T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
KODU
:32800326171 08188/< ...>
: Proje Yarışması
31 / 12/2014
••
••
•• ;x. ••
........................................................ MUDURLUuUNE
İlgi
: a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26/12/2014 tarihli ve
880 i 3337/821.05/6950706 sayılı yazısı
b) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/ 12/2014 tarihli ve 65544067/821.0517031756
sayılı yazısı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İstanbul ili Esenyurt ilçesinde
faaliyet gösteren Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesinin, Enerji, Çevre ve Mühendislik
dallarında yapılmak üzere, Türkiye geneli resmi/özel lise ve dengi okulların 9., 10. Ve
i I.sınıf öğrencilerine yönelik, "7. INSPO Proje Yarışması" düzenlemek istediklerine ilişkin
ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EK:
1- Yazı ve ekleri (7 sayfa)
Akçaabat Kaymakamııgı Ilçe Milli Egitim MüdürlUgü
.Te l: (O 462) 228 \084-116 Faks: (0462) 2282490
e· posta :[email protected]
Ayrıntılı Bilgi: H.DEMlRel (Şube Müd.)
Egitim Ogretim Şube si :D.AL TLNTAŞ (Memur)
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
G~venli Elektronik
Imzalı As lı ile Aynıdır
Bu evrak gOvenH elektronik imza ile imzalanmıştır. hnp:llevraksorgu.me .gov.tr adresinden3 0eb-774d-35ro-9f26-9dd3 kodu ile tey it edilebilir.
T.C.
TRABZON V ALILıCı
lı Milli E~itim Müdürlü~ü
Say ı
: 65544067/82 1.05n03 i 756
29/ 12120 14
Konu: Proje Yarışması
......................KA YMAKAMLIGrNA
(Ilçe Milli E~itim Müdürlüğü)
Ilgi
: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlü~ünün 26/1212014 tarihli ve 88013337
182 1.0516950706
say ılı yazısı.
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MüdürıOgünün Istanbul ili Esenyurt ilçesinde
. faaliyet gösteren Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesinin, Enerji, Çevre ve Mühend islik
dallarında yap ılm ak üzere, Türkiye gene li resmi/öze l lise ve dengi okulların 9. i O ve i J. s ınıf
ögrencilerine yönelik, "7. rNSPO Proje Yarı şm as ı" düzenlemek isted iklerine ili şkin ilgi
yazıs ı
ekte gönderilmişti r.
Yazımn İlçenizde bulunan lise müdürlükJerine duyurulması hususunda;
Bilgilerinize ve geregini rica ederim.
Hı zır AKTAŞ
Vali a.
Milli
E~itim
Müdürü
EK:
. Ilgi yazı ve ekleri (7 sayfa)
DAGITIM:
Kaymakamlıkl ara
. (Ilçe Milli E~ itim MüdürıÜğü)
Hükümet
KanaAı
Elektronik Ag:
Val ilik B inas ı
www.trabzonmem.gov.ır
e-posta: onaogretim61 @meb.gov.tr
Ayrıntılı bilg i için : Şb.M d .G. MEMİ şKAPTANOG lU
Şef,
R.
BEKTAŞ
Tc" (0462) 2302094·1 109·1131
Faks, (O 462) 2302096
Bu evrak güvenli elekıronik imza ile ımzalanmıştır. Imp:l/evraksorgu.meb.gov.b' adresinden07 ba-5baa-323 8-9tbl -643c kodu ile: ıey iı edilebilir.
T.C.
MİLLı EGITİM BAKANLlGI
Yenilik ve E~itim Teknolojileri Genel Müdürlü~ü
Sayı :
880 133371821.05/ 6950706
KODU: Proje Yarışması
26/ 12120 14
............ .. ........... .. .... VALILİGlNE
(ii Mi lli Egitim Müdürıügü)
Ilgi:
Özel Ögretim Kurumlan Genel MüdürlUğü'nun 08.12.2014 tarihl i ve 95 178074/405.
01 /618 1055 sayılı yazısı.
