Střední škola společného stravování,
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY
za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT
č. 15/2004 ve znění pozdějších předpisů.
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2011/2012
Obsah:
1. Základní údaje o škole
2. Průběh školního roku 2011/2012
2.1. Pedagogická činnost
2.2. Řídící a technická činnost
2.2.1. Řízení a vnitřní kontrola
2.2.2. Technická činnost
2.3. Poskytování informací
3. Přehled oborů vzdělání a učebních dokumentů
3.1. Obory vzdělání (denní forma studia)
3.1. Obory vzdělání (dálková forma)
4. Přehled pracovníků školy
4.1. Pedagogičtí pracovníci
4.2. Ostatní pracovníci
5. Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013
6. Výsledky vzdělávání žáků
6.1. Organizační zajištění teoretické a praktické výuky
6.1.1. Teoretické vyučování
6.1.2. Praktické vyučování
6.2. Statistické údaje
6.2.1. Přehled oborů, počtu žáků a tříd
6.2.2. Závěrečné výsledky klasifikace
6.2.3. Maturitní a závěrečné zkoušky
6.2.3.1. Výsledky maturitních zkoušek
6.2.3.2. Výsledky závěrečných zkoušek
6.2.4. Opravné a náhradní termíny MZ a ZZ za školní rok 2010/2011
6.3. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012
6.4. Činnost výchovného poradce
6.5. Činnost školního psychologa
6.6. Preventivní program školy
6.7. Činnost koordinátora informačních a komunikačních technologií
6.8. Činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
6.9. Činnost v oblasti „Úvod do světa práce“
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
8.1. Zahraniční spolupráce
8.2. Projekty ESF
8.3. Prezentace školy, účast na soutěžích, další aktivity
8.4. Spolupráce školy s jinými subjekty
9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
10. Výsledky inspekční činnosti
11. Základní údaje o hospodaření školy
12. Závěr
13. Přílohy
č. 1
Přehled provozoven ve školním roce 2011/2012
č. 2
Zpráva z činnosti školního poradenského pracoviště za školní rok
2011/2012
č. 3
Zpráva o činnosti ICT koordinátora za školní rok 2011/2012
č. 4
Zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání za školní rok
2011/2012
č. 5
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
č. 6
Ukázky z některých akcí a aktivit ve školním roce 2011/2012
1. Základní údaje o škole
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (dále jen škola) je
samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Movitý a nemovitý majetek
zřizovatele je svěřen do správy školy k vlastnímu užívání a je vymezen zřizovací listinou
ZL/063/2001.
Ve školním roce 2011/2012 jsme zahájili již 56. školní rok od založení školy. Za uplynulých 56 let
škola několikrát změnila svůj název a sídlo. Z původně malé školy s několika třídami vzniklo
v průběhu let moderní školské zařízení komplexního typu. Na současnou adresu se škola
přestěhovala v roce 1997. Ve školním roce 2011/2012 škola zajišťovala teoretickou i praktickou
výuku pro 857 žáků denní formy vzdělávání a 174 žáků dálkové formy vzdělávání v oborech
vzdělání gastronomického zaměření a služeb cestovního ruchu. Pro budoucí povolání připravujeme
žáky v oborech vzdělání podle RVP Kuchař-číšník (ŠVP: Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník), Cukrář
a Stravovací a ubytovací služby, v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem,
a v oborech vzdělání podle RVP Cestovní ruch (ŠVP Služby cestovního ruchu) a RVP Gastronomie
(ŠVP Gastronomie-Kuchař a Gastronomie-Číšník) pro získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou. Absolventům oborů vzdělání pro RVP Kuchař-číšník nabízíme možnost nástavbového
studia v oboru vzdělání Management v gastronomie (RVP Management v gastronomii), ve kterém
lze získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Naše činnost v uplynulém školním roce vycházela z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, ze strategických dokumentů a záměrů
Moravskoslezského kraje, z Plánu práce školy, Plánu výchovně-vzdělávací činnosti, Plánu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků na roky 2011 a 2012 a Plánu rozvoje školy. Všechny obory
vzdělání byly vyučovány podle řádně schválených dokumentů vydaných MŠMT ČR, do
vzdělávacího programu bylo zařazeno učivo „úvodu do světa práce“ a environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta podle metodických pokynů MŠMT ČR a Souboru pedagogicko-organizačních
informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na
školní rok 2011/2012 (č.j. 2198/2011-20).
Areál školy tvoří dvě spojené budovy a přilehlé sportoviště. V areálu školy se nachází školní jídelna,
která je součástí naší školy a poskytuje své služby i pro Domov mládeže Krakovská. Školní jídelna
má kapacitu 800 jídel. Vaří se zde strava pro zaměstnance a žáky naší školy, dále pro žáky
a zaměstnance DM a pro cizí strávníky. Zajišťujeme snídaně, obědy a večeře pro DM na Krakovské
ulici a na Lidické ulici a vývoz obědů pro Střední školu elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30,
příspěvková organizace, Střední školu technickou a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková
organizace, Moravská 964/2.
Škola pro svou činnost využívala budovu školy, tělocvičnu se sociálním zázemím, přízemí a dvě
patra pětipodlažní hlavní budovy. Jako vlastní provozovna fungovala školní jídelna, kde rovněž
probíhal odborný výcvik žáků oborů vzdělání Kuchař-číšník, a laboratorní cukrárna pro obor vzdělání
Cukrář.
Ubytování žáků bylo již tradičně zajišťováno individuálně u jiných subjektů, zejména v Domově
mládeže Krakovská, což je samostatný právní subjekt sídlící ve třetím a čtvrtém patře hlavní budovy
objektu školy s kapacitou 140 lůžek.
Financování školy bylo zajištěno příspěvkem zřizovatele, mimorozpočtovými zdroji, příjmy
z vlastních výkonů a finančními prostředky získanými z EU v rámci projektů v programu Leonardo
da Vinci a projektů ESF.
Dle zákona nebyla na škole povolena činnost politických stran a hnutí, povolena byla činnost
odborové organizace a zájmových organizací dětí a mládeže. Ve školním roce 2011/2012 pracovala
ve škole šestičlenná Školská rada v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
v platném znění.
4
Organizační struktura organizace
Ředitel,
Statutární orgán:
Mgr. Pavel Cielecký
Telefon:
00 420 596 716 766
Fax:
00 420 596 716 810
IČ:
00577260
DIČ:
CZ00577260
IZO zařízení
600171272
IZO školy
130002437
IZO ŠJ
130002427
Zástupci ředitele a jednotlivé úseky:
Ing. Alžběta Válková
zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
tel.: 00 420 597 578 780
Mgr. Ivana Matulová
zástupce ředitele pro teoretickou výuku
tel.: 00 420 597 578 792
Mgr. Lenka Čapková
zástupce ředitele pro teoretickou výuku
tel.: 00 420 597 578 793
Mgr. Danuše Nováčková
zástupce ředitele pro praktickou výuku
tel.: 00 420 597 578 788
Školní Internetové stránky:
www.ssss.cz
E-mail:
[email protected]
Školská rada (6 členná):
Ing. Dagmar Žáčková – učitelka na SŠSS
předseda
Mgr. Hana Štanglerová – vedoucí učitelka odborného výcviku na SŠSS
místopředseda
5
2. Průběh školního roku 2011/2012
Prioritou školy i v uplynulém školním roce byla snaha všech pedagogických i nepedagogických
pracovníků školy o vytvoření moderní školy, která garantuje vysokou kvalitu výuky a příznivé
a motivující sociální klima. Ve škole pracoval stabilní funkční a kreativní pedagogický sbor, který
usiloval o rozvoj všech žáků a připravoval budoucí absolventy k úspěšnému vstupu na trh práce.
Snahou školy byla postupná příprava pedagogů na přeměnu školy v zařízení poskytující celoživotní
vzdělávání občanům našeho regionu. Škola využívala vlastní hodnocení školy pro zvyšování kvality
vzdělávání a na základě spolupráce se sociálními partnery přijímala opatření ke zvyšování kvality ve
vzdělávání.
Minulý školní rok je opět možno hodnotit jako poměrně úspěšný. Všechny zásadní úkoly stanovené
plánem práce se podařilo splnit, nebo jsou průběžně plněny. Navíc se nám podařilo realizovat i další
náročné akce. Pokračovalo prohlubování kontaktů s obvodem Ostrava-jih a školami daného obvodu,
Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, profesními sdruženími a dalšími
subjekty včetně rozšíření spolupráce se školami v zahraničí.
Úspěšnost uplynulého školního roku dokumentují následující stěžejní skutečnosti:
•
Výsledky klasifikace a hodnocení žáků ve školním roce 2011/2012 měly oproti předchozím
létům zlepšující se tendenci, rovněž výsledky závěrečných zkoušek byly velmi dobré.
U maturitních zkoušek v jarním termínu 2012 obdrželo maturitní vysvědčení 54,72% žáků,
kteří konali maturitní zkoušku poprvé v jarním termínu, přitom úspěšnost didaktických testů
z českého jazyka a literatury byla 100%, didaktických textů z anglického jazyka 87,88%,
z německého jazyka 66,67% a z matematiky 41,18%. Úspěšnost písemných prací společné
části MZ v českém jazyce byla 90,57%, v anglickém jazyce 96,97% a v německém jazyce
66,67%. Úspěšnost u ústní části MZ byla v českém jazyce a literatuře 86,79%, v anglickém
jazyce 90,91% a v německém jazyce 100%. Celková úspěšnost letošních maturantů
v jarním a opravném a náhradním podzimním termínu byla 83,64%. Alarmující byla stále
vysoká absence žáků (včetně neomluvené) v teoretické i praktické výuce a vysoký počet
žáků ukončujících školní docházku v průběhu školního roku. Negativním jevem byla rovněž
skutečnost, že 23,27% žáků denního studia mělo na konci školního roku problémy
s klasifikací a muselo konat zkoušky v náhradním, popř. opravném termínu (ve školním roce
2010/2011 to bylo 18,6% žáků denního studia).
•
Hospodaření za rok 2011 bylo v hlavní činnosti vyrovnané, v doplňkové činnosti bylo
dosaženo kladného hospodářského výsledku, který byl rozdělen do fondů organizace.
Finanční prostředky byly v první polovině roku 2012 čerpány zejména na následné
a doprovodné práce v souvislosti se záchovnou údržbou školy a na úpravách interiéru školní
budovy.
•
Stálá pozornost úseku teoretického i praktického vyučování byla věnována soustavnému
dovybavování odborných učeben novými technologiemi, inventářem i surovinami tak, aby
žáci přicházeli do praxe vybaveni nejnovějšími poznatky.
•
Spotřeba materiálů a majetku v účetnictví v našich podmínkách vycházela z potřeby pro
výuku žáků. Doplnili jsme knihovnu o krásnou literaturu. Obnovili a dokoupili jsme učební
pomůcky pro výuku i pro odborný výcvik a do školní jídelny jsme zakoupili novou myčku. Pro
výuku odborných předmětů jsme zakoupili drobný inventář pro učební obory Kuchař-číšník
jako jsou paličky na maso, příbory, nože, desky a různé pomůcky do cukrárny (např. robot).
•
V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2012/13 se podařilo, kromě oborů Gastronomie
a Stravovací a ubytovací služby, naplnit počty tříd a žáků do plánovaných stavů. Pokles
absolventů základních škol se však projevil nutností vypisovat další kola přijímacího řízení
u všech oborů vzdělání zakončených výučním listem v denní i dálkové formě.
•
Žáci školu úspěšně reprezentovali v soutěžích regionálního i republikového charakteru
a získali řadu předních umístění.
•
Zpracovali jsme další projekt v rámci spolupráce s polskou školou, tentokráte v oblasti
ekologie.
6
•
Účast našich žáků na odborných soutěžích byla podporována i v uplynulém školním roce.
Na soutěže žáků škola vynaložila 146 100 Kč. Prezentace školy na odborných soutěžích
byla jednou z našich priorit a uspět v soutěži s dalšími školami gastronomického zaměření
bylo pro nás prestižní záležitostí. Účast na odborných soutěžích napomáhala žákům, jejich
trenérům i školám udržovat krok s novinkami v oboru. Učitelé odborných předmětů
a odborného výcviku pak následně mohli získané informace využít pro aktualizaci učiva
a zavádění nových gastronomických technik do výuky, mohli ovlivnit používání nových
výrobků, specialit a konveniencí. Naše škola se tak řadí mezi ta vzdělávací zařízení, která
usilují o přibližování kompetencí absolventů školy aktuálním potřebám trhu práce
a napomáhá k harmonizaci odborných kompetencí pracovníků v pohostinství v rámci EU
a tím i k lepší konkurenceschopnosti našich firem, ve kterých najdou uplatnění naši
absolventi. Náklady na odborné soutěže žáků byly členěny na startovné a náklady na
suroviny. Ve školním roce 2011/2012 bylo vynaloženo na startovné 45 500 Kč a na suroviny
a materiál 100 600 Kč.
•
I přes obtíže při zajišťování odborného výcviku se podařilo zajistit řádné plnění osnov,
včetně praktické části závěrečné zkoušky, v odpovídajících provozních podmínkách.
U oborů vzdělání Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník, Cukrář a Kuchařské práce probíhaly
závěrečné zkoušky v rámci řešení národního projektu Nová závěrečná zkouška, který je
spulufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. O realizaci tohoto
projektu se stará Národní ústav pro vzdělávání. Pro obory vzdělání Kuchař-číšník, Kuchař,
Číšník a Kuchařské práce byla naše škola jednou z pilotních škol zapojených do přípravy a
organizace zadání témat pro závěrečné zkoušky v rámci výše uvedeného projektu. Cílem
projektu je, aby byly zkoušky stejně náročné na všech školách a výsledky žáků byly
srovnatelné. Zaměstnavatelé tak budou mít větší důvěru k výučnímu listu.
•
V průběhu školního roku 2011/2012 probíhalo vlastní hodnocení školy podle návrhu
struktury vlastního hodnocení a postupu hodnocení ve škole pro tříleté období 2010-13. Při
zjišťování výsledků hodnocení škola sledovala všechny definované oblasti struktury
vlastního hodnocení školy, pozornost však zaměřila především na kritéria jednotlivých
podoblastí, ve kterých bylo v předcházejícím období hodnocení velmi dobré, ovšem škola
v daných oblastech cítila rezervy. Škola využívala k získávání dat různé nástroje, jednalo se
např. o personální evidenci pedagogických pracovníků, certifikáty a osvědčení ze
vzdělávacích akcí DVPP, inventární seznamy, ekonomickou evidenci a rozbory
hospodaření, zápisy předmětových komisí, archiv tiskových zpráv, výsledkové listiny
z odborných soutěží, smlouvy o partnerské spolupráci, výsledky hodnocení závěrečných
zkoušek nebo výsledky hodnocení maturitních zkoušek. Škola využívala při tvorbě vlastního
hodnocení školy také standardizovaný nástroj – testování žáků 1. a 3. ročníků, které
zrealizovalo Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Prostřednictvím tohoto nástroje škola
každoročně zjišťuje relativní přírůstek znalostí za období prvního až třetího ročníku. Zároveň
je úspěšnost našich žáků vyhodnocována ve srovnání se školami příbuzného oboru
vzdělání a se všemi školami zapojenými do testování. Ze zprávy pro školu z testování
v rámci projektu „Testování žáků 3. ročníků oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí“ (z dubna 2012) vyplynulo, že
žáci školy mají za sebou spíše pozitivní změnu v přístupu ke studiu (stupeň 2, 3). Celkově
vykazují v daných předmětech výborné až dobré hodnoty relativního přírůstku. Tato pozitivní
tendence v přístupu žáků ke studiu se odrazila také ve výsledních maturitních zkoušek za
rok 2011/2012, kdy úspěšně odmaturovalo větší procento žáků než v loňském školním roce.
•
Pozornost byla rovněž zaměřena na primární prevenci, především na snižování rizika
užívání návykových látek, záškoláctví, šikany a kyberšikany, poruch příjmu potravy
a netolismu. V rámci Školního poradenského pracoviště pracoval na škole výchovný
poradce, školní metodik prevence a na 0,5 úvazku školní psycholog. Cílem pracovnic ŠPP
bylo upevňování návyků slušného chování, rozvíjení komunikačních dovedností v teoretické
a odborné výuce a zlepšování sociálního klimatu školy.
•
Ve školním roce 2011/2012 pokračovala realizace projektu v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který škola zpracovala a podala jako předkladatel.
Škola mohla v rámci tohoto projektu čerpat prostředky Evropského sociálního fondu
v oblasti vzdělávání a školství určené pro období 2007-2013. Projekt s názvem Inovace
výuky gastronomie byl zahájen v červnu 2011 a byl ukončen v červnu 2012.
7
•
V uplynulém školním roce byla škola již druhým rokem zapojena do projektu UNIV
2 KRAJE, který pomáhá středním školám k proměně v centra celoživotního učení. UNIV
2 KRAJE je národní projekt MŠMT ČR, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt bude pokračovat až do ledna 2013.
•
Škola pokračovala projektu v realizaci Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech
elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie, který byl zahájen již v lednu 2011 a byl
realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešitelem
projektu bylo TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o a škola byla do projektu zapojena
jako partner. Střední škola společného stravování připravila a pilotně ověřila vzdělávací
moduly Molekulární gastronomie a Sommeliér. Projekt byl řádně ukončen v únoru 2012.
•
V uplynulém školním roce škola zpracovala žádost o příspěvek v oblasti podpory 1.5. OP
VK projektu EU peníze středním školám. Žádost o finanční příspěvek škola podala v únoru
2012, projekt byl zahájen 1.6.2012.
•
Pokračovali jsme v zahraniční spolupráci s využíváním grantů EU v rámci programu
Leonardo da Vinci a dalších projektů mezinárodní spolupráce, podařilo se nám rozšířit
kontakty se školami a institucemi v zahraničí. Naši žáci vycestovali na čtyři běhy
třítýdenních stáží v mobilitních projektech Leonardo da Vinci „Evropská gastronomie na
cestách 2010“ a „Evropská gastronomie na cestách 2011“ do Velké Británie, Španělska,
Francie a Turecka, pro šest žáků jsme zprostředkovali tříměsíční letní stáž u Savojského
jezera ve Francii (červen – září 2012). Skupina našich žáků vycestovala do Německa
v rámci projektu Společně žít a pracovat v Evropě. V lednu a březnu 2012 jsme zajistili
partnerské schůzky pro delegace zahraničních partnerů z Francie a Slovenska, ředitel školy
s koordinátorkou projektu Leonardo da Vinci vyjeli v březnu 2012 na partnerskou schůzku
do Francie, ve škole byly zorganizovány schůzky se zástupci partnerské školy z Polska.
•
Jednotliví pracovníci školy i škola samotná je kolektivním členem Asociace kuchařů
a cukrářů (AKC) a Asociace číšníků České republiky (AČ ČR), Krajské hospodářské komory
Moravskoslezského kraje (KHK MSK), barmanské asociace (CBA), sdružení Unihost,
Asociací hotelů a restaurací ČR (AHR) a Klastru CR MSK. Stěžejní spolupráce s těmito
profesními sdruženími spočívá v organizování odborných soutěží, na kterých mají školy
možnost srovnávat úroveň přípravy svých žáků.
2.1. Pedagogická činnost
Při realizaci vlastní pedagogické činnosti byl kladen důraz na zvládnutí předepsaného učiva
v souladu s osnovami a Standardy odborného vzdělávání, na kvalitu provádění odborného výcviku,
upevnění správných dovedností a návyků v odborné praxi v souladu s učebními osnovami
a metodickými pokyny a využívání moderních poznatků z jednotlivých oborů a studijních předmětů
za účelem zvýšení úrovně celého vyučovacího procesu.
V plánu práce pro školní rok 2011/2012 byly stanoveny úkoly, z nichž se většinu podařilo splnit.
Mezi tyto úkoly patřilo především:
•
Každodenní důsledná snaha o dodržování školního řádu, na které se podíleli všichni
pedagogičtí pracovníci školy po celou dobu svého působení ve škole i mimo ni při
výchovných a vzdělávacích aktivitách.
•
Zapojení do projektu MŠMT „Nová závěrečná zkouška“ v projektu celostátního jednotného
ověřování závěrečných zkoušek v oborech vzdělání Kuchař-číšník, Cukrář a Kuchařské
práce. Naše škola spolupracovala s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze a podílela
se na přípravě a vyhodnocení navrhované reformy závěrečné zkoušky, která směřuje ke
sjednocení výsledků vzdělávání žáků v daném oboru a k souladu odborné přípravy
absolventů s požadavky praxe. Všichni úspěšní absolventi výše uvedených oborů obdrželi
Europass-dodatky k osvědčení v českém a anglickém jazyce. Tento dokument, který
poskytne budoucím zaměstnavatelům transparentní informace o získané kvalifikaci, získali
naši žáci nejen v oborech vzdělání zakončených výučním listem, ale i úspěšní absolventi
maturitních oborů. Europass-dodatky k osvědčení byly předány všem úspěšným
absolventům denní i dálkové formy studia.
8
•
Naplňování úkolů stanovených ŠVP a aktivní předávání teoretických a praktických
vědomostí žákům školy.
•
Byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu pro další obor vzdělání se
schváleným Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání Management
v gastronomii pro denní i dálkovou formu studia, podle kterého byla zahájena výuka od
školního roku 2011/2012.
•
Zajištění a účast na již tradičních besedách pro všechny budoucí absolventy školy pořádané
ve spolupráci s ÚP v Ostravě v jejich informačním a poradenském středisku jako součást
přípravy žáků do praxe (únor 2012).
•
Pedagogičtí pracovníci usilovali o cílevědomé a soustavné zkvalitňování výuky a výchovy
žáků, vytváření jejich kladného vztahu ke zvolenému povolání, k práci a vhodnému
společenskému chování. Na škole probíhaly průběžně třídní preventivní programy, které ve
spolupráci s třídními učiteli zajišťoval školní metodik prevence. Školní psycholožka
poskytovala i e-mailové poradenství pro žáky a rodiče. Školní metodik prevence
v konzultačních hodinách řešil případné problémy žáků s třídními učiteli i se zákonnými
zástupci.
•
Učitelé odborného výcviku i teorie se věnovali žákům, které připravovali na soutěže
(barmanské, baristické, sommelierské, složité obsluhy pro číšníky, u kuchařů a cukrářů
moderní gastronomie, sportovní). Blíže viz část 8.3 této výroční zprávy.
•
Pro žáky byly zajištěny rozmanité aktivity doplňující a rozšiřující výuku odborných
i všeobecně-vzdělávacích předmětů. Konkrétně se jednalo o exkurze (Muzeum S. Freuda
Příbor, Vídeň, Bratislava, Krajský soud, Moravskoslezská vědecká knihovna, Těšínské jatky,
pivovar Ostrava, vybrané provozovny), divadelní a filmová představení (Generace singles,
Make Love not War, The Sweet Sixties, FF Jeden svět, FF TUR Ostrava), přednášky
a besedy (Příběhy bezpráví, Zážitková gastronomie, Poruchy příjmu potravin, preventivní
program Renarkonu, Finanční gramotnost – KB, Dárcovství krve a krevních složek – Krevní
centrum FN Ostrava, IC ÚP Ostrava), výstavy (Gaudeamus, Gastrofestival Ostrava,
Vánoční tradice, Den Země, Černá slunce, Dovolená a region), konference a kongresy
(Ekologický kongres, konference KLACR). Pro účastníky zahraničních stáží byly před
výjezdem organizovány jazykové kurzy (polštiny, francouzštiny, španělštiny a angličtiny)
a odborná příprava nad rámec běžné výuky.
