NAŠE PRAHA 3
• www.nasepraha3.cz
titul je součástí sítě
Ž i žkov z Vi nohrady
Matka pila vodku
při hlídání miminka
Případ z Jarova vyvolal
řadu otázek. Ohrožena
osmiměsíční holčička!
Co se na Žižkově stalo?
Více na straně 3
4/2015
Olympijská vítězka Eva Samková:
Na rande půjdu i mezi paneláky
Jaké je nové metro?
Podívejte se sami!
Exkluzivní reportáž a foto
z metra do Motola, které
bude otevřeno v dubnu.
A co bude dál?
Více na stranách 5 a 6
Kdy a v kolik hodin?
Jak se dívat bezpečně?
Stačí k ochraně očí
sluneční brýle?
Více na straně 14
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Zatmění Slunce.
Budete sledovat?
INZERCE
Dacia Logan MCV
Maxi prostor Mini cena
Široká nabídka vozů Dacia za bezkonkurenční ceny.
* AKCE uložení pneumatik zdarma.
/dacia.cze
Cena platí od 1.2 do 31. 3. 2015. Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív). Dacia Logan MCV: spotřeba 3,5–9,8 (l/100 km), emise CO2 99–136 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných
právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. * Platí při koupi nového vozu Dacia.
AUTOCENTRUM DOJÁČEK spol. s r.o., PŘÍPOTOČNÍ 10A, PRAHA 10 - VRŠOVICE, TEL.: +420 267 216 501, www.dacia.dojacek.cz
SC-350242/02
· Velký zavazadlový prostor: 573 l se snadným přístupem.
· Nízké provozní náklady.
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
0´m(72+/(%¸71œ+2'$"
9¼{HQÈMVRXWRML{ÃW\ÓLURN\FRMVHPÃHWODYÃDVRSLVHY¼wOHW¼NR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKDMHMLFKOÄÃHEQØFKVFKRSQRVWHFK
9WXGREXMVHPPÇODYHONÄSUREOÄP\VSDWDPL]QDÃQÄEROHVWLSÓLFKÔ]LLGRwODSRY¼QÈDSUREOÄP\VNORXEQÈDUWUÎ]RXQD
UXN¼FK/ÄÃEDQHSRP¼KDODSURWRMVHPVLQD]NRXwNXREMHGQDODPLQHU¼O\D]DÃDODMHX{ÈYDW3RWÓHFKPÇVÈFÈFKX{ÈY¼QÈY\PL
]HO\EROHVWLSDWLNORXEÔQDUXN¼FK9DwHPLQHU¼O\EHUXML{ÃW\ÓLURN\DMVHPVSRNRMHQ¼YSRKRGÇDILW'ÇNXMLDREMHGQ¼Y¼P
GDOwÈGYÇEDOHQÈMarie Zeisková, Moravský Krumov
'REUØGHQMHPLOHWV\SDQÄPLQHU¼O\YGÎ]HX{ÈY¼PSUDYLGHOQÇND{GØGHQRGQDGRSRUXÃHQÈQDwLFK]Q¼PØFK
'ORXKRXGREXMVHPPÇODSUREOÄP\VEHGHUQÈS¼WHÓÈ%ROHVWLYNÓÈ{LY]¼GHFKYN\ÃOÈFK%H]ND{GRGHQQÈKRPD]¼QÈMDNVH
ÓÈN¼MVHPVHQHREHwOD$VLEÇKHPGQÔSRFWLYÄKRX{ÈY¼QÈMVHPY\SR]RURYDOD{HEROHVWLMVRXSU\Ã3RWÇFKWRGQHFK
MVHPVL]NXVLODVDPDQDRUGLQRYDWG¼YNX[GHQQÇRGPÇUNX1HPÇODMVHP{¼GQÄQHJDWLYQÈÕÃLQN\WDNMVHPMHQD]NRXwNX
EUDODGQÈSDNMVHPVHYU¼WLODNG¼YFH[GHQQÇ=DüWNHPSURVLQFHMVHPE\ODQDNRQWUROHXI\]LRWHUDSHXWDNWHUØNRQ
VWDWRYDO]OHSwHQÈ0LQHU¼O\X{ÈY¼LPDQ{HODOHQHWDNSUDYLGHOQÇMDNRM¼REDMVPHWRKRQ¼]RUX{HVHFÈWÈPHYLW¼OQÇMwÈ{H
Q¼PU\FKOHMLURVWRXQHKW\PQÇ]KRXVWO\YODV\=NXVLODMVHPd]¼]UDÃQØPLqPLQHU¼O\REÃDV]DOÈWNYÇWLQ\DMHRSUDYGXYLGÇWMDN
SRRNÓ¼O\1¼wFKRGVNØSHMVHNNWHUØWUSÈ[URÃQÇQD]¼QÇW\XwÈDSU¼YÇGREUDODQWLELRWLNDGRVW¼Y¼ML{WØGHQRGPÇUNX
PLQHU¼OÔGHQQÇ-HOLNR{PLGUXKÄEDOHQÈGRFK¼]ÈREMHGQ¼Y¼PGDOwÈDGÇNXML9ÇUD6WRNO¼VNRY¼7HÃRYLFH
$VLSÓHGPÇVÈFLMVHPVLREMHGQDOYDwHPLQHU¼O\SUREROHVWNORXEÔDFHONRYRXÕQDYX.XSRYDOMVHPVLYwHOLMDNÄOÄN\DOH
QLFQH]DEÈUDORD]ÔVWDORXSU¼wNÔQDEROHVW$VLSRGQHFKVPLQHU¼O\MVHP]DÃDOFÈWLWÕOHYXDSRPÇVÈFÈFKX{ÈY¼QÈVH
FÈWÈPYHOLFHGREÓHDKODYQÇNORXE\QHEROÈ5¼QRMVHPYVW¼YDO]SRVWHOHQDWÓLNU¼WWHÊY\VNRÃÈPMDNRPODGÈNµÃLQN\PLQHU¼OÔ
SRWYU]XMLLXPØFKSW¼NÔFKRY¼PQDNXVÔGUREQÄKRH[RWLFNÄKRSWDFWYD]DÃDOMVHPMLPSÓLV\S¼YDWPLQHU¼O\DML{WHÊ
]QDÃQÇXE\ORÕK\QÔ9ODVWQÇQHMVRXVNRUR{¼GQÄ'ÇNXML]D]DVO¼QÈGDOwÈSOHFKRYN\-LQGÓLFKiWÇUED-HYÈÃNROHW
-L{QÇNROLNOHWWUSÈPDUWUÎ]RXYRERXNROHQHFK9\]NRXwHODMVHPPQRKRSURFHGXUVW¼ORWRWDNÄVSRXVWXSHQÇ]YØVOHGHN
RYwHPQHYDOQØ3URWRMVHPVHUR]KRGODSURPLQHU¼O\RNWHUØFKMVHPVHGRÃHWOD8{ÈY¼PMHRGOÄWDDPRKXY¼PVGÇOLWSR]L
WLYQÈYØVOHGHN2WRN\NROHQPL]ÈFRWØGQ\VHPLYQLFKWYRÓLODYRGDOÄSHVHPLFKRGÈDEROHVWXVWXSXMH'RNRQFHVLQDQÇ
LNOHNQXFR{E\ORGÓÈYHQHP\VOLWHOQÄ9ÇUD9RVWDORY¼3UDKD6XFKGROOHW
'REUØGHQYORÍVNÄPURFHMVHP]DÃDODX{ÈYDWYDwHPLQHU¼O\0¼PSRWÈ{HVN\ÃHOQÈPNORXEHPDMVHPREMHGQ¼QDQDRSHUDFL
$VLSRPÇVÈFÈFKMVHPNPÄPXYHONÄPXSÓHNYDSHQÈSRFÈWLODXVWRXSHQÈEROHVWLYN\ÃOÈFK2SHUDFLEXGXSRVRXYDWQHOL
ÕSOQÇUXwLW-HPLOHWDFÈWÈPVHYHOLFHGREÓH2WRP{HPLQHU¼O\IXQJXMÈPLQLP¼OQÇXPÇQHPÔ{HEØWSRFK\E3URWR
REMHGQ¼Y¼PGDOwÈSOHFKRYN\'DQXwH1RY¼NRY¼2VWUDYD+UDEÔYND
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSR
FKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXV
NX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
)RVfRU
P
J
0DQJDQ
0Q
J
0ĆĀ
&X
J
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
Kamenné zdraví, s.r.o.
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
2
www.kamennezdravi.cz
SC-350342/01
2[LGNĚHPLþLWĪ
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS V PRAZE 3
redaktor:
Jan Bělohubý
tel.: 603 206 633
[email protected]
Udavači, nebo
zachránci?
