Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2013/2014
Projednáno na pedagogické radě dne 25. září 2014
Schváleno na Školské radě dne 14. října 2014
Obsah
1
Základní údaje o škole ...................................................................................................................... 2
2
Charakteristika školy......................................................................................................................... 3
3
Přehled oborů vzdělání ..................................................................................................................... 5
4
Personální zabezpečení činnosti školy.............................................................................................. 6
5
Údaje o přijímacím řízení .................................................................................................................. 7
6
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků .................................................................................................. 8
7
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ................................................................................ 10
8
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků................................................................... 13
9
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ....................................................................... 15
10
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI .................................................................... 20
11
Základní údaje o hospodaření školy ............................................................................................... 21
12
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů .............................................. 23
13
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.................................... 24
14
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů.............. 25
15
Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání..... 26
16
PŘÍLOHY .......................................................................................................................................... 27
Základní údaje o škole
1
Základní údaje o škole
Název školy
Gymnázium a střední odborná škola Aš
Adresa
Hlavní 2514/106, 352 01 Aš
Telefon
354/525 585
Fax
354/525 052
IČO
47723416
DIČ
CZ47723416
IZO
000519324
E-mail
[email protected]
Zřizovatel
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary
Ředitel
Mgr. Petr Jelínek
Zástupce ředitele
Mgr. Tomáš Kozel (statutární zástupce ŘŠ)
Školská rada
Předseda
JUDr. Bayer Petr
trvalý pobyt: Aš, Studentská 23
email: [email protected]
telefon: 354 423 221
Členové
Ing. Uhlíková Libuše
trvalý pobyt: Aš, E. Krásnohorské 7
email: [email protected]
telefon: 724 196 040
Ing. Hojda Pavel
členem do 3. 12. 2013
trvalý pobyt: Zemědělská 84/20, Cheb - Háje
email: [email protected]
telefon: 602348476
Mgr. Kozel Tomáš
trvalý pobyt: Aš, Janáčkova 22
email: [email protected]
Telefon: 605592588
Mgr. Blažek Dalibor
trvalý pobyt: Aš, Údolní 2066
email: [email protected]
telefon: 354524258
Ing. Helcl Miroslav
trvalý pobyt: Aš, Sibiřská 1470
Email: [email protected]
Telefon: 605591942
2 / 33
Charakteristika školy
2
Charakteristika školy
Gymnázium a SOŠ Aš nabízí dva studijní obory, Osmileté gymnázium a Informatika v ekonomice.
Ve školním roce 2014/2015 ovšem tento obor ukončí poslední třída, nové ročníky se již nepodařilo
otevřít. Ani po mnoha letech hledání a nejrůznějších pokusů škola nenalezla vhodný obor, který by
navázal na dlouhou tradici někdejší textilní školy, a s největší pravděpodobností bude tedy od dalšího
školního roku nabízet pouze gymnaziální obor.
Osmileté gymnázium nabízí žákům všeobecné studijní zaměření a navzdory tomu, že jde o malou školu,
daří se výuku obohatit některými nadstandardními prvky.
Škola stanovila výuku cizích jazyků jako svou prioritu. Jako první cizí jazyk se od primy vyučuje angličtina,
od primy přibývá jako druhý cizí jazyk němčina. Hodinová dotace obou jazyků je v ŠVP maximálně
navýšena, takže žáci jsou schopni složit maturitní zkoušku v kterémkoli z nich. V případě německého
jazyka má ašské gymnázium výhodu v tom, že patří mezi školy, jež svým žákům umožňují složení
mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Das deutsche Sprachdiplom. Další předností školy je její poloha
v bezprostředním sousedství SRN. Ašští gymnazisté mají v kvartě možnost strávit šest týdnů na gymnáziu
v Selbu a na vyšším stupni se mohou zúčastnit ročního studijního pobytu na gymnáziu v Pegnitz.
Partnerské německé školy s gymnáziem rovněž spolupracují v celé řadě projektů nejrůznějšího zaměření.
V posledních dvou ročnících si žáci vybírají z nabídky volitelných předmětů humanitního
či přírodovědného zaměření. Mohou se tak přednostně věnovat předmětům, které jsou důležité
pro jejich další studium. Do každého ročníku je rovněž zařazen týdenní kurz (ekologický, sportovní,
estetický a kurz osobnostního a sociálního rozvoje), na vyšším stupni navíc ještě projektový týden.
V rámci ŠVP škola rovněž věnuje zvýšenou pozornost environmentálnímu vzdělávání,
které je integrováno do většiny předmětů, aby se ekologické myšlení mohlo prolínat všemi oblastmi
vzdělávání. Environmentální výchova se podílí na aktivitách zaměřených na získání citlivého,
odpovědného a trvale udržitelného vztahu k přírodnímu prostředí. Některé z nich se realizují
ve spolupráci s partnerskými organizacemi a školami v Bavorsku a Sasku. Velkou oblibu si získal týdenní
ekologický kurz ve středisku Sedmihorky, který absolvují žáci primy. Nově utvořená třída tak společně
stráví pět dní mimo školní lavice a kromě prakticky orientovaných aktivit zaměřených na poznání přírody
se žáci navzájem lépe poznají.
Dalším nadstandardním prvkem je zařazení předmětu Dramatická výchova do ŠVP. Vyučuje se v primě
a sekundě a nejmladším žákům nabízí nejrůznější kreativní činnosti, na něž ve výukových předmětech
často nezbývá prostor ani čas. Mnoho žáků později navštěvuje kurzy Dramatické výchovy, které pořádá
ZUŠ Roberta Schumanna v Aši. Řada z nich se díky tomu aktivně podílí na kulturním dění ve městě,
např. během každoročního kulturně divadelního festivalu Ašlerky.
Ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže Sluníčko Aš se škola podílí i na mimoškolních aktivitách
žáků. Někteří učitelé vedou zájmové kroužky, např. pohybové hry, fotografický kroužek, filmový klub
či novinářský kroužek, v jehož rámci vychází školní noviny Napříč.
Pokračuje rovněž aktivní spolupráce se Sdružením rodičů a přátel gymnázia, které pravidelně pořádá
přednášky pro veřejnost, a s o.p.s. Kotec, která se angažuje v oblasti prevence sociálně patologických
jevů.
Průběžně se zlepšuje materiální vybavení školy. Od loňského školního roku je ve všech třídách k dispozici
připojení na internet, ve většině z nich též dataprojektory, nově byla vybavena jedna počítačová učebna.
Během letošních prázdnin došlo k výměně oken a rekonstrukci topení. V průběhu tohoto školního roku se
plánuje obnovení školního klubu. O přestávkách mohou žáci využívat stoly na ping pong anebo hrát stolní
fotbal.
3 / 33
Charakteristika školy
Počty tříd a žáků na Gymnáziu a SOŠ v Aši pro školní rok 2013/2014
Stav k 30. září 2013
Třída
Počet žáků
Počet chlapců
Počet dívek
Třídní učitel
PRIMA
30
17
13
Mgr. J. Staněk
SEKUNDA
31
9
22
Mgr. R. Žibrická
TERCIE
23
6
17
Mgr. D. Pěnčíková
KVARTA
26
17
9
Mgr. H. Dušková
KVINTA
25
10
15
Mgr. O. Krátká
SEXTA
22
13
9
Mgr. L. Horká
SEPTIMA
21
14
7
Ing. L. Lhoták
OKTÁVA
23
13
10
Mgr. P. Jelínek
Celkem
201
99
102
3. IE
11
6
5
Mgr. L. Kratochvílová
4. IE
12
7
5
Bc. P. Grittner
Celkem
23
13
10
-
Celkem G+SOŠ
224
112
112
-
4 / 33
Přehled oborů vzdělání
3
Přehled oborů vzdělání
Ve školním roce 2013/2014 používala škola pro jednotlivé obory tyto učební plány:
Učební plán gymnázia oboru 79-41-K/81 Gymnázium nižšího stupně gymnázia podle ŠVP s platností
od 1.9.2007 počínaje 1. ročníkem a vyššího stupně gymnázia podle ŠVP s platností od 1.9.2009 počínaje
5. ročníkem.
Učební plán oboru 18–20–M/01 Informační technologie podle ŠVP Informatika v ekonomice s platností
od 1.9.2010 počínaje 1. ročníkem.
5 / 33
Personální zabezpečení činnosti školy
4
Personální zabezpečení činnosti školy
Ve škole vyučovalo 25 učitelů (včetně vedení školy).
4.1
Počet zaměstnanců
stav k 30.9.2013
Celkový stav FO
Průměrný přepočtený
35
29,175
z toho pedagogičtí pracovníci
z toho pedagogičtí pracovníci
25
21,787
4.2
Věková struktura pedagogických pracovníků
9
8
6
2
0
do 30
4.3
31-40
41-50
51-60
nad 61
Vzdělanost pedagogických pracovníků
Vysokoškolské bakalářské; 1; 4%
Vysokoškolské magisterské a vyšší;
24; 96%
Úplné střední
odborné a
všeobecné; 0; 0%
6 / 33
Údaje o přijímacím řízení
5
Údaje o přijímacím řízení
V přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015 škola nabízela tyto obory vzdělání:
Gymnázium - denní studium
Gymnázium osmileté - prima
79-41-K/81
osmiletý studijní obor
Gymnázium osmileté - doplnění kvinty
30 žáků
5 žáků
Testy k přijímacímu řízení byly vytvořeny společností SCIO. Uchazeči do primy skládaly testy z obecných
studijních předpokladů a uchazeči do kvinty skládaly testy z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů.
Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia pro školní rok 2014/2015
Jednotlivá kola PŘ
1. kolo
Počet přihlášek
Počet odevzdaných ZL
45
30
Přijímací řízení do kvinty osmiletého gymnázia pro školní rok 2014/2015
Jednotlivá kola PŘ
Počet přihlášek
Počet odevzdaných ZL
1. kolo
4
1
2. kolo
2
1
7 / 33
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6.1
Výsledky maturitních zkoušek 2013/2014
(Stav k 11. září 2014)
2013/2014
OKTÁVA
4. IE
4. IE
2012/2013
Celkem
Počet žáků
23
10
Konalo maturitní zkoušku
23
9
1
33
Prospělo s vyznamenáním
7
0
0
7
Prospělo
16
5
0
21
Neprospělo
0
4
1
5
33
Jazykovou zkoušku Das deutsche Sprachdiplom ve školním roce 2013/2014 úspěšně složilo 7 žáků.
6.2
Přehled prospěchu 2013/2014 – 2. pololetí (k 30. červnu 2014)
Třída
počet žáků
vyznamenání
prospělo
neprospělo
nehodnoceno
Gymnázium osmileté
Prima
30
15
15
0
0
Sekunda
31
11
20
0
0
Tercie
23
12
11
0
0
Kvarta
25
7
18
0
0
Kvinta
26
3
23
0
0
Sexta
22
7
15
0
0
Septima
22
6
16
0
0
Oktáva
23
6
17
0
0
8 / 33
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Třída
počet žáků
vyznamenání
prospělo
neprospělo
nehodnoceno
Informační technologie – Informatika v ekonomice
3.ročník
8
0
8
0
0
4.ročník
10
0
9
1
0
6.3
Přehled absence 2013/2014 (k 30. červnu 2014)
Třída
omluveno
průměr na žáka
neomluveno
průměr na žáka
Prima
1911
63,7
0
0
Sekunda
3392
109,4
0
0
Tercie
2412
104,9
2
0,08
Kvarta
1967
78,7
0
0
Kvinta
2883
106,8
0
0
Sexta
1855
84,3
11
0,5
Septima
2937
136,6
0
0
Oktáva
3612
157,0
9
0,4
Gymnázium osmileté
Informační technologie – Informatika v ekonomice
3.ročník
1408
148,2
0
0
4.ročník
1259
114,5
17
1,42
9 / 33
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
7
Údaje o prevenci sociálně patologických
jevů
7.1
Hodnocení cílů, stanovených v minimálním preventivním programu
na školní rok 2013/2014
V loňském školním roce byly plněny krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle dle možností školy.
