Finanční řízení projektu
Rozvaha, N x V, Cash flow
Zdroj, využití
Povinnost vytvořit v projektu finanční analýzy vycházejí z Příručky pro
žadatele a příjemce ROP SV, resp. příloh:
-
02 Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace
podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
výpočet maximální výše dotace u projektů generující příjmy
05 Studie ekonomického hodnocení projektu
u všech typů osnovy Studie (A, B, C, D)
Zdrojem dat pro tvorbu finančních analýz je podrobný položkový
rozpočet projektu a podklady finančních možností žadatele.
Studie ekonomického hodnocení
projektu
Kapitola č. 6 Studie (pro všechny typy osnovy Studie) obsahuje:
6 Finanční plán - podrobný finanční výhled (plán) na dobu realizace projektu (investiční
fáze) a dále na dobu sledování udržitelnosti (min. 5 let provozu od finančního
ukončení projektu)
popis a přehled nákladů a výnosů
plánované stavy majetku a zajištění zdrojů (rozvaha)
popis a přehled výdajů a příjmů (cash-flow)
Pro typy osnovy Studie C a D ještě navíc kapitoly 7 a 10 Studie:
7 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu z finančního hlediska – kriteriální
ukazatelé propočtené z finančních toků
současná hodnota (PV-Present Value), čistá současná hodnota (NPV - Net
Present Value), vnitřní výnosové procento (IRR-Internal Rate on Return), doba
návratnosti
10 Citlivostní analýza
Náklady x výnosy
Ve Studii je požadováno vyčíslit jednotlivé druhy
nákladových/výnosových položek pro jednotlivá plánovaná
období (roky) a také jejich rozdíl, kterým je hospodářský
výsledek projektu.
Výstupem analýzy nákladů a výnosů bude:
-
Průběh nákladů/výnosů v průběhu realizace projektu (ve fázi
investiční) v druhovém členění
Průběh nákladů/výnosů v druhovém členění na dobu sledování
udržitelnosti tj. min. 5 let od finančního ukončení projektu (provozní
fáze)
Náklady x Výnosy
a)
b)
c)
Provozní
a) náklady - hodnota spotřebovaných nákupů (materiálu, energie, zboží) a externích
služeb, osobních nákladů, daní a poplatků a odpisů = ČÁSTEK BEZPROSTŘEDNĚ
VYVOLANÝCH PROVOZNÍ ČINNOSTÍ PODNIKU
b) výnosy – tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
Finanční
a) náklady – náklady RYZE FINANČNÍHO CHARAKTERU, např. úroky, kurzovní ztráty
(kursové rozdíly u pohledávek a závazků), bankovní výlohy, pojistné apod.
b) výnosy – výnosy z finančních operací – např. úroky, kursovní zisky, výnosy z
krátkodobého finančního majetku atd.
Mimořádné
a) náklady – hodnota operací, jež jsou považovány za NEOBVYKLÉ VZHLEDEM K
BĚŽNÉ ČINNOSTI PODNIKU, popř. mají charakter mimořádných nahodilých
událostí. Např. manka a škody, náklady na změnu metody ocenění majetku)
b) výnosy – např. náhrada manka a škody
Plán průběhu nákladů a výnosů
Hospodářský výsledek – rozdíl celkových výnosů projektu a celkových nákladů
projektu
V případě že provozovatelem projektu bude někdo jiný než žadatel, (např. na
základě smlouvy o nájmu, svěření majetku do správy apod.), je zde nutné
zahrnout (zohlednit) oba subjekty.
U nákladů (osobní výdaje, materiál, suroviny, energie, režijní náklady, nákup
služeb, finanční náklady atd.) je třeba uvést obsahový popis každé položky s
detailním uvedením toho, co je nakupováno a za jaké ceny.
Náklady x Výnosy
Příklad – pilotní projekt „Safari kemp“, žadatel ZOO Dvůr Králové a.s.
Plánované stavy majetku a zdroje
krytí
Ve studii je požadováno navrhnout výši a strukturu potřebného majetku
využívaného k realizaci projektu (aktiv) a také odpovídající výši a strukturu
jemu odpovídajících pasiv.
