A K T U A L I T Y
O SLATINĚ
č. 9

září 2012
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Dnes jsme položili panu místostarostovi
Městské
části Brno-Slatina
Ing. Jiřímu Navrátilovi jedinou otázku – co čeká slatinské školy a školky
ve školním roce
2012/2013?
V souvislosti se vzrůstajícím počtem narozených dětí stoupá i počet žáků, kteří
budou nastupovat do prvních ročníků
mateřských a základních škol také v naší
městské části. Kapacita základních škol je
dostatečná a v novém školním roce bylo
přijato celkem 103 dětí. V Základní škole
Jihomoravské náměstí vzniknou tři třídy
prvňáčků, v Základní škole Přemyslovo
náměstí dvě třídy nových žáků. V našich
mateřských školách bylo přijato do první
třídy celkem 67 dětí. Současná kapacita mateřských škol neumožňuje uspokojit
všechny přihlášené děti do prvního ročníku a vzniká tak část požadavků nad možnosti městské části.
V souladu s novelou školského zákona
č. 561/2004 Sb. proběhlo konkurzní řízení na obsazení ředitelek základní školy
Přemyslovo náměstí, Mateřské školy
Jihomoravské náměstí č. 5 a Zařízení školního stravování. Do funkce na období šesti let
stanovené zákonem byly jmenovány ředitelky ZŠ Přemyslovo náměstí Mgr. Světlana
Brankovská a Zařízení školního stravování
Dagmar Suchá. Obsazení místa ředitelky
Mateřské školy Jihomoravské náměstí nebylo v prvním kole ukončeno a v měsíci
září bude následovat druhé kolo konkurzního řízení. V přechodném období do
vybrání ředitelky školy povede mateřskou
školu statutární zástupkyně Bc.
Marcela Havlíčková. Konkurzní
řízení na funkci ředitele
Základní školy Jihomoravské
náměstí proběhne v příštím
roce.
V nadcházejícím školním roce
využívají slatinské základní
školy program Evropské unie
a na obou školách dochází
ke zkvalitnění výuky pomocí technických zařízení získaných z prostředků EU.
Rozsáhlé stavební práce jsou
naplánovány na Základní
škole Přemyslově náměstí. Je
zde navržena rekonstrukce
obvodového pláště a kompletní zateplení školy. Investiční
náklady se předpokládají ve
výši cca 30 mil. Kč. V ostatních školských zařízeních
plánujeme úpravu vnějších
ploch školních zahrad a doplnění hracích prvků. V současné době se v mateřských
školách dokončují vnitřní rozvody a na chod školy nemají
vliv.
PŘEČTĚTE SI:
Mistr světa je ze Slatiny
str. 2
Foto Aktuality str. 2
O pohár starosty str. 5
O původu názvu Slatina str. 8
Divadlo J.K. Tyla informuje
str. 9
Za vedení městské části přeji žákům všech
škol ve Slatině v nastávajícím školním roce
mnoho studijních úspěchů, vedení škol
a učitelům přeji mnoho sil, trpělivosti
a dosažení kvalitních výsledků v jejich náročné práci při výchově mladých lidí.
Děkuji za odpověď
Jiří Toman
ZPRÁVY Z RADNICE
Rada městské části Brno-Slatina na
svých jednáních ve dnech 25.6.,11.7 a
30.7. 2012
schválila:
•termíny zasedání ve II. pololetí r. 2012 takto:
11.07., 30.07., 20.08., 05.09., 24.09., 10.10., 29.10.,
14.11., 03.12., 19.12.
FOTO AKTUALITY
vzala na vědomí:
•opravený finanční plán nákladů a výnosů zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola
Brno, Jihomoravské nám. 5, na r. 2012, který
je sestaven jako vyrovnaný s výnosy i náklady
ve výši 2.110 tis. Kč
•přehled živých pohledávek MČ v hlavní činnosti k 31.05.2012
•přehled pohledávek MČ za nájemci bytů
k 31.05.2012.
uložila:
•statutárnímu zástupci MŠ Brno, Jihomoravské
nám. 5 v termínu do 10.08.2012 splnit usnesení
RMČ č. VI/39/7 MŠ Brno, Jihomoravská nám.
3/5, t.j. aby se vyjádřila k obsahu kontrolního
zjištění pracovní skupiny pro prošetření stížnosti
rozhodla:
•o uzavření Dohody o centralizovaném zadání
veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární
město Brno“ mezi Statutárním městem Brnem
a městskou částí Brno-Slatina
jmenovala:
•členem konkurzní komise ve výběrovém
řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy
Brno, Jihomoravské nám. 5 za MČ Brno-Slatina
pověřila:
•místostarostu zajištěním písemného vyjádření
od ředitelky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5,
p.o. Bc. Havlíčkové ke jmenování statutárního
zástupce vedení MŠ po skončení funkčního
období ředitelky
•starostu jednáním se zástupci společnosti
SOTURA, a.s. ve věci reklamního zařízení na
pozemku p.č. 2 v k.ú. Slatina
•vedení MČ jednáním se společností euroAWK
s.r.o. o uzavření nové nájemní smlouvy
neakceptovala:
•nabídku firmy KOMPAKT spol. s r.o. na
umístění reklamních a informačních plakátů
v objektech MČ.
Jiří Ides, starosta
Na Kroměřížské se budují nová parkoviště …
a na Tuřance nové chodníky.
Nestaví se jen na okraji Slatiny, ale i na rohu Tuřanky a Černozemní.
Loučení s létem.
MISTR SVĚTA JE ZE SLATINY
Titul mistra světa v naturální kulturistice vybojoval letos na začátku
léta v Karlových Varech slatinský
občan, příslušník Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje Radek Málek. V kategorii
Masters (40-50 let) zvítězil mezi
12 borci z ČR, Slovenska, USA,
Austrálie, Řecka, Maďarska, Itálie
a Německa. Celkem se v Karlových
Varech utkalo 114 borců z celého
světa. V letošní hvězdné sezóně
krátce po sobě dosáhl série vítěz2
Ing. Jiřího Navrátila. Náhradníkem jmenuje
MUDr. Markétu Janíčkovou
ství na mistrovství ČR, na mezinárodním mistrovství Slovenska
a na mistrovství světa. Nyní se připravuje na světové hry hasičů,
které budou na podzim v australském Sydney. Třiačtyřicetiletý
Radek Málek, který slouží v centrální požární stanici v brněnské
Lidické ulici, se kulturistice věnuje od svých 14 let, denně trénuje
dvě hodiny a závodí za klub SK Sport. K utužování formy využívá
i posilovny na stanici v Lidické ulici, tam také trénuje další hasiče.
Jeho hlavním a podle šampionových slov dokonalým sportovním
zázemím je posilovna Gym Blue Sun na Jihomoravském náměstí ve Slatině. „Mám podporu Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje, velký dík za podporu patří také mojí
manželce. Bez její pomoci a pochopení bych vrcholový sport
a závody nezvládal“ dodává mistr světa Radek Málek.
Mgr. Jaroslav Haid,
tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje
AKTUALITY O SLATINĚ
ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI
Na začátku nového školního roku jsme
v rámci pravidelných rozhovorů se známými lidmi, kteří pracují nebo žijí ve Slatině,
požádali o aktuální rozhovor ředitelku
Základní školy Přemyslovo náměstí paní
Světlanu Brankovskou.
Paní ředitelko, Slatina je jen vaše pracoviště, nebo zde i žijete?
Slatina je „jen“ moje pracoviště. Pracuji ve
škole na Přemyslově náměstí jako ředitelka
školy 13 let, vlastně od 1.8. 2012 zahájím
již 14. rok. Po celou dobu se snažím všemi
možnými prostředky dosáhnout co nejlepších výsledků a jména této školy. Dávno
to pro mě není jen pracoviště, proto jsem
použila ty uvozovky.
Jste ředitelkou školy, v jejichž třídách se
učily a vychovávaly generace slatinských
občanů. Odráží se tato historická souvislost v současném životě školy?
Nepochybně odráží. Do naší školy chodí už
nejen děti, ale i vnuci bývalých žáků. Jejich
rodiče a prarodiče školu znali v dřívějších
dobách, nyní sledují její změny. Většinou je
na nich vidět jejich zájem o školní život, je
vidět, že mají ke škole zcela jiný vztah, než
ti, kteří ji z dřívějška neznají.
Při ohlédnutí za roky vašeho působení ve
slatinské škole, můžete být s výsledky práce
pedagogů i žáků spokojená?
Nikdy nemohu být zcela spokojená, to by
byla cesta do pekla. Ale se svými kolegy-
němi a kolegy buduji školu na Přemyslově
náměstí 13 let. Za tu dobu jsme odvedli pořádný kus práce. Nejen co se týká vzhledu
a vnitřního vybavení budovy školy, ale zejména výuky, vzdělávacích programů a obrovské modernizace výpočetní techniky,
výukových pomůcek a výuky celkově. Díky
obrovskému úsilí všech učitelů a ostatních
zaměstnanců školy dosahují naši žáci vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek
na střední školy, a to nejen z 9. ročníků, ale
i z 5. a 7. ročníků. Pravidelné každoroční
testování žáků 5. a 9. ročníků testy SCIO
(letos již počtvrté) nás přesvědčuje, že žáci
v naší škole dostávají velmi kvalitní vzdělání
a vynikající základy pro studium na středních školách. Kolektiv učitelů a ostatních
zaměstnanců je dle mého názoru se školou,
tak jako já, bytostně spjat, že to také není
„jen“ jejich pracoviště. Proto se nám práce
daří a doufám, že i těší. Přesto rozhodně neusneme na vavřínech. Máme ještě mnoho
dalších úkolů před sebou.
