Výroční zpráva
za školní rok 2013/2014
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
Obsah
Úvod
4
Základní údaje o škole
5
1.1
Základní údaje o škole
5
1.2
Součásti školy
5
1.3
Charakteristika školy
6
1.4
Seznam studijních oborů:
6
1.5
Učební plán dle ŠVP platného od 1. 9. 2009
7
Profil absolventa (ŠVP platný od 1. 9. 2009)
10
2.1
Identifikační údaje
10
2.2
Popis uplatnění absolventa v praxi
10
2.3
Odborné kompetence absolventa
10
2.4
Další výsledky vzdělávání absolventa
12
2.5
Způsob ukončení vzdělávání
14
2.6
Inovace, zavádění nových metod
14
Personální údaje
16
3.1
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
16
3.2
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
16
3.3
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
16
3.4
Aprobovanost výuky
16
3.5
Přehled pracovníků podle aprobovanosti
17
3.6
Zařazení pracovníků do platových tříd
17
3.7
Trvání pracovního poměru
18
3.8
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
18
Počty žáků
20
4.1
Počty žáků školy
20
4.2
Žáci přijatí do 1. ročníku školy
21
4.3
Žáci přijati ke vzdělávání na vysokou školu, vyšší odbornou školu
21
Hodnocení žáků
22
5.1
Celkové hodnocení žáků – prospěch
22
5.2
Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
22
5.3
Výchovná opatření – pochvaly
23
5.4
Výchovná opatření
23
5.5
Komisionální přezkoušení žáků
23
5.6
Stav absence ve školním roce 2013/2014
24
5.7
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014
25
Průběh a výsledky vzdělávání
27
6.1
Hospitační činnost
27
6.2
Závěry z hospitační a kontrolní činnosti
27
6.3
Úroveň klíčových kompetencí žáků
28
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013
31
Vyhodnocení činnosti domova mládeže za školní rok 2013/2014
34
8.1
Plnění dlouhodobých úkolů
34
8.1.1
Podmínky pro výchovu/vzdělávání
34
8.1.2
Průběh výchovy/vzdělávání
35
8.1.3
Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob
na výchovu/vzdělávání
35
8.1.4
8.2
Kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Zhodnocení vlastní činnosti na DM
36
37
8.2.1
Chování žáků
37
8.2.2
Dodržování režimu dne
37
8.2.3
Zájmová činnost
37
8.2.4
Úrazovost
38
8.2.5
Příjmy do rozpočtu školy
38
8.3
Statistický přehled
ICT – standard a plán
38
41
9.1
Pracovní stanice – počet
41
9.2
Pracovní stanice – technické parametry
41
9.3
Lokální počítačová síť (LAN) školy
41
9.4
Připojení k internetu
41
9.5
Prezentační a grafická technika
42
9.6
Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
42
9.7
Vzdělávání pedagogických pracovníků
42
9.8
Celkové finanční náklady na žáka
42
9.9
Další ukazatele
43
Zájmové vzdělávání
44
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
45
11.1
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
45
11.2
Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou
45
11.3
Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku
45
11.4
Podmínky pro vzdělávání
45
Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)
47
12.1
Akce školy
47
12.2
Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
48
Prevence rizikového chování
49
13.1
Prevence sociálně patologických jevů
49
13.2
Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila
50
Plán EVVO na SLŠ Hranice na školní rok 2013-2014
51
Prevence rizik a školní úrazy
57
15.1
Počet úrazů celkem za školní rok
57
15.2
Přehled úrazů dle ročníků
58
15.3
Přehled úrazů dle činnosti
59
15.4
Úrazy připadající na jednotlivé měsíce za sledované období
Spolupráce školy s rodiči
16.1
Formy spolupráce
Vyřizování stížností, oznámení podnětů
60
61
61
61
17.1
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu
61
17.2
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
61
17.3
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
61
Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
62
18.1
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
62
18.2
Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
63
Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
63
19.1
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu - § 6 odst. 1 vyhl. č. 551/2004 Sb.
64
19.2
Vyúčtování prostředků NIV – sumář (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.)
64
19.3
Sb.)
Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004
65
19.4
Použití peněžních fondů
67
19.5
Použití dalších zdrojů
67
19.6
Použití investic
67
19.7
Upravený hospodářský výsledek
67
19.8
Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
68
19.9
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
68
Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti
70
20.1
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.)
70
20.2
Ukazatele nákladovosti
71
20.3
Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.)
71
20.4
Neinvestičních výdaje na 1 žáka
72
Výsledky inventarizace majetku
74
21.1
Inventarizovaný majetek
74
21.2
Závěry inventarizace
74
Plnění bilancovaných úkolů r. 2013 – Školní polesí Valšovice
77
22.1
Těžba
77
22.2
Výchova lesních porostů
77
Výroční zpráva k péči o arboretum SLŠ za školní rok 2013/2014
79
Zprávy z kontrolní a inspekční činnosti
80
Další sledované oblasti
82
25.1
Realizace koncepčních materiálů kraje
82
25.2
Spolupráce školy na regionální úrovni
82
25.3
Spolupráce školy na úrovni příhraničních regiónů
82
25.4
Činnost orgánů při škole
82
Organizační schéma Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, 753 01
84
Kalendář akcí ve školním roce 2013/2014
85
Poděkování škole ve školním roce 2013/2014
89
Úvod
Výroční zpráva Střední lesnické školy v Hranicích za školní rok 2013 – 2014 naplňuje ustanovení
zákona č.561/2004 Sb. Součástí výroční zprávy je i zpráva o hospodaření, vycházející z roční uzávěrky
hospodářského roku 2013.
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou …………………………
Obrázek 1. Letecký pohled na školu
4
školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Alena Bajerová
Základní údaje o škole
1.1
Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
DIČ
Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy
IZO ředitelství
Vedoucí a hospodářští pracovníci
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)
1.2
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
753 01 Hranice, Jurikova 588
61986038
151744090/0600
CZ 61986038
581 601 231
[email protected]
www.slshranice.cz
Příspěvková organizace Olomouckého kraje
31. 3. 2006 č. j. 8294/2006-21
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Školní polesí, Hranice VI – Valšovice 33, IZO 102 856 935
DM Teplická
DM Jungmannova
Školní jídelna Jungmannova
Arboretum školy
600 017 770
Ing. Miroslav Kutý – ředitel školy
Ing. Ctirad Juráň – zástupce ředitele, statutární zástupce
Ing. Jakub Zapletal – zástupce ředitele pro ŠP
Ing. Blanka Blahová – zástupce ředitele pro ekonomiku
Ing. Bc. Pavel Matys – vedoucí vychovatel
Vladimíra Kuchaříková - vedoucí školní jídelny
Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví
Součásti školy
součásti školy
Domov mládeže Jungmannova 616
Domov mládeže Teplická 625
Školní jídelna Jungmannova
Školní polesí Valšovice
Arboretum školy
kapacita
45
156
450
1000 ha
3,5 ha
Obrázek 2. Naučná skalka
5
1.3
Charakteristika školy
Na Střední lesnické škole v Hranicích se vyučuje čtyřletému studijnímu maturitnímu oboru 41-46M/001 - lesnictví, ukončenému maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy 9. tříd základní
školy, chlapce i děvčata, u kterých se vedle studijních předpokladů vyžaduje i dobrý zdravotní stav. Vedle
teoretické výuky je na škole kladen i velký důraz na praktická cvičení a výkon praxe, které se konají
převážně na školním polesí, částečně i na dalších pracovištích lesnického provozu. Od 1. 9. 2003 je školní
polesí Valšovice součástí školy.
Škola zabezpečuje ubytování a stravování všem přihlášeným žákům. V mimoškolní výchově
v době mimo vyučování je žákům zabezpečeno využití volného času v bohaté sportovní a zájmové činnosti.
Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, hospodařící s finančními
prostředky přidělovanými Krajským úřadem v Olomouci.
Střední lesnická škola Hranice je nejstarším lesnickým vzdělávacím zařízením s nepřetržitou
činností na území České republiky. Byla založena v roce 1852 na zámku v Úsově. Po 15-ti letech se
přestěhovala na hrad Sovinec a po dalších 30-ti letech do Hranic. Německý vyučovací jazyk vystřídala
v roce 1920 čeština. V současné době studuje ve škole cca 340 žáků z oblasti celé Moravy , Slezska i
Svitavska.
1.4
Seznam studijních oborů:
Kód oboru
Ukončení studia
Forma studia
Druh studia
Další vzdělávání
Kmenový obor 41-46-M lesní hospodářství
studijní obor 41-46-M/01 lesnictví
maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce
denní
řádné, denní, čtyřleté s maturitou
- školící činnost v oboru lesnictví, myslivosti a životního prostředí
- školící činnost v oblasti lesní pedagogiky
- konzultační středisko MU LDF v Brně bakalářské studium, kombinovaná forma
- trvale vzdělávací základna ministerstva zemědělství ČR
- univerzitní trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně
- výuka jazyků NEJ, ANJ, FRJ, ŠPJ, RUJ
Obrázek 3. Arboretum
6
1.5
Učební plán dle ŠVP platného od 1. 9. 2009
Kmenový obor:
Studijní obor:
4146M
41-46-M/01
Kategorie a názvy
vyučovacích
předmětů
Lesní hospodářství
Lesnictví
Zkratky
předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
CELKEM
A. Povinné
předměty
35
35
35
35
140
a) Základní
29,5
18
12
13
72,5
Český jazyk a
literatura
CJL
4
3
3
3
13
Cizí jazyk 1
CIJ1
4
3
3
4
14
Cizí jazyk 2
CIJ2
2
2
2
Výchova k občanství
VKO
1
1
Dějepis
DEJ
2
2
Zeměpis
ZEM
2
Matematika
MAT
4
Fyzika
FYZ
3,5(0,5)
3,5(0,5)
Chemie
CHE
4(1)
4(1)
Tělesná výchova
TEV
2
2
Informační a
komunikační
technologie
ICT
1 (1)
1 (1)
6
1
3
4
2
4
2
2
3
2
13
8
2(2)
7
b) Specializační
5,5
l7
23
22
4(1)
67,5
Biologie
BIO
4(1)
Lesnická botanika
LEB
4(1)
4(1)
Lesnická zoologie
LEZ
4(1)
4(1)
Nauka o lesním
prostředí
NLP
4(2)
4(2)
Stroje a zařízení
STZ
3(1)
3(1)
Motorová vozidla
MOV
2
2
Myslivost
MYS
3 (1)
3(1)
Lesní stavby
LES
Pěstování lesů
PEL
Lesní těžba
3(1)
3(1)
3(1)
4(2)
7(3)
LET
3(1)
3(1)
6(2)
Ochrana lesů
OLS
3(1)
3(1)
6(2)
Hospodářská úprava
lesů
HUL
3(1)
3 (1)
6 (2)
Ekonomika lesního
hospodářství
ELH
3(1)
3 (1)
6 (2)
Informační
technologie v
lesnictví
ITL
1(1)
1(1)
2(2)
Praxe
PRA
2
2
7,5
1,5
2
8
c) Povinně volitelné
0-4
0-4
0-8
B) Nepovinné
předměty
Lesní pedagogika
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Cvičení z biologie
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Cvičení z chemie
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Cvičení z matematiky
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Cvičení ICT
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Jazyková konverzace
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Sportovní hry
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Literární seminář
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
Projektové řízení
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
* Formy a rozsah praxe stanoví přehled využití týdnů a rozvržení učiva předmětu praxe.
Přehled využití týdnů ve školním roce (září – červen)
Činnost
Vyučování podle rozpisu učiva
Učební praxe
Odborné praxe
Lyžařský výchovně výcvikový zájezd
Maturitní zkouška
Časová rezerva (např. opakování a procvičování učiva, tematické zájezdy,
sportovně branné kurzy apod.)
Celkem
Počet týdnů v ročnících
1.
2.
3.
4.
33
33
32
29
3
4
4
2-3
2
2
1
2
40
40
1-2
1-2
40
37
9
Profil absolventa (ŠVP platný od 1. 9. 2009)
2.1
Identifikační údaje
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma studia:
Stupeň vzdělání:
Datum platnosti:
2.2
Lesnictví
41-46-M/01 lesnictví
4 roky, denní studium
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2009
Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent je odborně připraven tak, aby po zapracování mohl v lesním hospodářství a oborech,
které se zabývají péčí o les a přírodní prostředí zastávat širokou škálu technickohospodářských a
administrativně správních činností, pro které zaměstnavatel vyžaduje úplné střední odborné lesnické
vzdělání.
Cílem uplatnění absolventa je kvalifikovaná správa lesa ve smyslu trvale udržitelného
hospodaření. Po zapracování se uplatní jako zaměstnanec lesnického provozu, později po splnění
zákonem předepsaných předpokladů i jako odborný lesní hospodář (ve smyslu zákona o lesích).
Absolvent se může v lesním hospodářství, státní správě i soukromém sektoru uplatnit v celé řadě
činností, pro které zaměstnavatel vyžaduje úplné střední odborné lesnické vzdělání, ve státní správě
(lesnictví, myslivost - má nejvyšší možné myslivecké vzdělání, ochrana životního prostředí apod.), nebo
jako soukromý podnikatel.
Speciální součástí jeho odborného vzdělávání je dále kvalifikace pro výkon činnosti mysliveckého
hospodáře (ve smyslu zákona o myslivosti) a pro obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin (ve
smyslu zákona o lesích a příslušné vyhlášky).
Získá kvalifikační průkaz pro obsluhu ruční motorové řetězové pily a křovinořezu.
Má možnost stát se během studia plně kvalifikovaným lesním pedagogem.
Má možnost vyznat se v regionální politice EU a tvořit projekty k získávání prostředků ze
strukturálních fondů EU.
Absolvent se může uplatnit i v příbuzných oborech, zejména v dřevařství
a v okrasném sadovnictví a při údržbě veřejné zeleně.
Absolvent se kromě toho může ucházet o přijetí na vyšší odborné a vysokoškolské studium za
stejných podmínek jako absolventi ostatních škol poskytujících úplné střední vzdělání s maturitou.
2.3
Odborné kompetence absolventa
Absolvent:
 Respektuje zákonitosti vývoje lesních ekosystémů;
 Ctí přírodovědné principy trvale udržitelného hospodaření v lesích a principy zakládání, pěstování a
ochrany lesa a přírodního prostředí a ochrany dřeva;
 Determinuje lesní dřeviny a stanovištní rostliny podle morfologických znaků, genetických forem
lesního humusu, druhů a typů lesních půd a příslušnosti do ESR, zná a uvědomuje si indikační hodnotu
rostlin;
 Realizuje pozorování lesa a jeho změn, dbá jejich včasné registrování a hodnocení, formuluje a
realizuje všechna potřebná opatření;
 Je obeznámen se zásadami certifikace dříví a možnostmi jejich využití;
10



















Ovládá způsoby propagování a zajišťování trvale udržitelného rozvoje lesů;
Uplatňuje metody hospodaření v lesích podporujících biodiverzitu v lesních ekosystémech;
Respektuje příslušné zákonné předpisy pro organizaci sběru osiva z uznaných porostů, včetně řízení
prací ve školkách, až po vyzvedávání a expedici sazenic;
Zpracovává plán výchovných zásahů;
Zpracovává plán obnovných zásahů;
Počítá a eviduje vytěženou hmotu, včetně evidence a řízení její distribuce;
Řídí odborně a ekonomicky účelně manipulaci s vytěženou dřevní hmotou;
Vypočítá objem jednotlivých stromů i zásob jednotlivých porostů a porostních skupin;
Ovládá základy hospodářské úpravy lesů, techniku a technologii vypracování lesního hospodářského
plánu, jeho využití pro hospodaření v lesích a vedení lesní hospodářské evidence;
Dokáže posoudit technické prostředky, používané v lesním hospodářství, na základě analýzy jejich
technických parametrů, zvládá ošetřování a seřizování běžných typů pracovních strojů;
Pracuje s ruční motorovou řetězovou pilou;
Rozumí základní konstrukci, významu a technologickým zásadám použití strojů v lesním hospodářství;
Ovládá základní pěstební, těžební a transportní technologie, jejich strukturu, technické zajištění,
pracovní a organizačně ekonomickou stránku;
Ovládá řízení motorových vozidel na základě získaného řidičského oprávnění na osobní automobil
(případně na traktor, nákladní automobil a motocykl);
Má osvojeny základy lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží;
Plánuje, projektuje a realizuje údržbu jednoduchých pozemních a dopravních lesních objektů a
objektů hrazení bystřin dle technické dokumentace;
Řídí provoz myslivosti v rozsahu zákonných pravomocí mysliveckého hospodáře;
Ovládá bionomie jednotlivých druhů zvěře, péči o zvěř a má znalosti o jejich běžných chorobách;
Zná obsah pojmu „ekologické“ lovectví, bezpečně ovládá myslivecké střelectví a mysliveckou
kynologii;
Obrázek 4. Předmětová cvičení čtvrtých ročníků
11






