•
Podání návrhu na ocenění nejlepších absolventů tříletých učebních oborů Hospodářskou
komorou ČR na základě výsledků závěrečných zkoušek v červnu 2012 a výsledků během
celého studia. Hospodářská komora ČR pro oceněné absolventy za školní rok 2010/2011
zorganizovala slavnostní předání ocenění v Praze v říjnu 2011, kterého se zúčastnili i naši
ocenění absolventi. Podáváním návrhů na ocenění chceme motivovat žáky k lepším
studijním výsledkům.
•
Realizace výuky dálkového studia (celkem 7 tříd) pro obory vzdělání s výučním listem
Kuchař a Číšník a pro obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou Společné stravování.
•
V rámci rozvoje a uplatnění další kvalifikace jsme pro naše žáky uspořádali odborný kurz,
jehož výstupy jsou certifikáty s celostátní platností. Byl to barmanský kurz pod vedením
pana Mayera, který v dubnu absolvovalo 15 žáků.
•
Na začátku školního roku 2011/2012 absolvovaly všechny první ročníky jednodenní
adaptační aktivity pod vedením školního metodika prevence Mgr. Ilony Černovské
a vyučujícího tělesné výchovy Mgr. Tomáše Lichnovského. Třídní učitelé, kteří se účastnili
aktivit se svou třídou, byli proškoleni školní metodičkou prevence v přípravném týdnu.
Adaptační aktivity se uskutečnily mimo areál školy na hřišti TJ Sokol Hrabová. Adaptační
aktivity proběhly od 2. 9. 2011 do 15. 9. 2011 a byly financovány z prostředků školy. Celkem
se programu zúčastnilo deset tříd (261 žáků). Program adaptačních aktivit byl sestaven tak,
aby pomohl plnit cíle Minimálního preventivního programu a Dlouhodobé školní preventivní
strategie. Byl zaměřen na vytvoření příznivého klimatu v nově vznikajícím kolektivu a na
předcházení rizikových projevů chování ve škole i mimo školu. Adaptační aktivity měly díky
organizačním schopnostem pedagogů bezproblémový průběh. Cíle pořádané akce, rozvoj
osobnostních vlastností žáků, seznámení a navázání vztahu s třídním učitelem, seznámení
s novými spolužáky, stanovení pravidel chování v třídním kolektivu a utváření pozitivního
9
klimatu ve vznikající třídě byly plněny po dobu adaptačních aktivit a také v průběhu školního
roku.
•
Učitelé zprostředkovávali žákům znalosti a dovednosti, které souvisejí s jejich uplatněním ve
světě práce, vybavovali je nejdůležitějšími kompetencemi a zvyšovali estetické cítění žáků
zlepšováním estetické úrovně interiéru školy. Vyučující pracovali například s aktualizovanou
Multimediální učebnice IKT a vyučující cizích jazyků realizovali multimediální výuku
cizojazyčné odborné terminologie pomocí materiálů, které byly vytvořeny v projektu ESF
Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie pro obory vzdělání gastronomického
zaměření a služby cestovního ruchu.
•
V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byly ve školním roce 2011/2012
v jednotlivých vyučovacích předmětech zohledňovány ekologické aspekty, a to
začleňováním do tematických plánů. Žáci byli při výuce vedeni ke kladnému vztahu ke
svému okolí, odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti k přírodě a k člověku. Ve škole
probíhaly dlouhodobé a trvalé aktivity v péči o životní prostředí, které zvyšují ekologické
vědomí mladých lidí, utváří hierarchii životních hodnot a celkového životního stylu,
podněcují aktivitu a tvořivost v oblasti vztahu člověka k životnímu prostředí. Škola byla
zapojena do projektů Ekopolis a Recyklohraní. Žáci navštěvovali výstavy, vzdělávací akce a
ekologické konference. V průběhu školního roku 2011/2012 škola realizovala projekt Se
zelení do školy, ke kterému se přihlásila v rámci výzvy Nadace Partnerství Škola pro
udržitelný život. Cílem projektu bylo ozelenění prostoru před budovou školy
•
Ve školním roce 2011/2012 žáci naší školy již podruhé konali maturitní zkoušky podle
maturitního modelu Nová maturitní zkouška. Všichni žáci se přihlásili ke zkouškám pro
řádný termín v jarním zkušebním období. Maturitní zkoušky v jarním termínu mělo právo
konat 53 žáků. Tři žáci požádali o přezkum výsledků maturitní zkoušky. Žáci, kteří
neprospěli v řádném termínu jaro 2012, si podali přihlášku pro vykonání opravné maturitní
zkoušky na podzim 2012.
•
Škola se snažila o zlepšení spolupráce s rodiči našich žáků, protože tato spolupráce, i když
o ni usilujeme, stále bohužel nepatří mezi silné stránky školy. Je to způsobeno především
minimálním zájmem skupiny rodičů na participaci školního života. Ve zlepšení této
spolupráce vidíme hlavní rezervy při prevenci nežádoucích jevů a snížení počtu žáků, kteří
předčasně ukončují školní docházku.
•
Budoucím žákům gastronomických oborů byla věnována soutěž určená žákům základních
škol „Čokoládová vařečka“. V uplynulém školním roce se konal již 14. ročník. Potencionální
zájemci o studium na naší škole měli možnost se touto neformální cestou seznámit
s prostředím školy, odbornými učebnami aj. Tato dlouhodobá aktivita se příznivě odrazila
v počtu zájemců o studium.
2.2.
Řídící a technická činnost
2.2.1. Řízení a vnitřní kontrola
Z hlediska řízení je škola členěna na čtyři úseky:
a) teoretická výuka - probíhala v budově školy v Ostravě - Hrabůvce a byla řízena dvěma ZŘ pro
teoretickou výuku,
b) praktická výuka – většinou probíhala na základě smluv v provozovnách cizích subjektů
a společností a byla řízena prostřednictvím ZŘ pro praktickou výuku a tří vedoucích učitelů
odborného výcviku,
c) provozně-ekonomický úsek – byl řízen ZŘ a byl dále členěn na provozní část řízenou správcem
budov a ekonomickou část řízenou hlavní účetní,
d) školní jídelna – byla řízena vedoucí ŠJ, poskytovala obědy žákům a zaměstnancům školy
i „cizím“ strávníkům a celodenní stravování ubytovaným žákům.
10
Pro zabezpečení všech úkolů pedagogického či ekonomicko-provozního charakteru je nutný
i správný a funkční systém řízení. Ten byl na škole zajišťován na několika úrovních:
•
Porady vedení: zúčastňovali se Ř, ZŘTV, ZŘPE, ZŘPV (dle potřeby výchovný poradce, správce
budov, vedoucí školní jídelny a další pracovníci). Pravidelnou náplní porad byly organizační
záležitosti související se zajištěním chodu školy z hlediska pedagogického, provozního
a legislativního.
•
Porady úseků: byly konány nejméně 1x měsíčně dle úseků pod vedením ZŘTV a ZŘPV. Náplň
porad vycházela z termínového plánu školního roku 2011/2012 a z provozních záležitostí.
Pravidelně byla řešena úroveň výchovně-vzdělávacího procesu, chování, vzhled a upravenost
žáků. Na poradách byli vyučující a UOV informováni o problémech řešených na poradách
vedení.
Porady ekonomického a technického úseku byly organizovány podle potřeby dle aktuálních
úkolů, nejméně 1x týdně.
Všichni vedoucí pracovníci prováděli vnitřní kontrolu dle samostatně zpracovaných plánů kontrolní
činnosti pro školní rok 2011/2012.
Ředitel kontroloval činnost zástupců ředitele školy, prováděl hospitační činnost a kontrolu pracovišť.
Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku kontrolovaly činnost vyučujících, třídních učitelů
a vedoucích předmětových komisí a úroveň výchovně-vzdělávací práce formou hospitací v souladu
s plánem hospitační činnosti.
Zástupkyně ředitele pro praktické vyučování kontrolovala činnost VUOV, UOV a instruktorů a úroveň
výchovně-vzdělávací práce na pracovištích skupinové a individuální výuky.
Kontrolní činnost zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz byla zaměřena na zajištění
hospodárného, efektivního a účelného využití svěřených prostředků včetně kontroly provozu školní
jídelny.
2.2.2. Technická činnost
Pokračovali jsme v opravách na majetku a zajišťovali záchovnou údržbu, jako jsou drobné opravy na
rozvodech vodovodního potrubí, opravy vodovodních baterií, výměna podlahové krytiny, oprava
dveří, malování místností, sekání trávy na hřišti a další opravy na majetku.
Velké zásahy do majetku budovy jsme realizovali ve druhé polovině školního roku 2011/2012.
V roce 2011 jsme připravili investiční záměr a požádali jsme zřizovatele o příspěvek na vybudování
Gastrocentra. Nechali jsme zpracovat projekt a v lednu 2012 jsme obdrželi schválený investiční
záměr a příslib dotace z rozpočtu zřizovatele do investičního fondu. Obdrželi jsme dotaci ve výši
1 400 000 Kč na vybudování Gastrocentra. V březnu jsme zahájili stavební úpravy a v červnu byla
2
dokončena stavební úprava čtyř odborných učeben o rozloze 3550 m , a to kuchyňské studio,
učebna pro baristy, učebna pro číšníky a barmanská učebna. Z vlastních zdrojů jsme investovali na
stavbu finanční prostředky v celkové výši 1 317 300 Kč. Z prostředků EU bude Gastrocentrum
vybaveno moderní technologií. Užívání těchto prostor předpokládáme od ledna 2013.
V letních měsících roku 2012 během hlavních prázdnin jsme zahájili rozsáhlou investiční akci:
Rekonstrukci silnoproudých i slaboproudých elektrických rozvodů v budově školy. Požadavek na
investice tohoto charakteru jsme vyřizovali již několik let a bez příspěvku zřizovatele by nebylo
možné takovou rozsáhlou investici provést. Zřizovatel schválil tento záměr a rekonstrukce byla
zahájena ve druhé polovině června 2012 a dokončena v srpnu téhož roku. Celková částka
vynaložena na rekonstrukci byla ve výši 2 803 852 Kč, z toho z vlastních zdrojů jsme vynaložili
883 000 Kč. Ostatní zdroje financování pokryl zřizovatel. Po rekonstrukci byly třídy, kabinety, chodby
a další místnosti dány do původního stavy, celá škola byla znovu vymalována a uklizena tak, aby
žáci první den školy vcházeli do čistého a krásného prostředí.
Z evropských fondů jsme využili výzvy a nechali zpracovat projekt na rekonstrukci sportoviště hřiště ve výši 142 tis. Kč. Zpracovali jsme záměr, vyřídili stavební povolení a podali žádost o dotaci
na financování projektu. Projekt je schválen, probíhá výběrové řízení na realizaci díla. Očekáváme
plnění ve školním roce 2012/2013.
11
Na majetku byly prováděny pravidelné revize podle revizního plánu, ve kterém jsou zařazeny revize
přenosných zařízení a hasicích přístrojů. Pro služby PO byly smluvně sjednány kontroly a z nich
plynoucí nápravná opatření pro školu. Údržba a servis výtahu byly prováděny na základě smluvního
ujednání.
2.3. Poskytování informací
Ve škole byla v uplynulém školním roce zveřejněna výroční zpráva za kalendářní rok 2011 o činnosti
školy v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která obsahuje údaje o počtu
podaných písemných žádostí o informace, počet podaných odvolání proti rozhodnutí, rozsudky
soudu, řízení o sankcích a další informace. Výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní
rok 2011 je uvedena v příloze č. 5. Výroční zpráva je umístěna na viditelném místě školy a zároveň
na webových stránkách školy www.ssss.cz, kde jsou aktualizovány i další informace ze života školy.
12
3. Přehled oborů vzdělání a učebních dokumentů
Všechny obory vzdělání na naší škole byly vyučovány dle řádně schválených dokumentů vydaných
MŠMT ČR.
3.1. Obory vzdělání (denní forma)
65-42-M/02
Cestovní ruch (střední vzdělání s maturitní zkouškou),
ŠVP Služby cestovního ruchu
1.-3. ročník, RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
65-42-M/011
Služby cestovního ruchu (střední vzdělání s maturitní
zkouškou)
4. ročník, MŠMT ČR č.j. 28060/98-23 ze dne 26.11.1998
65-41-L/01
Gastronomie (střední vzdělání s maturitní zkouškou),
ŠVP Gastronomie – Kuchař
1.-3. ročník, RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
65-41-L/006
Kuchař (střední vzdělání s maturitní zkouškou)
4. ročník, MŠMT ČR č.j. 18 178/99-23 ze dne 14.4.1999
65-41-L/01
Gastronomie (střední vzdělání s maturitní zkouškou),
ŠVP Gastronomie – Číšník
1.-3. ročník,RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
65-41-L/005
Číšník (střední vzdělání s maturitní zkouškou)
4. ročník, MŠMT ČR č.j. 18177/99-23 ze dne 14.4.1999
65-41-L/51
Management v gastronomii (střední vzdělání s maturitní
zkouškou – nástavbový obor), ŠVP Management
v gastronomii
1. ročník, RVP vydalo MŠMT ČR dne 19.4.2010, č.j.
1606/2010-23
65-41-L/504
Společné stravování (střední vzdělání s maturitní
zkouškou - nástavbový obor)
2. ročník, MŠMT ČR č.j.13 907/2004-23 ze dne 23.3.2004
29-54-H/01
Cukrář (střední vzdělání s výučním listem)
1.-3. ročník, RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
65-51-H/01
Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem),
ŠVP Číšník
1.-3. ročník, RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
13
65-51-H/01
Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem),
ŠVP Kuchař
1.-3. ročník, RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
65-51-H/01
Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem),
ŠVP Kuchař – číšník
1.-3. ročník, RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby (obor OU - střední vzdělání
s výučním listem)
1.-2. ročník, RVP vydalo MŠMT ČR dne 29.5.2008,
č.j. 6 907/2008-23
65-52-E/001
Kuchařské práce (obor OU - střední vzdělání s výučním
listem)
3. ročník, MŠMT ČR č.j. 24 018/2001-24 ze dne 30.8.2001
3.2. Obory vzdělání (dálková forma)
65-41-L/51
Management v gastronomii (střední vzdělání s maturitní
zkouškou – nástavbový obor), ŠVP Management
v gastronomii
1. ročník, RVP vydalo MŠMT ČR dne 19.4.2010, č.j.
1606/2010-23
65-41-L/504
Společné stravování (střední vzdělání s maturitní
zkouškou)
2. – 3. ročník: MŠMT ČR č.j. 13 907/2004-23 ze dne
23.3.2004
65-51-H/01
Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem),
ŠVP Číšník
1.-3. ročník, RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
65-51-H/01
Kuchař - číšník (střední vzdělání s výučním listem),
ŠVP Kuchař
1.-3. ročník, RVP vydalo MŠMT dne 28.6.2007,
č. j. 12 698/2007-23
14
4. Přehled pracovníků školy
(stav je uváděn ve fyzických osobách k 30. 6. 2012
4.1. Pedagogičtí pracovníci
ředitel
1
zástupci
3
učitelé
41
UOV
31
školní psycholog (ŠP)
1
(2 pro teoretickou a 1 pro praktickou výuku)
(z toho 3 VUOV a 6 UOV pro výuku OV na OU)
Posuzování pedagogické a odborné způsobilosti se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících.
4.2. Ostatní pracovníci
Zástupce
1 (pro ekonomiku a provoz)
THP
10
správní zaměstnanci
15
školní jídelna
7
(vrátní – střídači:
3 externisté)
CELKOVÝ počet zaměstnanců: a) pedagogičtí (včetně ŠP)
b) ostatní
77
33
CELKEM
110
Údaje o kvalifikaci, způsobilosti a průměrném věku zaměstnanců podle kategorií
Kategorie
Učitelé
Počet
44
+ 1 (ŠP)
Kvalifikace, způsobilost a ø věk
Pedagogickou způsobilost učitelé plní
( ve školním roce 2011/2012 studoval 1 učitel)
ø věk 44 let
Pedagogickou způsobilost plní všichni učitelé odborného výcviku
UOV
32
(1 učitel odborného výcviku ve školním roce 2011/2012 studoval)
ø věk 40 let
ŠJ
7
Ostatní
26
Všichni plně kvalifikováni
ø věk 44 let
Výjimka ze vzdělání - 3 zaměstnanci
ø 51 let
15
5. Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013
Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 proběhlo na škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení
ke vzdělávání ve středních školách, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a nařízením vlády
č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném školství ve
znění pozdějších předpisů. 1. kolo pro denní formu všech oborů vzdělání s výučním listem proběhlo
23. 4. 2012, 1. kolo pro denní formu vzdělávání oborů Gastronomie a Cestovní ruch proběhlo ve
dnech 23. - 24. 4. 2012, 1. kolo pro dálkovou formu vzdělávání a nástavbové studium proběhlo
26.4.2012. 2. kolo bylo vyhlášeno pro denní i dálkovou formu všech oborů kromě denní i dálkové
formy nástavbového oboru Gastronomie v termínu 22.5.2012. 3. kolo přijímacího řízení bylo
vyhlášeno pro denní formu oborů Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař a ŠVP Kuchař-číšník), Gastronomie
(ŠVP Gastronomie – Číšník), Cestovní ruch a Stravovací a ubytovací služby na 19.6.2012. Pro
dálkovou formu oboru Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník) bylo 3. kolo vyhlášeno na
29.8.2012.
Uchazeči o vzdělávání ve Střední škole společného stravování (v denní i dálkové formě) byli do
všech oborů vzdělání s výučním listem a do nástavbového studia přijímáni na základě výsledků
dosažených při předchozím studiu.
Uchazeči o vzdělávání ve Střední škole společného stravování v oboru vzdělání s maturitní
zkouškou Gastronomie a Cestovní ruch konali písemnou přijímací zkoušku zajišťovanou v rámci
projektu Testování žáků v rámci přijímacích zkoušek do oborů vzdělání poskytujících střední
vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách zřizovaných MSK.
Počty přihlášených žáků, přijatých žáků a odevzdaných Zápisových lístků jsou v tabulce uvedeny
souhrnně za všechna kola přijímacího řízení (dle stavu k 31. 8. 2012):
Denní forma vzdělávání:
Počty
přihlášených
Počty přijatých
(včetně revokací)
Počty
odevzdaných
Zápisových lístků
k 31. 8. 2012
29-54-H/01 Cukrář
56
41
32
65-51-H/01 Kuchař – číšník,
ŠVP Číšník
74
74
65
65-51-H/01 Kuchař – číšník,
ŠVP Kuchař
86
86
63
65-51-H/01 Kuchař – číšník,
ŠVP Kuchař - Číšník
95
86
64
65-41-L/01 Gastronomie,
ŠVP Gastronomie-Číšník
8
6
3
65-41-L/01 Gastronomie,
ŠVP Gastronomie-Kuchař
14
12
10
65-52-M/02 Cestovní ruch,
ŠVP Služby cestovního ruchu
58
40
32
65-41-L/514 Gastronomie,
ŠVP Management v gastronomii
67
32
povinnost odevzdávat
ZL byla zrušena
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
11
11
8
Celkem
469
388
277
16
Dálková forma vzdělávání:
Počty přihlášených
Počty přijatých (včetně
revokací)
65-51-H/01 Kuchař – číšník,
ŠVP Číšník
24
24
65-51-H/01 Kuchař – číšník,
ŠVP Kuchař
21
21
41
30
86
75
65-41-L/514 Gastronomie, ŠVP Management
v gastronomii
Celkem
Skutečný počet žáků 1. ročníku může být ovlivněn přestupy nebo povolením opakování ročníku
nebo nástupy po přerušení, na druhé straně může dojít k úbytku tím, že některý z přijatých žáků ke
studiu nenastoupí.
17
6. Výsledky vzdělávání žáků
6.1. Organizační zajištění teoretické a praktické výuky
6.1.1. Teoretické vyučování
Teoretická výuka probíhala pouze v budově školy v Ostravě-Hrabůvce, Krakovská 1095. K dispozici
bylo 46 učeben, z toho 16 odborných (multimediální učebna, dvě učebny stolničení, vinotéka, dvě
učebny VT, laboratorní kuchyně, tři jazykové učebny, učebna pro výuku cestovního ruchu,
laboratorní cukrárna, kuchařské studio, barmanská učebna a dvě učebny technologie), dále pro
výuku TV tělocvična a fitness centrum. Ve 28 učebnách probíhala pravidelná výuka jednotlivých tříd.
Dvě výše uvedené odborné učebny technologie byly využívány pro potřeby laboratorních cvičení
v rámci odborného výcviku (zejména pro obor vzdělání Stravovací a ubytovací služby).
Výuka byla organizována dle osnov a RVP MŠMT ČR a tematických plánů schválených ředitelem
školy. Při vyučování byly dodržovány zásady metodiky a hygieny vyučování, byla řádně vedena
pedagogická dokumentace, byly dodržovány bezpečnostní předpisy a ostatní právní normy.
Na dosažení požadované úrovně vyučovacího procesu se podílely i předmětové komise (dále jen
PK). Jednotlivé PK se řídily samostatně zpracovanými plány práce. Průběžně hodnotily úroveň
výchovně-vzdělávacího působení, plnění časového rozvrhu učiva, výsledky klasifikace žáků
a vyvozovaly závěry pro svou další práci. PK se zabývaly rozvojem didaktických dovedností,
rozvojem klíčových kompetencí a hledaly cesty k dalšímu zlepšení. PK také navrhovaly témata
k písemným a ústním závěrečným a maturitním zkouškám.
Přehled komisí: a)
PK společenskovědních předmětů a TV
b)
PK cizích jazyků
c)
PK přírodovědných předmětů
d)
PK odborných předmětů
e)
PK ekonomických předmětů
Teoretická výuka probíhala dle řádného rozvrhu hodin, žáci byli rozděleni do 35 tříd denní formy
a 7 tříd dálkové formy vzdělávání.
6.1.2. Praktické vyučování
Praktické vyučování škola zajišťovala smluvně v gastronomických provozovnách fyzických nebo
právnických osob. Praxe žáků a odborný výcvik se uskutečňovaly pod vedením učitelů odborného
výcviku nebo praxe ve skupinách nebo u vyšších ročníků na individuálních pracovištích pod
vedením instruktorů, pověřených ředitelem školy. V průběhu školního roku pracovaly na úseku
odborného výcviku čtyři předmětové komise.
Přehled PK odborného výcviku:
a) PK oboru vzdělání Kuchař
b) PK oboru vzdělání Cukrář
c) PK oboru vzdělání Číšník - servírka
d) PK oboru vzdělání Kuchařské práce
18
Doba praktické výuky byla v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. a s úpravami Zákoníku
práce týkající se pracovní doby stanovena na 6 hodin denně u prvních ročníků všech oborů
vzdělávání a u vyšších ročníků KP, ostatní obory ve 2. až 4. ročníku měly pracovní dobu 7 hodin.
Odborná praxe nástavbového studia a Služeb cestovního ruchu byla stanovena učebním plánem.
Vlastní odborný výcvik byl zajišťován formou skupinové a individuální výuky:
Skupinová výuka
Byla uskutečňována pod vedením učitelů odborného výcviku na provozovnách s větší kapacitou
(smlouvy se 14 provozovnami) s tím, že skupiny byly složeny z žáků všech ročníků.
Při této organizaci odborného výcviku na provozovně mohla probíhat výuka bez vážnějšího omezení
provozu, žáci se pod vedením UOV podíleli na přípravných pracích v kuchyni a při obsluze
(především v prvním ročníku), ve vyšších ročnících postupně na samostatné realizaci některých
jednodušších úkolů a v závěrečném ročníku vykonávali komplexní samostatnou práci při přípravě
pokrmů a při obsluze.