Je třeba uvést popis jednotlivých zdrojů financování, s nimiž je počítáno ve
finančním plánu, včetně bližších informací o každém z nich.
Výstupem bilance aktiv a pasiv (rozvahy) budou:
- Stavy aktiv/pasiv na konci jednotlivých období v průběhu realizace projektu (ve
fázi investiční)
- Stavy aktiv/pasiv na konci jednotlivých období v době sledování udržitelnosti po
finančním ukončení projektu (v provozní fázi)
Rozvaha
Rozvaha
= základní finanční výkaz, který dává přehled o majetku podniku a
charakterizuje ho z hlediska :
majetkové struktury (podoba majetku a peněžní stav „co mám“)
kapitálové struktury (z jakých zdrojů je majetek pořízen „odkud to
mám“)
Musí být splněna základní bilanční rovnice:
aktiva = pasiva
Obsah, rozsah a formu určují účetní standardy
PODNIK MŮŽE MÍT JEN TOLIK MAJETKU, NA KTERÝ MÁ ZDROJE
KRYTÍ
Struktura rozvahy
Aktiva (užití kapitálu v podniku)
Pasiva (původ kapitálu v podniku)
- dlouhodobý majetek
- dlouhodobý hm. majetek
- dlouhodobý nhm. majetek
- dlouhodobý fin. Majetek
- Vlastní kapitál
- Základní kapitál
- Fondy ze zisku
- Hospodářský výsledek
- oběžný majetek
- zásoby
- pohledávky
- finanční majetek
- dohadné účty aktivní
- časové rozlišení aktivní
- Cizí zdroje
- rezervy
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky
- dohadné účty pasivní
- časové rozlišení pasivní
Rozvaha
Příklad – pilotní projekt „Safari kemp“, žadatel ZOO Dvůr Králové a.s.
rozvaha
stav aktiv
stálá aktiva
DM pořízený během roku
Projektová dokumentace
Nákup pozemku
Odborné znalecké posudky, průzkumy
Stavební a technologická část stavby
realizační fáze
přípravná fáze
stav pasiv
vlastní zdroje žadatele
dotace z fondu EU
úvěr
hospodářský výsledek
pasiva celkem
aktiva-pasiva
2014
83 720 765
0
2015
83 720 765
0
31 352 987
31 352 987
115 073 752
750 981
750 981
84 471 746
1 000 916
1 000 916
84 721 681
1 267 164
1 267 164
84 987 929
1 550 744
1 550 744
85 271 509
2012
83 720 765
2013
83 720 765
2014
83 720 765
2015
83 720 765
-200 000
83 720 765
2011
83 720 765
33 488 306
-2 651 719
516 400
115 073 752
750 981
84 471 746
1 000 916
84 721 681
1 267 164
84 987 929
1 550 744
85 271 509
0
0
0
0
0
0
2. etapa
64 481 846
41 305 632
3. etapa
77 091 467
12 609 621
4. etapa
83 720 765
6 629 298
0
19 216 962
0
0
40 301 632
1 004 000
0
12 609 621
0
0
6 629 298
0
0
3 959 252
23 176 214
64 481 846
77 091 467
83 720 765
2 009
4 013 252
1. etapa
23 260 214
-84 000
23 176 214
3. etapa
57 894 055
25 792 738
-5 676 416
-918 910
77 091 467
4. etapa
53 084 178
30 836 587
-54 000
3 959 252
2. etapa
46 925 225
9 270 486
8 328 135
-42 000
64 481 846
0
0
0
0
3 959 252
3 959 252
787 250
3 101 952
70 050
Základní vnitřní vybavení
oběžná aktiva
peníze (pokladna, bú)
aktiva celkem
provozní fáze
2012
2013
83 720 765 83 720 765
0
0
1. etapa
23 176 214
19 216 962
2011
83 720 765
0
Plán průběhu cash flow
Ve Studii je požadováno naplánovat toky příjmů a výdajů projektu tak, aby ve
všech fázích projektu bylo zabezpečeno jeho financování.