2.4
Ctí mysliveckou etiku a zná historický vývoj myslivosti u nás i v zahraničí;
Zná a striktně dodržuje příslušné zákonné předpisy o myslivosti
Jednoduše zaměří lesní detail, pracuje s lesnickými mapami, vede pozemkovou evidenci a udržuje
hranice pozemkové držby v elaborátech i v terénu;
Je seznámen s principy pozemního a leteckého zaměřování a mapování lesů, vedení evidence
pozemků, signalizací, stabilizací a údržbou hranic;
Pracuje s lesnickými průměrkami, výškoměry a relaskopickými pomůckami;
V základních principech oceňuje lesní půdu a lesních porosty, zjišťuje a počítá náhrady škod na nich;
Pracuje s počítačem z hlediska uživatele ICT v oblasti lesního hospodářství, základů hospodářské
administrativy a účetní evidence v rozsahu potřeb samostatného lesního technika středoškolské
kvalifikace;
Vypracovává návrhy technologických postupů, přípravu, řízení, ekonomické a ekologické hodnocení
technologických procesů;
Zpracovává podklady pro výpočet mezd, spolupracuje při tvorbě norem, provádění kalkulací
nákladů a technickoekonomických rozborů;
Provádí tržní analýzy, realizuje výrobky hlavní i přidružené lesní výroby, zjišťuje rentabilitu lesního
podniku;
Rozhoduje o hospodářských opatřeních na základě ekonomické analýzy nákladů a analýzy trhu,
spolupracuje s vlastníkem lesního majetku při stanovení hospodářských cílů a prosazování těchto
cílů v souladu se zákonnými předpisy;
Zvládá základy marketingu a tvorby cen výrobků v lesním hospodářství v závislosti na stavu trhu a
dbá zásad hospodárnosti při řízení lesního podniku;
Ovládá právní předpisy týkající se lesního hospodářství, půdy, životního prostředí, myslivosti,
silničního provozu;
Dodržuje zásady správního řízení a správního řádu;
Analyzuje a interpretuje obsahy právních norem - zákonů, vyhlášek, výnosů, směrnic a pokynů;
Vypracovává zápisy o jednání, odborné zprávy, anotace;
Ctí zásady personální politiky, sociálního zabezpečení a odměňování zaměstnanců s ohledem na
sociálně-psychologické aspekty práce;
Dodržuje techniku organizace a hygieny duševní práce, používá metody samostatného studia;
Analyzuje příčiny úrazů, nemocí z povolání a jejich prevenci, dodržuje základní ustanovení o
bezpečnosti a hygieně práce i pracovního prostředí;
Zvládá řízení malého kolektivu;
Využívá základy ICT a využívání informačních zdrojů pro práci v oboru i v dalším sebevzdělávání;
Odborně poskytuje nezbytnou základní první pomoc při nevolnosti, pracovních úrazech a nehodách,
správně používá prostředků protipožární ochrany.
Další výsledky vzdělávání absolventa
Absolvent:
 Se dokáže orientovat v politickém dění, zná základní principy fungování demokratické společnosti,
svá práva a dovede uplatňovat své zájmy v rámci zákonných norem občanské společnosti, respektuje
však práva jiných lidí; je připraven na život v multikulturním prostředí;
 Má přehled o fungování tržní ekonomiky, uvědomuje si význam funkčního sociálního systému a
smyslu pro občanskou solidaritu;
 Dovede rozlišit základní kategorie životních hodnot, je schopen odpovědného a humánního přístupu
k ostatním lidem;
 Orientuje se v mezilidských vztazích a chápe význam rodiny ve společnosti;
 Váží si svého zdraví a upevňuje si svou tělesnou i duševní kondici;
 Je poučen o negativních dopadech neodpovědného a nezdravého způsobu života a o škodlivém vlivu
návykových látek na lidský organismus;
12














Je schopen kultivovaného projevu ústní a písemnou formou včetně využití ICT a chápe jeho význam
pro společenské a pracovní uplatnění;
Má všeobecný kulturní rozhled, dovede se orientovat v jednotlivých uměleckých žánrech, má přehled
o české i světové literatuře a má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, populárně naučná díla a
časopisy podle svého zájmu;
Dokáže kriticky přistupovat k médiím, získávat potřebné informace s využitím ICT včetně informací ze
sdělovacích prostředků a je schopen je interpretovat jak v obecné, tak i v odborné oblasti;
Má přehled o historickém vývoji českých i světových dějin, který vedl k vytvoření současné podoby
světa a který odráží i současné politické dění;
Je schopen nejen přiměřeně komunikovat v jednom světovém jazyce a domluvit se o věcech denního
života, ale ovládá a využívá cizojazyčnou odbornou terminologii potřebnou k jeho vlastnímu
odbornému vzdělávání a k výkonu povolání;
Má matematické znalosti a poznatky na úrovni střední školy v míře potřebné k úspěšnému řešení
konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích;
Rozumí a je schopen používat přesné matematické formulace, matematické symboly a další
prostředky (např. grafy, diagramy, tabulky);
Odhaduje předpokládané výsledky, ověřuje reálnost získaných výsledků a zdůvodňuje zvolené
způsoby řešení;
Rozumí přírodním jevům a zákonům a je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve své profesi i v
běžném životě,
Chápe důsledky aplikací fyziky, chemie a biologie na lidskou společnost v závislosti na rozvoji vědy a
techniky a jedná v zájmu ochrany životního prostředí;
Provádí základní metody práce v přírodovědných oborech (pozorování, experiment, vyhodnocení
experimentu, návrhy řešení ad.) a využívá k tomu patřičné přístroje a materiály;
Ovládá práci s ICT, využívá poznatky a dovednosti osvojené z oblasti ICT v běžné i profesní praxi a jako
zdroj informací;
Během studia získal návyk průběžně se odborně vzdělávat ve svém oboru a schopnost uplatňovat
nově získané poznatky při výkonu svého povolání;
Orientuje se v regionální politice EU a zná význam strategických dokumentů.
Obrázek 5. Těžební praxe na školním polesí
13
2.5
Způsob ukončení vzdělávání
Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze
společné části a profilové části.
Ve společné části maturitní zkoušky vytvoří SLŠ v Hranicích pro své žáky takové podmínky, aby
mohli uplatnit svá práva volby předmětu zkoušky společné části dle aktuálního modelu a specifik
vzdělávacího programu školy.
Profilová část obsahuje 3 zkoušky. Jako první je praktická část vykonávaná na Školním polesí ve
Valšovicích za účasti zástupců zaměstnavatelů. Druhá zkouška je povinná – pěstování lesů. Třetí zkouška
je volitelná mezi předměty specializace – lesní těžba, ochrana lesů a přírodního prostředí, hospodářská
úprava lesů, ekonomika lesního hospodářství, myslivost. Druhá a třetí zkouška je ústní.
Dokladem o dosažení středního vzdělání je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení maturitní
zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších
odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen prohlubovat si specifické znalosti v oboru
samostudiem, různými školeními a kurzy a celoživotním vzděláváním
2.6
Inovace, zavádění nových metod
Tak jako do všech oblastí lidského života zasahují moderní trendy a technologie, tak i jinak
tradičně konzervativní výuka lesnictví se stává velmi dynamická. Projevuje se to jak ve vnitřním životě
školy, tak ve vnějších kontaktech a aktivitách učitelů a žáků školy.
Výchovně vzdělávací proces je usměrňován metodicky, odborně i organizačně jednak
prostřednictvím předmětových sekcí, jednak se v něm promítá i vnitřní inovace týkající se vlastního
klimatu školy. Učitelé nacházejí nové komunikativní metody v kontaktech se svými žáky. Naslouchají jejich
potřebám a individuálně s nimi pak pracují s patřičnou dávkou empatie.
Vnější inovace pak funguje zejména prostřednictvím velmi intenzivních kontaktů zejména učitelů
lesnictví se všemi subjekty současného lesního hospodářství. Jedná se o jak krátkodobé stáže, zapojení do
evropských projektů (viz. samostatná část této výroční zprávy), zahraniční aktivity, tak o aktivní účast
na sympoziích a seminářích, kontakt s vysokými školami. Posun byl zaznamenán také ve větší dychtivosti
učitelů po vzdělávacích akcích, což je velmi pozitivní. Dokladem toho je pokračování aktivit učitelů lesnictví
v projektu EU „VLED – Vzdělávání v lesnických disciplínách“ CZ.1.07/1.3.00/19.0004, který je realizován
ve spolupráci z lesnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně (www.vled.eu). Škola také organizuje řadu
prezentací a extenzí lesnických firem a expertů přímo ve škole a také na školním polesí ve Valšovicích. To
se kromě svého didaktického poslání stává vzdělávacím odborným průsečíkem lesnických firem a institucí
(viz. samostatná kapitola této výroční zprávy).
Výraznou inovaci zaznamenalo také vybavení školy další novou interaktivní, audiovizuální
technikou pro zefektivnění tvůrčí práce učitelů. Do všech kmenových učeben byla dokončena instalace
dataprojektorů.
Pedagogický sbor pod vedením školy zvládl opět administrativně, organizačně i časově velmi
náročnou společnou část maturitních zkoušek. Pro společnou část maturitní zkoušky v podzimním termínu
byla škola opět zařazena do seznamu tzv. spádových škol. I tento, vzhledem k zasmluvněným cizím žákům
z jiných škol, náročný úkol pedagogové i vedení školy úspěšně zvládli.
Cílem celého pedagogického sboru je výchova a vzdělávání žáků, kteří se umí orientovat v celé
šíři nejen odborných informací a jsou připraveni na další celoživotní vzdělávání.
Pokračovala aktivní účast školy v evropské lesnické olympiádě – „Mladí lidé v evropských lesích“
- YPEF.
14
V inovacích pokračujeme v návazném projektu „Inovace výuky praxe“. Projekt reaguje na
potřeby moderní výuky, která podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků. Záměrem projektu je zvýšení
kvality a modernizace praktického vzdělávání.
Projekt přináší nové, otevřené možnosti vyučování. Důsledkem je nárůst efektivity a pružnosti
výuky, která vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Zlepší se tak jejich potenciál pro studium na VŠ a
také na trhu práce.
Stoprocentně jsou využívány již vybavené jazykové učebny interaktivními tabulemi a počítačové
učebny. Pedagogové zapojení do projektu pracují na inovovaných výukových materiálech, které se v
dalším školním roce ověřují přímo ve výuce na naší škole.
Pokračuje spolupráce s lesnickou školou v srbském Kraljevu. Se školou jsme si vyměnili žáky i
učitele na pobytových stážích.
Řada učitelů získává nové podněty a sledují aktuální trendy také prostřednictvím tzv. „webinářů“.
Pokračujeme v žáky oblíbeném inovativním způsobu komunikace s mladými lidmi
prostřednictvím velkoplošné obrazovky instalované ve škole v rámci projektu ŠIK, který je budován pod
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy,
Ministerstva financí a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem životního prostředí.
Projekt je informačním kanálem, který moderním způsobem předává informace z nejrůznějších oblastí
(například: podpora vzdělávacích programů, podpora prevence nežádoucích společenských jevů,
kariérové poradenství, volnočasové aktivity, další vzdělávání žáků a studentů či aktuální témata pro žáky
a školy). Informace tady mají osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt usiluje o realizaci
efektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními
organizacemi. Prostřednictvím projektu ŠIK zabezpečujeme neustálý přísun kvalitních a žádaných
informací, které se týkají také primární a sekundární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže,
nespecifické prevence, možností dalšího vzdělávání žáků, oblasti mimoškolní činnosti a aktivního trávení
volného času, aktualit ze světového dění, ze světa kultury a techniky (více na www.sikcz.cz).
Obrázek 6. Regionální kolo soutěže YPEF konané na SLŠ Hranice
15
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Bc. Blanka Blahová
Personální údaje
3.1
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%
3.2
muži
0
4
7
12
7
10
40
celkem
0
8
10
27
24
11
80
100,0
%
0
10
12
34
30
14
100,0
x
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem
3.3
ženy
0
4
3
15
17
1
40
muži
5
2
8
25
40
ženy
2
13
2
8
15
40
celkem
2
18
4
16
40
80
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
učitel odborných lesnických předmětů
Učitel praxe
Externí učitel
vychovatel
celkem
3.4
%
2
23
5
20
50
100,0
splňuje
kvalifikaci
15
14
1
1
11
42
nesplňuje
kvalifikaci
0
0
0
0
0
0
celkem
%
15
14
1
1
11
42
100
100
100
100
100
100
Aprobovanost výuky
Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Chemie
Fyzika
Dějepis
Občanská nauka
Biologie
Lesnická botanika
Lesnická zoologie
%
100
100
100
100
100
100
85
100
100
100
Předmět
Stroje a zařízení
Motorová vozidla
Myslivost
Lesní stavby
Pěstování lesů
Lesní těžba
Ochrana lesů
Hospodářská úprava lesa
Ekonomika
Tělesná výchova
Praxe
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16
3.5
Přehled pracovníků podle aprobovanosti
jméno a příjmení
Bartoš Luboš, Ing., Ph.D.
Beláň Jan, Mgr.
Bradová Kateřina, Mgr.
Církva Radim, Ing.
Dobešová Iva, Mgr.
Gratcl Jiří
Hub Petr, Mgr.
Jalůvková Jaroslava
Juráň Ctirad, Ing.
Kandler Lukáš, Ing.
Kudláčková Regina, Mgr.
Kutý Miroslav, Ing.
Malenovský Arnošt,Ing.
Menšík Miroslav, Mgr.
Nováková Hana, Mgr.
Novotná Alena, Ing.
Němec Martin, Ing.
Palacká Alice, ing.
Pařízková Petra, Mgr.
Podhorný Jiří, Ing.
Přívorová Pavla, Mgr.
Rolinc Vladimír, Ing.
Sargánek Karel, RNDr.
Skotnica Aleš, Mgr.
Straková Karla, Mgr.
Suk Miroslav, Ing.
Šuba Marek, Ing.
Zámrská Kateřina, Mgr.
Zlámal Vojtěch, Mgr.
aprobace
les
Č-Ov
Č, Ped
les
Aj - Rj
les
M-D
AJ
les
les
AJ
les
les
Tv - Z
Nj - Tv
ekonomie
les
les
M - Che
les
Nj - Rj
les
Tv - Z
Che - F
Mat-Bio
les
Aj
M-VYT
učí ve školním roce
LET, STZ
ČJL,OBN
ČJL, OBN
NLP, LEB, LET
AJ
Učitel praxí
MAT, DEJ
AJ
NLP, OLP, PSP
LET,OLP
AJ
MYS
PEL,OLP
TEV, DEJ
NJ, TEV
EKO
LES, OLP
BIO, LEB,OLP
MAT, CHE
HUL, BIO
NJ
LEZ, PEL
Zem, TEV
CHE, FYZ, MAT
MAT, BIO
praxe
EKO
AJ(MD)
ICT, VOK
Komentář ředitele školy
Aprobovanost výuky je na vysoké úrovni. Členění zaměstnanců podle věku naznačuje vyšší věkovou
strukturu, podle pohlaví je členění vyrovnané.
3.6
Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída
1
2
3
4
5
6
7
počet zařazených pracovníků
7,5
0,5
12
8
4
-
platová třída
8
9
10
11
12
13
počet zařazených pracovníků
3,5
14
2
4,5
21
3
17
3.7
Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
3.8
počet
26
19
10
1
24
80
%
32
25
12
1
30
100
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a odchody
nástupy
odchody
počet
4
3
Matys Pavel, Ing. Bc.
Čierniková Jarmila
Jurčíková Daniela, Ing.
Kacerle Josef, Ing.
Vychovatelé
Páral Roman
Přikryl Zdeněk, Mgr.
Ryšková Jaroslava
Srnka Daniel, Ing.
Bajerová Alena, Ing.
Berková Marcela
Blahová Blanka, Ing.
Blaha Radomír
Fojtášková Ludmila
Hynčicová Anna
Janů Irena
Jonasová Věra
Nepedagogičtí pracovníci
Juráňová Ivana
Malenovská Lea
Jurčíková Jiřina
Novotná Alena, Ing.
Kainarová Marta
Pavelková Alena, Ing., Bc.
Kočišová Ludmila
Perutková Vladimíra
Kuchaříková Michaela
Rőderová Pavla
Kuchaříková Vladimíra
Rýparová Dagmar
Ludík Pavel
Rýparová Drahomíra
Masařík Radek
Rýparová Miroslava
Hajda Jiří
Jakeš Zbyněk
Jakeš Martin
Jančíková Eva
Kelar Vladimír
Krahulec Ladislav
Kuchyňková Václava
Krchenová Lenka
Machač Pavel
Valenta Jaroslav, Mgr.
Vávrová Ludmila
Vávra Emil
Nepedagogičtí a pedagogičtí pracovníci školního polesí
P
Nedbal Jaromír
P
Palička Pavel
Pavlištík Robert
Pechová Hana
Pořízka Dušan
P
Válek Josef
Pírková Zdeňka
Zapletal Jakub, Ing.
Zapletalová Lada
Pozn.: P – s pedagogickým vzděláním
P
P
18
Personální změny ve školním roce 2013/2014
Pracovní poměr zahájili:
Palička Pavel
Kuchaříková Michaela
Ing. Matouš Krátký
Krchenová Lenka
od 1.9.2013
od 2.1.2014
od 2.6.2014
od 7.3.2014
dělník ŠP
pomocná kuchařka
adjunkt
dělnice ŠP
Pracovní poměr ukončili:
Novotný Miroslav
Nehybová Ludmila
Pírková Zdeňka
k 6. 9. 2013
k 31.12.2013
k 29.11.2013
dělník ŠP
pomocná kuchařka
dělnice ŠP
Obrázek 7. Nová technika na školním polesí
19
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Alena Bajerová
Počty žáků
4.1
Počty žáků školy
třída
1.A
1.B
1.C
1.ročník
2.A
2.B
2.C
2.ročník
3.A
3.B
3.C
3.ročník
4.A
4.B
4.C
4.ročník
počet žáků
28
28
27
83
28
30
27
85
27
30
23
80
27
31
29
87
z toho chlapců
25
22
23
70
26
21
22
69
23
23
20
66
23
26
27
76
z toho dívek
3
6
4
13
2
9
5
16
4
7
3
14
4
5
2
11
Celkem
335
281
54
Obrázek 8. Slavnostní pasování žáků prvních ročníků
20
4.2
Žáci přijatí do 1. ročníku školy
počet prvních tříd počet žáků přijatých do prvních tříd
3
85
4.3
Žáci přijati ke vzdělávání na vysokou školu, vyšší odbornou školu
typ školy
Vyšší odborná škola
Vysoká škola
počet přijatých žáků
5%
85%
Komentář ředitele školy
Škola dlouhodobě splňuje povolené číslo naplnitelnosti tří tříd v ročníku. Je to dáno tradicí školy, její
solitérností a hlavně poctivou prezentací na veřejnosti. Většina absolventů pokračuje ve studiu na
vysokých školách.
Obrázek 9. Setkání absolventů po 55 letech
21
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Miroslav Kutý
Hodnocení žáků
5.1
Celkové hodnocení žáků – prospěch
třída
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli
1. A
4
17
3
1. B
3
21
2
1. C
2
18
5
2. A
2
23
2
2. B
4
24
2
2. C
2
21
4
3. A
1
19
7
3. B
5
23
2
3. C
2
20
1
4. A
3
24
0
4. B
1
29
1
4. C
4
23
1
celkem
36
262
30
prospěch s vyznamenáním 1.- 4. ročník je 10,98%
n=neprospěl, u= ukončil studium
5.2
Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
třída
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
4. C
celkem
uspokojivé chování
4
2
1
7
neuspokojivé chování
-
22
5.3
Výchovná opatření – pochvaly
třída
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
4. C
Celkem
5.4
pochvala třídního učitele
1
3
4
2
1
11
Výchovná opatření
třída
1.A
1. B
1. C
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
4. C
celkem
5.5
pochvala ředitele školy
15
5
4
9
10
3
2
13
2
4
2
10
79
důtka ředitele školy
Podm.vyloučení z DM a
ze školy
1 DM
1
1
2
1Š
3 DM
1
1
1Š
2Š
6
8 (4 Š 4 DM )
Komisionální přezkoušení žáků
třída
1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
4. C
celkem
pochybnosti o správnosti hodnocení
opravné zkoušky
2
2
23
5.6
Stav absence ve školním roce 2013/2014
24
5.7
Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014
studium – čtyřleté, organizace studia - denní
studijní obor: 41-46- M/01 lesnictví
Funkce
Předseda
Místopředseda :
Třídní učitel :
Počet žáků :
Prospělo s vyznam. :
Prospělo :
Neprospělo :
Povolena opr. zkouška
1. komise - 4. A
Ing. Evžen Bukor
SOŠ les. a stroj.
Šternberk
Mgr. Aleš Skotnica
Ing. Jiří Podhorný
27
2
21
4
4
2. komise – 4. B
Ing. František
Bušina,PhD.
SLŠ Písek
RNDr. Karel Sargánek
Ing. Luboš Bartoš
31
2
25
4
4
komise – 4. C
Mgr. Luděk Spíchal
ČLA Trutnov
Ing. Ctirad Juráň
Mgr. Petr Hub
27
5
20
2
2
25
Seznam absolventů 4. ročníku
4. A
Bartoš
Blaška
Cigánková
Dolének
Dybowicz
Havlíček
Hrůzek
Chrobák
Janik
Kašpárková
Kubačáková
Míšo
Motyková
Novotný
Olšák
Opíchal
Pospíšil
Rokyta
Rokyta
Ryboň
Strejček
Studený
Stuchlík
Štefek
Uvízl
Veselý
Tománek
4. B
Jaromír
Petr
Kateřina
Petr
Pavel
Jan
Dan *
Radoslav
Romuald
Tereza *
Lenka *
Miroslav
Taťána
Jan
Dominik
Ondřej
Milan *
Roman
Patrik
Adam
Luděk
Daniel
David
Jakub
Svatopluk
Marek
David
Adamec
Tomáš
Babička
Jaroslav
Balga
Pavel
Boček
Jan
Formánková
Monika *
Hegerová
Eliška *
Homola
Petr
Homolka
Michal
Horák
Pavel
Hrdlička
Jakub
Chmelíková
Tereza
Jukl
Kamil
Kaňa
Martin
Kolacia
Matěj
Kománek
Martin
Komarov
Tomáš
Lišaník
Michal
Malota
Vít
Martinek
Josef
Minařík
Miroslav
Moštěk
Petr
Skokan
Dominik *
Slezáková
Hana
Svoboda
František
Štifil
Roman
Trněný
Miroslav
Zlámal
Jan
Zouhar
Dominik
Župková
Vendula
Ivan
Jiří *
Kurečka
Petr
* povolena opravná maturitní zkouška/zkouška v náhradním
termínu
4. C
Bednář
Čech
Hlavica
Hojgr
Chodil
Jaborský
Janeček
Kachlíř
Kašpárek
Knápek
Krempl
Mamula
Markusík
Motalík
Novotný
Oborný
Porvalík
Pospíšil
Pozdíšek
Růčka
Sobotková
Ševčík
Šortnerová
Šťastný
Vašenda
Vejběra
Vojtek
Polách
Pavel
Robin
Radoslav
Antonín
David
Jan
Petr *
Stanislav
Radek
Kryštof
Ondřej
Daniel
Petr
Ondřej
Patrik
Josef
Radim
Matěj
Pavel *
Josef *
Michaela
Miroslav
Leona
Martin
Jiří
Miloš
Michal
Jan
Obrázek 10. Slavnostní vyřazení čerstvých absolventů
26
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Miroslav Kutý
Průběh a výsledky vzdělávání
6.1
Hospitační činnost
pracovník
Ředitel školy
Zástupce ředitele školy
Ostatní pracovníci
Celkem
6.2
počet hospitací
12
22
34
Závěry z hospitační a kontrolní činnosti
Plnění cílů vzdělávání
soulad výuky s cíli základního vzdělávání
(školním vzdělávacím programem)
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů
výuky k aktuálnímu stavu třídy,
respektování individuálních vzdělávacích
potřeb žáků
konkretizace cílů ve sledované výuce
návaznost probíraného učiva na
předcházející témata
Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben
vzhledem k cílům výuky a k činnostem
účelnost využití pomůcek, učebnic,
didaktické techniky
Vyučovací formy a metody
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin
sledování a plnění stanovených cílů
podpora osobnostního a sociálního rozvoje
dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty,
vzájemného respektování a tolerance
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního
a emočního zapojení do činností, uplatnění
individuálních možností, potřeb a zkušeností
využívání metod aktivního, prožitkového
učení, experimentování, manipulování,
objevování, práce s chybou
účelnost výuky frontální, skupinové a
individuální
vyváženost rolí učitele jako organizátora
výuky a jako zdroje informací
účelnost aplikovaných metod
respektování individuálního tempa, možnost
relaxace žáků
vhodná forma kladení otázek
+
(objevuje se ve
všech
hodinách)
+(objevuje se
pouze v některých
hodinách)
(v hodinách se
neobjevuje)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
27
Motivace žáků
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)
využívání zkušeností žáků
vliv hodnocení na motivaci žáků
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace
osobní příklad pedagoga
Interakce a komunikace
klima třídy
akceptování stanovených pravidel
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky
navzájem
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka,
argumentace, diskuse
vzájemné respektování, výchova k toleranci
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí,
příležitosti k samostatným řečovým
projevům dětí, rozvoj komunikativních
dovedností žáků
Hodnocení žáků
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení
respektování individuálních schopností žáků
využívání vzájemného hodnocení a
sebehodnocení žáků
ocenění pokroku
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem
vhodnost využitých metod hodnocení žáků
učitelem
využití klasifikačního řádu
6.3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Úroveň klíčových kompetencí žáků
Úroveň klíčových kompetencí žáků
(na konci vzdělávání)
1. Kompetence k učení
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se
dalšímu studiu a celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a
praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do
souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické,
přírodní, společenské a kulturní jevy
vysoká
nízká
+
+
+
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává,
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní
pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého
učení a diskutuje o nich
střední
+
+
28
2. Kompetence k řešení problémů
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a
pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a
zkušeností
vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k
objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení
problémů logické, matematické a empirické postupy
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje
při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní
pokrok při zdolávání problémů
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
3. Kompetence komunikativní
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje,
účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně
užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků,
přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k
aktivnímu zapojení se do společenského dění
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a
účinnou komunikaci s okolním světem
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
4. Kompetence sociální a personální
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na
vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role
v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti
a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho,
co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu
efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho,
co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho
sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak,
aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
5. Kompetence občanské
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je
schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení,
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je
si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
29
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích
+
ohrožujících život a zdraví člověka
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví,
projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a
+
tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy,
respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu
+
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
6. Kompetence pracovní
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje
vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné
+
nebo nové pracovní podmínky
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality,
funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska
+
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i
ochrany kulturních a společenských hodnot
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená
+
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
orientuje se v aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své
+
podnikatelské myšlení.
Komentář ředitele školy:
Výuka probíhá v souladu se ŠVP, většinou v odborných učebnách. Speciální témata se vyučují
v multimediální učebně. Po dovybavení AV technikou je od školního roku 2011/12 využívána i čtvrtá
multimediální učebna a AV učebny jazyků s interaktivními tabulemi. Výuka odborných předmětů a
jazyků je dělená. Ve většině sledovaných hodin je vedena správně. Učitelé používají různých metod
aktivního, prožitkového učení i experimentování. Velmi důležitá je motivace žáků k učení. Zde pomáhají
cílené úkoly (např. zadávání tvorby sbírek přírodnin, práce SOČ, různé soutěže apod.) Individuální
schopnosti žáků jsou respektovány, je potřeba zvýšit informovanost učitelů o specifických poruchách
učení i chování (dyslektici, dysgrafici,..). Je třeba využívat i metody vzájemného hodnocení žáků a
sebehodnocení žáků.
Značnou pomocí k utvrzení vyučované látky je její praktické ověření a vyzkoušení v lesních porostech
školního polesí. Technicko-hospodářské, organizační i manuální práce v terénu jsou prakticky
ověřovány i v předmětových cvičeních a v předmětu Praxe.
Obrázek 11. Přivítali jsme zástupce zřizovatele školy
30
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013
Studium k získání
kvalifikačních předpokladů a
požadavků
Jméno a příjmení
Ing. Luboš Bartoš, Ph.D.
Ing. Radim Církva
Mgr. Iva Dobešová
Studium k získání dalších
kvalifikačních předpokladů
Školení pracovníků
pověřených kontrolou
motorových pil a křovinořezů Setkání zástupců lenických škol
Praha 14.5.2014
pořádaných fy Husquarna
Kácov 28.11.2013
Samostudium materiálů ke
tvorbě šablon ČJL
Mgr. Jan Beláň
Mgr. Kateřina Bradová
Studium
k prohlubování
odborné kvalifikace
Účast na výstavě SILVA REGINA
Brno 30.3. a 3.4.2014
Teologické studium na ETS –
dokončení a obhajoba
absolventské práce, titul DiS
Studium a příprava podkladů ke
Spolupráce s PPP Přerov,
státní maturitě
pobočka Hranice a s PPP v
Samostudium odborných
místech trvalého bydliště žáků
časopisů z psychologie
Seminář pro školní maturitní
Účast peojektu Vzdělávání
Samostudium geologie,
komisaře
v les.disciplínách, kurz
dendrologie a
Olomouc 11. 3. 2014
dendrologie
fytocenologie.literatury.
25-27.9.2013 Brno
Návštěvy arboret, zámeckých
parků, zahradnických výstav a
geologických lokalit
Získání certifikace pro
Práce v projektu šablony –
hodnotitele ústní MZ z ruského
tvorba pracovních listů
jazyka
Profesní poradenství pro žáky
čtvrtých ročníků
Obrázek 12. Školení EUTR
31
Jiří Gratcl
Veletrh
středních
škol
Exkurze u LZ Židlochovice,
Břeclav, veletrh škol Brno na Exkurze u LS Prostějov –
za
účelem
upřesnění
BVV,
burza
škol problematika přirozené obnovy
požadavků provozu na
Prostějov,Nový Jičín, Veletrh
znalosti našich žáků
Douglasky tisolisté
vzdělávání Hodonín
Školení pro práci s mapovým
portálem v projektu Inovace
Základní kurz finanční
Seminář matematiky pro
Mgr. Petr Hub
výuky československých a
granmotnosti
učitele SŠ a ZŠ v Ostravě
českých dějin 20.století - 29.8.2014 Hranice
Olomouc
Mezinárodní konference
Metodický seminář e-Twinning
Mgr. Jaroslava Jalůvková
učitelů angličtiny
pro začátečníky
29.3.2014 Brno
Ing. Ctirad Juráň
Trvalé studium aktuálních
materiálů a sledování
serverů v souvisejících
s
„novou
maturitou“
(zejména
IS
Certis,
www.cermat.cz,
www.novamaturita.cz).
prostřednictvím
RSS
kanálů (MŠMT, NÚOV,
EDUIN, MP RVP, VÚP,
Česká škola…), studium
aktuální školské legislativy.
Studium software „Bakalářiprogramy
pro
školní
administrativu“ – webové
aplikace, Bakaláři,
samostudium software Dreamweaver a Fireworks tvorba školního webu.
Mgr. Regina Kudláčková
Mezinárodní konference
učitelů angličtiny
29.3.2014 Brno
Metodický seminář e-Twinning
pro začátečníky
Ing. Lukáš Kandler
Získání osvědčení o
způsobilosti k vyšetřování těl
ulovené volně žijící zvěře
Problematika týkající se
právních norem na úseku
životního prostředí a jejich
aplikace v praxi
Mgr. Miroslav Menšík
Ing. Arnošt Malenovský
Ing. Martin Němec
Mgr. Hana Nováková
Ing. Alena Novotná
Rekvalifikační doškolovací
kurz pro trenéry 2.třídy
atletiky v Brně
Exkurze LS Strážnice – váté
písky, pěstování BO,DB
Exkurze se žáky na SLŠ v
Prešově
Vzdělávání v lesnických
disciplínách – Choroby a
škůdci dřevin – VLED
MU Brno 13.-15.11.2013
Spolupráce s MU v Brně
v rámci Klubu německé
lesnické konverzace
Semináře k projektům
Studium
odborné
pedagogické a lesnické
literatury
školním
SQL
serveru a celkové převedení
lokálních instalací. Práce
v projektech MV II a VLED.
Samostudium a tvorba
znaleckých posudků na základě
jmenování znalcem v oboru
ekonomika a odhady lesů
Příprava a realizace projektu
Středoškolské hry při OO AŠSK Příprava lyžařského kurzu školy.
Přerov
Seminář VLED – Pěstování lesa
– MU Brno 23-25.6.2014
Myslivecký hospodář Hrabina
Žákovice
Spolupráce s redakcí Lesnické
práce – korektury textů
odborné němčiny publikace
překladů z odbornýc zdrojů
Konzultace k problematice
lesnické ekonomiky
Samostudium odborné
literatury.
Samostudium problematiky
oboru stavebnictví k inovaci
výukových materiálů předmětu
lesní stavby
Tvorba šablon pro obecnou a
odbornou němčinu
Akreditovaný kurz Finanční
gramotnosti
32
Studium nových projektových
možností
Ing. Alice Palacká
Mgr. Petra Pařízková
Účast na jednáních pracovní
skupiny MZe pro
implementaci lesní
pedagogiky
Ing. Jiří Podhorný
Mgr. Pavla Přívorová
Získání certifikátu pro
hodnotitele ústní zkoušky
z ruského jazyka
Účast na výstavě SILVA REGINA
Brno 30.3. a 3.4.2014
Konference Rozumný les
pořádané ÚHÚL Kroměříž
Samostudium v NJ, RJ, AJ
Aktuální metody předpovědi
počasí a nové prezentace
Mgr. Aleš Skotnica
Moderní metody práce v lab.
Analytické chemie a moderní
výbava laboratoří – 4. 10.
2013 Praha
Přednáška -Motivační prvky a
elektrolýza ve výuce chemie –
16.10.2013 Ostrava
Mgr. Karla Straková
Seminář matematiky pro
učitele SŠ a ZŠ v Ostravě
Setkání metodiků prevence v
Přerově
Mgr. Vojtěch Zlámal
Konzultace metod zpracování
LHP s f.TAXONIA
Práce v projektu „Šablony“
. Pěstování BO – váté písky
Organizace SOČ na úrovni
Školení vedoucích
Bzenec
školního, okresního a krajského
včelařských kroužků Nasavrky SM monokultury, zmlazování
kola
SM, vytváření BK žeber- Potštát
RNDr. Karel Sargánek
Ing. Marek Šuba
Kurz francouzského jazyka –
jazyková škola Přerov
Studium literatury ke státní
maturitě
Seminář matematiky pro
učitele SŠ a ZŠ v Ostravě
Příprava na fci maturitního
komisaře (CERMAT),účast na
seminářích, e-learning
Ing. Vladimír Rolinc
Tajuplný svět mechorostů
17.5.2014 Olomouc
Návštěva les. školy v srbském
Soutěž YPEF – evropské finále
Kraljevu 28.10.-1.11.2013
24.-27.9.2014 Portugalsko Návštěva les.školy v rakouském
Brucku a.d. Muur 10.-12.4.2014
Získání osvědčení pro fci
zadavatele MZ
Postrgraduální studium na PřF
UP v Olomouci – Didaktika mat.
Doplňky pravidel míčových her
vyučovaných v TV
Seminář o výuce matematiky
pro středoškolské učitele
1.2.2014(Ostrava)
Krajské kolo biologické
olympiády v Přerově
Akreditovaný kurz Finanční
gramotnosti
28.8.2014 Hranice
Kurz PC v oblasti
Geoinformačních systémů
Obrázek 13. Seminář Budování environmentálního profilu firmy
33
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Bc. Pavel Matys
Vyhodnocení činnosti domova mládeže za školní rok 2013/2014
8.1
Plnění dlouhodobých úkolů
8.1.1