Individuální výuka
Týkala se především žáků 3. a 4. ročníků, popřípadě vybraných žáků 2. ročníků. Byly uzavřeny
smlouvy s 32 provozovnami. Výuka probíhala na provozovnách vyšší úrovně a s menší kapacitou,
kde by skupinová výuka z prostorových důvodů nebyla možná. Výuka zde probíhala pod vedením
instruktorů a byla metodicky řízena a koordinována rajonovými mistry – učiteli OV a VU OV.
Z důvodu komplexní realizace učebních plánů byl pro žáky na těchto individuálních pracovištích
zpracován přeřazovací plán tak, aby žáci vždy část praxe absolvovali ve skupině pod vedením UOV.
Odborná praxe
V uplynulém školním roce probíhala odborná praxe žáků 2. až 4. ročníku oboru vzdělání Služby
cestovního ruchu. Čtrnáctidenní praxe se uskutečnila v období konání maturitních zkoušek celkem
ve 20 cestovních kancelářích působících v Ostravě a okolí. U třetích ročníků probíhala čtrnáctidenní
praxe v kongresových a informačních centrech v rámci výstav i v průběhu školního roku. Praxe
čtvrtých ročníků probíhala v recepcích 9 ubytovacích zařízení. Praxe byla smluvními partnery
v cestovních kancelářích i vystavovateli v kongresových centrech velmi dobře hodnocena, žáci byli
pro praxi dobře připraveni a vhodně motivováni.
Výuka žáků oboru vzdělání Kuchařské práce a Stravovací a ubytovací služby
Tato výuka byla realizována převážně formou skupinové výuky na provozovnách charakteru jídelen
s vyšší kapacitou (Eurest Arcelor Mittal, Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy a ŠJ při SPŠCH
v Ostravě).
Přehled provozoven odborného výcviku je uveden v příloze č. 1. V průběhu roku došlo v rámci
provozoven k drobným změnám. Zanikla výuka ve firmě Eurest na provozovně – Arcelor Mittal
a dále pokračovala v nástupnické organizaci GTH multicatering a.s. Z provozních a organizačních
důvodů byla ukončena také výuka v provozovnách Azuro, Sport club a Společenstvo, Interspar.
Nově jsme navázali spolupráci s restaurací Veronika v Ostravě-Vítkovicích.
19
6.2. Statistické údaje
6.2.1. Přehled oborů, počtu žáků a tříd – stav k 30. 9. 2011
Denní studium a dálkové studium: přehled oborů a žáků:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Žáků Tříd
žáků tříd žáků tříd žáků tříd žáků tříd
65-51-H/01 Kuchař-číšník
6
147
6
160
6
497 18
190
29-54-H/01 Cukrář
30
1
27
1
16
1
73
3
65-41-L /005 Číšník
5
0,5
5
0,5
65-41-L /006 Kuchař
9
0,5
9
0,5
65-41-L/01
Gastronomie
76
3
31
1
25
1
20
1
65-41-L/51
Gastronomie
32
1
32
1
65-41-L /504 Společné stravování
17
1
17
1
65-42-M/011 Služby CR
19
1
19
1
65-42-M/02 Cestovní ruch
28
1
23
1
30
1
81
3
65-52-E /001 Kuchařské práce
17
2
17
2
65-51-E/01 Strav. a ubyt. služby 14
1
17
1
31
2
Celkem
325 11 256 11 243 11
33
2
857 35
Obory
Dálková forma: přehled oborů a žáků:
Obory
65-51-H/01
65-41-L/51
65-41-L /504
Celkem
Kuchař-číšník
Gastronomie
Společné stravování
1. ročník
žáků tříd
60
2
30
1
90
3
2. ročník
žáků tříd
31
1
8
1
39
2
3. ročník
žáků tříd
34
1
11
1
45
2
Žáků
Tříd
125
30
19
174
4
1
2
7
Grafické znázornění počtu žáků jednotlivých ročníků denního studia podle oborů:
20
6.2.2. Závěrečné výsledky klasifikace
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky hodnocení žáků denního studia ke konci školního roku
(vždy k datu klasifikační porady):
Celkem
3-leté obory
4-leté obory
Nástavbové
studium
OU – KP
Celkem
Prospělo
Prospělo s
vyznamenáním
Neprospělo
752
529
491
332
185
146
37
26
39
25
48
29
13
0
6
37
20
8
9
0
neklasifikováno
138
110
18
2
8
Průměrný prospěch
2,39
2,44
2,31
2,94
2,08
Celkově ve školním roce 2011/2012 k 30. 6. 2012 neprospělo 37 žáků denního studia, což činí
4,92% z celkového, počtu žáků školy v denní formě studia. Toto procento je vyšší než procento žáků
(3,16%), kteří neprospěli v loňském školním roce. Současně se ve srovnání s minulým školním
rokem zvýšil počet neklasifikovaných žáků (na 18,35%, tj. 138 neklasifikovaných žáků, loni to bylo
15,39%).
Průměrný prospěch se ve srovnání s minulým školním rokem zlepšil u tříletých oborů vzdělání (vloni
ø 2,53) a u čtyřletých oborů vzdělání (vloni ø 2,38), k mírnému zhoršení průměrného prospěchu
došlo u nástavbového studia (loni ø 2,86) a u žáků oboru vzdělání Kuchařské práce (vloni ø 1,99).
Blíže viz údaje ve výše uvedené tabulce.
Znázornění dosaženého prospěchu na konci školního roku celkem za školu:
21
Znázornění výsledků závěrečné klasifikace žáků denního studia podle oborů:
Doklasifikování žáků denního studia ve školním roce 2011/2012 (zkoušky v náhradním termínu
a opravné zkoušky v červnu a srpnu 2012):
Doklasifikování z teoretických předmětů i z odborného výcviku bylo realizováno v červnu 2012 (pro
neklasifikované žáky tříd závěrečných ročníků) a od 28. 8. do 31. 8.2012. Všichni neklasifikováni
žáci i ti, kteří měli nárok konat opravnou zkoušku, obdrželi výpis z katalogového listu s uvedením
termínu konání zkoušky. Po vykonání zkoušek jim bylo vydáno vysvědčení za příslušný školní rok.
Výsledky doklasifikování žáků denního i dálkového studia byly následující:
•
Zkoušky v náhradním termínu mělo právo konat 162 žáků, u zkoušek v náhradním termínu
prospělo 92 žáků, neprospělo 70 žáků, z tohoto počtu se nedostavilo 33 žáků.
•
Opravné zkoušky do 31. 8. 2012 mělo možnost konat 87 žáků, úspěšně je vykonalo 44 žáků.
U opravných zkoušek 35 žáků neprospělo (z tohoto počtu se 5 žáků k opravné zkoušce
nedostavilo), 8 žáků podalo žádost o vykonání zkoušek v prodlouženém termínu do 20. 9. 2012.
Uvedené počty žáků u zkoušek v náhradním termínu a u opravných zkoušek se liší s hodnotami
uvedenými v tabulce výsledků hodnocení žáků denního studia ke konci školního roku k datu
klasifikační porady, protože právo konat zkoušky v náhradním termínu měli například i žáci, kteří
neprospěli z více jak dvou předmětů a zároveň byli tito žáci z dalších předmětů neklasifikováni. Tito
žáci jsou v tabulce ve skupině neprospívajících žáků. Obdobně ovlivnily výsledné počty i výsledky
žáků, kteří z důvodu neprospěchu u zkoušek v náhradním termínu nemohli dále pokračovat ve
vykonání opravných zkoušek, protože počet předmětů, ze kterých byli hodnoceni nedostatečně při
doklasifikování, již byl vyšší než dva.
22
6.2.3. Maturitní a závěrečné zkoušky
Maturitní a závěrečné zkoušky proběhly ve školním roce 2011/2012 podle platné legislativy.
Maturitní zkoušky se konaly v souladu s Vyhláškou č. 177/2009 Sb. MŠMT ČR ze dne 10.6.2009
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Žáci již
podruhé konali maturitní zkoušky podle maturitního modelu Nová maturitní zkouška.
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ředitel školy stanovil
nabídku povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 takto:
v profilové části maturitní zkoušky žáci tříd SCR4, NS2 a DM3 konali povinné (profilové) maturitní
zkoušky z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební
komisí) a ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí). Žáci třídy ČKM4
konali dvě profilové zkoušky: praktickou zkoušku z odborných předmětů a ústní zkoušku
z ekonomických předmětů.
Pro společnou část maturitní zkoušky škola zajišťovala přípravu žáka na zkoušky v základní úrovni
obtížnosti, a to ve všech zkušebních předmětech, z nichž lze konat povinné zkoušky.
Termíny maturitních zkoušek:
Maturitní zkoušky
10. – 12.4.2012
16. – 29.5.2012
16. – 29.5.2012
2.5. – 7.5.2012
Praktická zkouška z odborných předmětů
Profilová část MZ
Ústní zkoušky společné části MZ
Společná část maturitní zkoušky (didaktické
testy a písemné práce)
Závěrečné zkoušky se konaly v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování
vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou.
Termíny závěrečných zkoušek:
Závěrečné zkoušky
1. 6. 2012
4. – 13.6.2012
15.6.2012, 21. – 22.6.2012
Písemná část
Praktická část
Ústní část
23
6.2.3.1. Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012
(V tabulkách je uváděn průměrný prospěch vypočítaný pouze u absolventů, kteří u MZ v daném
termínu prospěli.)
Přehled výsledků MZ v termínu jaro 2012 podle tříd:
Část
Předmět
ČJ
Společná
AJ
NJ
M
Profilová
Odborné
předměty
Třída
Počet žáků
Úspěšně vykonalo
přihlášených
maturujících
DT
PP
ÚZ
Průměr
ČKM4
DM3
NS2
SCR4
ČKM4
DM3
NS2
SCR4
ČKM4
DM3
NS2
SCR4
ČKM4
DM3
NS2
SCR4
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
základní
14
11
17
19
12
2
10
14
0
2
2
0
2
7
5
5
12
11
11
19
10
2
7
14
0
2
1
0
2
7
3
5
12
11
11
19
10
2
4
13
x
2
0
x
0
6
0
1
8
11
11
18
10
2
7
13
x
2
0
x
x
x
x
x
10
11
10
15
10
2
6
12
x
2
1
x
x
x
x
x
3,42
2,72
2,80
2,92
2,80
2,50
2,25
2,54
x
1,50
x
x
x
4,00
x
4,00
ČKM4
praktická
zkouška
14
14
x
x
13
2,23
DM3
písemná práce
a obhajoba
11
11
x
x
11
2,09
NS2
písemná práce
a obhajoba
17
11
x
x
10
2,00
SCR4
písemná práce
a obhajoba
19
19
x
x
17
2,58
14
12
x
x
12
2,58
11
11
x
x
11
2,27
17
11
x
x
11
2,90
19
19
x
x
17
2,47
ČKM4
Ekonomické
předměty
Úroveň/
forma
DM3
NS2
SCR4
ústní
zkouška
ústní
zkouška
ústní
zkouška
ústní
zkouška
24
Přehled výsledků MZ v termínu jaro 2012 podle oborů vzdělání:
Počet žáků
Úroveň/
Část
Předmět
Obor
forma
přihlášených maturujících
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
ČJ
65-41-L/504
Společné
stravování
Úspěšně vykonalo
DT
PP
ÚZ
Průměrný
prospěch
základní
5
5
5
4
5
3,00
základní
9
7
7
4
5
4,00
základní
28
22
22
22
21
2,76
základní
19
19
19
18
15
2,92
základní
4
4
4
4
4
2,50
základní
8
6
6
6
6
3,00
základní
12
9
6
9
8
2,33
základní
14
14
13
13
12
2,54
základní
0
0
x
x
x
x
základní
0
0
0
0
0
x
základní
4
3
2
2
3
1,50
základní
0
0
x
x
x
x
základní
1
1
0
x
x
x
základní
1
1
0
x
x
x
základní
12
10
6
x
x
4,00
základní
5
5
1
x
x
4,00
praktická
zkouška
5
5
x
x
4
2,75
9
9
x
x
9
2,00
28
22
x
x
21
2,04
19
19
x
x
17
2,58
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
AJ
65-41-L/504
Společné
stravování
Společná
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
NJ
65-41-L/504
Společné
stravování
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
M
65-41-L/504
Společné
stravování
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
Odborné
předměty
Služby cestovního
ruchu
praktická
zkouška
písemná
práce a
obhajoba
písemná
práce a
obhajoba
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
ústní
zkouška
ústní
zkouška
5
5
x
x
5
2,20
9
7
x
x
7
2,85
ústní
zkouška
28
22
x
x
22
2,59
ústní
zkouška
19
19
x
x
17
2,47
65-41-L/504
Společné
stravování
Profilová
65-42-M/011
Ekonomické 65-41-L/504
předměty Společné
stravování
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
25
Přehled výsledků MZ v termínu podzim 2012 (náhradní a opravný termín) podle oborů
vzdělání:
Počet žáků
Úspěšně vykonalo
Úroveň/
Část
Předmět
Obor
forma
DT
PP
ÚZ
přihlášených maturujících
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
ČJ
65-41-L/504
Společné
stravování
Průměrný
prospěch
základní
1
1
x
1
x
x
základní
5
5
1
4
3
3,50
základní
2
2
1
0
2
x
základní
5
5
x
1
4
3,60
základní
0
0
x
x
x
x
základní
1
1
1
1
0
x
základní
3
3
2
x
1
4,00
základní
3
3
1
1
2
3,50
základní
0
0
x
x
x
x
základní
0
0
x
x
x
x
základní
2
2
2
1
1
4,00
základní
0
0
x
x
x
x
základní
1
1
0
x
x
x
základní
1
1
0
x
x
x
základní
4
4
1
x
x
4,00
základní
4
4
4
x
x
4,00
praktická
zkouška
1
1
x
x
1
4,00
0
0
x
x
x
x
2
2
x
x
2
4,00
2
2
x
x
2
3,00
0
0
x
x
x
x
1
1
x
x
1
4,00
ústní
zkouška
1
1
x
x
1
4,00
ústní
zkouška
2
2
x
x
2
2,50
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
AJ
65-41-L/504
Společné
stravování
Společná
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
NJ
65-41-L/504
Společné
stravování
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
M
65-41-L/504
Společné
stravování
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
Odborné
předměty
Služby cestovního
ruchu
praktická
zkouška
písemná
práce a
obhajoba
písemná
práce a
obhajoba
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
ústní
zkouška
ústní
zkouška
65-41-L/504
Společné
stravování
Profilová
65-42-M/011
Ekonomické 65-41-L/504
předměty Společné
stravování
65-42-M/011
Služby cestovního
ruchu
26
Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012:
Jarní termín
Obor
Termín
prospěl
prospěl
s vyzn.
neprospěl
prům.
prospě
ch
prospěl
prospěl
s vyzn.
neprospěl
prům.
prospěch
řádný
3
0
2
2,67
0
0
0
x
opravný
x
x
x
x
1
0
1
3,00
řádný
3
0
4
2,67
0
0
1
x
opravný
x
x
x
x
3
0
0
3,17
řádný
14
0
8
2,54
0
0
1
x
opravný
x
x
x
x
3
0
4
3,00
řádný
8
1
10
2,28
x
x
x
x
opravný
x
x
x
x
10
0
0
3,33
65-41-L/005
Číšník
65-41-L/006
Kuchař
65-41-L/504
Společné
stravování
65-42-M/011
Služby
cestovního
ruchu
Podzimní termín
Přehled počtu žáků a výsledků u MZ ve školním roce 2011/2012 v termínech jaro a podzim
2012:
Jaro 2012
Třída
Počet
Prospělo
žáků
(vydáno
Podzim 2012
Neprospělo
vysvědčení)
Maturovalo
poprvé
Opravná
zkouška
v náhradním
Jaro a podzim 2012
Prospělo
(vydáno
Neprospělo
vysvědčení)
Počet
žáků
celkem
termínu
Celkem
prospělo
v termínu
jaro 2012
a podzim
2012
ČKM4
12
6
6
1
6
4
3
13
10
DM3
11
10
1
0
1
0
1
11
10
NS2
11
4
7
1
7
3
5
12
7
SCR4
19
9
10
0
10
10
0
19
19
Celkem
53
29
24
2
24
17
9
55
46
27
6.2.3.2. Výsledky závěrečných zkoušek
Výsledky závěrečných zkoušek dle tříd (v červnu 2012):
Třída
Počet žáků k ZZ
K3A
K3B
Č3A
Č3B
KČ3A
KČ3B
Cu3
KP3A
KP3B
D3
Celkem
22
19
24
25
16
18
10
6
7
29
176
Prospělo
s vyznamenáním
5
2
3
7
4
3
3
1
1
12
41
Prospělo
Neprospělo
16
16
21
18
11
15
7
5
6
17
132
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
Grafické znázornění výsledků závěrečných zkoušek v řádném termínu v červnu 2012 za
školu:
28
Grafické znázornění výsledků závěrečných zkoušek v řádném termínu podle tříd:
Znázornění celkových výsledků závěrečných zkoušek v červnu 2012 podle oborů vzdělání:
29
Celkové výsledky závěrečných zkoušek dle oborů v řádném termínu (červen 2012):
Kód oboru
vzdělání
+
Název oboru
vzdělání
Počet žáků
konajících
zkoušku
65-51-H/01
ŠVP: Kuchař
Z toho
Prospělo
Prospělo
s vyznamenáním
Celkem
neprospělo
61
47
12
65-51-H/01
ŠVP Číšníkservírka
58
41
65-51-H/01
ŠVP: Kuchař-číšník
34
29-54-H/01
ŠVP: Cukrář
Opravná
zkouška
Opakování
celé zkoušky
2
2
0
17
0
0
0
26
7
1
1
0
10
7
3
0
0
0
65-52-E/001
Kuchařské práce
13
11
2
0
0
0
Celkem u ZZ
176
132
41
3
3
0
Obory vzdělání RVP Kuchař-Číšník (ŠVP Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník), RVP Cukrář a Kuchařské
práce byly ve školním roce 2011/2012 zapojeny do národního projektu MŠMT Nová závěrečná
zkouška. Naši žáci a učitelé se účastnili celostátního ověřování jednotného zadání závěrečných
zkoušek pro tříleté obory vzdělání s výučním listem. Závěrečná zkouška na naší škole se
uskutečnila podle platné legislativy pro školní rok 2011/2012 a na základě pokynů připravených
Národním ústavem pro vzdělávání.
Všichni úspěšní absolventi výše uvedených oborů obdrželi k maturitnímu vysvědčení nebo
výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce i dokument Europass-dodatek k osvědčení.
30
6.2.4. Opravné a náhradní termíny maturitních a závěrečných zkoušek za školní rok
2010/2011
Náhradní a opravný termín MZ za školní rok 2010/2011:
Ústní část zkoušek společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky:
6.9. – 8.9.2011
Praktická zkouška z odborného výcviku a odborných předmětů:
8.9. – 9.9.2011
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky:
15.9. – 20.9.2011
K podzimnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2011 se přihlásilo v termínu do 24.6.2011 celkem
29 žáků. 11 žáků u opravné nebo náhradní maturitní zkoušky na podzim 2011 prospělo, 18 žáků
neprospělo.
Náhradní a opravné termíny ZZ za školní rok 2010/2011:
1. opravný a náhradní termín ZZ: písemná část:
5.9.2011
praktická část:
8.9. – 12.9.2011
ústní část:
19.9.2011
2. opravný a náhradní termín ZZ: písemná část:
1.12.2011
praktická část:
5.12 – 7.12.2011
ústní část:
14.12.2011
3. opravný a náhradní termín ZZ: praktická část:
ústní část:
4.6. – 15.6.2012
22.6.2012
Závěrečné zkoušky v prvním náhradním a opravném termínu mohlo konat celkem 27 žáků (17 žáků
v náhradním a 10 žáků v opravném termínu), 15 žáků prospělo, 11 žáků neprospěli, 1 žákyně se
řádně omluvila a závěrečnou zkoušku konala poprvé v prosinci 2011.
V prosincovém opravném a náhradním termínu mělo právo konat zkoušky celkem 12 žáků (11 žáků
v opravném a 1 žákyně v náhradním termínu). 3 žáci neprospěli, 9 žáků u zkoušek prospělo.
V opravném termínu v červnu 2012 úspěšně vykonala opravnou praktickou a ústní závěrečnou
zkoušku za školní rok 2010/2011 jedna žákyně.
31
6.3. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012
Výsledky testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou:
Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny
oborů vzdělání
Výsledky školy
Předmět
v rámci všech testovaných
škol
obory zaměřené na služby
úspěšnost
percentil
percentil
Jazyk český
64
32
59
Matematika
38
8
59
Jazyk anglický
61
23
47
Jazyk německý
-
-
-
Výsledky testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou:
Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny
oborů vzdělání
Výsledky školy
v rámci všech
Předmět
testovaných škol
obory zaměřené na služby
úspěšnost
percentil
percentil
přidaná
hodnota
Jazyk český
58
38
87
2. stupeň
Matematika
36
24
60
2. stupeň
Jazyk anglický
48
40
73
3. stupeň
Jazyk německý
-
-
-
-
32
6.4. Činnost výchovného poradce
Ve školním roce 2011/2012 výchovná poradkyně plnila úkoly pedagogického poradenství v oblasti
výchovy, vzdělávání a profesní orientace žáků. Plněním těchto úkolů navazovala na činnost
školního poradenského pracoviště a spolupracovala s učiteli, zejména třídními, a učiteli odborného
výcviku. Společně s nimi pracovala také se zákonnými zástupci žáků. Své působení zaměřila ve
spolupráci se školní metodičkou prevence a školní psycholožkou také do oblasti prevence
rizikového chování a školního selhávání žáků a nápravy vztahů ve třídě. Výchovná poradkyně ve
své práci vycházela z platné legislativy a řídila se vydanými metodickými pokyny MŠ MT ČR. Při své
činnosti uplatňovala vyhlášku č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášku č. 73/2005 Sb. o vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných. Naše škola využívala pro práci školního poradenského pracoviště doporučené postupy a
publikace uvedené v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní
školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2011/2012 (č.j.: 2198/2011-20).
Výchovná poradkyně se zúčastňovala metodických seminářů organizovaných PPP Ostrava.
Pozornost a aktivity věnovala oblasti kariérového poradenství a následné motivaci žáků
k celoživotnímu učení, včetně pomoci při výběru dalšího vzdělávání budoucích absolventů.
Výchovná poradkyně splňuje kvalifikaci pro výkon funkce, v listopadu 2011 absolvovala doplňkové
studium v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením „Program pro kvalifikované výchovné
poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP“.
6.5. Činnost školního psychologa
Ve školním roce 2010/2011 pracovala školní psycholožka ve spolupráci s výchovnou poradkyní
a metodičkou prevence se žáky, kteří měli problémy s osobnostním vývojem, a tím i učením nebo
docházkou, řešila rodinné problémy nebo problémy žáků s kázní. Ve spolupráci s vedením školy
a třídními učiteli řešila individuální problémy žáků ať už v souvislosti se školou, rodinou nebo jejich
partnerskými vztahy. Další část řešených problémů se týkala sociálních problémů žáků.
Spolupracovala i s rodiči žáků. Ve spolupráci s třídními učiteli řešila problémy v třídním kolektivu.
Většina práce probíhala formou individuálních konzultací. V prvých ročnících se podílela na
adaptačních aktivitách, při kterých se společně s třídními učiteli pokusila nastavit příznivé klima třídy.
Ve své práci vycházela z platné legislativy a řídila se metodickými pokyny MŠMT ČR. Při své
činnosti uplatňovala vyhlášku č. 72/2005 Sb. a vyhlášku 73/2005 Sb.
6.6. Preventivní program školy
Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 byl vypracován začátkem září 2011 jako
součást plnění cílů Dlouhodobé preventivní strategie školy 2008 - 2012. Při jeho tvorbě a realizaci
byly dodržovány dokumenty a Metodické pokyny MŠMT z oblasti prevence rizikových projevů
chování u dětí a mládeže. Při své činnosti v oblasti primární prevence se řídila školní metodička
prevence výše uvedenými dokumenty a metodickými pokyny MŠMT.