V čem se Základní škola Přemyslovo náměstí v rámci výuky a života žáků liší od
ostatních základních škol v Brně?
Tím, že naše škola nepatří mezi kolosální
sídlištní komplexy, má zcela jiné podmínky.
Je to tak říkajíc spíše škola rodinného typu.
Kapacitu žáků máme od září 2012 stanovenou na 370 žáků. V tuto chvíli máme zapsáno přesně 370 žáků, tedy 100% naplnění.
Učitelé a žáci obou stupňů se navzájem
VYCHÁZET VSTŘÍC ŽENÁM JE EFEKTIVNÍ
Vyspělý svět již dospěl k poznání, že potřebuje-li firma kvalitní, zkušené a loajální zaměstnance, vyplatí se nešetřit na nich a naopak jim vycházet vstříc. Platí to samozřejmě
u mužů i u žen, ale v naší zemi se stále
ještě setkáváme s nejrůznějšími formami
protěžování mužů a diskriminace žen, a to
přesto, že z dlouhodobého hlediska je takový přístup nevýhodný i pro zaměstnavatele.
Zvláště mateřství se zaměstnavatelům jeví
jako riziko a snad každá žena, jež si hledala
práci, se setkala s více či méně zakukleným
dotazem na rodinné poměry (klást takové
otázky při přijímacím pohovoru je protizákonné). Pakliže se pak zaměstnankyně
stane matkou, je u nás běžné, že po dobu,
kdy je na mateřské dovolené, s ní zaměstnavatel vůbec nekomunikuje, a to ani v případě, že o její návrat do zaměstnání stojí. Dále
je třeba připomenout, že jen třetina žen se
po mateřské, respektive rodičovské dovolené vrací do původního zaměstnání. Přitom
je prokázáno, že ženy s dětmi, kterým se
dostane důvěry, patří k nejloajálnějším pracovním silám.
Z těchto důvodů je jednou z priorit projektu Podpora prorodinné politiky s cílem
odstranění genderové diskriminace a zlepwww.mcslatina.cz
šení situace na trhu práce v oblasti průmyslové zóny Brno-Slatina-Černovická terasa, zvyšování povědomí v této oblasti
a odstraňování různých forem genderové
diskriminace. Osvětová stránka projektu,
který je financován Evropským sociálním
fondem v ČR a Operačním programem
lidské zdroje a zaměstnanost, je ovšem
úzce spjata s nabídkou praktické pomoci
v této oblasti a se snahou napomoci zlepšování současné situace na trhu práce.
Tato pomoc je založena na komplexní
spolupráci s firmami, jimž bude nabídnuto
poradenství v oblasti prorodinné politiky
a vytvoření nových pracovních benefitů
využívajících možností open firemní školky, kterou zřídíme. Příkladem spolupráce
s matkou na mateřské dovolené může být
její účast na firemním vzdělávání, či nabídka práce z domova formou „home office“.
V oblasti slaďování pracovního a rodinného života se pak jedná především o možnosti spojené s nabídkou nestandardní
organizace pracovní doby, nediskriminačnímu přístupu k některým benefitům a zohledňování potřeb zaměstnankyň s dětmi
při plánování firemních akcí a firemního
vzdělávání.
znají, nefunguje zde anonymita. K dobré
atmosféře přispívá i to, že mnozí rodiče
a prarodiče jsou absolventy této školy. Jsme
škola daltonská a máme povolenou bilingvní výuku. Tu využíváme v předmětech
informatika, přírodopis a chemie a nadále ji
chceme rozvíjet.
Je začátek nového školního roku, jsou
v něm na vaší škole připraveny nějaké
novinky?
Nový školní rok zahájíme již podruhé
zahradní slavností, kam pozveme nejen
všechny děti, aby si zasoutěžily, ale i jejich
rodiče, případně prarodiče a naše zastupitele. V loňském roce jsme takto netradičně
zahájili poprvé a velmi se nám to osvědčilo,
a myslím, i dost povedlo. Během školního
roku se sice rodiče a učitelé setkávají, většinou ovšem nad problémy svých ratolestí.
Proto chceme tuto tradici neformálního
posezení a popovídání, dříve než na nás
dolehnou právě ty starosti s našimi dětmi,
zachovat. Letos se akce uskuteční 6.9. 2012
opět na naší školní zahradě. Tím všechny
srdečně zvu.
Na závěr pravidelná osobní otázka – jak
jste prožila letošní prázdniny?
No, částečně prací ve škole. Některé opravy a přípravy si to samozřejmě vyžádaly,
ale také dovolenou. Vzhledem k tomu, že
máme doma šestnáctiměsíční vnučku, tak
si dovedete jako dědeček jistě představit,
jakou radost s manželem prožíváme.
Děkuji za odpovědi na otázky.
Jiří Toman
Další naší cílovou skupinou jsou ženy podnikatelky a ženy, které uvažují o tom, že by
podnikat začaly. S nimi spolupracujeme
na rozvíjení jejich odborných kompetencí
v oblasti podnikání, zvyšování znalostí v oblasti práva, financí, obchodu a marketingu
a především v oblasti zlepšování harmonie
mezi rodinným a pracovním životem. Ženy,
které se do projektu zapojují, mají možnost
zúčastnit se interaktivních workshopů a využít i možnosti individuálního poradenství.
Věříme, že náš projekt pomůže jak lokálnímu trhu práce v oblasti průmyslové zóny
Brno-Slatina-Černovická terasa, tak i širší
veřejnosti, neboť výsledky naší práce a zkušenosti, které získáme, budeme publikovat, aby se mohly stát inspirací a vodítkem
podobným aktivitám i na dalších místech
České republiky.
POCTIVÝ NÁLEZCE
V minulých dnech přišel na naši
radnici slatinský občan pan Jelínek
a přinesl větší částku peněz, které
našel v prostoru Přemyslova náměstí
ve Slatině. V množství zpráv ve sdělovacích prostředcích o krádežích,
přepadeních a dalších kriminálních
činech, je tato informace výjimečná
a potěšující. Navíc proto, že se stala
ve Slatině.
Poctivému nálezci děkujeme!
3
ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Vážení čtenáři, obyvatelé Slatiny a přátelé školy na Jihomoravském náměstí,
chtěla bych se ohlédnout za uplynulým
školním rokem, který opět ukázal, že na
ní pracuje mnoho schopných a kvalitních pedagogů, jejichž žáci dosahují na
řadě úrovní vynikajících úspěchů, ať už
se jedná o sportovní akce či vědomostní
a dovednostní soutěže.
Mgr. Olga Bauerová, ředitelka školy
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ I. STUPNĚ
V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH
Sportovní soutěže
Obvodní kolo ve šplhu 4. místo - Žaneta
Keberlová 4. B
Novoměstský pohár 2011 – florbal (obvodní a
městské kolo) 5. místo družstvo chlapců 4. a 5.
tříd v městském kole
Městské závody v plavání žáků 3. - 5. roč.
1. místo prsa Barbora Důbravová , 4.místo
kraul Zuzana Prokešová, 6. místo kraul Martin
Grufík, 4. místo kraul Leona Křesalová, 6.
místo prsa Daniela Hrubá, 2. místo štafeta 5.
roč. Grufík, Slavík, Hrubá, Křesalová
Turnaj ve vybíjené 4. až 5. tříd O putovní
pohár Otevřené školy ZŠ Jihomoravské nám.
1. místo 5. ročníky, 2. místo 4. ročníky, 3.místo
ZŠ Blažovice
Olympiáda dětí 1. stupně, atletický trojboj družstvo 2. tříd 2. místo z 20 zúčastněných
brněnských škol
Školní soutěže 1. stupně - Instrumentální
hudební soutěž 1. místo Jakub Koňárek
Matematická miniolympiáda - 4. místo
Ondřej Dohnal, 8. místo Vojtěch Přerovský.
Matematický klokan Kategorie Cvrček – 1.
místo Jakub Koňárek, 2. místo Dan Podrazil,
3. místo Ha Mi Tranová, Kategorie Klokánek
– 1. místo Žaneta Keberlová, 1. místo Lucie
Weinlichová, 1. místo Veronika Weinlichová
Košík plný rozumu školní kolo - 3. místo
Hien Luong Nguyen Thi, 3. místo Kolářová
Karolína 2. místo Roman Grufík, 3. místo Jan
Havel, 1. místo Nikola Sonsbeeková, Krajské
kolo – 2. místo David Halický, 3. místo Dan
Podrazil, 3. místo Nikol Sonsbeeková
Recitační soutěž - 1. až 3. ročník - 1. místo
Šarlota Sedláčková, 2. místo Barbora Neužilová,
3. místo Kristián Ondruška, 4. až 5. ročník
- 1. místo Eva Sekaninová, 2. místo Nikola
Horčicová, 3. místo Anna Davidová
Horolezecká stěna - 1. až 2. ročník - 1. místo
Klára Kupková, 2. místo Miroslav Kyprý, 3.
místo Martin Vendolský 3. až 5. ročník - 1.
místo Anna Vlachová, 2. místo Ha Mi Tranová,
3. místo Natálie Čechová
ŠKOLNÍ KROUŽKY
Vaření - děti spolupracovaly při přípravě pokrmů, vzájemně si pomáhaly a komunikovaly.