Podmínky pro výchovu/vzdělávání
Podařilo se stabilizovat situaci s příjmem televizního signálu na pracovišti Teplická montáží a
jiným nasměrováním nové antény.
Na pracovišti Jungmannova došlo v rámci úsporných energetických opatření k výměně hlavních
vchodových dveří, čímž jsou oba vchody osazeny novými výplněmi s lepšími tepelně-izolačními
vlastnostmi.
Na pracovišti Teplická došlo v rámci úsporných opatření ve spotřebě vody k montáži spořičů na
všechny vodovodní baterie, zatím však zkušebně v 1. etapě na jednom poschodí.
Podařilo se opět obměnit vybavení některých pokojů (nové deky a polštáře, nové vestavěné
skříně, nové povlečení, nové závěsy), čímž úspěšně pokračujeme v modernizaci bydlení žáků.
Na pracovišti Jungmannova byly pro 1. ročník pořízeny nové botníkové skříňky, které byly
umístěny do volných prostor v suterénu, čímž dle hygienických požadavků vznikne z původní
botárky samostatná sušárna obuvi a oděvů.
Podařilo se zajistit doplnění/obměnu sportovního vybavení k vedení zájmové činnosti, i když
potřeba by byla mnohem větší (zejména vybavení posiloven dosluhuje).
Na pracovišti Jungmannova se podařilo vybudovat hernu stolního tenisu.
Se stoupajícími nároky člověka i samotných technologií narůstá problém s připojením
k internetu pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi. V odpoledních hodinách hodně žáků
rezignuje na „nemožnost“ připojení z důvodu zahlcení/zamrznutí rozvaděče signálu, který
nezvládá přenášet a rozdělovat požadovaný objem dat.
Stále jsme závislí na dodávce tepla pro ohřev TUV a otopné vody do radiátorů na kotelně SPŠ
Hranice, pracoviště Teplická, což nám často komplikuje splnění předepsaných hygienických
norem ohledně vytápění. Navíc podíl na úhradě ztrát při ohřevu a potrubní dopravě otopného
média nás zatěžuje finančně.
Stále nemáme dostatek volných míst pro ubytování všech našich žáků, takže zejména všechna
děvčata jsou ubytována na DM Studentská při SPŠ Hranice. V uplynulém školním roce bylo na
tomto DM ubytováno 34 děvčat a 9 chlapců.
Vzhledem k nabíhajícím nárokům odchodu do důchodu byly po vzájemné dohodě s některými
vychovateli uzavřeny dohody o budoucím ukončení pracovního poměru a jeden vychovatel (p.
Vávra s polovičním úvazkem) již také pracovní poměr ukončil.
Návrhy na opatření:






