Postbus 50, 6920 AB Duiven
Bezoekadres
Aan de bewoner(s) van dit pand
Utrechtseweg 68
Arnhem
Postadres
Postbus 50
6920 AB Duiven
www.liander.nl
Datum
20 januari 2015
Betreft
Gasstoring in uw wijk
Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdag 20 januari heeft u van ons een brief ontvangen met informatie over de gasstoring in
uw wijk. Voor de klanten die geen Nederlands spreken, hebben wij die brief laten vertalen naar
het Engels, Pools, Turks en Arabisch. Zie bijlage.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
drs. Jan van Oorschot
directeur Klant en Markt
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Dear Sir/Madam,
Today as well we have been able to reconnect some of the homes in your area to the gas main.
You may now have gas but still have received this letter. In this letter the Local Authority of Velsen
and Liander are writing to inform you of the latest developments.
We are doing our utmost to restore the gas supply to your home
Liander is continuing to work hard to restore the gas supply to all homes and properties as quickly
as possible. It now looks as though the last homes will be reconnected to the gas main by
Thursday at the latest. Once your home can be reconnected a Liander fitter will call by your home.
If you were not at home when they called by, please would you call Liander (see telephone
number at the bottom of the letter). An appointment will then be made with one of the fitters to
reconnect your gas supply.
If your gas supply has now been restored but you still do not have gas (any longer), then call
Liander on 0800-9009.
Gas back on? Please return your heater to the information point
As soon as your gas is back on again, Liander would like the heater(s) lent to you to be returned.
You can hand these in to our information point near numbers 59 to 73 Stratingplantsoen. You can
come along here daily between 9 am and 9 pm.
Compensation for inconvenience
We know it’s very annoying to have to manage without gas, and we would like to remind you that
you’re entitled to compensation for the inconvenience from this loss of gas. This compensation is
for example to make up for the use of electric heating. For the first 4 hours of your gas interruption
we will pay you an amount of € 35. For every 4 hour period after that, we will pay you a further
€ 20. Liander will transfer this compensation to you automatically and you do not have to do
anything to receive it. You will receive the compensation within eight weeks. If we do not have
your bank account number, we will contact you ourselves. You will find more details about the
compensation for the damage you have suffered due to this loss of gas on our website:
https://www.liander.nl/storingen/compensatie.
If you have any other queries, come along to our information point or call 0800 9009
(Liander)
If you have any other queries about the loss of gas or this letter, please come along to our
information point between 09.00 am and 09.00 pm. You’ll also find details of our progress at
www.liander.nl.
For more information you can also go to the Velsen Local Authority website day and night at
www.velsen.nl and call the local authority information number: 0255-567200.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Szanowni Państwo,
Również dzisiaj podłączyliśmy część mieszkań w dzielnicy do sieci gazowej. Możliwe jest więc, że
w chwili otrzymania tego listu mają już Państwo gaz. Niniejszym listem władze gminy Velsen
i firma Liander pragną poinformować Państwa o rozwoju sytuacji.
Robimy co w naszej mocy w celu przywrócenia dostaw gazu
Liander nadal usilnie pracuje nad jak najszybszym przywróceniem dostaw gazu do wszystkich
mieszkań i budynków. Obecnie wszystko wskazuje na to, że najpóźniej w czwartek ostatnie
mieszkania zostaną ponownie podłączone do sieci gazowej. Gdy możliwe będzie ponowne
podłączenie mieszkania, przyjdzie do Państwa monter z firmy Liander. Jeżeli nikogo nie było
wtedy w domu, prosimy skontaktować się telefonicznie z firmą Liander (pod numerem telefonu
podanym na końcu listu). Uzgodnimy wtedy z jednym z monterów, kiedy może przyjść ponownie
w celu podłączenia Państwa mieszkania do gazu.
Jeżeli przywrócono dostawę gazu do mieszkania, ale mimo to (znowu) nie mają Państwo gazu,
prosimy zgłosić to firmie Liander pod numerem 0800-9009.
Masz znowu gaz? Zwróć grzejnik w punkcie informacyjnym
Gdy tylko znowu będą mieli Państwo gaz, firma Liander prosi o zwrot wypożyczonych grzejników.
Można oddawać je w naszym punkcie informacyjnym na Stratingplantsoen na wysokości
numerów 59 – 73, codziennie w godzinach od 09.00 do 21.00.