Jsou lidé, kteří v určitých
situacích vytočí tísňové
číslo a oznamují. Někteří by je
snadno označili za udavače.
Jsou i lidé, kteří též vytočí
tísňovou linku - tu záchranky,
policie, hasičů nebo strážníků – a též informují. Někteří
je pak považují za zachránce.
Často jde o téže jedince.
Problém je v tom, že do doby,
než se ukáže výsledek, zda
se stanou „udavači“ nebo
„zachránci“, lze těžko přístup
hodnotit. Spíše si myslím,
že naše potřeba vůbec ho
„zhodnotit“ je poměrně
problémová. Pár dnů starý
případ matky, která s osmiměsíční holčičkou v kočárku
vypila cestou z nákupu flašku
vodky, bude pro mnohé
jednobarevný. Dokonce si
myslím, že vyvolá černobílé
až extrémnější volání po
„řešení“ problematiky.
Přesto soudím, že je dobře, že
žijeme v systému, kde nerozhoduje ani veřejné mínění, ani
média, ani výkonné složky,
ani revoluční či lidový soud.
Byť je systém těžkopádný.
Co vy na to?
Najdete nás také na Facebooku
F/nasepraha3
praha 3
Případ z Jarova: místo hlídání
miminka popíjela vodku
„ Poslední únorová sobota odpoledne a policisté z Jarova
vyjíždějí do Spojovací: podle telefonátu lidí na linku 158 zde leží
na zemi vedle kočárku plačící dítě a v okolí není žádná dospělá
osoba. Osmiměsíční zanedbaná holčička s několik dnů starou
plínou a o několik ulic dál opilá matka.
Jan Bělohubý
Žižkov – Policisté z oddělení
Jarov a pohotovostní motorizované jednotky, kteří přijeli
během tří minut, našli na ulici
ležet miminko. Dítě při jejich
příjezdu leželo na břiše, plakalo
a bylo celé špinavé. Plazilo se
po zemi 10 až 15 metrů od kočárku, čemuž nasvědčovalo
i to, že mělo špinavé oblečení,
ruce a tvář. Policisté poskytli
dítěti první pomoc a zabalili
ho do izotermické folie, aby
neprochladlo. Záchranka miminko převezla do nemocnice.
„Ještě před odjezdem záchranářů policisté zjistili, že dítě
není zraněné, ale je viditelně
zanedbané a plínu má pravděpodobně několik dní,“ popsal
situaci mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
cetiletá žena nedokázala stát
na nohou a komunikovat,
tak byla převezena na záNenadýchala! Nedokázala to achytku.
Policisté zjistili, že je
Mezitím jeden z policistů
na ni vydán souhlas se zadržeoddělení Jarov 200 metrů
ním pro podezření ze spáchání
od místa nalezl ženu plačící
trestného činu zanedbání
na zemi. Byla silně pod vlivem povinné výživy. „Až druhý
alkoholu, nedokázala komuden po vystřízlivění uvedla,
nikovat, když se postavila, tak že má celou řadu problémů,
vrávorala. „Ani se nedokázala a když šla z nákupu, vypila
podrobit zkoušce na alkohol,
lahev vodky. Nic víc už nejelikož nedokázala dýchnout
řekla,“ informovali policisté.
do měřicího přístroje,“ uvedl
Celá věc zatím nebyla právně
policejní mluvčí. V kočárku
kvalifikovaná a byla oznápak našli její doklady – oprav- mena orgánu sociálně–právní
du se jednalo o matku osmiochrany dítěte. Dítě zůstalo
měsíční holčičky. Čtyřiatřina pozorování v nemocnici.
Na Žižkově o březnových
nocích poteče krev!
Žižkov - Jaká krev? Přece
mladá básnická! A nejen
to – letošní ročník Žižkovské noci slibuje bohatý
program. Za dva dny a dvě
noci v rámci této akce
vystoupí přes 200 kapel a DJs ve třiceti klubech, ale také se
uskuteční nespočet divadelních vystoupení a autorských čtení, která nabídnou právě zmiňovanou mladou básnickou krev
i undergroundovou legendu J. H. Krchovského.
Žižkovská noc – tedy multižánrový klubový festival proběhne 13. a 14. března již pojedenácté. Vstupenky na obě
části Žižkovské noci jsou k dispozici na všech místech, kde se
konají koncerty, divadla či autorská čtení. Získaný náramek
opravňuje navštívit jakoukoliv akci festivalu a stojí na oba dny
250, na jeden den pak 150 korun. (běl)
CHCETE PSA?
Na konci února našli na Vinohradech
pracovníci
městského
útulku ročního
psa - čivavu.
Na sobě měl červený svetřík
s vyšitým pejskem a růžový
kožený obojek s mašličkami.
Kontakt:
V Zámcích 56, Praha 8,
telefon: 222 025 917,
www.upozpraha.cz
INZERCE
BYTY PRAHA 3
48 000 Kč/m2 s DPH
www.navackove.cz
SC-350257/01
800 266 060
3
praha 3
DEJTE DĚTI NA ...
judo
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Za poezií nemusíte až na Petřín, stačí na Mírák
„ Jezdili jste v minulých sezónách nasát atmosféru jarních šeříků, máje a jeho milenců až k soše
Máchy na Petřín? Již tam nemusíte, verše zní i na pravém břehu Vltavy prakticky v centru.
Jan Bělohubý
Klub Judo Praha 3 (Na Balkáně)
přijímá nové žáky od 4 let
v průběhu celého školního
roku. Horní věková hranice není
omezena. K zápisu je potřeba,
abyste věděli věk i přibližnou
hmotnost (u dětí). V klubu
vám půjčí kimono na vratnou
zálohu. Ceny se pohybují od
650 do 1100 korun (u dětských
velikostí). První měsíc neplatíte
kurzovné předem, až zpětně,
rozhodnete-li se v klubu zůstat.
Je však třeba ihned zaplatit
členský příspěvek TJ SOKOL,
protože ten zahrnuje pojištění
pro případ úrazu.
Info: www.judo-zizkov.cz nebo
607 411 411. (běl)
Čerstvý chleba
z Jiřáku
Vinohrady -Počátky pečení
chleba v Opatově na Moravě
sahají až k roku 1912. Na Jiřák
jezdí od roku 2014. Koupíte
jej každý čtvrtek na Jiřáku
od 8 do 18 hodin. V březnu je
opatovský chleba ideální namazaný máslem a posypaný
nasekaným medvědím česnekem. Přehled farmářů na
www.farmarsketrziste.cz. (pet)
Vinohrady - Má to jednu
velkou výhodu: Nemusíte již
za poezií funět do kopce nebo
čekat na lanovku, ale klidně
můžete přijet metrem nebo
tramvají č. 22. Kam? Na náměstí Míru, kde od začátku
března funguje tzv. Poesiomat. Je to „jukebox“, kde
dvacítka básníků z „pásku“
recituje své texty.
Autorem projektu je Ondřej
Kobza, který stál i za respektovaným projektem pian
v ulicích nebo šachovými
stolky v parcích. Zájemci
uslyší verše držitele Nobelovy
ceny za literaturu Jaroslava
Seiferta, dále Jáchyma Topola,
Vladimíra Holana, Ivana
Magora Jirouse nebo Egona
Bondyho. Nahrávky dodal
Český rozhlas. Peníze ve výši
dle informací časopisu Naše
PUSTILI BYSTE si poezii z „jukeboxu“ na verše? Dejte nám vědět na
www.facebook.com/NasePraha3. foto Ondřej Kobza
Prahy asi dvě stě tisíc korun byly shromážděny díky
crowdfundingu – při tomto
fi nancování přímo jednotliví
Výstavba Parukářka v Jeseniově je nejasná
Žižkov – Developerský projekt na Parukářce (Jeseniova
38) byl i obsahem referenda
v říjnu. Kvůli nízké účasti nebyly jeho výsledky závazné,
za ochranu Parukářky se však
postavila většina hlasujících.
Na debatu pořádanou radnicí na konci února dorazilo asi
sto padesát lidí. Nejvíce dotazů směřovalo na architekty
kvůli výšce - nové budovy by
podle nich neměly přesahovat horizont vrchu sv. Kříže.
Někteří také požadovali, aby
radnice zablokovala výstavbu
úplně. Výhrady účastníků se
také týkaly dopravní bezpečnosti chodců, a to v okolí
vjezdů do podzemních garáží
nových domů. Dále zazněl
návrh, aby investor v souvislosti se stavbou provedl
opravu povrchu Jeseniovy
ulice, což zástupce WH Estate
nevyloučil. Jinak situaci vidí
opozice: „Hlasitý nesouhlas
veřejnosti měl jednoznačný
efekt,“ myslí si Ondřej Rut
za radniční opozici. Radnice
Prahy 3 má podle něj v rozhodování o umístění stavby
v ruce důležitou kartu, vlastní
pár metrů pozemku, který
developer nezbytně potřebuje.