Začátkem školního roku byli žáci i rodiče seznámeni pracovnicemi školního poradenského
pracoviště a třídními učiteli se školním řádem, především s pravidly, která upozorňují na rizikové
projevy chování.
Základ primární prevence pro školní rok 2011/2012 na škole tvořily vyučovací hodiny zapracované
do tematických plánů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů navazující na ŠVP. Prevence
projevů rizikového chování byla začleněna do jednotlivých vyučovacích předmětů. V tomto školním
roce navázalo školní poradenské pracoviště na plnění úkolů primární prevence z minulých let.
33
Vedení školy, pedagogové i učitelé odborného výcviku, řešili problémy záškoláctví a společně
s rodiči spolupracovali na snižování nárůstu omluvené i neomluvené absence při studiu a také
snižovaní počtu žáků, kteří předčasně ukončí počáteční vzdělávání.
Adaptační aktivity ve školním roce 2011/2012 byly pro nastupující první ročníky zajištěny
z finančních prostředků školy. Na přípravě adaptačních aktivit se podílela školní metodička prevence
společně s Mgr. Tomášem Lichnovským. Pod jejich vedením adaptační aktivity probíhaly na hřišti TJ
Sokol Hrabová. Během školního roku třídní učitelé pracovali na vytváření pozitivního vztahu se žáky,
včas rozpoznávali a řešili negativní projevy v chování žáků, připravovali v rámci výuky, ale i mimo ni
řadu aktivit, které pomáhaly snižovat výskyt rizikového chování u žáků nejen ve škole.
Problémové chování žáků mohli pedagogové i rodiče konzultovat s pracovnicemi školního
poradenského pracoviště v době konzultačních hodin nebo při individuálních schůzkách. Školní
poradenské pracoviště rozvíjelo spolupráci a pozitivní vztahy se žáky, učiteli i rodiči.
V průběhu školního roku byly připravovány pro žáky, pedagogy a učitele odborného výcviku
jednorázové vzdělávací, kulturní, odborné a sportovní aktivity, které měly předcházet a případně
snížit výskyt projevů rizikového chování ve škole i mimo školu.
Informace z oblasti prevence byly přístupné na školním serveru ve složce Metodik prevence.
Škola i ve školním roce 2011/2012 podporovala program Podpory sociálně znevýhodněných
romských žáků středních škol.
Dotaci jsme obdrželi ve dvou termínech. Na období leden - červen částku 14 400 Kč a na období
září – prosinec částku 31 000 Kč. Z celkové dotace bylo čerpáno 25%. Nevyčerpané finanční
prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Pozitivní skutečností je posílení příjmů na žáka a jeho
vybavení na vzdělání. Negativní stránkou této dotace je skutečnost, že finanční prostředky
přicházejí na účet školy v závěru školního roku a v závěru kalendářního roku.
V obou případech se jedná o nedostatečný časový prostor pro řádné dodání daňových dokladů,
jejich vyúčtování a převzetí peněz žadatelem. Celkem o podporu požádalo v 1. kole 6 žáků, ve
2. kole 8 žáků. Důvody nečerpání finančních prostředků dotace jsou neznámé.
Přehled čerpání dotace na podporu romských žáků:
Přiznaná výše dotace
Skutečné čerpání
Odvod do SR
1. kolo
14 400 Kč
5 278 Kč
9 122 Kč
2. kolo
31 000 Kč
5 975 Kč
25 025 Kč
Celkem
45 400 Kč
11 253 Kč
34 147 Kč
6.7. Činnost koordinátora informačních a komunikačních technologií – ICT
Ve školním roce 2011/2012 byli na SŠSS pověřeni činností ICT koordinátora dva učitelé, a to
konkrétně Ing. Marian Vráblik a Mgr. Pavel Viskup, kteří v souladu s Nařízením vlády ze dne
7. srpna 2002 plnili úkoly vyplývající z plánu ICT koordinátora pro školní rok 2011/2012.
Jejich činnost je přehledně zpracována ve výroční Zprávě o činnosti ICT koordinátorů za školní rok
2011/2012 (viz příloha č. 3).
Kromě úkolů stanovených v ročním plánu ICT koordinátora se významně podíleli i na realizaci
procesu podle Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní
informační politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách.
ICT koordinátoři aktivně spolupracovali při přípravě, organizaci a průběhu soutěží Mladý průvodce,
Čokoládová vařečka, kde zajišťovali výpočetní středisko, foto a video dokumentaci těchto akcí.
Konkrétně se jednalo o grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické
a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele.
34
ICT koordinátoři se podíleli na zajištění celé řady dalších akcí, pořádaných školou, jako například
Gastrofestival, den otevřených dveří SŠSS, kde zajišťovali ICT, prezentace, foto a video
dokumentaci.
ICT koordinátoři vytvořili šablony dokumentů používaných ve škole k dispozici pro všechny
pedagogy školy. Šablony zhotovili pomocí programů z balíku MS Office a pomocí programu SAS.
ICT koordinátoři v roli učitele pracovali s aktivním využíváním ICT a výukových programů
v předmětech Informatika a Matematika.
ICT koordinátor zajišťoval různé prezentace, video-fotodokumentaci a grafické práce na PC dle
požadavku nadřízených a kolegů ve škole.
ICT koordinátor zajišťoval účast učitelům naší školy na bezplatném Školení práce s interaktivní
tabulí, kurzu MS PowerPoint 2007, kurzu Práce s digitální fotografií, kurzu PhotoShop (bodová
grafika) a kurzu MS Excel. Školení se zúčastnilo celkem 25 učitelů, z toho 2 učitelé odborného
výcviku.
ICT koordinátor se v průběhu celého školního roku věnoval odstraňování škodlivých, nevhodných
nebo zbytečných programů a souborů z 32 počítačů na učebnách č. 202 a 222. Na těchto 32 ks PC
rovněž průběžně prováděl aktualizace a údržbu operačních systém MS Windows XP, MS Office
a veškerých nainstalovaných programů.
ICT koordinátor zajišťoval správné fungování operačních systémů na žákovských PC, veškerých
nainstalovaných uživatelských programů, řídícího programu VISION a veškerých výukových
programů pro žáky a učitele na 32 ks PC v učebnách č. 202 a 222.
6.8. Činnost koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Koordinátorka EVVO se na naší škole řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu vzdělávání,
výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ze dne 14. 12. 2001, který vyplývá ze zákona
123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne
23.10.2000 č. 1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České
republice.
Environmentální vzdělání, výchova a osvěta byla začleňována do tematických plánů především
vzdělávacích předmětů: Základy přírodních věd, Občanský základ, Technologie, Potraviny a výživa.
Ve výuce byly zohledňovány ekologické aspekty, znalosti a dovednosti týkající se zákonitostí
biosféry, vztahů člověka k životnímu prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního
hlediska, možnosti i způsoby dosažení trvale udržitelného rozvoje. Cílem EVVO bylo rozvíjení
schopnosti žáků uvažovat v souvislostech a vnímat interakci ekologických, technických,
ekonomických i sociálních aspektů.
Ve školním roce 2011/2012 byl realizován projekt Se zelení do školy, který byl schválen Nadací
Partnerství ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever v rámci výzvy Pro přírodu se
školami 2011. Cílem projektu bylo ozelenění prostoru před budovou školy a to s maximálním
možným zapojením žáků a s pomocí společností Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o., která
zajišťovala odbornou stránku projektu, vhodný výběr rostlin, besedy s žáky, rady pro výsadbu
a následnou péči.
Aktivity žáků v oblasti životního prostředí pomáhaly utvářet hierarchii životních hodnot, zvyšovaly
ekologické vědomí žáků, podněcovaly aktivitu a tvořivost v oblasti vztahu člověka k životnímu
prostředí. Žáci byli vedeni k ochraně životního prostředí např. možností separovat odpad do
sběrných nádob na plasty a elektroodpad rozmístěných na chodbách školy, využitím kontejnerů na
papír, plasty a komunální odpad na školním dvoře a rovněž se podíleli na úklidu okolí školy.
Ve škole i nadále probíhaly aktivity v rámci projektů Recyklohraní a Ekopolis. Žáci školy navštívili IX.
ročník TUR festivalu, účastnili se ekologického kongresu Ostrava 2011 a ekologických konferencí.
Žáci se účastnili akcí ke Dni Země, exkurze do Arboreta Nový Dvůr, besed v Lesní škole
Ostravských městských lesů a zeleně s.r.o.
35
Škola se přihlásila do projektů Multipolis a Ekologická stopa, které budou realizovány v následujícím
školním roce.
Informace z oblasti EVVO byly žákům předávány i pomocí aktualizovaných informačních nástěnek
umístěných na chodbách školy. Rovněž pokračovalo předplatné časopisu Příroda s DVD, která byla
využita při výuce v multimediální učebně.
6.9. Činnost v oblasti „Úvod do světa práce“
Činnost v oblasti „úvodu světa práce“ vycházela z metodického pokynu MŠMT k zařazení učiva
„úvodu světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol č.j. 22067/2000-2. Ve škole byla
pověřena sledováním dodržování metodického pokynu vyučující ekonomických předmětů.
Hlavním cílem činnosti v této oblasti bylo zařazení tematických celků „úvodu do světa práce“ do
vzdělávacích programů. Jednotlivé tematické celky dané učební osnovou byly zařazeny do
všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů, které jsou na naší škole vyučovány. Pravidlem se
stala vzájemná a úzká spolupráce kolegů s vedoucími předmětových komisí při výběru daných
tematických celků pro jednotlivé předměty a ročníky.
Cílem zařazení učiva bylo vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně
využít jeho osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro
budování profesní kariéry.
Také ve školním roce 2011/2012 při realizované výuce podle ŠVP patřilo mezi významná průřezová
témata téma „Člověk a svět práce“. Toto téma doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti nezbytné pro jeho uplatnění ve světě práce.
V průběhu vzdělávání byli žáci vedeni k samostatné orientaci a přijímání odpovědnosti ve svém
budoucím profesionálním životě.
Kromě této činnosti byly tradičně zajišťovány besedy v Informačním a poradenském středisku pro
volbu povolání Úřadu práce v Ostravě. Ve školním roce 2011/2012 se těchto besed zúčastnilo celkem
12 tříd budoucích absolventů naší školy. Žáci se na besedách seznámili se všemi možnostmi svého
uplatnění po ukončení studia. Byly jim podávány informace, jak hledat zaměstnání, jak se zachovat při
ztrátě zaměstnání, jak začít podnikat, jak se ucházet o další studium či práci v zahraničí. Besedy měly
dobrou úroveň, motivovaly žáky k aktivnímu pracovnímu životu a k jejich úspěšné kariéře.
36
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání vedoucích pracovníků školy, pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, v oblasti
státní informační politiky ve vzdělávání a v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení
odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují, probíhalo v souladu s Plánem personálního
rozvoje pedagogických pracovníků školy a Plánem DVPP na roky 2011 a 2012. Učitelé všeobecněvzdělávacích a odborných předmětů i učitelé odborného výcviku se vzdělávali v institucionálních
formách, které poskytovaly vysoké školy a akreditované vzdělávací instituce, a formou dalšího
vzdělávání při samostudiu. Účast učitelů všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů a učitelů
odborného výcviku na seminářích, kurzech a dalších vzdělávacích aktivitách rozšířila jejich znalosti
a dovednosti a napomáhá ke zkvalitnění pedagogického procesu.
V rámci DVPP byly čerpány finanční prostředky přidělené zřizovatelem, z vlastních zdrojů a projektů
EU. Ve školním roce 2011/2012 byly na akce akreditované MŠMT využity finanční prostředky ve
výši 22 350 Kč a z provozních finančních prostředků 91 430 Kč na ostatní vzdělávání pedagogů.
Tradiční formou průběžného vzdělávání byla účast pedagogických pracovníků školy na kurzech
a seminářích v minimálním rozsahu 4 vyučovacích hodin. Zájemci se zúčastňovali především akcí,
které pořádala vzdělávací zařízení Národní institut pro další vzdělávání v Praze, pracoviště Ostrava
a KVIC Nový Jičín, ale i další vzdělávací agentury nebo profesní asociace.
Ve školním roce 2011/2012 byly stanoveny tyto priority DVPP: zkvalitnění a modernizace vyučování,
klíčové kompetence učitele, efektivní řízení škol, jazyková komunikace, rovnost příležitostí ke
vzdělávání, technická komunikace, udržitelný rozvoj, oborové činnosti a nová maturitní zkouška.
Velmi přínosné byly semináře, které seznamovaly vyučující s moderními způsoby řízení
a vyhodnocování výuky, řešení modelových situací, nácviku efektivní komunikace ve skupině,
sebepoznávací techniky sebereflexe. Bylo podporováno prohloubení jazykového vzdělávání
pedagogických pracovníků ve škole a individuální účast pedagogů v e-learningovém vzdělávání
v rámci akreditovaných programů, předání základních vědomostí z prevence sociální pedagogiky
jednotlivce, řešení šikany a výskytu agrese a klimatu školy. Důležitou součástí dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků bylo aktuální proškolování doškolení učitelů ke změně modelu reformní
maturity, především k její společné části.
V souvislosti s novou maturitní zkouškou vyhledávali vyučující jazyků semináře a kurzy, které jim
pomohly při přípravě žáků a zajištění průběhu především ústní a písemné maturitní zkoušky.
Vyučující českého jazyka se zúčastnily březnového semináře Ve světle výsledků maturitní zkoušky
2011 – český jazyk a literatura, který byl organizován NIDV Ostrava. Jeho hlavní náplní byly rozbory
výsledků didaktických testů Společné části maturitní zkoušky z českého jazyka za školní rok
2010/2011 a rozbor testových úloh, ve kterých žáci nejčastěji chybovali. V průběhu dubna 2012 se
tři vyučující českého jazyka zúčastnily Konzultativního semináře k ústní zkoušce z českého jazyka,
jehož hlavní náplní byly nové informace k ústní zkoušce Společné části maturitní zkoušky z českého
jazyka pro školní rok 2011/2012.
Vyučující německého jazyka se zúčastnila semináře „Zkusme vyučovat němčinu zábavněji“, který
přinesl do výuky nové metodické podněty a nápady. Další dvě učitelky německého jazyka
absolvovaly kurz Moderní metody práce s žáky na střední škole v rámci projektu ESF.
Zástupkyně ředitele se zúčastnila semináře k nové maturitní zkoušce. Dvě vyučující anglického
jazyka úspěšně absolvovaly prezenční kurzy pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky a bylo jim
vydáno osvědčení. Další vyučující absolvovaly konzultační semináře k ústní maturitní zkoušce.
Vyučující českého jazyka a dějepisu se dále zúčastnily vzdělávací akce Historie na vlastní oči –
Místa utrpení a bolesti našich předků, semináře Zahraniční inspirace pro výuku společenských věd,
semináře v rámci projektu „Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně“ Represivní složky
komunistického státu a v projektu EduČas semináře Testologie ve společenskovědních předmětech
a semináře Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele ČJ.
Čtyři vyučující absolvovali seminář Výkon funkce předsedy zkušební komise pro maturitní zkoušky,
další dvě učitelky konzultační semináře pro ŠMK. Projektová manažerka se zúčastnila semináře
Databáze mobility pro využití tohoto nástroje při řízení a administraci mbilitních projektů Leonardo
da Vinci.
Vybraní učitelé ve školním roce 2011/2012 pokračovali v jazykovém kurzu anglického jazyka
v projektu „Dialog bez hranic“.
37
Všichni vyučující se zúčastnili semináře Specifické poruchy učení v rozsahu 3 vyučovacích hodin,
lektorem byla Mgr. Miroslava Bednářová, speciální pedagog z Pedagogicko-psychologické poradny
v Ostravě, která přiblížila učitelům problematiku výuky žáků se specifickými poruchami učení. Pro
všechny učitele byl zorganizován také seminář k projektu EU Peníze SŠ – tvorba DUMů. Na jaře
2012 absolvovala skupina 15 pedagogů kurz Práce s interaktivní tabulí v rozsahu 16 vyučovacích,
další absolvovaly kur MS Office Power Point.
Koordinátorka EVVO se zúčastnila Ekologického kongresu, konference Ekooenergie a workshopu
v Portugalsku v rámci projektu SOS.NET.
Vyučující ekonomických předmětů se zúčastnily semináře Základy ekonomické gramotnosti –
podniková ekonomie pro neekonomy.
Pět učitelů odborných předmětů absolvovalo semináře lektorských dovedností konaných v rámci
projektu UNIV 2 KRAJE (CZ.1.07/3.2.00/11.001) a další odborné semináře, jako např. „Marketing
DV, Tvorba programu dalšího vzdělávání Příprava pokrmů studené kuchyně.
Školní metodička prevence absolvovala seminář Krizová intervence v prostředí školy a spolu
s vyučující občanské nauky a tělesné výchovy pokračovala v osmdesátihodinovém výcvikovém
sebezkušenostním semináři „Moderní škola – podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím
modernizace organizačních forem a metod výuky – Evropa škole, škola Evropě“. Zúčastnily se také
závěrečného skupinového supervizního setkání v rámci tohoto projektu. Školní metodička prevence
nechyběla ani na semináři Policie ČR – nebezpečí sociálních sítí, závislosti způsobené
elektronickou komunikací, kyberšikana.
Výchovná poradkyně se účastnila seminářů pro výchovné poradce, které organizovala
Pedagogicko-psychologická poradna v Ostravě, konference „Zavádění MUP do výuky“ Multimediální
učební pomůcka (MUP) – Česká společnost v novodobé Evropě – osody, vazby, vzdálení a
sjednocování 1914 – 2009“, dále absolvovala dvoudenní pracovní workshop vývojářů v rámci
projektu Kompetence pro život a konferenci na téma Rozvoj kompetencí žáků a studentů v českých
a zahraničních školách, realizovaný v rámci projektu SOcial Skill Trainer – New Qualification for
European teachers (SOS.NET). V listopadu 2011 absolvovala doplňkové studium v oblasti péče
o žáky se zdravotním postižením „Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich
kompetencí v rámci DVPP“.
Školní psycholožka se účastnila pracovních setkání školních psychologů.
Zástupkyně ředitele se zúčastnila společně s výchovnou poradkyní tematické konference pro běžící
projekty programu Leonardo da Vinci a diseminační konference programu Leonardo ve Žďáru nad
Sázavou. Obě se účastnily také semináře EU peníze SŠ, který pořádalo MŠMT.
Jedna vyučující tělesné výchovy absolvovala metodicko-sportovní kurz „Instruktor snowboardingu“.
Ředitel školy se účastnil aktivit pořádaných vzdělávací sekcí AHR, metodických seminářů, které
pořádal NÚOV v Praze k projektu „Nová závěrečná zkouška“ a jednání realizační skupiny pro pilotní
ověřování nové závěrečné zkoušky pro obor vzdělání Kuchař-číšník a Kuchařské práce. Pracovních
schůzek autorského týmu se kromě ředitele školy účastnili i další dva vyučující odborných předmětů,
kteří byli společně s ředitelem školy zařazeni do autorského týmu.
Jedna vyučující dokončila studium angličtiny v rozšiřujícím magisterském studiu, Dvě učitelky
odborného výcviku si zvyšovaly kvalifikaci studiem na VŠ a tři vyučující odborných předmětů
úspěšně ukončily Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele na OU.
Program NIDV, Rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů v oblasti praktického vyučování
absolvovala ZŘTV pro praktické vyučování, v rámci projektu TIME (ESF – investice do rozvoje
vzdělání) - absolvovali učitelé odborného výcviku cyklus kurzů v rámci Vzdělávacího programu
Kaleidoskop moderní gastronomie 1. 6 učitelů absolvovalo kurz Restaurační moučníky a Soutěžní
gastronomii pro odborné školy. Kurz hodnotících komisařů v rámci CBA absolvovaly dvě učitelky
odborného výcviku a v rámci UNIV 2 Školení lektorů dalšího vzdělávání byly proškoleny dvě vedoucí
učitelky odborného výcviku. Čtyři učitelé odborného výcviku prošli kurzem Výpočetní techniky: Word
a Excel pro pokročilé, organizovaný VŠB TU. Ve spolupráci s firmou Makro ČR měli učitelé
odborných předmětů a odborného výcviku možnost zúčastnit se seminářů Ryby a mořské plody,
Česká kuchyně, Rozpékání pečiva a Mezinárodní kuchyně. Firma Intergast, jejíž techniku
používáme, zorganizovala pro učitele odborného výcviku seminář Moderní gastronomická zařízení.
38
8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
8.1. Zahraniční spolupráce
Ve školním roce 2011/2012 pokračovala naše spolupráce se zahraničními partnery na projektech
v rámci programů EU. S našimi zahraničními partnery se snažíme udržovat trvalé kontakty a také
aktivně vyhledáváme nové partnery, kteří mají zájem o kvalitní spolupráci. Podařilo se nám
prohloubit spolupráci se střední hotelovou školou LP Theodore Monod, Antony ve Francii,
organizací EuroPartnership Agency Ltd. v Plymouthu ve Velké Británii, Centro Superior de Hoteleria
y Turismo de Valencia, Europroyectos Leonardo da Vinci v Granadě ve Španělsku a partnerskými
školami na Slovensku v Nitře a Topoľčanech. Upevnili jsme naši spolupráci s partnery v Itálii
(Nocera Inferiore a Salerno), Turecku (Uşak), Saalfeldu (SRN), polským partnerem v Rybniku,
Asociací restaurací Le Beaurivage v Le Burget du Lac ve Francii (Savojsko) a neziskovou
organizací Ekip Europa ve Španělsku. Navázali jsme novou spolupráci s londýnskou organizací
ADC College Harrow. Díky dobré spolupráci jsme mohli realizovat naplánované zahraniční aktivity
a umožnit získání dalších zkušeností našim žákům nebo absolventům v různých evropských
zemích.
Přehled aktivit v souvislostí se zahraniční spoluprací ve školním roce 2011/2012:
•
Uskutečnili jsme jednu třítýdenní stáž pro 6 žáků školy v rámci programu EU Leonardo da Vinci
v projekt mobility CZ/10/LLP-LdV/IVT/134152 „Evropská gastronomie na cestách 2010“ ve
Velké Británii v Plymouthu (září 2011) a tři třítýdenní stáže v projektu mobility CZ/11/LLPLdV/IVT/134183 ve Španělsku (duben 2012), Francii a Turecku (květen a červen 2012).
Stážisté byli vybráni na základě výsledků výběrového řízení, museli splnit vyhlášená kritéria.
Čtvrtý běh mobilitního projektu z výzvy 2011 se uskuteční v září 2012 ve španělské Granadě.
Jednotlivých běhů se účastnily i doprovodné osoby. Všichni stážisté získali od zahraničních
partnerů osvědčení o absolvování stáže a zároveň obdrželi osobní hodnocení od supervizora.
Po realizaci závěrečného běhu tohoto mobilitního projektu obdrží na podzim 2012 všichni
účastníci od Regionální hospodářské komory v Ostravě osvědčení o vykonané stáži v zahraničí
a všem úspěšným účastníkům stáží budou naší školou vydány dokumenty Europass-Mobilita.
•
V březnu 2012 se zúčastnila skupina našich 13 žáků se dvěma pedagogy v Saalfeldu výměnné
česko-německé stáže „Společně žít a pracovat v Evropě“. Němečtí a čeští žáci absolvovali
odborné a kulturní exkurze, měli možnost společně vařit české a německé menu a přitom
předvést své kuchařské a cukrářské umění. Během stáže poznávali čeští žáci okolí Saalfeldu.
