www.hostomice.czzdarma
HOSTOMICKÉ LISTY
Číslo: 2/2015
Vyšlo: 30.1.2015
Tichá pošta
Aktuální stav a probíhající
činnosti na akci
„Kanalizace a vodovod Hostomice
– Bezdědice – Radouš, zrušení ČOV
Hostomice, nová ČOV Radouš a posílení
vodních zdrojů s úpravnou vody“
Ve čtvrtek 22.1.2015 komise sestavená pro účely výběrového řízení vyhodnotila došlé nabídky i vyžádaná a došlá doplnění. V souladu s doporučením
komise, na základě stanoveného kriteria nejnižší nabídnuté ceny a v souladu
se Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. starosta města rozhodl
o výběru dodavatele. V současné chvíli běží zákonná 15denní odvolací
lhůta, po jejímž uplynutí bude vítězný uchazeč vyzván k podpisu smlouvy.
Podepsaná smlouva bude zveřejněna na internetových stránkách města.
V návaznosti na blížící se zahájení realizační fáze projektu město v rámci
přípravných prací zajistilo geodetické vytyčení lomových bodů trasy. Provedení doporučil technický dozor akce, a to za účelem kontroly připravenosti
budoucího staveniště pro bezproblémové zahájení stavby. Prohlídka trasy
již proběhla za účasti technického dozoru, projektanta, pana místostarosty
a projektové manažerky města. Ing. Lucie Hejbalová, projektová manažerka
Vážení spoluobčané,
hostomická tichá pošta opět po letech roznesla, že z dotačních peněz
pro město si (další???) starosta
koupil dům. „Zaručené zprávy“
přišly z různých stran a „ověřené“
informace v různých variantách
znějí stále. Protože takové informace jsou pro mne i mojí rodinu
velmi urážlivé a protože jsem
konec konců v Hostomicích veřejně
působící osoba, rád bych touto
cestou uvedl věci na pravou míru.
Pravda je, že jsme s manželkou odpověděli na inzerát a po dlouhých
jednáních s bankou se nám podařilo koupit dům v Hostomicích
na náměstí, ve kterém byla v nedávné minulosti všeobecně známá
„Hostomická Fokáča“. Objekt jsme
koupili včetně většiny gastrozařízení a naším cílem je zde v brzké
budoucnosti otevřít bistro.
Na nákup celé nemovitosti včetně
zařízení jsme si vzali ve stoprocentní výši hypotéku u Komerční
banky, kterou budeme dalších třicet
let splácet.
Hlavní osobou, která bude provoz
bistra zajišťovat, bude moje manželka a vítanou pomoc přislíbila
i moje maminka, která donedávna
a po mnoho let pracovala jako
vedoucí kuchyně v Domově seniorů
Hostomice - Zátor.
Těm z vás, kterým se to i tak zdá
být nějak nepochopitelné, nabízím
osobní setkání a rád jakékoli nejasnosti vysvětlím.
Vít Šťáhlavský, starosta
co se u nás děje
zápis ze zasedání
zastupitelstva města Hostomice č. 12/2014
konaného 17. prosince 2014 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu v Hostomicích
Přítomni: V. Zachoval, M. Ulrich,
P. Lefner, J. Mičan, J. Bomba, J. Synek,
V. Šťáhlavský
f) Schválení účetního odpisového
plánu pro rok 2015, dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
l) Schválení příspěvku Českému svazu
zahrádkářů ve výši 6 000,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
Omluveni: V. Maršálek, S. Kubišta
g) Schválení plánu inventur pro
inventury za rok 2014, dle návrhu.
Hlasování: 7-0-0
m) Schválení smlouvy č. 13142806
o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu
Životního prostředí.
Hlasování: 7-0-0
Zastupitelstvo města Hostomice:
1.Schvaluje:
a)
Orgány schůze:
Návrhová komise:
V. Zachoval, M. Ulrich
Zapisovatel: J. Synek
Ověřovatelé zápisu:
V. Šťáhlavský, J. Bomba
Hlasování: 7-0-0
(pro-proti-zdržel se)
b) Program veřejného zasedání.
