strana 2
strana 3
strana 7
strana 8
Radnice
informuje
Pro potěchu
dětí i seniorů
Předvánoční
Košinka slavila
jubileum
Fakulta
chemická
slaví 20 let
Mìstská èást podporuje školy v mnoha oblastech
Psycholog do našeho života patří, psychoterapie by měla být součástí výchovného procesu. Škola se proto jeví jako ideální místo, kde by měla být činnost
psychologa podpořena. Zřizovatel základních škol v Králově Poli – městská
část Brno-Královo Pole tuto myšlenku uvedl do praxe. Činnost školních psychologů na ZŠ Botanická, Slovanské náměstí, ZŠ Herčíkova a ZŠ Staňkova
je již druhý školní rok financována z rozpočtu městské části. Základní škola
na ulici Košinova činnost školního psychologa hradí z dotace EU.
a včasná. Činnost školního psychologa
doplňuje činnost výchovného poradce
a školního metodika prevence.
V hodnotících zprávách, které
městská část Královo Pole obdržela
ze základních škol, byla hodnocena
kladně zejména rychlá zpětná vazba
pro učitele, včasné řešení výchovných
problémů, možnost pro žáky svěřit se
se svými problémy odborníkovi. Pod
vedením školního psychologa vznikl
například kroužek relaxačních cvičení
pro živé a hypermotorické děti, na konzultace docházeli i zákonní zástupci
problémových žáků. Jinde byl realizován zážitkový preventivní program
zaměřený na problematiku kouření aj.
MČ Brno Královo Pole hradí také
náklady na výuku angličtiny v 1. a 2.
třídách královopolských základních
škol. Od 3. ročníku je výuka cizího
jazyka povinná, a proto je hrazena ze
státního rozpočtu. Výuka nepovinné
angličtiny probíhá s příznivým ohlasem
rodičů v 1. a 2. třídách základních škol
v Králově Poli od roku 2006. Podnětem
pro zahájení byl projekt Magistrátu
města Brna.
Městská část Královo Pole však nezapomíná ani na to, že děti potřebují
dostatek pohybu. Proto od roku 2003
poskytuje školám příspěvek na bezplatné bruslení žáků na kluzištích Sportovního klubu Královo Pole na ulici
Vodova – sem chodí bruslit žáci ZŠ
Košinova, Herčíkova, Botanická a Slovanské náměstí. Žáci ze ZŠ Staňkova
využívají příležitosti k bruslení v Hokejové hale mládeže na Sportovní ulici.
Možnost bezplatného bruslení oceňují
jak žáci a jejich rodiče, tak ředitelé škol.
V loňském školním roce využily školy
k bruslení 282 hodin.
(op), foto: (op), archiv ZŠ Botanická
Žáci při hodině AJ
Požadavek na zřízení funkce školního
psychologa vzešel ze strany ředitelů základních škol a byl konzultován
i s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny. Záměr na tento projekt
podpořilo i pedagogicko-organizační
oddělení Odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna.
Činnost psychologa na základních školách má své opodstatnění, neboť počet
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má vzrůstající tendenci. Doba,
kdy školy čekají na výsledky vyšetření
žáků ve školském poradenském zařízení, je často velmi dlouhá, školy tak ne-
mohou reagovat pružně na potřeby žáků
a narůstá například i počet výchovných
problémů, které je třeba odborně řešit,
a to ihned. Objevují se problémy v třídních kolektivech, zhoršují se vztahy
mezi žáky, rodiče problémy nemají čas
řešit, třídní učitelé nejsou odborníky
v psychologii… Zvyšují se také počty
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, jako je dyslexie, dyskalkulie,
dyspraxie, lehká mozková dysfunkce,
zvětšuje se i počet dětí s diagnostikovaným autismem aj. problémy. Diagnostika žáků, která je prováděna ve školním,
tedy přirozeném prostředí, je objektivní
Návrh na udělení pamětních medailí v roce 2013
U příležitosti Erbovních slavností Králova Pole jsou každoročně udělovány
„Pamětní medaile Městské části Brno-Královo Pole“. Medaile jsou udělovány
na základě návrhu občanů a právnických osob po projednání v Radě a Zastupitelstvu
MČ Brno-Královo Pole dle těchto zásad:
– občanům Králova Pole – jednotlivcům i spolkům, kteří se mimořádně zaslouží
o popularizaci a zvelebení naší městské části společensky významnou kulturní,
uměleckou, sportovní a charitativní činností,
– oficiálním zahraničním hostům za navazování spolupráce s jejich místy,
kulturními a společenskými spolky,
– za úspěšnou podnikatelskou činnost jednotlivých podnikatelů.
Občané a právnické osoby mohou podat písemný návrh na udělení „Pamětní
medaile Městské části Brno-Královo Pole“ na adresu ÚMČmB Brno-Královo Pole,
Palackého tř. 59 v termínu do 28. 2. 2013.
dr. Libuše Sedláčková
Děti na kluzišti Vodova
KULTURA JINAK
Na základě nové koncepce harmonogramu pořádání Reprezentačního plesu Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole bylo Radou městské
části Brno-Královo Pole přijato usnesení, podle nějž se tento ples bude
konat jedenkrát za dva roky. Ples bude uspořádán vždy v roce, kdy se konají jednodenní Erbovní slavnosti Králova Pole. Nejbližší termín konání
Reprezentačního plesu Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole je
tedy rok 2014.
Částka, která bude v roce 2013 uspořena, bude použita na vydání knihy
Dějiny Králova Pole. První výtisk této knihy autorského kolektivu pod vedením Milana Řepy vyšel v roce 2004, nyní se plánuje její rozšíření o kapitoly věnující se významným památkám v naší městské části a historii
uplynulých let.
(op)
Motto měsíce: „Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme.“ T. A. Edison
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2013
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
Informace voličům pro volbu prezidenta ČR
Oddělení organizační a správní sděluje občanům:
– volebními dny jsou pátek 11. 1. 2013 (od 14.00 do 22.00 hod.) a sobota
12. 1. 2013 (od 8.00 do 14.00 hod.)
– hlasovací lístky dostanete do domovních schránek, pokud někomu nebudou
lístky doručeny, obdrží je ve volební místnosti, příp. si je může vyzvednout
na podatelně úřadu MČ, hlasovací lístky se doručují do místa trvalého pobytu
a podmínkou doručení je zřetelné označení domovní schránky
– pro volbu je možno vydat voliči na jeho žádost voličský průkaz, který opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu
ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Adresy volebních místností:
okrsky č. 96–99
ZŠ Staňkova 14
okrsky č. 100–106
ZŠ Slovanské nám. 2
okrsky č. 107–110
ZŠ Košinova 22
okrsky č. 111–113
ZŠ Herčíkova 19
organizační a správní oddělení
Nové lavičky
Konec roku 2012 byl v naší městské části mimo jiné i ve znamení doplnění laviček na místech, kde o ně občané Králova Pole nejvíce žádali.
Ze dvou nových laviček se mohou těšit návštěvníci parku v lokalitě Tábor –
Kounicova. Protože na pozemcích, které patří ministerstvu obrany, byly odstraněny staré poškozené lavičky, požádali občané vedení městské části Královo Pole
o nové. Se souhlasem Vojenské ubytovací a stavební správy Brno byly městskou
částí Královo Pole lavičky v této lokalitě nainstalovány. U hřiště na míčové hry
na ulici Högrova byla instalována na žádost občanů jedna lavička.
Ze strany občanů vznikla také poptávka po zbudování přístřešku u zastávky
MHD na ulici Reissigova (u Kauflandu). V tomto místě však přístřešek zbudovat nelze s ohledem na plánovanou výstavbu v nejbližším okolí zastávky MHD.
Městskou částí Královo Pole sem byla nainstalována lavička, na kterou se občané
čekající na autobus mohou posadit.
Pro rok 2013 je plánována další výměna a doplnění laviček na veřejných plochách Králova Pole, např. v parku Božetěchův sad.