Seznámili se s gastronomií regionu a získali také nové dovednosti a kontakty. Spolupráce bude
pokračovat i v dalších letech, v příštím školním roce přijede skupina německých žáků na
osmidenní stáž do Ostravy.
•
V průběhu školního roku jsme ve škole přivítali návštěvu ze Slovenska (v lednu 2012) a ze
Savojska (březen 2012). Návštěvy partnerů proběhly v souvislosti s připravovanými projekty
zahraničních praxí našich žáků v partnerských organizacích, při společných jednáních jsme
projednávali spolupráci především v rámci recipročních projektů. V březnu 2012 se ředitel školy
a projektová manažerka zúčastnili partnerské schůzky ve Francii pro zajištění stáže našich žáků
v projektu Leonardo da Vinci v květnu a červnu 2012.
•
V na podzim roku 2011 jsme realizovali další aktivity v projektu příhraniční spolupráce se
střední školou Zesil Szkol Ekonomiczno-Uslugowych v Rybniku v Polsku. V rámci projektu
S ekonomikou každý den byly uskutečněny výlety po zajímavých lokalitách na Moravě
a v Polsku, polská strana zorganizovala výlet do indiánské vesničky, česká strana výlet na téma
Turistické zajímavosti v regionu. Vydali jsme Kalendárium pro rok 2012 a Průvodce s českopolským a polsko-českým minislovníčkem. Studenti mezi sebou navzájem prezentovali své
aktivity, nápady, školu a poznávali sami sebe. Zúčastnili se ekonomického semináře „Poznejme
se, sousedé“, který se konal v hotelu Park In. V prosinci 2011 naše škola v hotelu VISTA
zorganizovala závěrečný workshop, na kterém byly odborné i laické veřejnosti představeny
jednotlivé realizované projektové aktivity s předáním výstupů projektu (kalendář a turistický
průvodce). Na projektu spolupracovaly dvě třídy: na české straně 35 žáků především ze třídy
SCR2, na polské straně to byla třída 40 budoucích ekonomů. Z pedagogických
39
i nepedagogických pracovníků se zapojili Ing. Alžběta Válková, Dagmar Skopalová, Mgr. Hana
Schwarzová, Ing. Felicia Hašková a Bc. Radek Plaček.
•
Od června do září 2012 absolvovalo šest našich žáků letní pracovní stáž ve Francii v Savojsku.
Na tuto tříměsíční zkušenost jsme doporučili Asociaci majitelů hotelů, restaurací a kaváren
v Bourget du Lac a v Bourdeau čtyři žáky z oboru vzdělání Kuchař a dvě žákyně z oboru
vzdělání Číšník-servírka. Žáci pracovali ve špičkových restauracích v Savojsku: La Terasse, Du
Port, Hotel Savoy a Restaurant Bolivage.
•
V únoru 2012 jsme podali další žádost o přiznání finanční podpory pro mobilitní projekt
v programu Leonardo da Vinci. Náš projekt s názvem „Evropská gastronomie na cestách 2012“
(CZ/12/LLP-LdV/IVT/134191) grant získal a v průběhu kalendářního roku 2013 vyjede 22 našich
žáků s pedagogickým doprovodem na třítýdenní stáže na Slovensko, do Španělska a Velké
Británie. K nám do školy přijedou na stáž žáci partnerských škol ze Slovenska, Francie a Itálie.
Zkvalitnění projektové práce se zahraničními partnery pokládáme za prioritu a k zajištění kvalitních
a dobře připravených projektů využíváme našich zkušeností z již dříve realizovaných projektů. Také
se pravidelně zúčastňujeme školení s aktualizovanými informacemi k úspěšnému řízení projektů.
Z realizovaných projektů jsme připravili prezentace, které jsme připraveni prezentovat při vhodných
příležitostech.
8.2. Projekty ESF
Projekt Inovace výuky gastronomie
V uplynulém školním roce pokračovala realizace projektu v oblasti podpory 1.1 - Inovace výuky
gastronomie CZ.1.07/1.1.07/03.0010, který byl zahájen již v červnu 2011.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality výuky odborných předmětů se zaměřením na
gastronomii. Projekt řešil tvorbu chybějícího výukového materiálu v tištěné (pracovní sešity)
i multimediální podobě pro předměty Stolničení, Technologie, Potraviny a výživa. Snahou projektu
bylo zkvalitnit přípravu žáků, zvýšit jejich odbornou kompetenci, zatraktivnit a zefektivnit výuku
a prohloubit mezipředmětové vazby v rámci odborných předmětů. Výstupem projektu je zřízení
učebny pro výuku odborných předmětů s ICT technikou, obohacení výuky o nové výukové postupy
s použitím výpočetní techniky. Žáci si díky práci s nově vytvořeným výukovým materiálem ověří
a zdokonalí své odborné dovednosti. V rámci projektu byli žáci proškoleni v oblasti zážitkové
gastronomie a byl realizován projektový den jako podpora vzdělávacích činností zaměřených na
mezipředmětové vazby a na zvýšení kompetencí pro společné řešení problémů.
Projekt byl realizován v období od 1. 6. 2011 do 30. 6. 2012 s celkovým rozpočtem 902 098,20 Kč.
Na projektu se podílel řídící tým, který vedla Mgr. Markéta Kulhánková, dalšími členy byla Dagmar
Skopalová a realizátoři, vyučující odborných předmětů Mgr. Dagmar Bartoníková, Mgr. Pavlína
Mušálková, Mgr. Petra Tesková, Mgr. Adriana Tošková, Mgr. Monika Sysalová a Mgr. Zdeněk
Remeš.
Projekt Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie
Projekt s registračním číslem CZ.1.07/3.2.07/02.0018 byl zahájen 1.1.2011 a ukončen 28.2.2012.
Škola v projektu působila jako partner a spolupracovala s firmou TEMPO TRAINING
& CONSULTING s.r.o. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Vedle naší školy se na projektu podílely Střední škola elektrotechnická
v Ostravě a Střední škola elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku - Místku. Realizátoři projektu
vytvořili moduly (5 profesních a 1 lektorský), v nichž v rámci pilotáží byli proškoleni lektořipedagogové, u kterých bylo potřeba zvýšit jejich odbornost, včetně lektorské činnosti a kvalifikace
o nové technologické poznatky tak, aby mohly být dále předávány zkušenosti v rámci lektorského
působení při zajišťování dalšího vzdělávání dospělých.
Projekt „Nové trendy“ byl v únoru 2012 úspěšně ukončen. Střední škola společného stravování
v závěrečné fázi projektu zajistila vytvoření vzdělávacího modulu Sommeliérství včetně učebních
textů a výukového CD. V rámci pilotáže modulu bylo v lednu 2012 proškoleno 12 osob.
40
Komplexně byl projekt zhodnocen na závěrečné konferenci v únoru 2012. Spolupráce příjemce
dotace (TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o) se všemi třemi partnerskými školami byla
hodnocena velmi kladně.
Projekt UNIV 2 KRAJE registrační číslo CZ.1.07/3.2.00/11.0001
Škola se podílela na projektu UNIV 2 Kraje, který je realizován Národním ústavem pro vzdělávání,
školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Cílem tohoto projektu je pomoci školám při změně v centra celoživotního učení, v nichž budou učit
nejen žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale také nabízet nejrůznější formy dalšího vzdělávání
pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Škola zde působí
jako partner bez finanční spoluúčasti.
Členové projektového týmu pokračovali ve školním roce 2011/2012 v plnění klíčových aktivit
projektu UNIV 2 KRAJE. Ve zmiňovaném období byly vytvořeny a schváleny 2 programy dalšího
vzdělávání. Konkrétně se jednalo o programy Složitá obsluha hostů a Příprava pokrmů studené
kuchyně. Další členové projektového týmu absolvovali školení lektorských dovedností. V rámci
projektu tak bylo proškoleno celkem 10 osob. Metodik celoživotního učení absolvoval spolu s další
členkou projektového týmu seminář Marketing dalšího vzdělávání. Dvě členky týmu absolvovaly
seminář Kariérové poradenství. Mentor dalšího vzdělávání a metodik celoživotního učení
absolvovali semináře Výběrová řízení a Aktuální otázky odborného vzdělávání. Metodik
celoživotního učení se zapojil do pilotáže IS UNIV 2. V rámci pilotáže byl do systému vložen
1. program dalšího vzdělávání.
Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů
Projekt Se zelení do škol CZ.1.07/1.1.00/08.0064 byl realizován v období od 24.6.2011 do
15.6.2012, ev. číslo 68-SU-251.
Cílem projektu bylo ozelenění prostoru před budovou školy a to s maximálním zapojením žáků
prvních ročníků za pomocí společnosti Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. Práce na projektu měly
za cíl u žáků vytvářet ekologické, estetické i sociální podvědomí. Projekt měl oslovit nejen žáky naší
školy, ale i širokou veřejnost všech věkových skupin (včetně spoluobčanů).
Příjemce projektu se zavázal zajistit péči o vysázené stromy až do doby, kdy budou vzrostlé.
Prezentace projektu je na webových stránkách školy. V roce 2011 škola obdržela finanční částku
17 440 Kč, jež byla využita v roce 2012 pro stanovený úkol.
Projekt EU peníze středním školám
Žádost o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.5. OP VK v projektu EU peníze středním školám
podala naše škola v únoru 2012. Projekt byl zahájen 1.6.2012. Cílem projektu s názvem Inovace
a zkvalitnění výuky na SŠ je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým
vzděláváním, podpůrnými kurzy a tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve
výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se
zaměstnavateli. Projekt je dvouletý, předpokládané datum ukončení projektu a předložení všech
požadovaných výstupů je k 31.5.2014.
8.3. Prezentace školy, účast na soutěžích, další aktivity
•
organizace již 14. ročníku soutěže mladých kuchařů pro žáky ZŠ „Čokoládová vařečka“ v únoru
2012 (soutěže se zúčastnilo celkem 33 soutěžících z 14 základních škol),
•
účast na přehlídce „Řemeslo má zlaté dno“ popularizující pracovní profese organizované
Úřadem MěOb Ostrava-jih,
•
účast na dvoudenní prezentační akci Učeň a středoškolák v prosinci 2011 na Černé louce
v Ostravě,
•
organizace Dnů otevřených dveří školy v prosinci 2011 a lednu 2012, veřejných závěrečných
zkoušek (červen 2012) a maturitních zkoušek (duben 2012),
41
•
spolupráce při zajištění soutěže Gastrofestival Ostrava organizované Sdružením podnikatelů
v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách UNIHOSTem Ostrava v listopadu 2011 na
Černé louce v Ostravě,
•
organizace 3. ročníku soutěže „Mladý průvodce“ v lednu 2012 pro mladé odborníky v oblasti
cestovního ruchu, které se zúčastnilo 11 družstev z 10 středních škol z celé republiky,
•
spolupráce na gastronomických akcích s firmou Montycon,
•
spolupráce na seminářích společnosti Makro Cash & Carry ČR a Nowaco v předváděcí
místnosti SŠSS , také příprava degustací v prostorách Makro v oddělení ryb, zeleniny a masa,
•
účast našich řezbářů z ovoce a zeleniny při charitativní akci „Kapka Naděje“,
•
vystoupení ve vysílání České televize Brno při předání zlaté medaile Přemyslu Elšíkovi v rámci
gala večera „České ručičky“,
•
příprava rautů: Janáčková konzervatoř, Moravskoslezský zámek, BKB Mittal, Obchodní
akademie, KÚ MSK, Úřad MěOb Ostrava-jih, výstaviště Černá Louka, SŠ dopravní.
Kromě již tradičních výše uvedených akcí se škola také zviditelňovala a propagovala svou činnost
ve sdělovacích prostředcích (viz příloha č. 6) a pravidelně aktualizovala své webové stránky
www.ssss.cz. Ve škole je vedena kronika školy, která je vystavována při akcích školy k nahlédnutí
veřejnosti.
Při reprezentaci dosáhla škola i některých významných úspěchů, např.:
Gastro Junior Nowaco Cup 2012
V regionálním kole gastronomické soutěže konaném a organizovaném na ISŠ COP Frenštát pod
Radhoštém se soutěžící kuchař Přemysl Elšík umístil na 1. místě a naše děvčata v oboru číšník
Pavla Pospíšilová a Andrea Hlobilová obsadila 2. a 9. místo. V oboru cukrář naši školu
reprezentovala Jana Palíková a obsadila 11. místo. Všichni naši soutěžící postoupili do celostátního
finále.
Gastrofestival Ostrava 2011
V hlavní soutěži družstev se škola umístila celkově na 1. místě. V dílčích kategoriích bodovali:
číšník - slavnostní tabule – Andrea Hlobilová, Pavla Pospíšilová - 2. místo,
číšník – příprava ovocného dezertu – Pavla Pospíšilová, Andrea Hlobilová - 1. místo,
kuchař - slavnostní rautová mísa – Přemysl Elšík – 2. místo,
kuchař - příprava tříchodového menu – Přemysl Elšík, Dominika Schikorová – 1. místo,
cukrářka – Klára Havelková – slavnostní dort - 6. místo,
cukrářka – Klára Havelková – pódiové vystoupení – 1. místo,
barista – Petra Švagříková – 1. místo, Nikola Švagříková – 2. místo, Klára Kanyzová 7. místo,
čepování piva – Jiří Pánek - 5. místo, Martin Dedek – 13. místo, Martin Šeděnka - 19. místo,
Tomáš Angel – 29. místo,
sommelier – Kateřina Miklasová – 7. místo, Jeroným Bartoš – 17. místo,
barman – Jakub Močidlan – 6. místo, Martina Richterová – 14. místo,
Petra Paličková – 16. místo,
carving – Eva Polášková, Andrea Čimborová, Andrea Bártová, Lucie Pešková – bronzové
pásmo.
Ahol Cup 2012
byla mezinárodní soutěž kuchařů jednotlivců i družstev a barmanskou soutěží. Nejlépe nás
reprezentovali v regionální soutěži družstev kuchaři, kteří vybojovali 1. místo ve složení Jan Kovář,
Tomáš Kačor a Jakub Močidlan. V Ahol Cupu, soutěži kuchařů jednotlivců v přípravě čtyř porcí
moderního pokrmu, naši školu reprezentovala Dominika Schikorová, která se umístila na 4. místě.
V barmanské soutěži se Natálie Ptaszníková probojovala na 5. místo a Petra Paličková na 7. místo.
Soutěž Mladý průvodce 2012
organizovaná SŠSS, vznikla jako celostátní soutěž žáků cestovního ruchu a hotelových škol.
Soutěžní dvojčlenné družstvo předložilo tištěnou formu práce a během patnácti minut muselo
zvládnout prezentaci úkolu na téma: „Zimní radovánky na lyžích či snowboardu“. Náplní prezentace
42
bylo nabídnout atraktivní a vhodný program pobytu, a obhájit skladbu a strukturu nabízených
služeb, finanční rozpočet a kalkulaci pobytu. Naše soutěžní dvojice Veronika Haviarová a Patrik
Falhauer získala ve velké konkurenci soutěžících 2. místo a naše mladé naděje z prvního ročníku,
Markéta Tománková a Natálie Uhrová, se umístily na krásném 3. místě.
Naši barmani se po celý školní rok účastnili mnoha soutěží a na některých se velmi pěkně umístili:
•
Martini Bacardi Cup 2012 ve Velkém Meziříčí – Natálie Ptaszníková 2.místo, Petra
Paličková 5. místo, Nicolas Křížek – 12. místo.
•
Hanácký pohár 2012 v Prostějově – Nicolas Křížek 7. místo, Petra Paličková – 15. místo.
•
Pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje v hotelu Praha v Novém Jičíně –
Petra Paličková – 1. místo, Jakub Močidlan – 2. místo.
•
Mistr kávy junior v Praze bylo mistrovstvím baristů ČR, krásné 4. místo získala Klára
Kanyzová, 7. místo Petra Švagříková a 11. místo Nikola Švagříková.
•
Barista junior 2012 v Nových Zámcích bylo naopak mistrovstvím Slovenské republiky
baristů juniorů, kde Klára Kanyzová obsadila krásné 7. místo.
•
Na Gastro Junioru Nowaco Cupu 2012, tj v celostátním kole gastronomické soutěže
v Brně 2012, se umístila naše reprezentantka v oboru číšník Pavla Pospíšilová na výtečném
3. místě. V oboru kuchař se Přemysl Elšík umístil na 1. místě, tím získal titul Mistr ČR.
V oboru cukrář se Jana Palíková umístila na 2. místě. NA ZÁKLADĚ TOHOTO UMÍSTĚNÍ
SE NAŠE ŠKOLA STALA NEJLEPŠÍ GASTRONOMICKOU ŠKOLOU PRO ROK 2012.
•
Gastrofest Nitra 2012 byla mezinárodní gastronomická soutěž středních škol hotelového
typu na Slovensku, kde družstvo kuchařů a číšníků obsadilo krásné 1. místo ve složení
Přemysl Elšík, Dominika Schikorová,Pavla Pospíšilová a Andrea Hlobilová.
•
Číšnický pětiboj 2012 - zúčastnili jsme se soutěže číšníků ve Frenštátě pod Radhoštěm,
kde nás reprezentovala dvě družstva ve složení Martin Šeděnka a Jiří Pánek a Martin
Dedek a Tomáš Angel.
•
Soutěž pro žáky oboru kuchařské práce Gastro Mánes se uskutečnila v Kroměříži na SŠ
hotelové a služeb. Za přípravu předkrmového salátu získaly Veronika Duráková a Klára
Pňakovičová diplom za účast.
•
Soutěž pro žáky oboru kuchařské práce – Město Albrechtice. Úkolem byla příprava
salátu z brambor. Andrea Kmeťová a Jan Gažík získali diplom za účast.
•
Junior carving cup Třebíč - soutěž ve vyřezávání ovoce a zeleniny, na které se Eva
Polášková a Andrea Čimborová umístily v bronzovém pásmu.
•
Tradiční gastronomické soutěže „O Pohár Beskyd“ pořádané v Mostech u Jablunkova se
opětovně zúčastnilo družstvo naší školy ve složení kuchař Miroslav Močigemba, číšníci
Andrea Hlobilová a Martin Dedek a baristka Klára Kanyzová. Naši reprezentanti celou
soutěž vyhráli.
•
Sommelieři se ve školním roce 2011/2012 zúčastnili tradičních odborných sommelierských
soutěží - Trophéé Bohemia sekt, Gastrofestival Ostrava, Brněnský Vánoční pohár
a Těšínská Karafa, kde naši školu úspěšně reprezentovali Petra Budzinská a Jeroným
Bartoš.
Žákyně oboru Číšník-servírka Nikola Švagříková, která úspěšně reprezentovala školu na mnoha
baristických soutěžích, převzala v říjnu 2011 z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje ocenění
nejúspěšnější žák středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/2011.
Ve školním roce 2011/2012 byl žák Přemysl Elšík navržen k ocenění nejúspěšnějších žáků
středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2011/2012. Přemysl Elšík patří
k nejúspěšnějším reprezentantům naší školy.
Naše škola byla v uplynulém období aktivní i při pořádání sportovních akcí pro naše žáky i pro žáky
z dalších ostravských škol.
Sportovní akce organizované naší školou pro žáky ostravských středních škol:
Kopaná: předmětová komise TV organizovala v říjnu roku 2011 čtyři velké fotbalové turnaje.
43
4. října 2011 Základní kolo v kopané skupiny „A“, zúčastnila se 2 družstva.
1.
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba
2.
Gymnázium Matiční, Ostrava
6. října 2011 Základní kolo v kopané skupiny „B“, zúčastnila se 3 družstva.
1.
SPŠ stavební, Ostrava – Zábřeh
2.
SPŠ Zengrova , Ostrava – Vítkovice
3.
SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava
11. října 2011 Základní kolo v kopané skupiny „C“, zúčastnilo se 8 družstev.
Skupina I:
1.
SŠ služeb a podnikání, Příčná, Ostrava – Poruba
2.
SŠ společného stravování, Krakovská, Ostrava – Hrabůvka
3.
SOŠ ochrany osob a majetku, Ostrava
4.
RB SOU autoopravárenské, Zengrova, Ostrava – Vítkovice
Skupina II:
1.
SŠ dopravní a SOU, Moravská, Ostrava – Vítkovice
2.
Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Hasičská, Ostrava – Vítkovice
3.
AHOL SOŠ, Náměstí Jiřího z Poděbrad, Ostrava – Vítkovice
4.
SŠ stavební a dřevozpracující, U Studia, Ostrava - Zábřeh
Naše škola organizovala dne 8.12.2011 oblastní finále středních škol v nohejbalu trojic, účastnilo se
5 škol, zvítězila SPŠ Zengrova, naše mužstvo se umístilo na 3. místě.
Sportovní soutěže a tělovýchovné aktivity, kterých se zúčastnili naši žáci ve školním roce
2011/2012:
30.9.2011 – přespolní běh „B“ běh se konal v Bělském lese, zúčastnilo se družstvo hochů a skončili
na 6. místě mezi patnácti školami;
18.10.2011 – oblastní finále hochů – stolní tenis – jen účast;
13.10.2011 – přebor středních škol skupiny „C“ v basketbalu, zúčastnilo se osm mužstev, naše
mužstvo skončilo na 2. místě ve skupině „B“;
8.12.2011 – florbal hoši, skupina „C“ , zúčastnilo se 9. mužstev, naši zvítězili a postoupili do finále
středních škol;
2.12.2011 – jsme se zúčastnili oblastního finále v házené, hoši + dívky, hrálo se ve 3 skupinách po 4
a naše družstvo nepostoupilo ze skupiny;
15.12.2011 – oblastní finále dívky – florbal – zúčastněno 10 mužstev, děvčata skončili na 2. místě
ve skupině „B“;
21.12.2011 – oblastní finále hoši – florbal – naše škola se umístila na 3. místě v Ostravě;
9.2.2012 – silový čtyřboj – základní kolo skupiny C , hoši a dívky, naši hoši zvítězili, dívky se umístily
na 2. místě;
16.2.2012 – silový čtyřboj „Oblastní finále“, hoši a dívky, hoši 2. místo, dívky 3. místo;
27.2.2012 – Oblastní finále „dívky“ - basketbal, soutěže se zúčastnilo 8 mužstev; naše dívky se
umístily na 3. místě;
24.2.2012 – Starostův pohár – futsal hoši – 3. místo;
15.3.2012 – Slezská open – nohejbal trojic, hala Ostrava – Dubina, 3. místo;
16.3.2012 – stolní fotbal – soutěže se zúčastnilo 5 dvojic žáků naší školy;
44
19.4.2012 – malá kopaná – přebor Ostravy skupiny C, naše družstvo zvítězilo;
10.5.2012 – jsme se zúčastnili oblastního finále v nohejbalu trojic;
17.5.2012 – naše škola pořádala již tradiční turnaj O Čokoládový míč a umístili jsme se na 2. místě.
Sportovní soutěže a aktivity pořádané pro žáky naší školy:
Září – říjen: atletický trojboj pořádaný učiteli TV v hodinách TV.
Listopad: florbalové přebory školy pro sudý i lichý týden.
Prosinec: vánoční sportovní dny pro oba týdny (stolní fotbal, stolní tenis, kopaná, střelba ze
vzduchovky).
Leden: přebor školy v silovém čtyřboji.
Únor: lyžařský kurz konaný na Bílé – Mezivodí. Lyžařský kurz byl nejúspěšnější sportovní akcí za
uplynulý školní rok. (viz příloha č. 6)
Naši žáci se také účastnili Olympiády v českém jazyce a žáci čtyř tříd matematické soutěže
logických úloh a hlavolamů Genuis Logicus. V rámci ekologických aktivit se naši žáci účastnili
projektu Ekopolis a Recyklohraní. Dvě třídy se pod vedením vyučující českého jazyka zapojily do
projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“. Žáci v rámci různých předmětů pracovali s denním
tiskem a psali články do novin na témata zadaná MF Dnes. Naše škola se opět účastnila i projektu
organizace Člověk v tísni – Jeden svět – Příběhy bezpráví a soutěže Mladý průvodce.