Společně se podílely také na úklidu kuchyňky.
Sportovní kroužek - byl zaměřen na zdokonalení se ve florbalu, nácviku činností a samotné hry.
4
Anglický jazyk v I. ročnících - ve výuce
žáci pracovali s učebnicemi a kopírovanými
materiály z odpovídajícího pracovního sešitu.
Žáci se učili především formou her, básniček,
říkanek, písniček a jednoduchých příběhů.
Pěvecký sbor - funguje na naší škole druhým
rokem. Většinou jej navštěvují žáci z prvního
a druhého ročníku. Ve sboru se věnujeme
rozšiřování pěveckých dovedností, rozvoji pěveckého chápání a rytmizaci. Repertoár je
věnován písním umělým a zlidovělým.
Školní projekty na 1. stupni
Od semínka k lesu, Zdravé zuby, Měříme
Slatinu pěšky, Vánoční dílny a Vánoční jarmark, Den dětí bez úrazů – Fantázie ve škole,
zdravověda, dopravní výchova, Smysluplná
škola – Zdravý den, Brněnské dny bez úrazu –
Úplně bezpečná módní přehlídka.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Do čtyř oddělení školní družiny bylo přihlášeno102 dětí. Žáci navštěvovali tyto zájmové kroužky: sportovní, keramický, cvičení
s hudbou, taneční, kroužek společenských
her a počítače, kroužek flétny a kroužek
netradičních výtvarných technik. Své výtvory děti předváděly na výstavkách, naučily
se nové hry, základy práce s počítačem,
základy hry na flétnu, tancovaly při moderní
hudbě a věnovaly se sportovním aktivitám,
účastnily se soutěží a vystupovaly na besídkách. Příprava na vyučování probíhala
formou her.
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - bylo zaměře-
no na péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, výukovými problémy, problémy chování a dále na žáky talentované. Žákům
5., 7. a 9. tříd a jejich rodičům bylo poskytnuto
poradenství v oblasti volby povolání. Celkem
máme v současné době ve škole 80 žáků se
specifickými poruchami učení. Také jsme se
zaměřili na péči o žáky nadané. Osm nadaných žáků z 1. 2. a 3. tříd pracovalo ve skupince pod vedením paní ředitelky Mgr. Olgy
Bauerové. Žáci řešili nadstandardní úkoly, byli
vedeni k rozvoji logického myšlení a všeobecného rozhledu.
Výsledky přijímacího řízení na střední
školy: Gymnázium – 3 žáci, Obchodní akademie –5 žáků, Střední zdravotnická škola – 4
žáci, Střední odborná škola – 11 žáků, Střední
odborné učiliště – 3 žáci, Víceletá gymnázium
(8leté) – 3 žáci.
Napomínáme, ale hlavně chválíme…
V tomto školním roce bylo uděleno 76 pochval třídního učitele, bylo uděleno 36 Cen
ředitelky školy, bylo uděleno 10 napomenutí
třídního učitele, 3 ředitelské důtky, dvě 2
z chování za neomluvené hodiny a jedna 3 za
opakované porušování školního řádu. Z tohoto výčtu, vyplývá, že udělené pochvaly a ocenění zcela převyšují tresty.
VÝUKA NA 2. STUPNI
Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o daný předmět, využívání
zábavných metod a forem práce – hádanky,
hry, kvízy, práce na projektech atd., které
zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost
a kreativitu. Pedagogové používali interaktivní
tabule, vypracovávali digitální učební materiály. Dále učitelé připravovali žáky na sportovní
a přírodovědné soutěže. Do fyziky a zeměpisu byly zakoupeny nové pomůcky, do chemie
se koupily nové učebnice.
AKCE NA 2. STUPNI
V prvním pololetí napsali žáci 8. A v rámci
předmětu ekologické praktikum dopis starostovi Jiřímu Idesovi a získali pro školu kontejner na petlahve. V listopadu se osmé ročníky
a devátý ročník zúčastnili v rámci předmětu
zdravotní výchova promítání filmu který se
týkal problematiky HIV/AIDS. Naše škola se
řadí mezi lepší průměrné školy. Dosáhli jsme
lepších výsledků než 60% zúčastněných škol
v oblasti matematických znalostí.
Sportovní akce - Sportovní klání probíhala
na různých úrovních v těchto disciplínách
a soutěžích: šplh, Vánoční laťka, Vánoční hala
– atletika, Brněnská laťka, Memoriál Krejčíka
– florbal, Atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu,
Orion cup – florbal, Futsal, Orientační běh,
Kopla cup – orientační běh.
Biologická olympiáda – Kategorie D – 6. +
7. ročník 1. místo Veronika Tomášová - postup
do okresního kola, 2. místo Petra Křenková,
3. místo Anna Čechová, 3. místo Pavel Levý.
Kategorie C – 8. + 9. ročník 1. místo Jana
Šindelářová – postup do okresního kola, 2.
místo Kristýna Herzánová, 3. místo Michaela
Dvořáková, 3. místo Anežka Buchtová
Zeměpisná olympiáda – Kategorie A 1.
místo Vít Štor, 2. místo Richard Verner, 3.
místo Marco Assenov. Kategorie B 1. místo
Radim Křivánek, 2. místo Tomáš Musil, 3.
místo Dominik Holešovský. Kategorie C 1.
místo Viktor Šťastný, 2. místo Jan Štor, 3. místo
Marek Malimánek
Přírodovědný klokan – 1. místo Kristýna
Herzánová, 2. místo Jana Šindelářová, 3. místo
Marek Andrysík, 3. místo Danylo Tyupa, 3.
místo Štěpán Krček
Finanční gramotnost - 1. místo Anna Šarlota
Životská, 2. místo Marek Malimánek, 3. místo
Martin Motal. Žáci na prvních třech místech
postoupili do okresního kola, kde jako tým
skončili na 9. místě.
Okresní finále atletického čtyřboje Mladší žákyně 7. místo, Mladší žáci 12. místo,
Starší žáci 3. místo
Nejlepší výsledky našich atletů na
Vánoční hale - Dívky 30m 5. místo Kristýna
Herzánová, chlapci dálka 17. místo Jan Bušina,
dívky výška 2. místo Kristýna Herzánová,
chlapci výška 3. – 6. místo Marek Andrysík
Každoročně naše škola organizuje obvodní kolo O Pohár rozhlasu - Nejlepší
výkony našich žáků - Mladší žáci skok vysoký
4. místo Šárka Brázdová, štafeta – 4 x 60m 6.
místo - ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí, skok
vysoký1. místo Marek Andrysík, skok daleký
5. místo Adam Lindovský, běh na 60m 3. místo
Kristýna Herzánová, 3. místo Veronika Žitná,
skok daleký 3. místo Kristýna Herzánová
Ve školním roce 2012/2013 byly otevřeny
tři 1. třídy.
Naše škola získala dva Evropské projekty
financované z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a státního rozpočtu
ČR v celkové hodnotě 3 miliony 200 tisíc
Kč. V obou projektech budeme pracovat do
roku 2013.
AKTUALITY O SLATINĚ
ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ
SETKÁNÍ S KARLEM IV.
bludiště a rozesmát se našimi pokřivenými, rozšiřujícími i zužujícími obrazy v zrcadlech. Pak se osvěžit a zchladit lahodnou
V červnu, na závěr našeho společného
působení ve třídě 5.B ZŠ Přemyslovo náměstí, jsme se vypravili s naší třídní učitelkou Mgr. Danou Hlavatou na báječný
školní výlet do matičky Prahy. Počasí?
Podle plánu – v Brně déšť a v Praze jen
sluníčko, sem tam mráček, a to jen proto,
abychom měli perfektní fotky. Bylo teploučko a bylo nám fajn. Nad pitným režimem držela stráž paní MUDr. Markéta
Janíčková. Trasu jsme měli nastudovanou
už z Brna. Nejdříve se vyfotit u „koně“.
Na Můstku potkat herce Františka Němce
bylo pro všechny překvapením. Tolik „matrjošek“ a ruských čepic jako na Můstku,
snad nemají ani v Moskvě. Příjemně jsme
se posílili teplou stravou v Havelské koruně. Každý co chtěl, hranolky a „hambáč“
nikdo neměl. Potom posíleni a spokojeni
vyrazit za Jágrem, Rabi Löwem s Golemem
a Freddie Mercurym do muzea voskových
figurin, dále spočítat apoštoly na orloji, vyšlapat na věž radnice a pak hurá na Karlův
most. Příjemně si užít odpolední pauzičku
na dětském hřišti na Kampě a jako navíc
si pohladit policejní koně. U tančícího
domu nastoupit na parník a kouknout se
na Vyšehrad z hladiny Vltavy. Na jeden
den je toho ažaž, takže spánek v hotelu.
Ráno hned po vydatné snídani se vydat
vzhůru na Petřín. Cestou k Petřínu zastavit
se v prosluněném kostele Panny Marie
Vítězné na Malé Straně a podívat se na
Pražské Jezulátko, což je nádherné pohlazení pražského baroka. Navštívit zrcadlové
zmrzlinou a pospíchat k Loretě, která svou
zvonkohrou právě odbíjela jednu hodinu.
Pokusit se rozesmát hradní stráž a na starých zámeckých schodech prohodit několik slov s kamarádem Karlem IV. A už jen
hurá na metro, posilnit se v Havelské koruně, abychom cestu vlakem domů k mamince zdárně přečkali. Na vše budeme
dlouho vzpomínat, máme toto putování
zdokumentováno na CD i s hudbou. Bylo
to moc báječné. Děkujeme.