Istanbul ili Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren Özel Esenkent Okyanus Anadolu
Lisesi ' nin, Enerj i, Çevre ve Mühendislik dallarında yap ılm ak üzere, TUrkiye gene li
resmi/özel lise ve dengi okullann 9, 10 ve
ı ı. sınıf öğrenc il erine
yönelik, "7. INSPO Proje
Yarışması"
dUzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Miııi
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaç lara aykırı lık teşki l etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul , il/ilçe milli e~ iti m
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilrnek ve gönüllülük esasına göre söz konusu etkin ligin
ya pılm as ı uygun görü lmü ştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Gene l MüdUr
EK: Ilgi yazı ve ekleri (6 sayfa)
DAGITIM:
Gere~ i:
Bilgi:
B Planı
Ortaöğretim
Genel Müdü rlüğü
Din Öğretimi Genel MüdürlUğü
Mes leki ve Tekn ik Eğitim Genel Müdü rlüğü
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlügü
Özel Esenkent Okyanus Ko lej i
Konya YolufI'.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Aynntıh
bilgi için: Yaşar ŞAHIN (Uz. Ogretmen)
Tel : (OJI2) 2969440
Faks: (O 312) 2238736
Bıı e,TlIk gQvcnli elekıronik imza ile imza1anm ı$1.ır. http ://evıaksoıJu.meb.gov. lraılresinden4050-87dO-3e4a-8cdO-8d2akodu ile teyit ed ilebilir.
T.C.
MİLLi E(;ITİM BAKANLI(;I
Yenilik ve
Say ı
Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlögü
: 88013337/821.05/6950706
2611212014
Konu : Proje Yarışm as ı
........................ ... ... .vALlLlGINE
(ii Milli Egitim MUdOrlU~U)
ilgi :
Özel Ö~retim Kurumlan Genel MUdUrlUgO' nUn 08.12.2014 tarihli ve 95178074/405.
01 /6181055 say ılı yazısı.
İ stanbul ili Esenyurt ilçesinde faa liyet gösteren Özel Esenkent Okyanus Anado lu
Lisesi'nin, Enedi, Çevre ve Mühendislik dallannda yapılmak üzere, Türkiye geneli
,resmi/öze l li se ve dengi okulların 9, 10 ve ii. s ını f ög,renc ilerine yönelik, "7. INSPO Proje
Yarışması" düzenlemek İstediklerİne ilişkin ilgi yazı s ı incelenm i ştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı , Milli Egitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Egitiminin genel amaç l arına uygun o larak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, iViiçe milli eg itim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek ve gönüllülük esasına göre söz konusu etkinliğin
yap ılması
uygun görülmüştür.
Bilg ilerinizi ve gereg ini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Ilgi
yazı
ve ekle ri (6 sayfa)
DAGITIM:
Gere~i:
Bilgi:
B Planı
Ortaö~retim
Genel MOdUrlOgU
Din Ögretimi Genel MOdOrıogu
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdürlOgü
Özel Ö~retim Kurum lan Genel MUdOrlOgU
Özel Esenkent Okyanus Koleji
Konya Yoluff.Okullar/ANKARA
Aynntılı bilgi için: Yaşar ŞAHlN' (Uz. 0&retmen)
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
y [email protected]
Tel: (03 12) 2969440
Faks: (O 312) 2238736
Bu enlik gOvenli elekıronik imza ile imzalanmıştır. hıtp:fleVfııksorgu.meb. gov.tr adresinden4050-87dO-3e4a-8cdO- 8d2a kodu ile teyit edilebilir.
•
T.C.
MILLI ECITIM BAKANLıCı
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdurlüğü
Sayı:
95178074/405.01 /618 1055
Konu: 7. İNASPO Proje Yanşması
0811212014
YENILIK VE ECITIM TEKNOLOJiLERI GENEL MÜDÜRLÜCÜNE
tlgi:a)isıanbul
Vali liği
ıı
Milli
Eğitim
Müdür!ügi}'nün
01 / 12/2014
tarihli
ve
50720270/405/5898147 sayılı yazısı.
b)07/03120121arihli ve B.08.0.YET.OO.20.00.0I3616 (2012113) sayılı Genelge
Istanbul ili Esenyurt ilçesinde faaliyetle bulunan Özel Esenkent Okyanus Anadolu
Lisesi'nin, Türkiye genelinde 22-26 Nisan 2015 tarihleri arasında resmi.()zel liselerde eğitim
gören 9-10-1 I. Sınıf öğrencilerine yönelik '7. İNASPO lntemationa! Scicnce Project
Olympiad" (Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi Proje Yanşması) düzenleme istekleri
hakkındaki ilgi (a) yazı ve ekleri ilgi (b) Genelge gereğince değerlendirilmek üzere ekte
gönderilmiştir.
Söz konusu
okullarımızdan
etkinliğin gerçekleştirilmesi
istekli
olanların
ve Türkiye genelindeki
katılmalannda
Genel
özelortaöğretim
Müdürlüğümüzce
sakınca
bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
ömer faruk YELKENel
Genel Müdür V.