Pokračovat v postupné modernizaci bydlení, zejména vždy pro nastupující 1. ročník.
Pokračovat v realizaci úsporných opatření.
Ve spolupráci se správcem sítě usilovat o pořízení výkonnějšího rozvaděče/routeru.
Společně s vedením školy usilovat o možnost vybudování vlastní kotelny.
Společně s vedením školy postupně zvyšovat možnosti pro ubytování většího počtu našich žáků,
v budoucnu snad i děvčat.
Ve spolupráci s vedením školy se připravovat na personální změny u pedagogů.
34
8.1.2





Průběh výchovy/vzdělávání
Přes drobné nedostatky se vychovatelům dařilo jednotně působit na žáky a být přiměřeně
nároční. Zlepšila se důslednost při vyžadování zavedených standardů, ale stále je co zlepšovat.
Při plánování zájmové činnosti mají žáci možnost se tohoto procesu přes skupinové vychovatele
aktivně zúčastnit, mají tedy možnost ovlivnit nabídku volnočasových aktivit dle jejich představ.
Jak vyplývá z provedeného dotazníkového průzkumu, této možnosti však téměř nevyužívají a
pouze očekávají, co pro ně vychovatelé připraví.
V uplynulém školním roce vychovatelé dle instrukcí vedoucího vychovatele průběžně pracovali
na inovaci ŠVP DM tak, aby výchovně-vzdělávací proces na domově mládeže od září 2014
probíhal již podle něho.
Vcelku solidně fungovala domovní rada, kdy zástupci žáků jednotlivých výchovných skupin měli
možnost vyjadřovat se přímo k otázkám života na domově mládeže a přednášet své návrhy a
připomínky. Ne vždy se však jednalo o návrhy realizovatelné.
I když se situace zlepšila, stále se vyskytují problémy při individuálních pěších přesunech žáků
do školy nebo školní jídelny. Přes provedená poučení (vysloveny přímé zákazy, upozornění na
páchání přestupku v dopravě s možností sankce peněžité pokuty ze strany policie) si občas
někteří žáci krátí cestu chůzí v kolejišti SŽDC nebo přímo přes koleje.
Návrhy na opatření:





8.1.3





Pokračovat v důslednosti a jednotnosti při výchovném působení na žáky.
Pokusit se vtáhnout žáky do plánování zájmové činnosti, hledat netradiční formy.
Průběžně vyhodnocovat plnění ŠVP a připravovat podklady pro jeho případné změny.
Pokračovat v činnosti domovní rady, usměrňovat přehnané nároky žáků.
V rámci prevence se pokusit zajistit pro žáky besedu s příslušníky policie na téma nehody
chodců na železnici.
Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob
na výchovu/vzdělávání
Spolupráce s rodiči ubytovaných žáků byla ve sledovaném období na solidní úrovni, i když se
ojediněle vyskytly menší problémy (odmítání telefonického rozhovoru, pozdní omlouvání
nepřítomnosti žáka na DM, nezájem o prostředí DM, apod.). Naprostá většina rodičů mladších
ročníků však spolupracuje a má zájem o dění na DM a chování svých synů.
Celkové atmosféře na DM velmi prospělo ukončení spolupráce se soukromou VoŠ a SŠ DAKOL
Petrovice u Karviné, kdy DM zajišťoval ubytování při praxích žáků této školy v lázních.
Po dohodě vedoucího vychovatele a třídních učitelů mají všichni vychovatelé přímý telefonický
kontakt na třídní učitele, čímž se zase o něco zlepšila vzájemná komunikace vychovatelů
s třídními učiteli.
Pokračovala vzájemná spolupráce mezi vychovateli a učiteli při pořádání různých volnočasových
aktivit (soutěže, přebory, posezení u táboráku, apod.), což se pozitivně odráží v navazování
neformálních vztahů mezi pedagogy a žáky a přispívá k dobrému duchu školy.
Velmi pozitivně na žáky působila účast vychovatelů na sportovním přeboru a soutěži v lesnické
všestrannosti v závěru školního roku.
Návrhy na opatření:





Zvýšit četnost komunikace skupinových vychovatelů a třídních učitelů (i v případě
hladkého průběhu výchovy/vzdělávání se vzájemně informovat alespoň 1x za 14 dní).
Různými formami pokračovat v posilování dobrého ducha školy.
Zvát učitele na celodomovní volnočasové aktivity (informace do sborovny, osobní
pozvánky, apod.).
35
8.1.4



Kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Ing. Jurčíková úspěšně ukončila studium pedagogiky (DPS), čímž splnila odbornou kvalifikaci.
Vzhledem k dohodnutým/plánovaným ukončením pracovních poměrů se nepodařilo u všech
vychovatelů kvalitativně zajistit splnění metodického doporučení k DVPP (splnili všichni, ale
někteří absolvovali opět jen povinná školení zaměstnavatele). Přehled je uveden níže v tabulce.
Všichni vychovatelé si prohlubovali kvalifikaci samostudiem na internetu.
vychovatel
Čierniková
termín
duben 14 Školení BOZ a PO
09/201306/2014
Jurčíková
Kacerle
téma
Studium pedagogiky (DPS)
SLŠ Hranice
NIDV Zlín
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
duben 14 Školení řidičů referentských vozidel
SLŠ Hranice
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
listopad 13 Celostátní konference pracovníků DM
Matys
pořadatel
ŠZ pro DVPP kraje HK
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
duben 14 Školení řidičů referentských vozidel
SLŠ Hranice
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
duben 14 Školení řidičů referentských vozidel
SLŠ Hranice
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
duben 14 Školení řidičů referentských vozidel
SLŠ Hranice
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
duben 14 Školení řidičů referentských vozidel
SLŠ Hranice
Valenta
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
Vávra
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
Vávrová
duben 14 Školení BOZ a PO
SLŠ Hranice
Páral
Přikryl
Ryšková
Srnka
Návrhy na opatření:


Výrazněji využívat vhodné nabídky k prohlubování vzdělávání vychovatelů.
Zajistit, aby každý vychovatel splňoval metodické doporučení ministerstva školství ohledně
DVPP dle zákona o pedagogických pracovnících (alespoň 1x za 2 roky absolvovat akreditovaný
seminář/kurz k prohlubování odborné kvalifikace). V novém školním roce se bude týkat
vychovatelů: p. Čiernikové, Ing. Kacerle, Mgr. Párala, Mgr. Přikryla, Ing. Srnky.
36
8.2
Zhodnocení vlastní činnosti na DM
8.2.1





Chování žáků
Ve sledovaném období se vyskytly 3 závažné přestupky, za které byla uložena 2 kázeňská
(podmíněné vyloučení ze školského zařízení, žáci: Kaleta – hrubé slovní napadení vychovatele, a
Brázda – přechovávání návykové látky) a 1 výchovné opatření (žák Hlavica – pozdní návrat
z vycházky a pod vlivem alkoholu). Tyto přestupky se řešily v úzké spolupráci vychovatelů
s třídními učiteli a vedoucího vychovatele s ředitelem školy a výchovným poradcem.
U jedné skupiny 1. ročníku přetrvávaly delší dobu problémy s žákem, který nepravidelně a
opakovaně rušil společné soužití výchovné skupiny (anonymní výkřiky na chodbu v době
studijního klidu, blikání světlem baterky po večerce, apod.), avšak nepodařilo se jej odhalit i
přes zvýšenou snahu vychovatelů.
Naprostá většina žáků přijala normy vnitřního řádu domova mládeže a neměla s jejich plněním
problém.
Nedošlo k žádnému narušení vztahů v rovině mladší a starší žáci.
Mnoha žákům chybí větší možnost sportovního vyžití, která je zapříčiněna omezenými
možnostmi školy (nemáme vlastní hřiště ani halu; závisíme na pronájmech, které jsou drahé a
umístěním vzdálené).
Návrhy na opatření:


8.2.2





Nadále při pohovorech s žáky analyzovat chování ve výchovných skupinách, problémům
předcházet nebo je řešit hned v zárodcích. Provádět zápisy do pedagogické dokumentace a
informovat rodiče.
Udržovat a posilovat vzájemné dobré vztahy mezi mladšími a staršími žáky.
Dodržování režimu dne
V začátku školního roku se tradičně projevily problémy u žáků 1. ročníku, kteří si po nástupu
na domov mládeže museli nejprve zvykat na nějaký režim a na úskalí společného ubytování.
Až na ojedinělý případ (viz odstavec výše ž. Hlavica) nebyl problém s návratem žáků z vycházek.
V úzké spolupráci s učiteli jsme hned od začátku školního roku zamezili pozdním příchodům na
nultou hodinu důsledným vyžadováním nastavených pravidel.
Podařilo se nastavit u všech skupin určitý zaručený standard pořádku na pokojích.
Podařilo se vytvořit dobré podmínky žákům 4. ročníku při přípravě na maturitu. Této možnosti
však naplno nevyužili všichni, což se odrazilo ve špatném hodnocení (viz hodnocení maturit za
školu).
Návrhy na opatření:



8.2.3


Pokračovat v důsledném vyžadování plnění režimu dne, zejména odchodu na vyučování,
návratu z vycházek a času večerky.
Pokračovat ve vyžadování nastaveného standardu pořádku na pokojích.
Ve výchovných skupinách, kde jsou žáci končících ročníků, opět vytvořit maximálně klidné
prostředí pro finální přípravu. Nabízet a organizovat pomoc při doučování.
Zájmová činnost
V této části hodnotím pouze zájmovou činnost domova mládeže. Činnost kroužku trubačů nebo
sportovní kroužky (sálová kopaná a basketbal) přesahují rámec domova mládeže a jako kroužky
celoškolní si zasluhují samostatné vyhodnocení od vedoucích těchto kroužků.
I nadále pokračovala pestrá nabídka na využití volného času žáků, dokladem čehož je počet
uskutečněných akcí a účast na nich v tabulce statistického přehledu. Nutno připomenout, že
zájmová činnost na DM je ryze dobrovolná.
37







Žáci se také aktivně zapojili do příprav nebo organizace některých akcí (např. ekovýchovný
projekt „Jaro očima fotografa“, komentované promítání filmu ke kůrovcové kalamitě, posezení
u táboráku, výroba výzdoby z přírodních materiálů a další).
Iniciativou žáků a vychovatele Ing. Kacerle se podařilo několikrát zajistit volnou tělocvičnu (TJ
Cement Hranice) pro florbal.
Velký úspěch a naplněnost měl kroužek volejbalu, který vedla p. Ryšková v tělocvičně gymnázia.
Velkou oblibu a účast měl také navazující turnaj ve volejbalu.
Taktéž kroužek kondiční kulturistiky pod vedením Mgr. Přikryla si získal mnoho nadšených
cvičenců, a co je velmi potěšující z řad žáků 1. ročníku.
Pravidelně se žáci zapojují do výzdoby prostor domova mládeže, které organizují vychovatelky
k jednotlivým příležitostem nebo jen tak pro zlepšení kultury prostředí.
Situace se trochu zlepšila, ale stále se nedařilo zajistit dostatečnou fotodokumentaci ze všech
organizovaných akcí; existující fotografie z akcí menšího významu nebo rozsahu jsou výsledkem
nahodilého fotografa z řad žáků.
Tabulkový přehled všech akcí za sledované období je uveden dále.
Návrhy na opatření:




8.2.4


8.2.5

8.3
Při organizování volnočasových aktivit plně využít inovovaného ŠVP DM.
Dle možností pokračovat v doplňování/obměně dalšího sportovní vybavení.
Zajistit pronájem 1 hodiny haly ve SC Naparia pro florbal.
Zajistit pro potřeby DM vlastní fotoaparát a pořizovat fotodokumentaci ze všech volnočasových
aktivit.
Úrazovost
Během uplynulého školního roku došlo k několika drobným zraněním, které však nebyly
klasifikovány jako úrazy školní (dle vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů). Vše je
řádně zapsáno v knize úrazů DM.
Ve sledovaném období tedy nedošlo na DM k žádnému školnímu úrazu.
Příjmy do rozpočtu školy
Celkové tržby za ubytování v DČ za období září – srpen: 225 200,- Kč, což po přepočtu na
stejnou cenu za lůžko a noc činí nárůst na 182% tržby za předešlý školní rok.
Statistický přehled
Počet akcí
Počet účastníků
Průměrná účast na
akci
Besedy a naučné vycházky
22
393
17,86
Rukodělné a podobné činnosti
13
144
11,07
Reprezentace školy na veřejnosti
15
125
8,33
Kulturní akce
12
159
13,25
Sportovní akce (mimo kroužky)
23
431
18,73
Typ/zaměření akce
38
39
40
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Ctirad Juráň
ICT – standard a plán
9.1
Pracovní stanice – počet
Počet
32PC
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních
knihovnách, apod.
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho
vzdělávání
Pracovní stanice celkem
Pozn.: PC – osobní počítač, NB – některá z variant přenosných osobních počítačů
9.2
64
počet
7
0
44
Lokální počítačová síť (LAN) školy
Lokální počítačová síť
Počet přípojných míst
Sdílení dat
Sdílení prostředků
Připojení do internetu
Komunikace mezi uživateli
Bezpečnost dat
Personifikovaný přístup k datům
Wi-Fi
9.4
5PC+18NB
Pracovní stanice – technické parametry
Technické parametry stanic
Starší 5 let
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT
9.3
8PC+DDT
standard ICT
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Škola+DM
skutečnost
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Připojení k internetu
služba
hodnota
Rychlost
10M/1024 SLŠ + 5M/256 DM
Agregace
Nejvýše 1:1
Veřejné IP adresy
ANO
Neomezený přístup na internet
ANO
Oddělení VLAN (pedagog, žák, hospodářský úsek)
ANO
QoS (vzdálená správa)
ANO
Filtrace obsahu
ANO
Antispam
ANO
Antivir
ANO
standard
ICT
1024/256
1:1
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
skutečnost
10M/1024
1:1
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
41
9.5
Prezentační a grafická technika
technika
Datový projektor
Dotyková tabule
Tiskárny
Kopírovací stroj
9.6
standard ICT
1
1
-
skutečnost
24
4
LAN
4
Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
programové vybavení
Operační systém
Antivirový program
Textový editor
Tabulkový editor
Editor prezentací
Grafický editor - rastrová grafika
Grafický editor - vektorová grafika
Webový prohlížeč
Editor webových stránek
Klient elektronické pošty
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na
klávesnici
Programy odborného zaměření
9.7
Office 2013
Photoshop, Zoner Photo Studio
Corel
IE, Firefox, Chrome
Dreamweaver + Fireworks
Outlook 2013
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na
klávesnici
LES
Evidence myslivosti
Atlasy přírodnin
Lesnická typologie
Topol (mini)
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ vzdělávání
Z – Základní uživatelské znalosti
P – Vzdělávání poučených uživatelů
S – Specifické vzdělávání
M - Vzdělávání ICT koordinátorů
9.8
W7, W8
AVG
standard ICT
Všichni pedagogičtí pracovníci
Všichni pedagogičtí pracovníci
3
1
skutečnost
100%
100%
4
1
Celkové finanční náklady na žáka
zdroj
Projekty a granty
zřizovatel a stát
celkem
2011
4352
85140
89492
2012
7544
85446
92990
2013
4107
89018
93188
42
9.9
Další ukazatele
Diskový prostor na uložení dat pro žáky
Uložení dat na přenosné médium (CD, DVD, USB FireWire HDD, …)
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace
Možnost blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a služby.
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách
standard ICT
iŠkola
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
30
skutečnost
iŠkola
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
>30+WiFi
Komentář ředitele školy:
Celková koncepce výuky informačních technologií ve škole vychází z platného ŠVP, ostatní dokumentace
a z požadavků měnícího se prostředí tohoto specifického oboru. Cennou je v tomto směru spolupráce
s univerzitami. ICT se běžně používá ve výuce většiny předmětů. Pro teoretickou výuku a předmětová
cvičení jsou k dispozici čtyři audiovizuální učebny s nejmodernější prezentační technikou,
umožňující aplikovat v plné míře interaktivní výuku a realizovat tvůrčí způsoby práce učitelů.
Pedagogičtí pracovníci i žáci mají možnost z domova přistupovat k ICT službám poskytovaným
školou. Při tomto se přihlíží k licenčním ujednáním a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.
Samozřejmostí je využívání datové schránky, elektronických podpisů a spisové služby. Centrální
agenda, o žácích školy je vedena v systému „Bakaláři“, který je průběžně doplňován o další moduly.
V tomto systému je také vytvářen rozvrh hodin a organizováno suplování. V tomto prostředí je od
školního roku 2103/2014 prováděna průběžná i pololetní či závěrečná klasifikace a zajištěna
komunikace s rodiči resp. zákonnými zástupci žáků. Informační systém umožňuje škole vést školní
matriku a tisknout potřebné výstupy. Bylo dosaženo cíle postupně instalovat dataprojektory a
projekční plochy do všech kmenových učeben. Škola je připojena k internetu optickou linkou o minimální
propustnosti tak, jak je uvedeno v tabulce výše. Kapacita i stabilita připojení je plně dostačující. Byl
vybudován nový server v souvislosti s rozšiřujícím se systémem Bakaláři a sjednocena databáze na něm.
Ve škole a na všech domovech mládeže existují přípojná místa pro připojení pracovních stanic nebo
notebooků. WiFi signál pokrývá všechny objekty školy včetně nejbližšího okolí a oba DM. Školní webové
stránky www.slshranice.cz jsou na mimořádné úrovni jak graficky, obsahově, tak co do přehlednosti a
aktuálnosti. Ve školním roce 2013/2014 dosáhly 94671 přístupů. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají
zajištěn dostatečný diskový prostor pro uložení svých dat a mají možnost uložit si svá data také na
přenosná média. Všichni pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup ke schránkám elektronické
pošty. Přístup k poštovním schránkám je zajištěn pomocí protokolu POP3 a prostřednictvím webového
rozhraní. Žáci a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a nutné přípravy na výuku používat
běžné kancelářské programové vybavení a běžně používané grafické editory, webový prohlížeč,
editor webových stránek, klienty elektronické pošty atp. a další výukové programové vybavení a
informační zdroje. Ze všech aplikací je možno tisknout na centrálně umístěných kopírovacích strojích.
Veškeré programové vybavení je používáno v naprostém souladu s licenčními ujednáními. Škola má
velmi dobře zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak i na úrovni došlé
a odesílané pošty. Servis a služby ICT jsou zajišťovány jedním pracovníkem z řad pedagogů školy a
spoluprací s externí firmou. Vybavování ICT technikou je průběžné podle potřeb a finančních možností.
Škola je také zapojena projektu ŠIK (školní informační kanál), jehož cílem je oslovit co nejširší skupinu
mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační
charakter. Pozn.: Tento systém umožňuje speciální provázanost se státními složkami a institucemi. V
naléhavých případech umožňujeme vstup do vysílání těmto institucím, zejména v případech pátracích
relací, ekologických a přírodních katastrof, mobilizace, vyhlášení ohrožení školy a žáků.
43
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Miroslav Kutý
Zájmové vzdělávání
Zájmové kroužky ve školním roce 2013/2014
V rámci volnočasových aktivit
Volejbal
Trubačský
Střelecký
Kulturistika
Basketbal
Tenis
Počítače
Řezbářský kroužek
Lesní pedagogika
Včelařský kroužek
Rybářský
Kopaná
vedla Jaroslava Ryšková
vedl Mgr. Jaroslav Valenta
vedl Ing. Daniel Srnka, Ing. Jakub Zapletal
vedl Zdeněk Přikryl, Vávrová Ludmila
vedl Mgr. Miroslav Menšík
vedl Ing. Josef Kacerle
vedla Ludmila Vávrová
vedl Mgr. Jaroslav Valenta
vedla Ing. Alice Palacká, Jaroslava Ryšková, Ing. Daniela Jurčíková
vedl Ing. Vladimír Rolinc
vedl Ing. Radim Církva
vedl RNDr. Karel Sargánek
Komentář ředitele školy:
Zájmové vzdělávání je řešeno pomocí kroužků. Tím, že většina žáků (cca 2/3) žáků je ubytována
na DM, věnuje se jim v jejich volném čase stálá možnost využití ve sportu i odborných záležitostech.
Počty žáků v kroužcích se mění podle momentálního zájmu. Žáci se zúčastňují různých akcí a soutěží
v tuzemsku i v zahraničí s velmi dobrými výsledky. Je třeba podporovat toto aktivní vyžití žáků a
příslušné pedagogy motivovat.
Obrázek 14. Stáčení medu v arboretu
44
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Mgr. Kateřina Bradová
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
11.1
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální vzdělávací
potřeby
zdravotní postižení
zdravotní
znevýhodnění
sociální znevýhodnění
11.2
třída
počet
žáků
forma vzdělávání (individuální nebo
skupinová integrace)
individuální
vzdělávací plán
36
Skupinová integrace
-
-
-
-
Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou
rozšířená výuka předmětů
celkem
11.3
počet žáků
-
Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku
přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku
z … třídy do … třídy
11.4
počet
-
Podmínky pro vzdělávání
Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy
interiéru školy a třídy
uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při
organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky
umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky,
vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním
potřebám
zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při
hodnocení výsledků
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka
podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vytvářením vhodné vzdělávací nabídky
zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami
působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně
asistenta pedagoga v případě potřeby
ano
částečně
ne
+
+
+
+
+
+
+
+
45
spolupráce s rodiči
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
individuální nebo skupinovou péči
přípravné třídy
pomoc asistenta třídního učitele
menší počet žáků ve třídě
odpovídající metody a formy práce
specifické učebnice a materiály
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním
pracovníkem, případně s dalšími odborníky
Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných
individuální vzdělávací plány
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu
zadávání specifických úkolů
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou
možností volby na straně žáka
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky
+
+
ano
-
částečně
+
-
ne
-
+
-
-
ano
-
částečně
-
ne
-
-
-
-
-
-
-
Komentář ředitele školy:
Vykazovaní jsou pouze se zdravotním znevýhodněním. Podmínky pro vzdělávání žáků se
zdravotním znevýhodněním jsou dobré, zaměřené především na individuální péči a odpovídající
metody a formy práce.
Škola má plně vzdělanou, aktivní a prakticky erudovanou výchovnou poradkyni.
Obrázek 15. Ústní část maturitní zkoušky
46
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Miroslav Kutý
Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)
12.1
Akce školy
Typ akce
Výuka plavání
Lyžařský výcvik
Škola v přírodě
Exkurze
Školní výlety
Zahraniční
výjezdy
Studentská
vystoupení
Školní akademie
Koncerty trubači
Výstavy – sbírky,
trofeje
Soutěže
Olympiády
Jiné akce školy
Počet
zúčastněných tříd
4
3
6
3
Počet
zúčastněných žáků
120
61
180
75
1
30
12
350
30
3
90
3
20,25,20,
20
136
Poznámka (název akce, výsledek)
Celostátní soutěže a vystoupení na
akcích školy i na veřejnosti
SOČ, včelaři, střelci, trubači
Biologická, ekologická
Lesní pedagogika
Obrázek 16. Lyžařský výcvik
47
12.2
Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Počet
žáků
Výsledek, umístění
Okresní kolo SOČ
6
Jan Michalik 3. B – Tetřev hlušec v našich lesích – 2.místo
Petra Pantová 3.B – Odrůstání modřínu v mlazině na ŠP Valšovice – 2.místo
Jan David 3.B – Zjišťování základní charakteristiky vybraného bukového
porostu na ŠP Valšovice – 3.místo
Matěj Pospíšil 4.A , Jindřich Blažek 2.B – Lovecké troubení v praxi – 3.místo
Filip Hermann 2.A – Informace o včelařství pro širokou veřejnost – 2.místo
Krajské kolo SOČ
1
Krajské kolo biologické
olympiády
2
Krajská konverzační
soutěž v AJ,NJ
3
Akademická soutěž
v mysliveckém troubení
a vábení jelenů
10
Název akce
Petra Pantová 3.B – Odrůstání modřínu v mlazině na ŠP Valšovice – 4.místo
Anna Senecká3.B
Petra Pantová 3.B
Petr Matějka 2.A 13.místo
Adam Trebulák 4.A – 6.místo
Tomáš Doubrava 4.A – 6.místo
Soubor – 2.místo
Vojtěch Majkus –2 .místo – borlice
Matěj Pospíšil -1. místo - lesnice
Ocenění nejlepší středoškolský soubor
Složení souboru – Matěj Pospíšil,Martin Šťastný,Jindřich Blažek,Monika
Sklenářová,Radim Porvalík,Adéla Korcová, Karel Janoušek, Vít Broušek,
Josef Martínek, Vojtěch Majkus
Komentář ředitele školy:
Vedení školy vytvořilo organizační i finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo akcí školy
zúčastnit. Talentovaní žáci se zúčastňují soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky.
Obrázek 17. Jeden z úspěchů v
okresním kole SOČ
48
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Mgr. Karla Straková
Prevence rizikového chování
13.1
Prevence sociálně patologických jevů
komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých
předmětů
Formy a metody působení na žáky, které se
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální
chování
Podzimní a jarní setkání metodiků prevence
Spolupráce s metodikem prevence
V rámci VKO, EKO, CJL, BIO a dalších společenskovědních předmětů
Průběžné působení pedagogicko-výchovných
pracovníků, a to při výuce, na praxích, v kroužcích i
na DM
Průběžné, trvalé působení na žáky, využití
aktuálních událostí, výročí apod.
Při teoretické výuce : frontální vyuč. - debaty,
návrhy na řešení problémů, , besedy s odborníky
apod., využití AV učebny; při praktické výuce - více
individuální přístup, vedení k zodpovědné práci,
součinnosti, vzájemné pomoci; mimo vyučováníaktivizace v řadě školních kroužků, sport, práce v
rámci les.pedagogiky
Organizace prevence
Minimální preventivní program
Využití volného času žáků
Průběžné sledování podmínek a situace ve
škole z hlediska rizik výskytu sociálně
patologických jevů
Uplatňování forem a metod umožňující včasné
zachycení ohrožených dětí
Poradenská služba školního metodika prevence
Poradenská služba výchovného poradce
Zajištění poradenských služeb speciálních
pracovišť a preventivních zařízení
Zpracován počátkem školního roku, průběžně
naplňován a vyhodnocován.
Mimovyučovací aktivity žáků v zájmových
kroužcích, různé exkurze, soutěže, turnaje.
Proběhla setkání ŘŠ a ZŘŠ s výchovným poradcem a
metodikem prevence, též schůzky zmiňovaných
s vychovateli DM; aktuální problémy řešila
výchovná komise; důležité jsou i kontakty TU se
svěřenými žáky a jejich rodiči, rovněž pak návštěvy
TU na DM a privátech.
Anonymní dotazníky k rizikovému chování
(výchovný poradce, metodik prevence), vytváření
klimatu důvěry.
Konzultace podle potřeby vyučujících i žáků.
Soustavná, účelná – v konzultačních hodinách a po
domluvě i mimo ně.
Příležitostná spolupráce s K-centrem Hranice,
plicním odd. Nemocnice Hranice, s policií ČR, p.
Matysovou
49
Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály a dalšími pomůckami
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení,
distribuci a zneužívání návykových látek
v areálu školy a odpovídající sankce)
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového
chování
13.2
Průběžně obnovované, mj. časopisy Závislosti a my,
Bulletin NPC, odborné publikace, DVD, videokazety,
informační letáky, nástěnka.
Ano.
Dokumentární filmy o drogách
Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila
Sociálně patologický jev
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
Kriminalita a delikvence
Virtuální drogy (počítač, televize, video)
Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie
Rasismus
počet
1
2
Průběžná snaha o řešení kouření nezletilých žáků
3
1
-
Komentář ředitele školy:
Jsou organizovány vzdělávací akce pro žáky i pedagogy školy. Vyhodnocují se podmínky a
situace ve škole z hlediska rizikového chování žáků.
Obrázek 18. Atletické závody O vlajku školy
50
Plán EVVO na SLŠ Hranice na školní rok 2013-2014
EVVO a VUR jsou významnou součástí školního kurikula SLŠ Hranice. Akcentujeme zejména
respektování všech 4 pilířů tj ekonomiky, ekologie, a sociálních a kulturních aspektů.
Plán EVVO na SLŠ Hranice má několik rovin:




Celoškolské akce směrované k EVVO
 Využívání skalky a naučné stezky v arboretu a venkovních učeben.
 Příprava výstavy přírodnin žáků SLŠ - jarní aktivita konané každoročně
 Aktivity na výukovém polygonu v arboretu SLŠ,LEB, LEZ, NLP, cizí jazyky, OCMS
 Spolupráce na chovatelské přehlídce VLS Lipník n B.
 Pořádání školního kola bioolympiády, YPEF
 Pořádání školního kola SOČ – témata související se ŽP
 Zadání sbírek přírodnin
 Práce v kroužcích:
 Včelařský
 rybářský
 lesní pedagogiky
 řezbářský a dřevodělný
 sokolnický
 výchova ke zdraví
 Pořádání odborných přednášek pro žáky školy i veřejnost o světovém lesnictví, lesnické
typologii, dendrologických zajímavostech, lesní ekosystémy.
 Týden otevřených dveří pro veřejnost v arboretu ke Dni Země (komentované prohlídky
arboreta školy různě tematicky zaměřené, práce s přírodninami
 Třídění odpadů do kontejnerů v areálu školy motivace TU i ostatní učitelé
 Akce školy ve spolupráci s MěÚ Hranice a pro městské potřeby,např. EVVO programy
pro domov seniorů
 Exkurze do lesů obhospodařovaných jako přírodě blízkých VLS Lipník n B, LS Strážnice,
VÚ Kunovice…
 Úprava vybraných částí arboreta dle návrhu žáků a s jejich spoluprací – skalka, jezírko
 Sběr baterií a elektrozařízení
 Články s tématikou EVVO ve školním časopise
 Péče o zeleň ve škole
 Výzdoba školy didakticky zpracovanými přírodninami
 Vytvoření webových stránek žáků na témata spojená s ochranou ŽP uveřejněno na
stránkách arboretumwz.cz a dalších
 Pravidelně obnovované výstavky živých přírodnin
 Akce na DM
 Publikování aktivit spojených s EVVO na web stránkách SLŠ
 web stránky Arboretum.wz.cz s interaktivními doplňky pravidelně aktualizované
Zahrnutí EVVO do jednotlivých vyučovacích předmětů
 Všichni vyučující mají zahrnutou EVVO do všech svých předmětům všech svých třídách
a průběžně doplňují nová témata.
Využívání arboreta SLŠ pro EVVO
 Všichni vyučující využívají podle povahy svých předmětů více či méně zelených učeben
arboreta
Využívání ŠP Valšovice při EVVO
 Předmětová cvičení na ŠP Valšovice a to zejména HÚL, OLP, LET, PEL, MYS, učební praxe,
komplexní příklady, provozní a individuální praxe
 Den lesa na ŠP akce pro okolní ZŠ n přiblížení lesního ekosystému
 Budování naučných stezek, výchovných polygonů a demonstračních objektů
51




Využití druhých stran naučných stezek k dodatkovým informacím, příprava virtuálních
naučných stezek a výukových a výchovných polygonů (dlouhodobý plán pokračující do
dalších let)
Příprava webových stránek ŠP
Využívání ŠP pro realizaci kurzů lesped
Využívání ŠP pro realizaci aktivit lesped

Příprava pomůcek pro EVVO

Příprava pomůcek pro EVVO v kroužcích, v předmětu Lesní pedagogika i v dalších
odborných předmětech

Vzdělávání učitelů na úseku EVVO

. Účast na odborných konferencích ČLS a další

Účast na seminářích lesní pedagogiky

Účast na odborných vzdělávacích akcích

Samostudium v oblastech EVVO

VLED semináře pro odborné učitele
Spolupráce s odbornými a zainteresovanými institucemi na úseku EVVO
 Příprava akcí pro veřejnost ve spolupráci s MěÚ Hranice, LČR, SEV, KÚ
 Spolupráce na záchraně ohrožených dřevin
 Spolupráce na výzkumných plochách MZLU Brno
 Spolupráce se SEV
 Spolupráce s ČZU Praha, MZLU Brno
 Spolupráce s ÚHÚL
 Distribuce sbírek přírodnin především na ZŠ, UHUL, MŠ…..


Činnost pro ostatní cílové skupiny pedagogických pracovníků SLŠ Hranice
 Ve spolupráci se SLP ČR realizace kurzů lesní pedagogiky pro lesníky
 Prohlídky arboreta pro odbornou i laickou veřejnost
 Publikování v odborném tisku i místních novinách
 Vytváření programů EVVO pro osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí, seniory, osoby
se zvláštními potřebami a spolupráce s institucemi, které o tyto skupiny osob pečují
 Pravidelná aktualizace www stránek školy na úseku EVVO, současnost, akce
 Ve spolupráci se SLP ČR realizace kurzů EVVO pro ČMMJ

Činnost pro ostatní cílové skupiny společně žáků a učitelů SLŠ
 Aktivity lesní pedagogiky na ŠP pro MŠ, ZŠ, Speciální školy, v rámci PIP a kroužků a
nepovinných předmětů
 Pomoc při organizaci soutěžíZelená stezka, Zlatý list, Zlatá srnčí trofej (přírodniny, porotci)
 Další aktivity spojené s EVVO
 Údržba a vytváření tabulí a naučných stezek na ŠP a v arboretu
 Realizace programů EVVO pro osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí, seniory, osoby
se zvláštními potřebami
 Účast na dnech Země, dnech lesa v OL i jiných krajích

Činnost žáků SLŠ pro ostatní cílové skupiny
 Provozní praxe žáků ve střediscích ekologické výchovy a dalších institucích zabývajících se
EVVO . Rozšíření destinací na provozní individuální praxe věnované aktivitám lesní
pedagogiky
 Aktivity lesní pedagogiky na ŠP.
52