Žáci 5.B
UŽ NÁM TO ZASE ZAČALO
V pondělí 3. září vstoupili poprvé všichni
žáci a studenti do škol, neboť jim začal
další školní rok. Na svůj první den ve
škole se nejvíce těšili všichni prvňáčci
a zažívali mnoho pocitů radosti, štěstí,
obav, zvědavosti a očekávání, jaké to ve
škole bude.
Pro všechny rodiče zároveň začalo období,
ve kterém je čeká nejen pravidelná kontrola při domácí přípravě svých dětí, ale
i pomoc a opora při nezdarech. Zlatým
pravidlem pro boj se školním neúspěchem
je zaměření na činnosti, v nichž se dítěti
daří. Mechanické procvičování toho, co mu
nejde, by je jen ničilo a nemotivovalo.
Kromě školních povinností na děti čeká
i pestrá nabídka volnočasových aktivit v podobě zájmových kroužků, ve kterých se děti
nejen rozvíjejí ve svých zájmech, ale aktivně
odpočívají od školních povinností.
Přejeme všem školákům hodně úspěchů ve škole a rodičům hodně trpělivosti, pochopení a tolerance.
PaedDr. Jarmila Balejová
O POHÁR STAROSTY
Koncem června se uskutečnil již třetí ročník závodu mladých hasičů v požárním útoku
„O pohár starosty Městské části Brno-Slatina“. Soutěže se zúčastnilo mnoho družstev
jak z města Brna, tak z okolních obcí a těšila se tradiční pohodě a příjemné atmosféře.
Pan starosta Jiří Ides závod zahájil a v závěru předal všem věcné ceny a vítězům putovní poháry. Všechny děti ukázaly jak poctivě celý rok trénovaly, ale hlavně si užily ve
Slatině příjemnou sobotu spojenou s občerstvením a prohlídkou hasičské zbrojnice.
Poděkování patří také místním „velkým“ dobrovolným hasičům za již tradiční bezchybnou organizaci soutěže.
www.mcslatina.cz
5
pobočka FANTÁZIE
Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: 539 085 766
e-mail: [email protected], www.junior.cz
AHOJ LÉTO,
AHOJ PRÁZDNINY S FANTÁZIÍ
Táborové přípravy nastaly hned po ukončení kroužků. Připravoval se program, hry,
soutěže a spousta dalších věcí, které jsou pro
tábory potřebné. Bylo třeba si pospíšit, vždyť
první tábor odjížděl už začátkem června.
Rekapitulace uskutečněných letních
táborů:
Na internetových stránkám www.junior.cz
najdete nabídku již otevřených kroužků
a kurzů, jejich časový rozvrh a cenu za
měsíc říjen, pololetí nebo rok.
- podívejte se, zda je ZK nebo K přístupný
k přihlášení on – line
- pokud ano, volte on-line přihlásit, potom
vyplňte přihlášku a následně dostanete potvrzující e-mail
- emailem obdržíte vyplněnou přihlášku
s variabilním symbolem, pod tímto VS proveďte do pěti dnů platbu ve vámi zvolené
variantě (měsíční, půlroční, roční)
- pokud není umožněn zápis on- line (většinou jde o hudební a jazykové kroužky),
jde o individuální zápis dle pokročilosti.
V tomto případě nás kontaktujte telefonicky či e-mailem: [email protected]
Nabídku ZK a K sledujte průběžně, nabídka
bude často aktualizována. Pokud nemáte
Tábor/ celotáborová hra
Lokalita
Rodiče + děti / Robinson Crusoe
Chorvatsko
Kola Rodiče + děti I.+II. /Staré pověsti České Štíří důl
Kola děti 7 – 12 let /Libušino proroctví
Štíří důl
Kola děti 13+ /Staré pověsti České
Štíří důl
Vodácké putování 13+
Vltava
Stany děti 7 – 13 let /Divoký západ
Ostrý Kámen
Stany Rodiče + děti / Divoký západ
Ostrý Kámen
Sedm turnusů příměstských táborů Fantázie Slatina
Celkem se letních aktivit Fantázie zúčastnilo 405 dětí a rodičů
Pokud chcete nahlédnout pod pokličku
uvedených táborů, zadejte www.fantoska.
org. U některých táborů najdete kroniku,
která vznikala v průběhu tábora, ale také
fotodokumentaci.
Děkujeme všem 43 vedoucím, kteří se podíleli na přípravě a na realizaci táborových
dobrodružství. Jistě znáte některé z nich:
Jirku, Píďu, Smážu juniora či Smážu seniora, Ladu, Soňu, Marušku, Peťu, Radka,
Adélu, Martina, Vaška, Pavla, Míšu, Johnyho,
Kláru, Bětu, Lenku, Janču, Hanku, Marcelku,
Zdenku, Evu nebo Bohuše.
V ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME
Potáborová setkání:
• táborů pro rodiče s dětmi z Chorvatska,
Štířího dolu a Ostrého Kamene se již tradičně koná 11. září 2012 (tentokrát v úterý) od
16:00 hodin na Fantázii
• táborů pro děti na kolech, pod stany a na
vodě v pátek 14. září 2012 taktéž od 16
hodin na Fantázii. Zavzpomínáme na prázdninové zážitky, opečeme buřtíky, zahrajeme
na kytaru a zazpíváme táborové písničky.
Nezapomeneme ani na promítání fotek z našich táborových dobrodružství. Přijďte, těšíme se na vás!
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
A KURZŮ FANTÁZIE VE ŠKOLNÍM ROCE
2012/2013
Rádi zveme malé i velké do pravidelných zájmových kroužků a kurzů. Od 1. září můžete
na www.junior.cz a na www.fantoska.org
najít rámcovou nabídku zájmových aktivit
Fantázie. Nabídka bude pravidelně aktualizována, budou přidávány nové ZK a K.
Zápis začíná od 13.září.
V letošním roce můžete využít možnost
přihlášení on-line. Jak na to?
6
Počet účastníků
33 dětí a rodičů
66 rodičů a dětí
45 dětí
15 dětí
16 dětí
42 dětí
38 rodičů a dětí
150 dětí
možnost přístupu k internetu, od 13.9. od
9:00 do 18:00 hod. máte možnost realizovat
přihlášení do ZK a K na Fantázii, Tilhonova
49. Pravidelná činnost ZK bude zahájena
od října 2012.
26. 9. Tradiční svatováclavská pouť
- od 9:00 do13:00 hodin dopolední program
pro školy
- od 14:00 do18:00 hodin odpolední program pro děti a rodiče
Na Slunečném náměstí a v přilehlém parku
Přemyslova náměstí na vás budou čekat hry
a soutěže tentokrát na téma Příroda kolem
nás. S Fantázií se rázem ocitnete na louce,
v lese a možná i ve vodě. Spousta zábavy vás
bude čekat ve středu 26.září. Těší se na vás
lektoři z Fantázie, kteří vás hravým dnem
budou provázet.
VZPOMÍNKA
Jak jsem ji znala já, tak jste ji znali určitě i vy.
Usměvavou mladou ženu, zapálenou propagátorku pohybu, cvičebních aktivit pro slatinské dívky
a ženy, která uměla, snažila se naučit se novému
a to dobré předávala dál...
Potom se stala maminkou Bětušky, dál cvičila
aerobik a v občanském sdružení Klubíčko vedla
cvičení maminek s dětmi do jednoho roku, jezdila
jako lyžařská instruktorka na zimní tábory rodičů
s dětmi a vedla jejich první kroky lyžařského dobrodružství. Mnozí z vás s ní zažili letní tábory či
víkendové akce v Bystrém.
Za čas přivedla na tento svět Dorotku a s elánem se pustila mimo aktivit pro batolata i do
cvičení maminek a dětí v tělocvičně, v Klubíčku měla na starosti divadelní představení ve
Slatině či v Radosti. Společně s manželem Petrem se podíleli na programu „táta na sobotu“ (plavání ve Šlapanicích, výroba hudebních nástrojů apod.), v „Dámském klubu“ byla
propagátorkou zdravé výživy, vedla tvořivou dílnu šití panenek a mnohé další.
V tomto roce čekali na třetí miminko a na svět přišla Františka. Život dal, život vzal.
Život vzal Míšu, rodině i nám nenahraditelně. Mamku s plachým úsměvem, vnímavou
citlivou ženu, která neměla být na světě dlouho. Všichni, kteří jsme ji znali, vzpomeňme
na to, co pěkného jsme s ní prožili a nezapomeňme, že nesmíme promarnit ani chvilku
času. Času na děti, rodinu, kamarády, na pomoc druhému člověku. Nikdo z nás neví
ani dne ani hodiny...
Míša Cénková nám na Fantázii a v Klubíčku toho dala hodně.
Se vzpomínkou a úctou děkujeme.
AKTUALITY O SLATINĚ
HISTORIE
SLATINSKÉ OBĚTI
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Adolf BÍLEK
(1910 - 1945)
Adolf BÍLEK se narodil v roce 1910 jako syn
Františka Bílka, narozeného v roce 1873, železničáře, a jeho manželky Františky, narozené v roce 1880. Bydleli na Tuřance v domku
čp. 214 (Tuřanka 10). Syn Adolf také krátkou
dobu pracoval na dráze. Za Protektorátu
duševně onemocněl, vyhýbal se lékařské
pomoci, schovával se porůznu, ale potom
byl odvezen do Terezína, kde zemřel v roce
1945 ve věku 35 let.