Na pozemcích dnes stojí objekt
bývalých studií a zázemí Českého rozhlasu. (běl)
ČÍSLO VYDÁNÍ
200
kapel a DJs
vystoupí
v rámci
Žižkovské noci
13. a 14. března ve 30 klubech.
dejte o sobě vědět
Otevřeli jste nový obchod? Nabízíte
zajímavé služby nebo zboží? Dejte
to vědět lidem ze své městské části.
Na internetových stránkách
www.nasepraha3.cz můžete
zdarma vložit svůj inzerát. (pet)
Budovy školy na Jarově
se budou zateplovat
SC-350352/01
INZERCE
4
lidé přispívají na projekty,
které se jim líbí, a za takto
vyjádřenou podporu dostávají
drobné odměny.
Jarov –Město chce rekonstrukci budov
v areálu Střední odborné školy stavební
a zahradnické (SOŠ) v Učňovské ulici
na Jarově. Práce se mají týkat kuchyně,
tělocvičny a dílen. Výsledkem bude až
čtyřicetiprocentní úspora vytápění, ročně se tak uspoří až tři miliony korun. Předpokládá se výměna
všech oken, prosklených stěn a dveří, obložení zateplením
a izolaci střech. Škola zaznamenala v minulých měsících i
řadu úspěchů svých studentů – o kvalitě výuky víceletých
oborů včetně maturitních tu bývá zájem. Což ostatně potvrzuje ředitel školy Miloslav Janeček: „Víme, že naši absolventi
rozhodně nekončí na úřadech práce – mají velice dobré vzdělání a vybrali si některý z našich oborů, o jejichž absolventy je
na trhu práce soustavný zájem.“ (běl)
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Opencard: Nejde jen o tramvajenku
Praha – Od 1. března lze na
50 místech koupit klasické
papírové kupony na MHD, byť
ještě stále je možné pořizovat
si jízdné přes Opencard.
Cestující, kteří využívají Opencard, v tom mohou
pokračovat. K dispozici jsou
také všechny cenové i časové
kategorie papírových kuponů.
Opencard využívají i tisíce
čtenářů Městské knihovny
v Praze (MKP) jako legitimaci. „V případě, že Opencard
úplně skončí, nebude ani MKP
schopna tyto karty akcep-
Křesťanské svátky
obohatí centrum
Staré Město – Největší Velikonoční trhy na Staroměstském
a Václavském náměstí začínají
od soboty 21. března. „Až do
11. dubna se mohou milovníci
především českého folklóru těšit
na pestrý program. Na pódiu
vystoupí především dětské
sbory z celé republiky,“ upřesnila Hana Tietze, mluvčí trhů.
Nebude chybět tradiční bříza
ozdobená v jarních barvách. (tík)
tovat. Čtenářům nabízíme
možnost výměny Opencard za
náš vlastní čtenářský průkaz
s čárovým kódem,“ uvedla mluvčí knihovny Lenka
Hanzlíková.
velká Praha
KRÁTCE Z PRAHY
MKP totiž nabízí čtenářům
možnost si k čtenářskému
kontu nahrát jinou kartu. „Počítáme, že nabídka se bude postupem času rozšiřovat, zatím
akceptujeme kartu Opencard
a ISIC (mezinárodní studentský průkaz). Výhodou je, že
normálně stojí vydání čtenářského průkazu 20 Kč, pokud
čtenáři využijí Opencard nebo
ISIC, pak 20 Kč neplatí,“ sdělila
Lenka Hanzlíková. Přehled
akceptovaných karet najdete
na www.mlp.cz/cz/sluzby/ctenarsky-prukaz. (tík)
Hlavák dobrý, park je ostuda
Nové Město – Rekonstruované hlavní nádraží je pro 51 procent
lidí stejné a nebo lepší než nádraží západoevropských měst.
Podle 88 procent místních budova zlepšuje image města. Vyplývá to z průzkumu agentury SC&C.
Cestující si cení zvýšení bezpečnosti a čistoty stanice. Odsudkem ale skončily Vrchlického sady před nádražím. Změny
doporučilo 81 procent Pražanů a téměř 2/3 cestujících. Pro
přibližně polovinu Pražanů a pětinu cestujících místo potřebuje zásadní rekonstrukci. „Respondentům nejvíce vadili lidé
bez domova, kteří sedají na lavičkách a popíjejí alkohol. Tento
názor ostatně koresponduje s celkovým vnímáním prostoru
před nádražím jako zanedbaného a nemoderního,“ řekla Jana
Hamanová z SC&C. (tík)
Chřipková epidemie
v Praze skončila
Praha – Počet nemocných
klesl pod 1000 na 100.000
obyvatel. Při epidemii jde
o 1600 až 1700 případů na
100.000 lidí. K ukončení
epidemie přispěly prázdniny. Podle hygieniků se může
chřipka vrátit v dubnu.
Nejvyšší nemocnost zaznamenali hygienici v druhém
únorovém týdnu, kdy
chořelo 1727 lidí na 100.000
obyvatel. (tík)
Naučte se v muzeu
zdobit kraslice
Smíchov – Zdobení velikonočních kraslic s lektorkou
a znalkyní rukodělného
folkloru Jiřinou Ceehovou
připravilo Národní muzeum
na 21. března od 10 do 17 hodin v zámečku Musaion
v Kinského zahradě. Ohledně rezervace a dalších informací se obraťte na adresu
[email protected] nebo na
telefon 257 325 766. (tík)
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/08
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Metro do Motola jezdí, ale nevozí lidi. A ne
„ Od poloviny března jezdí metro do Motola podle
grafikonu. Zatím bez lidí. Cestující vypoklonkuje
služba na Dejvické. První Pražané si ho užijí až
7. dubna ráno. Do poloviny března se kontrolovaly
bezpečnostní systémy, které jsou ztrojené. Nynější
provoz testuje funkčnost celého provozu metra.
Oskar Kuptík, foto autor
Ještě teď pracuje v metru
kolem dvou stovek lidí, kteří
dokončují drobnosti, instalují
hodiny, lavičky, skla apod.
Pátá stanice – Kanadská
Kanadská je stanicí mezi Dejvickou a Bořislavkou a běžný
cestující se do ní nedostane.
Najdete ji v úseku 1,7 km
dlouhém, v místech, kde ještě
nedávno sídlila kanadská
ambasáda. V této „stanici“ je
umístěna technologie, která
umožní zvládat stoupání
tratě - jsou tu laicky řečeno
posilující napájecí systémy,
které zajistí plynulou jízdu
soupravy.
Kamery vidí všude
Kamerový systém nového
úseku je moderní. „Na stanicích už nejsou slepá místa,“
uvedl pro Naši Prahu Jaroslav
Šubert, zástupce technického ředitele DP. „Počet kamer
neřeknu. Ale jsou i ve všech
prostorách, kterými by mohl
přijít nezvaný návštěvník,
třeba u poklopů větracích šachet. Jde o digitální techniku
s vysokým rozlišením, navíc
se vše nahrává,“ sdělila Naší
Praze Jaroslava Reidingerová,
výrobní ředitelka společnosti
Skanska, která bezpečnostní
i kamerový systém instalovala. Dobré rozlišení kamer je
například důležité při pátrání
po pachatelích trestných činů.
Na letiště nebo kam?
„Metro do Ruzyně nepojede,“ sdělila novinářům při
prohlídce metra primátorka
Adriana Krnáčová. Letiště by
měl obsloužit jiný dopravní
systém - rychlodráha. Ale nejdou proti sobě? „Zcela určitě
ne, je to jiný styl obslužnosti. Metro A obslouží hlavně
Prahu 6 a největší nemocnici
ve střední Evropě, co se týká
vlaku, ten obslouží odbočkou letiště a hlavně Kladno,
což je největší středočeské
město, z něhož jezdí do Prahy
největší počet lidí za prací.
Takže tyto projekty proti sobě
nejdou,“ řekl pro Naši Prahu
náměstek primátorky Petr
Dolínek.
Oříškem je Dědina
Na Dědině má vzniknout
vlastně nové město, přibude
15 až 20 tisíc obyvatel, takže
by se zcela určitě metro a vlakové spojení hodilo. Dopravní
podnik ještě nabízí tramvaj.
Proti tramvajím mají místní
iniciativy tolik námitek, že
když je stavebníci přijmou, tak
nic nepostaví. Takže někdy
bude metro a někdy i vlak.
STANICI NEMOCNICE MOTOL zalévá denní světlo.
A kdy bude Déčko?