Aktivity tříd žáků SLŠ
 Třídění odpadů, údržba tříd, osobní denní režim, vztah přírodnímu prostředí uvnitř i vně
budov školy, DM, arboretum, ŠP
Ve školním roce 2013/2014 jsme realizovali několik projektů, viz níže:
Název
projektu
Údržba přírodních zařízení sloužících k EVVO
Poskytovatel
dotace
Olomoucký kraj
Název
programu
Program podpory EVVO Olomouckého kraje pro rok 2013
Rozpočet
23.000 Kč
Anotace
Realizací tohoto projektu bychom chtěli provést nutnou údržbu přírodních
informačních zařízení v arboretu školy, a to formou různých zahradnických a
lesnických prací jako například sečení trávy, zastřižení živých plotů, vystříhání klestů,
herbicidní postřiky, odstranění náletovin apod. K tomu je nutné nakoupit potřebné
nářadí, například nůžky na klest, ruční pilky, hrábě na listí, lopaty atd. Pro kompletnost
je nutná údržba a obnova pěšin. Na některých místech nejsou téměř znatelné a je
potřeba je upravit a vysypat štěrkem. Na jiných úsecích pěšiny zarůstají různým
plevelem a potřebují odplevelit pomocí herbicidních postřiků. V neposlední řadě je
nutné provést ošetření a posílení chřadnoucích rostlin patřičným hnojivem. Také
bychom opětovně vysadili některé rostliny, které nepřežily minulou zimu.
Dotace
10.000 Kč
Do realizace projektu budou zapojeni naši žáci, kteří budou v rámci praxí provádět
nutnou i odbornou údržbu dřevin a rostlin, které se zde nacházejí. Praxi v arboretu
mají zahrnutu ve ŠVP. S žáky se na realizaci projektu bude podílet zahradnice a
vyučující praxí.
Název
projektu
Inovace Lesní naučné stezky na Školním polesí ve Valšovicích
Poskytovatel
dotace
Olomoucký kraj
Název
programu
Program podpory EVVO Olomouckého kraje pro rok 2014
Rozpočet
20.350 Kč
Anotace
Hlavním cílem projektu je posílit u veřejnosti kladný vztah k přírodě a k životnímu
prostředí prostřednictvím osvěty. Za tímto účelem bychom rádi obnovili naučnou
stezku v arboretu Střední lesnické školy v Hranicích, která utrpěla vlivem klimatických
podmínek. Některé naučné tabule jsou už značně poškozené a potřebují vyměnit. Tyto
tabule seznamují návštěvníky se všemi aspekty přírody, které jsou užitečné pro její
ochranu a péči o přírodní krásy.
Dotace
11.000 Kč
53
V rámci projektu budou vytisknuty již existující předlohy tabulí a zataveny do
podkladu, aby odolávaly venkovním vlivům. Takto připravené tabule budou
zabudovány do stávajících stojanů, které budou v rámci projektu také opraveny.
Název
projektu
Výměna mezi lesnickými školami z Moravy, Slovenska a Polska
Poskytovatel
dotace
Olomoucký kraj
Název
programu
Kofinancování organizace mezinárodní výměny dětí a mládeže
Rozpočet
45.729 Kč
Anotace
Hlavním cílem akce byla podpora a rozvoj partnerské spolupráce mezi zahraničními
lesnickými školami v Hranicích, Prešově a Bilgoraji. Podstatou akce byla odborná
týdenní výměna vybraných žáků ze škol s lesnickým zaměřením. Žáci ze všech škol si
vzájemně vyměnili informace, získali nové poznatky o partnerských školách a
zvyklostech v hostitelských zemích a nabyli nové zkušenosti. Během pobytu
Slovenských a Polských žáků u nás jsme pro ně měli přichystaný program složený jak
z odborných exkurzí, tak z různých zajímavostí v okolí (například prohlídka školy,
arboreta a školního polesí, prohlídka VLS s.p. divize Lipník nad Bečvou, prohlídka
lovecko-lesnického muzea v Úsově, ornitologické stanice Ornis, Zbrašovské
aragonitové jeskyně, Technické muzeum Kopřivnice, obora v Hukvaldech, apod.).
Dotace
15.000 Kč
Celý školní rok jsme realizovali také vzdělávací projekt:
Název projektu
Pojďme se učit efektivněji
Poskytovatel
dotace
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Název programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Dotační titul
OPVK Oblasti podpory 1.5
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Rozpočet
1.140.121 Kč
Anotace
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení
stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České
republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým
vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků,
tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních
54
materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena
zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se
žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat
individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při
formou
vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve
školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu
podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního
pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky
školy.
Na přelomu pololetí jsme úspěšně dokončili projekt:
Název
projektu
Moderní výuka oboru lesnictví II
Název
globálního
grantu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II
Název
programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zprostředkující
subjekt
Olomoucký kraj
Rozpočet
4.374.050,08 Kč
Anotace
Projekt reagoval na potřeby inovace a modernizace výuky, která podporuje rozvoj
klíčových kompetencí žáků. Záměrem projektu bylo zvýšení kvality odborného
vzdělávání včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání v lesnictví. Realizací projektu
došlo ke zvýšení využití ICT při výuce a k vytvoření zázemí pro kvalitní odbornou
výuku. Cílovou skupinu jsou žáci SLŠ v Hranicích.
Hlavními aktivitami projektu byla inovace ŠVP, tvorba výukových pomůcek
odborných předmětů a jejich ověření přímo ve výuce. Jednalo se o výukové pomůcky
pro následující odborné předměty: Lesnická botanika, Lesnická zoologie,
Hospodářská úprava lesa, Lesní těžba, Ochrana lesa a přírodního prostředí,
Ekonomika lesního hospodářství, Střelectví.
Pro výukové moduly se vytvořily tyto výukové pomůcky: výukové texty,
PowerPointové prezentace, znalostní testy, názorné fotografické a video materiály
dle relevance učiva.
55
V dubnu jsme zahájili realizaci nového projektu:
Název projektu
Inovace praktické výuky dle zásad udržitelného rozvoje
V REALIZACI
Název globálního
grantu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II
Název programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zprostředkující
subjekt
Olomoucký kraj
Rozpočet
1.374.760,18 Kč
Anotace
Projekt má za úkol provázat vědomosti získané v teoretické výuce s realitou
lesnického provozu. Je zaměřen na moderní výuku předmětu Praxe tak, aby
absolvent školy byl schopen správného rozhodování v reálném lesnickém
provozu, především ve vztahu k zásadám trvale udržitelného rozvoje.
Hlavní aktivitou je tvorba metodických listů pro jednotlivá odborná témata praxí
a jejich ověření přímo ve výuce. Protože se lesy v ČR vyznačují vysokou druhovou
rozmanitostí, kterou nelze na školním polesí v plné šíři prezentovat, je nutné
výuku doplnit odbornými exkurzemi.
Spoluúčast školy na projektech s tématikou EVVO:
Stření lesnická škola v Hranicích se podílela na realizaci „Dne lesa 2014“ na Školním polesí ve
Valšovicích. Akce se konala 27. května za finanční účasti Olomouckého kraje a byla zaměřena na přiblížení
práce lesníka formou prožitkových ukázek na různých stanovištích. Dne lesa se zúčastnilo cca 150 dětí
z několika základních škol v Olomouckém kraji.
Dále byla Stření lesnická škola v Hranicích jedním z organizátorů třetího ročníku akce Oslavy lesa
na Floře. Akce, která se konala 4. a 5. října 2013, byla zaměřena na environmentální osvětu veřejnosti
formou zábavného poučení o lese a přírodě pro malé i velké.
56
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Luboš Bartoš, Ph.D.
Prevence rizik a školní úrazy
15.1
Počet úrazů celkem za školní rok
57
15.2
Přehled úrazů dle ročníků
Obrázek 19. Závody O pohár ředitele školy
58
15.3
Přehled úrazů dle činnosti
Obrázek 20. Úspěšné mužstvo okresním kole Corny poháru
59
15.4
Úrazy připadající na jednotlivé měsíce za sledované období
Obrázek 21. Okresní kolo ve volejbale
60
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Miroslav Kutý
Spolupráce školy s rodiči
16.1
Formy spolupráce
Formy spolupráce
Školská rada
Občanské sdružení při škole
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče
Školní akce pro rodiče
Školní časopis
komentář
Založena 1.1.2006
Sdružení rodičů a přátel školy
Česká lesnická společnost - pobočka
2 třídní schůzky s konzultacemi pro rodiče
Přijímání studentů 1. ročníku do stavu lesnického
Hubertská zábava – 4.roč.
Homeles
Komentář ředitele školy:
Školská rada se schází nejméně 2x ročně, projednala rozpočet školy, koncepci školy, schválila
výroční zprávu, schválila školní řád. Třídní schůzky konzultace pro rodiče jsou součástí informačního
systému školy. Rodiče se mohou o výchově a vzdělávání svých dětí informovat formou web.stránek
školy (iŠkola). Žáci si vydávají svůj časopis HOMELES, který má velmi dobrou informační, kulturní i
grafickou úroveň.
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Miroslav Kutý
Vyřizování stížností, oznámení podnětů
17.1
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum podání
Obsah stížnosti
Stěžovatel
Stížnost vyřídil
žádné
17.2
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum podání
Obsah stížnosti
Stěžovatel
žádné
17.3
Stížnost vyřídil
-
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum podání
Obsah stížnosti
Stěžovatel
žádné
-
Stížnost vyřídil
-
61
Rok:
2013/2014
Zpracovatel:
Ing. Blanka Blahová
Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků
18.1
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
Ukazatele stanovené krajským úřadem
Orientační
ukazatele
Závazné
ukazatele
Přímé NIV celkem
Stav k 31.
12.
25 403,69
- Platy
17 747,0
17 746,99
- OON
442,0
442,0
65,26
59,52
6 184,53
6 085,89
FKSP
177,47
177,47
ONIV
852,7
951,34
z toho
Limit počtu zaměstnanců
Odvody
Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem
Příspěvek NIV
Závazné ukazatele
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)
25 403,7
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)
5 142
Stav k 31.
12.
5 106
0
0
Příspěvek na mezinár. výměnné pobyty
15
15
Příspěvek na environ. výuku
10
10
725,14
725,14
0
0
Příspěvek na investice
Příspěvek hospodaření v lesích
Příjmy
Obrázek 22. Burza škol Orlová
62
18.2
Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč
Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po úpravách)
Prostředky
Stav k 31. 12.
Peněžní fondy
545,39
545,39
2 862,43
2 862,43
369,63
369,63
Excelence středních škol
42,15
42,15
Podpora organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou
45,31
45,31
1 647,73
1 434,53
249,26
249,26
Fond odměn
Fond rezervní
Fond investiční
Účelové prostředky kapitoly MŠMT
OP VK a projekty EU
Náhrada újmy za ztížené lesní hospodářství
Další zdroje
Komentář ředitele školy
Plnění závazných ukazatelů bylo dodrženo a organizace postupovala v souladu se zákonem 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech. Nevyčerpané dotace byly vyúčtovány a počátkem roku 2014 vráceny
zpět na účet zřizovatele. Fondy byly čerpány dle předem rozpočtovaných požadavků.
Rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Blanka Blahová
Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
Obsah:
A Finanční vypořádání dotací
B Vyúčtování prostředků NIV
C Použití dalších prostředků rozpočtu
D Hospodářský výsledek
63
A Finanční vypořádání dotací
19.1
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu - § 6 odst. 1 vyhl. č. 551/2004 Sb.
v tis. Kč
Účelový
znak
Ukazatel
Poskytnuto k 31. 12.
25 403,7
25 403,69
- Platy
17 747,0
17 746,99
- OON
442,0
442,0
7 214,7
7 214,7
Přímé NIV celkem
33353
z toho
- Ostatní (pojistné +
FKSP + ONIV)
Excelence středních škol
Podpora organizace a
ukončování střed. vzděl.
maturitní zkouškou
-
Vratka při
finančním
vypořádání
Použito k 31. 12.
Neinvestiční dotace celkem
0,01
42,15
42,15
0
45,31
45,31
0
25 491,15
0,01
25 491,16
B Vyúčtování prostředků NIV
19.2
Vyúčtování prostředků NIV – sumář (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.)
v tis. Kč
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Ukazatel
Rozpočet
Náklady celkem
Příjmy (výnosy) celkem
Hospodářský výsledek
36 535,00
38 761,17
2 226,17
Stav k 31. 12.
Rozpočet
Stav k 31. 12.
39 089,47
16 185,41
23 617,45
39 089,20
16 185,41
29 375,09
-0,27
0
5 757,64
64
19.3
Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.)
a) Hlavní činnosti
v tis. Kč
Nákladové položky
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky
DHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Elektrická energie
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Nákup služeb j.n.
Drobné opravy a údržba
Opravy VT a programové vybavení
Odpisy
Poplatky a daně
Ostatní náklady
Mzdové náklady + odvody
Náklady celkem
Příjmové položky
Příspěvek zřizovatele
Úplata za školní stravování
Úplata za zájmové vzdělávání
Další příjmy
Ubytování
Nájmy
Použití fondů
Příjmy celkem
Hospodářský výsledek
Příloha: Výkaz zisku a ztrát
Rozpočet
Stav k 31. 12.
3 600
30
0
340
421
340
500
1 030
25
138
40
320
1 361
866
200
1 158
60
570
54
11 053
Rozpočet
3 119
53
0
644
585
348
505
1 152
24
133
46
185
1 921
1 165
202
1 122
68
552
248
12 072
Stav k 31. 12.
5 142
3 600
0
261
1 400
20
630
11 053
5 106
3 537
0
526
1 470
15
1 418
12 072
-0,27
65
b) Doplňková činnosti
v tis. Kč
Nákladové položky
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
DHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Elektrická energie
Plyn
Aktivace a změna stavu zásob
Služby pošt
Služby telekomunikací
Školení a vzdělávání
Nákup služeb j.n.
Drobné opravy a údržba
Ostatní náklady
Daň z příjmu
Rezerva na pěstební činnost
Cestovné
Odpisy
PHM
Odpis pohledávek
Mzdové náklady + odvody
Náklady celkem
Příjmové položky
Tržby za vlastní výrobky
Stravné
Ubytování
Prodej materiálu
Dotace na obnovu lesa
Zúčtování opravných položek
Tržby z prodeje služeb
Nájmy
Ostatní výnosy
Příjmy celkem
Hospodářský výsledek
Rozpočet
Stav k 31. 12.
235
0
70
1 909
95
105
70
52
0
23
10
2 686
1 133
388
0
0
130
917
780
0
6 608
15 211
Rozpočet
88
0
281
1 957
26
195
87
-566
0
45
13
5 824
2 837
978
1 447
1 800
135
967
1 422
0
6 081
23 617
Stav k 31. 12.
13 000
170
130
510
0
0
861
540
0
15 211
25 200
163
118
310
974
0
1 432
540
638
29 375
5 758
66
C Použití dalších prostředků rozpočtu
19.4
Použití peněžních fondů
v tis. Kč
Ukazatel
Rozpočet
Použito k 31. 12.
40
184
590
0
2 757
2 796
Fond odměn
Rezervní fond
Investiční fond
19.5
Použití dalších zdrojů
v tis. Kč
Ukazatel
19.6
Rozpočet
Použito k 31. 12.
Použití investic
v tis. Kč
Ukazatel
Rozpočet
Použito k 31. 12.
0
0
2 796
0
Pořízení dlouhodobého majetku
Opravy a údržba nem.majetku
D Hospodářský výsledek
19.7
Upravený hospodářský výsledek
v Kč
Ukazatel
Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. …. (před zdaněním)
Předpokládané zdanění
Celkem po zdanění
-274,63
7 204 924,89
7 204 650,26
1 447 290
5 757 360,26
Dodatečné odvody a vratky
Úhrada ztráty z minulých let
Další položky upravující hospodářský výsledek
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)
0
0
0
5 757 360,26
67
19.8
Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
v Kč
Ukazatel
Kč
Ztráta z hospodaření celkem
na vrub rezervního fondu
Krytí ztráty
z rozpočtu zřizovatele
ze zlepšeného hospodářského výsledku v příštím roce
jiným způsobem
0
0
0
0
0
19.9
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
v Kč
Ukazatel
1
Ztráta z minulých let
Rezervní fond
Fond odměn
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Transferový podíl
Stav k 31. 12. …
Návrh na rozdělení
2
0
2 137 622,45
545 390
0
3
0
5 689 868,26
1 000,00
0
66 492
5 757 360,26
Celkem
Stav po rozdělení
(sl.4 = sl. 2 + sl. 3)
4
0
7 827 490,71
546 390
0
Komentář ředitele školy:
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti skončil ztrátou ve výši 274,63 Kč. Hospodářský výsledek byl
dosažen úspornými opatřeními a čerpáním rezervního fondu na pokrytí nákladů spojených se
zajištěním chodu hlavní činnosti, které nebyly pokryty vlastními zdroji ani příspěvkem na provoz. Vlastní
zdroje byly do hospodaření školy zapojeny maximálně. Škola v rámci úsporných opatření přistoupila
k provádění jen nejnutnější údržby majetku a nákladnější opravy odkládá. Vzhledem ke stáří a stavu
budov jsou však opravy stále častější a nákladnější, některé přerůstají v havarijní stav. Zvyšování cen za
pohonné hmoty se promítá do nárůstu cen za dopravu na praxe žáků a nárůst cen energií zvyšuje ceny
pronájmů za tělocvičny a sportovní haly, které jsou nutné k zajištění výuky TV. Výši nákladů ovlivňují
také vyšší ceny za účast na prezentacích škol, které jsme nuceni navštěvovat z důvodu propagace školy
a získání dostatečného počtu studentů. Do nákladů se také promítají přijatá nová zákonodárná
opatření, jako provádění zdravotních prohlídek žáků před nástupem na praxe, zpracování
energetických štítků plynových kotelen a zvyšující se nároky revizních kontrol, které se následně
promítají do nákladů vynaložených na odstranění závad. Jelikož budovy nejsou zatepleny a okna na
škole jsou v havarijním stavu, dochází k tepelným ztrátám a velké spotřebě energií, což má za následek
opět zvyšování nákladů. V letošním roce se do hospodářského výsledku také promítlo odepsání
dlouhodobé nedobytné pohledávky za prodej dřeva, která na školu přešla sloučením se školním polesí
a také neuznatelné náklady z projektu EU, které vznikly chybou ve výběrovém řízení. V roce 2013 bylo
účtováno o transferovém podílu na odpisech majetku nakoupeném z projektů EU, který nebyl finančně
od zřizovatele pokrytý.
Hospodářská ztráta bude uhrazena z rezervního fondu a i pro následující rok byl do rozpočtu školy
k pokrytí nákladů nepokrytých příspěvkem na provoz zapojen rezervní fond.
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti po zdanění:
5 757,63 tis. Kč
68
Dominantní částí doplňkové činnosti Střední lesnické školy v Hranicích jsou práce spojené
s hospodařením na lesním majetku Olomouckého kraje, určeném pro účely výchovy a vzdělávání žáků
lesnické školy. Tyto činnosti provádí účelové středisko školní polesí ve Valšovicích, které se musí
v posledních dvou letech vyrovnávat s kůrovcovou kalamitou. Smrkové porosty školního polesí leží
v jádru největšího postižení dlouhodobým suchem, václavkami a v posledních letech zejména
teplotními výkyvy. V důsledku spolupůsobení těchto faktorů dochází k masivnímu napadání oslabených
porostů kůrovci a zpracování takto napadeného dříví výrazně zvyšuje roční výši plánovaných těžeb. Pro
rok 2013 byla plánována těžba ve výši 8 000 m3 dříví, ve skutečnosti bylo v důsledku napadení kůrovci
vytěženo téměř 16 000m3. Takto vyrobené dříví jsme povinni v co nejkratší době z majetku odvézt,
čímž došlo k výrazně vyšším výnosům z prodeje dříví, než bylo plánováno.
Velmi výraznou nákladovou položkou byly služby, do kterých se promítaly náklady na zvýšenou těžbu
dříví. Jednalo se o pomoc poskytnutou živnostníky při odstraňování následků kůrovcové kalamity.
S vlastním personálním obsazením pracovníků v těžbě jsme nebyli schopni objem prací zvládnout. Další
výraznou nákladovou položkou byly provozní výdaje vynaložené na údržbu, kdy množství vytěženého
dříví nás nutilo okamžitě zahájit práce na zvýšení kapacity plochy pro manipulaci a sklad dříví. Nemalé
prostředky byly následně po kalamitě vynaloženy na opravy některých poničených lesních cest.
Z důvodu kalamitní těžby také došlo k vytvoření rezervy dle zákona 593/1992 Sb. o rezervách na
pěstební činnost ve výši 1 800 tis. Kč, která bude čerpána v následujících letech na obnovu lesních ploch
po vytěžení lesních porostů zasažených kůrovcovou kalamitou.
V návaznosti na nutnost obnovy takto poškozených lesních porostů je v dalších letech počítáno
s vytvořenými prostředky pro nutnou obnovu strojového parku školního polesí prostřednictvím posílení
investičního fondu z rezervního, především s ohledem na výrazně nižší těžby v budoucnu a tím pádem
i nižší výnosy.
Doplňková činnost v takovémto objemu škole napomáhá vyrovnávat se s nedostatkem finančních
prostředků, které dostává od zřizovatele na provoz. Každoročně je už do návrhu rozpočtu zapojován
rezervní fond k pokrytí nákladů za hlavní činnost.
Menší mírou se do doplňkové činnosti promítá stravování pro cizí strávníky, školní bufet, kurzy,
ubytování, pronájem učeben k pořádání seminářů, konferencí a přednášek a pronájem služebních bytů.
Dle různorodosti doplňkové činnosti je vidět, že škola je aktivní i mimo hlavní činnost a snaží se
efektivně využívat svých zařízených prostor v době volna i k dalším aktivitám.
V návrhu na rozdělení kladného hospodářského výsledku do fondu organizace přihlížela k pokrytí
nákladů roku 2014. Z důvodu nárůstu spotřebitelských cen, zvýšeným nákladům na údržbu a snížení
rozpočtu na provoz bude škola pro úhradu zvýšených nákladů spojených se zajištěním hlavní činnosti
opět v roce 2014 čerpat rezervní fond.
Z tohoto důvodu je navržen příděl do rezervního fondu ve výši 5 689,87 tis. Kč. Do fondu odměn
organizace navrhla přidělit z hospodářského výsledku 1 tis. Kč.
69
Rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Blanka Blahová
Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti
20.1
Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.)
v tis. Kč
Účelový
znak
Poskytnuto
k 31. 12.
Použito
k 31. 12.
Vratka při
finančním
vypořádání
25 403,7
25 403,69
0,01
- Platy
17 747,0
17 746,99
- OON
442,0
442,0
7 214,7
7 214,7
42,15
42,15
0
45,31
45,31
0
25 491,15
0,01
Ukazatel
Přímé NIV celkem
33353
z toho
- Ostatní (pojistné + FKSP +
ONIV)
Excelence středních škol
Podpora organizace a ukončování
střed. vzděl. maturitní zkouškou
-
Neinvestiční dotace celkem
25 491,16
Obrázek 23. Přednáška o agrolesnictví
70
20.2
Ukazatele nákladovosti
Součást školy:
Skutečné náklady
Ukazatel
Řádek číslo
Jednotka
k 31. 12.
Přímé NIV celkem
Mzdové prostředky
na pedagogické pracovníky
v tom:
na nepedagogické pracovníky
OON
z toho:
ONIV celkem
na učebnice, učební pomůcky a
z toho:
školní potřeby
na DVPP
1
2
2a
2b
2
3
24 825 948
17 746 996
13 522 927
4 224 069
442 000
7 214 699
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
3a
175 715
Kč
3b
1 100
Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu
Přepočtený počet jednotek
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby
na jednotku výkonu
Náklady na DVPP na jednotku výkonu
4
ř.1 / ř.4
ř.2 / ř.4
ř.3 / ř.4
344
72 168
51 590
20 973
osoba
Kč/osoba
Kč/osoba
Kč/osoba
ř.3a/ř.4
511
Kč/osoba
ř.3b/ř.4
3
Kč/osoba
Skutečné náklady na zaměstnance
Přepočtený počet zaměstnanců
v tom: pedagogičtí pracovníci
nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka
20.3
5
5a
5b
ř.2 / ř.5
ř.2a/ř.5a
ř.2b/ř.5b
59,52
37,23
22,29
298 169
363 227
189 505
osoba
osoba
osoba
Kč/osoba
Kč/osoba
Kč/osoba
Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.)
Součást
školy
1
Škola
Školní jídelna
Domovy mládeže
Školní polesí
Počet výkonů ve školním roce
Přepočtený
2012/2013
2013/2014
počet výkonů
2
355
355
198
355
3
333
332
210
333
4
344
343
204
344
71
20.4
Neinvestičních výdaje na 1 žáka
Přepočtený počet žáků (dětí) …344…
v tis. Kč
Nákladové položky
Náklady celkem
Náklady na 1 žáka (dítě)
3 119
53
0
644
585
348
505
1 152
24
133
46
185
1 921
1 165
202
1 122
68
552
248
12 072
Příjmy celkem
9,07
0,15
0
1,87
1,70
1,01
1,47
3,35
0,07
0,39
0,13
0,54
5,58
3,39
0,59
3,26
0,20
1,60
0,72
35,09
Příjmy na 1 žáka (dítě)
3 537
1 470
15
526
1 418
5 106
10,31
7,21
0,04
1,53
4,12
14,84
Celkem
12 072
Neinvestiční výdaje celkem
37 563
Dotace státu na 1 žáka (1 dítě) v roce 2013
Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) po odečtení dotace
35,09
109 19
74,10
35,09
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky
DHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Elektrická energie
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Nákup služeb j.n.
Drobné opravy a údržba
Opravy VT a programové vybavení
Odpisy
Poplatky a daně
Ostatní náklady
Mzdové náklady + odvody
Celkem
Příjmové položky
Úplata za školní stravování
Úplata ubytování
Nájmy
Další příjmy
Použití fondů
Dotace na provoz
Komentář ředitele školy:
Organizace v roce 2013 ukončila hospodaření s vysokým ziskem. Nejdůležitějšími faktory, které ovlivnily
výši hospodářského výsledku, bylo aktivní provozování doplňkové činnosti v oblasti hospodaření
v lesích. V posledních dvou letech se součást školy - školní polesí musí vyrovnávat s kůrovcovou
kalamitou. Smrkové porosty školního polesí leží v jádru největšího postižení dlouhodobým suchem,
václavkami a v posledních letech zejména teplotními výkyvy. V důsledku spolupůsobení těchto faktorů
dochází k masivnímu napadání oslabených porostů kůrovci a zpracování takto napadeného dříví
výrazně zvyšuje roční výši plánovaných těžeb. Pro rok 2013 byla plánována těžba ve výši 8 000 m3 dříví,
ve skutečnosti bylo v důsledku napadení kůrovci vytěženo téměř 16 000 m3, čímž došlo k výrazně
vyšším výnosům z prodeje dříví, než bylo plánováno.
72
Celkově tak lze hodnotit uplynulý rok pozitivně, jelikož v důsledku vysokého objemu těžby a zpeněžení
dříví bylo možné vložit finanční prostředky do inovace techniky, lesní školky a oprav zázemí ŠP. Všechny
tyto prostředky přinesou v budoucnu zvýšení efektivity práce a výroby dříví. V důsledku toho dojde
k modernizaci výuky žáků na reálných prostředcích.
Škola se snaží být aktivní i mimo hlavní činnost a snaží se efektivně využívat svých zařízených prostor
v době prázdnin a víkendů i k dalším aktivitám. Pronajímá prostory pro konání seminářů, kurzů a školení
a pronájmy jsou plánovány tak, aby nenarušovaly průběh výuky. Sama pak každoročně organizuje kurzy
lesní pedagogiky a myslivosti.
Školní kuchyně přes školní rok vaří pro cizí strávníky, nevýhodou však je umístění školní kuchyně daleko
od centra města a pohybu lidí. Školní kuchyně provozuje školní bufet, o který je velký zájem z řad žáků.
Domovy mládeže jsou v rámci doplňkové činnosti zaměřeny na ubytovávání skupin účastníků kurzů
nebo sportovních oddílů. Tímto posilujeme sportovní aktivity ve městě, přebory a turnaje, často na
krajské nebo celostátní úrovni. Nezanedbatelný je také finanční přínos, kdy zisk můžeme použít na
opravy a obnovu inventáře.
Vedení školy se pro své žáky snaží vytvářet organizační i finanční podmínky tak, aby se jich co nejvíce
mohlo zúčastnit rozmanitých akcí školy. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád. Zájmové
vzdělávání je řešeno pomocí široké škály kroužků. Tím, že většina žáků je ubytována na domovech
mládeže, podporuje škola vhodné využití volného času ve sportovním i odborném vyžití. Počty žáků
v kroužcích se mění podle momentálního zájmu a žáci se účastní různých akcí a soutěží v tuzemsku i
zahraničí s velmi dobrými výsledky. Také podporuje zapojování žáků do různých mimoškolních aktivit.
V průběhu roku 2013 byla škola zapojena v aktivitách zaměřených na environmentální výchovu a
vzdělávání. Důraz je při nich kladen na nejrůznější aspekty životního prostředí, na jeho poznávání a na
poznávání vztahu člověka a životního prostředí. V rámci programu environmentální výuky a
vzdělávání škola získala od svého zřizovatele příspěvek, který byl využit na realizaci projektu „Údržba
přírodních zařízení sloužících k EVVO“. Příspěvek byl poskytnut jako neinvestiční a použit na nákup
nářadí, pohonných hmot, sadebního a zahradnického materiálu a štěrku včetně jeho dopravy.
Škola je zapojena do sdružení Klubu ekologické výchovy, a také do celorepublikových a mezinárodních
projektů zaměřených na oblast ekologické výchovy. Ekologickou výchovu má zařazenu do vyučovacích
předmětů i praktického vyučování. Žáci mají možnost se zapojit v rámci mimoškolních
přírodovědných aktivit v kroužcích lesní pedagogiky, rybářství, včelařství a sokolnictví. Škola pro své
žáky také zařazuje do vzdělávacího programu i vícedenní ekovýchovně zaměřené pobyty, účastní se
přírodovědných a ekologických soutěží. Pro své ekovýchovné aktivity škola využívá školní polesí i
arboretum. Pedagogičtí pracovníci se účastní akcí DVVP v ekologické výchově. Škola se snaží svým
ekologickým provozem ušetřit finanční prostředky, kterými pak může podporovat výše zmíněné
aktivity.
Škola na aktivity v environmentální výchově navazuje i pořádáním odborných kurzů v oblasti lesní
pedagogiky, které organizuje pro odborníky v oboru lesnictví. Cílem je naučit lesní hospodáře přiblížit
svou práci žákům základních škol i širší veřejnosti. Tyto kurzy pořádá v rámci doplňkové činnosti.
V rámci podpory ekologické výchovy pokračovala škola v roce 2013 v revitalizaci arboreta. Zahradnice,
ve spolupráci s žáky prvních ročníků, kteří ve výuce předmětu praxe provádí všechny potřebné práce
spojené s údržbou arboreta, podle harmonogramu sestaveného správcem a s vytvořením všech
bezpečnostních podmínek udržuje arboretum v esteticky působivém a pedagogicko didaktickém stavu.
Arboretum slouží k výuce v předmětových cvičeních nejen žáků naší školy. Je také častým a
vyhledávaným cílem návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.
Škola se i pro příští rok musí zapojovat do rozmanitých aktivit, které ji napomáhají v jejím dalším rozvoji
a vytváření vhodné image, která bude oslovovat potenciální uchazeče o studium na naší škole. Jedná
se o specifickou školu, jejíž náklady jsou oproti jiným školám vyšší, a proto se musí pokusit získávat i
sponzorské dary, které by ji napomohly lépe se vyrovnávat s nedostatečnými finančními prostředky.
Všechny dotace, které škola získala, byly čerpány dle jejich účelových určení a byly přínosem pro naši
organizaci.
73
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Blanka Blahová
Výsledky inventarizace majetku
21.1
Inventarizovaný majetek
Druh majetku
Inventarizace
Celková hodnota
v tis.Kč
ke dni
k 31.12.2013
Nehmotný investiční majetek
D
31.12.2013
969,55
Hmotný investiční majetek
F
31.12.2013
78 545,54
Pozemky
D
31.12.2013
464 585,88
Drobný nehmotný majetek
D
31.12.2013
254,74
Hmotný majetek v operativní ev.(500 –3 000
Kč)
F
31.12.2013
Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč)
F
31.12.2013
12 659,77
Materiálové zásoby
F
31.12.2013
398,23
Stravenky
F
31.12.2013
11,83
Ceniny
F
31.12.2013
6,41
Pokladní hotovost
F
31.12.2013
13,26
5 368,06
* Způsob provedení inventarizace : fyzicky (F), dokladově (D).
21.2
Závěry inventarizace
inventarizace
komentář
Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění
objektu)
Budova školy, domovy mládeže, školní jídelna,
školní polesí
Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek
a způsob jak by s ním mohlo být naloženo
žádný
74
Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh
na jejich vypořádání, postih
žádné
Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci,
zajištění majetku, jeho ochrana před poškozením,
odcizením
Při inventarizaci byly zjištěny přebytky při
inventuře dřevních zásob ve výši 27,21 m3, které
vznikly proměřením při harvestorové těžbě, při
manipulaci dřevní hmoty na OM a při
elektronické přejímce dříví u odběratele. Před
poškozením a odcizením chrání majetek
odpovědné osoby.
Návrh inventarizační komise na vypořádání
inventarizačních rozdílů
Nedostatky zaúčtovat k 31.12.2013.
Inventarizační komise
Ing. Luboš Bartoš PhD., Ing. Blanka Blahová,
Jiřina Jurčíková
Datum inventarizace
31.12.2013
Komentář ředitele školy:
Pro provedení inventarizace bylo jmenováno 10 dílčích komisí a jedna komise hlavní. Dílčí komise
provedly zápis z provedené inventury a podaly návrhy na vyřazení poškozeného a zničeného majetku.
Hlavní komise provedla kontrolu inventurních seznamů a návrhy na vyřazení dále předložila k
posouzení likvidační komisí. Ta navrhla u nefunkčního, zastaralého, poškozeného a neopravitelného
dlouhodobého drobného majetku jeho vyřazení a následnou likvidaci.
Investiční majetek :
Inventarizační komise provedla kontrolu veškerého investičního majetku a porovnala jej
s účetní hodnotou.
Hodnota majetku zjištěná inventarizací :
557 015 481,95 Kč
Účetní hodnota majetku :
556 233 550,10 Kč
75
Zjištěný rozdíl mezi inventarizačním stavem a stavem účetním je ve výši 781 931,85 Kč. Jedná se o
projektové dokumentace evidované na účtu pořízení majetku k akcím, které pro nedostatek finančních
prostředků dosud nebyly zahájeny.
Majetek svěřený do správy organizace je plně využíván. Pro jeho optimálnější využití organizace
provozuje doplňkovou činnost.
Pro potřeby střediska školní polesí byla zakoupena odvozní souprava v hodnotě 1 980 tis. Kč a valník
Wolsvagen v hodnotě 696 tis. Kč., čímž došlo k modernizaci značně zastaralého vozového parku a
zefektivnění práce. Ve školní jídelně byl vyměněn nefunkční plynový kotel za nový v hodnotě 119 tis.
Kč.
Obrázek 24. Návštěva z partnerské školy v srbském Kraljevu
76
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Jaromír Nedbal
Plnění bilancovaných úkolů r. 2013 – Školní polesí Valšovice
22.1
Těžba
16 003 m3
Celkem
z toho
jehličnatá
13 428 m3
listnatá
2 575 m3
podíl nahodilé těžby
11 520 m3
z toho
726 m3
živelná
hmyzová
9 558 m3
ostatní
1 236 m3
22.2
Výchova lesních porostů
prořezávky
25,07 ha
probírky
41,97 ha
z toho
do 40 let
27,91 ha
holina z těžby
11,69 ha
obnova lesa celkem
15,82 ha
z toho
přirozená obnova
umělá obnova
opakovaná obnova
3,13 ha
12,42 ha
2,07 ha
Od raného jara jsme zpracovávali nebývale vysoké množství nahodilé těžby způsobené
dřevokaznými houbami, zejména václavkami. Naopak napadení porostů kůrovci bylo až do konce
července neobvykle nízké. Bohužel již poslední červencové dny ukázaly, jaká je situace s kůrovci ve
skutečnosti. V průběhu 14 dní bylo zaznamenáno intenzivní napadení zejména středně starých smrkových
porostů v rozsevech i ohniscích prakticky ve všech porostech. Na neobvykle agresivní a intenzivní napadání
porostů jsme rychle reagovali oznámením zřizovateli o kalamitním stavu a v souladu s lesním zákonem
77
jsme bez otálení začali zpracovávat napadené dříví. V průběhu dvou měsíců bylo zpracováno 5 500 m3
kůrovcového dříví. Bez pomoci plně mechanizované harvestorové technologie a více než 10 manuálních
pracovníků v těžbě bychom takové množství dříví zpracovávali minimálně do konce roku. Především by
však většina napadeného dříví byla kůrovci opuštěna a došlo by k ohrožení lesního majetku totální likvidací
smrkových porostů. Bohužel zcela dominantním druhem kůrovce na školním polesí je lýkožrout severský,
proti kterému prakticky neexistují účinná obranná opatření ve formě lapačů a lapáků. Boj s ním je tak
odkázán zejména na denní pohyb lesního personálu v ohrožených porostech a intenzivní vyhledávání a
zpracování napadených stromů, aby bylo co nejvyššímu počtu jedinců tohoto škůdce zamezeno dokončit
vývoj a napadat další stromy.
Podíl nahodilé těžby z těžby celkové činil 70 %, což samo o sobě dokladuje kalamitní situaci na
majetku v letním období. Podstatné je ale to, že většina dříví byla zpracována včas, významný podíl dříví
byl chemicky asanován a potěžební zbytky byly zlikvidovány štěpkováním. Téměř 60% kalamitních ploch
bylo ještě na podzim zalesněno téměř výlučně melioračními a zpevňujícími dřevinami ke zlepšení
zdravotního stavu a stability porostů. Výsledkem maximálního pracovního úsilí až do posledních dnů roku
2013 byla skutečnost, že většina kalamitních ploch byla již na konci roku ve fázi zalesněných kultur a
nedošlo tak k převodu velkého počtu holin do roku 2014.
Do budoucích let se jeví jako velmi problematické sladění potřeby obnovovat přestárlé bukové
porosty a vysoký podíl nahodilé těžby v mladých smrkových porostech. Pokud připočteme potřebu
výchovných zásahů v předmýtních porostech, nezůstává nám prakticky žádný prostor pro těžební rezervu.
Obrázek 25. Praxe třídy 1. A na školním polesí
78
Školní rok: 2013/2014
Zpracovatel: Ing. Radim Církva
Výroční zpráva k péči o arboretum SLŠ za školní rok 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 byl správcem arboreta Ing. Radim Církva a pod jeho vedením
vykonávala do konce srpna 2014 zahradnické práce Ing. Alena Pavelková. Na jednotlivých pracích se také
podíleli žáci prvního, druhého i třetího ročníků v rámci učebních i individuálních praxí. Na náročnějších
úkolech, např. kácení dřevin z plošiny nákladního automobilu se podíleli někteří zaměstnanci školy,
jmenovitě Ing. Luboš Bartoš Ph.D. a Ing. Arnošt Malenovský.
Podrobný seznam zahradnických prací:



























