Malá násobilka
zadání
Vyplòte tabulku èísly 1 až 9 tak, aby se èísla neopakovala v žádném øádku, sloupci, ani v žádném z vyznaèených ètvercù 3x3 pole.
Ve vyznaèených koších jsou výpoèty malé násobilky.
Na prvním øádku vždy dvì jednociferná èísla, která se
vynásobí a vyjde dvouciferné èíslo na druhém øádku.
5
9
3 8
7
2
3
3
6
4
3
2
6
8
1
4
Malá násobilka
øešení
4
7
6
5
1
2
3
9
8
1
5
9
4
8
3
7
6
2
8
2
3
9
7
6
1
5
4
3
4
2
6
9
1
8
7
5
5
9
1
7
2
8
6
4
3
7
6
8
3
5
4
9
2
1
9
3
5
1
4
7
2
8
6
6
8
7
2
3
5
4
1
9
zdroj: Krtkùv pohár (www.fed-sudoku.eu)
2
1
4
8
6
9
5
3
7
Download

Malá násobilka 5 9 3 8 3 7 6 2 3 4 3 2 6 1 8 4