O metru D se mnoho hovoří,
ale jak to s ním je? „Když vám
někdo nechá projekt, který
nemůžete realizovat, protože
nemáte pozemky, tak se musíte soustředit právě na výkup
pozemků,“ řekl náměstek
Petr Dolínek. Musíme jednat
s asi sedmi stovkami majitelů
nevykoupených pozemků
v trase metra D. Navíc v ní
stojí i nepovolené stavby a podle nových zákonů musí soud
identifikovat majitele, než
černou stavbu zbouráte. Mohl
jsem dát do rozpočtu tři miliardy a tvářit se, že stavíme
Déčko, ale mám raději realistické přístupy. Ostatně nám
nikdo za této situace stavební
povolení nedá,“ uvedl Petr
Dolínek. Upozornil také, že
výhled jako stavba kruhové
trasy není na pořadu dne. „Je
ale důležité nechat si územní
rezervy,“ dodal.
Adéla a Tonda hledají práci
S ukončením stavby metra
přišly o práci dva razicí štíty
Adéla a Tonda pojmenované díky dětem z onkologie
v Motole. „Hledáme pro ně
uplatnění, jde o jednoúčelový
stroj,“ uvedl mluvčí Metro-
Box: Metro A prodloužení
BEZPEČNOSTNÍ PRVEK známý už z Letňan, při příjezdu vlaku se modrá páska rozbliká.
6
Ražba tunelu nového úseku linky
A začala 21. června 2010. Plánovaný
rozpočet šestikilometrového úseku
je 22,5 miliardy korun. Jak upozornil
ředitel DPP Jaroslav Ďuriš, částka se
sníží asi o dvě miliardy. Otevřením
metra do Motola se prodlouží délka
na 65,6 kilometru a počet stanic se
zvýší na 61. Úsek do Motola má stavební délku 6,134 kilometru. Cesta
z Depa Hostivař na Dejvickou trvá
necelých 23 minut, po prodloužení
bude cesta do Nemocnice Motol
trvat 30 minut.
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
INZERCE
má čtyři, ale pět stanic
*
*
POHLEDOVĚ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ jsou asi Petřiny. V malém pak pohled na návrh architektů.
BOŘISLAVKA V OKAMŽICÍCH, kdy se montovaly orientační prvky. V rohu vizualizace z roku 2009, kdy se stanice ještě jmenovala Červený vrch.
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN mělo být vícepodlažní, ale šetřilo se.
je o deset metrů dál a tunel
pod domem je už zpevněn.
Už kdysi se metro v 70. letech
takto stavělo, jenže tehdy šlo
o mechanický štít, vše bylo
řízené ručně. Adéla a Tonda
se řídí pohodlně z kabiny
joystickem.“
Nabídka platí 22. 3. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách v ČR včetně e-shopu
www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží
skladem, poté si zákazník zboží může v uvedené době v prodejně objednat za stejných
podmínek a cen. *Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani
sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na
akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky.
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
www.asko.cz
SC-350039/05
stavu František Polák. „Razicí
štíty této nové generace jsou
úžasné, mimochodem, když
jsem například dostal v noci
mail se stížností od obyvatel,
že něco rachotí pod jejich domem, mohl jsem ráno klidně
odpovědět, buďte v klidu, štít
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Olympijská vítězka Eva Samková:
Na rande půjdu i mezi paneláky
„ Téměř před rokem explodovala tuzemská
sportovní veřejnost nelíčeným nadšením. Do té
doby nepříliš známá snowboardcrossová závodnice Eva Samková suverénně ovládla finálovou jízdu
na zimních olympijských hrách a Česká republika
získala nejen nečekané zlato, ale i novou pohlednou sportovní ikonu.
Martin Šimanov
Pocházíte z Vrchlabí, z menšího městečka vzdáleného
130 kilometrů od Prahy.
Vybavíte si vzpomínku na
první návštěvu naší metropole?
Už jako malá jsem s rodiči
jezdila do Prahy, protože tu
máme plno kamarádů. Vždy
se mi zde líbilo, asi to bylo
i kvůli tomu, že kamarádi
bydlí na pěkných místech
(úsměv).
Mnoho ambiciózních dívek
z okresních měst či vesniček
se chce přestěhovat do Prahy
a udělat zde kariéru nebo se
alespoň dobře vdát. Měla jste
v pubertě podobné touhy?
Vůbec ne. Mám ráda Vrchlabí,
ale v Praze si také najdu svoje.
Vše má pro i proti.
Foto: archiv Evy Samkové
profil
Eva Samková
narozena 28. 4. 1993 ve Vrchlabí
olympijská vítězka ve snowboardcrossu (16. 2. 2014, Soči)
v letech 2010, 2011 a 2013 juniorská
mistryně světa
8
vítězka sportovní ankety Král bílé
stopy 2014
v anketě Sportovec roku ČR 2014
získala 2. místo
její záliby jsou hraní na saxofon
a bicí, jízda na koni, surfing
svobodná, bezdětná
Po zisku olympijského zlata
jste se tady usadila a bydlíte na ubytovně Dukly Praha.
Přesto nejste, podle vašich
vyjádření, z pražského prostředí příliš nadšená. Co vám
tu nejvíce vadí?
V Praze jsem bydlela už před
olympijskými hrami a mám to
tu ráda. Je to podle mě jedno
z nejkrásnějších a nejsympatičtějších hlavních měst
na světě. Ale přece jen je tu
všechno mnohem rychlejší
než ve Vrchlabí. Takže si neodpočinu jako doma, protože
je tu vždy co dělat. Z ubytovny se ovšem zanedlouho
přesunu do vlastního bytu
v developerském projektu,
který vzniká na Podbabě.
Zútulnila jste si zatím pokoj na ubytovně například
vlastním nábytkem či alespoň
plakáty?
Mám tam pár obrazů a moc
bordelu, takže zútulnila
(úsměv). Bydlím s mojí ka-
marádkou, věcí je vždy hodně
a místa málo.
Máte nějakého dotěrného
fanouška, kterého se nemůžete
zbavit?
Nemám, moji fanoušci jsou
milí!
Chodí vám nabídky k sňatku?
Pár jich bylo, ale spíš jen tak
ze srandy.
Pokud by vás někdo chtěl
pozvat na rande, jak by mělo
ideálně probíhat?
Ha ha, to vůbec nevím. Když
se s člověkem cítím dobře,
tak je jedno, kde právě jsme.
Klidně i na „Čerňáku“ mezi
paneláky.
Co je podle vás největší mužský
nešvar?
Nevím. Jsem ještě mladá
na to, abych měla takové ty
klasické stěžovací ženské
kecy.
Podle zvěrokruhu jste narozena ve znamení Býka. Věříte
na vlastnosti přisuzované horoskopy, výklad karet či čtení
z ruky?
Trochu věřím (úsměv). Ale
zkušenost nemám.
Když máte volný čas, kam se
nejraději vypravíte?
Když mám volno, tak určitě
nejdu do obchodního centra, ale do nejbližší přírody
v Praze. Ale nemohu prozradit
kam. Pak by se tam všem zalíbilo a bylo by tam narváno,
protože je to opravdu krásné
místo.
Už jste se byla podívat na Hradě či ve Zlaté uličce? Navštívila
jste Národní divadlo?
Na Hradě jsem byla, poměrně
často tam probíhají děkovné
ceremoniály nebo oceňo-
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
INZERCE
DO KONCE března Evu čekají tři závody Světového poháru. foto Barbora Berdychová
vání sportovních výsledků.
A v Národním divadle jsem
také byla, se školou (úsměv).
Baví vás chodit po nákupech?
Nebaví.
O Pražácích si ti mimopražští
rádi říkají vtipy. Znáte nějaké?
Vtipy přímo ne, ale vždy se
najdou nějaké chytré průpovídky (úsměv).
V současné době studujete
Vysokou školu ekonomie a managementu. Vidíte se za pár
let, jak pobíháte v kostýmku
mezi kancelářemi velké banky
nábožensky vyšinutý jedinec
s vražednými úmysly?
Vůbec ne. Na našich závodech
je na místě relativně málo
diváků a probíhají většinou
vysoko v horách, už jen dostat
se tam je dost složité. Cítím se
úplně bezpečně a ani mě nějaké obavy z ohrožení nikdy
nenapadly.
Toulat se po Praze v brzkých
ranních hodinách také patří
k adrenalinovým zábavám.
Nebojíte se?
Myslím si, že Praha je v tomto směru vcelku bezpečná.
Samozřejmě, stát se může
ZAHRADNÍ
NÁBYTEK
KOLEKCE
Polohovatelná
2015
židle, látka
černá / hliníkový
rám, 56 x 107 x 67 cm,
400013-01 - 999,-
Češi jsou obecně trochu víc
naštvaní, ale zase to americké, že
všechno je super a cool, mi vadí víc
V únoru uplynul rok od vašeho
olympijského vítězství v Soči.
Připomněla jste si tehdejší
triumf malou vzpomínkovou
párty?