Rekompensata za utrudnienia
Rozumiemy, że niemożność korzystania z gazu to bardzo uciążliwa sytuacja. Pragniemy zatem
raz jeszcze podkreślić, że przysługuje Państwu odszkodowanie za utrudnienia spowodowane
awarią. Odszkodowanie to stanowi rekompensatę za np. konieczność używania ogrzewania
elektrycznego. Za pierwsze 4 godziny przerwy w dostawie gazu otrzymają Państwo od nas kwotę
35 €. Za każde kolejne 4 godziny otrzymają Państwo od nas kwotę 20 €. Odszkodowanie to firma
Liander automatycznie wyliczy i przeleje na Państwa konto bankowe. Nie trzeba samemu nic
robić. Wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu ośmiu tygodni. Jeżeli nie mamy Państwa numeru
konta, sami się z Państwem skontaktujemy. Chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat
rekompensaty albo ponieśli Państwo szkody w wyniku awarii gazu? Zapraszamy na naszą stronę
internetową: https://www.liander.nl/storingen/compensatie.
Jeszcze jakieś pytania? Przyjdź do naszego punktu informacyjnego lub zadzwoń pod nr
0800 9009 (Liander)
Jeżeli mają Państwo pytania na temat awarii lub treści tego listu, zapraszamy do naszego punktu
informacyjnego w godzinach od 09.00 do 21.00. Najnowsze informacje o aktualnej sytuacji znajdą
Państwo na stronie www.liander.nl.
Dodatkowe informacje można uzyskać także przez całą dobę w Urzędzie Gminy Velsen przez
stronę internetową www.velsen.nl i dzwoniąc na infolinię gminy: 0255-567200.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Sayın Bay, Bayan,
Bugün yine semtinizdeki konutların bir kısmını doğalgaz şebekesine bağladık. Bu arada tekrar
doğalgazınız olduğu hâlde bu mektubu almış olabilirsiniz. Bu mektup aracılığıyla Velsen
Belediyesi ve Liander sizi son gelişmelerden haberdar ediyorlar.
Konutunuza tekrar doğalgaz verilmesi için elimizden geleni yapıyoruz
Liander, tüm konut ve binalara bir an evvel doğalgaz sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam
ediyor. Şu anki beklentimize göre son konutlar en geç Perşembe günü tekrar doğalgaz
şebekesine bağlanacaktır. Konutunuz şebekeye tekrar bağlanabildiğinde Liander’ın bir yetkili
servis elemanı bu amaçla evinize uğrayacaktır. O anda evde değil miydiniz? O hâlde telefon
aracılığıyla Liander ile irtibata geçmenizi rica ederiz (telefon numarası bu mektubun altında yer
almaktadır). Bu durumda konutunuza yine de doğalgaz verilmesi için yetkili servis elemanlarından
biriyle randevu yapılacaktır.
Evinizdeki gaz tedarikinin tekrar sağlanmasına rağmen (şu anda) doğalgazınız yok mu? O hâlde
0800-9009 nolu hattan Liander’a telefon ediniz.
Tekrar doğalgazınız var mı? Sobayı bilgilendirme noktasına iade ediniz
Tekrar doğalgazınız varsa, Liander ödünç verilen sobanın/sobaların iade edilmesini rica eder.
Bunları Stratingsplantsoen’da No: 59 – 73 hizasında bulunan bilgilendirme noktamıza teslim
edebilirsiniz. Bunun için buraya her gün saat 09.00 ile 21.00 arasında gelebilirsiniz.
Verilen rahatsızlığın telafi edilmesi
Doğalgazın kullanılamamasının çok rahatsızlık verdiğinin farkındayız. Bu nedenle de bu kesintinin
verdiği rahatsızlıktan dolayı bir telafi alma hakkına sahip olduğunuzu tekrar dikkatinize sunmak
istiyoruz. Bu düzenlemenin amacı, elektrikli ısınma kullanımı gibi hususların telafi edilmesidir.
Doğalgaz kesintinizin ilk 4 saati için bizden € 35 alacaksınız. Takip eden her 4 saatlik süre için
bizden ayrıca € 20 alacaksınız. Bu telafi Liander tarafından otomatik olarak hesaplanacak ve
tarafınıza havale edilecektir. Bunun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bahsi geçen telafi
sekiz hafta içinde tarafınıza ulaştırılacaktır. Banka hesap numaranız bizde yoksa kendimiz sizinle
irtibata geçeceğiz. Telafi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor musunuz veyahut bu doğalgaz
kesintisi sizi zarara mı uğrattı? O zaman web sayfamıza bakınız:
https://www.liander.nl/storingen/compensatie.
Başkaca sorularınız var mı? Bilgilendirme noktamıza geliniz veyahut 0800 9009’a telefon
ediniz (Liander)
Kesinti hakkında veya bu mektupla ilgili başkaca sorularınız var mı? O hâlde saat 09.00 ile 21.00
arasında bilgilendirme noktamıza geliniz. Son durumla ilgili olarak bilgi edinmek için ayrıca
www.liander.nl adresine bakabilirsiniz.
