CSB - GRANITO
AE01
FS02
CSB CSB
- TIESTO
FS02
- TIESTO
Skladebné rozměry - tvar výrobku:
půdorys
500
řez A - A
Skladebné rozměry - tvar výrobku:
44
56
57
53
68
80
69
66
81
92
93
94
105
106
107
82
95
105
54
59 5360
55
A70
56
71
67
68
81
97
98
93
94
69
82
44
96
33
34
4842 49 43 50 4451
45
46
47
35
36
33
67
74
70
83
97
68
75
71
72
69
76
70
77
73 74
34
37
98
102 96 103
95
97
99
100
22
25 26
35
38
23
36
39
60
63
7178 72 73
75
76
104
98
101
99
102
112 106
113 107
114 108
115 109116
105
110 117
111
108 109 110 111 112 113
114
112
115
25
24
37
45
46 47
48
49
52
48
49
50
51
52
81
82
83
8491 85 86
88
89
90
84 85 86
87
88
89
101
94
9
10 11 12 13Řez hranou
Řez
hranou řez hranou
13
12
26
50
38
39
51
52
62
65
63
64
74
77
75
78
76
77
A78
87
90
88
91
61
64
89
100
101
102
103
104
113
114
115
116
117
90
103
116
Skladby na paletě
1095
1095
65
91
50
řez hranou
0-4
21
24
32
39
8
0-4
18
19
20
24
21 25 2226
23
3831
6
139
0-4
11
3730
5
812
5461 5562 5663 5764 5865 59
57
58
59
60
61
62
99 92 100
93
95
111
107
72 6673
4741
32
7
10
10 7 11
17
2023
29
36
31
85 7986 8087
84
109 110
106
40
46
43
45
80
96
92
108
30
42
58
83
79
29
41
16
1922
3327 34 28 35
32
4
9 6
60
43
40
55
15
21
18
2017
3
85
300
42
28
14
19
16
31
2
74
400
720
67
18
15
30
1
36
720
66
27
25
60
54
1714
29
41
53
79
16
28
1 4
60
40
15
3
357
14
27
2
425
1
50
1095
VEGETAČNÍ DLAŽBA
Ploty a oPěrné zdi
VELKOPLOŠNÁ DLAŽBA
skladebné rozměry [mm]
počet
skladebné rozměry [mm]
počet
výška
délka šířka vrstev ks/vrst. ks/paleta
výška délka šířka vrstev ks/vrst. ks/m² m²/vrstva
300
357
500
3
4
12
60
1095
720
12
117
0,79
název výrobku:
název výrobku
CSB - TIESTO
CSB - GRANITO skladba 117 kamenů
Zahradní doplňky
BETONOVÁ DLAŽBA
Prvek pro tvorbu okrasných zdí plní funkci svahového opěrného systému, který účelně slučuje
svou
účelovou
a dekorativní
funkci.
Systém je variabilní
umožňuje různá
prostorová
řešení
Dlažba
je tvořena
sestavou 117
nepravidelných
kamenů aposkládaných
do mozaiky.
Jedná
se
strmých
to nejen skladbou,
ale také různým
Zároveň umožňuje
o dlažbusvahů
velmi adekorativní,
spíše historizující,
hodícíbarevným
se stejně provedením.
dobře jak k tradičním
rodinným
vdomům,
upraveném
výsadbu
libovolné
vegetace nebo
křovin.
Maximálníkřivkami
výška opěrné
zdi by
tak i svahu
do městské
zástavby.
Elegantního
vzhledu
je dosaženo
jednotlivých
neměla
překročit
výšku
1,6
m.
Prvek
splňuje
základní
architektonické
a
statické
požadavky.
kamenů, které svou nepravidelností rozbíjejí celistvost zpevněné plochy.
720
Palisády a schody
Technické údaje o výrobku:
Technické údaje výrobku:
104
117
92
316
92
66
u enviromentálního
erý udělil TZÚS Praha
08 jako certifikační
CSB-TIESTO - Možnosti pokládky:
Pro získání
jedinečného
vzhledu
se doporučuje
pokládat
kameny
nahodile
Pro získání
jedinečného
vzhledu
se doporučuje
pokládat
kameny
nahodile.
Certifikát systému řízení jakosti, který
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008
jako certifikační orgán č. 3001
CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky
harmonizovaných euronorem ČSN EN
Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha
pod číslem 213/2008 jako certifikační
orgán č. 3001
OBRUBNÍKY
Možnosti pokládky:
Příklady vzorových skladeb:
SVODIDLA
Barevné a Povrchové ÚPravy
staveBnÍ KonstrUKce
500
CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky
harmonizovaných euronorem ČSN EN
CSB-FLORETA - Možnosti pokládky:
5
Ploty a oPěrné zdi
Vysoká hutnost zajišťuje prvkům vynikající
mechanicko-fyzikální
vlastnosti:
skladebné
rozměry [mm]
počet
• pevnostvtlakuatahuzaohybu
název
výrobku
výška
délka
šířka
vrstev
ks/vrst.
ks/m² m²/vrstva
• odolnostprotipůsobenívodyachemickýchrozmrazovacíchlátek
CSB - GRANITO skladba 117 kamenů
60
1095
720
12
117
0,79
• vysokáestetickáhodnota
Technologie výroby umožňuje optimální využití speciálního betonu, který zaručuje nejen splnit, ale i překročit požadavky TKP 18 a TKP
3. Svahové tvárnice jsou vyráběny v základních barevných provedeních. K řezání prvků je vhodné použít např. diamantové alt. vidiové
kotouče.