(op)
33., 34. a 35. schùze RMÈ Brno-Královo Pole
V pořadí již 33. schůze Rady městské části Brno-Královo Pole se uskutečnila
19. listopadu. 34. schůze proběhla 26. listopadu, 35. schůze pak 3. prosince
2012. Velká část jednání byla věnována majetkovým a právním záležitostem,
nájemním smlouvám, řešení otázek dlužných nájmů a podobně.
Z dalších bodů stojí například za pozor- čila Zastupitelstvu Brno-Královo Pole
nost, že na základě rozhodnutí radních schválit návrh rozpočtu pro rok 2013.
se budou opravovat společné prostory Souhlasila s uspořádáním vánočních
v několika bytových domech na ulici akcí pro občany MČ Brno-Královo
Kounicova. Z důvodu plánované gene- Pole (mikulášská besídka pro děti a várální opravy garážových stání v byto- noční besídka pro seniory). Schváleny
vém domě na ulici Botanická 67 bylo byly také termíny pro schůze Rady
RMČ schváleno dání výpovědi všem 82 městské části Brno-Královo Pole v roce
nájemcům garážových stání, 8 nájem- 2013 a RMČ doporučila Zastupitelcům garáží ve vnitrobloku Kosmova – stvu MČ Brno-Královo Pole schválit
a Palackého třída, bylo také schváleno termíny zasedání Zastupitelstva Brnodání výpovědi z důvodu rekonstruk- Královo Pole v roce 2013. RMČ také
ce garáží a vstupu do bytového domu například schválila kulturní akce na rok
Kosmova 1. V bytovém domě na ulici 2013. XXIII. Erbovní slavnosti Králova
Kounicova 58 RMČ schválila rozšíře- Pole se uskuteční 14.–15. 9. 2013 včetní účelu užívání nebytového prostoru ně folklorní přehlídky Hudební střípky
o prodej kávy. RMČ schválila žádost Jaroslava Juráška; byla přijata změna
MŠ Purkyňova 21 převod prostředků koncepce Reprezentačního plesu ZMČ
z fondu rezervního do investičního – nejbližší termín jeho konání je rok
za účelem financování opravy digesto- 2014.
ře ve školní kuchyni. Schváleno bylo Oprava: v minulém vydání Královopolposkytnutí dotace na sportovní činnost ských listů na str. 2 byla otištěna inforSportovního klubu Kociánka Brno, o. mace o pronájmu nebytového prostoru
s. RMČ souhlasila s přijetím finanční- na Palackého třídě č. 131. Správné zněho daru pro ZŠ Botanická na úhradu ní je Palackého třída 13.
nákladů asistentky pedagoga individuKompletní zápisy naleznete na
álně integrovaného žáka. RMČ doporuwww.kralovopole.brno.cz
Centrum poradenských služeb
pro žáky s ADHD a lehkou mentální retardací
CZ.1.07/1.2.09/04.0029
Cílem projektu je vytvoření komplexního poradenského centra
pro žáky s ADHD a lehkou mentální retardací, jejich rodiče a pedagogy v rámci Jihomoravského kraje, zvýšit šance těchto dětí
při zapojení do systému vzdělávání a podpořit jejich budoucí
konkurenceschopnost na trhu práce.
NABÍZÍME
• služby psychologa, logopeda, speciálního a sociálního pedagoga
• poradenskou činnost pro rodiče dětí a pedagogické pracovníky
• kariérové poradenství
• skupinky pro rodiče dětí s ADHD a lehkou mentální retardací
• osvětové přednášky a besedy
• setkávání s pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ zaměřené
na předávání zkušeností
• informace o nabídce služeb odborníků a organizací pro děti
s ADHD a lehkou mentální retardací
Základní škola,
Brno, Palackého 68
Palackého tř. 68, 612 00 Brno
[email protected]
http://www.zspalackeho.cz
tel.: 773 260 211, 549 211 478
Rok 2012 v èíslech
Rok 2012 se uzavřel, nabízíme vám jeho krátkou statistiku. V roce 2012 se narodilo
v Králově Poli 189 dětí. Ke slavnostnímu vítání občánků se jich do obřadní
místnosti ÚMČ Brno-Královo Pole přihlásilo 78. Zemřelo 128 osob. Uzavřeno
bylo 74 sňatků.
Do prvních tříd pěti královopolských základních škol letos nastoupilo
211 prvňáčků, do mateřských škol se letos poprvé vydalo 173 dětí.
Starosta městské části Brno-Královo Pole se setkal s nejlepšími 16 studenty ze
4 základních škol, kteří zde končili docházku. Přijal také 20 nejlepších studentů,
kteří končili střední školu (gymnázium Slovanské náměstí a L. Daňka a Obchodní
akademie).
Vysoký byl také počet jubilantů, kteří mají trvalý pobyt v Králově Poli.
Celkem to je 624 osob, které se letos dožily životního jubilea 80, 85, 90 a více
let. Všichni jubilanti jsou zváni na ÚMČ ke gratulacím. S osobním blahopřáním
se vydali za oslavenkyněmi stoletými a jubilantce sto čtyřleté starosta
a 1. místostarostka do jejich domovů. O těchto krásných životních jubileích jsme
vás již prostřednictvím Královopolských listů informovali.
Pozn.: Údaje o počtu narozených a počtu úmrtí jsou aktuální k 30. 11. resp.
1. 12. 2012.
(op)
Královopolský trh
Další Královopolské trhy na ulici Husitské se uskuteční 19. 1., 2. 2.,
16. 2. a 2. 3. 2013. O dalších termínech Vás budeme informovat.
2
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2013
Pro potìchu dìtí i seniorù
Iskerka roztleskala Semilasso
Již desátý ročník předvánočního koncertu Na lidovú notečku, připravovaného tradičně Sdružením rodičů a přátel královopolského Dětského folklorního souboru
Iskerka Brno, zahajoval v neděli 2. prosince 2012 ve zcela zaplněném Semilasse
opět adventní čas. Iskerka obohatila program hned dvakrát – vystoupením menších
dětí a dorostu. Představily se též královopolské dětské folklorní soubory Ondrášek, ZŠ Slovanské náměstí a ZŠ Košinova a také Slováček, Komíňáček, Relíček
a Líšňáček. Lidové písničky, tanečky, hry a říkanky – koledy, vánoční živé obrazy
– juchání, výskání, luskání – to vše mnohokrát sklidilo ve více než dvouhodinovém pořadu bouřlivý potlesk. V závěru vedoucí Iskerky paní Ludmila Vangorová
poděkovala místostarostovi MČ Brno-Královo Pole Bc. Miloslavu Humpolíčkovi,
který akci navštívil, za podporu, poskytovanou souboru Iskerka naší radnicí, a ten
jí vyslovil poděkování za krásný koncert a předal jí pamětní list a menší pozornost.
Úplně nakonec si všech dvě stě sedmdesát účinkujících dětí zazpívalo spolu s publikem koledu Pásli ovce valaši.
Jana Novotná
Městská část Brno-Královo Pole je
podepsána pod dvěma akcemi, které
proběhly v samém závěru roku. Pro
pozvané děti byla 6. prosince v KC
Semilasso uspořádána mikulášská
besídka. Děti a jejich rodiče zde
přivítala 1. místostarostka Králova
Pole Andrea Pazderová a popřála jim
hezké odpoledne. Ve výtvarných dílnách si malí hosté svátečně laděného
odpoledne mohli například zhotovit
svícny, vánoční dekorace, ozdobit
perníčky či zdolat překážkovou dráhu aj. Po splnění všech úkolů dostali
za odměnu dárek od Mikuláše, který nad celou akcí rozvážně dohlížel.
Dětí přišlo 65, další balíčky putovaly
do dětských domovů.
Následující událostí byla vánoční
akce pro královopolské seniory starší
70 let, která proběhla 13. prosince.
Na 250 seniorů, kteří se sešli v KC
Semilasso přišel pozdravit starosta Králova Pole Roman Vykoukal
a místostarosta Miloslav Humpolíček. Senioři se přišli pobavit a zapomenout na starosti všedního dne při
kulturním programu. Byl rozdělen
na dvě části – v první vystoupili žáci
ZUŠ V. Kaprálové z tanečních a hudebních oborů, druhá byla věnována
vystoupení folklorního souboru Jánošíček.
