KONFERENCE NGV – 2013
PERSPEKTIVY ROZVOJE
A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND
USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT
POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA PRŮMYSLU
A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
HELD UNDER THE AUSPICES OF THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC,
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC, AND MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
OF THE CZECH REPUBLIC
TE R M Í N
19.
A
20.
ÚNORA
2013 / 19
KONÁNÍ
AND
/ D AT E
OF THE
CONFERENCE
20 F E B R UA R Y 2013
MÍSTO
KONÁNÍ
/ VENUE
KONGRESOV É CEN T RUM U HÁ JK Ů,
N A F L O R E N C I 29, P R A H A 1
U HÁ JKŮ CONGRESS CENTRE,
N A F L O R E N C I 29, P R A H A 1
NA KONFERENCI JE SAMOSTATNÁ VÝSTAVA FIREM Z OBLASTI NGV
A SELF-STANDING EXHIBITION OF NGV COMPANIES WILL ACCOMPANY THE CONFERENCE
Generální partner / General Partner:
Hlavní partneři / Main Partners:
Partneři / Partners:
Mediální partneři / Media Partners:
N
Z Í
G A
M A
PROGRAM / PROGRAMME
1. jednací den – 19. února 2013 / Day 1, 19 February 2013
09:00 – 10:00 Registrace účastníků / Registration of participants
10:00 – 12:00 Zahájení konference a vystoupení hostů / Conference opening and guest speeches
Jan Ruml
výkonný ředitel ČPS, ČR
CGA Executive Director, Czech Republic
Vystoupení hostů / Guest speeches:
Tomáš Chalupa
ministr, Ministerstvo životního prostředí České republiky
Minister, Ministry of the Environment of the Czech Republic
Jan Michal
vedoucí zastoupení EC v ČR – v jednání
Head of European Commission Representation in the Czech Republic, to be confirmed
Martin Jahn
prezident, Sdružení automobilového průmyslu, ČR
President, Automotive Industry Association, Czech Republic
Manuel Lage
generální ředitel, NGVA Europe, Španělsko / General Manager, NGVA Europe, Spain
CNG – perspektivní palivo budoucnosti / CNG, a promising fuel for the future
Michael Gavrilovič
ředitel akvizice a prodeje, KA Contracting, s.r.o., ČR
Head of Acquisition and Sales, KA Contracting, s.r.o., Czech Republic
11:30 – 13:00 Oběd / Lunch
13:00 – 14:30 1. blok přednášek / First session
Rozvoj infrastruktury a možnosti trhu
Infrastructure development and market opportunities
Vzrůstající popularita CNG v ČR / Growing popularity of CNG in the Czech Republic
Jiří Šimek
místopředseda představenstva, E.ON Energie, a.s., ČR
Vice-Chairman, E.ON Energie, a.s., Czech Republic
Podmienky ďalšieho rozvoja CNG na Slovensku
Conditions for the further development of CNG in Slovakia
Ľubomír Blaško
vedoucí útvaru prodeje CNG, SPP, a.s., SR
Head of CNG Sales Unit, SPP, a.s., Slovakia
Budování místních plynárenských sítí v Bulharsku mimo konvenční přepravní síť
Development of local gas networks in Bulgaria, away from the conventional transmission network
Ognian Pavlov
jednatel společnosti CNG Module Systems Ltd., Bulharsko
Manager, CNG Module Systems Ltd., Bulgaria
CNG a LNG v dopravě v Polsku. Ekologická odpověď na krizi v automobilovém odvětví
CNG & LNG in Polish transport. The ecological answer to the automotive crisis
Karol Wieczorek
šéfredaktor portálu cng.auto.pl, Polsko
Headmaster, cng.auto.pl, Poland
Poslední vývoj infrastruktury sítě plnicích stanic v Maďarsku
The late development of the gas fuelling infrastructure network in Hungary