8.4. Spolupráce školy s jinými subjekty
•
Dobré jméno školy pomáhala vytvářet i spolupráce s prestižními hotely a restauracemi
v Ostravě při zajišťování odborného výcviku žáků. Ve školním roce 2011/2012 jsme usilovali
o zkvalitnění spolupráce s podnikatelskou sférou při zajišťování OV, navazovali jsme
kontakty s novými provozovnami pro realizaci výuky OV, zajišťovali jsme různé
gastronomické akce včetně výjezdních rautů.
•
Pokračovali jsme a dále rozvíjeli dobrou spolupráci s institucemi a firmami Makro ČR, Vitana
Byšice a.s., Bohemia Sekt a.s. Starý Plzenec, sdružením Unihost, Plzeňským Prazdrojem
a.s., Hospodářskou komorou ČR, Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského
kraje, Asociací kuchařů a cukrářů ČR, kdy se náš UOV Petr Přeček stal kapitánem trenérem juniorského týmu AKC, pobočky pro Moravu a Slezsko, dva žáci naší školy Adam
Wachtarczik a Miroslav Močigemba jsou členy juniorskými týmu, Asociací číšníků ČR,
Českou barmanskou asociací, Asociací hotelů a restaurací ČR, Klastrem CR MSK
a partnerskou školou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Uvedené firmy umožňují žákům školy
exkurze, poskytují své propagační a studijní materiály a zajišťují pro žáky i pedagogické
pracovníky odborné přednášky.
•
Naši učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku se aktivně zapojovali do
činnosti v Moravskoslezské pobočce Asociace číšníků ČR, pracovali v České barmanské
asociaci a Asociaci kuchařů a cukrářů ČR. V CBA máme z učitelů odborného výcviku dvě
zástupkyně Mgr. Hanu Štanglerovou a Ing. Markétu Hourovou, které zde působí i jako
komisařky při odborných soutěžích barmanů, a to jak juniorů, tak i profesionálů.
•
Škola spolupracovala s Hospodářskou komorou ČR při zajištění závěrečných zkoušek
v roce 2012 a při vyhodnocení nejlepších absolventů, kteří získají na podzim 2012 na
základě námi dodaných podkladů Ocenění Hospodářské komory České republiky.
Hospodářská komora České republiky udělila v říjnu 2011 naší škole čestné uznání za
vysokou úroveň praktické přípravy našich žáků.
•
Dalším partnerem při plnění úkolů ve vzdělávání je Školská rada. Ta působí na škole
v šestičlenném složení – dva zástupci jsou z řad zřizovatele, dva z řad rodičů a dva z řad
pedagogických pracovníků. Během roku se členové Školské rady scházeli na plánovaných
schůzkách a vzájemně se informovali o důležitých záležitostech, ve kterých tento orgán
45
rozhoduje nebo je bere na vědomí, tedy především o ekonomické zprávě školy. Na jednání
školské rady byl zván ředitel školy a další členové vedení školy podle programu jednání.
Tabulka: Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání ve školním roce 2011/2012:
Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků:
Počet firem
Dlouhodobě spolupracující firmy
46
Hostinské a restaurační provozovny, ve kterých se uskutečňuje odborný výcvik
žáků oborů kuchař, číšník, cukrář. (Mamaison Imperial Ostrava, Clarion Congress
Hotel Ostrava, Harmony Club Hotel, Eurest, Sodexo, GTH – multicatering a.s.,
Zaječský vinný sklep, Moravská Chalupa, F-club aj.)
20
Cestovní kanceláře a cestovní agentury, ve kterých se uskutečňuje odborná praxe
studentů Služeb cestovního ruchu (CK Vítkovice tours, CK Erli, CA Student
Agency, CK Kovotour Plus)
9
1
Ubytovacích zařízení ve kterých probíhá odborná praxe studentů SCR (Hotel Park
Inn, Hotel Vista, Hotel Jan Maria, Zámek-Zábřeh aj)
Kongresová a informační centra – odborná praxe studentů SCR (Ostravské
výstavy)
Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:
Spolupracující partner
Hlavní oblasti a přínosy spolupráce
Forma spolupráce
Profesní organizace
CBA
Odborné vzdělávání učitelů, komisařů
Workshopy
AKC ČR
Odborné vzdělávání, možnost zapojení do
juniorského týmu AKC
Soutěže odbornosti,
semináře, kurzy
AČ
Odborné vzdělávání
Soutěže odbornosti,
semináře, kurzy
Odborné semináře – vzdělávání
Semináře, kurzy.
Firmy
(jiné formy spolupráce
než zajišťování
praktického vyučování)
Makro
46
Spolupráce při soutěžích odbornosti
Soutěže odbornosti,
exkurze, semináře
Zvýšení finanční gramotnosti žáků
Přednášky
Úřad měst. Obvodu
Ostrava-Jih
Prezentace na veřejnosti, granty z prostředků
města
Soutěže odbornosti
Úřad práce Ostrava
Odborné vzdělávání, prezentace školy na
veřejnosti, besedy pro budoucí absolventy
Rekvalifikační kurzy,
Odbory sociálně právní
ochrany dětí a mládeže
u jednotlivých
městských odborů
Řešení případů rizikového chování
Písemný a telefonický
kontakt s kurátory
sociálních odborů
Policie ČR
Prevence
Přednášky
Krevní centrum FNO
Občanská výchova žáků
Přednášky
Krajská hospodářská
komora
Moravskoslezského
kraje
Spolupráce při ukončování studia –
nominování odborníků k ZZ a MZ. Vydávání
certifikátů HK ČR vynikajícím žákům školy –
zlepšuje uplatnitelnost absolventů na trhu
práce, sociální partner v mobilitních projektech
Leonardo da Vinci
Účast odborníků HK
na aktivitách školy,
vydávání dokumentu
Europass-Mobilta
dodatek k osvědčení
Klokánek
Řešení osobních a sociálních problémů
Konzultace
Pedagogickopsychologická poradna
Postup při řešení problémů
Konzultace, semináře
Renarkon
Prevence
Konzultace, akce pro
žáky, odborné
poradenství
Mediační služba ČR
Dozor nad problémovými (rizikovými) žáky
Konzultace, návštěvy,
kontroly prospěchu,
písemný a telefonický
kontakt
Vitana a.s.
Komerční banka
Další partneři
Stipendia žáků:
Počet udělených
stipendií
0
Firmy poskytující stipendium
Stipendia nabyla udělena
47
brožury pro ZŠ
9. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
•
Ve školním roce 2011/2012 jsme zajišťovali výuku dálkového studia (celkem 7 tříd) pro
obory vzdělání s výučním listem Kuchař a Číšník-servírka a pro obor vzdělání zakončený
maturitní zkouškou Společné stravování.
•
Škola má akreditaci (Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj) jako
Autorizovaná osoba pro uznávání dílčích (nově profesních) kvalifikací v gastronomických
a některých potravinářských profesích.
•
Škola vyhrála výběrové řízení Úřadu práce v Ostravě a zabezpečovala rekvalifikace na
pracovní činnosti příprava teplých pokrmů pro uchazeče vybrané ÚP v Ostravě, v počtu 8.
•
V rámci rozvoje a uplatnění další kvalifikace organizujeme kurzy, jejichž výstupy
jsou certifikáty s celostátní platností. V případě volných míst účast na kurzu nabízíme
i pracovníkům gastronomických provozoven k rozšíření jejich znalostí a dovedností.
•
Škola byla zapojena do projektu UNIV 2 – KRAJE, který pomáhá středním školám
k proměně v centra celoživotního učení.
•
Škola dlouhodobě spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy
především v programu Leonardo da Vinci, který je v rámci programu celoživotního učení
zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání
a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející
nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.
48
10. Výsledky inspekční činnosti
1) Kontroly České školní inspekce
Ve školním roce 2011/2012 na škole nebyla provedena kontrola ČŠI. Poslední kontrola byla
provedena ve školním roce 2010/2011.
2) Kontroly Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje dne 8.11.2011 zahájila kontrolu o dodržování
zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů(dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vyhlášky č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých. ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška č. 410/2005 Sb.).
Kontrola byla zaměřena na rozhodnutí Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě č.j.
HGM/OV-11841/232.2/07 ze dne 3.1.2008 k prodloužení lhůty na zajištění odpovídajícího umělého
osvětlení do 31.10.2010. Škola okamžitě nechala zpracovat projektovou dokumentaci na
rekonstrukci umělého osvětlení a vypracovala investiční záměr o dotaci na rekonstrukci svítidel.
Vzhledem k termínu, který byl uložen KHS, škola ze svých finančních prostředků provedla
rekonstrukci svítidel ve všech třídách. Kontrola zjistila, že ve 3 učebnách výpočetní techniky,
laboratorní cukrárně, laboratorní kuchyni v kabinetech intenzita osvětlení je nevyhovující. Byl
stanoven nový termín rekonstrukce osvětlení ve škole nejpozději do 31.8.2012, tento termín byl
dodržen.
3) Kontrola zřizovatele
Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole ze strany zřizovatele provedena kontrola. Poslední
kontrola zřizovatele byla provedena ve školním roce 2010/2011.
49
11. Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 byla zpracována dle čl. 17,
odst. 2 „Zásad“ schválených usnesením Rady kraje. Součástí této zprávy je výroční zpráva
o hospodaření organizace dle osnovy stanovené odborem školství, mládeže a sportu a rozbory
hospodaření podle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 byla zpracována za období od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 podle platné legislativy a byla projednána na poradách pracovníků školy
22. a 23. února 2012.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizaci za rok 2011 byla projednána Radou školy dne 23. února
2012. Rada školy podrobně projednala hospodaření školy včetně rozborů hospodaření.
Hospodaření školy
Škola dosáhla velmi kladného hospodářského výsledku díky úsporné struktuře z hlediska počtu
zaměstnanců, vlastní úsporou při provozu a doplňkovou činností. Doplňková činnost školy se
orientuje na činnosti související z hlavní činností a to zejména stravování cizích, závodní stravování
a hostinskou činnost, pronájmy nebytových prostor a služeb souvisejících s pronájmy a poskytování
gastronomických služeb a v roce 2011 opět rekvalifikační činností. Hospodaření školy ovlivnilo
zapojení různých forem financování zejména projekty EU a dotace z rozpočtu kraje i obce. Nejvyšší
výdajovou položkou zůstávají mzdové náklady a odvody související. V následující tabulce jsou
přehledně uspořádány náklady, výnosy a hospodářský výsledek.
příjmy a výdaje
v tis. Kč
Příjmy
Celkové příjmy
63 008,56
- z toho poplatky od rodičů
0,00
- příjmy z doplňkové činnosti
5 171,62
- ostatní příjmy
57 836,94
Výdaje
Neinvestiční výdaje celkem
62 610,01
- z toho náklady na platy pracovníků školy
30 861,00
- ostatní osobní náklady
275,00
- zákonné odvody
10 737,76
- výdaje na učebnice a učební pomůcky a
ostatní ONIV
490,24
- stipendia
0,00
- ostatní provozní náklady
Výsledek hospodaření
20 246,01
398,55
Zdroje financování a jejich využití
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, „zřizovatel“, stanovil škole podle § 12 zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závazné ukazatele v oblasti financování, v oblasti
přímých nákladů na vzdělávání na základě § 160, zákona č.561/2004 Sb., v platném znění (přímé
náklady na vzdělávání). Tabulka názorně dokumentuje výši závazných ukazatelů, jejich plnění
a zdroj financování.
50
Vyhodnocení finančních prostředků a plnění závazných ukazatelů v tis. Kč
ZÁVAZNÉ LIMITY R. 2011
LIMIT
Příspěvky a dotace MŠMT
43 565,68
43 531,53
99
Přímé náklady
42 089,00
42 089,00
99
Prostředky na platy pedagogických pracovníků
23 620,00
23 620,00
100
6 966,00
6 966,00
100
OON pedagogických pracovníků
150,00
150,00
100
OON nepedagogických pracovníků
125,00
125,00
100
10 493,00
10 430,93
99
FKSP
306,00
306,83
101
ONIV náhrady
130,00
97,31
75
Přímý ONIV
299,00
392,93
110
Dotace MŠMT
1 476,68
1 442,53
98
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků
1 054,00
1 054,00
100
369,00
369,00
100
8,28
8,28
100
45,40
11,25
25
Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem
8 996,50
8 896,67
99
Provozní náklady MSK
7 146,00
7 146,00
100
ÚZ 0 - z toho: prostředky na ICT
50,00
50,00
100
ÚZ 0 - Prostředky na částečné pokrytí- MZ
10,50
10,50
100
5,00
5,00
100
1 435,00
1 435,00
100
ÚZ 140 - Financování školního psychologa
230,00
230,00
100
ÚZ 339 – Podpora projektů LdV do r. 2012 *
120,00
0,00
X
20,17
x
472,10
482,71
102
62,68
62,68
100
ÚZ 33006- Inovace výuky gastronomie - OPVK*
254,93
225,96
Převod do
r. 2012
ÚZ 33006 -Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy,
projekty OPVK *
154,49
194,07
Čerpáno
z r. 2010
53 034,28
52 910,91
99
886,00
886,00
100
112
110,224
98
Prostředky na platy nepedagogických pracovníků
Zákonné odvody
Zákonné odvody +FKSP
Částečná kompenzace výdajů – společné části MZ
Podpora soc. znevýhodněných romských žáků středních škol
ÚZ 0 – Prostředky na odměny při realizaci přijímacích zkoušek pro
1. kolo přijímacího řízení
ÚZ 205 -Účelové prostředky na odpisy
ČERPÁNO
ÚZ 339 – Podpora LDV převod z roku 2010
Projekty neinvestiční
ÚZ 255 – Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu
Závazný ukazatel – příspěvek na provoz
Odvod z odpisů
Limit zaměstnanců-přepočtený stav
PLNĚNÍ %
Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. Vrácení finančních prostředků se projevilo u dotací na
podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol. Vícezdrojové financování je
v současné době výzvou pro školy. Množství závazných ukazatelů a další projekty, které v této
tabulce nejsou uvedeny, vypovídá o projektovém řízení a financování, což představuje náročnější
práci na přesnost, důslednost a znalost měnících se předpisů a legislativy.
51
12. Závěr
Z výčtu všech výše uvedených akcí i celého průběhu školního roku je zřejmé, že školní rok
2011/2012 byl opět rokem velmi náročným. Bez spolupráce a bez činností překračujících rámec
plnění běžných pracovních povinností zaměstnanců by naše škola nemohla dosáhnout uvedených
výsledků. Všem pracovníkům školy patří za jejich práci ve školním roce 2011/2012 upřímné
poděkování.
V Ostravě-Hrabůvce dne 30. září 2012
Mgr. Pavel Cielecký
ředitel školy
Poznámka:
Všechny jmenované a fotografované osoby souhlasily s uvedením v této výroční
zprávě v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
52
13. Přílohy
Příloha č. 1
Seznam pracovišť odborného výcviku – školní rok 2011/2012
Celkem 46 provozoven, z toho 14 provozoven skupinové výuky (pod vedením UOV) a 32
provozoven s individuální výukou (pod vedením instruktorů OV a s kontrolou rajonových UOV)
SKUPINOVÁ VÝUKA
DK Akord Ostrava-Zábřeh
DPO, provoz ZS Martinov
EUREST - Městská nemocnice O-Fifejdy
Harmony Club Hotel
Clarion Congress Hotel Ostrava
Mamaison Imperial Hotel
Sodexo Vítkovice - Lesík
ŠJ – Krakovská
ŠJ – SPŠCH a G ak. Heyrovského
Cukrárna VIKI
EUREST – Arcelor Mittal
Sanatoria Klimkovice
Hotel VISTA
Restaurace Pod Muzeem
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
53
Restaurace v DKMO
Restaurace Panorama
Krčma U Zvonu
Zaječský vinný sklep
Restaurace U Helbicha
Sport Club
Moravská chalupa
Restaurant Azuro
Restaurace Společenstvo
Restaurace Dvě promile
Restaurace U Prokopa
Interspar Ostrava-Dubina
Restaurant F – club
Restaurant U Jarošů
Restaurant U Lorda
Restaurace Roxbery
Café Au Pére Tranquille
K – Trio
Pivní bar Radegast
Aura restaurant
ŠJ SŠ Elektrotechnická
ŠJ SŠ technická a dopravní,O.-Kunčice
ŠJ SŠ technická a dopravní O.-Vítkovice
Eurest – Severomoravská plynárenská
EUREST Magistrát MO
Restaurace Slunečnice
Restaurace Zámek, O.-Zábřeh
Restaurant Osma
VIKTORIA, pizzerie a restaurace
Dlouhá 100ry
Eurest - Orschach
Korunní restaurant
Příloha č. 2
Zpráva z činnosti školního poradenského pracoviště za školní rok
2011/2012
54
Střední škola společného stravování Ostrava – Hrabůvka,
příspěvková organizace
Ostrava – Hrabůvka, Krakovská 1095
ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO
PRACOVIŠTĚ
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
55
ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 pracovaly členky školního poradenského pracoviště v souladu se
Školským zákonem ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném
a jiném vzdělávání s účinností od 1. ledna 2005. Při své činnosti uplatňovaly vyhlášku č. 72/2005 Sb.
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února
2005 a dále vyhlášku 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro práci využívaly doporučené publikace
uvedené v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední
školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 201/2012 (č.j.: 2198/2011-20). Plnily úkoly
pedagogického poradenství tak, jak byly stanoveny v plánech činností pro jednotlivé sekce.
Výchovná poradkyně se realizovala především v oblasti výchovy, vzdělávání a kariérového
poradenství, soustředila se na posílení motivace žáků ke studiu a k dalšímu vzdělávání. Výchovná
poradkyně řídila v průběhu školního roku výchovné komise, navrhovala výchovná opatření. Kromě
toho pokračovala na inovaci agendy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školní metodička prevence své působení zaměřila v souladu s aktivitami školního poradenského
pracoviště na oblast školního selhávání a prevence výskytu sociálně patologických jevů.
Minimální preventivní program na školní rok 2011/2012 byl vypracován v září 2011. Při jeho tvorbě
a realizaci se řídila dokumenty a Metodickými pokyny MŠMT z oblasti prevence rizikového chování
dětí a mládeže. Při preventivní činnosti ve škole uplatňovala následující strategie a metodické pokyny:
• Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT
na období 2009-2012.
• Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na
období 2009-2013.
• Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018.
• Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011-2014.
• Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance,
• č.j.: 14 423/1999-22.
• Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi
žáky škol a školských zařízeních č.j.: 24 246/2008-6.
• Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování,
prevenci a postihu záškoláctví č.j.: 10 194/2002-14.
• Spolupráce předškolních zařízení škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při
vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané,
č.j.: 25 884/2003-24.
• Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: 11 691/2004-24.
• Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005.
• Usnesení vlády ČR č. 1139/2008 k Národní strategii prevence násilí na dětech v České
republice na období 2008 – 2018.
• Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č.j.: 21291/2010-28.
Primární prevence ve školním roce 2011/2012 byla zaměřena na plnění cílů Dlouhodobé školní
strategie 2008-2012 - vytváření příznivého školního klimatu, rozvíjení pozitivních vztahů, zlepšování
komunikačních dovedností mezi pedagogy, žáky, vedením školy a rodiči žáků. Součástí primární
prevence ve školním roce bylo řešení problému záškoláctví a snižovaní nárůstu omluvené
i neomluvené absence při studiu a také snižovaní počtu žáků, kteří předčasně odcházejí
z počátečního vzdělávání.
Školní psycholožka zaměřila svou aktivitu na průběžnou práci s žákovskými kolektivy, především na
jejich nápravu, zajišťovala krizovou intervenci pro jednotlivce včetně zvládnutí krizových životních
56
situací a jejich následného řešení. Během individuálních konzultací nabízela žákům možné techniky
a hygienu učení a spolupracovala s psychologickou poradnou při zajišťování potřebných dokumentů
pro zařazení žáků do E oboru.
Snahou školního poradenského pracoviště bylo zapojit do problematiky prevence celý pedagogický
sbor. Školní poradenské pracoviště rozvíjelo spolupráci a pozitivní vztahy se žáky, učiteli i rodiči.
Součástí primární prevence bylo navázání kontaktu a spolupráce s rodiči žáků prvního ročníku. Na
úvodních třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s náplní činnosti školního poradenského
pracoviště. Byly jim sděleny konkrétní kompetence a konzultační hodiny a forma navázání kontaktu
a spolupráce s pracovnicemi školního poradenského pracoviště i mimo dobu konzultačních hodin.
Zákonní zástupci byli seznámeni s riziky, které mohou ohrožovat jejich děti, byli ujištěni o případné
pomoci školy rodičům. Spolupráce zákonných zástupců a školy byla rozvíjena kromě individuálních
konzultací a pohovorů se členkami školního pracoviště také formou pohovorů s třídními učiteli v době
třídních schůzek, popř. na výzvu třídního učitele. Se členy pedagogického sboru se zákonní zástupci
setkávali na gastronomických soutěžích a výstavách pořádaných školou, během Dnů otevřených dveří
nebo při praktické části závěrečných a maturitních zkoušek.
KONZULTAČNÍ ČINNOST A VÝCHOVNÉ KOMISE
Ve školním roce 2011/2012 byly vedeny pracovníky školního poradenského pracoviště pohovory se
žáky a jejich zákonnými zástupci nebo individuálně. Škála důvodů byla různorodá. V loňském školním
roce se požadavky na psycholožku soustředily do těchto oblastí:
• Osobní poradenství žákům s problémy s partnerstvím - od problematického partnera, který se
choval násilně až po nejistotu ve vztahu, případně podpora pro nalezení partnera a osobní
rozvoj, jak řešit samotu.
• Poradenství rodičům – kariérové, tak i pokus o zprostředkování domluvy o dělbě domácích
povinností, jak se připravit na maturitu.
• Kontakty na zdravotnické zařízení od nacházení kontaktů na gynekologa po zprostředkování
psychiatrické péče.
• Podpora nadaného žáka, jehož osobnostní vzorce chování by mohly být brzdou jeho kariéry –
pokus o zrcadlení toho, jak jeho chování působí na druhé a jak by mohla vypadat jeho
korekce.
• Sociální problémy s bydlením, kontakty na ubytovny pro lidi bez domova, zjišťování podmínek
pro možnost bydlení, včetně finančního poradenství (jak získat peníze a jak s nimi zacházet).
• Problémy vzniklé z bezbřehého zveřejňování osobních údajů na sociálních sítích a následné
konflikty, když si komentáře přečte ten, komu nebyly určeny.
• Agresivní chování a řešení sporů fyzickou agresí - pokus o zprostředkování vhledu, proč
fyzickou agresi nelze používat (vzhledem k tomu, že v rodinách je používána běžně, možná
dost problematický, nicméně aktérky se znovu agrese nedopustily).
• Problémy s učením a nesoustředěním díky sociální ostrakizaci ve třídě.
• Obecné případy náznaků počátků šikany – pokus naučit oběti reagovat tak, aby další šikana
nebyla pro agresory zajímavá, protože se oběti zjevně psychicky nedotýká.
Z pohovorů a konzultací se školní metodičkou prevence vyplynulo, že nejčastěji docházelo
k porušování školního řádu v souvislosti s užitím tabákových výrobků v budově školy a v přilehlých
prostorách. V opakovaných případech byli informováni zákonní zástupci žáka a byla udělena
výchovná opatření. Školní metodička řešila případy žáků, kteří navštívili výuku pod vlivem alkoholu.
Jednotlivé případy byly šetřeny a bylo zjištěno, že žáci požili alkohol v budově školy, v době výuky.
