedagogů obou škol
v Bischofsmaisu.
6. Výchovné poradenství
6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Výchovné poradenství vychází z celoročního plánu, ten je vypracován vždy na
začátku školního roku, jednotlivé akce a činnosti jsou rozvrženy po jednotlivých měsících. Na
začátku školního roku je největší pozornost věnována doplnění kartotéky vad a poruch dětí a
zpracování individuálních vzdělávacích plánů.
Během školního roku se poskytují žákům
i rodičům informace, konají se konzultace se žáky i s rodiči, řeší se společně výchovné i
prospěchové problémy. Ze všech jednání je písemný záznam. V prvním pololetí školního
roku je věnována zvýšená pozornost volbě povolání. Žáci z 5. a 7. tříd jsou informováni o
možnosti studia na gymnáziu. Vycházející žáci jsou seznamováni s možností dalšího studia.
Jsou jim podávány podrobné informace o vyplňování přihlášek pro studium na SŠ. Výchovná
poradkyně monitoruje předběžný zájem žáků o studium po ukončení ZŠ. Rodiče žáků 8.
ročníků byli informováni o možnosti zadání profesních testů přímo v PPP Klatovy. Výchovná
poradkyně seznámila PR s výsledky přijímacího řízení na SŠ.
Vyučující jsou výchovnou
poradkyní informováni o nově integrovaných žácích v průběhu školního roku.
Velký důraz klademe na předcházení a okamžité řešení rizikového chování žáků a
šikany. Výchovná poradkyně spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, s vedením školy,
s oddělením OSPOD při MěÚ Klatovy, s PPP a s SVP v Domažlicích a s organizací
DOMUS.
V letošním školním roce se žáci v rámci volby povolání zúčastnili exkurzí na SPŠ,
Akademii řemesel, organizované Hospodářskou komorou v Klatovech.
6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Cíle programu pro letošní školní rok byly splněny. Klima tříd se díky třídním
učitelům, výchovné poradkyni a spoluprací s PPP Domažlice (p. Hendrichovou) daří
postupně zlepšovat. Na základě našeho požadavku bylo uskutečněno sociometrické šetření ve
třídě 6.A kvůli podezření na šikanu. Přineslo kladné výsledky. Návykové látky se na naší
škole vyskytly v 7.B, žáci byli potrestáni a byla učiněna další povinná opatření v rámci
OSPOD, Policie atd.
MPP byl v letošním školním roce hodně postaven na projektu EU OPVK ve
spolupráci s PPP Domažlice. Šestým až devátým ročníkům byla poskytnuta série přednášek a
workshopů na témata: Poznáváme projevy agresivity, Jak se bránit šikaně, O kyberšikaně,
O závislostech.
Na začátku školního roku proběhl adaptační kurz pro 6. ročníky. Uskutečnila se celá
řada besed, filmových a divadelních produkcí, sportovních a osvětových akcí dle celoročního
plánu MPP. Největší ohlas zaznamenalo filmové představení Síla lidskosti o N. Wintonovi,
divadelní představení o Shakespearovi od dramatického oboru ZUŠ Klatovy, Hrou proti
AIDS uspořádané OHS Klatovy a přednáška o nechtěném těhotenství od agentury Společnost
pro život.
Celoročně probíhala spolupráce s organizacemi: Klatovské muzeum, KD Družba,
Kino Šumava, DDM Klatovy, SDS Klatovy, Chapadlo a Budík, Městská knihovna, Město
Klatovy, Policie ČR, Klatovská nemocnice, PPP Klatovy a Domažlice, OSPOD a další.
ŠD svůj program naplňuje průběžně a je velmi pestrý a bohatý. Rodiče a žáky o nich
pravidelně informuje na svých nástěnkách a webových stránkách školy.
Na červnovém semináři preventistů základních a středních škol byla učiněna nabídka
akcí a možností využití volno časových aktivit do příštího školního roku. Chtěli bychom dle
časových a finančních možností využít některé nové neokoukané besedy a workshopy, které
jsou v nabídce. Budou aktuálně zařazeny do plánu MPP na příští školní rok 2013/2014.