Obě akce byly hrazeny z rozpočtu
Městské části Brno-Královo Pole.
Text a foto: (op)
Podzim v Malé královopolské galerii
Návštěvníci Malé královopolské galerie Husitská 1 si možná rádi zavzpomínají na tradiční Podzimní salon,
který koncem října 2012 představil
výtvarná díla osmnácti členů královopolského Uměleckého sdružení
Parnas a jeho pěti hostů. Celá škála
různých stylů a technik představovala
pestrou nabídku prací prezentujících
se výtvarníků. Kdo na výstavu nezavítal, může se těšit na Jarní salon US
Parnas, který si s Podzimním salonem
rozhodně v ničem nezadá.
Následující výstava s názvem Můj
život v sedmdesáti pěti obrazech
zaplavila galerii světlem a barvami
krajin všech ročních období, domácích i exotických, nabídla kolorit
městských zákoutí, výhledy na brněnská, pražská i jiná panoramata, klidnou krásu zátiší. Dlouholetý člen US
Parnas pan Zdeněk Tichý slavil své
půlkulaté životní jubileum a těch obrazů a grafik, které zde byly také zastoupeny, se na stěnách výstavní síně
nacházelo, jak si mohl každý spočítat,
skutečně sedmdesát pět. Na vernisáži
výstavy kurátor galerie Martin Foretník věnoval jubilantovi růži čajové
barvy a předal mu dárek a osobní dopis s blahopřáním od starosty Králova
Pole Romana Vykoukala.
Jana Novotná, foto: autorka
Beseda na téma pìstounská péèe
Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 9, 12 – zastávka Konopná
! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalšíhch předmětů
VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: [email protected]
OTEVŘENO: Po–Čt 10.00–17.00 Pá 10.00–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2013
Magistrát města Brna společně s občanským sdružením Trialog zve širokou
veřejnost na besedu, která se koná 4. února 2013 v zasedací místnosti č. 111
Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3 od 17 do 19 hodin. Odborníci v oblasti náhradní rodinné péče Vám přiblíží téma pěstounství a odpoví na
otázky – Co je pěstounská péče, co znamená pěstounská péče na přechodnou
dobu, kdo jsou pěstouni?
Bližší informace poskytnou:
Olga Dofková, tel.: 542 173 731, [email protected];
Miloslav Kotek, tel.: 542 221 501, 775 556 768, [email protected]
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
SPORÁKY MORA OD 4.290 Kč
PLYNOVÉ PODOKENNÍ
TOPIDLO MORA JIŽ ZA 4.490 Kč
VELKÝ VÝBĚR VAŘIČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PROPAN-BUTAN
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
KOŠINOVA 10, BRNO, TEL.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
CEJL 68, BRNO, TEL.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
3
Informace a oznámení Informace a oznámení Informace a oznámení
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠK. R. 2013/2014
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna zajistí na šk. r.
2013/2014 systém elektronické podpory zápisu do mateřských škol v celém městě
Brně, který se v loňském roce osvědčil. Tento systém mimo jiné poskytuje rodičům
on-line informaci o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí. Ze systému lze také
získat objektivní informace o skutečných počtech neuspokojených žadatelů o místo
v mateřské škole v městě Brně.
Stanovená jednotná kritéria (s bodovým systémem) pro přijímání dětí do MŠ se
snaží o předcházení diskriminaci tak, jak vyplývá z vyjádření ombudsmana k této
problematice a rovněž zohledňuje koncepci školské politiky města Brna. Bude tak
umožněno předškolní vzdělávání všem dětem ve věku od čtyř do šesti let s trvalým
bydlištěm ve městě Brně bez ohledu na postavení rodičů (např. sociální poměry,
matka na mateřské dovolené).
Pro lepší informovanost rodičovské veřejnosti bude vydána skládanka „Kapesní
průvodce přijímacím řízením do mateřské školy“, která bude od ledna 2013 zdarma k dispozici v mateřských školách, v čekárnách dětských lékařů apod. Všechny
údaje k elektronickému zápisu do MŠ budou uvedeny na www.zapisdoms.brno.cz
Vydávání přihlášek k přijetí dítěte do mateřské školy se uskuteční od 3. 2. do 28.
2. 2013 ve všech MŠ dle jejich provozní doby. Rodiče budou mít možnost vstupovat do systému elektronické podpory zápisu na výše uvedené webové adrese, vyhledávat zde informace o jednotlivých MŠ a především doma vyplnit a vytisknout
si přihlášku.
Zápis dětí do mateřských škol v celém městě Brně, tj. odevzdání přihlášek, se
bude konat ve dnech 4. 3. a 5. 3. 2013. Rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte
přinesou osobně ředitelce příslušné školy k zápisu vyplněnou a podepsanou žádost
o přijetí dítěte do MŠ s razítkem od lékaře, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Přijímací řízení: Po ukončení sběru přihlášek budou seznamy dětí uzavřeny
a elektronicky setříděny podle stanovených kritérií. Od 11. 3. 2013 bude probíhat
vlastní přijímací řízení.
Zaměření mateřských škol v Brně-Králově Poli
Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65
Zaměření na rozvoj celkové pohybové kultury, cvičení na rehabilitačních míčích, „Cvičeníčko“ s Mgr. V.
Nemkyovou, cvičení s padákem, ZUMBA, keramika,
školy v přírodě, návštěvy knihovny, divadelních představení, výlety, karneval, dětské dny, mikulášská nadílka, vánoční dílny., e-mail: [email protected],
http://www.msskola.cz/bozetechova65/,
Tel.: 549 257 696, 724 966 052.
Mateřská škola, Brno, Bulharská 62
Program na podporu zdravého životního stylu s prvky ekologie a s pohybově rekreačním programem – cvičení „Zdravá
záda“, předplavecký výcvik ve sportovním areálu v Řečkovicích (Družstevní ul.), taneční kroužek Zumba a sportovní
kroužek Rytmik, projekt Angličtina do škol pro předškolní
děti. Edukativně-stimulační skupiny pro předškolní děti, kulturní akce a výlety pro děti a rodiče. Tel.: 541 212 390, e-mail:
[email protected] http://www.volny.cz/ms-bulharska/
Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66
Děti jsou ve věkově smíšených třídách vedeny k získávání základních návyků a vědomostí, potřebných pro
vstup do ZŠ, k samostatnosti a zdravému sebevědomí.