kontrola zdravotního stavu stromů
ořez suchých větví v korunách stojících stromů a ořez větví zasahujících do pěšin
pokácení a zpracování 10 stromů napadených kůrovcem (smrk ztepilý 7 ks, smrk omorika 1 ks,
smrk východní 1 ks, borovice lesní 1 ks)
zpracování 5 stromů vyvrácených bořivým větrem (cypřišek hrachonosný 1 ks, javor mléč 1 ks,
javor jasanolistý 1 ks, jedlovec různolistý 1 ks a smrk ztepilý 1 ks)
výsadba dřevin: smrk ztepilý 15 ks, buk lesní 30 ks, douglaska tisolistá 5 ks, vrbové řízky
(15 druhů) 73 ks
úprava terénu u garáží a následná výsadba jiřin a cann
oprava uvolněných jmenovek rostlin na skalce
odstranění nahnilých laviček, zhotovení 6 kusů nových laviček a špalků k posezení
údržba starých ptačích budek a instalace nových budek
přikrmování ptactva v zimním období
oprava dřevěné informační tabule
stříhání živých plotů a tvarování solitérních keřů
odstraňování běžných náletových dřevin a pařezových výmladků
štěpkování větví štěpkovačem a následné využití štěpky jako mulčovacího materiálu
hrabání listí s odvozem na kompost
zálivka rostlin v období sucha
chemický postřik Roundupem proti pleveli na pěšinách
rozvoz nového štěrku na pěšiny a úprava erodovaných pěšin po vydatných deštích
instalace 6 ks nových svodnic na pěšiny
sečení trávy křovinořezem a sekačkou
vysekání orobince širokolistého a křídlatky z mokřadu
pletí záhonů a skalek
přesívání a rozvoz kompostu k jednotlivým dřevinám
přihnojování rododendronů a ostatních dřevin na skalce
doplnění mulčovací kůry do skalky
poskytnutí materiálu pro výzdobu na Hubertskou zábavu
přikrývka kořenů na zimu u teplomilnějších dřevin a zazimování jezírka dřevěnými fošnami
V průběhu školního roku bylo arboretum hojně navštěvováno našimi žáky školy v jednotlivých
předmětových cvičeních i v mimoškolních aktivitách nejčastěji v rámci kroužku lesní pedagogiky. Dále bylo
navštěvováno mateřskými, základními a středními školami při výletech a exkurzích, absolventy,
lázeňskými hosty a také místními občany města a přilehlého okolí. Arboretum bylo opět součástí oslav
Dne evropského dědictví, který byl pořádán 14. 9. 2013 pod záštitou MěÚ Hranice.
79
Zprávy z kontrolní a inspekční činnosti
Kontrolní orgán: UHÚL Brandýs nad Labem
Termín :
13. 11. 2013
Předmět kontroly:
Plnění Zákona č.226/2013 Sb. O uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh dle Zákona č.
552/1991 Sb. o státní kontrole
Výsledek kontroly:
Nebyly zjištěny žádné nedostatky
Opatření: Nebyla uložena
Kontrolní orgán: ČŠI – Olomoucký inspektorát
Termín :
2. – 4. 9. 2013
Předmět kontroly:
§ 174 odst.5. školského zákona – zajištění podmínek pro řádný průběh MZ a kontrola jmenování
hodnotitelů písemných prací z ČJL.
Výsledek kontroly:
Nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení právního předpisu
Opatření: Nebyla uložena
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci
Termín:
4. .3. 2014
Předmět kontroly:
Školní bufet SLŠ Hranice
Výsledek kontroly:
Nesprávně uložená syrová vejce v lednici
Umyvadlo není vybaveno látkovým ručníkem
Nejsou identifikovatelná rizika HACAP systému, nejsou popsány technologické postupy přípravy
pokrmů
Opatření: Do prostoru bufetu byly nainstalovány zásobníky na papírové ručníky. Vejce nebudou
v prostoru bufetu skladována. Systém HACAP byl dopracován
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci
Termín:
4. 3 .2014
Předmět kontroly:
DM Jungmannova, Zákon .č.258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Výsledek kontroly:
Ve sklepním prostoru byly společně skladovány brambory, ovoce, zeleniny, mléko, vratné obaly
a nepotřebné věci. Není možno řádně provádět úklid.
Opatření: Vedoucí kuchyně byla s touto skutečností seznámena a prostor byl uklizen do 15. 3. 2014
80
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci
Termín:
9. 4. 2014
Předmět kontroly:
Kontrola provedených opatření ze 4. 3. 2014
Výsledek kontroly:
Systém HACCP byl dopracován vedoucí jídelny pouze částečně
Opatření: Nadřízená pracovnice uložila vedoucí kuchyně výtku za nedbalé vypracování systému HACCAP
v bufetu školy. Aktualizace HACCAP byla nařízena ŘŠ do 16. 5. 2014.
Kontrolní orgán: ČŠI – Olomoucký inspektorát
Termín :
2. – 9. 5. 2014
Předmět kontroly:
§ 174 odst.2 písm. d) školského zákona – zaměření na podmínky pro řádný průběh MZ
Výsledek kontroly:
Bylo zjištěno porušení §80a odst. 4 školského zákona ve spojení s § 3 vyhl. Č. 177/2009 Sb.
Zadavatel ukončil úvodní administraci při zadávání didaktického testu z ČJL a zahájil zkoušku v
8.07 hod. a ne v 8.15 hod tak, jak bylo stanoveno jednotným zkušebním schématem.
Opatření: Zadavatelům byla zdůrazněna nutnost přesně dodržovat postup dle jednotného zadávacího
schématu.
Obrázek 26. Rekonstrukce chodby v historické budově
81
Další sledované oblasti
25.1
Realizace koncepčních materiálů kraje
Škola postupuje při výchovně vzdělávací činnosti přesně podle intencí Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Jsou plněny střednědobé návrhy
a záměry rozvoje vzdělávání. Škola se aktivně podílí na řešení záměrů v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty - výstavy přírodnin, provádění žáků škol a veřejnosti v arboretu školy a po ŠP
Valšovice, výstava loveckých trofejí apod.
25.2
Spolupráce školy na regionální úrovni
Škola spolupracuje velmi intenzívně s městem Hranice na úseku výchovy a vzdělávání (komise
města, zastupitelstvo). Spolupracuje s městskými lesy – EKOLTES a.s., provádí poradenskou činnost na
úseku lesnictví a životního prostředí. Trubači školy nechybí při slavnostních akcích (vernisáže apod.)
pořádaných městem Hranice.
Škola velmi intenzivně spolupracuje s Lesy ČR s.p., Vojenskými lesy a statky s.p., divizí Lipník nad
Bečvou, Lesními akciovými společnostmi ČR.
25.3
Spolupráce školy na úrovni příhraničních regiónů
Škola si vyměňuje zkušenosti spolupracuje se sesterskými školami na Slovensku ( Liptovský
Hrádek, Prešov, Bánská Štiavnica) v Rakousku ( Bruck a.d. Mur) a Polskem (Bilgoraj).
25.4
Činnost orgánů při škole
Školská rada
Předseda :
Členové :
Ing. Marek Šuba – učitel SLŠ Hranice
Ing. Jan Jeniš – hlavní inženýr VLS s.p., divize Lipník n.B.
p. Tomáš Olšák – zástupce nezletilých žáků
Mgr. Petra Pařízková – učitelka SLŠ Hranice, od 1. 5. 2014 Mgr. Petr Hub – učitel školy
Ing. Josef Veselský – vedoucí odboru ŽP krajského úřadu Olomouckého kraje
Monika Formánková – zástupce zletilých žáků SLŠ Hranice
Obrázek 27. Noční les – noční procházka arboretem
82
Česká lesnická společnost
Pobočka ČLS vyvíjela během roku bohatou činnost. Organizovala kurzy pro získání osvědčení
k práci s motorovou pilou a křovinořezem, přezkoušení dle Nařízení vlády ČR č.2/2002. Dále pobočka ČLS
organizovala celostátní seminář EUTR – nařízení EU o dřevě a o uvádění dřevařských výrobků na trh.
Z prostředků pobočky byla hrazena účast členů, odborných učitelů školy na celostátních vzdělávacích
akcích pořádaných MZe ČR, ústředím ČLS a jinými institucemi. Pobočka ČLS byla pořadatelem místního
kola YPEF.
Nadační fond
Nadační fond při Střední lesnické škole v Hranicích je neziskovou organizací jejímž cílem je
modernizace výchovně-vzdělávacího procesu školy a podpora iniciativní tvůrčí činnosti studentů i učitelů
s přihlédnutím na jejich sociální situaci. Původně působil od r.1991 pod názvem Nadace SLŠ Hranice.
V roce 1999 došlo ke změně Nadace na Nadační fond při SLŠ Hranice.
Prostředky pro činnost získává z darů fyzických a právnických osob. Se svěřenými prostředky
hospodaří dle svého statutu. V uplynulém školním roce byly poskytnuty příspěvky na knižní odměny
studentům za prospěch, za účast ve sportovních soutěžích, za reprezentaci školy. Byl poskytnut příspěvek
na vleky pro studenty 2.ročníku, příspěvek na činnost kroužků pracujících při škole, na SOČ, na tabla 4.roč.
a mnohé další. Činnost Nadačního fondu řídí Správní rada, která pracovala ve složení:
Ing. Miroslav Kutý – předseda správní rady
Ing. Arnošt Malenovský, Ing. Alena Bajerová – členové správní rady
Blanka Blahová - revizor
Zapojení zaměstnanců školy ve veřejném životě
Zaměstnanci školy jsou zapojeni do práce organizací a komisí v různých sférách společenského života.