Patří sem výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojování pozitivního sociálního chování
a harmonickému rozvoji osobnosti. Snažily jsme se více zapojovat rodiče do dění školy. Motivujeme žáky
k zapojení se do široké nabídky školních i mimoškolních aktivit. Snažíme se pomocí třídních učitelů
minimalizovat výskyt rizikových forem chování, vytváření příjemného prostředí pro jakéhokoli žáka.
Všichni zaměstnanci školy byli seznámeni metodikem prevence s programem na daný školní rok. Po celou
dobu velmi dobře fungovala spolupráce s třídními učiteli, odborníky a institucemi, zabývajícími se touto
problematikou sociálně patologických jevů.
Jako každoročně, proběhlo pasování žáků prvních ročníků na právoplatné studenty Gymnázia a SOŠ,
čímž se utvrdilo jejich postavení mezi ostatními studenty. Této akce se vždy účastní celá škola, aby se žáci
poznali alespoň od pohledu. Další celoškolní akcí je vánoční besídka a na závěr školního roku studentský
průvod městem Majáles. Ten je vždy zakončen volbou krále a královny na následující školní rok.
Tématika sociálně-patologických jevů je zařazována do některých výukových předmětů, jako
např. biologie člověka, český jazyk, ZTV, výtvarná výchova, občanská výchova a to formou diskusí,
referátů, prezentací, seminárních a slohových prací, výtvarných prací. V loňském roce studenti kvarty
připravili pro děti ze ZŠ projektový den, Den Vody.
Součástí primární prevence jsou také několikadenní školní akce. V primě to byl ekologický kurz
v Sedmihorkách, v sekundě, sextě a 3 IE lyžařský výcvik v Aši a žáci septimy a 3IE absolvovali sportovněturistický kurz na Máchově jezeru. Dále byl uspořádán tradiční výlet do Irska, pro žáky různého věku,
napříč ročníky. V průběhu školního roku proběhlo několik celodenních aktivit, jako jsou různé exkurze,
divadla, sportovní akce, historické putování, den otevřených dveří, přeshraniční spolupráce, dopravní
výchova, taneční kurzy. Žáci si mohou jít zahrát stolní tenis, či zacvičit do posilovny. V průběhu celého
školního roku probíhá soutěž o nejlepšího sportovce školy.
Ve škole vznikla rada studentů, která zasedala každé čtvrtletí a předávala požadavky studentů vedení
školy.
Žáci kvinty a sexty se zapojili do charitativních akcích – srdíčkový den, sbírka světluška, sbírka šance
dětem.
Nadále pokračuje vydávání školních novin. Tento měsíčník se stal velmi oblíbeným jak u studentů,
pedagogického sboru tak i u široké ašské veřejnosti.
Poradenské služby ve škole zabezpečují výchovná poradkyně a školní metodička prevence v rozsahu
odpovídajícím počtu studentů a vzdělávacím potřebám školy. Tyto služby zahrnují primární prevenci
sociálně patologických jevů, kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou
podporu vhodnou k volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu osobnímu uplatnění, průběžnou a dlouhodobou
péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jejich zlepšení.
Všichni pedagogové a odborní pracovníci důsledně a systematicky vedli žáky k osvojení norem
mezilidských vztahů respektujících identitu a individualitu žáka a rozvíjeli zejména pozitivní mezilidské
vztahy a úctu k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními
10 / 33
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Pedagogové podporují a prohlubují spolupráci
a kolegialitu pedagogického sboru. U rodičů stále prohlubujeme povědomí o sociálně nežádoucích jevech
a o jejich prevenci a snažíme se je přimět aktivní spolupráci se školou.
7.2
Prevence – akce za školní rok 2013/2014
Září
-
Srdíčkový den
Seznamování žáků primy v rámci třídního kolektivu
Sekunda – dopravní hřiště
Taneční kurz
Vzdělávací výlet do Anglie
Říjen
-
Divadelní představení
Sbírka Šance dětem
Taneční kurz – prodloužená
Čaj o páté – prezentace z výletu do Anglie
Slavnostní recepce v Mariánských Lázních
Čtení v knihovně
Listopad
-
Pasování žáků primy na studenty gymnázia
Divadelní představení Cheb
Filmový klub
Zasedání studentské rady
Taneční kurz + ples tanečního kurzu
Sbírkový fond SIDUS
Týdenní pobyt na gymnáziu v Selbu
Prosinec
-
Vánoční besídka
sbírka „Srdíčkový den“
Den otevřených dveří
Divadlo Cheb
Exkurze – planetárium Plzeň, technické muzeum Praha
Leden
-
Sekunda - lyžařský výcvik
Maturitní ples oktávy
Filmový klub
Divadlo Cheb
S tebou o tobě – propagační materiály
Ústní zkouška DSD
11 / 33
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Únor
-
Maturitní ples 4.IE
Školní a okresní kola v předmětových olympiádách
Divadlo Cheb
Beseda na téma mentální anorexie, šikana
Březen
-
Filmový klub
Divadlo Cheb
Čtení v knihovně
Den vody
Studijní pobyt na Gymnáziu Selb
Krajská kola v předmětových soutěžích
Duben
- Projekty
- Filmový klub
- Divadlo Cheb
Květen
-
Selb – Umění z kovu
Filmový klub
Divadlo Cheb
Sekunda – dopravní hřiště
Návštěva okresního soudu v Chebu
Červen
-
Hudebně-divadelní festival Ašlerky
Majáles
Třídní výlety a exkurze
Streetbal
Sportovně-turistický kurz
Environmentální kurz do Českého středohoří
Poznávací exkurze Irsko
12 / 33
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
8
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Ve školním roce 2013/2014 bylo snahou vedení školy umožnit všem pracovníkům jejich odborný růst
a to zejména v těchto základních oblastech:
- Státní maturity – školní maturitní komisař, zadavatel maturitní zkoušky, hodnotitel ústní maturitní
zkoušky pro žáky s PUP, hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP.