Protože jsem ani před rokem
na žádné párty nebyla, tak ne.
Vrcholový sport vám přináší
možnost srovnávat tuzemské
poměry s těmi zahraničními.
Jaké vidíte největší rozdíly?
Mám pocit, že to u nás vidíme
horší, než to doopravdy je.
Možná jsou Češi obecně trochu víc naštvaní, ale zase to
americké, že všechno je super
a cool, mi vadí víc.
Olympijské hry jsou pravidelně pod bedlivým dohledem
bezpečnostních sil, ale obdobné
rozsáhlé zabezpečení chybí
na menších podnicích, na kterých v průběhu roku startujete.
Nemáte někdy obavu, že se
mezi diváky najde psychicky či
cokoliv, ale jsou mnohem nebezpečnější místa na světě.
Zvládáte pražské dopravní
zácpy v klidu a s úsměvem
na rtech, nebo vám za volantem
nebezpečně stoupá krevní tlak?
Záleží na tom, jakou mám
náladu. V autě spíš nadávám
jen tak pro sebe. Ale na řízení v Praze už jsem si docela
zvykla.
Představte si, že vám na ruce
přistála kouzelná zimní vločka,
která vám do roku 2025 splní
právě teď vyřčená čtyři přání.
Tím prvním by bylo…
Mám nyní všechno, co
potřebuji, a jsem spokojená.
A hlavně, když chcete, aby
se vám přání splnilo, tak ho
nesmíte říci nahlas...
rande mezi paneláky
Redakce časopisu Naše Praha se
zavazuje Evě Samkové všechny
mailové vzkazy od potenciálních
nápadníků poctivě předat, kontakt
na redakci na www.nasepraha.cz,
do subjektu napište - pro Evu:
Rande mezi paneláky
Stůl, stříbrná / ocelový rám,
skleněná deska, 150 x72 x 90 cm,
400083-00 - 2 499,-
4 600.-
Sleva
45%
2 499 .-
LAVICE ∙ STOLY
ZAHRADNÍ SETY
KŘESLA ∙ LEHÁTKA
SKLÁDACÍ ŽIDLE
SLUNEČNÍKY
POLŠTÁŘE ∙ DEKY
Nabídka platí do 22. 3. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách v ČR včetně e-shopu
www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem.
Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH.
Společnost ASKO nábytek si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu,
uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené
v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. *Slevy se
odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními
nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy
a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky.
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
SC-350039/06
či privátního podniku?
Nikdo neví, co bude, a já
neplánuji. Ale chtěla bych asi
zůstat u sportu, což se s mojí
školou nevylučuje.
www.asko.cz
9
zdraví
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
Padla na vás jarní únava? Pozor!
Můžete být vážně nemocní
Přišli jste o zub?
„ Bolesti hlavy, poruchy spánku, unavené
svaly nebo deprese – to vše jsou příznaky
jarní únavy. Spolu se zvýšenou teplotou však
i chronického únavového syndromu.
Petra Ďurčíková
„Pro chronický únavový
syndrom je typická vracející se
únava, která trvá déle než půl
roku a způsobuje více než 50
procent snížení životní aktivity.
Únava má charakter vyčerpání organismu a činí jakoukoli
fyzickou či psychickou činnost
téměř nemožnou. Dalšími příznaky mohou být bolesti hlavy,
poruchy spánku a paměti nebo
neschopnost soustředění. Častá
je nervozita, deprese, psychické
vyčerpání, zvýšená teplota, bolesti svalů nebo kloubů, bolesti
v krku, zvětšené uzliny na krku
nebo v podpaží,“ popsal příznaky onemocnění docent Lubomír Novák, vedoucí interního
oddělení Kliniky GHC Praha.
Lidé často chronický únavový syndrom zaměňují za jarní
únavu, ta však má mírnější
průběh a její léčba je výrazně
snazší. Jarní únava je přechodný stav, který je způsoben
převážně deficitem určitých
vitaminů a látek s antioxidačním působením. Ve srovnání
s únavovým syndromem netrvá jarní únava déle než šest
měsíců a lze ji vyléčit úpravou
stravy a životosprávy.
„Léčba syndromu chronické únavy je obtížnější. Podle
některých amerických studií
se úplně uzdraví méně než 50
procent lidí. Výskyt syndromu
chronické únavy v populaci se
odhaduje na 40–400 nemocných na 100 tisíc obyvatel.
V Česku by tedy mohlo být až
40 tisíc nemocných. Většina
diagnostikovaných případů
jsou ženy ve věkovém rozmezí
25 až 45 let. Obecně panuje
názor, že dnešní uspěchaný
a nevyvážený životní styl je
náročnější pro ženy, protože
zvládají více rolí najednou.
Není například výjimkou, že
ženy na mateřské dovolené
zároveň pracují. Dostávají se
proto do stresových situací
častěji než muži,“ vysvětlil
docent Lubomír Novák.
Chybí vám jeden či více zubů?
Ať už byla ztráta zubu zapříčiněna nehodou, geny, kazy
nebo parodontitidou, léčba
pomocí zubních implantátů
vám pomůže získat zpět nejen
krásný úsměv, ale i ztracenou
sebedůvěru. Zbavíte se navíc
nepříjemných pocitů při mluvení, jídle nebo spánku.
Co je to přesně zubní
implantát? Malý „šroubek”
z titanu anebo ze slitiny titanu
a zirkonia, který se umístí do
čelisti namísto chybějícího
původního kořene. Titan lidský organismus velmi dobře
snáší a kost k titanu dobře
přilne. Touto metodou se chybějící zuby nahrazují již více
než 30 let. „Když se implantát
zahojí, působí jako umělý
kořen, na který se upevní korunka, můstek nebo celková
protéza,“ říká zubař Vojtěch
Slezáček, implantolog a hlavní lékař společnosti Dental
Office, který se implantologii
věnuje již mnoho let, pracuje
pouze s prověřenými a kvalitními švýcarskými zubními
implantáty značky Straumann a Camlog.
Jako skutečné zuby
Zubní implantát je podle praxe
zubních lékařů z Dental Office
podobně jako skutečné zuby
upevněn přímo v čelisti, což
je jeho zásadní výhoda oproti
protéze. Dále se nemusí pro
nasazení protetiky brousit
a upravovat okolní zuby, jako
je tomu například u můstku.
Zubní implantáty nejsou až na
výjimky hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění. Životnost
implantátu je ovlivněna více
faktory, nejdůležitějším z nich
je dodržování správné hygieny
a péče o implantáty. (běl)
Pane doktore, nebolí to?
„Zubní implantát se zavádí v lokální
anestezii. Samotná implantace trvá
přibližně 20 minut a je úplně bezbolestná. Pokud se jedná o rozsáhlejší zákrok,
lze ho pro pohodlí pacienta provést
v analgosedaci či celkové anestezii,“ říká
implantolog Slezáček z Dental Office.
INZERCE
PORADNA…
10
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
Oldřich Libánský
akreditovaný poradce
Poradna APCM
Hlavní 1226/62, Praha 4 - Spořilov
UNIFORMY, ODZNAKY, MEDAILE,
KOUPÍM
Í
výsadkáři a generalita
Tel.: 777 601 120
SC-350212/02
tel.: +420 608 020 829
[email protected]
www.detoxikacetela4.webnode.cz
SC-350349/01
S příchodem jara většina lidí začíná více cvičit a odlehčovat jídelníček – zkrátka se snaží po zimě organismus očistit. Rozhodli jste se
i vy, že vezmete své zdraví do svých rukou a začnete detoxikovat?
Zapomeňte na jednorázové přípravky, které problém řeší jen krátkodobě, a svěřte se do rukou odborníků. Zkušení terapeuti vám
totiž pomohou dosáhnout pozitivních výsledků dlouhodobě. „Na
rozdíl od různých čajů či potravinových doplňků dostupných například v lékárnách poskytuje terapeut komplexní péči. Detoxikace je
řízená a je zaměřena na konkrétní problém,“ popsal terapeut Oldřich Libánský. A jak návštěva terapeuta probíhá? „První návštěva
trvá zhruba hodinu. Terapeut během ní indikuje pomocí speciálního
přístroje toxickou zátěž organismu a určí vhodné preparáty a v případě potřeby doporučí další změny životosprávy. Individuálně určí
vhodnou detoxikační kúru, jejíž délka je zhruba pět až šest týdnů.
Po jejím skončení terapeut opět pomocí přístroje zkontroluje efekt
detoxikace a navrhne další postup,“ řekl Oldřich Libánský. (pet)
SC-350293/01
S jarní detoxikací pomůže terapeut
prezentace
Chcete zhubnout a nevíte jak?
Poradíme Vám! JdČte na Bailine!
