ROČNÍK XIV.
ČÍSLO 12
31. PROSINCE 2014
Informace ze zasedání rady města
27. schůze rady –
konaná dne 18. 11. 2014
Rada města Dolní Kounice schválila:
– příspěvek ve výši 8 000 Kč na úhradu
honoráře za Adventní koncert v kostele
sv. Petra a Pavla, který se uskuteční dne
14. 12. 2014
– bezplatný pronájem kulturního domu
pro dva až tři tříhodinové nácviky hudebního vystoupení mladých lidí na akci
rozsvěcení vánočního stromu a pověřuje
vedoucí TIC koordinací těchto nácviků
s plánovanými akcemi v kulturním
domě.
– kulturní kalendář na rok 2015 v předložené podobě
– rozpočtové opatření č. 14 v předložené
podobě
dotace je ve výši 3 200 Kč, na odbornou
přípravu.
– Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 17/1 o odstraňování a separaci komunálního odpadu ve městě Dolní Kounice pro rok
2015 v předloženém znění.
– pořídit 22 ks stožárů veřejného osvětlení na ul. Stráně od firmy Josef Hromek,
IČ 65808134, včetně dopravy, za cenu
105 893 Kč včetně DPH
Rada města se rozhodla:
– uzavřít smlouvu o dílo s firmou SEKV Rada města Dolní Kounice souhlasí:
spol. s. r. o. ve věci provedení výkopo- – s podnájmem bytu č. 7, Masarykovo
vých prací a položení kabelů pro veřejné nám. 142/10 v Dolních Kounicích
osvětlení na ul. Stráně
Rada města Dolní Kounice odkládá:
Rada města Dolní Kounice projednala: – rozhodnutí o přidělení obecního bytu
– žádost o přidělení obecního bytu ze
dne 18. 11. 2014 pí. R. P.
Rada města Dolní Kounice souhlasí:
– žádost o přidělení obecního bytu ze
– s přerušením provozu mateřské školy dne 24. 11. 2014 p. J. Ř.
na ul. Smetanova od 29. 12. 2014 do
2. 1. 2015.
29. schůze rady –
Rada města Dolní Kounice bere na vě- konaná dne 3. 12. 2014
domí:
– Protokol o projednání kontroly hospo- Rada města Dolní Kounice schválila:
daření u společnosti DKM Moravia a. s.,
Masarykovo nám. 142, 664 64 Dolní
Kounice, IČO: 25544543 za rok 2012
– pověřuje hospodářskou správu zařadit
žádost pí. D. N. o větší byt do evidence
bytů do doby, než bude k dispozici větší
byt k výměně.
– žádost o pokácení javoru na Mlýnském
náměstí
– žádost o napravení škody vzniklé při
opravách ul. Tovární
– podpis Smlouvy o dílo č. 14900023
s firmou SEKV, spol. s r. o. IČ 44963858
na dodávku stavebních prací „obnova
veřejného osvětlení na ul. Stráně“
v předloženém znění.
– jednání zastupitelstva města dne
10. 12. 2014
28. schůze rady –
konaná dne 26. 11. 2014
– dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
U Synagogy v Dolních Kounicích ze dne
6. 10. 2004 uzavřené dle § 663 a násl.
Občanského zákoníku v platném znění
– cenové přílohy (cenová doložka, dohoda o zálohách) kupní smlouvy na dodávku tepla na rok 2015 se společností
ERDING, a. s.
Rada města Dolní Kounice schválila:
– smlouvu č. 027660/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014,
– bezplatný pronájem prostor kulturního
domu v Dolních Kounicích k uspořádání
Vánočního koncertu ZUŠ A. Muchy,
Ivančice, dne 17. 12. 2014
– žádost o prodloužení smlouvy o nájmu
bytu v domě na ul. U Synagogy 17
– plán inventur na rok 2014
– jmenování Mgr. Lenky Žikešové jako
zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy a mateřské školy Dolní
Kounice
30. schůze rady –
konaná dne 15. 12. 2014
Rada města Dolní Kounice schválila:
z důvodů aktuální přípravy „Pravidel pro
přidělování obecních bytů v Dolních
Kounicích.“
31. schůze rady –
konaná dne 22. 12. 2014
Rada města Dolní Kounice schválila:
– žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor na náměstí Míru paní
Vladimíře Mašové
– žádost občanského sdružení Můj
domov Dolní Kounice o bezplatný pronájem kulturního domu, za účelem pořádání bezplatného tanečního kroužku
– žádost Sportovního klubu Dolní
Kounice o povolení a bezplatný pronájem při pořádání 7. Sportovního bálu
dne 7. 2. 2015
– rozpočtové opatření č. 16 v předloženém znění
Rada města Dolní Kounice souhlasí:
– s pořádáním tomboly na 7. Sportovním
bálu
– se zapůjčením sálu kulturního domu
dne 4. 1. 2015 pro účely pódiové zkoušky
kapely Junior Band, z.s (spolek vystupuje v rámci ZUŠ Pohořelice)
2
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ
12/2014
Rada města Dolní Kounice bere na vě- Coeli Dolní Kounice o. s, (o dodatečném Rada města Dolní Kounice jmenuje do
domí:
prominutí nájemného za prostor kul- Kulturní a organizační komise členy:
– projednání záležitostí týkající se kont- turního domu pro pořádání Myslivecké
roly prováděné v ZŠ a MŠ Dolní Kounice zábavy), zařadit do návrhu rozpočtu na
– oznámení o nepravidelné hudební pro- rok 2015
dukci v restauraci U Prince
Rada města Dolní Kounice zřídila:
Rada města Dolní Kounice doporu- – Kulturní a organizační komisi.