Josef BOČEK
(1906 - 1943)
Josef BOČEK, narozený asi v roce 1906, byl
syn otce Františka Bočka, narozeného 30.
července 1871 ve Slatině, dělníka, a matky
Marie, rozené Štreitové, narozené 10. února
1874 také ve Slatině. Svatbu měli 16. prosince
1898 v Líšni. Měli ještě dceru Marii, narozenou 16. října 1904. Bydleli v domku čp. 61
(Budínská 28). O životě Josefa Bočka jsme
zjistili jen to, že pro rozšiřování protistátních
letáků za Protektorátu byl zatčen a zahynul
v koncentračním táboře v Polsku.
Oldřich ZEMAN
(1894 - 1942)
Oldřich ZEMAN – se narodil 20. června
1894 ve Šlapanicích jako syn otce Vincence
Zemana a matky Cecilie, rozené Velanové.
Vyučil se strojním zámečníkem. Jak prožil
první světovou válku – to nevíme. Šťastně
se z ní však vrátil a 22. září 1923 se v Líšni
oženil s Annou Komárkovou, narozenou 22.
června 1894. Koupili ve Slatině domek čp.
210 (na ulici Krejčího 4) a pak v něm trvale
bydleli. Měli jednu dceru Věru (*21. října
1924). Oldřich pracoval jako dělník – soustružník. Za Protektorátu dne 26. července
1941 kluci z Hitlerjugend lepili po hlavních ulicích Slatiny na okna domků letáky
s písmenem V – VIKTORIA – že „Německo
vítězí na všech frontách“. Oldřich Zeman si
to nenechal líbit a letáky strhl. Kluci - lepiči
jej udali gestapu, které jej zatklo a odvezlo do koncentračního tábora v Osvětimi.
Tam Zeman v roce 1942 při jedné z epidemií zemřel. Manželka Anna zemřela v roce
1984 a dcera Věra v roce 2003. Po válce
v roce 1966 byla po Oldřichu Zemanovi
pojmenována jedna ze slatinských ulic
jako ZEMANOVA. (Dříve se tato krátká
ulička, spojující Přemyslovo náměstí s ulicí
Černozemní, nazývala Na samotě, později
Samota a dnes tedy Zemanova.).
Jan JOCHMAN
(? - 1945)
Jan JOCHMAN – zahynul během fronty při
bombardování v Tvarožné v roce 1945. Nic
bližšího se nám však o něm nepodařilo
zjistit. Bohumil Reichstädter
PŘIPOMÍNÁME SI
•1. září 1827 se narodil pedagog a historik
Václav Royt, první předseda Musejního spolku v Brně a první redaktor Časopisu Matice
Moravské
•1. září 1992 přijala Slovenská národní rada Ústavu
Slovenské republiky, na dálnici Brno-Praha havaroval vůz, jenž vezl Alexandra Dubčeka
•2. září 1937 zemřel francouzský pedagog a historik Pierre de Coubertin, iniciátor obnovy olympijských her, zakladatel a předseda Mezinárodního
olympijského výboru 1896-1922
•4. září 1847 zemřel národní buditel a spisovatel
František Vladislav Hek, vzor pro hlavní postavu
Jiráskovy kroniky F.L. Věk
•4. září 1907 zemřel norský skladatel Edvard
Grieg
•5. září 1907 zemřel v Brně spisovatel a novinář
Josef Merhaut, je po něm pojmenována ulice
v Černých Polích
•7. září 1932 se narodil anglický spisovatel
Malcolm Bradbury
•8. září je Mezinárodní den gramotnosti
•8. – 9. září jsou Dny evropského dědictví – dny
otevřených dveří památek
•8. září 1882 se narodil spisovatel a etnograf
Alberto Vojtěch Frič
•8. září 1972 zemřel operetní pěvec a skladatel
tanečních písní Jindřich Loukota
•9. září 1912 zemřel básník Jaroslav Vrchlický, vl.
jm. Emil Frída
•13. září 1932 se narodil herec Radoslav
Brzobohatý
•14. září 1937 zemřel filozof, sociolog a politik
T.G. Masaryk, první prezident Československé
republiky
•15. září 1867 se narodil básník Petr Bezruč, vl.
jm. Vladimír Vašek
•16. září je Mezinárodní den ochrany ozónové
vrstvy
•16. září 1897 se narodil nakladatel a knihkupec
Otakar Štorch-Marien
•17. září 1922 se narodila autorka divadelních
a rozhlasových her i režisérka Olga ZezulováWaltrová
•18. září je Mezinárodní den míru – datum začátku
pravidelného zasedání Valného shromáždění OSN
•18. září 1972 zemřel v Brně architekt Zemanovy
kavárny, hotelu Avion, lázní v Zábrdovicích
Bohuslav Fuchs
•18. září 2007 zemřel herec Josef Vinklář
•19. září 1877 se narodil profesor filozofie Josef
Tvrdý, je po něm ulice v Brně
•20. září 1982 zemřel jazzový hudebník Karel
Krautgartner
•21. září 1902 se narodila malířka Toyen, vl. jm.
Marie Čermínová
•22. září je Evropský den bez aut
•24. září 1907 se narodil herec-komik František
Filipovský
•23. září 1997 zemřel skladatel a klavírista Rudolf
Rokl
•25. září je Mezinárodní den neslyšících
•25. září 1897 se narodil americký spisovatel
William Faulkner
KNIHA O LÍŠNI
Knihu s titulem VES LEŠTNO ZA MĚSTEČKO VYSAZOVATI
RÁČÍME vydaly Městská část Brno-Líšeň a Kulturní centrum Líšeň
ve 2. vydání. Autorský kolektiv v čele s doc.PhDr. Pavlem Kraflem,
Dr. předkládá na 265 stranách včetně černobílých a barevných
příloh památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. Kniha svým
obsahem přesahuje minulost jedné brněnské městské části. I čtenáře v jiných částech Brna mohou zaujmout např. údaje o mapách
Moravy, o nauce o místních jménech, o pojmenování ulic kdysi
www.mcslatina.cz
•25. září 1957 byl v Řeži u Prahy uveden do provozu náš první jaderný reaktor
•26. září 1892 se narodila ruská básnířka Marina
Ivanovna Cvetajevová
•27. září je Světový den cestovního ruchu
•27. září 1947 zemřel politik agrární strany Jan
Malypetr, který postupně byl ministrem vnitra,
předsedou vlády i poslanecké sněmovny
•28. září je Státní svátek ČR – Den české státnosti – výročí zavraždění sv. Václava v roce 929
•28. září 1907 se narodil spisovatel, divadelní a literární kritik Rajmund Habřina
•29. září 1547 se narodil španělský spisovatel
a dramatik Miguel de Cervantes Saavedra, autor
světoznámého románu Důmyslný rytíř Don Quijote
de la Mancha
•29. září 1902 zemřel francouzský spisovatel Émile
Zola
•29. září 1912 se narodil italský filmový režisér
Michelangelo Antonioni
•30. září je Světový den srdce, Mezinárodní
den překladatelů – v den sv. Jeronýma, patrona
překladatelů
•30. září 1862 se narodil osvětový pracovník
František Mareš, ředitel škol Vesny, zakladatel
Klubu přátel umění v Brně, po roce 1918 organizátor spolkového života a ženského školství na
Slovensku, je po něm pojmenována ulice
•30. září 2002 zemřel spisovatel Miloš Macourek,
autor pohádek pro děti a filmových scénářů –
Mach a Šebestová, Jak utopit dr. Mráčka …
Karel Janiš
a dnes, o osídlení od hlubokého pravěku, o výzkumu Moravského
krasu, který prováděli líšeňští rodáci JUDr. Martin Kříž a Jan Knies
(1860-1937), o budování areálu vozidel městské hromadné dopravy v Líšni včetně železniční dopravy z Černovic do Líšně a tramvajové dopravy ze Stránské skály do Líšně, i o Líšenkách v díle Bratří
Mrštíků. Za příklad a inspiraci pro zpracování dějin obce za první
republiky může posloužit kapitola knihy Ze života městečka mezi
dvěma “velkými“ válkami. Z těchto důvodů je kniha zajímavá
svým obsahem nejen obyvatelům Líšně, ale i ostatním obyvatelům
Brna. O to je její vydání významnější.
Karel Janiš
7
O PŮVODU
NÁZVU SLATINA
Ačkoliv by se mohlo zdát, že název naší obce,
dnes městské části Slatina, pochází z označení místa na slatích - slatinách, či bahně,
tak tomu tak jednoznačně není. Srovnáním
názvů z historického původu dopějeme k závěru, že Slatina má blíže ke zlatu, než k blátu,
nebo také k rovině.
Vezmeme-li, že v současnosti se na území
České republiky nachází celkem 16 obcí
s názvem Slatina, jedna pak s určením jako
horní (Horní Slatina), dále pak dvoje Slatiny
a dvoje Slatinky, a také dvě Slatinky (jako obec
Slatinka), nakonec jedny Slatiňany a také
jedny Slatinice, dojdeme k názoru, že Slatina
je spíše Zlatina. Takto se dokonce jedna obec
na historické mapě z let 1836 – 1852 tzv. II.
vojenského mapování – Františkova uvádí.