Jedním z hlavních cílů je seznámení dětí se zásadami
zdravého životního stylu, jako je zdravá výživa, pravidelný pohyb, pitný režim a vztah k životnímu prostředí. Nabízíme: logopedická péče, předplavecký výcvik,
bruslení, cvičení se Sportíkem, seznamování s anglickým jazykem, taneční kroužek Rytmik, kulturní a sportovní akce, výlety. Tel.: 549 259 532, www.msdobrovskeho.cz, e-mail: [email protected]
Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12
Principy výchovy a pojetí práce s dětmi vychází
z myšlenkového odkazu J. A. Komenského doplněného o současné poznatky vědy. Snažíme se respektovat prioritu výchovného působení rodiny. Dětem
umožnit vstup do života přirozeným rozvíjením duševních, tělesných i rozumových schopností. Tam,
kde je rodina základem, se mateřská škola stává
nadstavbou a nezastupitelnou složkou komunální výchovy, čímž vytváří harmonický celek při působení
na dítě. „Edukativně stimulační skupiny“ – příprava dětí na vstup do 1. třídy ve spolupráci
s pedagogy ZŠ Herčíkova 19, výuka angličtiny v návaznosti na ZŠ, Brno, Herčíkova 19,
odborná logopedická péče, výtvarný a keramický kroužek, předplavecká výchova, kroužek
řečové výchovy „Povídálek“, škola v přírodě. Tel.: 549 257 292, e-mail: [email protected], www.msrozarka.cz
4
Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21
Certifikát o přijetí MŠ do sítě projektu
„Zdravá mateřská škola“ s celoročním
tématem „V pohodě a radosti objevujeme svět“, výchova ke zdravému životnímu stylu, zaměření na citové porozumění, úzkou spolupráci s rodiči, racionální
stravování podle pravidel zdravé výživy, logopedická péče, předplavecký výcvik, škola v přírodě, kroužek “tvořivé ručičky“, hra
na zobcovou flétnu, divadelní a hudební představení v MŠ, návštěva Planetária, Bonga,
knihovny apod. Tel.: 549 241 042, e-mail: [email protected]
Mateřská škola, Brno, Chodská 5
Zaměření na výchovu k ochraně a péči o životní prostředí, získávání návyků zdravého životního stylu,
podpora rozvoje osobnosti dítěte s ohledem na jeho
individuální potřeby. Utváření hodnot sounáležitosti a vzájemného ohledu k sobě navzájem, přátelská
atmosféra, rozvoj spolupráce s rodiči. Nabízíme: logopedickou péči, angličtinu, keramiku, flétnu, edukativně stimulační skupiny, plavání. Další informace: tel. 724 161 341, www.mshodska5.cz,
e-mail: [email protected]
Mateřská škola, Brno, Chodská 15
Výchova ke zdravému životnímu stylu, přijetí MŠ
do sítě projektu „Zdravá mateřská škola“ s celoročním tématem „Jsme velká rodina“, ve stravování prvky
zdravé výživy, estetické a pohodové prostředí, preventivní zubní péče, logopedická péče, návštěvy kulturních akcí, keramický a výtvarný kroužek, hudebně
taneční kroužek „Vrabčáci“, předplavecký výcvik,
„Sportujeme se Sportíkem“ atd. Další informace: tel.: 541 216 953, www.chodska15.cz,
e-mail: [email protected]
Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21
Věkově smíšené třídy, zaměření na osobnostní rozvoj dítěte a na jeho začlenění do společenství, děti
se učí osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost. Spolupráce s rodinou. Škola
rozvíjí u dítěte jeho schopnost učení, učí děti získat
osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako
samostatná osobnost působící na své okolí. Cvičení se Sportíkem, keramický kroužek, vycházky
do vzdáleného okolí, pěstování vztahu k rodnému městu. Další informace: tel: 541 212 188,
e-mail: [email protected], www.mspurkynova.cz
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
V nově zrekonstruované čtyřtřídní mateřská škola Rybníček
9 vzděláváme děti podle školního vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání s názvem ,,Máme se rádi, jsme
dobří kamarádi“. Rozvíjíme osobnost dítěte, podporujeme
jeho tělesný rozvoj a zdraví, aktivní pohyb, osobní spokojenost a pohodu, napomáháme k chápání světa, motivujeme
děti k dalšímu poznávání a učení a vedeme je ke zdravému
životnímu stylu. V úzké vazbě doplňujeme rodinnou výchovu a nabízíme dětem vstřícné,
podnětné prostředí. Nadstandardní činnosti
a aktivity – angličtina pro nejmenší, hudební kroužek, taneční kroužek, plavecký výcvik, edukativně stimulační skupinky, škola
v přírodě, ekologické aktivity a společné
akce s rodiči. Přírodní zahrada mateřské
školy dává dětem možnost trávit čas v habrových a akátových tunelech, altánech,
stanech a pěstovat na záhoncích. Dne 7. 3.
2013 bude mateřské škole na konferenci
Konvička slavnostně udělena plaketa přírodní zahrady. Výrazně se tak zapojíme do rozvoje
enviromentálního vzdělávání. Další informace o škole na tel.: 533 433 880, 736 771 201,
e-mail: [email protected],
www.zsstankova.eu.
Mateřská škola, Brno, Vackova 70
Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání
a prožívání, věkově smíšené třídy. Kroužky: keramika,
jóga, angličtina, plavecký výcvik, bruslení.
Podrobnější informace: tel.: 549 255 168,
e-mail: [email protected],
www.skolka-vackova.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2013
Informace a oznámení Informace a oznámení Informace a oznámení
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ŠK. R. 2013/2014
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. tříd na šk. rok 2013/2014 se koná ve všech
základních školách v Brně-Králově Poli ve čtvrtek a pátek 17. a 18. 1. 2013 od 13.00
do 17.00 hod. V uvedených dnech v době od 8.00 do 17.00 hod. se na všech školách
uskuteční Den otevřených dveří.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce
v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Rodiče nebo
jiný zákonný zástupce přinesou k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte. Spádové obvody škol budou vyvěšeny na obvyklých místech v budovách škol.
Zaměření základních škol v Brně-Králově Poli
Základní škola, Brno, Botanická 70
Základní škola rodinného typu s výukou v 1.–5.
ročníku realizovanou dle školního vzdělávacího
programu „Škola pro život“. Menší počty žáků
ve třídách umožňují uplatňovat individuální přístup
zejména k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zde realizována individuální integrace
žáků s podporou asistenta pedagoga podle individuálního vzdělávacího plánu. Prioritou školy je poskytovat kvalitní všeobecný základ pro další vzdělávání žáků s ohledem na jejich individuální schopnosti se zaměřením na cizojazyčné vzdělávání, všestranný tělesný rozvoj
žáků a výchovu ke zdravému životnímu stylu. Škola nabízí výuku angličtiny od 1. ročníku doplněnou o nepovinný předmět konverzace v anglickém jazyce, služby školního
psychologa, posílení hodinové dotace tělesné výchovy, dále plavání, bruslení, lyžování,
letní a zimní školu v přírodě, realizuje různé projekty a školní akce vhodně doplňující
vzdělávání. Volný čas mohou žáci trávit ve školní družině nebo v některém zájmovém
útvaru (např. hudební, výtvarný, turistický, keramický, atletická příprava, judo, sportovní hry, klub „Pohoda“). Ve škole působí ZUŠ Orchidea. Další informace na ředitelství
školy, tel. 541 248 093, e-mail: [email protected] nebo www.zsbotanicka.cz
Základní škola, Brno, Herčíkova 19
Škola je vybavena moderním bazénem, ve kterém je zajišťován plavecký
výcvik nejen pro vlastní žáky, ale i pro
děti z okolních škol i školek. Výuka dle
vlastního školního vzdělávacího programu SOVA (Spokojenost, optimismus,
vědomosti, aktivita). Od 6. ročníku lze
po úspěšných přijímacích zkouškách navštěvovat třídu s rozšířenou výukou informatiky. Od 7. ročníku nabídka volitelných předmětů (německý, ruský jazyk, ekopraktika,
informatika, výtvarné činnosti, anglická konverzace) vždy podle aktuálních možností
školy. Ve všech předmětech se vyučující snaží předat žákům co nejvíce informací a připravit je pro budoucí volbu povolání. Ve výukovém programu jsou zahrnuty i projektové
dny, které umožňují získávání dovedností jinou formou a vedou žáky ke komunikaci
a spolupráci. Na I. stupni pracuje speciální pedagog zaměřený na poruchy učení. Péče