- Finanční gramotnost, internetová podpora výuky, geogebra.
Jméno, příjmení
Vzdělávací akce
Vzdělávací instituce
Mgr. Dana Pěnčíková
Finanční gramotnost- Finance a
rodina
NIDV
Mgr. Olga Krátká
DSD- Fortbildung fur DeutschFachleiter
Bundesverwaltungsamt
Mgr. Jaroslava Fulínová
Podpora vícejazyčnosti ve školách
NIDV
Mgr. Olga Krátká
Podpora vícejazyčnosti ve školách
NIDV
Mgr. Lenka Horká
Geogebra pomocníkem
Gymnázium Sokolov a KVC
Mgr. Hana Dušková
Geogebra pomocníkem
Gymnázium Sokolov a KVC
PhDr. Ing. Zdeněk Šíma, Ph.D.
Geogebra pomocníkem
Gymnázium Sokolov a KVC
Mgr. Petr Jelínek
Finanční řízení v praxi ředitele
školy
NIDV
Mgr. Lenka Horká
Finanční gramotnost 2 (simulace
finančního života)
Krajské vzdělávací centrum
Mgr. Jaroslav Staněk
Digitální mikro- a
makrofotografie pro učitele
Věda do škol
Mgr. Jaroslav Staněk
ZSV – nestačí jen znát, je třeba i
umět
Krajské vzdělávací centrum
Mgr. Olga Krátká
Internetová podpora výuky cizích
jazyků a možnosti e- learningu
Krajské vzdělávací centrum
Mgr. Romana Žibrická
Internetová podpora výuky cizích
jazyků a možnosti e- learningu
Krajské vzdělávací centrum
13 / 33
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. Dana Pěnčíková
Zadavatel společné části
maturitní zkoušky
CERMAT
Ing. Luboš Lhoták
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
CERMAT
Mgr. Lenka Horká
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
CERMAT
Mgr. Milena Knoblochová
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
CERMAT
Mgr. Věra Trčková
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
CERMAT
PhDr. Ing. Zdeněk Šíma, Ph.D
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
CERMAT
Ing. Ivanka Schwarzová
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
CERMAT
Mgr. Dana Pěnčíková
Konzultační seminář k ústní
zkoušce z českého jazyka
NIDV, CERMAT
Mgr. Lenka Horká
Finanční matematika s využitím
tabulkového editoru
Krajské vzdělávací centrum
Mgr. Lada Kratochvílová
Hodnotitel ústní zkoušky - ČJL
CERMAT
Mgr. Lada Kratochvílová
Hodnotitel písemné práce- ČJL
CERMAT
Mgr. Romana Žibrická
Hodnotitel ústní zkoušky - AJ
CERMAT
Ing. Luboš Lhoták
Propagace a publicita škol
v oblasti EVVO
KEV
Mgr. Olga Krátká
Nácvik konverzačních aktivit
v německém jazyce
NIDV
Mgr. Jana Malotínová
Dílna tvořivého přístupu v hudbě
v hodinách hudební výchovy
NIDV
Mgr. Lenka Horká
Brána matematikou otevřená
Jednota Českých
matematiků a fyziků
Mgr. Lenka Horká
Konstrukční geometrie s
Geogebrou
Jihočeská univerzita v ČBped. fakulta
Mgr. L. Horká
Finanční gramotnost- FINANCE V
PRAXI
NIDV
14 / 33
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9
Údaje o aktivitách a prezentaci školy
na veřejnosti
Veřejnost (nejen rodičovská) je pravidelně a systematicky informována o činnosti školy. K tomu jsou
využívány všechny dostupné prostředky.
Třídní schůzky
Konaly se: 12. 9. 2013 (prima), 14. 11. 2013, 20. 3. 2014 (oktáva, 4. IE) , 10. 4. 2014.
Burzy škol
28. listopadu 2013- Aš, ZŠ Kamenná.
Internet
Škola informuje o svých činnostech i na svých internetových stránkách. Na webových stránkách jsou
mj. aktuality ze života školy, právě pořádaných akcích či akcích již proběhlých. Internetové stránky jsou
aktualizovány a doplňovány průběžně.
Katedra – škola on-line
V tomto školním roce byla rodičovská veřejnost informována také prostřednictvím internetu v systému
Katedra o prospěchu i výchovných opatřeních žáků. Dále systém umožňuje informovat o rozvrhu hodin
a suplování i o všech akcích organizovaných školou.
Denní tisk
Naše škola udržuje pravidelné kontakty s denním tiskem. Informuje veřejnost o chystaných
či uskutečněných akcích i významných úspěších žáků. Informace o škole vycházely pravidelně v Ašských
listech, aktuálně pak v Chebském deníku nebo deníku Dnes. Zároveň žáci vydávají žákovské noviny
Napříč.
Den otevřených dveří
Proběhl v pátek 6. prosince 2013 a poskytl návštěvníkům ukázky učeben a laboratoří, učebnic, pomůcek.
Především však rodiče a zájemci o studium na naší škole získali podrobné informace o možnosti studovat
na gymnáziu a podmínkách přijímacího řízení. Do akce byli aktivně zapojeni také žáci. O průběhu dne
otevřených dveřích informoval i místní tisk. Pro zájemce o studium na Gymnáziu a SOŠ Aš pořádala škola
bezplatné přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
Charitativní akce
- Srdíčkový den – 2. prosince 2013, 16. prosince 2013.