Hlasování: 7-0-0
c) Rozpočtové opatření č. 6/2014.
Hlasování: 7-0-0
d) Schválení kompetence starostovi
provádět rozpočtová opatření
v souladu se zákonem 128/2000
Sb. o obcích, dle § 102 odst. 2)
a to v rozsahu 100 000,- Kč.
Starosta má povinnost informovat
o provedeném rozpočtovém
opatření na následujícím zasedání
zastupitelstva.
Schválení starostovi provádět
rozpočtová opatření, která nemění
závazné ukazatele, tedy schválení
kompetence k přesunům mezi
jednotlivými položkami v rámci
schválených paragrafů (závazných
ukazatelů). Hlasování: 7-0-0
e)
2
Schválení kompetence starostovi
pro provedení a schválení závěrečného rozpočtového opatření roku
2014, které bude rovnat pohyby
dle skutečnosti k 31.12.2014.
Hlasování: 7-0-0
h)
Schválení složení inventarizační
komise dle návrhu:
❚ předseda IK Jan Synek
❚ člen IK Vít Maršálek
❚ člen IK Vladimír Zachoval
Hlasování: 7-0-0
i) Revokace usnesení č. 2/2014
písm. c) ze dne 19.2.2014
z
c) rozpočet města na rok 2014
v paragrafovém znění, dle návrhu,
vč. úpravy položky 4112 příspěvku
na státní správu z 1 468 100,- Kč
na 1 474 900,- Kč
na
schvaluje rozpočet města na rok
2014 v paragrafovém znění,
jako schodkový, dle návrhu,
vč. úpravy položky 4112 příspěvku
na státní správu z 1 468 100,- Kč
na 1 474 900,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
j) Schválení příspěvku Českému
svazu chovatelů ve výši 8 000,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
k)Schválení:
❚ 1. oddávající osoby: starosta
❚ 2. oddávající osoby: místostarosta
❚ oddací místo: městský úřad
❚ oddací den: pátek
❚ oddací čas: 8.00 až 13.00 hod.
❚ poplatek za svatbu mimo
oddací čas a místo: 1 000,- Kč
❚ poplatek za tzv. ošatné: 500,- Kč
Hlasování: 7-0-0
n)
Schválení dodatku č. 1
na vícepráce ve výši 24 917,- Kč
bez DPH tzn. 30 150,- Kč včetně
DPH a to ke smlouvě o dílo
ze dne 25.11.2014 mezi Městem
Hostomice a Jiřím Perglem
na opravu výtluků ve městě
Hostomice. Hlasování: 7-0-0
o)
Schválení finančního výboru
ve složení:
❚ Vladimír Zachoval
❚ Michal Ulrich
❚ Andrea Šebková
Hlasování: 7-0-0
p)
Schválení dodatku č. 1 ohledně
posunu termínu, ujednání o ceně
díla a staveniště k SoD ze dne
10.10.2014 mezi Městem Hostomice
a STRABAG a.s.
Hlasování: 7-0-0
2.Ukládá:
a)
P. starostovi vyvolat jednání s VaK
Beroun za účelem objasnění
plánovaného navýšení vodného
a stočného (nezdůvodněn VaKem
100 % nárůst ceny chemikálií
a nárůst cen energií).
3. Bere na vědomí:
a) Rozhodnutí UOHS ve věci Eurovia.
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování: 7-0-0
Hostomické listy
inzerce
3
co se u nás děje
výtah ze zápisu ze zasedání
zastupitelstva města Hostomice č. 1/2015
konaného 21. ledna 2015 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v radouši
Přítomni: V. Zachoval (VZ), M. Ulrich (MU),
P. Lefner (PL), J. Mičan (JM), J. Bomba (JB), J. Synek (JS),
V. Šťáhlavský (VS), V. Maršálek (VM), S. Kubišta (SK)
Omluveni: Usnesení č. 1/2015-1:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Orgány schůze:
Návrhová komise: V. Maršálek, V. Zachoval
Zapisovatel: L. Hejbalová
Ověřovatelé zápisu: V. Šťáhlavský, S. Kubišta
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-2:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Program veřejného zasedání.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-3:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Vodné: 30,10 bez DPH.