Daha fazla bilgi edinmek için aynı zamanda www.velsen.nl adresindeki web sayfası aracılığıyla ve
Belediyeye ait 0255-567200 nolu bilgilendirme hattına telefon ederek yirmi dört saat Velsen
Belediyesine ulaşabilirsiniz.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
‫الموضوع‬
‫تم توصيل المزيد من المنازل على شبكة الغاز‬
‫سيدي العزيز‪ ،‬سيدتي العزيزة‪،‬‬
‫قمنا اليوم كذلك بإعادة توصيل جزء من منازل الحي على شبكة الغاز‪ .‬من الممكن أن تتلقى هذه الرسالة ومسكنك موصّل على الغاز‬
‫من جديد‪ .‬في هذه الرسالة تحيطك بلدية فالسن و‪ Liander‬علما ً بآخر تطورات األوضاع‪.‬‬
‫نبذل قصارى جهدنا في سبيل إرجاع الغاز إلى منزلك‬
‫ما تزال تبذل ‪ Liander‬كل مجهوداتها في سبيل توصيل كل المنازل والبنايات على الغاز بأسرع وقت ممكن‪ .‬نظراً إلى الحالة الحالية‬
‫نتوقع توصيل المساكن األخيرة على شبكة الغاز في يوم الخميس القادم‪ .‬بمجرد أن يكون من الممكن توصيل مسكنك على الغاز يأتي‬
‫إليك التقني العامل لدى ‪ Liander‬لهذا الغرض‪ .‬إن لم تتواجد في المنزل عند حضور التقني إليك‪ ،‬نرجو منك أن تتصل هاتفيا ً‬
‫بـــ‪( Liander‬تجد رقم الهاتف في آخر الرسالة)‪ .‬سوف نتخذ معك ميعاداً لكي يوصّل أحد التقنيين منزلك على الغاز‪.‬‬
‫إذا تمت إعادة توصيل الغاز إلى منزلك ولكنك أصبحت بدون غاز رغم ذلك‪ ،‬يرجى االتصال بـــ‪ Liander‬عبر رقم ‪.0800-9009‬‬
‫مزود بالغاز من جديد؟ تسليم المدفأة إلى نقطة االستعالم‬
‫بمجرد أن تكون متوفراً على الغاز من جديد تطلب ‪ Liander‬منك أن ترجع المدفأة (المدافئ) المستعارة‪ .‬سلّمها إلى نقطة االستعالم في‬
‫ساحة ‪ Stratingsplantsoen‬قريب من رقم الدار ‪ .37-95‬يمكنك التوجه إليها يوميا ً من الساعة ‪ 05.00‬إلى ‪.00.00‬‬
‫تعويض عن اإلزعاج‬
‫نحن نتفهم أنه أمر مزعج جدا أن تكون غير مزوّد بالغاز ‪.‬فلذلك نود تنبيهك من جديد إلى أنه يحق لك الحصول على تعويض عن‬
‫اإلزعاج بسبب هذا العطل‪ .‬يعتبر هذا تعويضا ً مثال عن استخدام تدفئة كهربائية‪ .‬ستتلقى منا مبلغا ً قدره ‪ 79‬أورو على الساعات األربعة‬
‫األولى النقطاع الغاز‪ .‬وعلى كل مدة ‪ 4‬ساعات تتلقى منا مبلغا ً قدره ‪ 00‬أورو‪ .‬تقوم ‪ Liander‬بتحويل هذا المبلغ إليك أوتوماتيكياً‪،‬‬
‫ليس عليك أن تفعل أي شيء‪ .‬سوف تتلقى التعويض خالل ثمانية أسابيع‪ .‬إذا لم يكن لدينا رقم حسابك للبنك سوف نتصل بك بأنفسنا‪ .‬هل‬
‫تريد أن تعرف المزيد عن هذا التعويض أو هل لديك أضرارا سببها هذا العطل في شبكة أنابيب الغاز؟ يرجى مراجعة موقعنا على‬
‫االنترنت ‪. www.liander.nl/storingen/compensatie‬‬
‫هل ما زالت لديك أسئلة؟ قم بزيارة نقطة االستعالم أو اتصل برقم ‪)Liander( 0800 9009‬‬
‫هل لديك تساؤالت حول العطل أو هذه الرسالة؟ ال تتردد في زيارة نقطة االستعالم من الساعة ‪ 05.00‬إلى ‪.00.00‬‬
‫للحصول على معلومات بخصوص الوضع الحالي يمكنك أيضا زيارة الموقع على األنترنت‪.www.liander.nl :‬‬
‫ويمكنك أيضا االتصال بخط ‪www.velsen.nl‬كما يمكنك الحصول على معلومات ليال ونهارا في موقع البلدية على األنترنت‪:‬‬
‫‪0255-567200.‬االستعالم البلدي عبر رقم الهاتف‬
‫‪Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.‬‬
‫‪NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.‬‬
Download

Aan de bewoner(s) van dit pand Utrechtseweg 68 Arnhem