Je třeba dbát na zajištění udržitelnosti projektu (finanční i institucionální) ve
všech fázích, tj. z jakých zdrojů budou kryty provozní náklady u projektů,
které negenerují příjmy.
V případě trvalé ztrátovosti projektu je třeba najít obvykle dlouhodobý zdroj
krytí těchto záporných čistých cash – flow.
Výsledkem Plánu průběhu cash flow bude:
- Průběh příjmů a výdajů v průběhu realizace projektu (ve fázi investiční)
- Průběh příjmů a výdajů v době sledování udržitelnosti tj. min 5 let po finančním
ukončení projektu (v provozní fázi)
Příloha č. 9 Příručky pro žadatele a
příjemce
Bodovací kritéria
2.5. Udržitelnost projektu
10% (max. 10 bodů)
Žadatel v žádosti deklaruje zajištění institucionální i finanční udržitelnosti (je
jasný subjekt s odpovědností za výstupy projektu vč. financování).
10 bodů
Udržitelnost je deklarována v obecné rovině, bez konkrétního pojmenování
5 bodů
Udržitelnost projektu není zajištěna.
0 bodů
Hodnotitel posoudí, jak bude zajištěna udržitelnost výstupů projektu po skončení
podpory z programu, a to v rovině institucionální (subjekt, který bude zajišťovat
udržitelnost) i finanční (zdroj financování). Žadatel dále popíše kdo a jak zajistí
údržbu, opravy, sezónní údržbu včetně adekvátních částek apod. Žadatel popíše
udržitelnost projektu v IS BENEFIT7, záložka Personální zajištění projektu, Finanční
plán.
Cash flow
Hotovostní tok (CASH FLOW) = tok ve finančním vyjádření, který má podobu přírůstku peněz
(příjem) či úbytku peněz (výdaj), tj. bez odpisů
Příjem – kladný tok peněz, doprovázen zvýšením stavu peněžních prostředků v pokladně
nebo na bankovním účtu
¨ vlastní zdroje (pokladna, bankovní účet)
¨ Úvěr
¨ Dotace
¨ Příjem generovaný projektem
Výdaj – záporný tok peněz, doprovázen snížením stavu peněžních prostředků v pokladně
nebo na bankovním účtu
¨ Pořízení budov, pozemků; stavební práce atd.
¨ Splacení úvěru
¨ Výdaje nutné k zabezpečení výstupů projektu
Ve studii by Cash flow mělo vyjít nulové nebo kladné
Cash Flow
Příklad – pilotní projekt „Safari kemp“, žadatel ZOO Dvůr Králové a.s.
Hodnocení efektivity a
udržitelnosti
Kapitola Studie č. 7 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
Cílem je propočítat a vyhodnotit projekt pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z
finančních toků NPV (čisté současné hodnoty), IRR (vnitřní výnosové procento) a dobu
návratnosti.
Smyslem této kapitoly je zhodnotit finanční bonitu a udržitelnost projektu, tedy efektivnosti z
finančního hlediska.
Při zpracování se neuvažuje inflace a použije se diskontní sazba ve výši 5 % = alternativní
náklad kapitálu neboli, cena ušlé příležitosti. Je to výnos v procentech, který byste
obdrželi, pokud byste zamýšlenou částku investovali do jiného stejně rizikového projektu.
Současná hodnota
PV – Present Value – je součet všech budoucích toků plynoucích z investice od
období 1 až n, převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na
současnou hodnotu se provádí takzvaným diskontováním budoucích toků.
PVt je současná hodnota všech hotovostních toků
PVt
CFt = tok hotovosti v období t
r je diskontní sazba = sazba, kterou se snižuje budoucí tok peněz
t je symbol konkrétního období
n je poslední hodnocené období
n
CFt
=å
t
(
1
)
r
+
t =1
Projekt je přijatelný, pokud je ukazatel větší než investiční výdaje, resp.
hotovostní toky v nultém období.