Henrik Domanovszky
prezident, MGKKE, Maďarsko
President, Magyar Gázüzemü Közlekedés Klaszter Egyesület, Hungary
Účast Gazpromu na rozvoji evropské infrastruktury a tržních příležitostech
Participation of Gazprom in European Infrastructure Development and Market Opportunities
Eugene Pronin
koordinátor, zahraniční trhy NGV, Gazprom Export, výkonný ředitel,
NGVRUS, předseda IGU WOC 5, Rusko
Coordinator, External NGV Markets, Gazprom Export, Executive Director, NGVRUS,
Chairman of IGU WOC 5, Russia
14:30 – 15:00 Přestávka / Coffee break
15:00 – 15:45 Panelová diskuse NGVA Europe o zavádění těžkých vozidel přestavěných na dvoupalivový
pohon
NGVA Europe’s Panel on the Implementation of Heavy Duty Dual-Fuel Retrofit Vehicles
moderuje / Chair:
Jaime del Álamo
manažer pro technické věci, NGVA Europe, Španělsko
Technical Manager of NGVA Europe, Spain
První prezentace / 1st Presentation
Přehled evropského právního rámce pro schvalování přestaveb těžkých vozidel na dvoupalivový
pohon
Overview of the European Legal Framework for HD DF Retrofits Approvals
Druhá prezentace / 2st Presentation
Případy úspěšných realizací. Překonané bariéry, investice, doba návratnosti
Successful Implementation Cases. Barriers overcome, investments and paybacks
Diskuse / Q & A
15:45 – 16:00 Přestávka / Coffee break
PROGRAM / PROGRAMME
16:00 – 17:30 2. blok přednášek / Second session
NGV technika a technologie / NGV technologies and equipment
Poslední inovace pro nový obraz CNG/biometanu
Recent innovations for a new image of CNG-Biomethane
Olivier Bordelanne
vedoucí projektu, GDF SUEZ - Divize výzkumu a inovace, Francie
Project Manager, GDF SUEZ – R&I Division, France
Technologie pro aplikace v lehké, střední, těžké a velmi těžké dopravě
Technology for Light, Medium, Heavy and High Horsepower Transport Applications
Gordon Exel
viceprezident pro tržní rozvoj, Evropa, Westport Innovations Inc., Francie
Vice President Market Development, Europe, Westport Innovations Inc., France
Certifikace komponentů vozidel na CNG na základě ECE – bezpečný provoz plnicích stanic CNG
v Německu
Component certification of CNG vehicles based on ECE - Safe operation of CNG filling stations
in Germany
Tom Elliger
vedoucí odboru pro tlaková zařízení plynárenských soustav – vodíková technologie,
TÜV SÜD, Německo
Head of pressure equipment of gas systems – hydrogen technology, TÜV SÜD, Germany
19:30 – 22:00 Společná večeře, cocktail party / Dinner, cocktail party
2. jednací den – 20. února 2013 / Day 2, 20 February 2013
08:30 – 09:00 Registrace účastníků / Registration of participants
09:00 – 10:30 3. blok přednášek / Third session
Slibná perspektiva pro LNG a biometan / Promising prospects for LNG and biomethane
LNG a LCNG stanice pro pilotní projekty
Mobile and movable LNG and LCNG stations for vehicle refuelling
Václav Chrz
technický ředitel, Chart-Ferox, a.s., ČR
Chief Technical Officer, Chart-Ferox, a.s., Czech Republic
Autobusy SOLBUS s pohonem na LNG / SOLBUS LNG buses
Michał Śliżak
ředitel pro marketing a export, Solbus Sp. z o.o., Polsko
Marketing and Export Director, Solbus Sp. z o.o., Poland
LNG a LBG: udržitelná paliva pro dopravu / LNG & LBG: the sustainable fuels for transports
Antonio Nikotra
jednatel, AIR-LNG GmbH, Německo – v jednání
Managing Director, AIR-LNG GmbH, Germany, to be confirmed