Projekty pro základní školy
- Den vody – 25. března 2014
- Den Země – 24. dubna 2014
15 / 33
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ostatní projekty, kurzy, akce, zájezdy školy
-
Podzimní čtení knihoven
Zájezd do Anglie
Čaj o páté
Ekologický projekt OMNE BONUM
Návštěvy dopravního hřiště
Návštěva technické univerzity v Chemnitz
Voda kolem nás- projekt pro primu
Projekt – Město ve kterém žiji
Slavnostní recepce v Mariánských Lázních
Slavnostní pasování žáků primy
Taneční kurzy
Ekologická konference v Praze
Divadelní představení v Chebu
Divadelní představení v učebně fyziky
Exkurze do Prahy – Královská cesta, Technické muzeum
Exkurze do Plzně – Techmánie
Srdíčkový den- 2. 12. , 16. 12. 2013
Soutěžní výstava výtvarných prací
Projektový týden kvinty, sexty a septimy- Aiseck-Edison
Projektový den žáků 3. IE
Maturitní plesy oktávy a 4. IE
Česko-německý divadelní projekt - ČOJČ
Lyžařský výcvik sexty
Žijeme chemicky- projekt EVVO
Divadlo v anglickém jazyce
Rok v jeho proměnách a slavnostech-akce v knihovně
Prokrastinace – přednáška
Den Země – ekologický projekt pro žáky ZŠ
Den vody – ekologický projekt pro žáky ZŠ
Návštěva okresního soudu v Chebu
Projekt sexty v Selbu – Umění z kovu
Sportovní kurz septimy a 3. IE
Kurz environmentální výchovy primy- Sedmihorky
Ekologický kurz kvinty
Výtvarné a divadelní dílny tercie
Kurz osobnostního a sociálního rozvoje kvarty
Majáles, Ašlerky
Zájezd do Irska
16 / 33
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1
Přehled výsledků předmětových soutěží ve školním roce 2013/2014
Soutěž
Okresní kolo
Biologická olympiáda
Krajské kolo
Celostátní kolo
7. E. Zichová
Kategorie B
Biologická olympiáda
18. S. Abulkasim
Kategorie C
28. J. Angelovič
Biologická olympiáda
1. M. Talánová
Kategorie D
4. D. Myšák
4. M. Talánová
11. S. Černíková
Olympiáda z Aj
3. N. Uhle
Kategorie I.A
5. Nguyen Hoang
Olympiáda z Aj
1. E. Vyskočilová
Kategorie II.B
6. P. Vyskočilová
5. E. Vyskočilová
7. Tran Ngoc Nhi
Olympiáda z Aj
1. J.A. Wimmer
4. J.A. Wimmer
Kategorie III.B
Olympiáda z Aj
12. Duong Thu Lan
Kategorie III.A
13. Le Tuan Anh
Olympiáda z Nj
1. N. Uhle
Kategorie I.A
2. T. Uhle
Olympiáda z Nj
4. J. Angelovič
Kategorie II.B
5. T. Němejcová
1. N a T. Uhle
Němčinář roku
5. místo
Olympiáda z Nj
3. I. Šetmaňuková
1. P. Trnka
Kategorie III.A
4. P. Trnka
Chemická olympiáda
2. P. Březina
12. J. Angelovič
Kategorie D
3. J. Angelovič
14. P. Březina
Matematická
5. A. Kirsch
5. P. Trnka
17 / 33
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Soutěž
Okresní kolo
olympiáda
19. Le Minh Tuan
Kategorie Z 6
25. D. Schubert
Matematická
olympiáda
5. Jessica Le
Krajské kolo
Celostátní kolo
8. A. Rejsková
Kategorie Z 7
Matematická
olympiáda
3. Nguyen Xuan
Thang
8. Nguyen Xuan Thang
Kategorie Z 9
Olympiáda v českém
jazyce
1. P. Březina
3. E. Vyskočilová
Kategorie 1
Olympiáda v českém
jazyce
3. V. Herčuthová
4. J. Dušková
Kategorie 2
Zeměpisná olympiáda
2. A. Kirsch
4. A. Kirsch
Kategorie A
Zeměpisná olympiáda
4. A. Rejsková
Kategorie
Zeměpisná olympiáda
8. V. Čechová
Kategorie C
Zeměpisná olympiáda
3. D. Král
Kategorie D
5. M. Heinrich
Plavání dívky
4. místo
Kategorie 3
Plavání dívky
3. místo
Kategorie 4
Plavání
3. místo
kategorie 5
4. místo
Basketbal dívky
1. místo
5. místo
18 / 33
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Soutěž
Okresní kolo
Krajské kolo
Celostátní kolo
Kategorie 5
Basketbal dívky
3. místo
Kategorie 4
Florbal SŠ
5. místo
Kategorie 5- hoši
Halový fotbal
3. místo
Kategorie 5
Stolní tenis
2. místo
6. místo
III. hoši
Stolní tenis
5. místo
Kategorie V
Stolní tenis
5. místo
IV. hoši
Přespolní běh
2. místo
3. místo
IV. hoši + dívky
OVOV
7. místo
19 / 33
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 byla 27. května 2014 provedena kontrola Českou školní inspekcí na Gymnáziu
a SOŠ Aš.
Předmět kontrolní činnosti
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d)
školského zákona, zaměřená na organizaci a průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2014.
Závěry
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení uvedených právních předpisů.
20 / 33
Základní údaje o hospodaření školy
11 Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření
školy v tis. Kč
k 31. 12. 2013
k 30. 6. 2014
činnost
činnost
hlavní
doplňková
hlavní
doplňková
1.