EK: I-Ilgi yazı ve ekleri (8 sayfa)
B~la KampüsüfANKARA
Elektronik AK: \\·ww.mc:b.gol'.Ir
.
e-postı: [email protected]·ıo'l. ır
Bu ~,nk.ııvnılı ddltroniJı: ImD
Aynntıh bilıi için Ercan ÖZlÜ Sb.Müd.
Tel: (O 3(2) 4133465
Faks: (0312) 2122461
ile ı~. hUpI/C\TIborl'l.mdı.p.ır Idrcsindcn 6.50.5-e lar·3c23·b1ab-026<lkodu ile It)'it edilebilir.
T.C.
ESENYURT KAYMAKAMLlGI
Oçe Mıllı Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 32499700/40515542517
Konu: "7. lNSPO" Proje Yanş.mas ı
20/ 11 12014
İL MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ
(ÖzelOkullar Bölümüne)
ISTANBUL
ilgi
: Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün 19/1 1120 ı 4 tarih ve i OS sayılı
yazıs ı
Okyanus
.
Eğitim
Kurumlan BAR-GEM (Bilimsel
Ara~unna
ve
Geli~tjrme
Merkezi)
birimi ve isıanbuJ Üojvcrsitcsi i~ birliğiyle öğrencilerde bilimsel dÔ;iünce yeteneğini
bilimsel ara~tınnaJara yöneltmek ve düşünerek üretmeyi öğrenmek amacıyla tüm
resmi ve özel liselerin 9, 10, 11 . Sınıflam yönelik Enerji, çevre ve Mühendislik alanimnda
22·26 Nısan 2015 t~ıeri arasında Türkiye Geneli 7. İNsPO Proje Yanıma,) düzenlemek
istedikJerine iliş.kin Ilgi yazı ve ekleri iLişi kte s unulmuştur;
ge lilitimıek,
Bilgi ve gereğin i arz ederim .
HasanDAL
ilçe Milli Eğitim Müdürü
Ekler :
Ek.İlgi yazı ve eklcri (4 sayfa)
Esmywt Ilçe Milli Egitim MÜdÜrtüjii.
(Özel Öjrrtim Bölümü)
TeI-ı ı ı)
Mmet Malı. Doian Arıuh BiliYan No: 145
E-Posta
E5erıyun -jSTAN BUl
620 01 01 -
Faks- (211) 699 70 81
:HCn)[email protected]" .lr
/
T .C.
ESENYURT KAYMAKAMLı C ı
Özel Eunktnt Okyanu5 Koltji
,s
Hl/1I1201.
SS)" , ~ ı o" jf 105
K u nıı: " 7 I'\~ PO" Pnıj ~
Y3rışm :ısı
Hk
E'E'" l' RT ILÇE MiLLI ECITIM MÜDÜRLÜCÜNE
Oı.): m\l~
binmi
H'
i
ğitim
i.. l:tIlpul
K uruml arı
ı n iversitesi
gcl i şı imıeı... hiliın~1 .lHışıırmaJaro
BAR-GEM (Bilimsel
işbirliiliyle
)'önchmck \'e
uruştımı;ı
ü~rencilerde
dUşünc.rek
ve Gelişt i nuc Merkezi)
bilimsel düşOnce yeıem:giıu
üretmeyi ögrenmek
nmac ı yla
tüm
resmi "c 111.1.'1 I bd cıi n 9., 10. ve 11. s ı nıflarmu yönelik EJl~rji, çevre ".~ MO hımdis lil..
alanlarında
22·ll1 ~isıı n 2015 (arihleri arasında Tctrkiye Genelinde 7. INSI'O Proje
dÜb:nl..:nmc.-i) lı: ilgili başvuru kıi ı~rleri \ 1: yupıtucak işlemlere yönelik açlIJamnlar
ekıe sunulmu::,wt.
Yarış m ası
y .ın~ın.ı
ık ılgi l i
grrekli ynsal iznin alınınas! n., )i.lne1il.. onay \ c olur için ~crel.:li
ışleml~rın r.J~!.u l lm,.:-ınl nr ı ederım .
EK- I :
.~
.-.,.,
.'