Jde o Slatinu u Hradce Králové. I naše Slatina
je na jedné z map uvedena se Z.
Zkoumáním historických map zjišťujeme, že
pouze na několika je uvedena jako Latein,
tudíž s německým přejmenováním, jinak
povětšině se udává česky Slatina, jen dvakrát
zkráceně Slatin jednou také s přídomkem
(Gr.) Slatin v případě Slatin u Jičína, a jednou
také jako Schlatten a též Schlattin u Nového
Jičína a Domažlic. Ojedinělý je název Slatiny
ve Fratiškových Lázních Schlada.
Zajímavě jsou uvedeny na historické mapě
Slatiňany – Slatinan a Slatinice jako Latein
Gross a Klein (známé lázně u Prostějova)
Slatinice a Slatinky. Obec Horní Slatina
u Jemnice je uváděna jako Ober Latein, tedy
spíše jako vyšší, než horní (důlní) s právem
kutacím, což by ke zlatu bylo blížeji.
Bylo také zjištěno, že na mapě Moravy
Cóvens a Mortier z roku 1742, naše Slatina
nese název Latzin. Tuto verzi je ale možno
zpochybnit chybným přepisem či přetiskem písmene e ze slova Lattein. Obojí, jak e
nebo z je si hodně v použitém typu písma
podobné, takže k omylu mohlo skutečně
dojít. Že docházelo k chybám v přepisech
lze dokázat také srovnáváním příbuzných
neb podobných názvů z okolí Slatiny např.
Schlapanitz a Schlapaniz porovnáním
Mullerovy mapy s mapami I. až III. vojenské-
ho mapování, nebo zřejmý postřeh Stanska
skala na mapě z II. vojenského mapování,
kde pozitivně chybí r. Není rovněž známo,
zda latein respektive lattein je původem
z němčiny či latiny, není tedy taktéž jasný
překlad. Jde o slať nebo zlato? Nebo snad
o jiné určení? V angličtině existuje slovo
slate jako rovný, lať či linka, nešlo v našem
případě o sdělení postřehu při mapování,
že obec leží na rovině na úpatí kopce –
vrchu? Možná, ale buďme při zemi, mějme
Slatinu jako Slatinu, a vše odlišné berme
střídmě. Přijímejme nejasnosti jako chyby,
či nedopatření nebo nedokonalosti.
Zaujal- li vás tento článek a máte – li zájem,
nebo chcete sami přijít věcem na kloub,
zkuste bádat s námi, s členy Slatinského
historického klubu. Především však ale navštivte novou výstavku „Slatina na mapách“,
instalovanou v místní pobočce Mahenovy
knihovny od 13. září do 13. listopadu 2012 –
v pondělí a ve čtvrtek 13 – 18 hod., ve středu
10 – 15 hod. Výstavu připravil SHK pod
záštitou ÚMČ Brno-Slatina.
Za SHK zve Lubomír Vysočan
OHLÉDNUTÍ ZA SLATINSKÝM KULTURNÍM LÉTEM POPRVÉ DO ŠKOLY,
POPRVÉ DO KNIHOVNY
MĚSTO PRO DĚTI
Jste z Brna a váháte, kam vyrazit s dětmi
za zábavou? Nevíte, kterou knihu, CD či
DVD vašim ratolestem koupit, či jakou
společenskou hru si s nimi zahrát? Pak určitě nahlédněte na webové stránky www.
mestoprodeti.cz! Web Město pro děti.cz
byl zřízen za účelem co nejkomplexnějšího zmapování české kultury, aktivit a zábavy pro děti ve věku od 3 do 15 let.
Jednotlivé rubriky představují ucelený přehled sestávající z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižních
a herních aktualit. Pokud si nevíte rady,
kam vyrazit s dětmi, či co z nepřeberného množství knih, hudebních nosičů,
DVD nebo her by udělalo radost vašim
nejmenším, je Město pro děti.cz tím pravým místem. Další informace na www.
mestoprodeti.cz.
Z vystoupení skupiny ABBA Revival. Foto Š.Cenek
8
Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO
ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO
KNIHOVNY!
I letos na začátku školního roku oslovuje
Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem „Poprvé
do školy - poprvé do knihovny“. Slavnostní
vstup dětí do prvních tříd se rozhodla spojit se slavnostním vstupem do knihovny.
Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších
aktivit chce vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení.
A co pro ně připravila v letošním roce?
• V období od 1. září do 7. října 2012 mohou
prvňáčci využít možnosti zaregistrovat se na
všech provozech KJM zdarma.
• Soutěž „Kočkopes, aneb Jak by vypadalo
tele chobotem?“ určenou pro čtenáře KJM
ve věku od 6 do 10 let. Soutěž potrvá od 20.
září do 25. října 2012. Soutěžní listy najdete
na všech provozech KJM.
Další informace o programové nabídce projektu naleznete na www.kjm.cz.
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky,
MBA a hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.
OPRAVA
V minulém čísle Aktualit o Slatině došlo
v článku „Výherní automaty ve Slatině“ k tiskové chybě, když v datu jednání zastupitelstva bylo mylně uvedeno 10.1.2012 místo
správného 10.11.2011. Redakce Aktualit se
čtenářům omlouvá a panu Mgr. Ing. Pavlu
Gritzbachovi děkuje za upozornění na toto
pochybení.
AKTUALITY O SLATINĚ
DIVADELNÍ SOUBOR J.K. TYLA INFORMUJE
Projekty Divadlo dětem a Divadlo seniorům 2012
Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině
�������������������������������������������
Přemyslovo náměstí 18, 627 00 BRNO 27 - Slatina
��������������������
www.divadloslatina.cz
 [email protected]
� !�""���#�����������
$$$����������������%&
V rámci projektů Divadlo dětem a Divadlo seniorům 2012 opět vyjedeme
bezplatně sehrát divadelní představení do vybraných zařízení pro děti i seniory. Výjezdy jsou naplánovány na 22.-23. září 2012, a to s pohádkou Popelka,
v zimě potom v termínu 15.-16. prosince s pohádkou Mrazík. Dosud náš
soubor vyjel zahrát představení například do Domova pro seniory Holásecká
v Brně - Tuřanech, Domova pro seniory Okružní v Brně - Lesné, Domova
pro seniory v Sokolnicích, Domova pro seniory Kociánka v Brně - Králově
Poli, Domu Naděje v Brně - Vinohradech, občanského sdružení Lumina
v Modřicích, Fakultní nemocnice v Brně.
Hledáme nové herce
Přijmeme do svého kolektivu nové herce, zejména muže ve věku 15 - 30 let,
pro obsazení rolí v připravovaných hrách. Nábor proběhne ve čtvrtek 6. září
2012 v 17:00 hodin v sídle divadla. Lze dohodnout i individuální termín na
tel. čísle 731 160 018 nebo emailem na [email protected]
Poslední možnost shlédnout výstavu divadelních plakátů
Zájemcům nabízíme poslední možnost prohlédnout si výstavu historických
fotografií slatinského divadla, která je prodloužena do konce měsíce září
2012 v sídle divadla. Přístupná je po předchozí domluvě každé pondělí
a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin.
Mgr. Martin Krytinář
předseda divadla
PROGRAM PRO VEŘEJNOST
PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC 2012
(�)*+,��+�-.�/*�.� "�"
Sobota 20. října 2012 v 18:00 hodin hra PAST, repríza
Neděle 11. listopadu 2012 veřejné sehrání příběhu SVATÝ MARTIN
���0�������������1�� � "�"������2""�3����
(bude upřesněno)
�������4��������04������%�������������������������
Středa 5. prosince 2012 v 17:00 hodin MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
���5���2
������������������������������
�������������� !"#$$%� &'()���� '* &+� ��
,-.()'/# 0.&!$��� �-)0��1$��
������7���02
� )��-2�3�(�4�'�5556 &+� ��-��.&'�6789-��7�������������������
� )��-���&� -��.:-�8'��678
� .���2�'&7�*'�.��6�6;$<<=>=""
��7���02
� '�)���� '0 &+� ��"6!161$!$� !"#$$ �!"#""%� &'
�8������&����%������7���0�7�����:������8�����;%3�����7���0���������&���
������&�������;%3�����7���0���&���9�8������������������0�8����&��7�%3�7���
PRO DĚTI
Pondělí 17. prosince 2012 v 18:00 hodin pohádka MRAZÍK, obnovená repríza
Kompletní program včetně obsazení her je k dispozici na www.divadloslatina.cz
Aktuální informace jsou zveřejňovány i na vývěskách u nákupního centra Slatinka a u SK Slatina (Spartak).
Změna programu vyhrazena. Rezervace vstupenek na www.divadloslatina.cz nebo na tel. 604 483 835, případně emailem na [email protected]
Prodej vstupenek probíhá vždy na pokladně divadla před zahájením
dané akce.
���������������������������������������������
S lítostí oznamujeme,
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ���������������
že dne 12. července 2012
ve věku 87 let odešel na věčnost
dlouholetý člen souboru, pan
LADISLAV ŠTĚPÁNEK
Věnujme mu, prosíme, tichou
vzpomínku.
Členové divadla
www.mcslatina.cz
9
SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA
ODDÍL KOPANÉ
Muži „A“ (informuje trenér Jiří Záleský). Na
travnaté ploše proběhla rekonstrukce, která
se bohužel nepovedla dle našich představ.
I po stránce administrativní bylo léto náročné, probíhala registrace členství ve FAČR, kde
musí být každý hráč i funkcionář členem.