PČtadvacet let stará metoda Bailine, která byla vyvinuta v Norsku, aby pomáhala kosmonautĤm posílit svalstvo, mĤže každému dopomoci k jeho vytoužené
postavČ. Nabízí ji jediný salon v Praze
– Kosmetický salon Pretty Woman &
Man v Nádražní ulici.
výsledky zpracuje poþítaþový program. Ten vyhodnotí, jak ideálnČ na formování
postavy pracovat, kolik Bailine terapií je tĜeba a jakou
by mČl mít klient ideální váhu. Výhodou metody je, že
v podstatČ není omezena vČkem. Využít ji mohou klienti
od osmnácti let výše.
„Je to ideální pro starší lidi, kteĜí nemohou cviþit,“
poznamenává Renata Hawaz s tím, že omezeni mohou být nČkteĜí lidé svým
zdravotním stavem, metodu
nemohou využít lidé s extrémnČ vysokým krevním
tlakem, kardiostimulátorem,
umČlým kyþelním kloubem
þi nádorovým onemocnČním. Vše se dopĜedu konzultuje s pracovníkem salonu. Bailine rozhodnČ není
urþen jen ženám, které chtČjí zapracovat na své postavČ.
Zhruba jednu tĜetinu klientĤ tvoĜí muži. Renata Hawaz
informuje, že nespornou výhodou metody Bailine je dále i to, že na rozdíl od hubnutí pomocí cviþení þi diety
se klienti po využití metody nemusí trápit s visící kĤží. Klienti, kterým se podaĜí úspČšnČ zhubnout, dostanou pĜímo v salonu Pretty
Woman & Man i rady, jak si
postavu udržet. Rekordmankou v hubnutí je klientka,
která ztratila na váze dokonce osmnáct kilogramĤ.
V salonu Pretty Woman & Man pracuje na své postavČ
tĜeba i produkþní Rola Brzobohatá. Využívá proceduru
Bailine, která plnohodnotnČ nahradí cviþení v posilovnČ a navíc formuje postavu.
Doporučuje Rola Brzobohatá: Zhubla jsem už o dvě konfekční velikosti díky metodě Bailine. V dnešní době je
to světově nejůspěšnější program na formování postavy,
vyhlazení celulitidy, zpevnění
ochablých svalů, kůže a váhovou redukci.
Pro čtenářky časopisu NAŠE PRAHA máme připravené
výhodné VELIKONOČNÍ BALÍČKY na metodu Bailine:
10 terapií bailine + 2 zdarma ............................................ 3 900,15 terapií bailine + 3 zdarma ............................................ 5 100,20 terapií bailine + 5 zdarma ............................................ 5 900,10 terapií vakupres 60 minut + 2 zdarma ......................... 5 500,10 terapií vakupres 30 minut + 2 zdarma ......................... 3 300,-
1. ukázková hodina je zdarma!
akce trvá do 30. 4. 2015
Výhodné balíčky jsou i na ostatní hubnoucí a zkrášlovací metody,
ceny najdete na našich webových stránkách.
Máte možnost zakoupení dárkových poukazů.
Všechny terapie jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže.
Adresa: Nádražní 110, Praha 5 – Anděl
tel.: 257 313 721, 602 935 671
www.prettywomanandman.cz
SC-350048/01
Bailine je metoda, kdy hubnutí Ĝídí poþítaþ. Unikátní
program vyhodnotí, co je pro
kterého klienta nejlepší. „Jde
o neinvazivní metodu, kdy
klientovi pĜipevníme na tČlo
speciální elektrody, které vysílají ke svalu kontrakci, nastartují tím spalování a zároveĖ formování postavy. Bailine však není urþena jen pro
ty, kdo chtČjí zhubnout, lze
se díky ní zamČĜit jen na jednu problémovou partii nebo
na zpevnČní tČla,“ poznamenává majitelka salonu Renata Hawaz. S procedurou Bailine, která obsahuje celkem
40 programĤ, má velmi dobré zkušenosti napĜíklad produkþní Rola Brzobohatá. Ta
v salonu Pretty Woman &
Man pracuje na své postavČ
od þervence, za tĜi mČsíce
zhubla sedm kilo a dvČ konfekþní velikosti.
Výhodou norské metody
je, že 100 % nahradí cviþení v posilovnČ, výsledky
se však dostavují o poznání
dĜíve. Jedna procedura trvá
45 minut a vyrovná se zhruba 2,5 hod. intenzivního tréninku v posilovnČ. V salonu Pretty Woman & Man
však nabízejí dalších zhruba
7 doplĖkových terapií, které mohou metodu Bailine
buć vhodnČ doplnit, nebo je
lze absolvovat samostatnČ.
Ukázková hodina Bailine
je zdarma, klienta v salonu zmČĜí a zváží a poté jeho
11
kultura/volný čas Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
TIP NA VÍKEND
Do knihovny se chodí i v noci
Objevte
dobu ledovou
„ Kdo se bojí, nesmí v noci do knihovny! Ale na ty, kteří se
nebojí, čeká noc plná pohádkových postav, her a úkolů.
Letošní Noc s Andersenem
se koná z pátku 27. března na
sobotu 28. března. Děti se za
pohádkovým dobrodružstvím
mohou vypravit po přihlášení organizátorům. Přihlášku
včetně seznamu zapojených
institucí najdete na nocsandersenem.cz.
Petra Ďurčíková
Akce, které se účastní přes tisíc
knihoven, škol a domů dětí,
které se přes noc změní v pohádkové a fantastické světy
určené jen dětem. Děti tak mohou jednou za rok strávit noc
plnou tajemství, her a zábavy.
Přijďte se podívat na pražské
Výstaviště, jak skutečně
vypadal yetti. Prostřednictvím výstavy Giganti doby
ledové se vydáte do minulosti
staré 10 tisíc let a poznáte
tehdejší největší a nejzajímavější obyvatele planety.
V plné kráse a velikosti se
vám představí 18 vyhynulých
tvorů z doby ledové z různých
koutů světa, jejichž modely
byly vytvořeny v souladu
s nejnovějšími vědeckými
poznatky. Výstava je k vidění
až do 30. června, vždy od
úterý do neděle od 10 do
18 hodin. Základní vstupné je
100 korun. (pet) foto: giganti.cz
Obstáli byste na venkově?
DOKÁZALI BYSTE podojit krávu? Vyzkoušet si to můžete až do 3. dubna
příštího roku v Národopisném muzeu (Musaion Kinského zahrada). I když
jde jen o figurínu, vemínko má funkční. Při podrobnější prohlídce zjistíte,
že se plní pomocí šroubu na hřbetě. Nová výstava Venkov nabízí pohled do
každodennosti českého, moravského a slezského venkova v druhé polovině
19. a na počátku 20. století. Expozice je tak reálná, že už chybí jen vůně
chlévské mrvy. (tík) foto: Ivan Kuptík
Osmíkův bazárek zve do Krakova
V pondělí 23. března se koná v Kulturním domě Krakov (Těšínská 4)
bazar, kde lze směnit, koupit či prodat leccos. Začíná v 9 hodin,
o půl hodiny dříve musí být na místě ten, kdo chce něco prodat. Informace a rezervace na telefonu 283 090 431 nebo na mailu osmik@
kdkrakov.cz. Pronájem stolku stojí 40 korun. Během akce se o děti
postarají tety dětského klubu za poplatek 40 korun za dítě. (tík)
KDE VÁS VSTUPNÉ
NEZRUINUJE
Vydat se s celou rodinou do
muzea, galerie nebo zoologické zahrady je poměrně
nákladná záležitost. Pravidelně vám proto budeme
představovat místa, kde se
vstupné neplatí.
ČNB: Lidé a peníze
Výstava je umístěna v bývalých prostorách trezoru v hlavní
budově ČNB Na Příkopě 28.
Expozice nabízí pohled do historie vývoje peněz od pazourků
k digitálním penězům a čipům.
Pro návštěvníky jsou připraveny audiovizuální programy
ve vstupním kinosále, 65 vitrín
s unikátními exponáty a platidly, padělky a ukázky ochrany
peněz, interaktivní dotykové
obrazovky, rozsáhlé informace
v multimediálních počítačích
a mnoho dalších zajímavostí.
Prohlídky začínají vždy v 9, 11
a 13:30, ve čtvrtek i v 16 hodin.
Vždy je nutné se předem objednat na konkrétní hodinu na
telefonu 224 412 626. (pet)
Dary moře na náměstí
Výběr nejlepších seafood restaurací z Prahy a trh s čerstvými rybami a plody moře vás čeká na náměstí Jiřího z Poděbrad 28. března od 10 do 20 hodin. Na Seafood festivalu
nakoupíte ryby a uvidíte, jak se která kuchá, jak se fi letují,
pečou, dusí nebo grilují. Zároveň budete moci ochutnat
nejlepší lahůdky z mořských plodů.(pet)
INZERCE
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
SC-350104/02
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
12
f/nasepraha3
SC-350197/01
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
Zařiďte dětem zábavnou sobotu
„ Galerie umění pro děti GUD připravila na sobotu 21. března
zábavný, ale i naučný program pro děti. Děti si odnesou
spoustu zážitků a navíc se naučí a dozví nové, zajímavé věci.
mudrců. Celý program probíhá od 10 do 16 hodin formou
edukativní hry, tvoření
a zábavy. Cena je 750 korun.