Současná hodnota (PV)
Příklad:
Investiční příležitost vyžaduje investovat 4,5 mil. Kč do stavby výrobní
haly, kterou může podnikatel za rok prodat za 5 mil. Kč. Je to dobrá
investiční příležitost? Diskontní sazba je stanovena na 5%
Řešení: současná hodnota budoucího výnosu
PV1 =
C1
5000000
=
= 4761905
(1 + r )1 (1 + 0,05)1
Náklady nultého období (CF0, investice do stavby) jsou 4,5 mil. Kč a když
podnikatel stavbu zrealizuje a poté prodá, „zůstane“ mu 261 905 Kč
Projekt je přijatelný, protože platí, že PV > (-CF0), resp. PV > investice
Jedná se o převod budoucí částky na cenu, kterou má pro nás tento obnos
inkasovaný v budoucnu dnes. Odpovídáme si na otázku, kolik bychom měli být
maximálně ochotni zaplatit dnes za určitou částku, kterou získáme v budoucnu.
Čistá současná hodnota
Čistá současná hodnota – NPV – je součet současné hodnoty budoucích
hotovostních toků a hotovostního toku v nultém roce investičních výdajů
NPV je čistá hodnota investice
CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t
r je diskontní sazba
t je období od 0 do n
n
CFt
NPV = å
t
t =0 (1 + r )
Pokud NPV > 0 - projekt přinese návratnost vyšší než r – projekt je přijatelný
Máme-li dva vzájemně se vylučující projekty, poté by měl být k realizaci zvolen ten,
který dosahuje vyšší čisté současné hodnoty
Čistá současná hodnota (NPV)
Příklad:
Podnikatel se rozhoduje mezi dvěma projekty A a B. Který je lepší?
Projekt
NPV =
Čistý tok hotovosti (tis. CZK)
NPV
C0
C1
C2
C3
(r = 5%)
A
-2 000
+ 1 000
+ 1 000
0
-140,59
B
-2 000
+ 1 000
+ 1 000
+ 5 000
+ 4178,6
- 2000 1000 1000
+
+
= -140,59
1,050 1,051 1,052
NPV =
- 2000 1000 1000 5000
+
+
+
= 4178,6
1,050 1,051 1,052 1,053
Projekt je považován za přijatelný, pokud je NPV >0, jelikož suma peněžních
příjmů za dobu životnosti pořizovaného majetku musí zajistit úhradu vložených
peněžních prostředků, zajistit požadovanou míru výnosu a ještě by měla zvýšit
peněžní tok podniku a přispět tak ke zvýšení jeho tržní hodnoty.
Vnitřní výnosové procento
Vnitřní výnosové procento – IRR – je taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá
současná hodnota toků plynoucích z investice rovna nule.
IRR je vnitřní výnosové procento
CFt je hotovostní tok plnoucí z investice v období t
r je diskontní sazba
t je období od 0 do n
n
CFt
0=å
t
t = 0 (1 + IRR )
Investiční projekt je přijatelný, pokud je ukazatel IRR větší než předpokládaná diskontní
sazba. Čím je IRR větší, tím je projekt lepší.
Vnitřní výnosové procento
n
CFt
0=å
t
t = 0 (1 + IRR )
Nástrahy této metody:
- Ne všechny proudy hotovostních toků mají NPV (čistou současnou hodnotu)
klesající s růstem diskontní sazby
- Existence více výnosových měr - některé cash flow mohou generovat NPV = 0 při
dvou různých diskontních mírách
- Krátkodobé úrokové sazby mohou být odlišné od dlouhodobých sazeb
Citlivostní analýza
Kapitola Studie č. 10 Citlivostní analýza
Analýza citlivosti – postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady
investičního záměru a zejména pak vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel
(NPV, PV, doba návratnosti apod.)