čuje:
– žádost Mysliveckého sdružení Rosa
Radek Schoř, Ladislava Masaryková,
Miroslav Ondráček, Michaela Hrbáčková, Barbara Maria Schweizerová,
Mgr. Dagmar Burešová, Mgr. Radek
Podveský, Erik Kammerer, Marika Votavová, ing. Blanka Pekárová, PhD.,
Ing. Kateřina Koťarová, Nataša Indrová
a Dagmar Schweizer.
USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Dolní Kounice konané dne 10. 12. 2014
1. Schválení Jednacího řádu Zastupi- výdaje spojené s vyplacením odměny při 10. Jmenování zástupců města do ortelstva města Dolní Kounice
skončení funkčního období (1/6 z cel- gánů akciové společnosti DKM MoZastupitelstvo města Dolní Kounice kové částky) měsíčně.
ravia a.s.
schvaluje jednací řád zastupitelstva Hlasováno: 8 : 0 : 7 Odsouhlaseno.
Zastupitelstvo města Dolní Kounice deměsta v předloženém znění.
leguje v souladu s § 84, bod (2), písm. f)
Hlasováno: 8 : 6 : 1 Odsouhlaseno.
6. Zpráva finančního výboru ze dne zákona č. 128/2000Sb., jako zástupce
1. 10. 2014 o kontrole hospodaření města na valné hromadě obchodní
2. Rozpočtová opatření schvalovaná DKM Moravia a.s.
společnosti DKM Moravia a.s., paní Ing.
radou města na základě pravomoci Zastupitelstvo města Dolní Kounice bere Radku Formánkovou.
k provádění rozpočtových opatření (na na vědomí Zprávu finančního výboru ze Hlasováno: 14 : 0 : 0 Odsouhlaseno.
vědomí)
dne 1. 10. 2014 o kontrole hospodaření
Zastupitelstvo města Dolní Kounice bere společnosti DKM Moravia a.s. za rok Zastupitelstvo města Dolní Kounice
na vědomí předložená rozpočtová opat- 2012, 2013.
navrhuje v souladu s § 84, bod (2),
ření č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 schvalovaná
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., jako
radou města na základě pravomoci 7. Statut finančního výboru
zástupce do představenstva obchodní
k provádění rozpočtových opatření.
Zastupitelstvo města Dolní Kounice společnosti DKM Moravia a.s. pana Jav souladu s § 117 zákona o obcích, roslava Novotného a pana Radomila Vé3. Rozpočtové opatření č. 15
schvaluje předložený Statut finančního vodu.
Zastupitelstvo města Dolní Kounice výboru s tím, že v článku III. v poslední
schvaluje rozpočtové opatření č. 15 větě bude doplněno „Svá stanoviska a Zastupitelstvo města Dolní Kounice
v předloženém znění.
návrhy předkládá na vědomí radě města navrhuje v souladu s § 84, bod (2),
Hlasováno: 8 : 3 : 4 Odsouhlaseno.
k projednání na zastupitelstvu.“
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., jako
Hlasováno: 13 : 0 : 2 Odsouhlaseno.
zástupce do dozorčí rady obchodní
4. Pozastavení výkonu usnesení rady
společnosti DKM Moravia a.s. Ing. Petra
města č. 9/2014 ze dne 5. 11. 2014
8. Zpráva kontrolního výboru
Koťaru a Zdeňka Trechu.
Zastupitelstvo města Dolní Kounice Zastupitelstvo města Dolní Kounice Hlasováno: 9 : 0 : 5 Odsouhlaseno.
schvaluje vyplacení odměny při skončení stahuje bod Zpráva kontrolního výboru
funkčního období panu Karlu Zalabovi z programu zastupitelstva města.