Stočné: 34 Kč bez DPH.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-4:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Finanční příspěvky šachovému klubu při městském úřadu
na uspořádání soutěže mladých šachistů ve výši 2.000,-Kč
a 8.000,-Kč na pořádání XVI. ročníku bleskového
šachového turnaje.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-5:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Finanční příspěvek Svazu tělesně postižených Hostomice
ve výši 16.000.- Kč.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-6:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Finanční příspěvek SK Hostomice ve výši 46.663,- Kč.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-7:
Zastupitelstvo města Hostomice neschvaluje:
Občanům s trvalým pobytem na č.p. 87, ul. Široká,
Hostomice prominutí poplatků za popelnice.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-8:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna
za rok 2014, včetně výsledku hospodaření, tj. zisk ve výši
4
45.449,87 Kč a schvaluje jeho přerozdělení do fondů
dle návrhu PO ŠJ.
Fond reprodukce 30.000,- Kč.
Fond reservní 15.449,87 Kč.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-9:
Zastupitelstvo města Hostomice revokuje:
Nákup části pozemku p.č. 259 k.ú. Hostomice pod Brdy
o výměře 26 m2 za cenu 100 Kč/m2.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-10:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Starosta města vybere projekční firmy, které budou
osloveny ve VŘ na projekční práce rekonstrukce ul. Školní,
dále cenu, za kterou je možné tyto projekční práce zadat,
a to ve výši 100 000,- Kč, dále schvaluje podání žádosti
na rekonstrukci ulice Školní na SFROM a dále
dofinancování akce z vlastních prostředků.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-11:
Zastupitelstvo města Hostomice neschvaluje:
Žádost o příspěvek pro Podbrdské vydavatelství.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Usnesení č. 1/2015-12:
Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:
Žádost o finanční příspěvek Svazu včelařů v Hostomicích
v celkové hodnotě 5 950,- Kč.
Hlasování: 9-0-0 (pro-proti-zdržel se)
Městský úřad informuje
■ Veřejné zasedání se uskuteční 4. března 2015
v 18.00 hodin v Hostomicích.
■ Poplatek za popelnice
Poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši
450,- Kč na osobu a rok a poplatky ze psů je možné
zaplatit stejně jako v loňském roce na účet číslo
0362037329/0800. Jako variabilní symbol prosím
uvádějte pro Hostomice 133701 + číslo popisné, pro
Bezdědice 133702 + číslo popisné, pro Radouš 133703
+ číslo popisné, pro Lštěň 133704 + číslo popisné a
pro chaty 133705 + číslo evidenční. Nebo je můžete
uhradit osobně na pokladně městského úřadu,
a to nejpozději do 31.3.2015.
Hostomické listy
inzerce
5
co se u nás děje
Výsledky ankety
„Názory rodičů
na stravování školáků
a předškoláků“
Anketa probíhala během prosince 2014 formou
elektronického dotazníku, z celkem 210 návštěv
dotazník vyplnilo a odeslalo 129 respondentů.
U první otázky rodiče jednoznačně vítají zavedení
objednávek obědů přes internet, 86 % respondentů
chce tuto možnost využívat, 14 % rodičů zatím neví.
Pouze jeden z oslovených preferuje původní systém.
V druhé otázce nechce na jídelníčku nic měnit 37 %
dotázaných. Změny dle dokumentu „Přání rodičů“
podpořilo bez výhrad 36 % respondentů a pro
částečné změny se vyslovilo 13 % odpovídajících.
Ti zmiňovali především zvýšení pestrosti - např.
více zeleniny a ovoce, u svačin zařazení chleba
a pomazánek. 14 % odpovídajících zvolilo možnost
„Nevím“.