Svahové tvárnice, tak jako všechny produkty společnosti CS-BETON s.r.o., jsou vyráběny v systému řízení výroby dle ČSN EN ISO
9001:2001, který je pravidelně kontrolován nezávislým auditem. V celém procesu výroby jsou výrobky podrobovány náročným testům,
které jsou prováděny nezávislými akreditovanými laboratořemi. Od roku 2008 byl taktéž zaveden systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005. Mnohaleté zkušenosti, kvalitní výrobní stroje, použití vstupních materiálů vysoké jakosti, kontinuální
kontrola produkce a zázemí silné společnosti jsou zárukou stabilní kvality dodávaných produktů.
AE01
BETONOVÁ DLAŽBA
CSB - FLORIA, CSB - TIESTO a CSB - FLORETA jsou svahové tvárnice pro tvorbu okrasných zdí, které plní funkci svahového opěrného
systému.
Účelněúdaje
slučují výrobku:
svou funkčnost se zelení v zahradě. Systém tvárnic je variabilní a umožňuje různá prostorová řešení strmých
Technické
svahů. Zároveň umožňuje v upraveném svahu výsadbu libovolné vegetace nebo křovin. Maximální výška opěrné zdi by neměla překročit
výšku
1,6 m. Prvek
splňuje
architektonické
statické požadavky.
CSB - Tiesto
Dlažba
je tvořena
sestavou
117základní
nepravidelných
kamenůaposkládaných
do mozaiky.
Jedná aseCSB - Floreta lze použít pro výstavbu
protihlukových
stěn.
o dlažbu velmi
dekorativní, spíše historizující, hodící se stejně dobře jak k tradičním rodinným
domům, tak i do městské zástavby. Elegantního vzhledu je dosaženo křivkami jednotlivých
Všechny
svahové
tvárnice
jsou vyráběny
z vysokohodnotných
betonů
jednovrstvou technologií vibrolisování. Pro výrobu je použit
kamenů,
které svou
nepravidelností
rozbíjejí
celistvost zpevněné
plochy.
beton pevnostní třídy C30/37, který vyhovuje požadavkům stupně agresivity prostředí XF1, dle normy ČSN EN 206-1. Současným působením tlaku a vibrace je dosaženo optimální míry zhutnění produktů.
VELKOPLOŠNÁ DLAŽBA
Palisády a schody
VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA
CSB - GRANITO
68
u enviromentálního
erý udělil TZÚS Praha
08 jako certifikační
44
56
57
40
53
69
66
81
92
93
94
105
106
107
82
79
95
96
92
29
54
70
67
83
80
97
93
30
40
46
43
45
41
42
59 5360
58
55
56
72 6673
71
68
84
81
98
94
69
31
4741
96
21
24
33
34
3831
45
46
47
35
6
139
32
39
36
33
67
74
70
83
97
68
75
71
72
69
76
70
77
73 74
34
37
98
102 96 103
95
97
99
100
9
10 11 12 13Řez hranou
Řez
hranou řez hranou
13
12
22
25 26
35
38
23
36
39
60
63
7178 72 73
75
76
104
98
101
99
102
26
50
38
39
51
52
62
65
63
64
74
77
75
78
76
77
78
87
90
88
91
61
64
89
100
101
102
103
104
109 110 dno
112
113 107
114 108
115 109
116
117
111 105
106
110 CSB
113
114
111 -112
Plastové
ke svahovému
prvku
TIESTO
105 106 107
108 109 110 111 112 113
114
115
116
117
108
25
24
37
45
46 47
48
49
52
48
49
50
51
52
81
82
83
8491 85 86
88
89
90
84 85 86
87
88
89
101
94
8
115
90
103
116
65
1095
91
117
Produkty splňují požadavky
harmonizovaných euronorem ČSN EN
1095
Plastové dno ke svahovému prvku CSB - FLORETA
OBRUBNÍKY
Pro získání
jedinečného
vzhledu
se doporučuje
pokládat
kameny
nahodile
Pro získání
jedinečného
vzhledu
se doporučuje
pokládat
kameny
nahodile.
Certifikát systému enviromentálního
managementu, který udělil TZÚS Praha
pod číslem 213/2008 jako certifikační
orgán č. 3001
1095
104
Příklady vzorových skladeb:
Certifikát systému řízení jakosti, který
udělil TZÚS Praha pod číslem 1548/2008
jako certifikační
CS-BETON orgán
s.r.o. č. 3001
Skladby na paletě
řez hranou
0-4
18
19
20
24
21 25 2226
23
3730
5
812
5461 5562 5663 5764 5865 59
57
58
59
60
61
62
99 92 100
93
95
32
11
4842 49 43 50 4451
44
85 7986 8087
82
17
2023
29
36
7
10
10 7 11
0-4
16
1922
3327 34 28 35
32
4
9 6
VEGETAČNÍ DLAŽBA
43
55
15
21
18
2017
3
85
720
42
68
80
28
14
19
16
31
2
74
60
67
18
15
30
1
36
720
66
27
25
720
54
1714
29
41
53
79
16
28
1 4
60
40
15
3
0-4
14
27
2
60
1
SVODIDLA
Barevné a Povrchové ÚPravy
staveBnÍ KonstrUKce
Zahradní doplňky
Skladebné rozměry - tvar výrobku:
CS-BETON s.r.o.
Produkty splňují požadavky
harmonizovaných euronorem ČSN EN
5
Download

FS02 CSB - TIESTO CSB - TIESTO - CS