Náklady celkem
15 911 339,26
2 616 235,01
7 021 176,70
1 210 336,63
2.
Výnosy celkem
15 911 339,26
2 617 459,51
7 084 168,51
1 211 059,15
3.
Hospodářský výsledek
před zdaněním
0
1 229,80
62 991,81
722,52
Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace
1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele
celkem
k 31. 12. 2013
0
z toho:
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele
celkem
4 510 535
z toho:
běžné provozní výdaje
3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím
rozpočtu
zřizovatele celkem
4 510 535
10 768 150
z toho:
ÚZ 33353
4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů
z toho: EU peníze středním školám
10 754 737
366 169,60
366 169,60
21 / 33
Základní údaje o hospodaření školy
Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce
Účel daru
částka
O.S. Život dětem
Učební pomůcky
3 432 Kč
Mádr, Mádrová
Učební pomůcky
60 000 Kč
Lam Vu Hoang
Wi-fi pokrytí
88 482 Kč
Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti:
Ve školním roce 2013/2014 nebyla uložena žádná nápravná opatření.
22 / 33
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
12 Údaje o zapojení školy do rozvojových
a mezinárodních programů
Vzhledem ke své poloze se naše škola soustředí především na kontakty s partnerskými školami v SRN.
Již několik let spolupracujeme s Gymnáziem Selb (každoroční čtyř- až šestitýdenní studijní pobyty žáků
kvarty) a školou v Pegnitz (roční studijní pobyty žáků kvinty i vyšších ročníků) v rámci EUREGIA EGRENSIS.
Škola se zapojila do projektů:
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – „Excelence středních škol 2013".
Projekt Edison na ašském gymnáziu
Ve školním roce 2013/2014 proběhl na ašském gymnáziu tradiční projektový týden ve spolupráci
s mezinárodní studentskou organizací Aiesec. Škola se zapojila do jejího projektu Edison, v jehož rámci
stráví skupina vysokoškoláků z různých zemí vždy týden na některé české škole a formou prezentací, her
a diskusí přibližuje českým žákům kulturu své země.
V neděli 2. března 2014 do Aše přijela šestičlenná skupina stážistů: Isadora z Brazílie, Elisabeth
z Indonésie, Tuyet z Vietnamu, Karmen z Austrálie, Monica z Mexika a Hilmi z Turecka. Stážisté byli
ubytování v rodinách gymnazistů, kteří se o ně po celý týden starali a trávili s nimi volný čas. V pondělí
začal ve škole vlastní projekt. Žáci kvinty, sexty a septimy byli rozděleni do čtyř skupin a každá z nich
od pondělí do čtvrtka postupně strávila dopoledne s každým ze stážistů a seznamovala se s jejich zemí.
Během celého projektu komunikovali gymnazisté se stážisty v angličtině. V pátek byl celý projekt uzavřen
tiskovou konferencí, v jejímž rámci účastníci projektu představili prezentace o zemích, z nichž stážisté
pocházejí, pozvaným novinářům a také žákům kvarty, kteří se do projektového týdne zapojí příští rok.
Na závěr připravili stážisté ochutnávku pokrmů typických pro jejich vlast a v jejím rámci se s ašskými
gymnazisty rozloučili. Loučení se neobešlo bez smutku, protože během společně prožitého týdne vznikla
mnohá přátelství.
Jak stážisté, tak ašští gymnazisté hodnotili projekt velice pozitivně. Zahraniční hosté oceňovali přátelské
přijetí a byli rádi, že mohli s žáky strávit dostatek času nejen ve škole, ale také po skončení vyučování,
díky čemuž se mohli navzájem skutečně poznat a prožít spolu chvíle, na které budou všichni rádi
vzpomínat. Žáky ašského gymnázia si získal vstřícný přístup stážistů a uvítali možnost procvičit
si angličtinu v praxi i dozvědět se zajímavou formou něco nového o zemích, o kterých toho běžný
Středoevropan příliš neví.
23 / 33
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
13 Údaje o zapojení školy do dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2013/2014 škola další vzdělávání v rámci celoživotního učení nerealizovala.
24 / 33
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
14 Údaje o předložených a školou
realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola úspěšně realizovala
EU peníze středním školám „ICT ve výuce“, CZ.1.07/1.5.00/34.0830
- Zahájení projektu: 1. 8. 2012
- Ukončení projektu: 31. 7. 2014
25 / 33
Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
15 Údaje o spolupráci s odborovou
organizací a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Zpráva o spolupráci s odborovou organizací školy
Ve školním roce 2013/2014 byla s odborovou organizací opět projednána kolektivní smlouva a personální
situace na škole, jelikož vzhledem ke snížení počtu žáků (v příštím školním roce bude pokračovat už jen
jedna třída odborné školy) a rozložení úvazků učitelů bylo nutné rozvázat pracovní poměr se třemi
vyučujícími.
Mgr. Olga Krátká
Zpráva o spolupráci se Sdružením rodičů a přátel Gymnázia a SOŠ Aš
Při Gymnáziu a SOŠ Aš existuje a pracuje Sdružení rodičů a přátel školy (dále SRPG). Lze konstatovat,
že jeho činnost není toliko formální, nýbrž aktivní.
Z prostředků SRPG jsou podporovány/spolufinancovány - Sportovní a kulturní aktivity žáků (pasování
primánů, vánoční besídka, Majáles, návštěvy divadel atp.). Doprava na soutěže, exkurze, výstavy.
Ocenění mimořádných studijních či sportovních úspěchů žáků formou věcných odměn. Rozvoj
mezinárodní spolupráce, zejména družebních akcí. Modernizace výchovně-vzdělávací činnosti školy
a zajišťování učebních pomůcek.
Novinkou v činnosti spolupráce gymnázia a SRPG je konání přednáškových podvečerů rozličných témat,
s frekvencí dvě besedy za pololetí, určených pro širokou veřejnost, rodiče žáků i žáky samotné.