11. Odvolání místostarosty Lumíra
a Martinu Freiovi v šesti měsíčních Hlasováno: 15 : 0 : 0 Odsouhlaseno.
Konečného
splátkách. První splátka bude vyplacena
Zastupitelstvo města Dolní Kounice odnásledující měsíc po doložení oprávně- 9. Odmítnutí termínu kontroly – Zá- volává z funkce místostarosty pana
nosti nároku na vyplacení odměny kladní a mateřská škola Dolní Kounice Lumíra Konečného.
v souladu s § 75 odst. (1) a odst. (7) zá- Zastupitelstvo města Dolní Kounice bere Hlasováno: 6 : 8 : 0 Neodsouhlaseno.
kona č. 128/2000 Sb., o obcích.
na vědomí, že dne 5. 12. 2014 byla ze
Hlasováno: 8 : 1 : 6 Odsouhlaseno.
strany kontrolního výboru zahájena 12. Odvolání členky kontrolního výbokontrola Základní školy a mateřské školy ru Dagmar Schweizer, manželky mís5. Rozpočtové provizorium na rok Dolní Kounice, Smetanova 2, Dolní tostarosty Lumíra Konečného
2015
Kounice. Oznámený termín kontroly má Zastupitelstvo města Dolní Kounice odZastupitelstvo města Dolní Kounice bezodkladnou účinnost. Dle schválené- volává z funkce členku kontrolního výschvaluje pravidla rozpočtového pro- ho statutu kontrolního výboru má ředitel boru paní Dagmar Schweizer.
vizoria na rok 2015 v předloženém zně- školy povinnost zajistit předložení poža- Hlasováno: 5 : 8 : 0 Neodsouhlaseno.
ní, s doplněním v bodě 2. Tento limit lze dované dokumentace nejpozději v pátek
překročitvpřípadě–
dne 12. 12. 2014, ve 14:30 hodin.
12/2014
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ
ZÁJ E M CI O B RI G ÁD N I CKO U ČI N N O S T
pro Město Dolní Kounice na rok 2015 se mohou
přihlásit na e-mailu: [email protected]
nebo tel. 736 603 123. Jedná se např. o průvodcovské a pořadatelské činnosti, prodej vstupenek
(klášter, synagoga), pomoc při organizaci kulturních akcí atd. Činnost je prováděna na Dohody
o provedení práce za částku 70 Kč/hod. Věk nerozhoduje, důležitý je aktivní přístup k práci.
Dagmar Schweizer za Kulturní a organizační komisi
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie:
dne 26. 1. 2015 od 7.30 do 15.00
Vypnutá oblast:
Antonínská, Benátky, Karlovská, Komenského,
nám. Míru (pravá strana od č.p. 225 (restaurace u Gottwaldů) směr Benátky, levá strana od
školy směr cihelna, Rybárna pouze č. p. 527,
Smetanova č. 31, č p. 547, 742, Stráně č. p. 181,
240, 497, 600, 792, chatové a zahrádkářské
lokality nad Benátkami a Kamenný Vrch.
TIC města Dolní Kounice
si Vás dovoluje pozvat na
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL,
který se uskuteč ní v neděli
1 . 2. 201 5
od 1 4 hod. v kulturním domě.
Vstupné: 15 Kč děti, 20 Kč dospělí.
Obč erstvení zajištěno.
Sportovní klub Dolní Kounice
si Vás dovoluje pozvat na
7. SPORTOVNÍ BÁL
sobota 7. 2. 2015
v sále Kulturního domu
v Dolních Kounicích.
Začátek ve 20 hodin. Hraje skupina
THE BOX. Vyhlášení fotbalisty roku.
BOHATÁ TOMBOLA.
Srdečně zvou fotbalisti.
Tříkrálová sbírka v Dolních Kounicích
shromáždila 43.837 Kč.
Všem organizátorům,koledníkům i dárcům
náleží velké poděkování s přáním
požehnaného roku 2015.
Farnost
V Dolních Kounicích hledám k odkoupení
byt 3+kk nebo 3+1, cena do 1,5 mil. Kč.
Tel.: 608 517 200.
3
4
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ
Měsíční zpravodaj – vydává 12× ročně Městský úřad Dolní Kounice. Ev. č. MK ČR E11171. Kontakt: J. Jurková, tel.: 513 030 427.
E-mail: [email protected] Tisk: Město Dolní Kounice. Náklad 900 ks. Zdarma pro občany Dolních Kounic.
12/2014
Download

Informace ze zasedání rady města