Ma g i s t r á t mě s t a Č e s ké B u d ě j o v ic e
Stavební úřad
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2
Magistrát města České Budějovice
Ing. Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice
Viz rozdělovník:
Internet: http://www.c-budejovice.cz
Značka:
SU/2384/2014 Tm
Vyřizuje:
Tel.:
Mgr. Ing. Tůma Martin 386 804 036
E-mail:
[email protected]
Datum:
3.4.2014
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
veřejná vyhláška
Statutární město České Budějovice, IČ 00244732, nám. Přemysla Otakara II. 1, 2,
370 92 České Budějovice,
které zastupuje IKP Consulting Engineers, s.r.o., IČ 45799016, Jankovcova 49/1037, 170 00 Praha.
(dále jen "žadatel") podal dne 24.3.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Hlinský přivaděč - 1. etapa
České Budějovice
na pozemcích parc. č. 1689, 1763/25, 1763/26, 1763/27, 1763/28, 1763/29, 1763/31, 1784/1, 1784/2,
1784/3, 1784/9, 1784/10, 1785/26, 1919/1, 1919/2 v katastrálním území České Budějovice 4.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Objekty pozemních komunikací
SO 105. Komunikace - Hlinský přivaděč, 1. etapa
SO 106 Autobusové zálivy
SO 107 Chodníky, sjezdy, zpevněné plochy
SO 108 Napojení místní komunikace směr Hlinsko
Vodohospodářské objekty
SO 302 Odvodnění komunikace - Hlinský přivaděč, 1. etapa
SO 303 Vodovod DN 150 podél Hlinského přivaděče – 1. Etapa
SO 304 Splašková kanalizace DN 250
Elektro a sdělovací objekty
SO 405 Přeložka kabelového vedení NN 0,4 kV v km 0,096
SO 406 Přeložka kabelového vedení VN 22 kV v km 0,155
SO 407 Veřejné osvětlení
Objekty pozemních staveb
SO 702 Přeložka oplocení firmy J.F.C zastřešení bazénů
SO 703 Protihlukové opatření
Č.j. SU/2384/2014 Tm
str. 2
Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně, protože jde o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení, nařizuje k projednání žádosti veřejné
ústní jednání na den
13.5.2014 (úterý) v 13:00 hodin
se schůzkou pozvaných v budově Magistrátu města České Budějovice, Kněžská 19, 2. patro - zasedací
místnost Stavebního úřadu dveře č. 313.
Současně stavební úřad s ohledem na charakter stavby oznamuje s odkazem na § 87 odst. 2 stavebního
zákona, že provede ohledání na místě samostatně, a to před vlastním veřejným ústním jednáním.
Účelem ohledání místa stavby je bližší seznámení s poměry v území přičemž s ohledem na charakter
stavby nelze toto ohledání spojit s veřejným ústním jednáním. Ohledání na místě se mohou zúčastnit
účastníci řízení, zástupci veřejnosti i dotčených orgánů nicméně ohledání na místě nebude nahrazovat
vlastní veřejné ústní jednání.
Ohledání na místě proběhne dne:
6.5.2014 (úterý) v 9:30 hodin
se schůzkou pozvaných na rohu ulic Hlinská a M. Svobodové.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
vydání rozhodnutí (Stavební úřad České Budějovice, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a
pátek od 8,00 do 11,30 hod.).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na
vhodně zřízené informační tabuli rohu ulic Hlinská a M. Svobodové.
Informace o záměru bude viditelně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání.
Součástí informace bude grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný doklad, z něhož lze usuzovat na
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na okolí. Informace o záměru bude dále
obsahovat náležitosti podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Vyvěšení informace o záměru bude vhodným způsobem doloženo stavebnímu úřadu (například
fotodokumentací).
Opatřením ze dne 24.3.2014 stavební úřad informoval o podané žádosti občanská sdružení ve smyslu § 70
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení bylo
zveřejněno na úřední desce dne 25.3.2014.
V zákonné lhůtě se žádné občanské sdružení do řízení nepřihlásilo.
Stručný popis záměru:
Předmětem žádosti je veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury, tzv. Hlinského přivaděče k
dálnici D3, jmenovitě k MÚK Hlinsko. Zájmová oblast je definována na západním okraji ulicí Hlinskou,
na kterou se napojuje. Ve východní části se stavba napojuje na souběžně připravovanou stavbu přeložky
silnice III/0341.
Stanovení okruhu účastníků územního řízení:
účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn;
účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
Č.j. SU/2384/2014 Tm
str. 3
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona:
Statutární město České Budějovice, IČ 00244732, nám. Přemysla Otakara II. 1, 2,
370 92 České Budějovice,
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům parc. č. 1689, 1763/25, 1763/26,
1763/27, 1763/28, 1763/29, 1763/31, 1784/1, 1784/2, 1784/3, 1784/9, 1784/10, 1785/26, 1919/1, 1919/2
v katastrálním území České Budějovice 4, na kterých je stavba umisťována.