Tyto přednáškové podvečery by měly rovněž zpropagovávat gymnázium a upevnit v povědomí občanů
a města jeho obraz jako významné a hodnotné vzdělávací instituce. Popisované besedy proběhly
ve školním roce 2013/2014 dvě, pro první pololetí v roce 2014/2015 jsou připraveny další dvě.
Komunikaci a spolupráci gymnázia a SRPG lze hodnotit jako velmi dobrou a přínosnou.
Petr Rejsek a kol.
za SRPG
Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání probíhá na základě dlouhodobých kontaktů.
Spolupráce se uskutečňuje především v rámci zajištění souvislých provozních praxí žáků a odborných
exkurzí.
S ohledem na omezení studijních oborů je spolupráce realizována pro studijní obor Informatika
v ekonomice, kde ve 3. ročníku je praxe koncipována na základní ekonomické činnosti a ve 4. ročníku je
specializována na zpracování ekonomických a informativních dat s využitím informačních databázových
systémů v rámci podniku.
ZDM s.r.o. Aš
MÚ Krásná
MÚ Aš
MÚ Hranice
Lázně a.s. Fr.Lázně
MÚ Frant. Lázně
Úřad Práce Cheb
Petainer s.r.o., Aš
Ašské služby s.r.o., Aš
OÚ Hazlov
Heinz Glass Dekor s.r.o. Hranice
PZ Mode ,Cheb
Okresní soud Cheb
26 / 33
PŘÍLOHY
16 PŘÍLOHY
16.1 Vyhodnocení EV ve školním roce 2013/2014
Environmentální byla realizována v rámci jednotlivých vyučovacích hodin v předmětech podle ŠVP.
Větší akce organizoval ve spolupráci s třídními učiteli koordinátor environmentální výchovy. Jednalo se
o třídní celodenní nebo vícedenní exkurze nebo pobyty ve středisku EV. Také proběhly mimoškolní akce
pro zájemce z řad studentů.
Září
- Vyhodnocení předchozího školního roku.
- Zpracování nového plánu EVVO.
- Proběhla akce, které se zúčastnily třídy sekunda a tercie „Omne bonum – zajdi si pro radu jak se
zbavit odpadu“ Žáci se ve sběrném dvoře v Aši seznámili s problematikou separace odpadu a jeho
dalšího využití.
- Návštěva mykologické výstavy ve středisku EV v Dolních Dvorech – zúčastnila se třída sekunda.
- Příprava materiálu pro školský projekt kvinty: „Město, ve kterém žiji“- studenti sexty.
Říjen
- Příprava a zpracování materiálů pro celostátní ekologickou konferenci.
- Proběhla školní konference „Město, ve kterém žiji“ Žáci sexty prezentovali své výsledky z projektu,
který probíhal v projektovém týdnu v červnu.
- Účast studentů na Celostátní středoškolské konferenci v Praze. Natálie Kalčicová a Eva Zichová
se prezentovali prací „Voda na Ašsku“.
Listopad
- Pomoc studentů při sázení ovocných stromků ve spolupráci s občanským sdružením „Zelený dědek“.
Byla vysázená ovocná alej v obci Krásná.
Prosinec
- Beseda se studenty na téma „Biodiverzita a trvale udržitelný rozvoj“.
Leden
- proběhla Valná hromada KEV v Praze.
Únor
- Příprava studentů na biologickou olympiádu - proběhla školní kola kategorie A, C a D.
Březen
- Proběhla přednáška pro studenty sexty na téma „Žijeme chemicky“. Vedoucí střediska EV Peter
Randis poté se studenty besedoval o chemizaci životního prostředí a jeho dopadu na zdraví člověka.
- Uskutečnila se akce u příležitosti Světového dne vody – studenti septimy připravili pestré pásmo
soutěží, her a povídání pro žáky 4. tříd základní školy Hlávkova na téma voda kolem nás.
- Účast studentů v krajském kole biologické olympiády kat. A na gymnáziu v Karlových Varech.
27 / 33
PŘÍLOHY
Duben
- „Den Země“, proběhlo pestré pásmo her a soutěží na téma „Hrátky s přírodou a v přírodě“.
Celý program připravili studenti septimy pro žáky 4 tříd základní školy Kamenná.
- Účast studentů v okresním kole biologické olympiády kategorie B.
- Účast studentů na biologické olympiádě kat. C – studentka sekundy M. Tranová se umístila
na 1. místě v okrese Cheb.
Květen
- Program Ekologického centra ve Waldsassenu – proběhla burza krajových odrůd ovocných stromů
a rostlin. Program proběhl ve spolupráci se střediskem EV v Chebu. Akce se zúčastnili někteří žáci
kvinty.
Červen
- Dvoudenní exkurze do Českého středohoří ve spolupráci se střediskem EV Viana Litvínov. Zúčastnila
se třída sekunda.
- Proběhl pobytový týden primánů ve středisku EV v Českém ráji. Program ve středisku byl velmi
dobře hodnocen jak ze strany žáků tak vyučujících.
- Uskutečnil se týdenní ekokurz pro studenty kvinty „Město ve kterém žiji“.
- Uskutečnila se exkurze v krajském středisku EV s programem „Rostliny a houby v zemědělské
krajině“.
- Proběhla přednáška a exkurze na téma „Biodiverzita v okolí školy“. Žáky doprovázel RNDr. Jiří Brabec
– pracovník přírodovědného oddělení Krajského muzea Karlovy Vary.
Ing. Luboš Lhoták.
koordinátor EVVO
28 / 33
PŘÍLOHY
16.2 UČEBNÍ PLÁNY
16.2.1 18–20–M/01 Informační technologie
ŠVP:
Školní rok
Informatika v ekonomice, s platností od 1. 9. 2010 počínaje prvním ročníkem
2013/2014, 3. a 4. ročník
Název předmětu
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
Celkem
1.