10:30 – 11:00 Přestávka / Coffee break
11:00 – 12:30 4. blok přednášek / Fourth session
Zkušenosti výrobců a provozovatelů NGV technologií
NGV manufacturers’ and operators’ experience
LNG jako možné palivo v těžké a městské dopravě
LNG as fuel option in heavy duty and municipal transport
David Graebe
vedoucí odbytu plynu pro dopravu, GAZPROM Germania GmbH, Německo
Head of Gas for Transport, GAZPROM Germania GmbH, Germany
Zainvestujeme CNG stanice pro vaše vozidla v rámci programu Bonett CNG Ousourcing
We will finance CNG stations for your vehicles under our Bonett CNG Outsourcing programme
Václav Holovčák
místopředseda představenstva, Bonett Gas Investment, a.s., ČR
Vice-Chairman, Bonett Gas Investment, a.s., Czech Republic
Zkušenosti s provozováním CNG automobilů ve flotile MP Ostrava
Experience with the operation of CNG vehicles in the Ostrava Municipal Police fleet
Zdeněk Harazim
ředitel, Ředitelství Městské policie Ostrava, ČR
Director, Ostrava Municipal Police Headquarters, Czech Republic
Využití zemního plynu v komunálních vozidlech v Praze
Natural gas in municipal vehicles in Prague
Jan Žákovec
vedoucí Střediska alternativního užití zemního plynu, Pražská plynárenská, a.s., ČR
Head, Centre for Alternative Use of Natural Gas, Pražská plynárenská, a.s., Czech Republic
GASCONTROL a VEMEX úspěšně rozšiřuje síť plnicích stanic
GASCONTROL and VEMEX successfully expand the network of refuelling stations
Milan Slamečka
ředitel obchodu a marketingu, GASCONTROL, společnost s r.o., ČR
Sales and Marketing Director, GASCONTROL, společnost s r.o., Czech Republic
12:30 – 13:00 Diskuse a závěr konference / Discussion and closing
Jan Ruml
13:00
Oběd / Lunch
výkonný ředitel, ČPS
CGA Executive Director
PŘIHLÁŠKA
Společnost*
Adresa*
PSČ*
Telefon
Fax
IČ / DIČ*
E-mail
Bankovní spojení*
Číslo účtu*
Kontaktní osoba*
E-mail*
Poplatek uhrazen dne
z účtu č.
Datum
Podpis
*
Tyto položky je nutné vyplnit pro registraci na konferenci. Pokud přihláška nebude řádně vyplněná, bude vrácena
k doplnění kontaktní osobě nebo přihlášenému. Registrace bude platná až po obdržení řádně vyplněné přihlášky.
Účastnický poplatek
člen ČPS
nečlen ČPS
7 438 Kč
8 926 Kč
ceny bez DPH
9 000 Kč
10 800 Kč
ceny vč. 21 % DPH
Každý třetí účastník z téže organizace NEPLATÍ registrační poplatek.
Úhrada účastnického poplatku
Registrační poplatek prosíme uhradit na účet č. 17478393/0300 u ČSOB, a.s., Radlická 330/150, Praha 5, VS 19200213,
IBAN CZ77 0300 0000 0000 1747 8393, BIC: CEKOCZPP nejpozději do 15. února 2013. Daňový doklad bude vystaven
do 15 dnů po uskutečněném zdanitelném plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.
Tato přihláška je závazná. Při písemném zrušení přihlášky do 25. ledna 2013 účtujeme manipulační poplatek 1000 Kč.
Po tomto termínu budeme účtovat celý poplatek. Zastoupení účastníka je možné.
Ubytování
Ubytování je zajištěno v blízkosti místa konání konference a účastník bude o konkrétním hotelu informován při potvrzení
přijetí jeho přihlášky. Cena ubytovaná není zahrnuta v účastnickém poplatku, účastník hradí v hotelu. Cena jednolůžkového
pokoje se pohybuje od €34 do €50, dvoulůžkového od €40 do €55. Cena v Kč odpovídá aktuálnímu kurzu. Účastník bere na
vědomí, že v případě nedojezdu zaplatí případné stornopoplatky.