o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pokračuje i na II. stupni ZŠ. Od září
2011 pracuje se žáky třikrát týdně školní psycholog. Vyučující zařazují do výuky práci
s interaktivními tabulemi. Školní kroužky angličtiny, florbalu, fotbalu, keramiky, hry
na flétnu, informatiky a nově kroužek stolního tenisu a kroužek logopedický. V rámci
školní družiny pracují kroužky pohybové a taneční výchovy, společenského chování
a stolování, plavání. Volné hodiny na internetu pro žáky školy zdarma, možnost využití
školní knihovny s informačním centrem. Pro zájemce v 1. a 2. třídách výuka anglického jazyka ve spolupráci s Jazykovou školou Astra. Škola má k dispozici moderní
kuchyni, která nabízí strávníkům výběr ze dvou jídel. Školní tělovýchovná jednota
Mládí pořádá kurzy plavání, sebeobrany, gymnastiky a aerobiku. Pravidelné výjezdy
do škol v přírodě, na lyžařské výcvikové kurzy a v závěru školního roku tematické výlety. Škola využila všechny dostupné finanční prostředky k modernizaci výuky včetně finančních prostředků z Evropské unie. Učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Podrobnější informace na tel.: 541 212 453, e-mail: [email protected] nebo
www.zshercikova.cz
Základní škola, Brno, Košinova 22
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Chceme dát žákům
základ vědomostí a dovedností a nabídnout činnosti motivující k profesní orientaci. Jsme
úplná škola s devíti postupnými ročníky. Máme třídy běžné i dyslektické a poměrně velký
počet speciálních pedagogů. Nabízíme bohatý výběr zájmových kroužků. Jsme školou rodinného typu – ideální prostředí u nás najdou ti, kteří potřebují menší žákovské kolektivy
a přátelskou atmosféru. V 1. a 2. ročníku nabízíme nepovinnou výuku angličtiny s lektorkou jazykové školy. Od 3. ročníku vyučujeme angličtinu. Každoročně nabízíme i výuku
druhého cizího jazyka – německého. Výuka informatiky probíhá od 4. třídy. V rámci povinně volitelných předmětů nabízíme výuku informatiky (7. ročník programování Baltík,
8. ročník tvorba školního časopisu, 9. ročník psaní všemi deseti), přírodovědný seminář,
výtvarný seminář, sportovní výchovu, multimediální výchovu a pěstitelské práce a pro
žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, seminář z českého jazyka a matematiky. Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení
pomáhá reedukační péče, ve škole působí školní psycholog. O žáky I. stupně je posta-
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2013
ráno ve školní družině. K vybavení školy patří odborné učebny, keramická dílna, pracovna
enviromentální výchovy, počítačová učebna,
multimediální učebna, učebna přírodních věd,
prostorná tělocvična a hřiště s umělým povrchem. Součástí školy je i moderní školní kuchyně s možností výběru ze dvou jídel. Během
posledních dvou let byla provedena oprava sociálního zařízení, výměna oken, zateplení pláště budovy a střechy a škola dostala novou
fasádu, což samozřejmě přispělo ke zkulturnění školního prostředí. Pro informaci rodičů
o dění ve škole vydáváme měsíčník Zpravodaj. Pořádáme pravidelné akce k posílení vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči. V zimě „Předvánoční Košinku“ s programem pro rodiče,
soutěžemi, tvořivými dílnami, skákacím hradem a vánočním jarmarkem. Na jaře „Čarodějnou Košinku“ v součinnosti s místními dobrovolnými hasiči. Další informace o škole
na tel.: 549 211 137, e-mail: [email protected] nebo www.volny.cz/zskosinova
Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2
Výuka je vedena podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Ten odráží nejlepší
prvky z původních osnov pro ZŠ a je obohacen o dlouhodobou zkušenost z rozšířené
výuky cizích jazyků. Ke zvýšení jazykové gramotnosti je zavedena povinná výuka angličtiny od 1. ročníku.
Od 6., resp. od 7. ročníku se vyučuje druhý cizí jazyk dle výběru žáků (němčina,
francouzština nebo ruština). Speciální péče je věnována nejen talentovaným dětem, ale
i dětem s vývojovými poruchami učení (dyslexie apod.) a vadou řeči. Pro ně jsou zřízeny
specializované třídy, resp. kroužky. Ve škole působí školní psycholožka. Samozřejmostí
se stala výuka informatiky ve třech moderních počítačových učebnách, které jsou využívány i pro výuku cizích jazyků a ostatních
předmětů. Ve všech učebnách jsou k dispozici interaktivní tabule. Volnočasové aktivity
jsou součástí školní družiny. Ta má celodenní
provoz od 6.30 do 17.00 hod. V odpoledních
hodinách mohou děti rozvíjet své zájmy
ve sportovním, výtvarném, keramickém a estetickém kroužku a kroužku country tanců. Součástí školy je školní jídelna s možností
výběru ze dvou jídel. Škola nabízí i výuku hry na flétnu (za úplatu), školy v přírodě, a to
i v zahraničí (zdravotní pobyty u moře), lyžařské kurzy, zahraniční výukově-poznávací
zájezdy aj. Přes všechny uvedené aktivity prioritou školy zůstává kvalitní základní vzdělání a slušná výchova. Podrobnější informace o všech aktivitách školy získáte osobním
kontaktem s vedením a vyučujícími školy (tel. 541 211 758, 549 242 379), resp. na
adrese: www.zsslovanak.cz.
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
V základní škole jsou děti vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“. Vychází z myšlenek daytonské výuky, jež je vhodná pro všechny děti
z celého světa. Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo, kde každé dítě
má právo se vzdělávat dle svých individuálních
možností a potřeb. V 1. a 2. ročníku nabízíme
nepovinnou výuku anglického jazyka ve spolupráci s Jazykovou školou Astra. Od třetí třídy je
výuka angličtiny povinná, na druhém stupni v 8.
ročníku si žáci mohou přibrat druhý cizí jazyk,
a to německý. Škola má dvě nové jazykové multimediální učebny s interaktivní tabulí a tři učebny
výpočetní techniky s připojením na internet, které využívají všechny děti jak ve výuce,
tak v poledních přestávkách, od 3. ročníku v předmětu informatika či při výuce cizích
jazyků. Ve škole probíhá výuka dramatické výchovy, sportovní hry, výuka plavání, bruslení, lyžařské kurzy a školy v přírodě, též je možnost výuky náboženství. Různá zájmová
činnost – děti navštěvují pěvecký sbor Paprsek, tenis, judo, hip hop, ve školní družině
působí kroužek hudební a rukodělný. Na škole pracuje školní psycholog, pro žáky se
specifickými poruchami učení zajišťuje dyslektický kroužek. Škola také vzdělává děti ze
států Evropské unie i z třetích zemí. Výuku českého jazyka poskytujeme žákům-cizincům jako nepovinný předmět, a to tři hodiny týdně navíc v odpoledních hodinách. Další
z nepovinných předmětů je výuka ukrajinštiny, kterou zajišťuje rodilá mluvčí. Žáci využívají školní družinu, hudebnu, odborné pracovny fyziky a chemie, cvičnou kuchyňku,
moderně vybavenou knihovnu s informačním centrem pro žáky, klubovnu odpoledních
aktivit, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem. Stravují se v moderní jídelně-výdejně,
kde si mohou vybrat ze dvou jídel, k dennímu občerstvení využívají kantýnu ve vestibulu školy. O životě ve škole vypovídá školní časopis Staník. Cílem je otevřít školu široké
veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Další informace o škole
na tel.: 541 219 992, 541 422 022, e-mail: [email protected], www.zsstankova.eu.
ZŠ Košinova, Botanická, Herčíkova a Staňkova byly již podrobněji představeny v předchozích
vydáních Královopolských listů, najdete je na www.kralovopole.brno.cz.
5
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
Palackého třída 70, 612 00 Brno
16. 1. 18.00
21. 1. 18.00
29. 1. 17.00
30. 1. 18.00
31. 1. 18.00
Žákovský večer
Oborový večer klavírního oddělení
Oborový večer smíšeného oddělení
Žákovský večer
Hraje celá rodina
SEMILASSO
❚❚❚
13. 1. 17.00 MORAVANKA a Jan Slabák – novoroční koncert
20. 1. 19.00 FILUMENA MARTUTANO
27. 1. 16.00 KRÁLOVOPOLKA
❚❚❚
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, Brno-Královo Pole, Husitská 1,
telefon: 604 251 192, www.mkgbrno.cz. Otevřeno po–pá 13–17.30 hod.