Zákonní zástupci žáků byli informováni o porušení školního řádu a třídní učitel navrhl pedagogické
radě, aby byl těmto žákům udělen snížený stupeň z chování. I v tomto školním roce byl zaznamenán
na škole výskyt OPL (omamné a psychotropní látky). Školní metodička prevence řešila čtyři případy
užití návykové látky (marihuany). Ve všech případech se šetřením užití OPL potvrdilo. Zákonní
zástupci žáků byli informováni o důvodném podezření zneužití návykové látky a také jim byla
nabídnuta poradenská pomoc ze strany školy.
Přestože nebyl řešen žádný případ šikany, třídní učitelé častěji řešili nevhodné chování žáků (slovní
napadení, zvýšenou agresivitu, nerespektování pravidel slušného chování, vulgární vyjadřování,
neochotu dodržovat pravidla ŠŘ). Školní metodička prevence řešila přestupky týkající se nevhodného
a agresivního chování ve škole i na odborném výcviku. Případy agresivního chování byly řešeny při
57
individuálním pohovoru žáka s třídním učitelem a školním metodikem prevence, v závažnějších
případech byli k jednání pozváni i zákonní zástupci.
V průběhu školního roku se uskutečnily výchovné komise s 68 žáky (z celkového počtu žáků bylo 39
z prvního ročníku), na které byli přizváni také zákonní zástupci neplnoletých žáků, popřípadě žáci
plnoletí. Opakovaná jednání proběhla se třemi žáky, kteří nebyli ochotni dodržovat pravidla školního
řádu týkající se omlouvání nepřítomnosti ve výuce nebo nedokázali dodržovat pravidla chování na
pracovišti. Kontakt se zákonnými zástupci nebo s plnoletými žáky, kteří nedocházeli do výuky a řádně
nezdůvodnili absenci, byl navázán prostřednictvím Oznámení o neomluvené absenci. Tato Oznámení
byla napsána a odeslána třídními učiteli. Oznámení jsou průběžně zakládána do agendy VP a při
svolání výchovné komise je počet Oznámení uváděn v zápisu z VK. V kontaktu se sociálními kurátory
a pracovníky odborů sociální a právní ochrany dětí a mládeže příslušných městských obvodů byli
v průběhu roku především třídní učitelé a školní psycholožka.
Nejčastější důvody svolání výchovných komisí:
• neomluvená absence,
• opakované a kumulované porušování pravidel školního řádu,
• nevhodné chování k vyučujícím,
• nevhodné chování a vulgární vyjadřování ve škole a na pracovišti odborného výcviku,
• projevy agresivního chování ke spolužákům,
• kouření v prostorách školy nebo na odborném výcviku,
• zneužití návykové látky (marihuana, alkohol) v průběhu vyučování nebo před akcí
organizovanou školou,
• krádeže, podvodné jednání, vandalismus.
Závěry jednání výchovných komisí a přijatá výchovná opatření byla různá. Ve 29 případech bylo
výchovnou komisí, popř. pedagogickou radou navrženo a následně zahájeno správní řízení ve věci
podmíněného vyloučení žáka ze školy nebo ve věci vyloučení. Z celkového počtu žáků, se kterými
bylo zahájeno správní řízení, bylo 17 žáků z prvního ročníku. Skutečně vyloučeni byli pouze čtyři žáci.
Ostatní žáci a jejich zákonní zástupci podali v průběhu správního řízení žádost o ukončení studia na
vlastní žádost a správní řízení ve věci vyloučení bylo zastaveno nebo studia zanechali (neomluvená
absence). Ostatní jednání výchovných komisí končila návrhem na snížený stupeň z chování na konci
klasifikačního období, návrhem na důtku ředitele školy nebo třídního učitele, popřípadě domluvou.
Bohužel, i přes veškerou snahu pracovníků školního poradenského pracoviště, se nedařilo účelně
bojovat se záškoláctvím žáků. Z tohoto důvodu byla v průběhu druhého pololetí navržena strategie
postupu pro eliminaci záškoláctví. Základem strategie je důsledná kontrola a evidence docházky žáků,
včasná informovanost třídních učitelů o absenci žáka na pracovišti odborného výcviku a následné
oznámení neomluvené nepřítomnosti příslušnému odboru sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Na
přípravě strategie spolupracovalo s vedením školy také školní poradenské pracoviště.
Z dalších řešených případů jednoznačně vyplynulo, že projevy agresivního chování žáků vůči učitelům
a neochota dodržovat pravidla školního řádu ve výuce nabírají na intenzitě i četnosti. Situace byla
kritická především ve dvou třídách prvního ročníku. Situace byla pro většinu vyučujících natolik
neúnosná, že bylo nutné provést v daných třídách šetření podle předem pevně stanoveného plánu.
Šetření se zúčastnili všichni vyučující daných tříd (zpracování charakteristiky třídy, sestavení
harmonogramu hospitací, vzájemné hospitace, zpracování hospitačního záznamu, sociometrické
šetření SORAD, vyhodnocení získaných údajů, výchovné komise a přijetí výchovného opatření,
náprava vztahů ve třídě). Ve školním roce 2011/2012 se na výchovných komisích projednávalo
výrazně více přestupků proti školnímu řádu než v loňském školním roce (o 28 více) a vyšší byl i počet
zahájených správních řízení o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy (o 11 více).
Východisko nevidíme pouze v represivních opatřeních, ale především v efektivnější motivaci žáků ke
studiu prostřednictvím účelně zvolených postupů ve vzdělávání, které odpovídají individuálním
možnostem žáků. Jsme toho názoru, že se proškolením učitelů v alternativních způsobech výuky
zlepší sociální klima ve třídách a žáci budou ke vzdělávání přistupovat aktivněji. Jednou z možných
58
cest ke zlepšení situace v oblasti výskytu sociálně patologických jevů je důslednost učitelů při
vyžadování dodržování pravidel školního řádu. Stejně jako v minulém školním roce navrhujeme, aby
třídní učitelé aktivněji zjišťovali příčiny vysoké omluvené i neomluvené nepřítomnosti svých žáků, a to
dříve, než je svolána výchovná komise. Z přehledu činnosti školní psycholožky za loňský rok vyplývá,
že je nutná aktivnější spolupráce s třídními učiteli, protože ve chvíli, kdy jsou žáci za psycholožkou
odesláni, bývají jejich problémy vyhrocené, trvaly dlouho a jsou obtížně ovlivnitelné. Role třídního
učitele je nezastupitelní při včasné detekci problematické třídní atmosféry. Zpočátku to bývají dva až
tři jedinci, ke kterým se však postupně přidávají další, ostatní žáci, kteří se chtějí vzdělávat, se
stáhnou, aby na sebe neupozorňovali, a v celé třídě vznikne klima, ve kterém se velmi obtížně učí
a zbytečně vyčerpává všechny vyučující. Stejně je role třídního učitele nezastupitelná pro kontakt se
zákonnými zástupci. Další oblastí, kde je nutná intervence, je pohyb žáků na sociálních sítích
a nedodržování základních bezpečnostních pravidel. Běžně znají hesla ke svým e-mailovým
schránkám, občas to někdo zneužije. Běžně každý kousek svého života vystavují na facebooku
a neumí a nechtějí třídit jakkoliv své „přátele“, soutěží v tom, kdo jich bude mít víc. Když pak zjistí, co
všechno o sobě vystavili a chtěli by to zrušit, neumí to. Proto je nutné ve spolupráci s učiteli
informatiky zpracovat metodiku prevence pro uživatele sociálních sítí a pokračovat v osvětě.
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI
Při zjišťování aktuálního stavu u problémových žáků během přípravy na jednání s rodiči a žáky jsme
využívali možnosti spolupráce s dorostovými i odbornými lékaři, sociálními kurátory, pracovníky
odborů sociální a právní ochrany dětí a mládeže příslušných obvodů, s dětskými domovy
a výchovným ústavem a Pedagogicko – psychologickou poradnou v Ostravě – Zábřehu. I v tomto
školním roce jsme spolupracovali formou telefonických či osobních konzultací také s probační
a mediační službou ČR. Tato instituce zajišťuje dohled nad žáky, kteří páchali trestnou činnost. Dále
jsme spolupracovali s Policií ČR a institucemi, které poskytují pomoc v krizových situacích.
KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Ve školním roce 2011/2012 byla již od září věnována pozornost kariérovému poradenství. Tento
termín byl zvolen v souvislosti s tréninkovým termínem Národně srovnávacích zkoušek. Naším cílem
bylo včas informovat zájemce, aby se mohli na zkoušky odpovědně připravit. Žáci posledních ročníků
byli seznámeni s obsahem a významem NSZ, byli informováni o příslušných webových stránkách.
V průběhu celého školního roku měli tito žáci možnost osobní konzultace při výběru a přihlašování na
vysoké nebo vyšší odborné školy. Na žákovské nástěnce byly zveřejňovány inzerce na služby
vzdělávacích středisek a agentur, které nabízely přípravu k přijímacím zkouškám i ke společné části
maturitní zkoušky. Celkem se ke studiu na VŠ hlásilo 24 žáků z celkového počtu 49 žáků
v absolventském ročníku, z toho bylo přijato 17. Dva žáci nemohli na VŠ nastoupit, protože nesplnili
požadavky maturitní zkoušky.
Mezi žáky, kteří projevili zájem o další vzdělávání, převládal opět zájem o Slezskou univerzitu
v Opavě, Vysokou školy báňskou v Ostravě, stejně tak i o studium na Ostravské univerzitě. Žáci si
vybírali obory příbuzné s oborem v počátečním vzdělávání. Jeden žák z oboru Služby cestovního
ruchu splnil kritéria přijímacího řízení na vysokou školu ve Velké Británii (obor personalistika).
V součinnosti s vyučujícími, kteří byli zapojeni do projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků
k realizaci kurikulární reformy“ CZ.1.07/1.3.05/11.0026 a v daném školním roce pracovali na
udržitelnosti projektu, byly v návaznosti na průřezové téma Člověk a svět práce ve všeobecně
vzdělávacích i v odborných předmětech uplatňovány možnosti, které nabízí kariérové poradenství
a trénink klíčových kompetencí žáků. Ve vyučovacích hodinách byly realizovány výukové metody,
které prohlubují klíčové kompetence našich budoucích absolventů a postupně se stávají nedílnou
součástí výuky. Cílem pedagogů je připravit žáky na vstup na trh práce a reagovat na potřeby
potenciálních zaměstnavatelů. Důraz byl kladen také na kariérové rozhodování, práci s informačními
zdroji a vedení žáků k celoživotnímu učení. Do výuky byly zařazovány kromě klasických vyučovacích
metod i moderní didaktické postupy, které žáky aktivizovaly a pozitivně působily na rozvoj klíčových
kompetencí. Byly to především sociálně psychologické hry, řešení případových studií a modelových
situací, nácvik prezentací, didaktické metody pro evokaci, uvědomění a reflexi žáků. Do výuky byly
zařazovány v souladu s probíraným učivem podle tematických plánů a školních vzdělávacích
programů daného ročníku se snahou dodržení principů efektivního plánování učení se žáků.
59
TÉMATA PRIMÁRNÍ PREVENCE VE VÝUCE
Základ primární prevence pro školní rok tvořily vyučovací hodiny zapracované do tematických plánů
všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů navazující na ŠVP. V předmětech Občanský základ,
Společenskovědní základ, Dějepis, Jazyk český a literatura, Tělesná výchova, Komunikace ve
službách, Ekonomika, Potraviny a výživa, Dějiny kultury byly nastoleny a řešeny otázky, které
souvisejí s projevy rizikového chování u dětí a mládeže nejen ve škole. Prevence ve vyučovacích
hodinách byla zaměřena na témata, která se zabývají problematikou vztahů a komunikace v kolektivu,
šikany, poruch příjmu potravy, světa médií, závislostí a záškoláctví. Vyučující používali různé metody
a formy práce se žáky tak, aby byly přizpůsobeny věku a jejich studijnímu zaměření. Využívali tradiční
metody práce (výklad), nové metody, samostatné práce žáků - slohové práce na dané téma, tvorbu
dotazníků, autoprezentací, referáty, práce s literárním textem, práce s internetem, práce ve dvojicích
nebo ve skupině, sociálně psychologické hry ve vyučovací hodině a na školním výletě, diskuze
a besedy, exkurze a poznávací výlety, práce s výukovými programy na DVD, videoprojekce, sportovní
soutěže a turnaje, prezentace výrobků žáků na gastronomických výstavách. Pro úplný přehled je
uvedeno zařazení preventivních témat v jednotlivých předmětech a ročnících:
Péče o zdraví
1. ročník OZ, SVZ, TV
Vliv prostředí na člověka
1. ročník OZ, SVZ, KS, D
Životní styl
1. ročník OZ, KS, SVZ
Mezilidské vztahy
1. 2. ročník OZ, KS, SVZ
Sebepoznání a sebevýchova
1. ročník OZ, KS, SVZ
Potřeby a jejich uspokojování, sociální status
1., 2. ročník KS, Ek, SVZ
Pracovní výkon, zátěž a regenerace
2., 3. ročník OZ, Ek, TV
Kvalifikace, rekvalifikace, celoživotní učení
3. ročník Ek, OZ, SVZ
Pozitivní využití volného času
1., 2. ročník OZ, KS, PV, SVZ
Kultura a znaky kultury
1., 2. ročník OZ, SVZ, D, DK, JČ
Politické ideologie
1., 2. ročník OZ, SVZ, D
Multikulturní výchova
1., 2. ročník OZ, SVZ, D
Projevy rasismu a xenofobie
2. ročník OZ,SVZ
Závislosti a jejich vliv na destrukci osobnosti
1. ročník OZ, SVZ, KS, PV
Kriminalita mládeže
1. ročník OZ, SVZ
Mediální výchova
1. ročník OZ, SVZ
Je potěšující, že vyučující zařadili problematiku rizikového chování do svých vyučovacích předmětů
a svou aktivitou a nápady poskytli žákům a studentům spoustu zajímavých informací z oblasti
prevence.
PÉČE O ŽÁKY SE VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Stejně jako v minulých letech byla věnována pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
V případě naší školy to jsou žáci, u kterých byly diagnostikovány specifické poruchy učení a chování
nebo snížený intelekt, popřípadě byla PPP doporučena tolerance a zohledňování při hodnocení
žákovských výkonů. Ve školním roce 2011/2012 bylo na naší škole v oborech vzdělání Kuchař,
Číšník, Kuchař-číšník pro pohostinství, Gastronomie, Cukrář, Společné stravování 51 žáků, kteří
předložili doklad o odborném vyšetření na PPP. U některých žáků nebyl doklad aktuální, přesto byli
tito žáci evidováni a učitelé při hodnocení zohledňovali jejich výkony a chyby specifického charakteru.
Počet evidovaných žáků se v posledních letech nijak výrazně nemění.
Výše uvedený výčet se netýká evidovaných žáků oboru Stravovací a ubytovací služby. Žáci se
zdravotním znevýhodněním oboru Kuchařské práce jsou evidováni odděleně. Ve třídách tohoto oboru
je min. 75% žáků zařazeno do systému speciálního vzdělávání. Důvodem pro zařazení těchto žáků do
režimu speciálního vzdělávání byla především diagnostikovaná mentální retardace. Fluktuace žáků
oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby je velmi vysoká a počty evidovaných žáků se v průběhu
školního roku mění. Díky intervenci a důslednosti vedení školy při přijímacím řízení jsou problémy se
získáváním dokladu o zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání méně frekventované.
Spolupráce s rodiči těchto žáků však stále nedosahuje očekávané úrovně, zejména co se týká
dohledu zákonných zástupců nad docházkou žáků do vyučování a na odborný výcvik.
60
Cílem ŠPP je všem znevýhodněným žákům pomoci co nejefektivněji, proto je tato problematika
ošetřena osobní účastí VP na předmětových komisích jednotlivých předmětů, kde je členům PK
předkládán aktualizovaný seznam evidovaných žáků a koordinovány postupy při jejich vyučování
a hodnocení. Ve školním roce 2011/2012 pokračovaly práce na inovované evidenci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a pro vyučující byla konkretizována doporučení z odborných
posudků a zpráv. Ve školním roce 2011/2012 byl seznam žáků včetně doporučených postupů
aktualizován v každém čtvrtletí. Integrace žáků a studentů se speciálními potřebami probíhá podle
zákona č. 73/2005 Sb. a jsou dodržována doporučení PPP.
ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE
• Mgr, Ilona Černovská a Mgr. Jolana Číhalová pokračovaly v rámci projektu Moderní škola
v sebezkušenostním výcvikovém kurzu s akreditací MŠMT č.j. 11867/2011-25-261
v rozsahu 80 hodin. Ve dnech 4. – 6. 11. 2011 bylo řešeno téma Vývojová psychologie,
šikana. Dne 1.3. a 12. 4. 2012 Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace
organizačních forem metod výuky – Evropa škole, škola Evropě.
• 31. srpna 2011, Prevalis – Krizová intervence v prostředí ZŠ, rozsah 8 hodin, téma: agresivita
ve školním prostředí, žák - rodič (Mgr. Ilona Černovská).
• 5. 10. 2011 Konference „Zavádění MUP do výuky“ Multimediální učební pomůcka (MUP) „Česká společnost v novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“
(Mgr. Hana Strádalová)
• 21. 10. 2011, Policie ČR, vzdělávací akce v rozsahu 4h – „Nebezpečí v sociálních sítích“ –
informace začleněny do výuky ZSV (nebezpečí internetu, nebezpečí sociálních sítí, závislosti
způsobené elektronickou komunikací, kyberšikana).
• v listopadu 2011 dokončila Mgr. Hana Strádalová kvalifikační doplňkové studium pro
výchovné poradce v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením „Program pro kvalifikované
výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP“ (dopis o povinnosti doplnění
kvalifikace MŠMT č.j.: 4734/2009 – 25). Studium pro výchovné poradce se speciálně
pedagogickým vzděláním bylo organizováno v rozsahu 40 vyučovacích hodin přímé výuky.
• 3.- 4.12.2011 pracovní workshop vývojářů v rámci projektu Kompetence pro život (rozvoj
klíčových kompetencí žáků v návaznosti na ŠVP), Hotel Duo, Horní Bečva (Mgr. Hana
Strádalová)
• 16.1.2012 se uskutečnilo školení všech pedagogů SŠSS v rozsahu 3 vyučovacích hodin
s názvem Specifické poruchy učení. Školení proběhlo formou sborovny za účasti lektorky
z PPP Ostrava-Zabřeh Mgr. Miroslavy Bednářové. Program byl sestaven z dvou částí.
Společná část byla věnována seznámení pedagogů s terminologií a s§ 16 ŠZ – Vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále byly řešeny povinnosti učitelů v návaznosti
na danou legislativu a symptomatologie SPU. Následovala speciální část pro zájemce,
především z řad učitelů JČ a CJ na téma Hodnocení maturitní zkoušky žáků s PUP (posudek
k uzpůsobení podmínek pro konání MZ).
• 13.1.2012 „Testologie ve společenskovědních předmětech“ (DVPP, 8h, akreditace MŠMT ČR:
18 381/2011-25-417) – Mgr. Hana Strádalová, Mgr. Petra Radková.
• 3.4.2012 proběhla na naší škole akce Pedagogické minimum pro instruktory OV, kde
přednesla Mgr. Hana Strádalová prezentaci na téma Osobnost žáka a problematika
porušování Školního řádu na SŠSS.
• 22.6.2012, konference na téma: Rozvoj kompetencí žáků a studentů v českých a zahraničních
školách, Seminární centrum AKADEMIE , realizovaná v rámci projektu „SOcial Skill Trainer –
New Qualification for European Teachers (SOS.NET)“. Projekt č. 510005-LLP-1- 2010-1-BGCOMENIUS-CMP (Mgr. Hana Strádalová).
• Školení učitelů odborného výcviku, které bylo zaměřeno na problematiku návykových látek na
pracovišti. UOV byli seznámeni s postupem, jak řešit případ žáka, který je důvodně podezřelý
z užití návykové látky na odborném výcviku Mgr. Ilona Černovská).
PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Na organizování uváděných aktivit s cílem snížit výskyt rizikového chování žáků a podpořit
kariérové rozhodování budoucích absolventů se kromě pracovníků školního poradenského
pracoviště podíleli také ostatní vyučující.
61
•
•
•
•
•
Ve školním roce 2011/2012 všechny první ročníky absolvovaly jednodenní adaptační aktivity
pod vedením školního metodika prevence Mgr. Ilony Černovské a vyučujícího tělesné výchovy
Mgr. T. Lichnovského. Třídní učitelé, kteří se účastnili aktivit se svou třídou, byli proškoleni
školní metodičkou prevence v přípravném týdnu. Adaptační aktivity se uskutečnily mimo areál
školy na hřišti TJ Sokol Hrabová. Adaptační aktivity proběhly od 2.9.2011 do 15.9.2011 a byly
financovány z prostředků školy. Celkem se programu zúčastnilo deset tříd (261 žáků).
Program adaptačních aktivit byl sestaven tak, aby pomohl plnit cíle Minimálního preventivního
programu a Dlouhodobé školní preventivní strategie. Byl zaměřen na vytvoření příznivého
klimatu v nově vznikajícím kolektivu a na předcházení rizikových projevů chování ve škole
i mimo školu.
V měsíci říjnu se žáci druhých ročníků zúčastnili preventivního programu BuĎ OK – Droga a já
v Renarkonu. Tohoto programu se zúčastnilo devět tříd (178 žáků). Program byl třídními
učiteli i samotnými žáky hodnocen kladně.
V dubnu proběhla v Kulturním centru Poruba přednáška na téma Poruchy příjmu potravin.
Organizátorkou akce byla Mgr. A. Tošková. Za doprovodu Mgr. Z. Vandrolové a Mgr.
J. Hrušky se programu zúčastnilo pět tříd (82 žáků).
Účast na sportovních akcích v rámci školy mezi třídami, na soutěžích mezi středními školami
po celý školní rok zajišťovali Mgr. T. Lichnovský, Mgr. J. Číhalová, Mgr. L. A. Foldýnová
a Mgr. I. Černovská.
Sportovní aktivity a kondiční přípravu žáků, pravidelně v odpoledních hodinách
vedla Mgr. J. Číhalová.
DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ
• 10.11.2011 dokumentární film v kině Art „Generace singles“, celkem 47 žáků a 2x doprovod.
Zúčastnili se žáci tříd Č3B, SCR3, ČKM4, NS2. Film režisérky Jany Počtové vznikl
v koprodukci HBO a nezávislého producenta Filipa Čermáka jako součást cyklu „BEZ
CENZURY“. Ve filmu se objevily výpovědi lidí do 35 let, kteří nežijí v páru. Autoři hledali
příčiny tohoto stavu. Touha po svobodě a nezávislosti nebo neschopnost najít partnera?
Přesto, že ve filmu nakonec nevystoupili distributory slibovaní sociologové a psychologové
a chyběl vědecký pohled, na žáky film hodně zapůsobil a rozpoznali vazby na
společenskovědní předměty a do vyučovacích hodin si odnesli mnoho námětů k diskusi.
(Organizačně zajistila Mgr. Hana Strádalová)
• V týdnu 19.-23.3.2012 návštěva Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech „Jeden svět na školách“, který navštívilo 6 tříd (NS1, NS2, CU3, ČKM3, SCR3,
SCR4). Žáci shlédli filmy „Kdo zabil Natašu?“ „Nedáme se umlčet!“ „Holky v ringu“ a „Pod
sluncem tma“. Jako každoročně, shlédnuté dokumenty žáci pozitivně oceňovali a vybraná
problematika navazovala na probírané učivo daného školního roku. Především se jednalo
o problematiku dodržování lidských práv a síle médií při zrodu občanské společnosti. Aktivitu
koordinovala Mgr. Markéta Kulhánková a Mgr. Hana Strádalová.