Přípravu jsme zahájili 10. července. V týdnu
jsme trénovali 4x a o víkendu jsme hráli
zápas. Trénovalo se v Mariánském údolí,
kde se nabírala kondice, a u nás ve Slatině
na umělé trávě. Vzhledem k rekonstrukci
travnaté plochy jsme se dostali na hřiště až
v posledním týdnu. V přípravě jsme porazili Kohoutovice 5:2, Bořetice 2:1, Šlapanice
2:0, Křižanovice 5:2 a prohráli v Rájci 2:3
sů kolem Brna. Přijďte nás podpořit v těchto
nejbližších zápasech: 2.9. 16:30 Modřice –
Slatina, 8.9. 16:30 Slatina - Horní Kounice, 16.9.
16:00 Pohořelice – Slatina, 22.9. 16:00 Slatina
– Cvrčovice, 29.9. 16:00 Chrlice – Slatina.
Muži „B“ ve II. třídě městském přeboru
mužů 26.8. přivítali doma Starý Lískovec,
2.9. venku se Slovanem B, 6.9. v Řečkovicích.
Týmu v nové soutěži držíme palce. Výsledky:
Bílovice B – Slatina B 1:4 (1:2), branky: Kodras,
Nedoma, Musálek a Duchovný. Zbývající termíny zápasů jsou: Sobota 2.6., čtvrtek 7.6.,
neděle 10.6. a neděle 17.6.
První dorost starší (informuje trenér dorostu Jiří Krchňák). Během měsíce srpna
jsme trénovali 3x týdně a zahájili novou sezónu zápasem v Křepicích. I v nové sezóně se
snažíme o to, abychom co nejlépe vychovávali mladé fotbalisty, kteří mají zájem o kopanou v našem klubu, tak aby byli v budoucích
letech oporami v družstvech mužů. V této
nesnadné době, kdy kluci mají spoustu vedlejších zájmů, věnují se jiným sportům a přípravě na budoucí zaměstnání, se snažíme
o co nejlepší fyzickou i psychickou přípravu
a zdraví hráčů. Zaměřujeme se na vhodnou
formu tréninkových jednotek, cvičení, soustředění i další akce organizované klubem.
Zároveň musím poděkovat všem sponzorům,
divákům a funkcionářům podporujícím mládežnickou kopanou v našem klubu.
Starší žáci po soustředění v Brtnici a přátelském utkání s Kohoutovicemi začali další sezónu pod vedením Martina Buriana a všichni jim
držíme palce a přejeme našim klukům skvělé
výsledky a dobrý pocit z předvedené hry.
doma 14.9. přivítají tým Líšně B a 21.9. hrají
venku v Medlánkách.
Mužstvo Starších pánů již začalo novou
sezónu zápasy v Obřanech 13.8., doma
s Moravskou Slavií B 20.8. a v Líšni 27.8.
(do redakční uzávěrky nemáme výsledky
k dispozici) a svými výkony jistě naváže na
skvělou loňskou sezónu, ve které obsadilo
celkově skvělou druhou příčku.
ODDÍL CVIČENÍ ČASPV
Náš oddíl ČASPV zahajuje sezónu pravidelným cvičením v tělocvičně ZŠ Jihomoravské
náměstí 2 v termínech - Mladší žákyně:
Cvičení na nářadí, aerobik, míčové hry, soutěže a spousta dalšího pro holky od 1. do
5. třídy, pondělí 18 – 19 hod. Lady aerobik pondělí 19 – 20 hod. Kontaktní osoba Majka
Konečná, tel.: 723913640, majka.konečná@
email.cz
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Pravidelně trénujeme v prvním patře budovy
SK Slatina na ul. Tuřanka 1 v naší kvalitně
vybavené herně stolního tenisu. Treninky
pro žáky úterý a čtvrtek od 16:00 hod. Vítáme
každého zájemce o stolní tenis. Kontaktní
osoba Petr Čampa, tel.: 606711291.
ODDÍL TENISU
Zájemci o tenis si už mohou přijít zahrát
na všechny čtyři venkovní antukové kurty,
zejména v dopoledních hodinách je kapacita kurtů volnější. Nabízíme také výhodné
podmínky pro firemní turnaje. Pronájem
kurtů má na starosti správce pan Nešpůrek
(tel. čísle 724 119 185). Kontaktní osoba pro
ostatní akce a turnaje je tajemník oddílu pan
Oldřich Miklík (tel.: 606 723123).
a na Svratce 2:5. V posledním utkání to byl
výběr „A„ „B“ mužstva a dorostu, takže výsledek je zkreslený. (Kluci z dorostu Leasure,
Herodes, Chalabala a Vala podali dobré výkony a zaznamenali i dvě branky Chalabalou
a Herodesem). Hodně nás trápilo zranění některých hráčů, ale nejvíce mně mrzí odchod
Fouse (Rakousko) a Klimeše (Bosonohy).
Mužstvo posílili Andrlík (Svratka Brno),
Pyszko (návrat z Tuřan), nejvíce očekáváme
od přestupu Ryšánka (Vojkovice), který by
měl patřit k tahounům mužstva. Cílem mužstva je umístění v podzimní tabulce do 5.
místa a hrát moderní kopanou, která se bude
líbit našim fanouškům.
Velmi důležité je, že jsme byli přeřazeni v 1.B.
třídě ze skupiny C do skupiny B, což znamená,
že budeme hrát více brněnských derby a zápa-
Mladší žáci začali přípravu na novou sezonu
už 7.srpna a čekají je následující zápasy: 25.8.
doma s Tuřany, 2.9. v Chrlicích a 8.9. přivítají
doma Kuřim. Klukům do začátku sezóny
držíme palce!
Mladší přípravka. Od nové sezóny budou
naši nejmladší mít dvě družstva A a B a kluci
budou hrát dvě soutěže současně. A tým ve
skupině C a B tým ve skupině D městského
přeboru mladších přípravek. S novým trenérem panem Michalem Skotákem začínají
oba týmy novou sezónu prvním utkáním
v pátek 7.9. domácím zápasem s mužstvem
Bystrce. Následuje zápas v Bosonohách
v pátek 14.9.
Starší přípravka začíná podzimní část
nové sezóny zápasem venku 8.9. s mužstvem Bystrc A, následují nejbližší zápasy:
ODDÍL KULTURISTIKY
Rádi přivítáme v naší posilovně nové členy
a všechny ty, kteří chtějí udělat něco pro své
zdraví, neváhejte a přijďte si k nám protáhnout své tělo a nabrat fyzičku. Provozní informace najdete na vývěsce u vjezdu do areálu
SK Slatina z ulice Tuřanka. Kontaktní osoba
Radim Pernica, tel.: 607504463.
KLUB STALINSKÝCH LYŽNÍKŮ
Rádi bychom vyzvali každého kdo by se
k nám chtěl přidat a vítáme každou aktivitu
a dobré nápady. Se zájemci o kondiční a vytrvalostní běh se rádi podělíme o zajímavé
zážitky z tréninku i absolvovaných závodů.
Případní zájemci o členství v oddíle nebo
o zajímavé informace se mohou telefonicky
hlásit u Václava Klajsnera tel.: 602436072.
www.skslatina.net  www.hnvrs.cz
Vítám vás opět ve sportovní rubrice Aktualit
a přináším nové informace ze sportu a činnosti našeho sportovního klubu SK Slatina.
V letní přestávce došlo ke změnám na našem
stadiónu, kde travnatá plocha prošla rekonstrukcí, na protilehlé straně fotbalového
hřiště jsme instalovali ochrannou síť a v nejbližších týdnech ještě v této části osadíme
lavice pro diváky a zasadíme okrasné thuje.
Po letní přestávce vstupují naše fotbalové
týmy do nové sezóny a všichni se těšíme jak
jim to půjde a jaké výkony budou předvádět.
Do nové sezóny přeji všem hráčům, trenérům i vedoucím mužstev radost z výsledků
i předvedené hry a našim fanouškům skvělé
sportovní zážitky.
Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina
10
AKTUALITY O SLATINĚ
MĚSTO BRNO POSKYTUJE PŮJČKU Z FONDU BYDLENÍ
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3%
úrokovou sazbou na opravu a modernizaci
bytových a rodinných domů a bytových
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu
města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na
internetové adrese www.brno.cz (Správa
města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z Fondu
rozvoje bydlení města Brna).
O půjčku, která bude poskytována na jaře
2013, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do 15.10. 2012 a od
1.12.2012 do 15.1.2013.
Žádosti na předepsaném formuláři
jsou přijímány na Bytovém odboru na
Malinovského nám. 3 nebo na úřadech
městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou
k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové
adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva
k opravované nemovitosti ve prospěch
města po dobu splácení. Výběr žadatelů o půjčku provádí Komise bydlení
Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně
vyrozuměni prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti
zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný
závazek.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor
zdarma a poplatky za vedení účtu hradí
město. Žadatel hradí poplatek za zápis
Účel půjčky
Lhůta splatnosti
Horní hranice půjčky
obnova střechy
5 let
250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům
zřízení plynového, elektrického nebo
jiného ekologického topení ve stávajícím bytě
5 let
60 tis. Kč/byt. jednotka
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
5 let
15 tis. Kč/byt. jednotka
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné
izolace apod.)