>
\t:::Y
Y3rışm.1
s,.lrm.1nH::).i LI adet)
O:ıol
Esonkont Olı.y.n u. Us.ıi
Cad YeJ!llrmak Sok. Batıçqetık Pazaltürk Karıısı
No 2 Esen'f1lrt·ISlANSUl
Ttıl : 02 12 005 oc; ıO (pbx)- Fu: 0212 672 39 07
Taı.:ıtp3~
E ..pos ıoı : oot'l(;ıesl'l [email protected]~koleji .k1 2.tt
7. INSPO PROJE YARıŞMASı
ŞARTNAMESi
YA Rı ŞMAVI
ÖZEL ESENKENT OKYANUS KOLEJ i
OÜZENLEYEN
KURU M
YARıŞ MANı N
7. INSPO (INTERNATlONAl5CIENCE PROJECT OlYMPIAO)
KONUSU
Öğr en cileri n zek" ge lişim in e katkıda bulunmak, dğre nellerln bilimsel yöntem sür eçıerın i
YARıŞMANıN
kullanabilecekleri projeler hazırla ya r ak çevrelerinde karşı 'aşt ı kıa ~ı problemlere çöıüm
AMACı
ydntcmlerl geli'lt irmelerlnl sağlamaktır.
TÜRÜ
Bi limsel Araştırma P rojelerı Yarışması
Tu rkıve Genelinde tüm resmi ve 6zel okulların 9., 10. ve 11. sın ıf öArencileri
HEDEF KiTLE
oı/ız
Başvuru ba şl angıç
YA Rı ŞMA
başv uru
Son
Finalistle rı n
.TAKVIM I
Va n ş 011i
Yeınşma
.--
/2014
16/02/2015
10"/ 03 / 2015
22-26/04/2015
t arihi :
tarihI:
duyuru tarihi:
ta rihi:
Ye ri:
Özel Esenkent Okyanus Kolej!
_
.
Va rış - Kayıt
22 . 04 . 20 ı 5
Tüm Gün
23 .04 .201 5
YARı ŞMA
PROGRAMI
-
24.04.201 5
25.04.201S
26.04.2015
1i _ _ _
KATILI M
Ş ART LARI
Tören i
UBAM (Uzay Bili mleri Araşt ırma Merkezi)'
da Gece Gözlemi
i
i
Açılış
-Konaklama
•
•
•
•
•
•
Yarış maya,
09,30 - 1HIO
ve KOltUr Gezisi
Stant Kurulumu ve Proj e Sunumu
12 ,00 - 13 ,00
Öa;le Yemeği
UOO -1 6:00
istanbul Geıis i
18,00 - 21 ,00
Kültür Gecesi
TOm Gün
Jün Deierlendirme
Tüm Gün
n ,oo -
13:00
14:00
Istanbul Bilim
Ödül Töre ni ve K apanış
Ayrı l ış
:
lise ve dengi o ku lların 9., LO. ve ll . sın ı f (Use) öArencileri katılabilir.
Ara ş t ı rma projeleri ~ erj~ Ç~e ve ~d lsli k alanlarında haz ı r lana caktı r .
Yil n ş maya b ir öArenci yalnız bir proje iLe katılabilir .
Her proje en fazla iki öğr e n ci tarafı ndan yürü tülebilir.
Sergiye katılmaya değer görülen projelerin da n ı şm an öAretmenlerinin ve
ö!renci lerinin ulaşım ve konaklama masrafları kendilerin aittir.
Okyanus Kolej] tarafı n dan, Konaklama yapıl a cak otellerde Istanbul dışından
galen ka tı lı m cıla rın IndirImli olarak ka lmaları saAlanacak ve bu bilgiler web
sayfasın da duy urulacaktır. Ayrıca öAretmene.... lerınde konaklayabileceklerdir.
başvuruları
•
Proje
•
·.\ .... w.Qkyanuskoleii.k12.tr adreslerinden yapılacakt ı r.
Son ba şvuru tarihi 16/02/2015 tir.
•
•
on·line
olarak
www.insoo201S.com
ve
Proje raporu; Özet, Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, TartlŞma.
Koynokço, başlıklarını Içermelidır.
Hazı rlanan projeler, seçilen çalışma alanına uygun olmalıdır . Projeler özgün,
bilimsel lçerikte
olmalı,
daha önce
yapılmış
projelerden konu ve Içerik
ahn t ısı
yapı lmamış olmalıdır
•
rüm proJeler etik kurallara uygun olmalıdır.
•
ProJele r,
üniversitelerin
ö~retim
üyelerınden
oluşan
fun
(arafında n
değe rlendirilecektir . Jürinin, başyuran projelerde prOje alanı deliştirme ve buna
gore değerlendirme yapma hakkı vardır .