16. 1.–27. 1. Karel HOLÍK – Obrazy (vernisáž v 17 hodin)
30. 1.–17. 2. Antonín GAVLAS – Proměny světla (vernisáž v 17 hodin)
❚❚❚
Bezbariérové divadlo BARKA
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, rezervace 541 213 206,
[email protected], sms rezervace 608 635 578
10. 1. 19.00
11. 1. 19.00
14. 1. 19.00
19. 1. 19.00
21. 1. 19.00
24. 1. 10.00
VELKOLEPOST NEVYLÉČITELNÝCH
VELKOLEPOST NEVYLÉČITELNÝCH
FINSKO – Za severní polární kruh – národní park LEMMENJOKI
STÁŘÍ MÁ ZELENOU
MADEIRA – ostrov květin, dobrého vína a levád
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose – SCHVÁLNOSTI PRINCEZNY
SCHVÁLNIČKY
28. 1. 19.00 KARIBIK – jachtou po Návětrných ostrovech
30. 1. 10.00 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose – NEDĚLEJ MI NASCHVÁLY
1. 2. 19.00 Divadlo Járy Pokojského – BALADA PRO BANDITU
(Milan Uhde, Miloš Štědroň)
❚❚❚
Nová městská hala, Vodova 108, Brno-Královo Pole
Basketbal – Středoevropská liga žen
9. 1. 20.00 VALOSUN KP Brno : ICIM Arad
Ženská basketbalová liga
12. 1. 15.30 VALOSUN KP Brno : BK Pardubice
26. 1. 16.30 VALOSUN KP Brno : BK Strakonice
Futsal – 1. liga
4. 1. 19.30 Helas Brno : Plzeň
11. 1. 20.00 Tango Brno : Č. Lípa
16. 1. 20.00 Tango Brno : Chrudim
Volejbal – Extraliga žen
11. 1. 18.00 VK KP Brno : Ostrava
19. 1. 18.00 VK KP Brno : Slavia
Florbal – Extraliga mužů
13. 1. 17.00 Bulldogs Brno : Ml. Boleslav
27. 1. 17.00 Bulldogs Brno : Vítkovice
Odborníci diskutovali o kvalitì potravin
O hygieně a technologii potravin přijeli před časem do Králova Pole –
na Veterinární a farmaceutickou univerzitu diskutovat čeští a zahraniční
veterinární hygienici. Konal se zde totiž 42. ročník konference Lenfeldovy
a Höklovy dny.
Kolem potravin a jejich kvality se o nevyhovujících vzorcích, umožnit
vede široká diskuze, ve které se ob- mu vybírat si potraviny se znalostí.“
jevují rozdílné názory nejen v laic- Ohlasy na něj jsou, jak Ing. Válková
ké, ale i v odborné rovině. Nejvíce doplnila, pozitivní. Návštěvníci strádiskuzí se vede o škodlivosti či ne- nek jej hodnotí jako užitečný krok
škodlivosti jídla, jeho kvalitě a bez- státní správy směrem k občanům. Je
pečnosti konzumace. V posledních zajímavé, že návštěvníci portálu, kteletech se o kvalitu potravin začala rých v době konání konference bylo
v čím dál větší míře zajímat i laic- již téměř 2 miliony, jsou téměř z ceká veřejnost. V úvodu druhého dne lého světa. Kromě České republiky
konference bylo mimořádně připra- se o kvalitě potravin chtějí informoveno představení projektu Regio- vat také návštěvníci ze Slovenska,
nální potravina, na nějž navazovala Polska, Velké Británie, Švýcarska,
ochutnávka oceněných produktů. Jak Francie či Ruska. A právě ruská telezdůraznil Ing. Václav Hlaváček, CSc. vize natočila a odvysílala o projektu
z Agrární komory, jedná se o projekt zajímavý dokument. V době konána podporu malých zpracovatelů. Při ní konference obsahovala databáze
hodnocení jsou oslovovány odborné na 566 výrobků, z nichž 320 bylo
instituce, nejedná se o soutěž laickou. z ČR. U všech je laicky popsaná jeLogo regionální potravina nebo Zlatá jich vada. Z dalšího obsahu konfechuť jižní Moravy na obalu výrobku rence uveďme například příspěvek
má pak pro spotřebitele podobnou Ing. R. Ševčíka Ph.D., jenž informovýpovědní hodnotu jako známější val o metodách analýzy obsahu masa
Klasa. Z programu konference, kte- v masných výrobcích. To je mnohdy
rý byl orientován velmi odborně, lze složité i pro samotné výrobce, projako příspěvek zajímavý i pro širokou to pro ně byly vyvinuty koeficienty
veřejnost uvést příspěvek Potraviny a přepočtové tabulky dle použitých
na pranýři, který přednesla Ing. V. surovin. Posluchači se v závěru doVálková, Ph.D. ze Státní zemědělské zvěděli, že některé látky mohou
a potravinářské inspekce. V přednáš- výsledky analýzy zásadně zkreslit.
ce představila stejnojmenný interne- To byl i případ melaminu, který byl
tový projekt, jehož prostřednictvím v roce 2008 přidán do sušeného mléjsou zveřejňovány nejakostní, falšo- ka pro dětskou výživu v Číně. Tato
vané či dokonce nebezpečné potravi- aféra skončila zdravotními problémy
ny, na něž inspektoři SZPI narazili při více než 100 000 dětí. Melanin je látsvých kontrolách. Projekt byl spuštěn kou způsobující onemocnění ledvin,
10. července na tiskové konferenci avšak při běžných analýzách se jeho
Ministerstva zemědělství a už bě- použití neprojeví – naopak, potravina
hem prvních 24 hodin jej navštívilo se navenek jeví, jako by byla bohatá
přes 200 tisíc unikátních návštěvní- na bílkoviny. Vzorky na stanovení
ků. V prezentaci mj. uvedla: „Cílem melaminu jsou kontrolními orgány
projektu je zlepšit pozici spotřebitele stále odebírány a vyhodnocovány.
na trhu a poskytnout mu informace
(op)
INZERCE
❚❚❚
TyfloCentrum Brno, o.p.s., upozorňuje, že na Chaloupkově 3, kde sídlí, je
umístěna Stálá prodejní výstava řemeslných výrobků jeho těžce zrakově postižených klientů ze sociálně terapeutické dílny HapAteliér. Keramické a textilní výrobky, košíky z pedigu (proutí z liány), šperky z FIMO hmoty a ovčího
rouna, krasohledy, dešťové hole, bubínky, skleněné svícínky a jiné drobné věci
si zájemci mohou prohlédnout i zakoupit ve vestibulu v 1. patře vždy v pondělí
a ve středu v 9.00–12.00, 13.00–15.00 a ve čtvrtek v 9.00–12.00, 13.00–16.30
hod. Výtěžek podpoří činnost HapAteliéru.
❚❚❚
V Unii neslyšících Brno, o.s., na Palackého třídě 120 probíhá od října 2012
výstava s názvem Historie brněnských neslyšících (s podtitulem 62 let od zániku Zemské ústřední jednoty hluchoněmých pro Moravu a Slezsko), která
v textech, fotografiích a dokumentech mapuje život brněnských neslyšících
od roku 1919 a připomíná též pohnutý osud Domova neslyšících na tehdejší
Vrchlického (dnes Vodově) 35, který si brněnští sluchově postižení v letech
1922–1925 postavili. Výstava je pro veřejnost přístupná do konce února 2013,
v pondělí–čtvrtek 9–17, v pátek 9–15 hod.
6
Martina Roznosová se kosmetikou
a masážemi zabývá již jedenáctým rokem. Pracuje s kosmetickým přístrojem BDR (beauty-defect-repair). Jde
o významný efekt získaný neinvazní
cestou a regeneraci pleti, vše viditelné ihned po prvním ošetření. BDR se
používá např. při ztrátě elasticity pleti
a její ochablosti, na vrásky a jemné
linky, pro pleť poškozenou slunečními
vlivy a atrofií svalstva. Úspěšně účinkuje na stařecké skvrny a pigmentaci,
zmírnění jizev tzv. akné, na suchou,
hrubou, citlivou pleť trpící kuperózou, dále na pórovitou a nečistou pleť
i mimické vrásky kolem očí a rtů. Jde
o ojedinělý přístroj, který poskytuje
péči jako několik jiných dohromady.
Dá se použít na všechny druhy pleti.