Zahrnuje občerstvení - oběd,
svačiny, pitný režim, program
po celý den včetně vstupů,
lektorů a výtvarných potřeb.
Program je nutné rezervovat
předem na [email protected] nebo 732 513 559.
mistů, mágů a kouzelníků.
Ve sklepích domů se provozoTématem dne je Praha - město valy různé čáry a magie. Děti
alchymistů a mágů. Tajemspolečně s lektory nahlédnou
ná Praha v dávných dobách
pod pokličku rudolfínských
bývala rájem mnoha alchyalchymistů a objeví kámen
Petra Ďurčíková
RECEPT: CHIA PALAČINKA
Ingredience: 400 g mouky, 250 ml mléka, 150 g řeckého jogurtu, 100 g malin, 50 g másla + máslo na
pečení, 40 g medu + 50 g na potření, 3 vejce, 3 g soli, chia semínka, vlašské ořechy
Do misky dejte mouku, vejce, máslo, med, sůl
a ingredience smíchejte v husté těsto. Následně rozřeďte mlékem na lité těsto. Tím zajistíte,
že těsto nebude mít hrudky. Na rozpálenou
pánvičku dejte máslo, vhoďte hrst chia semínek a zalijte těstem. Opečte palačinku z obou
stran do zlatova. Následně palačinku potřete
medem, jogurtem, dejte na ni maliny a posypte
mletými či drcenými ořechy. Palačinky servírujte přeložené a doplněné o pomerančovou
kůru nebo zmrzlinu. Autorem receptu je Tomáš
Vobořil, majitel restaurace Podolka
volný čas
PROJDĚTE SE...
Vydejte se
za vodníky
Vydejte se proti toku času
a také Vltavy a Čertovky v doprovodu hastrmana, který vás
seznámí s pražskými vodníky.
S některými osobně, s jinými
jen ve vyprávěních. A koho že
poznáte? Dědice povltavského
panství, Kabourka, Prejze, Paklta, Violíka, Čochtana, Purkrábka, Josefa, Zlého vodníka od
Karlova mostu i od Šítkovských
mlýnů a podskalské vodníky od
pana Pivody až po samotného
Vojvodu českých vodníků. Vycházku pořádá Muzeum pověstí
a strašidel. Cena pro dospělé je
160 korun. Rezervaci si uděláte
na 257 221 289. (pet)
Trasa: Náplavka u Hegertovy
cihelny - Cihelná - U Lužického
semináře - Na Kampě - Jiřího
Červeného - park Kampa - most
Legií - Masarykovo nábřeží a pak
po náplavce až k Vyšehr. skále.
INZERCE
SC-341925/03
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 3?
Zavolejte nám a my to zařídíme!
SC-341500/48
SC-341213/28
tel.: 773 161 747
příští číslo vychází 27. 3. 2015
13
servis
PORADNA
Můžu odmítnout přítomnost
studentů u vyšetření?
Pacient má právo na úctu,
důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí
při poskytování zdravotních
služeb v souladu s jejich charakterem. Z toho vyplývá i to,
že každý má právo odmítnout
přítomnost osob, které se
péče o něj přímo neúčastní.
Tedy ani přítomnost studentů při vyšetření nebo při
operaci není zcela samozřejmá
a automatická. I když to jistě
znamená užitečné zvyšování
jejich znalostí, pokud si je v ordinaci nebo na sále nepřejete,
nebojte se nesouhlasit.
MUDr. Martin Jan Stránský
z www.ombudsmanprozdravi.cz
SVÁTKY
13. 3. Růžena, 14. 3. Matylda,
15. 3. Ida, 16. 3. Herbert,
17. 3. Vlastimil, 18. 3. Eduard,
19. 3. Josef, 20. 3. Světlana,
21. 3. Radek, 22. 3. Leona,
23. 3. Ivona, 24. 3. Gabriel,
25. 3. Marián, 26. 3. Emanuel.
DŮLEŽITÉ ČÍSLO
Registr řidičů
236 005 490
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Pozor! Neobjednané zásilky chodí i předškolákům
„ Společnost Editions Atlas SA ze Švýcarska nečeká
na zájem ze strany českých spotřebitelů a bez objednání jim
vypravuje ze zahraničí balíčky. Cílí přímo na děti.
Petra Ďurčíková
To, že se do schránky vloudí
i zásilka, kterou si adresát
neobjednal, už dnes nikoho
nezaskočí. Ale nestoudnost
některých obchodníků nezná
mezí. Zaměřují se nově i na
děti a posílají jim autíčka se
složenkou v naději, že ji zaplatí a zavážou se k odebírání
celé kolekce.
S nevyžádanými zásilkami si však není třeba dělat
starosti. Třebaže společnost
Editions Atlas SA dává na
výběr, zda si adresáti zásilku
ponechají, zaplatí-li ji, nebo ji
zabalí a pošlou zpět, existuje
i jiná volba a ta nestojí ani
korunu. Zboží spotřebiteli
zůstane a obchodník se musí
bez platby obejít. Takzvaný
setrvačný prodej je zakázaný
a nemůže se obchodníkům
vyplácet.
„Pokud si spotřebitelé nic
neobjednali, a přesto se jim ve
schránce objeví balíček či jim
ho přinese poštovní doručovatel, nemusí zboží nikomu
a nikam vracet, rozhodně ne
na své náklady. Nemají ani
povinnost jej převzít, stačí
s díky odmítnout, pokud jim
jméno odesílatele není známé.
Zákon spotřebitele chrání
i tím, že o neobjednaném
plnění nemusí obchodníka
vůbec informovat a se zbožím
mohou nakládat podle svého
uvážení,“ vysvětlil Lukáš
Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu.
Budete sledovat zatmění Slunce? Pozor na oči!
Na území České republiky
bude možné 20. března sledovat zatmění Slunce. „Půjde
o nejvýraznější zatmění
u nás mezi lety 2011 až 2026
a také až do června roku 2021
o poslední zatmění Slunce,
které z našeho území spatříte,“ uvedla Stáňa Setváková
z Planetária Praha. Zatmění
bude vidět z celého území
Česka už od 9 hodin 36 minut.
Při maximální fázi bude Měsíc
krátce před 11. hodinou dopolední zakrývat okolo 73 procent slunečního disku.
Pozorování zatmění Slunce
má ale i svá pravidla. Přestože
v maximální fázi bude zakrytá většina slunečního disku,
jeho světelné a tepelné záření
bude stále tak intenzivní, že
by při pozorování nechráněným okem mohlo poškodit
zrak. „Všichni si musí chránit
zrak co nejpečlivěji, pokud
nemají ochranné prostřed-
vyrobená pro potřeby pozorovatelů Slunce. Prodává se ve
formátu A4 za zhruba 500 korun. Zpravidla ji mají obchody, které prodávají dalekohledy. Použít lze také svářečský
fi ltr stupně 13 a vyšší nebo
osvícený temný rentgenový
snímek a samozřejmě brýle
či fi ltry zakoupené v nejbližší
hvězdárně.
ky, tak by si raději měli tento
„Co naopak nestačí, jsou
zážitek nechat ujít, v opačném sluneční brýle. Ty nejsou
případě by to mohlo být to
uzpůsobeny tak, aby při zaposlední, co v životě pořádtmění Slunce zrak dostatečně
ně viděli,“ varoval Jaroslav
chránily. Do očí se dostane
Polišenský, lékař oční kliniky více nebezpečného UV záření
Gemini. Jako vhodná ochrana a může jej trvale poškodit,“
může posloužit speciální fólie dodal Jaroslav Polišenský. (pet)
co nedělat při pozorování zatmění
■ Nikdy se nedívejte nechráněným okem přímo do Slunce.
■ Nikdy se nedívejte na Slunce dalekohledem bez slunečního filtru.
■ Nikdy se nedívejte pomocí klasických slunečních brýlí, začouzených sklíček,
fotografických filtrů a podobně. Vhodná není ani jakákoliv běžná barevná fólie.
INZERCE
14
•
•
•
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
MaloMalování
vání od 20,-odKč20m2Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
2
2
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-350169/03
•
rozumnou cenu!
Volejte: 773 484 056
Sídlo pro s.r.o./OSVČ Praha 5, 10, 9
od 149Kč/měs. T: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
Nebytový prostor na archiv - sklep,
kočárkárnu apod. koupím. Pouze OV.