•
•
YARıŞMA
ŞARTLA RI
•
Oe~e rlendirmeler
özgünlük. bilimsel yontem, tutarlıhk ve yararlıhk .
uygulanabilirlik, içerik ve sonuç gibi kriterlere gtıre gerçekleştirilecekt i r.
Proje sergisi, 22·26 Nısan 2015 tarihleri arasında Özel Esenkent Okyanus Koleji
I..ampusünde gerçekleşecektir.
Sergi alanında kullanılacak malzemeler (yer, pano, masa vb . ihtıyaçlar) Okyanus
Kolejlerı tarafından sa~anacaktır.
•
•
Sergide projeye ilişki n deney setleri ve proje anlatım materyallerl (prOJeksiyon,
bilgisayar ve diAer sunum araç gereçlerI) proje sahıpler i tarafından
ge tırilecekt ir. 8u materyaller sergi süresince stant panosunda bu l unmalıd ır .
Organizasyon boyunca ölle ve akşam yemekleri ile geziler Okyanus Kolejleri
!drafın dan karşılanacaktır .
•
22-26/04/2015 tarihlerinde gerçekleşecek olan proje sergisi okullar, öA.renciler,
oğre tmenle r , eğitimciler, basın vb. ziyaretçiler tarafından gezilecek ve proje
•
•
Doııll er, yarışmaya katılan kişi sayısına bak ıl maksızın
ta nıtımıarı gerçekleştiril ecektir .
proje başına verilecektir.
Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen proj elerin tüm masraflan proje
sah 'plerin in kendilerine aittir. Itiraz hakları yoktur .
Duygu CElE BClo~ LU
ilETişiM
BilGilERI
sEçıcı KURUL
Qkyanus Kolejleri Proje KoordinatörO IBARGEM
Tel: 0212 605 06 09 1284 Fa ıı:: 0212 672 39 07
Email: [email protected]
Web: www.inspo2 01S.com, www.oknnuskolejl.k12.tr
Adres: Talatpaşa cad. Yeşilırmak sak. No:1 Esenkent-Esenyurt/istanbul
4
is ı anbul UniversltE!si Akademisyenlerl
-
1
Y arışmada her d~ld,a,
% S,O'lik dilim!? giren projeler aşa~ıda belirtilen şekilde
ödilııeııdirilecekıir, 'Ayrıca INSPO ile yu'rtdişınd;ı yapıl~n proJefuarları arasında
yapılan ortaklıklar ile ,,'seçilen projeler ..iluslarası yarışmalard a finalist olma
hakkı elde edecektir;
'
, "
Ay rı ca ödülolarak istanbul'da bulunan bazı Özel Oniversitelerden belirli
oranlarda burs alma imkaoı verilecektir,
Juri değerlendirme kuralları yarışma sitesinde yer
almaktadır.
Sergiye katılan tüm öğrencile re ve danı~man öğretmenıere katılım belgesi
verilece.ktir.
•
ayrı ayrı
Her Kategori
,
KATEGORI
DERECELERi
ödüllendirilecektir.
ÖC>RETMEN ÖDÜl
öGRENel ÖDÜl
-_.- ----
ALTIN MAOAlYA
BAŞARI BELGESi
i
GÜMÜŞMADALYA
iKiNCl UK
,
i
PLAKET. BAŞARI BELGESI
BAŞARI BELGESi
-
PLAKET, BAŞARI BELGESi
ÜÇÜNCÜlÜK
BAŞARI
IfIlSPOYIUN
,
PROJESI ÖOÜlÜ
i
"MOSTRATfC"
BREZILYA PROJE
,
BelGESi
y,\RIŞM ASI
PLAKET. BAŞAR I BELGESI
i
MADALYA, MOSTRATEC
2016 PROJE OliMPIYATINA
KATILIM SERTi F j K~S I
,
i
INSPO ÖZEl MADALYASI
BAŞARI BELGESi
-i
,
i,
i
BRONZ MADALYA
i
i,
PLAKET, BAŞARI BELGESi
a l,RiNCiliK
ÖDÜllER
i
i
,,
!
MADALYA, MOSTRATEC
2016 PROJE
OliMPIYATINA KATILIM
i
,
SERTIFIKASı
--Ödül ola rak verilecek ekstra hediyeler ile Konaklama ve Etkinlikler hakkındaki tüm
ayrınt ı lar güncelolarak www.iospo2Q1S.com web sayfasında duyurulacaktır.
Download

İstanbul ili Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren Özel Esenkent