• V týdnu od 16. do 20.4.2012 proběhl MFF TUR Ostrava. Vybrané třídy za doprovodu učitelů
navštívily projekce filmů, které se týkaly udržitelného rozvoje a úzce navazovaly na učivo
Člověk a společnost. Zorganizovala Mgr. Ing. K. Salamonová.
.
ZÁVĚR
Za členy školního poradenského pracoviště děkuji vedení školy za to, že oceňuje naši práci
a podporuje nás v aktivitách, které souvisí s činnostmi poradenského pracoviště na škole.
V Ostravě-Hrabůvce dne 31.8.2012
Zpracovaly: Mgr. Hana Strádalová, Mgr. Ilona Černovská, PhDr. Iva Jašková
62
Příloha č. 3:
Zpráva o činnosti ICT koordinátora za školní rok 2011/2012
63
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zpráva o činnosti ICT koordinátorů
za školní rok 2011/2012
Zpracoval: Ing. Marian Vráblik, Mgr. Pavel Viskup
V Ostravě 31. srpna 2012
64
1. Žádosti o dotace a čerpání účelově určených finančních prostředků státního
rozpočtu v rámci SIPVZ ve školním roce 2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 byly žádosti o dotace účelově určených finančních prostředků státního
rozpočtu v rámci SIPVZ nadále pozastaveny.
2. Školení pedagogických pracovníků školy
Ve školním roce 2011/2012 ICT koordinátor zprostředkoval počítačové kurzy pro pedagogy zdarma,
které realizovalo Středisko vzdělávání VŠB-TUO v rámci projektu ESF pro Moravskoslezský kraj.
19 učitelů se zúčastnilo Školení práce s interaktivní tabulí, 3 učitelé kurzu MS PowerPoint 2007,
1 učitel kurzu Práce s digitální fotografií, 1 učitel kurzu PhotoShop (bodová grafika) a 1 učitel kurzu
MS Excel. Školení práce s interaktivní tabulí probíhalo na naší škole, všechny ostatní kurzy probíhaly
ve VŠB-TUO v Ostravě-Porubě.
Školení se zúčastnilo celkem 25 učitelů, z toho 2 učitelé odborného výcviku. Tyto kurzy jsou
akreditovány v rámci DVPP a byly zcela zdarma.
3. Výukový software
Aktivně byl ve třech učebnách výpočetní techniky využíván při výuce dříve zakoupený výukový
software, především pak Multimediální učebnice Obsluha PC snadno a rychle + Microsoft®
Windows® XP, Interaktivní výuka Microsoft® Word, Multimediální učebnice Microsoft® Excel
a výukový CD-ROM Word a Excel v příkladech. Tento výukový software byl využíván během celého
školního roku 2011/2012 v předmětu Informatika.
Ve velké učebně výpočetní techniky – č. 212 se navíc využívaly zakoupené výukové programy
Dějepis a Mount Blue - Výuka psaní na klávesnici.
Ve třech jazykových multimediálních učebnách se během celého školního roku 2011/2012 aktivně
pracovalo s výukovým programem SMART Board, SMART Notes a s programy a slovníky pro výuku
cizích jazyků. Vyučující zde také využívali svépomocně připravené lekce s využitím interaktivních
tabulí a další IKT.
Rovněž byl ve výuce využíván výukový software, zhotovený vyučujícími školy svépomocí, jako např.
Multimediální učebnice informatiky, nebo software zhotovený vyučujícími v rámci projektů SIPVZ, jako
Multimediální učebnice odborných předmětů pro obory Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník a Multimediální
učebnice odborných předmětů pro obor Stravovací a ubytovací služby.
4. Hardware
Ve školním roce 2011/2012 bylo mimo jiné nakoupeno pro výuku a potřeby učitelů několik notebooků
a projektorů.
Všechny nově nakupované notebooky byly pořizovány včetně operačního systému Microsoft Windows
7 / Windows XP a kancelářského software Microsoft Office 2007 / XP.
Vyučujícím je k dispozici, mimo PC v kabinetech, celá řada notebooků a přenosný projektor pro využití
při výuce, dále 10 pevně nainstalovaných projektorů s PC nebo notebooky.
V kabinetech učitelů a v tiskových místnostech na obou patrech školy byly využívány černobílé
a barevné laserové tiskárny. Ve sborovně byla plně využívána barevná laserová
kopírka/tiskárna/skener, která byla k dispozici všem učitelům.
ICT koordinátoři mají ve svých kabinetech k dispozici PC s LCD monitory, notebook, vše s OS MS
Windows XP a MS Windows 7, MS Office 2007, dalším potřebným software, což jim umožňuje spolu
s barevnými laserovými tiskárnami a další IKT plnit stanovené úkoly.
Během školního roku 2011/2012 bylo aktivně všemi vyučujícími, žáky a zaměstnanci školy využíváno
internetového připojení o rychlosti převyšující 1 Gbit/s.
65
•
Učebny výpočetní techniky
Ve školním roce 2011/2012 byly plně další rok v provozu tři učebny výpočetní techniky, z toho dvě
učebny č. 202 a 222, jsou vybaveny každá 16 PC s LCD monitory, OS Windows XP, MS Office 2003,
dalším potřebným software a monochromatickými laserovými tiskárnami. Třetí učebna č. 212 byla ve
školním roce 2011/2012 využívána pro výuku celé třídy s využitím IKT. Je vybavena 29 PC s LCD
monitory, OS Windows XP, MS Office 2003, dalším potřebným software, všechny s připojením na
internet, dále projektorem, projekčním plátnem, videorekordérem a zesilovačem s reproduktory.
Ve všech učebnách výpočetní techniky byly využívány IKT při výuce, a to v celkovém počtu 61 ks PC
s LCD monitory, 2 laserové černobílé tiskárny a 3 projektory. Údržbu software na počítačích měl na
starost správce těchto učeben - ICT koordinátor, ve spolupráci s kolegou Mgr. Štěpánkem Ph.D.
•
Jazykové multimediální učebny
V průběhu školního roku 2011/2012 byly další rok aktivně využívány tři multimediální jazykové
učebny, vybavené IKT. Konkrétně se jedná o učebny č. 201, 301 a 308 a jsou v nich nainstalovány
celkem 3 projektory se stropní montáží, 3 dotykové interaktivní tabule SMART Board s ozvučením,
3 notebooky s OS Windows XP/Windows 7, MS Office 2003/Office 2007 a dalším potřebným software,
2 vizualizéry, 2 VHS rekordéry, 2 DVD přehrávače, 2 hlasovací systémy rádiové pro 16 žáků,
1 radiomagnetofon s CD, 2 bílé magnetické tabule.
•
Multimediální učebny – velká, malá a suterénní
Často byla využívána prakticky zařízená velká multimediální učebna v místnosti č. 118 - sál. Je
vybavena multifunkčním uzamykatelným stolem, notebookem s OS Windows 7, MS Office 2007
a dalším potřebným software, s připojením k internetu, výkonným projektorem se stropní montáží a
velkou projekční plochou, zesilovačem s reproduktory. Celá učebna umožňuje realizovat výuku
s využitím výše uvedené IKT pro více tříd najednou.
Využívána byla rovněž malá multimediální učebna v místnosti č. 102 - bar. Je vybavena notebookem
s OS Windows 7, MS Office 2007 a dalším potřebným software, s připojením k internetu, externími
reproduktory, projektorem se stropní montáží a projekční plochou. Učebna umožňuje realizovat výuku
s využitím výše uvedené IKT zhruba pro polovinu třídy.
Nově byla v rámci projektu zřízena suterénní multimediální učebna, Je vybavena multifunkčním
uzamykatelným stolem, DVD přehrávačem, zesilovačem s reproduktory, notebookem s OS Windows
7, MS Office 2007 a dalším potřebným software, s připojením k internetu, výkonným projektorem se
stropní montáží a velkým projekčním plátnem na elektrický pohon. Celá učebna umožňuje realizovat
výuku s využitím výše uvedené IKT pro opravdu početnou třídu.
5. Spolupráce ICT koordinátorů s učiteli
•
•
•
•
•
•
Poskytování odborné konzultace učitelům a podpora v oblasti IKT, zvláště při práci s programy
MS Office a programem SAS.
Pomoc při efektivním využívání IKT v jejich kabinetech, ve třech učebnách výpočetní techniky, ve
třech jazykových učebnách, ve dvou multimediálních učebnách a při využívání mobilní IKT ve
výuce v ostatních učebnách.
Probíhaly osobní konzultace s učiteli dle konkrétních potřeb, většina učitelů již při své práci
aktivně využívá informační a komunikační technologie, jelikož rostoucí požadavky vedení školy na
učitele teoretického vyučování i učitele odborného výcviku vyvíjí stále větší tlak na používání IKT.
Nadále probíhaly konzultace učitelů pro zdokonalování dovedností získaných při absolvování
školení v rámci projektu SIPVZ, probíhaly konzultace pro pedagogy - vyhledávání na Internetu
a další problémy při práci s IKT.
Pomoc pedagogům při řešení jejich konkrétních úkolů, vyplývajících z jejich funkcí, s cílem naučit
je používat ve větší míře IKT pro urychlení a usnadnění jejich práce.
Probíhalo zavádění využití IKT ve výuce, což umožnilo účinnější zvládnutí většího objemu výuky
za kratší čas, jednalo se především o předměty Informatika, Cestovní ruch, Matematika, Dějepis,
Výuka psaní na klávesnici a další výukové předměty, zvláště pak anglický a německý jazyk
s využitím tří multimediálních jazykových učeben.
66
•
Byly využívány šablony dokumentů používaných ve škole, umístěné na serveru a počítačích ve
sborovně, k dispozici pro všechny pedagogy školy. Šablony byly zhotoveny pomocí programů
z balíku MS Office a pomocí programu SAS.
6. Další aktivity ICT koordinátorů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Práce na www stránkách školy - webové stránky naší školy mají hezké grafické prostředí a jsou
průběžně pravidelně aktualizovány.
Práce v oblasti video-fotodokumentace a grafické práce na PC dle požadavku nadřízených
a kolegů.
CD-ROM s prezentací naší školy - pravidelně využíván Mgr. Pavlem Viskupem vytvořený CDROM a DVD-video s prezentací naší školy na akcích typu: Dny otevřených dveří, Učeň
a středoškolák, při návštěvách partnerských škol z EU, atd.
Zajišťování správné funkčnosti operačních systémů na žákovských PC, nastavení těchto systémů
a odstraňování nežádoucích nastavení, dohlížení na používání veškerého programového
vybavení všemi žáky v souladu s licenčními ujednáními výrobců a distributorů.
Kompletní aktualizace a údržba operačních systémů Microsoft Windows, včetně všech aplikačních
programů u 32 ks PC na učebnách č. 202 a č. 222.
Odstraňování škodlivých, nevhodných nebo zbytečných programů a souborů z počítačů na
učebnách výpočetní techniky č. 202 a č. 222.
Údržba programu VISION na 32 ks PC na učebnách č. 202 a č. 222.
Údržba veškerých výukových programů na 32 ks PC na učebnách č. 202 a č. 222.
Zajištění účasti učitelům naší školy na bezplatném Školení práce s interaktivní tabulí, kurzu MS
PowerPoint 2007, kurzu Práce s digitální fotografií, kurzu PhotoShop (bodová grafika) a kurzu MS
Excel.
Gastrofestival Ostrava 2011 - technické a personální zajištění audio-video projekce a záznamu
akce.
Soutěž Mladý průvodce 2012 - grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační, technické a
personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod a pořadatele.
Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce i záznamu.
Soutěž O čokoládovou vařečku 2012 - grafické práce, pozvánky, diplomy apod., organizační,
technické a personální zajištění výpočetního střediska pro rozhodčí, soutěžící, jejich doprovod
a pořadatele. Organizační, technické a personální zajištění audio-video projekce i záznamu.
Den otevřených dveří SŠSS - technické a personální zajištění audio-video projekce.
Tvorba školního vzdělávacího programu v systému SMILE - studium podkladů, příprava podkladů
ve Wordu, zpracování v databázi.
Poskytování konzultací žákům a pomoc při řešení jejich konkrétních úkolů, při zpracování referátů,
odborných písemných prací k závěrečným a maturitním zkouškám, soutěžím apod.
Zajišťování používání veškerého dostupného programového vybavení pro žáky v rámci výuky
a přípravy na výuku, s možností tisku na černobílé laserové tiskárně.
Správcovství učeben výpočetní techniky, v roli učitele výuka s aktivním využíváním IKT
předmětům Informatika a Matematika. Každodenní práce při výuce s následujícími výukovými
programy:
MS Windows XP - Multimediální učebnice, OBSLUHA PC snadno a rychle
MS Word - Interaktivní výuka
MS Excel - Multimediální učebnice
WORD a EXCEL v příkladech
PowerPoint a Access v příkladech.
Praktické využívání dalších programů, např.:
Vision - kvalitní a osvědčený software pro řízení výuky v počítačové učebně.
67
Příloha č. 4:
Zpráva o činnosti koordinátora EVVO – environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty za školní rok 2011/2012
68
STŘEDNÍ ŠKOLA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, OSTRAVA – HRABŮVKA, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
KRAKOVSKÁ 1095
700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA
Zpráva koordinátora EVVO
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
ZPRACOVALA: Ing. Kateřina SALAMONOVÁ
69
Koordinátorka EVVO se na naší škole řídila Metodickým pokynem k environmentálnímu vzdělávání,
výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních ze dne 14. 12. 2001, který vyplývá ze zákona
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne
23. 10. 2000 č. 1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České
republice. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta byla začleněna do jednotlivých vyučovacích
předmětů tak, aby při výuce bylo zajištěno soustavné a komplexní pojetí ekologických aspektů ve
všech oborech vzdělávání. Žáci byli při výuce vedeni k vytváření hierarchie životních hodnot,
odpovědnosti za své jednání, ohleduplnosti a spolupráci v mezilidských vztazích. Obsahem EVVO
bylo nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách,
znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na
první pohled odlišné, a přece k sobě patří. Environmentální výchova byla úzce spjata i se sociální,
ekonomickou a kulturní oblastí a vedla k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.
Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
•
ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráci
v mezilidských vztazích,
•
uplatňování komplexně pojatého environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v jednotlivých
vyučovacích předmětech,
•
předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka
a životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností
i způsobů dosažení trvale udržitelného rozvoje,
•
orientace v základní problematice ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny,
aktuálním stavu životního prostředí v ČR i ve světě,
•
působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb
trvale udržitelného rozvoje.
Aktivity, které proběhly v průběhu školního roku
V letošním školním roce proběhla řada akcí, jejichž smyslem bylo předat žákům co nejvíce námětů,
poznatků i příležitostí, aby dokázali posoudit míru přínosu vlastního chování k člověku a životnímu
prostředí.
V rámci celého školního roku byl realizován projekt Se zelení do školy, kterým jsme se přihlásili k
výzvě Nadace partnerství Pro přírodu se školami. Cílem projektu bylo ozelenění prostoru před
budovou školy, a to s maximálním možným zapojením žáků prvních ročníků a s pomocí společnosti
Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. V rámci projektu byl vytvořen prostor 70 x 4m s ekologickým,
kulturním, vzdělávacím i sociálním významem. Nejen žáci školy, ale také široká veřejnost si mohla
rozšířit znalosti o rostlinných druzích. Osázením prostranství keři a stromy jsme přispěli k celkovému
zlepšení stavu životního prostředí dané lokality. Vzniklý porost umožní hnízdění a úkryt ptákům,
plodonosná zeleň zajistí přirozený zdroj potravy pro živočichy. Realizací projektu se do dané lokality
navrátily rostliny s přirozeným areálem výskytu. Samotným zapojením žáků do výsadby se zvýšilo
jejich ekologické
podvědomí.
Příprava záhonu
a výsadba
zeleně
70
V předmětu Základy přírodních věd jsme i nadále využívali při výuce deskovou hru Ekopolis –
přemýšlíme o městě. Cílem hry je uvědomit si význam jednotlivých složek města – kulturních,
průmyslových i tzv. zelených zón. Žáci během hry tvoří modelové situace, diskutují o důležitosti
jednotlivých staveb, obhajují svá rozhodnutí. Škola se přihlásila do navazujícího projektu Multipolis,
který bude věnován multikulturní výchově. Aktivní zapojení do tohoto projektu je naplánováno na
následující školní rok.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který je již druhým
rokem realizován na naší škole. Ve škole jsou k dispozici dvě sběrné nádoby na drobný elektroodpad
a schránky na zpětný odběr baterií. Žáci školy se zapojili také do plnění úkolů souvisejících s tímto
projektem.
Žáci tříd SCR1 a SCR2 se se svými příspěvky účastnili ekologických konferencí. Letos poprvé jsme
byli pozváni na kongres Ekologie Ostrava 2011, který se konal 1. 11. 2011 v kongresovém sále hotelu
Clarion Congress Hotel Ostrava, v tomto školním roce byl věnován problematice dopravy. Žáci byli za
svou práci na žákovské prezentaci s názvem Ekologie a doprava oceněni finanční odměnou. Na SPŠ
chemické akademika Heyrovského a gymnáziu v Ostravě – Zábřehu proběhla konference 7. 3. 2012,
které se zúčastnilo 14 škol MSK se svými žákovskými prezentacemi. 28. 3. 2012 se konala
konference EkoEnergie 2012 na SŠ teleinformatiky v Ostravě – Porubě.
Ekologické konference
TUR OSTRAVA 2012 - IX. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o trvale udržitelném
rozvoji se zúčastnily třídy ČKM1, ČKM2, KČ2B a SCR1. Součástí festivalu byl také doprovodný
program. Tvořily jej především přednášky o dané problematice a besedy s odborníky. Jednotlivé dny
festivalu se nesly v duchu těchto témat: Životní styl a zdraví, Média a ekologie, Zelená planeta a
Člověk a společnost. Cílem festivalu bylo upozornit na problematiku environmentálních a sociálních
problémů s důrazem na respektování přírodních, společenských a kulturních aspektů, které jsou
s problémy trvale udržitelného rozvoje společnosti spjaty.
V průběhu školního roku se žáci účastnili úklidu odpadků na školním hřišti a před budovou školy, při
vycházkách do okolí školy se seznamovali se stavem zeleně, určovali rostlinné druhy. V objektu školy
měli k dispozici sběrné nádoby na plasty a na školním dvoře kontejnery na papír, plasty a komunální
odpad. Žáci byli vedeni k třídění odpadu, rovněž se zapojili do sběru odpadků a lesních plodů
v blízkém Bělském lese.
Sběr odpadků a lesních plodů v Bělském lese
71
V závěru školního roku se žáci tříd CU1, ČKM1, KČ3A zúčastnili exkurze do Arboreta v Novém
Dvoře. Zde zhlédli bohatou dendrologickou sbírku dřevin pěti světadílů. V Arboretu se nachází na
7000 druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich kultivarů a zahradních odrůd, zástupci obřích sekvojí. Součástí
exkurze byla také prohlídka historické části města Opavy.
Návštěva Arboreta
V prvním patře budovy školy byla pravidelně aktualizována nástěnka s informacemi z oblasti EVVO.
Žáci zde mohli najít nabídky akcí Hnutí Brontosaurus, sdružení Jitrocel, upozornění na významné
ekologické dny a s nimi související program, akce Ostravské ZOO atd. Ve třetím patře školy si žáci
mohli prohlížet soubor aktualizovaných ekologických nástěnek.
Jako každoročně i letos jsme se účastnili akcí ke Dni Země, které se konaly v různých městských
obvodech města Ostravy. Žáci měli možnost účastnit se soutěží, vzdělávacích aktivit i tvořivých
činností podporujících ekologii a vztah k životnímu prostředí.
Koordinátorka EVVO vede evidenci literatury, časopisů, odborných a metodických příruček a dalších
informačních zdrojů pro EVVO. Při výuce předmětu Základy přírodních věd žáci využívali časopis
Příroda, který škola odebírá již třetím rokem.
Den Země
Setkání v Portugalsku
Koordinátorka EVVO se zapojila do projektu SOS.NET, který se zabývá problémem nedostatku
tréninkových programů na systematické prohlubování a zlepšování sociálních kompetencí na úrovni
středoškolského vzdělávání v 5 evropských zemích – Portugalsku, České republice, Bulharsku,
Rumunsku a Turecku. Projekt byl realizován od roku 2010. V rámci projektu byl učiteli vytvořen
pedagogický a didaktický materiál určený k rozvoji měkkých dovedností žáků. V rámci tohoto projektu
se koordinátorka zúčastnila se svou kolegyní Mgr. Hanou Strádalovou dvoudenního tréninku učitelů
na Horní Bečvě. Společně s dalšíma dvěma učiteli z ČR se koordinátorka účastnila setkání učitelů ze
všech partnerských zemí projektu v Portugalsku. Cílem setkání bylo především předávání zkušeností
učitelů středoškolské mládeže při rozvoji měkkých kompetencí.
V Ostravě 30. 8. 2012
Ing. Kateřina Salamonová
koordinátor EVVO
72
Příloha č. 5:
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
73
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
ZA ROK 2011
Mgr. Pavel Cielecký
ředitel SŠ SS
74
Název školy:
Střední škola společného stravování,
Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Ulice, číslo:
Krakovská 1095
PSČ:
700 30
Město:
Ostrava-Hrabůvka
Okres:
Ostrava
Titul, jméno a příjmení ředitele: Mgr. Pavel Cielecký
VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011
Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní
inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. j. 31 479/99 – 14 ze dne 8. listopadu 1999
zveřejňuji tuto výroční zprávu za kalendářní rok 2011 o své činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., která obsahuje tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
počet podaných písemných žádostí o informace:
0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0
rozsudky soudu:
0
řízení o sankcích:
0
další informace: webové stránky školy: www.ssss.cz
V Ostravě-Hrabůvce 6. 1. 2012
Mgr. Lenka Čapková
ZŘTV
75
Příloha č. 6:
Ukázky z některých akcí a aktivit ve školní roce 2011/2012:
Odborná stáž žáků v anglickém městě Plymouth na podzim roku 2011
Diseminační konference Leonardo da Vinci mobility projekt „Evropská gastronomie
na cestách 2010“ CZ/10(LLP-LdV/IVT/134152
Exkurze do vánoční Vídně
Lyžařský kurz, Bílá – Mezivodí 27.2.2012 – 2.3.2012
Česko-německá stáž Saalfeld (SRN)
Projekt Leonardo da Vinci „Evropská gastronomie na cestách 2011“ – Valencie,
Španělsko
Projekt Leonardo da Vinci „Evropská gastronomie na cestách 2011“ – Antony,
Francie
Projekt Leonardo da Vinci „Evropská gastronomie na cestách 2011 – Uşak,
Turecko
Inovace výuky gastronomie
Projekt SOS.NET a cesta do Portugalska
Účast v matematické soutěži Genius Logicus
Se zelení do školy
Soutěž Mladý průvodce 2012
Veletrh cestovního ruchu
Vítejte u nás 2012
Sommelieři
Nejúspěšnější soutěžní školní rok 2011/2012 v historii naší školy
II. koktejlové setkání barmanů CBA v hotelu Vista
3. mistrovství baristů ČR – Mistr kávy junior
Juniorská barmanská soutěž O pohár náměstkyně hejtmana Moravskoslezského
kraje
Konference České barmanské asociace 2012
„O pohár Beskyd“
Barmanská soutěž Martini & Bacardi Cup 2012
Pivní soutěže ve školním roce 2011/2012
10. slavnostní vyhlášení „Oceňování nejúspěšnějších žáků středních škol
v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2010/2011
Poděkování škole
Ukázky diplomů z některých soutěží
Naše škola v médiích
76
Download

výroční zpráva o činnosti školy - střední škola společného stravování