Postup:
¨ vyjádření všech zásadních předpokladů obsažených v prognóze
hotovostního toků pro všechny roky (cash flow)
¨ postupně měníme o 1% - výpočty hodnot rozhodujícího (kriteriálního)
ukazatele
¨ např.: snížení příjmů o 1 % od uved. do provozu; zvýšení daňové zátěže;
nárůst invest. výdajů o 1% během realizace investice – chybný odhad
nákladů stavby, zvýšení cen energií/ surovin, nečekané prodloužení
stavebních prací; nárůst provozních výdajů o 1% od uved. do provozu
Příloha č. 9 Příručky pro žadatele a
příjemce
Bodovací kritéria
2.4.2. Hodnocení dle typu a velikosti projektu
max. 5 bodů
Specifické hodnocení u projektů zakládajících veřejnou podporu:
Zhodnocení NPV>0, IRR>r(diskontní sazba), doba návratnosti<n (doba životnosti) - (+ 1 bod
za každý ukazatel)
+ 0-3
body
Očekávané přínosy (např. dle velikosti cílové skupiny, změně kvality služeb) jsou přiměřené
vzhledem k výši celkových způsobilých výdajů - zcela (2 body) ,částečně (1 bod), nízké (0
bodů) – (maximálně + 2 body)
+ 0-2
body
Specifické hodnocení u projektů nezakládajících veřejnou podporu s celkovými náklady menšími
než 90 mil Kč:
Očekávané přínosy (např. dle velikosti cílové skupiny, změně kvality služeb) jsou přiměřené
vzhledem k výši celkových způsobilých výdajů - zcela (5 bodů), částečně (3 body), nízké(0
bodů) – (maximálně 5 bodů)
+ 0-5
bodů
Specifické hodnocení u projektů nezakládajících veřejnou podporu s celkovými náklady
90 mil Kč a více:
max. 5
bodů
Socioekonomické kriteriální ukazatele ENPV>0 (+0-2 body), ERR>r (diskontní sazba) –
(+0-3 body).
+ 0-5
bodů
Socioekonomický přínos
projektu
Kapitola Studie č. 8: Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu
Ve Studii je požadováno popsat očekávané přínosy v číselném nebo slovním vyjádření a to
pro žadatele, cílové skupiny, obec, region, stát apod.
- co komu realizace projektu přináší a co komu bere tj. zajímají nás i ostatní subjekty,
zajímají nás přínosy nejen pro investora, ale i ve vztahu ke všem cílovým skupinám.
- Jaký vliv bude mít projekt a jeho výstupy na kvalitu a rozsah služeb apod.
Postup - vymezit a popsat všechny beneficienty (příjemce) s pravděpodobným významným
dopadem tj. subjekty, jejichž náklady (újmy) a přínosy (benefity) budete zkoumat a
popisovat.
Úkolem analýzy očekávaného socioekonomického přínosu projektu
životaschopnost zamýšleného projektu v dlouhodobém horizontu
je prokázat
Socioekonomický přínos
projektu
Příklad – rekonstrukce náměstí – slovní vyjádření
1) Žadatel (investor-město):
+ zhodnocení majetku, obnovení kulturní památky
- delší doba návratnosti vložených prostředků
2) Obyvatelé města:
+ lepší kvalita života, možnost užívání i pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu,
snížení rizika úrazu
- dočasné zhoršení prostředí v okolí stavby, omezení průchodnosti v době realizace stavby
3) Královéhradecký kraj:
+ zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a zvýšení atraktivity regionu pro investice,
podnikání a život obyvatel, pozitivní vliv na životní prostředí (např. nová kanalizace oproti
současnému svodu kanalizace do řeky)
Socioekonomický přínos
projektu
Příklad – rekonstrukce náměstí – kvantifikace
Jsou zahrnuty:
- vnější náklady a přínosy, pro které neexistují důvody jejich zahrnutí do finanční analýzy
cash flow = výdaje a příjmy, nebo náklady a výnosy i jiných subjektů než žadatele.
- vnější náklady a přínosy, pro které vůbec neexistuje cash flow.
Vnější faktor
Počet
Celkem
Město
pozitivní dopad na životní prostředí - nová
kanalizační přípojka
50 tis. Kč
Občané
Snížení úrazovosti – ztráta čistého příjmu
z mezd 3 občanů
10 000,00 Kč na 1/ročně
30 tis. Kč
Státní rozpočet
úspora sociálních nákladů státu na 3
občany po úraze (sociální dávky)
5 000,-Kč na 1/ročně
15 tis. Kč/rok
Hodnocení očekávaného
socioekonomického přínosu projektu
Příklad rekonstrukce náměstí – výsledné ukazatele (viz podklady)
Zdrojem dat pro hodnocení očekávaného socioeokonomického přínosu projektu je
cash flow projektu a socioekonomické přínosy projektu.