Martina Roznosová provádí také lymfatickou přístrojovou masáž, ošetření
přístrojem LYMPHASTIM 12, jenž
poskytuje jemnou masáž končetin
a spodní části břicha a nabízí i další
kosmetické služby: ošetření galvanickou žehličkou GALVANIC SPA II,
klasické kosmetické ošetření HADEK,
AINHOA, depilaci, barvení. Na své
si zde přijdou i zájemci o masérské
služby.
Kosmetika a masáže
Martina Roznosová, Kmochova 12,
Brno, tel.: 608 077 988, 545 235 858,
www.kosmetikamr.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2013
ZŠ Slovanské náměstí má nová okna
Základní škola na Slovanském náměstí má nová okna
do dvora. Celkem jich bylo
vyměněno 131. Protože je
historická budova školy zařazena na ústřední seznam nemovitých kulturních památek,
bylo nutno dodržet požadavek
na stejné členění a otvírání
jako u oken původních. To se
podařilo dodržet. Místo starých nevyhovujících kastlových oken byla instalována jednoduchá dřevěná euro okna s izolačním dvojsklem. Velmi vydařené
jsou repliky vchodových dveří ze dvora. Opraveny byly také části krovu a byla
odstraněna zemní vlhkost na křídle budovy do ulice Bulharské.
Text a foto: (op)
MŠ Bulharská má novou zahradu
Jak se podařila rekonstrukce zahrady v mateřské škole na ulici Bulharská, zhodnotí
děti už tuto zimu. Vybudován zde pro ně
totiž byl nový sáňkařský kopeček. V létě
se zase osvěží v korytě tzv. suché řeky,
kam lze napustit vodu. Koryto řeky tvoří
oblázky a balvany. Dalším neobvyklým
prvkem zahrady mateřské školy na Bulharské je tzv. hrabaniště – zde si děti mohou
hrát s oblázky a po libosti z nich tvořit.
Na zahradě byly vysázeny habry, javory,
mišpule a muchovníky. Zapletením nově
vysázených vrbiček vzniklo teepee a tunel.
Na zahradě byly opraveny stávající herní prvky a děti mají radost i z několika
nových. V létě naleznou stín u pískoviště pod stínicí textilií, s níž se v projektu nově počítalo. Radost jim udělá i nová koloběžková dráha. Na zahradě byl
výškově srovnán terén.
Protože má školka na svém pozemku nádoby na separovaný sběr odpadů,
bylo zde pro ně vybudováno v rámci rekonstrukce zahrady nové stanoviště.
(op), foto: Monika Knollová
SKI centrum
prodej ● servis ● pùjèovna ● bazar
J. Babáka 9, Brno-Královo Pole
Po–Pá 9–19 hod., Sobota 9–13 hod.
Rozumíme tomu, co dìláme …
www.skicentrum-brno.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE
 PRONAJMU byt 1+1, 45 m2, Řečkovice, cihla, balkon, výborný stav za
6 500 + ink. Tel.: 732 810 951
 DOPRAVA PRO SENIORY – nabízím seniorům odvoz k lékaři, na úřady, nákupy apod. (vč. SO, NE a SVÁTKŮ). P. Zouhar, tel. 736 701 319,
www.dopravaproseniory.cz
 PRONAJMU garážové stání, Herčíkova ul. Tel.: 603 119 031
 MALÍŘ pokojů, mobil.: 604 518 776, Kr. Pole, Řečkovice
 ZVEME Vás do kosmetiky TINA, Malátová 6 na tradiční kosmetiku,
ošetření, ajurvedskou masáž, prodlužování řas, permanentní makeup. Tel.: 774 884 615. Zve Monika a Silvie
 PRODÁM pěkný, klidný byt 2+kk s balkonem v OV na Nadační v Medlánkách. Cena dohodou. Volejte: 728 128 036
 MED kupujte u včelaře. Sv. Čecha 36, Út, St, Čt: 15–18 hodin. Tel.:
549 250 323
 ÚČETNICTVÍ a daňové poradenství, včetně zpracování mezd pro firmy i OSVČ. Možnost i externí spolupráce v sídle firmy. Dlouholetá
praxe, email: [email protected], tel.: 724 167 092
 KOUPÍM byt 2–3+1 v Kr. Poli. Nejlépe s balkonem, tel.: 605 514 210
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 1/2013
Předvánoční Košinka slavila jubileum
Jubilejní 10. ročník Předvánoční Košinky proběhl 1. prosince v prostorách ZŠ
Košinova. Protože akce získala za roky svého trvání vynikající pověst, byla škola
v sobotu plná lidí. A to nejenom rodičů současných žáků, ale i těch, kteří se sem
přišli podívat před zápisy, jež proběhnou v lednu. Na Předvánoční Košinku
přišli také absolventi školy, aby navštívili své pedagogy a mladší kamarády.
Tělocvična, kde se konal kulturní
program, doslova praskala ve švech.
Děti se vydováděly na skákacím
hradu umístěném v prostorách družiny a poté se mohly zklidnit ve výtvarných dílnách, jichž bylo na programu celkem šest. Vyrobit si zde
mohly třeba vánoční přání, mohly
napsat dopis Ježíškovi nebo si třeba
vystřihnout a slepit papírovou skládanku aj. Jako vždy byl obrovský
zájem o předvánoční jarmark, kde
bylo možno zakoupit adventní věnce,
svícny, přáníčka a další výrobky žáků
školy zhotovených jak v rámci výuky (předmětu pracovní činnosti), tak
v rámci kroužků – např. suchá vazba.
Energii pak návštěvníci Předvánoční
Košinky dočerpali v černo-bílé kavárně, kde obsluhovala čertice. Program
vydařeného odpoledne, na nějž dohlížel Mikuláš, který rozvážně procházel
všemi místnostmi, byl ukončen opět
v tělocvičně školy, kde byla vylosována tombola.
Text a foto: (op)
Vítámvás Cup na ZŠ Palackého
Základní škola na Palackého třídě se letos již po druhé stala jedním z míst
konání celoročního turnaje ve stolním hokeji Vítámvás Cup.
Proti sobě se postavili žáci domácí bava, poznání a tolerance. Proto měli
školy ZŠ Palackého, která se spe- žáci základní školy v rámci doprocializuje na práci s žáky s lehkým vodného programu možnost vyzkoumentálním postižením a specifickými šet si například slalom na invalidním
vývojovými poruchami chování (tzv. křesle.
ZŠ Palackého je od ledna 2012
syndromem ADHD), a žáci Střední
školy F. D. Roosevelta pro tělesně zapojena do projektu „Centrum popostižené. Hrajícími hosty turnaje radenských služeb pro žáky s ADHD
byli členové ragbyového týmu Dra- a lehkou mentální retardací“, jehož cígon Brno. Seriál turnajů je zapojen lem je zajištění kvalitní a včasné péče
do projektu Brno a jižní Morava bez o tyto děti, jejich rodiče a pedagogichranic, který má letos na programu ké pracovníky v celém Jihomorav212 akcí. Cílem setkání nejsou jen ském kraji. Centrum bylo vytvořeno
sportovní výsledky, jedná se o inte- z finančních prostředků ESF a státnígrační projekt, jehož smyslem je zá- ho rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a v současné době nabízí
žákům školy, jejich rodičům, pedagogům i široké veřejnosti konzultační,
nápravnou a terapeutickou péči, besedy, volnočasové aktivity apod.
Bližší informace naleznete na webových stránkách školy: www.zspalackeho.cz.
Text a foto: (op)
Kociánka a květiny
Tak jako předešlé roky, i letos nám skleníky v areálu Ústavu sociální péče pro
tělesně postiženou mládež Kociánka zkrášlily předvánoční dobu výstavou orchidejí Kociánka a květiny, konanou ve dnech 30. listopadu až 3. prosince
2012. Nejen stovky exemplářů vzácných,
vznešených orchidejí, ale i sbírky tillandsií,
citrusů, oliv, kaki, kaktusů, bonsají a dalších
rostlin, místy pod dohledem andulek, korel,
křepelek, hrdliček, pokřikujících ze svých
klecí na návštěvníky, ozdobily víkend těm,
kteří neváhali a na Kociánku se vypravili.