Žádám o zajištění ubytování:
Ano
Ne
pokoj jednolůžkový
pokoj dvoulůžkový
ubytovat s
18. – 19. 2. 2013
19. – 20. 2. 2013
Přihlášku zašlete nejpozději do 8. února 2013 na adresu
GAS s.r.o.
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
fax: +420 241 049 702, e-mail: [email protected]
V Y U Ž I J T E M O Ž N O S T I E L E K T R O N I C K É P Ř I H L Á Š K Y N A W W W. CG O A . C Z / C S / O D B O R N É - A K C E / R E G I S T R A C E . E P
Jméno*
ŠESTÁ MEZINÁRODNÍ NGV KONFERENCE
Příjmení*
R E G I S T R AT I O N
Company*
Address*
Post code*
Tel.
Fax
E-mail
Bank*
Bank account number*
Contact person*
E-mail*
Registration fee paid on
From account number
Date
Signature
*
These items need to be filled for conference registration. If the registration form is not duly completed it will be returned
to the contact person or the participant to be registered. Registration will only be effective upon receipt of a duly
completed registration form.
Registration fee**
CGA member:
CGA non-member:
€ 360
€ 425
** In accordance with Article 44 of Council Directive 2006/112/EC the place of supply is outside the territory of the Czech
Republic. The recipient of the service is obliged to pay VAT according to local VAT legislation, if any.
How to pay the registration fee***
Please transfer the registration fee to CGA's bank account no.: 02006280 at ČSOB (address ČSOB, a.s., Radlická 330/150,
Praha 5, Czech Republic), variable symbol*** 19200213, IBAN CZ83 0300 1712 8000 1747 8393, BIC: CEKOCZPP no later than
by 15 February 2013. The invoice will be rendered within 15 days of taxable supply under Section 21 of Act No. 235/2004.
The registration is firm. We will charge a cancellation fee of €40 if registration is cancelled before 25 January 2013. After this
date we will invoice the whole registration fee. Substitution of participants is possible.
*** Explanation: Identification of the payment
Accommodation
Rooms have been booked near the conference venue. Details of room reservation will be provided to participants together
with a confirmation of receipt of their registration forms. The registration fee does not include accommodation, participants
will pay for their rooms at the hotel (prices: single room from €34 to €50, double room from €40 to €55). Conference
participants acknowledge that in the case of no show, they will pay hotel cancellation fees if any are charged.
Please book a room for me:
Yes
No
single room
double room
I want to share my room with
18. – 19. 2. 2013
19. – 20. 2. 2013
Please send this application form no later than by 8 February 2013 to:
GAS s.r.o.
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, Czech Republic
fax: +420 241 049 702, e-mail: [email protected]
YO U C A N U S E T H E O P P O R T U N I T Y TO R E G I S T E R F O R T H I S E V E N T O N L I N E
AT W W W. CG O A . C Z / E N / I N D U S T R Y - E V E N T S / R E G I S T R AT I O N . E P
First name*
SIX TH INTERNATIONAL NGV CONFERENCE
Surname*
FORM
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 9 . A 2 0 . Ú N O R A 2 0 1 3 , K O N G R E S O V É C E N T R U M U H Á J K Ů, N A F LO R E N C I 29, P R A H A 1
1 9 A N D 2 0 F E B R UA R Y 2013, U H Á J K Ů CO N G R E S S C E N T R E , N A F LO R E N C I 29, P R A H A 1
ŠESTÁ MEZINÁRODNÍ NGV KONFERENCE / SIX TH INTERNATIONAL NGV CONFERENCE
Prodej CNG v ČR (v mil. m³) / CNG sales in the CR (in thousand m3)
Download

K O N FER EN C E N G V – 2013 - Ministerstvo dopravy, výstavby a