2.
3.
4.
Český jazyk a literatura
3
3
3
5
14
Anglický jazyk
3
3
4
4
14
Německý jazyk
-
2
2
-
4
Matematika
4
3
3
3
13
Dějepis
2
-
-
-
2
Občanská výchova
1
2
2
1
6
Tělesná výchova
3
2
2
2
9
Základy přírodních věd
2
2
2
1
7
Hospodářský zeměpis
2
-
-
-
2
Ekonomika
2
2
3
2
9
Účetnictví
-
2
2
2
6
Zpracování dokumentů na PC
3
2
2
-
7
Úvod do výpočetní techniky
2
-
-
-
2
Aplikace na PC
-
2
2
-
4
Datové komunikace
2
2
-
-
4
Tvorba webových stránek
-
2
2
2
6
Grafika na PC
1
1
1
2
5
Praxe
-
2
3
3
8
29 / 33
PŘÍLOHY
Výběrové:
Algoritmizace a programování
-
2
2
2
6
Zpracování informací a databázové systémy
-
2
2
2
6
30
34
35
29
128
Hodin týdně v ročníku
16.2.2 Nižší stupeň gymnázia s platností od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem
Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium
Školní rok
2013/2014, prima, sekunda, tercie
Vyučovací předmět
Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta
Dotace
Český jazyk a literatura
4
4
4
4
16
Cizí jazyk I
4
4
4
4
16
Cizí jazyk II
-
2
2
2
6
Matematika
4
4
4
4
16
Informatika
1
1
2
1
5
Mediální výchova
-
-
-
1
1
Dějepis
2
2
2
2
8
Občanská výchova
1
1
1
1
4
Fyzika
2
2
2
2
8
Chemie
-
-
2
3
5
Biologie
2
2
2
2
8
Zeměpis
1
2
2
2
7
Hudební výchova
1,5
1
1
1
4,5
Výtvarná výchova
1,5
1
1
1
4,5
1
1
-
-
2
Dramatická výchova
30 / 33
1
1
1
-
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Celkem hodin
28
30
32
32
122
-
-
-
-
Lyžařský kurz
Výtvarné a divadelní
dílny
PŘÍLOHY
Zdravověda
Volitelný předmět:
Zdravotní tělesná výchova
Pohybová výchova
Projekty
Kurz osobnostního
a sociálního rozvoje
Kurz environmentální
výchovy
Kurzy
16.2.3 Nižší stupeň gymnázia s platností od 1.9.2010 počínaje 1. ročníkem
Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium
Školní rok
2013/2014, kvarta
Vyučovací předmět
Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta
Dotace
Český jazyk a literatura
4
4
4
4
16
Cizí jazyk I
4
4
4
4
16
Cizí jazyk II
-
2
2
2
6
Matematika
4
4
4
4
16
Informatika
1
1
2
1
5
Mediální výchova
-
-
-
1
1
Dějepis
2
2
2
2
8
Občanská výchova
1
1
1
1
4
Fyzika
2
2
2
2
8
Chemie
-
-
2
3
5
Biologie
2
2
2
2
8
31 / 33
2
2
2
2
8
Hudební výchova
1,5
1
1
1
4,5
Výtvarná výchova
1,5
1
1
1
4,5
Dramatická výchova
1
1
-
-
2
Zdravověda
1
1
1
-
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Celkem hodin
29
30
32
32
123
Kurz environmentální výchovy
Lyžařský kurz
Výtvarné a divadelní
dílny
Kurz osobnostního a
sociálního rozvoje
PŘÍLOHY
Zeměpis
Volitelný předmět:
Zdravotní tělesná výchova
Pohybová výchova
Projekty
Kurzy
16.2.4 Vyšší stupeň gymnázia s platností od 1.9.2010 počínaje 5. ročníkem
Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium
Školní rok
2013/2014, kvinta, sexta, septima, oktáva
Vzdělávací
oblasti
Jazyk a
jazyková
komunikace
Vzdělávací
obory
Vyučovací
předmět
Ročník
5
6
7
8
Celkem
Min.
časová
dotace
Disponibilní
časová
dotace
Český jazyk
a literatura
Český jazyk
a literatura
4
3
3
3
13
12
1
Cizí jazyk
Cizí jazyk 1
3
3
3
3
12
12
0
Další cizí
jazyk
Cizí jazyk 2
3
3
3
3
12
12
0
Matematika a její aplikace
Matematika
4
4
4
0
12
10
2
Člověk a
příroda
Fyzika
Fyzika
3
2
2
0
7
36
4
Chemie
Chemie
2
3
2
0
7
32 / 33
PŘÍLOHY
Biologie
Biologie
3
2
2
0
7
Geografie
Geografie
2
2
2
0
6
Občanský a
společensk
ovědní
základ
Základy
společenských věd
2
3
2
0
7
Dějepis
Dějepis
2
2
2
0
6
Umění a
kultura
Hudební
obor,
Výtvarný
obor
Estetická
výchova
2
2
0
0
4
4
0
Člověk a
zdraví
Tělesná
výchova
Tělesná
výchova
2
3
(2+1)
2
2
9
8
1
Informatika a informační a
komunikační technologie
Informatika
a výpočetní
technika
2
2
(1+1)
0
0
4
4
0
Volitelné
vzdělávací
aktivity
Seminář
z českého
jazyka
0
0
0
2
2
0
2
KA, KN
pozn. 8
0
0
2
2
4
0
4
PP nebo HP
pozn. 4
0
0
5
15
20
8
12
30
132
106
26
Člověk
a společnost
Volitelné
předměty
Ekologický
kurz
Lyžařský
kurz
Sportovní
kurz
Projektový
týden
Projek-tový
týden
Celkem
Projektový
týden
Projekty a kurzy
34
34
34
33 / 33
Download

Výroční zpráva za rok 2014