Ing. Miroslav Kutý je členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva OK,
členem Rady města Hranice , členem Zastupitelstva města Hranice, předsedou komise pro
výchovu a vzdělávání při MěÚ Hranice, členem republikového výboru ČLS.

Jaroslava Ryšková je členkou sociálně-zdravotní komise při MěÚ Hranice.

Ing. Luboš Bartoš pracuje jako myslivecký hospodář HS Střítež nad Ludinou, je členem expertní
komise MZe ČR pro hodnocení grantů podaných na MZLU Brno a ČZU Praha, je členem OMS
Přerov, soudní znalec v oboru lesního hospodářství a ekonomiky.

Ing. Alice Palacká je předsedkyní HS Doubrava Kunčice, je členkou pracovní skupiny lesní
pedagogiky při MZe ČR

Ing. Lukáš Kandler je místostarostou obce Partutovice.

Ing. Martin Němec je zastupitelem v obci Žákovice a mysliveckým hospodářem MS Žákovice

Robert Pavlištík je předsedou MS Žákovice

Ing. Jakub Zapletal je mysliveckým hospodářem MS Žeranovice
83
Organizační schéma Střední lesnické školy, Hranice, Jurikova 588, 753 01
Ředitel školy
Asistentka
ředitele
Projektová
manažerka
Zástupce ředitele školy pro
výchovně vzdělávací proces,
statutární zástupce II.
Zástupce ředitele školy
pro ekonomiku I.
Vedoucí vychovatel
V.
Učitel praxe
V.
Vychovatelé
(8)
Učitelé
(26)
Zástupce ředitele školy
pro školní polesí I.
Vedoucí stravování
V.
Účetní
(1)
Obchodní a mzdový
účetní
Lesní - úsek I
V.
Kuchařky
(5)
Školník
(1)
Uklízečky škola
(4)
Uklízečky
domovy mládeže
(4)
Lesní - úsek II
V.
Technik školního polesí
V.
Dělníci TČS
(3)
Dělníci TČS
(2)
Opravář lesní
techniky
(1)
Dělníci TČŽL
(2)
Dělníci TČŽL
(1)
Uklízečka a
topič
(1)
Dělnice PČS
(3)
Dělnice SP
(3)
Dělník PV
(2)
Zahradnice
v arboretu
(1)
Údržbář škola
(1)
Údržbář domovy
mládeže
(1)
Topič
(1) (1/2+1/2)
Vysvětlivky zkratek:
PČS
TČS
TČŽL
SP
PV
pěstební činnost stálí
těžební činnost stálí
těžební činnost živnostenský list
sezónní pracovnice
přidružená výroba
84
Kalendář akcí ve školním roce 2013/2014
Září 2013
-
Tenisový turnaj OPEN DM
-
Atletika – 32. ročník CORNY pohár
-
YPEF Portgalsko
-
Ukončení výměny střechy nad historickou budovou školy
říjen 2013
-
Podepsání Staroranské deklarace k lesní pedagogice
-
Atletické přebory školy o vlajku školy
-
Aktivizace sokolnického kroužku
-
Den lesa na výstavišti Flóra
-
Přednáška ke 100 letému výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní
-
Sraz absolventů po 30 a35 letech
-
Ulovení kapitálního kňoura v honitbě školy p. Jiřím Gratclem
-
Výlov rybníka u VLS s.p., divize Lipník n.B.
-
Okresní kolo ve stolním tenise
-
Burza škol v Hranicích
-
Střelecký závod v brokovém dvojboji
-
Seminář Budování environmentálního profilu podniku – modul A
-
Noční les v arboretu školy pro děti z MŠ
Listopad 2013
-
Výměnný pobyt vybraných žáků 3. roč. na lesnické škole v Srbském Kraljevu
-
Burza středních škol v Přerově
-
Do lesa s lesníkem – pro děti ZŠ
-
Školní hon třídy 4.B
-
Budování environmentálního profilu firmy modul B
-
Burza škol v Orlové
-
Příprava a průběh HUbertské zábavy
-
Školení EUTR
-
Práce řezbáře – předváděcí akce pro žáky školy
Adventní tvoření věnců z přírodnin
Hon třídy 4.C
Setkání emeritních učitelů školy
85
Prosinec 2013
-
Burza škol v Povážské Bystrici – setkání s premiérem Slovenska M. Ficem
-
Výstava fotografií „Lesy objektivem lesníků 2013“
-
Okresní kolo v házené (hoši)
-
Školení pracovníků VLS
-
Včelařské vánoce
-
Kolona (taneční) třetího ročníku
-
Přednáška Ing. Dušana pořízky o Mongolsku
-
Vystoupení trubačů školy v Domově seniorů
-
Jazykový zájezd žáků do předvánoční Vídně
Leden 2014
-
Týden lesů 2013
-
Tradiční přebor DM v Bench press
-
Pochovávání semestra posledního čtvrtými ročníky
-
Návštěva vedení ze sesterské školy z Prešova
-
Nahánka na černou zvěř u firmy Progles spojená s přednáškou o moderním způsobu lovu
-
Závěrečné zkoušky mysliveckého kurzu
-
Turnaj v streetbalu hranických škol
-
Přednáška o lesích Bornea
-
Závěrečná konference projektu MV II
Únor 2014
--
Výroba a instalace krmítek v rámci EVVO
-
Lyžařský kurz pro žáky 2. roč. v Jeseníkách
-
Slavnostní přijímání žáků 1 .ročníku do stavu lesnického a mysliveckého
-
Exkurze třídy 4.C – Bzenec, váté písky
-
Čistění budek v arboretu, rozmístění nových budek
-
Noční les – akce lesní pedagogiky pro děti z MŠ Hranic
-
Jarní kurz lesncké pedagogiky
Březen 2014
-
Exkurze třídy 4.B – Bzenec – váté písky
-
Školní kolo SOČ
-
Závody hranických středních škol v plavání
86
-
Setkání maturantů s proděkanem LDF ČZU Praha
-
Bicepsový dvojboj DM
-
Exkurze třídy 4.A – Bzenec – váté písky
-
Volejbalový turnaj
-
Mezinárodní den lesa – děti z MŠ Bělotín a ZŠ Struhlovsko v arboretu školy
-
Výstava přírodnin a trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbě školy
-
Práce ve školce Osina u VLS Plumlov
--
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Návštěva srbských žáků na naší škole
7. akademické troubení v Třešti
Přijetí kolegů ze srbské školy děkanem LDF MU v Brně
Účast školy na výstavě SILVA REGINA v Brně
Okresní finále ve florbalu
Okresní kolo SOČ
Duben 2014
-
Účast školy na výstavě SILVA REGINA v Brně
-
Poslední rozloučení s emeritním pedagogem školy Ing. Janem Jarošem
-
Účast trubačů školy na myslivecké výstavě v Kroměříži
-
Velikonoční odpoledne pro žáky a zaměstnance školy
-
Místní kolo YPEF
-
Školní akademie
-
GUDY Cups – volejbalový turnaj učitelů
-
Exkurze třídy 2.A – STZ ve Velkých Karlovicích
-
Účast na soutěži Dřevorubec junior na Křivoklátě
-
Regionální kolo soutěže YPEF
Květen 2014
-
Maturitní zkoušky – státní, profilová a praktická část
-
Ozeleňovací práce na dálnici D1
-
Návšteva školy – náměstek hejtmana OK pro školství – ing. Švece, náměstak hejtmana pro ŽP
Ing. Symerského a vedoucího OŠMT KÚOK Mgr. Gajdůška ,MBA
-
Praxe 1.A na ŠLP Masarykův les ve Křtinách
-
Vítězství našich žáků v národním kole YPEF s postupem do evropského kola v Německu
-
Natura Viva v Lysé nad Labem – prezentace školy a prožitkových aktivit s dětmi
87
-
Sraz absolventů po 55 letech
-
Den lesa na ŠP ve Valšovicích
-
Slavnostní vyřazení absolventů a Svatohubertská mše
Č-erven 2014
-
Tenisový turnaj OPEN DM 2014
-
Soutěž kulturistů v tlaku na lavici
-
Sraz absolventů po 20 letech
-
Návštěva žáků ze Srbského Kraljeva
-
Návštěva našich žáků v lesnické škole v polském BILGORAJI a slovenském Prešově a polských a
slovenských žáků na naší škole
-
Les, myslivost a kůň na Libavé
-
Seminář k EUTR
-
Inovace praktické výuky dle zásad udržitelného rozvoje
-
Setkání absolventů po 45 letech, po 60 letech a 62 letech
-
Odborné exkurze tříd 1.A, 1.B a 1.C
-
Soutěže o pohár ŘŠ ve sportovních disciplínách a v lesnické všestrannosti
Červenec 2014
-
Rekonstrukce chodby v 1. patře historické budovy školy a výměna elektroinstalace
-
Malování ve škole, na DM, v kuchyni a jídelně
Srpen 2014
-
Celostátní kurz lesní pedagogiky pro vedoucí mysliveckých kroužků
-
Kantor Cup – tenisový turnaj učitelů hranických škol
V Hranicích 20. 9. 2014
……………………………………
Ing. Miroslav Kutý
ředitel školy
88
Poděkování škole ve školním roce 2013/2014
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Download

Výroční zpráva 2013/2014 - střední lesnická škola v hranicích