V otázce školních bufetů podpořilo regulaci prodeje potravin ve škole 52 % respondentů, současný
sortiment bufetu nevadí 34 % odpovídajících, 8 %
dotázaných neví. Jiný názor zastává 6 % rodičů,
kteří zmiňují především roli rodiny, kapesného
a možnost nákupu v okolí školy.
Podrobné výsledky ankety jsou ke stažení na stránkách www.hostomice.cz. Anketa byla vytvořena
v rámci bezplatných služeb survio.com.
Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas na vyplnění
dotazníku.
Jana Ulrichová
Senioři v ZŠ
V úterý 13.1.2015 se v ZŠ P. Lisého konalo setkání
seniorů pod názvem Pojďte se s námi zasmát.
Členové STP zhlédli na interaktivní tabuli vybrané vtipné ukázky ze života lidí i zvířat, společně
prošli vědomostním testem, mohli vidět záběry
ze zajímavých částí světa. Schůzky se zúčastnilo
22 seniorů. Poděkování patří dívkám z 8.A,
které se ujaly pohoštění.
Výbor STP
6
Hostomické listy
inzerce
Motto :
Život je příliš krátký
a v dnešní době velmi hektický.
Stále pracujeme,
jsme obtěžkáni starostmi a bolestmi,
proč si nedarovat trošku hýčkání
a odměnit se ?
Mít rádi své tělo
a něco pro něj udělat.
Kvalifikovaný,
zkušený masér nabízí
masáže v pohodlí vašeho domova
Masér : Tomáš Dvořák (věnuji se masážím již 24 let)
Provádím: sportovní a relaxační masáž, mobilizační techniku 1,2,
technika: svižná,hloubková a velice výživná.
masáž měkkou technikou, uvolňující indickou masáž hlavy,
masáž lávovými kameny
Rozproudím zablokovanou a uzamčenou energii ve vašem těle
a proto s vámi nikam nespěchám a přizpůsobuji masáž
vašim požadavkům.
– Ceny dle druhu a doby masáže : záda, krk, celé tělo
– Např. záda, krk: 230 Kč - Celé tělo : 400 Kč
– Cesta v okolí Hořovic,Hostomic, Jinec - ZDARMA
– Okolí Berouna, Dobříše: dle dohody.
– Možnost koupě dárkových kupónů
– Možnost Masáže též v příjemném prostředí
solného království v Králově dvoře naproti Albertu
–www.solnekralovstvi.cz
Objednání, dotazy k jednotlivým masážím a cenám
E-mail : [email protected] Tel: 777225713
Váš osobní masér Tomáš Dvořák
7
Mš a zš hostomice / inzerce
Předvánoční
odpoledne
ve školní družině
Ve středu 10.12. se v naší školní družině konalo předvánoční odpoledne.
Rodiče, kteří si našli chvilinku v té
hektické předvánoční době, měli možnost strávit se svými dětmi společné
chvíle nad vánočními zvyky a výrobou drobných dekorací. Děti si se
svými rodiči užily spoustu legrace,
když všichni společně zapojili svoje
ruce a nohy, které si navzájem obkreslili a z obrysů složili roztomilého
sobíka. Nejvíce síly ale vynaložili,
když se pustili do výroby ozdůbky
z polystyrénové koule a flitrů. Při práci nám zněly koledy a svoji energii
jsme doplňovali dobrou kávou, čajem
a výtečným pečivem. Odpoledne bylo
pro nás všechny příjemným odpočinkem stráveným s milými a přívětivými lidmi.
Děkujeme za přízeň a všem přejeme
hodně štěstí a zdraví v novém roce
2015.
Vychovatelky školní družiny
Mateřská škola
13. ledna 2015 jsme rádi přijali pozvánku místní
ZŠ k návštěvě divadelního představení, které nastudovaly děti z dramatického kroužku, pod vedením
paní MgA Kateřiny Havelkové.
Mladí herci nejdříve předvedli pásmo zimních
básní. Poté se pustili do Čertovské pohádky. Svoji
fantazii ukázali v autorském příběhu Sára a ledová
královna. Dětem se vystoupení povedlo.