S informacemi MPP, aktivitami a akcemi školy jsou žáci, veřejnost a rodiče
seznamováni pravidelně na třídních schůzkách, při konzultacích s třídními učiteli, výchovnou
poradkyní, vedením školy, na webových stránkách a úřední desce školy.
6.3. Vyhodnocení školního programu EVVO
Environmentální
výchova se v průběhu školního roku promítala do všech
vzdělávacích oblastí především průřezovými tématy ŠVP, realizací námětů pro EVVO ve
vyučovacích předmětech z dlouhodobého programu a v průběhu projektového dne s názvem
Zdraví a zdravý životní styl.
Mladší i starší žáci absolvovali v průběhu roku přednášky o hygieně ústní dutiny
prezentované studenty medicíny a všichni si vyzkoušeli správný postup při čištění zubů.
Přednášky a následné besedy s rozborem modelových situací na téma prevence pohlavních
chorob (Hrou proti AIDS) a nechtěných těhotenství nutily k zamyšlení nad vážnými
zdravotními problémy mladé generace. Žáci 1. stupně ověřovali svoje znalosti o přírodě při
akcích Den s přírodou, Podzimní stopovaná nebo Den s lesy.
Všechny ročníky se zapojily v rámci květnového projektového do řešení problematiky
zdravého životního stylu. Návštěva Zdravotnické záchranné služby v Klatovech, ukázky a
praktický nácvik poskytování první pomoci a exkurze v Hasičském záchranném sboru
pomohly k pochopení významu integrovaného záchranného systému. Formou soutěží si žáci
uvědomili potřebu fyzické zdatnosti, pravidelného stravování, nebezpečí aditiv obsažených
v potravě i význam označení výrobků fair trade.
Přednáška zaměstnance JE z Temelína a exkurze do temelínského informačního centra
poskytly vytvoření představy o bezpečnosti provozu jaderných elektráren. Prostřednictvím
referátů se žáci zamýšleli nad obnovitelnými zdroji energie, nad druhotným využitím plastů a
negativním vlivem činnosti člověka na přírodu. K pochopení potřebných změn v našem
životním stylu podnítily i soutěže o využití bylin, exkurze do čističky odpadních vod
v Klatovech spojená s projektovým vyučováním o vlastnostech a významu vody, besedy
o rybách a rybníkářství, zhlédnutí velkoplošné projekce Madagaskar a vědomostní kvíz
o zdravé výživě.
Svůj kladný vztah k ochraně přírody prokázali žáci vytvořením koláže u příležitosti
letošního Dne Země, návštěvou Národního parku Šumava a zoologické zahrady během
školního výletu, tříděním odpadů ve škole a řešením úkolů k jejich recyklaci, reprezentací
školy v okresním kole BiO, v okresní soutěži Mladý zahrádkář a ve výtvarné a hudební
kategorii soutěže My a příroda 2013.
6.4. Spolupráce
s PPP, SPC
V tomto školním roce pokračovala výuka ve speciální třídě 9. roč. Vzhledem k počtu
dětí, které jsou v této třídě, a řady dalších žáků s vývojovými poruchami učení a chování
v běžných třídách, je důležitá spolupráce s pracovnicemi ppp v Klatovech.
Pracovnice PPP každoročně zajišťují ve spolupráci s výchovnou poradkyní 2. stupně pro
zájemce z 8. tříd tzv. "profi testy", které žákům umožňují lepší orientaci při volbě budoucího
povolání.
6.5. Spolupráce
s rodiči, policií, zřizovatelem
I v letošním školním roce jsme navázali na dobrou spolupráci s rodiči. Pravidelné schůzky
SRPDŠ se konaly v těchto termínech:
- 15. 11. 2012,
- 11. 04. 2013.
Individuální pohovory s rodiči žáků probíhaly vždy podle potřeby.
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI + informace o dalších
kontrolách školy (SSZ, hygiena
)
-(doložit kopiemi zpráv)
Protokol
Č.
j. ČŠIP - 965/12- P
8. Výkon státní správy
..