Tel.: 776 470 877
Koupím auto jakékoli, nepojízdné,
havarované či jinak poškozené s
doklady i bez do max. ceny 2 000Kč.
Praha a Str.Čechy. Tel.: 723 254 982
Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel: 604 617 788
SC-350062/04
• Koupím rodinný dům v Praze.
Tel.: 774 204 549
• Prod.nebytový prostor – sauna
v osobním vl. 48 m2. Cena k jednání
1,4 mil. Kč Tel.: 774 204 549
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Bourání byt.jader i s odvozem na skládku
za 5900 Kč. Odkup funkčního nářadí,
sport. potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.:777 207 227
• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů,bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu. Vše za
SC-341711/05
řádková inzerce
Praktický servis na www.nasepraha.cz
SO 14. 3. / ČT2 / 20:00
Nevinnost
Klec bláznů
Prázdniny pana Beana
Když uznávaného lékaře nařkne
nezletilá dívka z pohlavního
zneužívání, nikdo netuší, jaký to
bude mít dopad na osudy všech
zúčastněných. Herecký koncert
Ondřeje Vetchého a Hynka
Čermáka.
Klec bláznů je bar v Saint-Tropez
a hvězdou jeho travesti show je
Albín, zvaný Zazu. Už dvacet let
žije s Renatem, který má dospívajícího syna. Ten se chce zasnoubit
s dcerou poslance Charriera, jenž
postavil kariéru na hlásání řádu
a morálky. Matka a otec, tedy
Zaza a Renato, musí budit zdání
nezpochybnitelné morálky
a normálnosti…
Pan Bean vyhrál v tombole dovolenou na Francouzské riviéře.
Do Paříže přijede vlakem a od té
chvíle začínají jeho potíže. Coby
ruského režiséra Emila Dačevského uvidíme Karla Rodena, titulní
roli ztvárnil nepřekonatelný
Rowan Atkinson.
NE 15. 3. / ČT1 / 21:55
Hanussen
16. 3.
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
75%
Hon
NE 15. 3. / ČT2 / 22:05
marádství nahlodává nejistota,
ale nikdo jakoby ani nechtěl
slyšet Lucasovu verzi.
Příběh vášnivé a zakázané lásky,
která propukla v 70. letech osmnáctého století mezi dánskou královnou Karolínou Matyldou a německých lékařem jejího manžela
Johannem Struenseem. Osvícený
lékař byl strůjcem pozitivní
proměny Dánska, přesto skončil
v rukou kata.
8 Mile
Úspěšné podnikatelce (Simona
Stašová) přichystají kamarádky
nečekaný narozeninový dárek.
Díky němu do jejího života
vstoupí šarmantní Ota, který se
po počátečním stadiu zamilovanosti stane její noční můrou…
Jimmy žije v převážně černošské čtvrti Detroitu a protlouká
se životem. Nemá práci, nemá
kde bydlet a opustila ho těhotná milenka. Jeho jedinou radostí i tím, na co má talent, je
rap. V hlavní roli Eminem.
ČERNÁ KOMEDIE
má napětí i humor. V hlavních
rolích J. Potměšil, V. Jeníková
a R. Skamene.
Bony a klid
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
75%
PÁ 20. 3. / ČT2 / 21:45
PÁTEK
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Krev zmizelého
Naivní mladík se vydá do Prahy, aby získal peníze, o které
ho okradli podvodníci s tuzexovými poukázkami, ale nechtěně
se stane členem zavedené
překupnické party. Ve své době
kontroverzní, ale atraktivní film
80%
Děj je rozvržen do čtyř ročních
dob, jež tvoří pozadí pro milostný příběh baltského šlechtice Arna von Lieven a Češky
Helgy. Arno je v jednom z bojů
raněn a převezen do lazaretu,
kde mu Helga zachrání život.
MUZIKÁL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Starci na chmelu
Když má jít Arno do boje proti
dřívějším spojencům, volí raději
dobrovolnou smrt. Helze se narodí dcera Dorli. V roli Helgy
exceluje Vilma Cibulková.
80%
kálového žánru organicky doplněno chytlavými písničkami.
V hlavní roli zazářil Vladimír
Pucholt.
80%
ÚT 24. 3. / ČT2 / 22:15
ÚTERÝ
ČT 18. 3. / ČT2 / 22:25
27. 3.
STŘEDA
20. 3.
PONDĚLÍ
Sebemilenec
24. 3.
HUDEBNÍ
Příběh první lásky dvou spolužáků, která je během chmelové
brigády vystavena závisti a pokrytectví ostatních, se diváckou
návštěvností řadí k nejúspěšnějším českým filmům. Vyprávění
je v nejlepších tradicích muzi-
KOMEDIE
DRAMA
Účastníci zájezdu
Řád
Anna Polívková, Eva Holubová,
Bohumil Klepl a řada dalších
lidí míří na dovolenou do Chorvatska. Autobus řídí Karel starší
a Karel mladší a průvodkyně
Pamela se snaží z účastníků
zájezdu vytvořit dobrou partu.
V klášteře klarisek se roku 1776
ukryje mladý vojenský zběh.
Hejtman posílá do kláštera
poručíka s eskortou, aby vojáka
zatkli. Za roli představené
kláštera získala Jana Preissová
Českého lva.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 27. 3. / Nova / 20:20
PÁTEK
PONDĚLÍ
18. 3.
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DRAMA
PO 23. 3. / ČT2 / 21:50
Hrdina dánského filmu, čtyřicátník Lucas, má za sebou rozvod a z místa učitele ho přeložili jako vychovatele do školky.
Těší se, že ho snad už čekají
lepší časy, stačí ale jedna malá
lež a vše začne brát za své. Ka-
ČT 18. 3. / ČT1 / 20:00
Královská aféra 80%
75% NE 22. 3. / ČT2 / 22:05
V závěru první světové války zjistí
četař Klaus Schneider, že má dar
empatie a dokáže ovlivňovat druhé lidi. Po válce se rozhodne, že
své schopnosti využije k veřejnému vystupování. Jako Erik Jan
Hanussen sklízí úspěchy. Politika
ho ale zaplete do svých sítí. V titulní roli Klaus M. Brandauer.
PO 16. 3. / ČT2 / 21:50
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NE 22. 3. / Prima / 21:30
SO 21. 3. / ČT1 / 20:00
85%
V první části čtyřdílného filmu
režiséra Sergeje Bondarčuka se
ocitáme v Petrohradě roku 1805.
Ruská společnost je znepokojena
Napoleonovými přípravami na
válku. Kníže Andrej Bolkonskij
odváží svou těhotnou ženu Lízu
na venkov k otci a jede na frontu,
kde se stane pobočníkem generála
Kutuzova.
21.– 22. 3.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
23. 3.
Vojna a mír:
Andrej Bolkonskij
14.– 15. 3.
80%
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 27. 3. / ČT2 / 21:45
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědná redaktorka Petra Ďurčíková, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Pavel Bendík, tel.: 603
780 189,e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel: 605 292 899; e-mail: nasepraha.
[email protected] • náklad 43 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21852 • Vychází 13. 3. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
OŽIVTE SVŮJ
INTERIÉR ...
kusové koberce
Tattoo
materiál 100% PP frizé
různé motivy a rozměry
od
Kč/ks
1938,-
cena za rozměr 120x170 cm
Inspirujte se ve Vaší nejbližší
velkoprodejně s nejširším sortimentem podlahových krytin:
Praha 9, Kolbenova 9
-15
%
na veškeré zboží
boží
(vyjmaa aakčních
kkční
kčn
čnííchh ccen)
en)
n)
Naše Praha 03/15
při nákupu
Akce platí do 31. 3. 2015
nebo do vyprodání zásob.
Praha 5-Smíchov, Nádražní 1
tel.: 227 030 595
po-pá 9-19, so-ne 9-18
u Smíchovského nádraží
tel.: 222 645 955 • po-pá 9-19, so 9-17, ne 9-15
Praha 9-Letňany, Veselská 719
Praha 4, Antala Staška 1071
OC Letňany
tel.: 286 581 387 • po-ne 9-20
tel.: 241 442 304
po-pá 9-19, so 9-13
Praha 5-Stodůlky, Jeremiášova 947
Praha 10-Štěrboholy, Ústřední ul.
naproti Sconto
tel.: 251 610 204 • po-pá 9-19, so-ne 9-18
u EUROPARKU
tel.: 272 701 858 • po-pá 9-20, so-ne 9-19
Platí pou
pouze
ze do 31.. 3.
3. 2015!
2015!
5
Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.
... a dalších
46 prodejen v celé České republice.
BRENO.cz
SC-350354/01
KUPON
NA SLEVU
Download

NP3 - Naše Praha 3