Těšíme se na další slíbené pohádky.
Za MŠ J. Kačírková
8
Hostomické listy
zš hostomice / inzerce
Masáže Pavlína Duníková
Tyršovo náměstí 227, Hostomice
Telefon: 731 455 094
klasická rekondiční masáž - detoxikační masáž medem
- baňkování - lymfatické masáže
- indická masáž hlavy + antistresová - horké lávové kameny
- reflexní masáž chodidel - čokoládová masáž
Prodej dárkových poukazů na masáže.
Těším se na Vaši návštěvu.
www.masaze-pavlina.webnode.cz
9
společenská rubrika / inzerce
oznámení
■ Divadelní představení v Neumětelích
STP v Hostomicích vás zve v sobotu
7. února 2015 na divadelní hru Bedřich
Hrozný v provedení čenkovského divadla
Za Vodou. Představení se uskuteční v KD
Neumětely od 19 hodin. Odjezd autobusu od ZŠ v Hostomicích v 18.30 hodin.
Přihlášky v papírnictví u ZŠ – vstupné
50,- Kč člen a dítě, nečlen 70,- Kč.
■ SK Hostomice vás srdečně zve
na tradiční Sportovní karneval dne
21. února 2015 od 20.00 hodin do sálu
„Restaurace u Frajerů“. K tanci a poslechu
hrají Brzdaři.
■ ČČK v Hostomicích pořádá „Dětský
karneval“ dne 28. února 2015 v restauraci U Frajerů. Začínáme ve 14.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje DJ Karel Moravec.
Vstupné: dospělí 30,- Kč – masky vítány.
■ Prodej palivového dřeva
Cena: 950 Kč/m³
Rozvoz: 20 Kč/km
Telefon: 605 975 130
poděkování
■ SK Hostomice děkuje odstupujícímu výboru, zejména potom p. Václavu
Rybákovi st. a Václavu Rybákovi ml.
za dlouholetou práci ve prospěch SK
a hostomické kopané.
Vzpomínka
■ Dne 20. února uplyne již 25 let,
kdy není mezi námi náš tatínek a dědeček,
pan Miloslav Míka z Hostomic.
Za tichou vzpomínku děkují rodiny
Císařova a Míkova
■ Dne 17. února 2015 to bude již 6 let,
co nás opustil náš tatínek pan Josef
Rybák, rodák ze Lštěně. 26. ledna 2015
by oslavil své 79. narozeniny.
Vzpomeňte prosím s námi.
Děkují dcery s rodinami
ZUBNÍ POHOTOVOST
Únor 2015
■ 1. Dr. Veselá Marie
Hudlice 64
tel. 311 697 659
10
■ 7. a 8. Dr. Závorová Iva
Žebrák, Pacovského 277
tel. 311 533 447
■ 14. a 15. Dr. Vrbová Dagmar
Beroun, Talichova 825
tel. 311 624 375
■ 21. a 22. Dr. Zhovtonoga Ekaterina
Beroun, Pivovarská 170
tel. 311 513 313
■ 28. Dr. Zímová Marie
Hostomice, Tyršovo nám. 225
tel. 311 583 140
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin
Vydává: MěÚ Hostomice
Odpovědná osoba: Vít Šťáhlavský
Redakce: Ing. Vladimír Zachoval,
Karel Grunt, Jana Císařová
Grafické zpracování a tisk: Ivan Křenek, Hořovice
Adresa redakce: MěÚ Hostomice, Tyršovo nám. 165,
267 24 Hostomice, tel.: 311 584 101 - ústředna,
e-mail: [email protected], www.hostomice.cz
Evidováno MKČR pod č.: E11276
Právo omylu a tiskových chyb vyhrazeno.
Text je chráněn dle autorského zákona.
Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně
pí Merunové na MěÚ, faxem na číslo 311 584 116
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna,
nejlépe však v elektronické podobě na e-mail:
[email protected] nebo [email protected]
Děkujeme za příspěvky.
Hostomické listy
Download

Hostomické listy č. 2/2015