8 1 R oz h o d nu ťI re ďt
šk ory
I
I eIe s
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zařazení dětí do MS, Sl, SD
v
Počet
18
2
554
8.2. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: O
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: O
Počet žáků osvobozených z výuky:
I Předmět
Tělesná výchova
Počet žáků
3
Počet odvolání
O
O
O
8.3. Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu
O
O
O
O
O
8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Uveďte zprávu z oblasti poskytování informací za rok 2012
a) počet podaných žádostí o informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez
uvádění osobních údajů,
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
O
O
O
O
O
9. Analýza školního rokuZávěry pro práci ve školním roce 201312014:
Klást důraz na vzdělávací a současně výchovné cíle při vzdělávání žáků
(samostatnost, důvěra ve vlastní schopnosti, mezilidské vztahy).
Podchytit první náznaky rizikového chování žáků a navázat blízkou spolupráci
s rodinou žáka.
Zpestřit výuku prostřednictvím interaktivní výuky a počítačových programů.
Hospodaření školy
za rok 2012
1. Údaje o zaměstnancích
Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012
( fyzický stav/ přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
38/33,479
14/12,391
25621,-
14560,-
2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2012)
dotace na přímé výdaje ze státního
rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu
zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů - školné SD
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy
Hlavní
činnost
17199
Doplňková
činnost
-
CELKEM
-
-
-
4071
160
-
-
4071
1 489
-
-
17199
160
1 489
-
b) Výdaje (kalendářní rok 2012)
Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
investiční
neinvestiční
17 199
z toho:
- přímé náklady
17 199
i--==!===~~~~-::-:--------+---------------------------na platy pracovníků
12 458
r-------:----:--:,--------:---:--::-:-:----:--------+---------------------------ostatní osobní náklady
126
r----;-;------;-----:----:------=::-:-=-=:-------+---------------------------zákonné odvody + FKSP
4 360
Hlavní
činnost ostatní
zdroje
Doplňková
činnost
CELKEM
17199
17 199
12 458
------------------------------------------------------------------126
----------------------------------------------------------------------4 360
------------------------------------------------------------------
f------,-,-..,.----,-----,,-,--=--:-,.--------_+---------------------------- ----------------------------------------------------------------------náklady na DVPP
4
4
f------,-,-..,.----,-----,-_,__-.".......,-----_+--------------------------------------------------------------------------------------------------náklady na učební pomůcky
94
94
f-----:-----:--::-:-:-~--__:__,__-__,,_,____,__+--------------------------------------------------------------------------------------------------přímé ONIV(cestovné, úraz. poj, OOPP)
157
157
f---------,:---:-.,..,--...,-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------ostatní náklady
f-------------,.-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------
- provozní
l=~;,,;,;;,;;;;,;,;~;;;,;,;;,;~~
náklady
___1_____________________________
_
_
energie
f---------------+----------------------------opravy a údržba nemovitého majetku
f-------:-:-----,-------------+----------------------------nájemné
f-------:'----:---....,---,-,-----------I-----------------------------odpisy majetku
1 619
717
,
,
-----------------------------------------------------------------------
47
47
v,
Skutečnost
48,159
12458
126
Vedoucích pracovníků
V oblasti cizích jazyků
K prohloubení odbornosti
Poplatky
Celkem
Žádosti o dotace-mimo
Od koho
Revolvingový fond
Ministerstva životního
prostředí
Počet pedagogických
pracovníků
6
5
17
Rozdíl
-0,601
-
-
d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků,
Kč), v rámci jakého programu
Vzdělávání
1 908
822
-----------------------------------------------------------------------
I ďarnlro k 2012)
c ) PInenlzavaznyc, h U kaza t e 10u (k aen
Limit
Přepočtený počet zaměstnanců
48,76
Mzdové prostředky na platy
12458
Mzdové prostředky - OPPP
126
Ostatní neinvestiční výdaje "přímé"
v
289
105
---------------------------------------------------------------------
objem vynaložených
Kč
3260,0-,
8720,373,-
12353,MŠMT /např z KÚ ..../
název projektu
Skola a příroda
Využívání EU fondů /Oispoziční fond .. ..!
Název projektu
celkový rozpočet
Moderní vyučování
2 157745,Zivot bez hranic
58307,-
přidělená výše grantu-dotace
68720,- Kč
v jednání
přidělená výše grantu
2 157745,43 719,v jednání
-
'1
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů. pro které byla organizace zřízena
- celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2012, zhodnocení dosažených
výsledků ( úspěchy, neúspěchy - způsob řešení, nápravy ).