5 let
110 tis. Kč/dům
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
5 let
400 tis. Kč/dům
obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie
5 let
120 tis. Kč/byt. jednotka
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo
obnova bytového jádra
5 let
80 tis. Kč/byt. jednotka
rekonstrukce ZTI, elektroinstalace
5 let
80 tis. Kč/byt. jednotka
vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě
(max. 2 nové byty v jednom domě)
8 let
400 tis. Kč/byt. jednotka
vybudování nové přípojky ZTI
5 let
50 tis. Kč/dům
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)
5 let
100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky
5 let
50 tis. Kč/byt. jednotka
vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel
dle konkrétních účelů na základě faktur
nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až
1 roku od otevření účtu. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního
práva v katastru nemovitostí.
Půjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden účel na stejnou nemovitost
Vážení občané, MO KSČM v Brně-Slatině vás zve na veřejnou
schůzi, která se koná v úterý dne 18. září 2012 od 17 hodin v sále
na Přemyslově náměstí 18. V úvodu vystoupí kandidát KSČM do
krajského zastupitelstva.
před splacením dříve poskytnuté půjčky
na tento účel.
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na
Bytovém odboru MMB na Malinovského
nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB
DĚTSKÝ KOUTEK
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V minulém čísle Aktualit byl zveřejněn rozhovor s naším slatinským spoluobčanem, cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou. Kdo by se chtěl blíže
seznámit s jeho fotografiemi, může navštívit výstavu nazvanou People,
kterou hostí do 24. října Křížová chodba Nové radnice na Dominikánském
náměstí. O výstavě říká její autor: „Fotografování lidských obličejů je často
velmi vzrušující a zábavné. Mnozí se tím, že jsem si je vybral, úžasně baví.
To jsou ty nejvděčnější situace a v očích mých „modelů“ je to znát.“
(metro)
POZVÁNKA NA KAVKY
Český svaz ochránců přírody, Pozemkový spolek Hády Vás zve na Den
otevřených dveří v přirodní památce Kavky, který se uskuteční v sobotu 22. září 2012 od 10 do 16 hodin. Poznáte přírodní bohatství Hádů
a spatříte Brno jako na dlani. Budete mít také možnost nahlédnout do
našeho Lamacentra a seznámit se s příjemnými zvířátky. Sraz je u vstupní
brány do přírodní památky Kavky. Informace o příchodu jsou na www.
lamacentrum.cz.
www.mcslatina.cz
Připravila Martina Potschová • www.oskola.cz
11
SENIOR LINKA BEZPEČÍ MP BRNO AGAPO PRO
Možná se vám to už také stalo. U do- mý člověk. Praxe ukázala, že pachatelé
NEZAMĚSTNANÉ
movních dveří zazvoní zvonek a člo- trestných činů nejčastěji vystupují jako
věk stojící před nimi se domáhá
vstupu dovnitř s odůvodněním, že je
pracovníkem plynáren, elektráren,
vodáren anebo zaměstnancem sociálního odboru. A vy váháte, zda uvěřit.
Přestože mnozí pochopili, že opatrnosti není nikdy dost, stále se objevují případy, kdy podvodníci zneužijí
důvěru starších lidí a pod záminkou
nutné činnosti nájemníky připraví
třeba i o celoživotní úspory.
Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými
úmysly je přitom celá řada. Od viditelných pomůcek, jimiž jsou například
domovní řetízky, až po takové, které
nevyžadují žádné pořizovací náklady.
Jednou z možností, kterou už před
několiky lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence MP Brno, je tzv.
Senior linka bezpečí. Její princip je
jednoduchý. Na tel. čísle 541 248 844
jsou strážníci každý pracovní den (počt 7.30–17.00, pá 7.30–14.30) připraveni
podat občanům informace o tzv. neobjednaných službách. To jsou přesně
ty případy, kdy u dveří zvoní nezná-
falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo
sociální pracovníci.
Pokud vám tedy u dveří zazvoní nějaká
neznámá osoba, která tvrdí, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte
linku 541 248 844, kde vám strážníci obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků
dané firmy. Podvodník v okamžiku, kdy
zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete
a o jeho přítomnosti tak informujete policii, místo pravděpodobně velmi rychle
opustí. Pokud se tak stane, oznamte
prosím veškeré vám známé údaje k jeho
osobě na tísňovou linku 156. Je lépe
vyloučit nedorozumění než riskovat, že
se obětí případného podvodníka stane
někdo jiný.
Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků
vybraných institucí, najdete na www.
mpb.cz, v Poradenském centru MP
Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.:
544 252 617.
Pavel Šoba, mluvčí MP Brno
Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce?
Ptáte se, kde hledat zaměstnání?
Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od 18.9. do 4.10. 2012 pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním bezplatný
JOB klub. Jde o motivačně-vzdělávací kurz,
který se snaží zájemce naučit základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Např.
jak hledat pracovní nabídky, jak odpovídat
na inzeráty, jak napsat průvodní dopis,
životopis, jak komunikovat se zaměstnavateli, zkusíte si nácvik pracovního pohovoru
a mnohé další. Součástí kurzů je i právní
minimum související se zaměstnáváním.
Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu tří týdnů,
vždy od 9 do 14 hod. Za celý cyklus se probere vše potřebné, tak aby se účastníkům
dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu
práce. Skupina účastníků je tvořena osmi až
deseti lidmi.
Informace o JOB klubu můžete získat přímo
v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh
1), na telefonních číslech: 541 210 549,
736 131 414, nebo na e-mailové adrese
[email protected]
■ Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka
na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna
prac.desky. Vrba 603438707
■ MALBY 14 Kč/m2, dveře 350 Kč/ks, aj.,
tel.: 606 469 316, www.maliribrno-horak.cz,
547 225 340, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
■ EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS
domácí spotřebiče-TV-DVD-AUDIO, tel.:545
220 059, 603 819 970, www.ec-servis.cz
■ Prodáme 4+1 v OV ve Slatině. Tel.: 775
217 059
■ Vyměním OB 2+1, ul. Rousínovská za 1+1,
nebo 1+kk ve Slatině. Tel.: 723 723 142
■ Vyměním OB 2+1 Žabovřesky, panel, přízemí, zateplen, plast. okna, nové bytové jádro za
OB 1+1 nebo 2+1 Slatina-sidliště, nejlépe vyšší
patro. Tel.: 530 322 281
■ Koupím RD ve Slatině se zahradou, možná
i částečná rekonstrukce. Tel.: 721 610 615
■ Vyměním státní byt v Líšni 3+1 balkón
na ul. Faimanové (sídliště) za byt 1+1 ve Slatině
(sídliště). Tel.: 732 727 452
■ Koupím byt 2-3+1 v dobrém stavu, balkón
výhodou. Tel.: 721 610 512
■ Koupím byt 2-3+1, slušné a rychlé jednání.
Tel.: 608 404 344
■ Pronajmu byt 2+1, 60 m2 s výtahem. Dům
je po revitalizaci. Cena 13.000,- Kč vč. Energií.
Tel.: 605 370 849
■ Koupím garáž, příp. hledám pronájem
garáže ve Slatině. Cena dohodou. Tel.: 737 918
196
■ Pronajmu prostornou garáž v BrněSlatině, Slavkovská ul. Dlouhodobě. Výhradně
k parkování vozu, motorky. Tel.: 736 531 604
■ Prodám žlutou cibuli na uskladnění,
brambory ranné i pozdní na uskladnění. Tel.:
608 066 701
INZERCE
■ Stolařství - výroba nábytku na míru.
[email protected] Tel.: 774 884 657
■ KOVÁŘSTVÍ – ZÁMEČNICTVÍ Libor
Janků, zhotovuje brány, mříže, ploty a zábradlí.
Předzahrádkové ploty včetně podezdívek. Tel.:
607 915 170
■ Akce 30% Výroba skříněk na míru,
Domestav. Lamino, masiv, smrk, buk – dílce
dle přání. www.nabytkovekovani.cz, Špitálka
23, Brno
Aktuality o Slatině,
zpravodaj MČ Brno - Slatina.
Náklad 4 300 výtisků.
Určeno k bezplatné distribuci.
Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci.
Řídí redakční rada.
Reg. číslo: MK ČR E 12104.
Kontakt redakce:
tel. 533 433 576, e-mail: [email protected]
Šéfredaktor:
Jiří Toman, e-mail: [email protected]
Kontakt inzerce:
Petra Fojtíková
e-mail: [email protected]
tel. 533 433 576, fax 545 216 285
Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna
na webových stránkách www.mcslatina.cz.
Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány.
Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce.
Grafická příprava a sazba:
Grafické studio Ventis, e-mail: [email protected]
Tisk:
Integrovaná střední škola polygrafická
Šmahova 110, Brno - Slatina, tel. 548 211 313
D
O
KO
01
N
ČE
/2
N
0
Í
13
OBYTNÝ
O
BY
KOMPLEX HORNÍKOVA
OV
VA
D M
R
O
F I UŽ ŽN
N ST O
A
N EV ST
CO N
VÁ Í H
N O
Í
• lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou - byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• cena bytu od 999 000Kč včetně 14% DPH - parkovací stání v ceně bytu
• klientské centrum otevřeno pro Vás
Neplaťte
Neplaťt
ť e drahý nájem - kupte si vlastní byt !
Po, St 9 - 17 hod.
Út
13 - 17 hod.
Čt 9 - 12 hod.
Pá dle tel. domluvy
tel: 538 728 850
850, 603 333 999
www.byty-hornikova.cz
Splátka hypotéky nižší než nájemné!
Download

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK - Brno