Jmenný seznam těchto účastníků je patrný z rozdělovníku, přičemž těmto osobám je doručováno
jednotlivě.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům:
parc. č. parc. č. 1580/1, 1580/3, 1580/4, 1580/5, 1588/9, 1588/12, 1588/15, 1615/1, 1615/2, 1617, 1619,
1621, 1622/2, 1623, 1624/1, 1625, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631, 1632/1, 1632/2, 1633/2, 1633/3,
1633/4, 1633/64, 1633/72, 1633/73, 1633/74, 1634, 1635/1, 1635/2, 1635/3, 1635/4, 1636, 1637, 1638/1,
1638/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3, 1640/1, 1640/2, 1640/4, 1646, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1670,
1672, 1673, 1674/2, 1674/4, 1674/5, 1675, 1676/1, 1676/2, 1677, 1678/1, 1678/2, 1679, 1680, 1681,
1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687/1, 1688/1, 1688/2, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1691/4, 1691/5, 1691/7,
1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 1701/4, 1702/2, 1702/3,
1703/1, 1704/1, 1705/3, 1706/1, 1706/2, 1706/3, 1707, 1708/1, 1708/2, 1710, 1755/1, 1755/2, 1755/3,
1755/4, 1755/6, 1755/7, 1755/9, 1763/2, 1763/20, 1763/24, 1763/30, 1763/32, 1763/33, 1763/34,
1763/35, 1765/10, 1765/11, 1765/12, 1765/13, 1765/14, 1765/15, 1765/16, 1765/17, 1765/18, 1765/19,
1765/20, 1765/21, 1765/22, 1767, 1775/10, 1783/4, 1784/11, 1784/13, 1784/14, 1785/1, 1785/2, 1785/3,
1785/16, 1785/24, 1785/25, 1785/27, 1785/30 v katastrálním území České Budějovice 4
a osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo ke stavbám:
České Budějovice 4 č.p. 514, č.p. 415, č.p. 416, č.p. 417, č.p. 418, č.p. 669, č.p. 419, č.p. 420, č.p. 592,
č.p. 650, č.p. 427, č.p. 428, č.p. 429, č.p. 430, č.p. 431, č.p. 556, č.p. 432, č.p. 433, č.p. 434, č.p. 435, č.p.
436, č.p. 580, č.p. 437, č.p. 438, č.p. 439, č.p. 440, č.p. 605, č.p. 649, č.p. 654 a č.p. 441
Jedná se o vlastníky sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno. Tyto osoby jsou identifikovány označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí a je jim ve smyslu § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou
vyhláškou. Identifikace účastníků prostřednictvím vztahu ke konkrétním nemovitostem je pro účely
vedení řízení s velkým počtem účastníků nejvhodnější. Stavební zákon tento způsob identifikace
připouští.
S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet sousedních pozemků není
vyčerpávající a může obsahovat chyby. Za tyto případné chyby se stavební úřad předem omlouvá.
Současně pak v této souvislosti odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, totiž že za účastníka
řízení je v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Č.j. SU/2384/2014 Tm
str. 4
Námitku, o které nedojde k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických
norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedojde-li k dohodě o námitce
občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě
námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Ing. Vlastislav Eliáš
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.
Oznámení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
7. 4. 2014
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. SU/2384/2014 Tm
str. 5
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Statutární město České Budějovice, prostřednictvím:
IKP Consulting Engineers, s.r.o., IDDS: np9qggp
ostatní účastníci (dodejky)
Bedřich Daublebský, Pomezní č.p. 1695/31, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Jan Maurenz, Hlinsko č.p. 4, Rudolfov, 370 01 České Budějovice 1
Jaroslav Jelínek, Hlinská č.p. 434/9, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1
Olga Fiedlerová, Vl. Rady č.p. 1326/14, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice 8
Pavel Jauker, Lidická tř. č.p. 446/62, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Petr Jauker, Vodňanská č.p. 1013/14, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Marie Vašková, Vidovská č.p. 1219/16, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice 8
Sberbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6
J.F.C. zastřešení bazénů v.o.s., IDDS: vzjdt2p
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
E.ON Energie, a.s., IDDS: w9edxbn
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
dotčené orgány
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
HZS Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde Jihočeský kraj - Krajský úřad, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
ostatní - na vědomí
Policie České republiky - dopravní inspektorát České Budějovice, Krajské ředitelství, IDDS: eb8ai73
Magistrát města České Budějovice - útvar hlavního architekta, - zde Statutární město České Budějovice, náměstek primátora Ing. Miroslav Joch, - zde Město Rudolfov, starosta města Vít Kavalír, IDDS: g4qjdsb
ZESA spol. s r.o., IDDS: tg5c24z
ostatní - se žádostí o vyvěšení
Magistrát města - kancelář tajemníka - Úřední deska, -zde-
Download

2384 14 Tm.pdf