Organizace plní úkoly v oblasti základního vzdělávání; poskytuje žákům možnost
všestranného rozvoje. V oblasti přijímání dětí do 1. tříd se dlouhodobě potýkáme
s problémem starší zástavby v okolí školy a nízkým počtem dětí zde žijících.
U žáků z 5. a 7. ročníků se stále projevuje velký zájem o studium na gymnáziu, což svědčí
o dobré připravenosti žáků na střední školu. Dobré výsledky doplňkové činnosti přispívají
k vybavení školy a ke zkvalitnění výuky.
Datum: 23.09.2013
Podpis ředitele školy
~~'~/
Razítko organizace
MAS' 'Y'KOWlJ.zákmdni š~ol;;.
tř. Nár dních mučedníků 185
339 01 KLATOVY IV
tel. 376 312 154
IČO: 70874409
I
Česká školní inspekce
Plzeňský inspektorát
PROTOKOL
Čj. ČŠIP-965/12-P
o státní kontrole podle § 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.
I.
Kontrolovaná osoba
Název kontrolované osoby:
Sídlo:
IČO:
Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:
Zřizovatel:
Místo kontroly:
Termín kontroly:
Kontrolované období:
Masarykova základní škola Klatovy, tře Národních
mučedníků 185
Národních mučedníků 185,33901 Klatovy IV.
70874409
600068641
Příspěvková organizace
Mgr. Emílií Salvetrovou
Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I.
Masarykova základní škola Klatovy, tře Národních
mučedníků 185 a Žižkova 360
7. a 8. listopadu 2012
Školní rok 2011/2012 do dne kontroly.
II.
Předmět kontrolní činnosti
Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících
a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských
služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č.561/2004 Sb.,
(školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, zaměřená na zajištění
bezpečnosti a ochranu zdraví žáků a vedení evidence úrazů žáků.
Kontrolované období: školní rok 2011/2012 do dne kontroly.
Plzeňský inspektorát České školní inspekce
Protokol
Čj.: ČŠIP-965/J 2-P
III.
Kontrolní zjištění
1. Kontrola
zajištění
bezpečnosti
a ochrany
zdraví žáků (dále jen BOZ)
při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech a při poskytování
školských
služeb;
poskytování
nezbytných
informací
žákům
k zajištění
bezpečnosti
a ochrany zdraví podle § 29 odst. 2 školského zákona.
V předložených dokumentech školy je problematika BOZ zpracována. Kontrolovaná osoba
zavedla průkazný systém podávání informací žákům, zákonným zástupcům žáků
a zaměstnancům. Provádí roční kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen
BOZP) a pravidelně zajišťuje stanovené revize a odborné kontroly vybavení a zařízení
v majetku školy. Bezpečnost žáků zajišťují proškolení zaměstnanci.
Zpracovaný dokument vyhledaných rizik je aktuální a zaměřen na vykonávané činnosti.
2. Kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu
o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle § 29 odst. 3 školského zákona.
Kontrolovaná osoba řádně eviduje úrazy žáků. V kontrolovaném období splnila povinnost
odesílání záznamu o úrazu předepsaným způsobem České školní inspekci a stanoveným
institucím.
V kontrolovaných
oblastech nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.
IV.
Odůvodnění
Ad 1.
1.1. Vymezení formálního rámce BOZ.
Školní řád, školní vzdělávací program a další vnitřní předpisy obsahují informace
k zajištění BOZ. Upřesňují pravidla bezpečného chování žáků při vykonávaných
činnostech organizovaných školou a pro případ mimořádných událostí. Chování žáků
v odborných učebnách, tělocvičnách, sportovním areálu, družině a ve školní jídelně
upravují provozní řády. Poučování žáků je podle předepsané osnovy zaznamenáno
ve třídních knihách.
1.2. Informování zákonných zástupců
Zákonní zástupci byli o možnostech přístupu ke školnímu řádu a školnímu vzdělávacímu
programu prokazatelně informováni na schůzkách při zahájení nového školního roku.
Dokumenty jsou veřejně přístupné (nástěnka v chodbě před ředitelnou, webové stránky
školy).