Výsledné ukazatele analýzy očekávaného socioekonomického přínosu projektu
Ekonomická čistá současná hodnota (NPV)
2 615 361,39
Ekonomická současná hodnota (PV)
5 478 374,89
Ekonomické vnitřní výnosové procento (IRR)
Investiční projekt lze považovat za přijatelný, jelikož je PV větší než-li
investiční výdaje, respektive hotovostní toky v nultém období.
Investiční projekt je přijatelný, protože hodnota NPV je větší než 0.
Investiční projekt je přijatelný, jelikož je hodnota IRR větší než diskontní
sazba 5%.
6,57 %
Příloha č. 9 Příručky pro
žadatele a příjemce
Bodovací kritéria
2.4. Finanční a ekonomické hodnocení projektu
2.4.1. Hodnocení dle typu osnovy ekonomického hodnocení
30% (max. 10 bodů)
max. 5 bodů
Hodnocení u projektů s typem osnovy ekonomického hodnocení B, C
Jsou popsány všechny důležité parametry (náklady a výnosy v jednotlivých fázích
projektu, finanční plán)? Uvádí žadatel všechny ukazatele má výsledné hodnoty
zhodnoceny a okomentovány? Jsou popsány závažné socioekonomické přínosy a
náklady pro dané cílové skupiny?
+ 0-5
bodů
Hodnocení u projektů s typem osnovy ekonomického hodnocení D
Jsou popsány všechny důležité parametry (náklady a výnosy v jednotlivých fázích
projektu, finanční plán)? Uvádí žadatel všechny ukazatele má výsledné hodnoty
zhodnoceny a okomentovány? Jsou popsány závažné socioekonomické přínosy a
náklady pro dané cílové skupiny?
Převod ocenitelných socioekonomických přínosů a nákladů na hotovostní toky je
proveden na reálném základě a hodnoty nejsou výrazně nadhodnoceny ani
podhodnoceny.
+ 0-5
bodů
Výpočet maximální dotace
Příloha Žádosti č. 29 Výpočet maximální dotace u projektů generující příjmy
Příloha Příručky pro žadatele a příjemce č. 9 Metodika projektů generujících příjmy
Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoli projekt:
- jehož celkové náklady přesahují 1 000 000 EUR
- zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo
uživateli, nebo
- zahrnující prodej nebo pronájem pozemků, staveb, výrobků, atd. nebo
- jiné poskytování služeb za úplatu
- projekt nezakládá veřejnou podporu
Žadatel uvádí takové příjmy a výdaje projektu, které vzniknou v přímé souvislosti s
realizací a provozem projektu.
Cílem je zjištění příslušné míry podpory při respektování vzniklých příjmů v rámci
projektu.
Výpočet maximální dotace
Výpočet maximální podpory pomocí tzv. finanční mezery = poměr mezi diskontovanými
investičními náklady (výdaji v investiční fázi projektu) mínus čisté diskontované příjmy z
projektu (příjmy mínus výdaje) za zkoumané (referenční období) ku diskontovaným
investičním nákladům.
Referenční období = na 1. listu = uvažovaná životnost investice
Stanovení výše dotace podle principu finanční mezery zabraňuje poskytnutí nenáležitých
výhod příjemci, tj. nadměrnému financování projektu. Tím je zajištěno, aby příjemce
pomoci obdržel pouze takovou výši prostředků, která je nutná k úspěšné realizaci
projektu.
V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu nebo jeho celkové náklady nepřevyšují
1 000 000 EUR nebo nevytváří-li projekt žádné příjmy, není třeba výpočet pomocí
finanční mezery dokládat. U projektů, které nezakládají veřejnou podporu, ale generují
příjem a celkové náklady projektu jsou vyšší než 1 000 000 EUR je nutné příjmy sledovat
a výpočet pomocí finanční mezery provést.
Děkuji za pozornost
Download

CASH FLOW