Součástí výstavy byla i malá výstavka keramiky Dětského střediska Březejc, na které
děti předváděly, jak se ty půvabné věci dělají,
a prodejní výstavka prací žáků Střední školy
F.D. Roosevelta, Křižíkova 11, Brno.
Jana Novotná, foto: autorka
7
Koncert pro dobroèinné úèely
Fakulta chemická slaví 20 let
Charitativní koncert pro Vážku se
uskutečnil 28. listopadu 2012 v koncertním sále královopolské ZUŠ V.
Kaprálové. Záštitu nad touto akcí
převzala 1. místostarostka městské
části Královo Pole Andrea Pazderová.
V úvodním slově vyjádřila poděkování vedení školy a všem, kdo na koncert přišli a přispěli do sbírky. Tím
ukázali, že nemyslí pouze na sebe, ale
i na ty, kterým je potřeba pomáhat.
Program koncertu, který se v prostorách královopolské základní umělecké školy uskutečnil už po deváté, byl
naplánován na dvě hodiny, a to, jak
zdůraznila ředitelka ZUŠ J. Sapáková, byl ze strany žáků školy o účin-
V listopadu oslavila Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně 20 let
své činnosti od svého znovuobnovení. Moderní posluchárny a laboratoře fakulty
nalezneme od roku 1998 v kampusu Pod Palackého vrchem na ulici Purkyňově,
kam se fakulta přestěhovala v roce 1998 z ulice Veslařské. U příležitosti oslav
kulatého jubilea fakulty byl slavnostně zahájen provoz Centra materiálového
výzkumu Fakulty chemické (CMV). Jedním z hostů slavnostního odpoledne byl
i starosta Králova Pole Roman Vykoukal.
Již dnes má centrum na svém
kontě řadu úspěchů. Odborníci z CMV se zabývají výzkumem v oblasti anorganických materiálů, pokročilých
organických materiálů a biomateriálů. Obrovským úspěchem na poli komerčním je
například práce týmu odborníků pod vedením doc. Ivany
Márové, kteří přišli na to, jak
efektivně využít odpadní fritovací olej a přetvořit jej pomocí bakterií na ekologický bioplast, nila vědkyně na vysvětlenou. V obkterý je kompostovatelný. „Kladem lasti anorganické je zase zajímavým
tohoto objevu je, že nespotřebovává projektem výzkum na výrobu betonu
potravinové zdroje, ale orientuje se bez cementu, který je velmi drahou
na odpad.“ Vyzdvihla vedoucí týmu surovinou. „Je výzvou, aby se akadehlavní pozitivum projektu. Pro Čínu mický svět setkal s komerční sférou,“
je použitý fritovací olej značnou eko- zdůraznil Ing. Petr Tesař, manažer
logickou, ale i zdravotní zátěží-když CMV. A PhDr. Lenka Mlynářová,
se po přefiltrování používá k další- zástupce komerčního partnera, který
mu kuchyňskému zpracování. Právě uvedl bioplasty z Brna do komerčnízde se již budují obří linky na výrobu ho světa, doplnila: „Cestu na trh spatří
ekologického bioplastu. „Tento druh 1 z 1000 objevitelských myšlenek.“
bioplastu je využitelný prakticky Pracoviště je vybaveno špičkovou
na všechny druhy obalů, které dnes technikou, nejdražším přístrojem je
nesou označení PP nebo PE“, dopl- fluorescenční korelační mikroskop
za 17,5 mil. korun, tuzemským unikátem je například i metoda korelativní
mikroskopie, kterou používají v laboratoři kovů a koroze. Díky ní dokáží
překrýt obraz z optického světelného
mikroskopu s elektronovým. Výsledkem je detailní zobrazení ve skutečné
barevnosti. Snímky z elektronového
mikroskopu jsou černobílé a v běžné praxi se kolorují. Detailní záběry
různých materiálů jste měli možnost
si již dříve prohlédnout například
na jedné z výstav v Malé královopolské galerii či ve Vaňkovce.
Text a foto: (op)
kování takový zájem, že k vystoupení
byla přizvána jen část z nich.
Výtěžek koncertu, jenž dosáhl částky 4300 Kč, byl věnován na podporu
kontaktního místa České alzheimerovské společnosti při Diakonii ČCE
– středisku v Brně, které pomáhá lidem nemocným Alzheimerovou chorobou a pečujícím rodinám. Osobně
jej převzali její zástupci.
Koncert má dlouholetou tradici,
kromě Králova Pole probíhá ještě
na ZUŠ na ulici Veveří a v Kuřimi.
Celkový výtěžek ze všech tří koncertů
dosáhl částky 19 027 Kč.
(op)
Mistr svìta ve stepu obhájil titul
Na mistrovství světa ve stepu, které se uskutečnilo v německém městě Riesa od 3.
do 8. prosince, se vypravili také žáci královopolské Taneční a stepové školy R+P
Bartůňkových. „Konkurence byla obrovská, sjeli se sem zástupci z 28 zemí. Mnoho našich soutěžících postoupilo do finále, což je obrovský úspěch,“ uvádí R. Bartůňková, spolumajitelka školy. Triumf slavil Tobiáš Košir, který obhájil titul mistra
světa ve stepu. „Jeho choreografie je velice rychlá a využívá všech jeho schopností.
Step se v ní propojuje s tancem. Bez podpory rodičů by to však nešlo,“ říká P. Bartůněk, spolumajitel taneční školy. „Člověk se neubrání dojetí, když stoupá česká
vlajka, zní hymna a na nejvyšším místě stojí váš žák. Je to zúročení práce celého
týmu,“ pokračuje. I umístění dalších soutěžících v ostatních kategoriích jsou velice
pěkná, formace dětí se umístila na 4. příčce, na 5. místě skončila malá skupina juniorů, na 6. místě skončila Vendula Zigalová v kategorii sólo dětí, trio dětí V. Příborská, M. Petrlová a J. Vysloužilová skončilo sedmé a duo dospělých D. Loubalová
a M. Novotná se umístilo na 12. příčce. Již teď hledají mladí stepaři hudbu pro nové
choreografie, se kterými se chtějí opět nominovat do Riesy 2013.
(op)
Vzniká další výzkumné centrum VUT v Brnì
Symbolický poklep na základní kámen formálně odstartoval v úterý 11.
prosince 2012 za účasti rektora Vysokého učení technického v Brně Karla
Raise, prorektora VUT v Brně Petra
Štěpánka – řešitele projektu, děkana
Fakulty stavební VUT v Brně Rostislava Drochytky – vedoucího jednoho ze
dvou výzkumných programů projektu
a dalších hostů výstavbu centra AdMaS
(Advanced Materials, Structures an
Technologies) Fakulty stavební VUT
v Brně. Centrum AdMaS bude zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí
a technologií, a to nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů
a infrastruktury měst, obcí a krajiny.
Výstavba areálu centra AdMaS – čtyř
objektů pod Palackého vrchem v Králově Poli – je rozplánována do konce
června 2014, se zahájením provozu se
počítá zhruba do měsíce od uskutečnění
stavby. Dominantní ideou díla je snaha
vybudovat komplexní centrum, které
bude spojovat poznatky z jednotlivých
dílčích oborů výzkumu materiálového,
technologického a konstrukčního v praxi. Všechny čtyři objekty areálu budou
řešeny s ohledem na co největší energetickou úspornost, která bude spočívat
v tom, že potřebnou energii budou získávat z obnovitelných zdrojů.
Jana Novotná
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole, www.kralovopole.brno.cz. Editor: Petr Podroužek. Redakce časopisu Královopolské listy,
Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, pro příspěvky e-mail: [email protected], inzerce: [email protected], příjem inzerce:
pondělí 10–12, 15–17 hodin, 4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější
příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.: 541 588 111.
Download

Městská část podporuje školy v mnoha oblastech - Královo Pole