1.3. Hodnocení a prevence rizik
Vyhledávání bezpečnostních rizik zajišťuje kontrolovaná osoba ve spolupráci s odborně
způsobilou osobou. Zpracovaný dokument vyhodnocených rizik obsahuje konkrétní rizika
a odpovídající opatření pro činnosti vztahující se ke vzdělávání a k poskytování školských
služeb žákům školy.
1.4. Personální zabezpečení BOZ
Každoročně jsou zaměstnanci školy pro školeni z oblasti BOZP podle zpracované osnovy,
kontrolovaná osoba předložila prezenční listiny o provedeném školení. Vedoucí
zaměstnanci doložily platný certifikát o absolvování školení z BOZP pro vedoucí
2/5
Plzeňský inspektorát České školní inspekce
Protokol
Čj.: ČŠIP-965/12-P
zaměstnance. V rámci preventivního opatření k mimořádným událostem byl proškolen
dostatečný počet pedagogických pracovníků k poskytování první pomoci.
1.5. Prověrky BOZ
Kontrolovaná osoba provádí prověrku BOZP každoročně. Jmenovaná komise vykonává
prověrku za účasti osoby odborně způsobilé. Zjištěné nedostatky byly odstraněny
ve stanovených termínech.
1.6. Prostorové a materiální vybavení a zabezpečení podmínek BOZ při akcích pořádaných
školou
Kontrolovaná osoba vykonává činnost ve dvou budovách. Vareálu na třídě Národních
mučedníků 185 jsou kromě tříd prvního a druhého stupně dvě tělocvičny a venkovní
sportovní areál s atletickou dráhou, sektory pro jednotlivé
atletické disciplíny
a víceúčelové hřiště. Budova je bezbariérová. V Žižkově ulici 360 je školní jídelna, dvě
učebny prvního stupně a školní družina.
Fyzickou prohlídkou bylo zjištěno, že třídy jsou světlé, prostorné, větratelné,
s odpovídajícím osvětlením. Část školního nábytku ve třídách je výškově nastavitelná.
Vnitřní prostory a venkovní areál jsou udržované v čistotě.
Sociální zařízení jsou vybavena požadovanými hygienickými potřebami. Šatny jsou
větratelné, převážně vybaveny uzamykatelnými skříňkami.
Pro mimořádné situace je kontrolovaná osoba vybavena potřebnými hasicími přístroji
a lékárničkami. Lékárničky neobsahovaly léky s prošlou exspirační dobou. Únikové cesty
ve všech objektech jsou volné, označené informativními značkami.
Stanovené pravidelné revize a odborné kontroly jsou prováděny v určených termínech
odborně způsobilými osobami a zjištěné nedostatky odstraňovány.
V rámci prevence škola pravidelně pořádá pro žáky 1. stupně akce s dopravní tématikou
ve spolupráci s BESIP. Další akce byly v kontrolovaném období zaměřeny na cvičnou
evakuaci školy při mimořádné situaci (požární nebezpečí), na prevenci rizikových jevů bezpečné chování ve třídě, škole, na silnici a proti zneužívání návykových látek.
Ve školním roce organizovala škola lyžařský výcvik. Předložená dokumentace obsahovala
požadované náležitosti k zajištění zdraví a bezpečnosti žáků.
Ad2.
Vedení evidence úrazů
2.1.
Kontrolovaná osoba má zavedenu knihu úrazů, ve které jsou uvedeny požadované
údaje. Ve školním roce 2011/2012 bylo zaevidováno134 úrazů, ve školním roce 2011/2012
ke dni kontroly 25 úrazů.
2.2.1. Vyhotovení a zasílání záznamu o úrazu
Podle charakteru úrazů evidovaných v knize úrazů za školní rok 2011/2012 vystavila
kontrolovaná osoba 54 záznamů o úrazu. Záznamy o úrazu byly předepsanou formou
odeslány do databáze České školní inspekce. Úrazy jsou kontrolovanou osobou postupně
odškodňovány.
v.
Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo
1. Zřizovací listina vydaná Městem Klatovy dne 21. května 2009 včetně dodatku Č. 1
2. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 27. září 2012
3. Jmenování ředitelky s účinností od 1. srpna 2007, Osvědčení o absolvování funkčního
studia pro ředitele škol a školských zařízení Č. 80111 z 15. dubna 2009
3/5
Plzeňský inspektorát České školní inspekce
Protokol
Čj.: ČŠIP-965/12-P
4. Smlouva o zajištění BOZP a PO fyzickou osobou IČ 62632787 ze dne 1. listopadu
2009 včetně Osvědčení o odborné způsobilosti ze dne 13. září 2011 a z 11. března 1998
5. Školní řád platný pro školní rok 201212013, včetně provozních řádů odborných učeben,
tělocvičen, školní družiny, školní jídelny a sportovního zařízení
6. Školní vzdělávací program "Škola pro život" platný od 1. září 2008
7. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 201112012
8. Prevence a hodnocení
200912010 - 2011/2012
rizik ze dne 19. října 2012, vyhodnocení
úrazovosti za rok
9. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole čj. 4212008 ze dne
25. února 2008. Traumatologický plán ze dne 3. září 2012
10. Osnova poučení žáků s účinností od 1. září 2012, Třídní knihy III. A, IV. A, VIII A
a VIII. B
11. Záznam o periodickém proškolení v BOZP zaměstnanců včetně Osnovy školení BOZP
a seznamu účastníků ze dne 28. srpna 2012, Osvědčení o absolvování školení pro vedoucí
zaměstnance z 28. listopadu 2011 (ředitelka) z 14. září 2009 (zástupce ředitele), Osvědčení
o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů
12. Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu DVPP - Základní kurs
první pomoci ze dne 4. července 2011 - pedagogičtí pracovníci školy
13. Dokumentace lyžařského výcviku konaného ve dnech 26. února 2012 - 2. března 2012
14. Prověrka BOZP a PO - zápis ze dne 23. dubna 2012
15. Požární poplachová
platný od 1. září 2011
směrnice, Požární řád, Evakuační plán, Traumatologický
plán
16. Protokol o kontrolním zjištění KHS Plzeňského kraje ze dne 25. května 2011,
Kontrolní zpráva vydaná Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství ze dne
19. září 2011
17. Platné revize a odborné kontroly: o provozuschopnosti požárně bezpečnostních
zařízení, tlakových nádob, hrornosvodů, kotelny a plynových zařízení, spalinových cest,
elektrických zařízení, elektrických spotřebičů a technické prohlídky sportovního zařízení
18. Požární kniha, poslední zápis ze dne 30. října 2012
19. "Kniha úrazů vedená od 1. září 2009 - zápisy za školní rok 2011/12 a vystavené
záznamy o úrazu za školní rok 2012/2013
20. Pojistná smlouva s Českou pojišt'ovnou a. s. Praha č. 899-14654-17 ze dne 22. dubna
2010
4/5
Protokol
Čj.: ČŠIP-965/12-P
Plzeňský inspektorát České školní inspekce
VI.
Poučení
Podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná
osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne
seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu: Česká školní inspekce,
Plzeňský inspektorát,
Koperníkova
26, 301 00 Plzeň, případně
prostřednictvím
datové schránky
(g7zais9) nebo na e-podatelnu
([email protected])
s připojením
elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.
Složení inspekční komise a datum vyhotovení protokolu
V Klatovech dne 8. listopadu 2012
Česká. školní insp~kce
Plzeňsky ia~:~-~kf.Oi!"át
pracoviště Drul1cóká S
01 .l)(j!C.!dzli..::e
(razítkoB44
PaedDr. Ondřej Kožíšek, školní inspektor
~~--~
;J(/tč~, I.
........ ~~
«>:
Darina Lišaníková, kontrolní pracovnice
...................................
!
Datum a podpis ředitelky
stejnopisu protokolu
školy potvrzující
seznámení
s protokolem
a předání
V Klatovech dne 8. listopadu 2012
(razítko)
e ,
/
J;dttd
.............. ~
Mgr. Emílie Salvetrová, ředitelka školy
•,-.~.
'~J
•. ~:
.
~a..~'..
'
dní .~t;c!~
":. ;',<. <'J.m h '=1'lčadníkit 1135
3')9
~,L\TOVY Hl
t~,. :,:. 5 ",12 151
,n
rec. :'0874 4í39
5/5
Download

Zpráva o činnosti školy 2012/2013