1020
obsah
Obsah
laudatio | laudation
Orientační běh od intervence k prevenci. Prof. MUDr. Michael Aschermann slaví
významné životní jubileum | Orienteering from intervention to prevention.
Prof. Michael Aschermann celebrates life jubilee | A. Linhart
Životní jubileum prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC |
Prof. Michael Aschermann, MD, DSc, FESC, FACC, life jubilee | P. Widimský
1019
obsah | content
Obsah
1020
70. narozeniny prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., FESC, FACC |
The 70th birthday of Prof. Michael Aschermann, MD, DSc, FESC, FACC
Antikoagulační léčba v sekundární prevenci koronárních příhod |
Anticoagulant therapy in secondary prevention of coronary events | J. Bultas
Anémie a nedostatek železa v interní praxi. Od gastroenterologie ke kardiologii
a ještě dál | Anaemia and iron deficiency in clinical practice: from cardiology
to gastroenterology and beyond | R. Češka
Embolizační ischemické cévní mozkové příhody | Embolic ischemic strokes | M. Hutyra, D. Šaňák
Minulost a současnost problematiky plicní cirkulace ve Všeobecné fakultní nemocnici
v Praze | Past and present issues of the pulmonary circulation in the General University
Hospital in Praguen | P. Jansa, D. Ambrož, J. Lindner
Katetrizační ablace fokálně spouštěné fibrilace komor u pacientů se strukturálním
postižením srdce | Catheter ablation of focus triggering ventricular fibrillation in patients
with structural heart disease | J. Kautzner, P. Peichl
Současné postavení intravaskulární ultrasonografie v intervenční kardiologii |
Current status of intravascular ultrasound in interventional cardiology | T. Kovárník
Obezita a srdce | Obesity and heart | Š. Svačina
Karotický stenting – vývoj, trendy a inovace | Carotid artery stenting – history, trends
and innovations | M. Špaček, J. Veselka
Mají natriuretické peptidy novou šanci v léčbě srdečního selhání? | Do natriuretic peptides
have a new chance in treatment of heart failure? | L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec
Renální denervace u pacientů s rezistentní hypertenzí: je možné ji ještě resuscitovat? |
Renal denervation in patients with resistant hypertension: is it still possible to resuscitate? |
M. Táborský, M. Schejbalová
Moderní léčba akutních iktů: příklad multidisciplinární spolupráce |
Modern treatment of acute ischemic stroke | P. Widimský, B. Kožnar, I. Štětkářová
Katetrizační metoda léčby chronické mitrální regurgitace pomocí mitrální svorky
(MitraClip) | Percutaneous approach for treating mitral regurgitation with mitral clip
(MitraClip) | M. Želízko, V. Pořízka, R. Kočková
1017
1023
1033
1040
1051
1055
1062
1068
1072
1076
1081
1086
1090
přehledné referáty
IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (studie IMPROVE-IT) |
EIMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial (studie IMPROVE-IT) |
J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec 1095
Pomůže nám nový SGLT2 inhibitor empagliflozin snížit riziko hypoglykemie? | Will the new
SGLT2 inhibitor empagliflozin help us reduce the risk of hypoglycemia?t | T. Pelikánová
1102
Download

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.